Employer Branding - Bagsiden af medaljen - Kommunikationsforum

kommunikationsforum.dk

Employer Branding - Bagsiden af medaljen - Kommunikationsforum

Kritisk organisationsteori

32

Den kritiske teori er en del af traditionen indenfor samfundsvidenskaben og

har sine rødder i Frankfurterskolen 2 . Frankfurterskolen er betegnelsen for en af

de mest originale retninger indenfor nymarxistisk kultur-, sociologi- og

samfundsteori i det 20. århundrede. Centralt i Frankfurterskolen står begrebet

om kritisk teori. De væsentligste forskere indenfor Frankfurterskolen er af tysk

afstamning og er forskere i samfundsvidenskab. Disse tæller blandt andet

Habermas, Marcuse, Horkheimer, Adorno, Fromm og Apel, som er direkte

eller indirekte associeret med Frankfurterskolen (Alvesson, 2003: 154).

Kritisk teori defineredes første gang af Horkheimer i 1937 3 . Den kritiske teori

er en social teori, der har til hensigt at kritisere og forandre samfundet som

helhed, som kontrast til den traditionelle teori, der var orienteret mod at forstå

og forklare samfundet. Selvom kritisk teori har sin oprindelse i

Frankfurterskolen, anvendes den også blandt andre nyere samfundsforskere

såsom Bourdieu og Althusser samt Alvesson. Sidstnævnte teoretiker har vi

valgt at benytte i denne afhandling. Det er vigtigt at bemærke, at Alvesson

fokuserer på en kritisk holdning til ledelse i modsætning til den kritiske teori,

som den er præsenteret ovenfor.

Indenfor organisationsteori 4 har mange forskere det synspunkt, at

organisationer generelt arbejder for the common good. Det vil altså sige, at

virksomheden vil det bedste for både kunder, ansatte, ejere og offentligheden

som helhed. Virksomhedens udbytte er således med til at forbedre forholdene

for såvel medarbejdere og kunder som andre interessenter. Andre mere

kritiske forskere er dog mere skeptiske overfor denne tilgang, fordi der i

2 Navnet ”Frankfurterskolen” kommer af, at den opstod ved universitetet i Frankfurt am Main, da Max

Horkheimer i 1931 blev udnævnt til leder af "Institut für Sozialforschung". Frankfurterskolen samlede

nogle af de marxistiske systemkritikere, der følte at den politiske marxisme som den praktiseredes i for

eksempel KPD fortolkede Marx´ tanker for snæversynet. De ville forsøge at applicere Marx på de

tendenser og udviklinger han aldrig selv havde kunnet opleve.

3 Definitionen forekom i Horkheimers essay”Traditional and critical theory” fra 1937.

4 Organisationsteori omfatter det akademiske studie af organisationer gennem såvel sociologi, psykologi,

antropologi og økonomi. Teorien forsøger at udvikle en viden, der er generel gyldig. Store bidragydere

til organisationsteorien er bl.a. Max Weber, Henri Fayol, Frederick Winslow Taylor, Abraham Maslow

med flere.

More magazines by this user
Similar magazines