Sundhedspolitik for Favrskov Kommune

favrskov.dk

Sundhedspolitik for Favrskov Kommune

Sundhedspolitik for

Favrskov Kommune


1. Sundhedspolitik for alle i Favrskov Kommune

Hvad er sundhed for dig? For din nabo eller for din familie?

Svarene er sikkert meget forskellige, men det bliver de ikke

mindre rigtige af. Som begreb kan sundhed være diffust

og stort, men også konkret som en kurv med æbler, gåtur i

skoven eller badminton en onsdag aften.

Faktum er, at kommunerne efter kommunalreformen har

fået ansvaret for flere sundhedsopgaver og et større medansvar

for udviklingen på sundhedsområdet i Danmark.

Sundhedsfremme og forebyggelse for både børn og voksne

indgår nu i den kommunale sundhedsindsats sammen

med blandt andet genoptræning, sundhedspleje, tandpleje

og hjemmesygeplejen. Derfor får vi nu bedre mulighed for

at tilrettelægge en sundhedsindsats, der er kendetegnet

ved sammenhæng og kvalitet – til gavn for alle borgere.

Samtidig har det været en god anledning til at få formuleret

en samlet sundhedspolitik, som kan danne rammen om de

kommende års prioriteringer og initiativer på sundhedsområdet

i Favrskov Kommune.

Den opgave kræver tid og samarbejde at løfte. Vi skal

blandt andet trække på de mange erfaringer rundt omkring

i institutionerne, på skolerne, arbejdspladserne og i fritidslivet

– og blandt kommunens mange samarbejdspartnere på

sundhedsområdet. Der vil også være behov for at tænke

nyt. Metoder skal udvikles og nye ideer bringes i spil og

prøves af i praksis.

Med sundhedspolitikken er vi kommet godt fra start, og

kursen er blevet sat for det videre arbejde i Favrskov Kommune

med at fremme sundhed, trivsel og forebyggelse for

borgere i alle aldre.

Venlig hilsen

Sundhedspolitikken er blevet til på baggrund af bidrag fra

borgere, samarbejdspartnere på området, organisationer

og bestyrelser. Vi har lyttet bredt til alle, og det giver et

godt fundament for det videre arbejde med sundhedspolitikken.

En del af visionen for Favrskov Kommune er, at sundhed,

trivsel og forebyggelse skal fremmes for borgere i alle aldre.

Kommunen skal være en aktiv medspiller, når det drejer

sig om at sikre sunde rammer for borgerne i det daglige

og fremme de sunde valg. Vi vil gerne være kendt som en

kommune, hvor sundhed er for alle, og folkesundheden

konstant forbedres.

Anders G. Christensen

borgmester

Oktober 2007

Niels Flade Nielsen

udvalgsformand

2


2. Visioner og bærende principper for

Favrskov Kommunes sundhedspolitik

2.1 Sundhed – en del af Favrskov Kommunes vision

Sundhedspolitikken tager afsæt i visionen for Favrskov

Kommune, hvor trivsel, sundhed og forebyggelse indgår

som vigtige fokusområder. Favrskov Kommune vil fremme

sundhed, trivsel og forebyggelse for borgere i alle aldre.

Favrskov Kommune tager udgangspunkt i WHOs definition

af sundhed, hvor der lægges vægt på både fysisk, psykisk

og socialt velvære.

Favrskov Kommune skal være kendt som en kommune,

hvor der arbejdes målrettet med at mindske den sociale

ulighed i borgernes sundhed. Sundhedsindsatsen skal

være rummelig og alsidig og også være målrettet borgere

med særlige behov.

Sundhed skal altså forstås som mere end fravær af sygdom.

Sundhed handler også om livsglæde og handlekraft. Favrskov

Kommune skal være kendt som en kommune, der

sikrer gode rammer for, at den enkelte kan leve et aktivt

og meningsfuldt liv i fællesskab med andre – i familien, på

arbejdet og i fritiden.

For at sikre dette har Favrskov Kommune disse overordnede

målsætninger på sundhedsområdet:

Folkesundheden skal styrkes

Den generelle sundhedstilstand blandt borgere i Favrskov

Kommune afspejler sig blandt andet i udbredelsen af folkesygdomme

som diabetes, rygerlunger, kræft og hjerte-karsygdomme.

Mange faktorer spiller ind i forhold til risikoen

for at udvikle disse sygdomme, men vi ved, at levevaner og

levevilkår er vigtige faktorer. Favrskov Kommune skal være

kendt som en kommune, hvor folkesundheden løbende

forbedres. De gode levevaner og levevilkår skal styrkes, og

udbredelsen af de store folkesygdomme skal mindskes.

Sundhed skal være for alle

Sundhed og sygdom er ikke lige fordelt. Vi ved, at nogle

grupper af borgere rammes oftere og hårdere af sygdom.

3


En sammenhængende og koordineret indsats

Sundhed er et område, hvor mange forskellige aktører bidrager,

og hvor der er behov for et tæt samarbejde. Favrskov

Kommune skal være kendt som en kommune, hvor

alle borgere modtager en sammenhængende og koordineret

sundhedsindsats, der bygger på samarbejde mellem de

forskellige sundhedsaktører. Den kommunale, regionale

og frivillige indsats skal supplere og understøtte hinanden,

så ressourcerne anvendes optimalt.

Det sunde valg skal fremmes

Gode levevaner har stor betydning for den enkeltes trivsel

i hverdagen – både fysisk og psykisk. Favrskov Kommune

skal være kendt som en kommune, der arbejder for

at fremme det sunde valg. Ikke mindst skal børn og unge

have mulighed for at vokse op i sunde omgivelser og træffe

sunde valg i hverdagen.

Sundhed skal være en del af virksomhedskulturen

i Favrskov Kommune

Sundhed er et fælles ansvar, som går på tværs af de forskellige

forvaltningsområder i kommunen. Favrskov Kommune

skal være kendt som en kommune, hvor sundhed indgår

som en naturlig del af kommunens politik. Kommunen skal

ikke blot have en sundhedspolitik – Favrskov Kommune

skal tænke sundhed ind i alle politikområder. På samme

måde skal Favrskov Kommune også gå forrest, når det

gælder sundhedsfremme og forebyggelse for kommunens

egne ansatte.

DEN NYE SUNDHEDSLOV

Af den nye sundhedslov fremgår det, at:

§ 119. stk. 1. - Kommunalbestyrelsen har ansvaret for

ved varetagelsen af kommunens opgaver i forhold til

borgerne at skabe rammer for en sund levevis

Kommunalbestyrelsen har ansvaret for at etablere

kommunale sundhedsydelser på følgende områder:

forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til

borgerne

forebyggende sundhedsydelser til børn og unge

• tandpleje til børn og unge, omsorgstandpleje og

specialtandpleje

• hjemmesygepleje

• genoptræning efter sygehusindlæggelse

• behandling af alkohol- og stofmisbrug

4


2.2 Bærende principper for gennemførelsen

af sundhedspolitikken

Arbejdet med at løfte sundhedspolitikken fra ord til handlinger

er en omfattende udfordring, som er afhængig af mange

forskellige faktorer. Der er derfor god grund til at beskrive

de bærende principper, som arbejdet med at gennemføre

sundhedspolitikken i Favrskov Kommune skal baseres på.

Den enkelte skal mødes med respekt

Udgangspunktet for sundhedsarbejdet i Favrskov Kommune

er, at alle har ansvar for deres egen sundhed. Samtidig er

sundhed også et fælles ansvar, hvor både individet, fællesskaberne

og kommunen bidrager. I arbejdet med at fremme

sundhed og trivsel ønsker Favrskov Kommune, at den enkelte

mødes med respekt – uden løftede pegefingre – og

støttes til bedst muligt til at drage omsorg for eget helbred.

Sundhed går på tværs af myndigheds- og

politikgrænser og sektorer (offentlig-privat)

Den praktiske gennemførelse af sundhedspolitikken skal

løbende koordineres og afstemmes med de relevante indsatser

med betydning for folkesundheden, der udføres af

de forskellige forvaltninger i kommunen. Fx de forskellige

kommunale tilbud inden for kultur, fritid, beskæftigelse og

skole.

Det samme gælder i forhold til kommunens mange samarbejdspartnere,

der på forskellig vis bidrager til borgernes

sundhed og trivsel. Tovholderfunktionen for dette arbejde

vil være forankret i Social- og Sundhedsforvaltningen i

Favrskov Kommune.

Som udgangspunkt for indsatserne gælder målet om at skabe

mere sammenhæng i indsatserne over for borgerne.

Foto: LL Gruppen

Sundhedspolitikken skal forankres i alle led

Favrskov Kommune skal aktivt engagere og inddrage borgerne,

kommunens egne ledere og medarbejdere og kommunens

mange samarbejdspartnere på sundhedsområdet

i at udbrede politikken. Det sker via almen praksis, hospitalsvæsenet,

apotekerne, private sundhedsaktører, frivillige

organisationer og arbejdsgivere. Det bliver blandt andet en

5


vigtig opgave at skabe opmærksomhed om, hvordan de

forskellige aktører hver især bidrager til folkesundheden

og trivslen blandt borgerne i Favrskov Kommune. Ligeledes

er det vigtigt at bygge på den viden og erfaring, som er til

stede, når nye indsatser iværksættes.

Nærhed og sammenhæng

Favrskov Kommune dækker et relativt stort geografisk areal.

Dette skal der tages højde for i sammensætningen af den

vifte af sundhedsfremmende og forebyggende tilbud, der

tilbydes borgerne. Som udgangspunkt placeres tilbuddene

så tæt på som muligt for borgerne i lokalmiljøet, og det tilstræbes,

at borgeren altid møder den samme fagperson for

at sikre sammenhæng i forløbet. Hvis det ikke er muligt at

placere tilbuddet lokalt, tages der stilling til, hvordan den

enkelte borger får mulighed for at deltage i aktiviteter, der

placeres andre steder i kommunen.

Fokus på kvalitet og effekter

Der skal til stadighed fokuseres på, hvordan Favrskov Kommune

bedst muligt investerer i sundhed til gavn for borgerne.

I forbindelse med planlægning og prioritering af nye

indsatser skal det sikres, at de foreslåede sundhedsindsatser

bygger på den bedst mulige viden om årsager til og udbredelse

af sygdom, effekter af forebyggelsesindsatser samt

hvilke former for organisering og praktisk gennemførelse,

der virker bedst i forhold til konkrete indsatser. Nytænkning

skal fremmes, og Favrskov Kommune skal aktivt medvirke

til at dokumentere og evaluere de sundhedsfremmende og

forebyggende tiltag, der iværksættes. Dette omfatter også

deltagelse i relevante forskningsprojekter.

Endelig skal Favrskov Kommune have fokus på, at den

kommunale sundhedsindsats vil blive omfattet af Den Danske

Kvalitetsmodel for sundhedsvæsenet. Det indebærer,

at der skal udvikles standarder og indikatorer, som der vil

blive målt på. Favrskov Kommune skal således yde en kvalitet,

der lever op til de fremtidige nationale standarder for

den kommunale serviceindsats.

6


2.3 Overblik over sundhedspolitikkens

forskellige elementer

De enkelte elementer i sundhedspolitikken ses af nedenstående

figur. Som beskrevet vil gennemførelsen af sundhedspolitikken

tage afsæt i en række bærende principper.

Arbejdet på sundhedsområdet vil på dette grundlag rette

sig imod seks udvalgte indsatsområder, der beskrives nærmere

i det følgende afsnit. Målet for arbejdet med indsatsområderne

vil være at virkeliggøre de overordnede sundhedspolitiske

målsætninger og på længere sigt visionen om

at fremme sundhed, trivsel og forebyggelse for borgere i

alle aldre.

Bærende principper

for gennemførelsen

af sundhedspolitikken

• Den enkelte skal

mødes med respekt

• Sundhed er et tværgående

anliggende

Sundhedspolitikken

skal forankres i

alle led

• Nærhed og

sammenhæng

• Fokus på kvalitet og

effekter

Sundhedspolitikken skal betragtes som et dynamisk redskab,

der vil danne rammen om de kommende års prioriteringer

på sundhedsområdet. På baggrund af sundhedspolitikken

skal der udarbejdes årlige handlingsplaner, som

beskriver konkrete handlinger og resultatmål på udvalgte

indsatsområder.

Visionen

Favrskov Komunne ønsker at fremme sundhed, trivsel

og forebyggelse for borgere i alle aldre

Sundhedspolitiske målsætninger

• Folkesundheden skal styrkes

• Sundhed skal være for alle

• En sammenhængende og koordineret indsats for borgerne

• Det sunde valg skal fremmes

•Sundhed skal være en del af virksomhedskulturen i Favrskov

Kommune

Indsatsområder i sundhedspolitiken

• Børn & unge - vaner i bevægelse

• Sundhedsvaner (KRAM)

• Tidlig indsats overfor voksne borgere med sundhedsrisiko

• Sundhedsfremme på arbejdspladserne

• Miljøet omkring os

• Borgere med særlige behov - fokus på sammenhæng og kvalitet

Handlingsplan for

indsatsområderne i 2007

Handlingsplan for

indsatsområderne i 2008

2007-2009

Handlingsplan for

indsatsområderne i 2009

Den konkrete udmøntning af sundhedspolitikken

7


3. Indsatsområder for sundhedspolitikken

Der arbejdes videre med følgende indsatsområder:

• Børn og unge – vaner i bevægelse

• Sundhedsvaner hos den voksne befolkning

• Tidlig indsats over for borgere med sundhedsrisiko

• Sundhedsfremme på arbejdspladserne

• Miljøet omkring os

• Borgere med særlige behov – fokus på sammenhæng og

kvalitet i sundhedsindsatsen

3.1 Børn og unge – vaner i bevægelse

Sunde vaner grundlægges tidligt i livet. Et vigtigt mål for

Favrskov Kommune er at medvirke til, at børn og unge i

kommunen får mulighed for at få en sund start på livet – i

form af sunde vaner, selvværd og handlekompetencer, der

gør dem i stand til at tage vare på sig selv og indgå i fællesskaber.

I dag varetages en stor del af indsatsen af den kommunale

sundhedspleje og tandpleje, der følger børnene op

til 16-årsalderen. Med overtagelsen af forebyggelsesopgaven

får Favrskov Kommune endnu bedre muligheder for at

styrke indsatsen over for børn og unge helt op til 21-årsalderen.

Hertil kommer indsatsen over for børn og unge med

særlige behov.

Børn og unges sundhed er i høj grad et forældreansvar. Et

bærende princip for sundhedsindsatserne på børne- og ungeområdet

vil derfor være en familieorienteret tilgang, hvor

både børn og forældre inddrages. Forældres viden om, evner

til og muligheder for at kunne give deres børn en sund

og tryg barndom skal styrkes, så barnet bliver i stand til at

træffe de sunde valg.

I de familier, hvor der kan være brug for særlig støtte, vil

Favrskov Kommune desuden lægge vægt på en tidlig indsats.

Den overordnede ramme for indsatsen over for børn

og unge med særlige behov er beskrevet i Børne– og ungepolitikken

for Favrskov Kommune.

De kommunale institutioner som dagpleje, daginstitution,

skoler og ungdomsklubber og det frivillige foreningsliv er

vigtige aktører og samarbejdspartnere i forhold til sundhedsarbejdet

med børn og unge. Som en del af samarbejdet

på børne- og ungeområdet vil Favrskov Kommune

prioritere dialog med forældre, institutioner og det frivillige

foreningsliv om, hvordan man bedst sikrer et sundt miljø

for børn og unge i det daglige og etablerer en ”sundhedskultur”,

der fremmer sunde vaner og trivsel.

Desuden skal samarbejdet med Region Midtjylland udbygges.

Børne- og ungeområdet er i Sundhedsaftalen mellem

Favrskov Kommune og Region Midtjylland udpeget som et

fælles udviklingsområde, der sigter mod at styrke samarbejdet

og koordineringen mellem den kommunale og den

regionale indsats. Det kan blandt andet komme på tale at

iværksætte fælles indsatser.

Børn og unge i Favrskov Kommune skal sikres sunde rammer,

stimuleres til at træffe sunde valg i hverdagen og hjælpes,

såfremt de har fået en skæv start.

8


DERFOR VIL FAVRSKOV KOMMUNE ARBE JDE FOR :

Sunde vaner og valg for alle børn og unge

• Gode madvaner og bevægelse (motion og idræt) skal indgå som en naturlig del af børn og unges dagligdag

i institutioner, skoler og fritidsmiljøer. Dette vil blandt andet ske på grundlag af erfaringerne fra kost, mad og

bevægelse. Favrskov Kommune vil aktivt undersøge mulighederne for at indføre kostordninger i kommunens

institutioner og skoler samt for at samarbejde med frivillige foreninger om fysisk aktivitet

• Have fokus på sundhedsundervisningen i skolerne, der fx omfatter emner som alkohol og andre rusmidler,

tobak, seksualvejledning, hygiejne, mobning og lignende

• Bidrage til institutionelle rammer, der understøtter sunde vaner og medvirker til trivsel blandt børn og unge.

Favrskov Kommune vil blandt andet arbejde for at indføre kostpolitikker i dagplejen, institutioner og skoler, samt

røgfrie kultur- fritids- og sportsinstitutioner

• Målrettet informations- og dialogindsats over for forældrene om en sund levevis

Børn og familier med særlige behov

Målrettede tilbud:

• Børn i familier med særlige sociale problemstillinger

• Børn med overvægt

• Fokus på den tidlige relation mellem forældre og barn

• Tobaksforebyggende indsatser målrettet spædbørnsforældre

9


3.2 Sundhedsvaner hos den voksne befolkning

Vores sundhedsvaner har stor betydning for vores sundhedstilstand

og for risikoen for at udvikle forskellige typer

af alvorlige og kroniske sygdomme som eksempelvis diabetes,

kræftsygdomme, hjerte-karsygdomme og rygerlunger.

Disse sygdomme kan betyde mindsket levetid og tab

af livskvalitet for den enkelte og udgør også en belastning

for de pårørende. I forhold til at styrke folkesundheden er

det især sundhedsvaner med hensyn til kost, rygning, alkohol

og motion (de såkaldte KRAM-faktorer), som Favrskov

Kommune ønsker at sætte fokus på.

Det vil være et vigtigt mål for Favrskov Kommune at medvirke

til at fremme gode sundhedsvaner blandt borgere og ansatte,

så dette på sigt vil afspejle sig i en positiv udvikling i den generelle

sundhedsprofil for kommunen.

Kommunen ønsker desuden at spille en aktiv rolle som koordinator

og formidler af de mange sundhedsfremmende

aktiviteter, som finder sted i kommunen –eksempelvis via

det frivillige foreningsliv, almen praksis, patientforeninger

og kommunens egne tilbud. Kommunen ønsker i den forbindelse

i særlig grad at sætte fokus på tilbud og aktiviteter

til sårbare borgere. Det kan være særligt socialt udsatte og

borgere med psykisk sygdom.

Favrskov Kommune vil på denne måde sikre synlighed og

tilgængelighed til de forskellige aktiviteter for alle kommunens

borgere og bidrage til, at bevidstheden om risikoen

ved rygning, alkohol, svær overvægt og fysisk inaktivitet

styrkes.

10


DERFOR VIL FAVRSKOV KOMMUNE ARBE JDE FOR :

KRAM-indsatser for borgerne

Gode kostvaner (Kost)

• Formidle viden om tilbud og muligheder for vejledning om sund kost og ændring af kostvaner

• Have fokus på sund og ernæringsrigtig kost i de kommunale tilbud, blandt andet i forhold til ældre borgere

Et liv uden røg (Rygning)

• Bidrage til, at antallet af rygere i kommunen reduceres gennem åbne og varierede borgertilbud om rygestop

• Etablere målrettede rygestoptilbud til udvalgte risikogrupper som eksempelvis borgere med kroniske sygdomme

eller spædbørnsforældre

• Indførelse og overholdelse af røgfrie miljøer på offentlige steder

Alkoholrådgivning og behandling (Alkohol)

• Tilbud om ambulant rådgivning og behandling af alkoholproblemer (og synlighed omkring kommunens tilbud

på området)

• Konsulentfunktion, der rådgiver om alkoholrelaterede problemstillinger på tværs af kommunes forvaltninger

omkring misbrugsproblemer i børnefamilier, blandt medarbejdere og lignende

Bevægelse og idræt i hverdagen (Motion)

• Formidle viden om tilbud og muligheder for motion og idrætsaktiviteter i Favrskov Kommune. Eksempelvis aktiviteter

i det frivillige foreningsliv, cykelruter og muligheder for at opleve naturen i kommunen

• Udarbejde en idrætspolitik, der blandt andet skal omfatte kultur– og fritidsfaciliteter

• Partnerskaber om aktiviteter målrettet målgrupper med særlige behov – blandt andet svært overvægtige, borgere

på overførselsindkomster, borgere med kroniske lidelser med videre

11


3.3 Tidlig indsats over for voksne borgere med

sundhedsrisiko

Favrskov Kommune ønsker at styrke den tidlige indsats

over for voksne borgere for at modvirke alvorlige helbredsproblemer

senere i livet, som eksempelvis kronisk sygdom.

Indsatsen skal også have fokus på at gøre noget ved forskellige

typer af sundhedsrisici i nærmiljøet, eksempelvis

faldforebyggende foranstaltninger for ældre borgere.

Dette indsatsområde skal således ses som supplement til

den generelle befolkningsrettede forebyggelse i forhold til

KRAM-faktorerne kost, rygning, alkohol og motion (se forrige

indsatsområde).

Der sættes fokus på at styrke den tidlige opsporing af helbredsproblemer

og sundhedsrisici blandt følgende to målgrupper:

• Gruppen af midaldrende

• +75-årige

DERFOR VIL FAVRSKOV

KOMMUNE ARBE JDE FOR :

Forebyggende helbredsundersøgelser

•Mulighederne for at indføre en forebyggende helbredsundersøgelse/-konsultation

(eksempelvis for

alle 50-årige) i Favrskov Kommune i samarbejde

med almen praksis skal undersøges. Det kan ske

via indgåelse af særlige §2-aftaler med Region

Midtjylland

Forebyggende hjemmebesøg

• Styrkelse af de forebyggende hjemmebesøg i Favrskov

Kommune blandt +75-årige med fokus på

livsstil, faldforebyggelse, ernæring, medicinering,

psykosociale forhold med videre

Der vil være tale om et frivilligt tilbud til alle kommunens

borgere i målgrupperne, hvor udgangspunktet er, at borgeren

medinddrages og motiveres til den tidlige forebyggende

indsats. Kommunene vil dog samtidig gøre en særlig

markedsføringsindsats for, at så mange borgere som muligt

vil gøre brug af disse tilbud.

13


3.4 Sundhedsfremme på arbejdspladserne

Arbejdspladsen udgør en vigtig ramme for mange voksne

borgere i det daglige. Medarbejdere tilbringer hver dag

mange timer på arbejdspladsen og påvirkes af det fysiske

og psykiske arbejdsmiljø. Sundhedsfremme på arbejdspladsen

retter sig således mod en bred gruppe af borgere – og

udgør et centralt indsatsområde for sundhedsinitiativer på

tværs af sociale levevilkår.

3.4.1 Favrskov Kommune som rollemodel

Favrskov Kommune er den største arbejdsplads i kommunen

med i alt ca. 4.000 ansatte.

Favrskov Kommune har en særlig forpligtelse til at gå forrest,

når det gælder arbejdet med et godt fysisk og psykisk

arbejdsmiljø. Det er derfor et vigtigt mål for Favrskov Kommune

at medvirke positivt til at fremme medarbejdernes

trivsel og sundhed, herunder især udsatte faggrupper, såsom

medarbejdere på ældreområdet og dagplejerne. Dette

kan ske gennem indførelse af sundhedsordninger, der

blandt andet kan indeholde tilbud om rygestopkurser, vejledning

i stresshåndtering eller fysioterapi for at forebygge

arbejdsskader.

DERFOR VIL FAVRSKOV

KOMMUNE ARBE JDE FOR :

Favrskov Kommune som rollemodel

• Mulighederne for at indføre sundhedsordninger

for kommunens ansatte skal undersøges, i første

omgang for medarbejderne inden for ældreområdet

og dagplejerne

• Forebyggelse og håndtering af sygefravær blandt

kommunens medarbejdere, herunder forebyggelse

af fysiske arbejdsskader og udarbejdelse af en

stress-politik

• Røgfri miljøer på de kommunale arbejdspladser og

tilbud til de ansatte om rygestopforløb

• Forbedret dokumentation af sundhedstilstanden

blandt kommunens ansatte, eksempelvis i form af

sygefraværsstatistikker, sundhedsprofil og trivselsundersøgelser

En særlig udfordring bliver også at skabe et nyt fællesskab

- en fælles ”Favrskovkultur” – blandt kommunens medarbejdere,

der indtil 31. december 2006 var ansat i fem forskellige

kommuner og to amter. Sundhedsindsatsen over for kommunens

ansatte afstemmes med personalepolitikken, og udformningen

heraf skal ske gennem dialog i MED-systemet.

14


3.4.2 Sundhed på dagsordenen på

arbejdspladserne i Favrskov Kommune

Favrskov Kommune ønsker at bidrage til et generelt øget

fokus på sunde arbejdspladser – offentlige såvel som private.

Favrskov Kommune ønsker derfor at støtte private

arbejdspladser i at komme i gang med eller udbygge sundhedsfremmeindsatsen

med en række tilbud om støtte og

rådgivning. Der vil især være fokus på brancher som eksempelvis

transport, bygge og anlæg, hvor sundhedsprofilen

for Favrskov Kommune viser, at der kan være et særligt

behov for at fremme sundhed og trivsel blandt de ansatte.

DERFOR VIL FAVRSKOV

KOMMUNE ARBE JDE FOR :

At være en attraktiv samarbejdspartner for de

private virksomheder

• Strategisk rådgivning (eksempelvis formidle erfaringer,

viden og god praksis på området samt rådgive

om, hvordan man igangsætter sundhedsfremmeindsatser)

• Opsøgende indsats i forhold til virksomheder inden

for udvalgte områder

• Gennem partnerskaber at bidrage til, at virksomheder

i kommunen kan arbejde aktivt med sundhed

på arbejdspladsen

Sundhedspris

• Indstifte en sundhedspris, som årligt gives til en

privat eller offentlig virksomhed, der har gjort en

særlig indsats og demonstreret nytænkning i indsatsen

15


3.5 Miljøet omkring os

Det miljø, der omgiver os, spiller en stor rolle for vores

sundhedstilstand – både på det psykiske og på det fysiske

niveau. På det fysiske plan giver naturen og grønne områder

mulighed for, at mennesker i alle aldre kan være fysisk

aktive – ved at gå, løbe, cykle, løbe på rulleskøjter, gå tur

med barnevognen, lege og så videre.

I Favrskov Kommune findes desuden en lang række by– og

landsbymiljøer med rekreative områder og faciliteter med

mulighed for forskellige former for aktivitet og samvær,

som bidrager til borgernes sundhed og trivsel.

Favrskovs borgere forventer sunde, rene, grønne og smukke

omgivelser og har behov for områder til både naturoplevelser

og fritidsliv.

Favrskov Kommune har i den fysiske planlægning derfor

fokus på menneskers sundhed og trivsel.

DERFOR VIL FAVRSKOV

KOMMUNE ARBE JDE FOR :

Sundhed og fysisk planlægning

•I indretning af byer og boligområder skal god adgang

til både nærrekreative arealer og til naturen

fremme sundhed, udvikling og livskvalitet hos børn

og voksne. Der skal i denne forbindelse også tages

højde for tilgængelighed for borgere i kørestol og

lignende

•Planlægning og disponering af kommunens boligog

erhvervsområder og deres indbyrdes samspil

skal ske under hensyn til fysisk og psykisk sundhed.

Oplevelser og variation skal fremmes samtidig med,

at sundheden, sikkerheden og miljøtilstanden skal

tilgodeses

• Også bebyggelsens indretning og udformning har

betydning for menneskers sundhed og trivsel, og

Favrskov Kommune vil inspirere til brug af miljørigtige

materialer og planlægnings- og projekteringsprincipper

• Gener fra trafikken skal reduceres – CO2-udslip,

luftforurening, støj, trafikulykker

• Natur- og miljøtilstanden skal sikres, blandt andet

ved indsatser for at beskytte grundvandet og fremme

ren luft

16


3.6 Borgere med særlige behov

– sammenhæng og kvalitet i indsatsen

En stor gruppe borgere i Favrskov Kommune oplever hvert

år vedvarende eller midlertidige helbredsproblemer, der

medfører behov for at modtage forskellige former for indsatser

fra sundhedsvæsenet. Ofte ydes indsatserne af forskellige

aktører på tværs af myndighedsgrænser. I tilfældet

med svage ældre borgere med omfattende pleje- og behandlingsbehov

er der typisk behov for indsatser fra privatpraktiserende

læger, hospitalsvæsenet og den kommunale

ældrepleje. Derfor sigter sundhedspolitikken også mod at

sikre, at syge borgere med komplekse behov modtager

en indsats, der bygger på et velfungerende samarbejde

mellem de involverede myndigheder og sundhedsfaglige

personer. Indsatsen skal være sammenhængende og af høj

kvalitet uanset karakter og antallet af kontakter.

Jævnfør sundhedsaftalen med Region Midtjylland vil Favrskov

Kommune derfor aktivt afsøge og anvende forskellige

samarbejdsmuligheder omkring indsatsen over for en

række grupper af borgere med særlige behov.

SUNDHEDSAFTALE MED REGION MIDTJYLL AND

Det følger af sundhedslovens § 205, at Region Midtjylland og Favrskov Kommune skal indgå en sundhedsaftale om

varetagelsen af opgaverne på sundhedsområdet. Aftalen vedrører seks obligatoriske områder:

• Udskrivningsforløb for svage, ældre patienter

• Indlæggelsesforløb

• Træningsområdet

• Hjælpemiddelområdet

• Forebyggelse og sundhedsfremme, herunder patientrettet forebyggelse

• Indsatsen for mennesker med sindslidelser

Formålet med sundhedsaftalen er at sikre, at den enkelte borger modtager en sammenhængende indsats af høj kvalitet,

der bygger på et samarbejde mellem de involverede myndigheder. Sundhedsaftalen indeholder endelig en række

fælles udviklings- og indsatsområder, som vil kunne bidrage positivt til den videre udvikling af sundhedsområdet i

Favrskov Kommune

17


Favrskov Kommune ønsker desuden at kunne trække på

den særlige indsigt og erfaring, som patientforeninger og

pårørendeforeninger kan tilbyde de berørte borgere som

supplement til den indsats, der ydes i kommunalt, regionalt

og privat regi.

DERFOR VIL FAVRSKOV

KOMMUNE ARBE JDE FOR :

Sundhedsaftale med Region Midtjylland

Som led i udmøntning af sundhedsaftalen vil der

løbende blive fokuseret på at forbedre den samlede

indsats over for følgende målgrupper:

• Borgere med kronisk sygdom, herunder tilbud om

undervisning i at leve med en kronisk sygdom

• Ældre borgere med særlige udrednings-, behandlings-,

pleje og omsorgsbehov

• Borgere med behov for genoptræning

• Borgere med en psykisk sygdom

Samarbejde med patientforeninger

• Styrke samarbejdet med patient- og pårørendeforeninger

omkring indsatsen over for borgere med

særlige behov. Favrskov Kommune kan eksempelvis

indgå som partner i forbindelse med nye projekter,

stille lokaler til rådighed for aktiviteter og

lignende

Foto: Jesper Voldgaard

18


4. Strategi for implementering

En ”levende” politik

Sundhedspolitikken skal være et dynamisk redskab til brug

for de kommende års prioriteringer og handlinger. Det

indebærer, at Social– og Sundhedsudvalget på baggrund

af sundhedspolitikken udarbejder forslag til årlige handlingsplaner,

som forelægges Favrskov Byråd. De årlige

handlingsplaner indeholder forslag til det kommende års

indsatsområder og konkrete handlinger. Derudover gøres

der status på, hvordan det går med at gennemføre sundhedspolitikken

i praksis, og det vurderes, hvorvidt der er

behov for justeringer. Endelig vil handlingsplanerne indeholde

konkrete resultatkrav, der vil blive målt på.

Evaluering af sundhedspolitikken

Sundhedspolitikken gælder frem til og med afslutningen af

indeværende valgperiode. Som tidligere nævnt vil der blive

gjort status på gennemførelsen en gang om året. Inden den

næste udgave af sundhedspolitikken skal der foretages en

systematisk evaluering af sundhedspolitikkens resultater,

virkemidler samt organisatoriske rammer og forankring.

Centrale virkemidler

Der vil blive taget en række virkemidler i anvendelse for at

realisere sundhedspolitikken. Disse virkemidler omfatter

blandt andet:

•Etablering af projekter inden for prioriterede indsatsområder

• Etablering af tværgående kommunale tiltag mellem forskellige

forvaltningsområder

• Etablering af puljer til medfinansiering af lokale sundhedstiltag

i institutioner og lignende

• Driftsforankring af nye tiltag (evt. efter projektfase)

• Kompetenceudvikling af ledere og medarbejdere

• Temadage for medarbejdere, der arbejder med sundhed,på

tværs af forvaltningerne

• Indgåelse af sundhedsaftaler med Region Midtjylland

(hospitalsvæsenet og almen praksis)

• Samarbejdsaftaler med øvrige eksterne aktører

• Oplysningsvirksomhed

• Anvendelse af forskellige metoder til borgerinddragelse,

som kan bidrage til videreudvikling af sundhedspolitikken

19


5. Organisering

5.1. Overordnet styring og koordinering

af sundhedspolitikken

En vigtig forudsætning for at kunne opnå en vellykket

realisering af sundhedspolitikken i praksis er en effektiv

overordnet styring og koordinering af den praktiske gennemførelse

af de forskellige indsatsområder. På det politiske

niveau er det Social- og Sundhedsudvalget, der er

tovholder for sundhedspolitikken i Favrskov Kommune. På

det administrative niveau er Social- og Sundhedsforvaltningen

ansvarlig for at sikre gennemførelsen af de indsatsområder,

som er indeholdt i sundhedspolitikken. Da en række

af indsatsområderne er tværgående, skal arbejdet med

sundhedspolitikken derudover løbende koordineres og

afstemmes med de forskellige forvaltninger i kommunen

og i forhold til kommunens mange samarbejdspartnere på

sundhedsområdet.

Som led i udmøntningen af sundhedspolitikken etableres

derfor:

•Et årligt temamøde om sundhed for Favrskov Byråd

• Et sundhedsforum i Favrskov Kommune bestående af

politikere, ledere og medarbejderrepræsentanter fra

Favrskov Kommune samt et bredt udsnit af kommunens

mange samarbejdspartnere på sundhedsområdet. Sundhedsforum

for Favrskov Kommune mødes en gang årligt

forud for fastlæggelse af det kommende års handlingsplan.

Der følges op på de overordnede målsætninger i

sundhedspolitikken samt på de konkrete resultatmål i

handlingsplaner. Dertil kommer en fælles drøftelse af de

kommende års prioriteringer. Det skal også være et forum,

hvor nye ideer kan fødes og omsættes. Sundhedsforum

kan endelig vælge at nedsætte fælles undergrupper,

der skal fremkomme med forslag til konkrete handlinger.

• En tværgående administrativ styregruppe med deltagelse

af repræsentanter fra alle forvaltninger og stabsfunktioner

i kommunen (med social- og sundhedsdirektøren

som formand). Styregruppen har til at opgave at følge

op på fremdriften i udmøntningen af sundhedspolitikken,

herunder at træffe de overordnede administrative

beslutninger. Gruppen skal blandt andet forberede beslutningsoplæg

til Social- og Sundhedsudvalget vedrørende

de årlige handlingsplaner og forberede programmet

for de årlige møder i sundhedsforum for Favrskov

Kommune.

• En sundhedsportal på Favrskov Kommunes hjemmeside,

hvor der løbende informeres om sundhedspolitikkens

gennemførelse. Det omfatter også at etablere en aktivitetsoversigt

over de forskellige tilbud og ydelser, som er

tilgængelige for borgerne i Favrskov Kommune.

21


5.2. Organisatoriske rammer for gennemførelsen

af indsatsen

Sundhedsområdet i kommunen skal løbende udvikles fagligt

og organisatorisk for at matche de krav, der stilles til

organisationen for at kunne gennemføre sundhedspolitikken.

Kravene til den kommunale organisation omfatter blandt

andet:

• At forebyggelse og sundhedsfremme skal udvikles dels

som selvstændige ydelser, dels som en integreret del af

eksisterende kommunale sundhedsydelser

• At der i endnu højere grad skal arbejdes på tværs af organisatoriske

grænser

• At kommunen skal indgå i et udbygget samarbejde med

de mange samarbejdspartnere på sundhedsområdet,

herunder almen praksis og ikke mindst regionshospitalerne

• At kommunen også samarbejder med andre kommuner

og med regionale og nationale sundhedsmyndigheder

om udviklingsprojekter med videre

22


DERFOR VIL FAVRSKOV KOMMUNE ARBE JDE FOR :

Sundhedsfremme- og forebyggelsesteam i sundhedsafdelingen

•Til at forestå arbejdet med at planlægge og gennemføre konkrete borgertilbud samt etablering og koordinering af

faglige netværk med lokale og regionale sundhedsaktører, herunder også foreninger mv., oprettes et organisatorisk

team bestående af sundhedsfaglige konsulenter. Der vil også være behov for planlægning og gennemførelse af

kompetenceudvikling af kommunale medarbejdere, vidensdeling mellem sektorer, puljeansøgninger, dokumentation

og evaluering af sundhedsindsatser, analyser af sundhedsprofiler med videre

Evt. etablering af sundhedscenter/sundhedscentre i Favrskov Kommune

• Der skal i løbet af 2008 udarbejdes et konkret forslag til etablering af sundhedscenter i Favrskov Kommune

Et stærkt sundhedsfagligt miljø i kommunen

Favrskov Kommune overvejer medlemskab af det landsdækkende Sund-By-Netværk

• Dannelse af tværfaglige netværk af kommunale og øvrige fagpersoner

• Tværgående sundhedsarrangementer og kompetenceudvikling

Et tæt og velfungerende samarbejde med de praktiserende læger i området

• Etablere en praksiskonsulentordning, der indebærer, at en praktiserende læge deltidsansættes til at fungere som

”brobygger” mellem kommunens tilbud og de praktiserende læger i området

• Udrede mulighederne for opførelse af nye store lægeklinikker i en eller flere af de fire centerbyer, hvor de praktiserende

læger kan leje sig ind

Hospitalsfunktioner tættere på borgerne i Favrskov Kommune

• Ambulante hospitalsfunktioner placeres i egnede lokaliteter i Favrskov Kommune, hvis der er tilstrækkelig befolkningsgrundlag

for det

23


Favrskov Kommune

Skovvej 20

8382 Hinnerup

Tlf. 89 64 10 10

www.favrskov.dk

Forsidefoto: Jesper Voldgaard · Oktober 2007 · Tryk: Hadsten Grafisk

More magazines by this user
Similar magazines