Employer Branding - Bagsiden af medaljen - Kommunikationsforum

kommunikationsforum.dk

Employer Branding - Bagsiden af medaljen - Kommunikationsforum

gennemføres ved hjælp af en interviewguide, som fokuserer på bestemte

temaer, snarere end det stiller eksakt formulerede spørgsmål til den

interviewede (Andersen, 1990: 218-219).

Der er flere grunde til, at vi har valgt denne tilgang. For det første er selve

emnet for afhandlingen, hvordan medarbejdernes identitet påvirkes af en

employer branding strategi og hvilke konsekvenser dette medfører, et meget

følsomt emne. Derved udelukkes metoder såsom fokusgruppeinterviews. Ved

den type interviews mener vi, at de interviewede vil være mindre tilbøjelige til

at tale om deres identitet, når de sidder sammen med en række kollegaer,

eftersom identitet er et personligt anliggende. Spørgeskemaer ville naturligvis

have været en anden mulighed. Ulempen ved denne metode er dog, at vi ofte

på forhånd skal have defineret en række svarmuligheder. Denne metode

efterlader derfor ikke meget fleksibilitet til de adspurgte, hvilket vil sige, at vi

kan gå glip af vigtige udsagn og meninger. Derfor mener vi, at en kvalitativ

tilgang i form af personlige interviews er den bedste måde, hvorpå vi kan få

afdækket vores problemstilling. Centralt for den kvalitative metode er, at

forskeren får mulighed for at grave dybere ned i den problemstilling, der

undersøges. Den kvalitative metode har fortrinsvis et forstående frem for et

forklarende formål (Andersen, 2003: 41). Det forstående formål, hvor vi opnår

en bredere og dybere indsigt i det, vi undersøger, stemmer overens med den

socialkonstruktivistiske tilgang, som vi har bekendt os til på det

epistemologiske plan.

Side 21 | 21

Ethvert projekt arbejder i den indledende fase med to måder, hvorpå viden

produceres og slutninger drages. Den ene er deduktion, som er bevisførelse

eller tænkning ud fra generelle principper, der fører til konklusioner om

enkelte hændelser. Den anden er induktion, som er opdagelse, der fører til

generelle konklusioner (Andersen, 2003: 39).

Da vi arbejder udfra et single casestudie til at belyse vores problemstilling, har

vi valgt en induktiv tilgang. Dog vil vi gøre opmærksom på, at vores

undersøgelse ikke opfylder kriterierne for traditionel induktion, da casen er et

enkeltstående tilfælde, og generalisering dermed ikke bør være mulig.

Imidlertid ser vi casestudiet som det gode eksempels magt med dets mulighed

More magazines by this user
Similar magazines