Employer Branding - Bagsiden af medaljen - Kommunikationsforum

kommunikationsforum.dk

Employer Branding - Bagsiden af medaljen - Kommunikationsforum

samspil mellem teoretiske overvejelser, generelle videnskabelige

teorier og de konkrete case-studier”.

(Rendtorff, 2007: 250)

18

Vi er af den overbevisning, at kontekstafhængighed er en uundgåelig størrelse

i vores arbejde med casestudiet i denne afhandling. I tråd med denne

konstruktivistiske tilgang mener vi ligeledes, at vores forforståelse som

fortolkere er uundgåelig. Imidlertid er vi enige med Rendtorff i, at der er et

sammenspil mellem teoretiske overvejelser, generelle videnskabelige teorier

og casestudiet.

Vores valg af metodisk tilgang giver anledning til, at vi som fortolkere har

indflydelse på de inferenser, vi udleder af vores analyse. I tråd med den

socialkonstruktivistiske tilgang bliver den viden, vi kommer frem til en

subjektiv størrelse, som er lig med en ud af flere mulige fortolkninger. Dette

fortolkende aspekt indikerer, at vi i afhandlingen er inspireret af den

hermeneutiske analyseform.

Hermeneutikken er en disciplin, der søger at sætte begreb på, hvordan verden

får mening for os (Nørgaard, 2003: 179). Den hermeneutiske tankegang

bygger på refleksion i tilgangen til en konkret manifestation af mening og

ytringer samt ideen om mennesket som fortolkende subjekt. Idet vi arbejder

fortolkende i denne afhandling, anvender vi en hermeneutisk analyseform.

Vores empiri i form af interviews med udvalgte medarbejdere i KMD kan

siges at være vores fortolkningsobjekt.

Som nævnt ovenfor er forforståelse uundgåelig, når vi analyserer

fortolkningsobjektet. Nørgaard (2003) understreger forforståelse som værende

et nøglebegreb i moderne hermeneutisk tænkning, i og med at forforståelsen er

en abstraktion med henblik på at beskrive forståelsens afsæt (Nørgaard, 2003:

186). Med forforståelse menes, at vi ikke alene opfatter verden gennem vores

sanser, men at sanseindtryk omfatter tolkning (Thurén, 2004:50). På samme

måde er vores viden om verden uundgåeligt afhængig af konteksten.

More magazines by this user
Similar magazines