Employer Branding - Bagsiden af medaljen - Kommunikationsforum

kommunikationsforum.dk

Employer Branding - Bagsiden af medaljen - Kommunikationsforum

Vi er opmærksomme på, at resuméerne kan være præget af vores

forforståelser, hvilket implicerer vores fortolkning af interviewet. For at

imødekomme denne problemstilling har respondenterne, efterfølgende hver

især, gennemlæst og godkendt resuméet af de enkelte interviews. Dette

bidrager til at højne validiteten af den indsamlede empiri, idet respondenterne

har bekræftet, at resuméet har været tro mod deres udlægninger og ikke er

præget af vores tolkninger.

Side 25 | 25

Vi er bevidste om, at de spørgsmål, vi har stillet, formentlig har

fremprovokeret refleksion i en bestemt retning hos respondenterne. Spørgsmål

om identitet og hvorvidt denne kan blive påvirket på ens arbejdsplads er ikke

noget, vi forestiller os, at respondenterne har tænkt bevidst over, før vi spurgte

ind til emnet. Vi får derved respondenterne til at tænke over noget, som de

normalt ikke er bevidste om.

Interviewteknik

Vores interview med de fem medarbejdere i KMD tager udgangspunkt i en

interviewguide, således at de temaer, der i de respektive interviews bliver

bragt på bane, er identiske. Fordelene ved en interviewguide er, at de samme

emner berøres i hvert interview. Samtidig har respondenten mulighed for at

udtrykke sig frit i modsætning til et spørgeskema, som tvinger den adspurgte

til at vælge imellem bestemte svarmuligheder såsom: ”i høj grad”, ”i nogen

grad” eller ”slet ikke”.

Rasmussen (2006: 87) har udarbejdet en model, som illustrerer i hvor høj eller

lav grad, interviewet har struktur (structuring) og standardisering

(standardisation). Strukturering handler om, i hvor høj grad dataene er

struktureret på forhånd. Det vil sige, om der er bestemte svar, som

respondenten kan vælge imellem. Standardisering illustrerer derimod, hvorvidt

respondenten får de samme spørgsmål i den samme sekvens.

Nedenfor i figur 3 ses Rasmussens model med de fire muligheder, som kan

anvendes som spørgeteknik. I henhold til vores kvalitative tilgang til

More magazines by this user
Similar magazines