Klik og download udviklingsplan for Voldby - Favrskov Kommune

favrskov.dk

Klik og download udviklingsplan for Voldby - Favrskov Kommune

Ministeriet for Fødevarer,

Landbrug og Fiskeri

Den Europæiske

Landbrugsfond for Udvikling

af Landdistrikterne

Danmark og EU investerer

i landdistrikterne.

Voldby

Udviklingsplan 2013


Indhold

Voldby

Forord

Lidt om Voldby

Voldbys beliggenhed

Voldbys historie

Fredninger, beskyttet natur og

andre bestemmelser

Landskabt omkring Voldby

Bybeskrivelse

Borgermøde 1. oktober 2011

SWOT-analyse

Udviklingsønsker og indsatsområder

Indsatsområde 1 Byrum

Indsatsområde 2 Trafikale forhold

Støttemuligheder

1

4

6

6

8

10

12

14

16

17

18

19

20

Forord

Landsbyudviklingsplanerne er blevet til i et samarbejde

mellem LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov

Kommune. LAG Favrskov er den lokale aktionsgruppe i

Favrskov Kommune, som er etableret under landdistriktsprogrammet.

LAG´s vision er at fremme bosætningen i

landsbyer og landdistrikter igennem tiltag, der retter sig

mod levevilkår, kultur, identitet, erhvervsmuligheder og

det levende lokalsamfund.

Projektet har til formål at give borgerforeninger i de

enkelte landsbysamfund et redskab, som skal være med

til at bidrage til udviklingen i såvel lokalsamfundene som

i kommunen og være med til at bidrage til den fortsatte

udvikling og en øget bosætning i landdistrikterne. Der

er en positiv befolkningsudvikling i Favrskov Kommune,

men hovedsagelig omkring de større byer. Tendensen er

at landsbyernes befolkningstal daler.

Når landsbyplanerne er udarbejdet, har de enkelte landsbysamfund

- ikke kun udarbejdet en landsbyplan - men

også en handleplan for de fremtidige projekter, som man

ønsker at gå i gang med.

Den forventede effekt af projektet er, at det kan være med

til at skabe den videre udvikling i de mindre landsbysamfund

i Favrskov og give aktørerne de nødvendige redskaber

til at videreudvikle netop deres lokalområde.

Det forventes ligeledes, at projektet vil bidrage til, at der

bliver igangsat spændende projekter, som i fremtiden kan

være med til at gøre det mere attraktivt at bosætte sig i

landdistrikterne i Favrskov kommune, blandt andet gennem

etablering af flere arbejdspladser.

/ Favrskov Kommune og LAG Favrskov 2012

2


Luftfoto af Voldby

Luftfoto Cowi 2010

Målestok 1:6.000

3


Sprækkebjerg Forhandler af specialøl B.K. Cykler

Voldbybadet

Forsamlingshuset

Lidt om Voldby

Voldby sogn har 730 borgere fordelt ligeligt på by og opland.

Aldersspredningen er yderst interessant: 74 er under

6 år, 190 er under 18 år, 43 er mellem 18 og 25, mellem

25 og 60 er der 377. Over 60 år er der 119. Fordelt

på køn er der: 385 mænd og 345 kvinder.

Voldby har i dag 154 husstande og i alt 360 beboere i

landsbyen indenfor landsbyafgrænsningen.

Voldby har både købmand, cykelhandler, entreprenør

og flere håndværksfirmaer som f.eks. tømrer, murer og

elektriker. Derudover har Voldby flere ”usynlige” virksomheder,

bl.a. i form af små internetbaserede virksomheder,

som ikke opleves i byens gadebillede. Desuden ligger

Friluftcenter Sprækkebjerg med ca. 30.000 besøgende

om året i Voldbys sydvestlige udkant, - nabo til Danturf

rullegræs og Favrskov TV, der flittigt udsender optagelser

fra aktiviteter i kommunen. Mod nordvest ligger Volvo

Part og Jysk Billardmontering. Herudover ligger en del

virksomheder i Urmosen, Birkemosen og Voldbyholt.

Andre af byens borgere udøver handel, service og konsulentvirksomhed

i andre byer eller rettet mod nationale/

internationale interessenter. Der er knapt hundrede CVR

numre knyttet til Voldby -borgere.

Landbruget eksisterer stadig i byen, men med stærkt

ændret driftsform idet gårdene på nær en i bymidten er

ændret til stordrift med planteavl. Det har givet stilhed

omkring de store udbygninger, der synes at afvente nye

tider. I det åbne land har vi dog stadig gårde med stort

husdyrhold.

Byen gennemkøres dagligt af mange pendlere og anden

trafik på Viborgvej. Der er busdrift i Voldby mellem Aarhus

og Viborg med afgange hele dagen og Abildskovs busser

888 mellem Valby/ Kastrup lufthavn og Thisted et par

gange om dagen. Det er på strækningen fra Mundelstrup

til Svenstrup planlagt at anlægge en ny motorvej syd om

Voldby. Dette vil givetvis formindske trafikgenerne fra

Viborgvej.

Voldby har flere mødesteder. Centralt i byen ligger forsamlingshuset,

der bliver drevet af beboerforeningen,

som også driver Voldby Friluftsbad. Friluftsbadet fremstår

til 2013 sæsonen nyrenoveret. Badet er et yndet opholdssted

de gode sommerdage; Aqua zumba og alternative

udlejninger er nyere hit. Ved badet er lavet overdækket

tarzanbane, edderkoppegynge, kolbøttestativ og fibernetforbindelse

og trådløst netværk. I nærheden af friluftsbadet

er der etableret sandbane, hvilken bruges af byens

unge som uformelt mødested om sommeren til beachvolley

og strandhåndbold. Petanquebanen er seniorernes

foretruk-ne aktivitetssted. Sportspladsen med klubhus,

bruges til lidt boldspil og fredags café, men det er og

her cirkus lægger til, når det besøger byen.

Voldby gamle skole benyttes af brydeklubben og dagplejerne.

Bygningen er udbudt til salg og afventer nye tider.

Kirken og dens tilstødende faciliteter danner ramme for

mange såvel kirkelige som sociale aktiviteter. Kirkegården

er for mange besøgende den sidste tilknytning til

byen, og hos mange en kærkommen mulighed for at løbe

ind i nogen man kan dele nogle erindringer med. Ofte opsøges

de få personer, der har mange år af byens historie

i erindring. Der er endnu personer i byen, der er 2. -3.

generation i byen.

/ Borgerne i Voldby

4


Voldby

Borgernes beskrivelse af

byen fra borgermødet

Cykelsti til Hammel

Kirke

Forsamlingshus

Købmand

Grill

Cykelhandler

Brydning og

legestue

Sprækkebjerg

Boldbaner

Petanque og

Beachwolly

Vandværket

Friluftsbad med

kiosk

Bålplads

Luftfoto Cowi 2010

Målestok 1:6.000

5


Voldbys beliggenhed

Specialbutikker

Hammel

Biograf

3 km

Fitness

Svømmehal

Bibliotek og Kulturhus

Administration

Dagligvarebutikker

Bus

Randers

Silkeborg

Randers

31 km

Viborg

44 km

Voldby

377 Indbyggere i Voldby

Indbyggere pr. 3. kvartal 2011

befolkningsprognose for

2031: 415

Købmand

Friluftsbad

Bus 114

Aarhus

Hammel

Viborg

Fælles borgerforening

Rute 888

Thisted - Voldby-

Valby- Kastrup

Aarhus

22 km

Hospital

Havn

Specialbutikker

Spisesteder

Tivoli

Højere uddannelser

Universitet

13 km

Kulturelle tilbud

Musik

Film

Teater

Kunst

Sport

Strand

Tog og Bus

Til hele landet

Silkeborg

31 km

Voldbys historie

Voldby er beliggende 3 km sydøst for Hammel i terrænets

laveste område. Naturlandskabet i Voldby består af morænelandskab

fra sidste istid. Jordbunden er overvejende

ler, som blev liggende tilbage, da indlandsisen smeltede

bort.

Voldby er en gammel landsby og kan dateres tilbage til

omkring år 1200, hvor byens kirke blev bygget. Dermed

har byen eksisteret siden middelalderen og højst sandsynligt

også før. Byens navn stammer tilbage til vikingetiden,

hvor endelser på -um, -by og -torp var almindelige.

Hvad endelsen -by angår, betyder ordet boplads eller bosted.

Vold betegner på oldnordisk græsgang eller slette.

Voldby betyder derfor byen på græssletten.

Voldby er en uregelmæssig vejforteby, hvilket vil sige, at

byen er planlagt omkring en fælles forte, der er udformet

omkring et vejforløb -det forløb, der senere blev til Viborgvej.

Denne forte var byens fælles jord indeholdende vejforløb

og græsningsareal for byens husdyr med adgang

til bækken. Forten var samtidig inddelt i lodder, så hver

gård havde sin egen lod, som man kunne opdyrke som

køkkenhave. Man kan sige, at det historiske gadeforløb,

omkring den tidligere forte, i dag er byens fysiske forening

på tværs af Viborgvej.

Efter udskiftningen i 1786 blev jordstykkerne inde i forten

efterhånden bebygget med huse, blandt andet ligger

byens forsamlingshus og købmanden i dag på den gamle

fortejord. Byjorden mellem Åvej og Viborgvej er et fint,

lille rum, og arealet fortæller om den sidste rest uberørte

fortejord i byen.

Byen har som andre landsbyer undergået en stor forandring

de seneste årtier. Indtil 1960 var byen stærkt

præget af egnens fremherskende erhverv: landbruget.

Her var aktive gårde med masser af liv og understøttende

erhverv såsom smed, karetmager, forretninger med foderstoffer,

snedker, tømrer, murere, tækkemand, og mange

6


Voldby 1842-1899, Målebordsblade KMS

andre små og større forretninger. Her var tre købmænd,

bager, brødudsalg, slagter, telefoncentral, to cykelhandlere

og to skomagere. SK Jensens cementstøberi var

byens absolut største arbejdsplads.

Folk arbejdede lokalt, så var arbejdsudbuddet vigende,

sås lange rækker af mænd, der skulle fremmøde dagligt

til kontrol afventende, om der var arbejde ellers fik de

dagpengene udbetalt.

Fagbevidstheden havde en vis betydning i byen.

af sognets borgere. Præst og lærere boede midt iblandt

os. Præstefruen m.fl. varetog børnenes søndagsskole.

Forsamlingshuset og sportspladsen supplerede med

rammer for livlig fysisk udfoldelse og kulturelle aktiviteter.

Byen var præget af sammenhængskraft og overordentlig

mange familierelationer.

/ Borgerne i Voldby

Kvinderne var travlt beskæftigede i hjemmet. Den i fællesskab

indkøbte vaskemaskine blev slæbt rundt mellem

husstande for at lette den månedlige storvask og

andelsfrysehuset med små bokse lettede på besværlig

konservering af kød og bær. Hjemmesyersker, rullekoner,

strømpeopmaskere, kogekoner rengøringshjælpere, husmoderafløsere,

servitricer var serviceyderne i byen.

Skolen og kirken varetog i vid udstrækning dannelsen

7


Fredninger, beskyttet natur og andre bestemmelser

Voldby ligger smukt i det lettere bakkede morænelandskab.

Særligt for Voldby er, at bækken løber gennem

byen. Flere steder krydser veje og stier bækkens løb,

hvilket giver en rigtig god kontakt til bækken.

Desuden er Voldby kirke omkrandset af en 300 m kirkebyggelinje,

en kirkeindsigt mod nord samt en såkaldt

Provst Exner fredning nord øst for kirken.

Beskyttet sten - og jorddige

Sten- og jorddiger udgør en landskabelig, biologisk og

kulturhistorisk værdi. En del af disse diger er derfor

beskyttede. Beskyttelsen betyder, at digerne ikke må

sløjfes, ændres eller beskadiges. Det betyder, at sten- og

jorddiger ikke må sprøjtes eller gødskes mv. og at etablering

af gennemkørsler i digerne heller ikke er tilladt.

Sten- og jorddiger er ældre tiders hegning og markering

af skel og ejendom i landskabet. Digerne har stor værdi

fordi de viser og fortæller landbrugets historie, Danmarks

administrative inddeling og ejerforhold gennem 2000 år.

Vi passer også på digerne, fordi de er vigtige levesteder

og spredningsveje for dyr og planter og bidrager til et

afvekslende landskab.

Exnerfredning

Provst Exner rejste i 1950’erne land og rige rundt for at

sikre frivillige fredninger hos lodsejere, der boede op til

kirkegårdene. De indeholder oftest bestemmelser om, at

der ikke må bygges, plantes eller graves grus således,

at kirkens omgivelser ikke skæmmes, eller at indsigten til

eller udsigten fra kirkegården forhindres. Fredningernes

omfang er forskelligt fra sted til sted.

Kirkebyggelinjer / indsigter

Kirkerne er landsbyernes vigtigste kulturhistoriske monument

og ofte et markant kendingsmærke i landskabet.

Udpegningen af kirkeindsigter har til formål at sikre, at

den status, som kirker i landsbyer og det åbne land har,

ikke sløres eller forringes af byggeri, etablering af tekniske

anlæg eller skovrejsning.

Den eksisterende beskyttelse af kirkernes nære omgivelser

er fortsat gældende. Det betyder, at der inden for en

afstand af 300 meter fra kirken ikke må bygges højere

end 8,5 meter, medmindre kirken er omgivet af bymæssig

bebyggelse i hele beskyttelseszonen.

per beskyttet gennem Naturbeskyttelseslovens § 3. Det

handler om vandløb, søer og vandhuller, moser, enge,

heder, overdrev, strandenge og strand-sumpe.

I Voldby er der udpeget flere beskyttede naturområder,

ved søbakkerne, nordøst for Brovænget og vest for Korsagervej.

Nedenfor er beskrivelsen af bestemmelserne

omkring naturtyperne:

Den ferske eng ligger typisk på lavbundsarealer, ofte

i tilknytning til vandløb, søer eller moser. Ferske enge

med et areal på over 2.500 m 2 er beskyttet. Der må ikke

foretages ændringer i tilstanden af beskyttede enge. Der

må ikke uden tilladelse graves søer, plantes træer eller

buske eller på anden måde ændres på engens tilstand.

På beskyttede enge kan driften forsætte, som før engene

blev beskyttet. Hvis det har været en del af den sædvanlige

drift, at engen omlægges af og til, kan dette fortsætte

med samme antal år imellem som før. Dette gælder og

udlæg og mellemafgrøder.

Moser forekommer, hvor grundvandsspejlet ofte står

så højt, at jorden er vandmættet - men ikke så højt, at

jordoverfladen til stadighed er vanddækket. Vandmætningen

kan give anledning til tørvedannelse. Moser har et

naturligt plantedække af urter, buske og træer, tilknyttet

den høje fugtighed.

Moser, med et samlet areal på 2.500 m 2 eller derover,

er beskyttet efter naturbeskyttelsesloven. Moser som

er mindre end 2.500 m 2 , men som ligger i forbindelse

med andre beskyttede naturtyper (f. eks en sø), så det

samlede areal bliver over 2.500 m 2 , er også beskyttede.

Moser beliggende i byzone og sommerhusområder er

beskyttede.

Søer og vandhuller er beskyttede, når de er over 100

m². Den åbne vandflade og det tilstødende vådområde

med vand- og sumpplanter indgår i det beskyttede areal.

Beskyttelsen omfatter både de naturligt forekommende

søer og vandhuller, men også de menneskeskabte, hvor

der har udviklet sig et karakteristisk plante- og dyreliv.

Søer under 100 m² er beskyttede, når de ligger i en af de

beskyttede naturtyper, hvis det samlede område er på

min. 2.500 m². Søer under 100 m² er beskyttede, når de

indgår som en del af et beskyttet vandløb. Der må ikke

foretages ændringer i tilstanden af beskyttede søer.

Potentielle naturområder

Målet er at bevare de områder, hvor det er muligt at genskabe

værdifulde levesteder for vilde dyr og planter.

De potentielle naturområder er ofte landbrugsarealer,

som i dag er i omdrift, det vil sige pløjes hvert år eller

med få års mellemrum, men hvor kommunen har særlige

ønsker om, at naturindholdet skal øges gennem ekstensivering

af landbrugsdriften. Potentielle naturområder kan

også være områder, som kan reetableres som natur for at

skabe større sammenhængende naturområder, eller hvor

økologiske forbindelser i landskabet kan etableres eller

forbedres.

Beskyttet natur / §3

Mange naturområder er forsvundet fra landskabet og

med dem også levestederne for mange vilde dyr og planter.

For at bremse denne udvikling er bestemte naturty-

8


Målestok 1:6000

Beskyttet sten og jorddige

Potentielle naturområder

Fredet fortidsminde

Fortidsminde beskyttelseslinje

Beskyttet natur - Eng

Beskyttet natur - Hede

Beskyttet natur - Mose

Beskyttet natur - Overdrev

Beskyttet natur - Sø

Provst Exner fredning

Fredet område

Kirkeindsigt

Kirkebyggelinje

Fredskov

Skovrejsningsområde

Skovtilplantning uønsket

Skovbyggelinjer

Skov

Søbeskyttelseslinje


Åbeskyttelseslinje

Vandløb

9


Viborgvej

Boldbaner

Landskabet omkring Voldby

Voldby er beliggende 3 km sydøst for Hammel i terrænets

laveste område. Naturlandskabet i Voldby består af morænelandskab

fra sidste istid, Jordbunden er overvejende

ler, som blev liggende tilbage, da indlandsisen smeltede

bort.

Byen er omkranset af et åbent bølget bakkelandskab med

spredte gårde og vidtstrakte marker, der mod nord og syd

afgrænses af henholdsvis Urmosen og Birkemosen. Mod

øst danner Frijsenborgskovenes løvtræsformationer den

visuelle grænse. Mod vest rækker Hammels nybyggede

parcelhusområde mod Voldby, men omfartsvejen sætter

en grænse.

Vandet fra Kappel bæk når dog Voldby og giver med sit

forløb nogle fine engdrag nord for byen. Her er også et

bånd af søer med et rigt dyreliv. En trampesti markeres i

Voldby Søbakke.

bag en høj hæk. De nyeste parcelhuse ligger yderligt i

byen i det område, der i daglig tale kaldes ”trekanten” på

Korsagervej og Gl. Hammelvej. Netop for at undgå at ny

bebyggelse virker fremmed for resten af byens arkitektur,

har man i lokalplanen formulere krav til nybyggeriets indpasning.

Det ser man på husene, der er under opførelse

mod nord ved Voldby Hovvej.

Voldbys gamle træer har en værdifuld betydning for

byens profil og skaber særlige steder, hvor de står. Det er

vigtigt at bevare de gamle karakterskabende træer. Ved

krydset, hvor Gl. Hammelvej krydser bækken og Viborgvej,

står en gruppe store gamle træer. Det er et meget karakterfuldt

sted, idet de store træer skaber et flot byrum.

/ Borgerne i Voldby

Byen har en meget sammensat bygningsmasse. Den

ældste bygning i byen er kirkeskibet, men der findes stadig

nogle af de ældre gårde i byen, blandt andet bindingsværksgården

på Gl. Hammelvej 4. Andre gamle gårde

har fået nye bygninger opført på samme sted. Ellers er

det den traditionelle byggestil, et grundmuret hus, der

præger byen.

I de sidste 50 år er der i mindre grad bygget parcelhuse

i Voldby. Parcelhuse kan virke fremmede for landsbyens

byggestil, fordi de i modsætning til længehuset og bedre

byggeskik-huset har lave eller flade tage, store sammenhængende

glasfacader og ofte har en placering på

grunden, der er trukket væk fra gadeforløbet og lukket af

10


Voldby

Landskabet i og omkring

landsbyen

Målestok 1:10.000

Højdekurve

Kotetal

Vandløb


Skov

Vej

Læhegn

Bygning

11


Gammel Hammelvej

Nye huse i Voldby

Købmand

Bybeskrivelse af Voldby

Voldby er delt i en nordlig og en sydlig bydel af hovedlandevejen

mellem Aarhus og Hanstholm.

Bebyggelsen i Voldby er en meget sammensat bygningsmasse

organiseret på begge sider af den befærdede

Viborgvej.

Der findes stadigvæk nogle af de gamle gårde i byen,

nogle gårde har dog fået opført nye bygninger på samme

sted.

Landsbyen er præget af en traditionel byggestil, med et

grundmuret hus med saddeltag. Nogle boliger er bygget

som længehuse, som er karakteriseret ved en forholdsvis

smal bygning med en husdybde på ca. 7 meter og et

rejst tag på 45-50 0 .

sammen på tværs af Viborgvej.

Landsbyens gadeforløb er præget af haver med lave

hække eller stakitter ud til gaden. Forhaverne er en mellemzone

mellem det private - selve huset og den bagvedliggende

have, og det offentlige - gaden, det er her man

får den lille snak med naboen.

I det forholdsvis nybyggede område mellem Korsagervej

og Gl. Hammelvej har det været vigtigt at fastholde

landsbyernes princip om, at de enkelte huse har direkte

adgang til det overordnede vejnet.

/ Favrskov Kommue

Andre boliger er små statslånshuse, der er mere kompakte

i deres udtryk, med en næsten kvadratisk grundform

og med lave eller flade tage.

Det karakteristiske gadeforløb ved forten med de gamle

gårde er stadig fuldt intakt og er med til at binde byen

12


Voldby

Bybeskrivelse

og udviklingsmuligheder

jf. KP 09

Målestok 1:6.000

Landsbyafgrænsning

Udbygningsmuligheder

Idrætsanlæg/ grønne områder/

arealer der ikke må bebygges

Bygning

Vandløb


Kort december 2012

Skov

13


Borgermøde 1. oktober 2011

Landbyrådsrepræsentanten fra Voldby inviterede i samarbejde

med Landdistrikternes Hus og Favrskov Kommunes

planafdeling til borgermøde den 1. oktober 2011

under overskriften:

Hvordan skal vi udvikle Volby ?

Ca. 16 deltog i borgermødet der blev indledt med en kort

gennemgang fra Landdistrikternes Hus med fokus på

vigtigheden af det lokale engagement for at sikre lokaludviklingen.

Herefter bidrog de fremmødte, i 2 grupper, med

spændende og idérige forslag til udvikling af lokalsamfundet

i og omkring Voldby.

Mødet bar præg af en lille, men meget aktiv gruppe mennesker,

der bakker op omkring udviklingen af Voldby.

Landsbyrådsrepræsentanten og de udpegede tovholdere

er nu ansvarlig for, at der nedsættes en eller flere grupper,

der arbejder med de af borgerne prioriterede ønsker.

Det blev besluttet at arbejde langsigtet med udvikling af

Voldby. Landsbyrådsrepræsentanten er nu ansvarlig for,

at der nedsættes en arbejdsgruppe.

Den langsigtede plan bør dog ikke være ”en stopper” for

eventuelle arbejdsgrupper, der kortsigtet vil arbejde med

de af borgernes fremkomne ønsker.

Prioriteringen af opgaverne/ideerne sætter ikke en stopper

for eventuelle nye ideer eller udvikling af ikke prioriterede

ideer, såfremt eventuelle arbejdsgrupper finder det

naturligt at medtage disse under deres arbejdsgruppe.

Jeg opfordrer til at de enkelte arbejdsgrupper kigger på

sammenfald af opgaver indbydes mellem grupperne.

14


Workshop

HVAD ER GODT?

• Der er mange aktiviteter i Voldby beboerforening

Voldby har lokaliteter til brydning

• Forsamlingshuset

• Friluftsbadet

• Kirken

• Sprækkebjerg, teambuildingscenter

• Købmanden med specialvarer

• Grillen

• Tirsdagsklubben

Voldby har en aktiv vandværksbestyrelse

• Fodboldbanen, der bliver vedligeholdt

Voldby har mange offentlige rum, hvor man kan færdes

• Transportmulighederne som pendler er gode

Voldby har et godt socialt miljø

Voldby har megen indflydelse i forhold til byens størrelse

HVAD ER BÅDE GODT OG MINDRE GODT?

• Skolen står delvis tom

• Der er rygter om en ny vej, men ingen ved rigtig noget

• Busforbindelserne på tværs af kommunen er ikke særlig gode

• Der er efterhånden tale om ”Tordenskjolds soldater”, hvilket kan blive et problem

• Huse, der er til salg, kan forfalde

HVAD ER SKIDT?

Voldby har ingen legeplads

• Sportspladsen kunne bruges mere

• Der er stor befolkningsudskiftning pga. beliggenheden (pendlere og billige huse) – der er relativt

mange huse til salg

Voldby mangler institutionspladser

• Der mangler stier til gåture

• Det er et problem, at mange bruge boldbanen som ”hundelufteplads”, hvorved der er mange

hundelorte på banen

• Tung trafik pga. Viborgvej – Voldby bliver til en ”gennemgangsby”

• Ingen bruger petanquebanen

• Årstidsfesterne er ophørt

15


Swot analyse

S (STYRKER)

W (SVAGHEDER)

Voldby har en mangfoldighed af fagligheder

og aldre

• Beboerforeningen

• Der er mange erhverv i Voldby

• Manglende opbakning fra dele af befolkningen –

”Tordenskjolds soldater”

Voldby er en ”gennemgangsby

• Økonomien er ikke særlig god

Voldby har mange ressourcestærke familier

• Der er mange transportmuligheder

Voldbys centrale placering

Voldby har gode byrum (friluftsbadet, forsamlingshuset,

boldbanen osv.)

O (MULIGHEDER)

T (TRUSLER)

• Det er helt frivilligt om man vil deltage i Voldbys

netværk eller passe sig selv

Voldby har gode byrum (friluftsbadet, forsamlingshuset,

boldbanen osv.)

• Der kan nemt etableres ”stille pletter” – naturfrirum

• Der er mulighed for at inddrage såvel de ældre

som de unge i aktiviteter

• Der kan nemt etableres nabohjælp

• Landsbypedelfunktionen kan indføres

Voldby kan blive truet af sparetiltag i forbindelse

med den økonomiske krise

• Storkommunen har blive en trussel

• Udvidelsen af Viborgvej – motorvejen kommer

tæt på

• Hvad hvis Voldby smelter sammen med Hammel

?

• Egoismen blandt børnefamilier kan føre til

manglende sammenhold

• Affolkning af Voldby

• Der er mange pengefonde

• Der kan skabes erhvervsudvikling

16


Udviklingsønsker

• Oldekolle – ”fra vugge til krukke” i Voldby

• Hundelufteplads

• Antropolog, der kan beskrive byen (Arkitektskitse, Erhvervsnetværk, osv)

• ”Bade-samarbejde” med Hammel – sommer/vinter

• ”Multihal” på den gamle skole

• Sundhedscenter med wellness

• Udendørs fitnesscenter

• Sociale arrangementer

• Gæsteforelæsninger

• Musik

• Foredragsrækker

• Vingård

• Etablering af aktive byrum

• Solcelleområder

• Almennyttige boliger

• Børnehave

• Plejecenter

• Legepladser

• Vindmøllelaug

• Et stort net af gang- og cykelstier (Å-sti, Udsigtspunkter)

• Handicapvenlige forhold ved forsamlingshuset (kørestole og rollatorer)

• Byporte

• Flagalle´er ved festlige lejligheder

• Cafeliv ved købmanden

• Bageriudsalg

• Trafikdæmpende foranstaltninger i byen - Viborgvej (40 km/t, Chikaner, Vejtræer, Blomsterkummer,

Etablering af en lille rundkørsel (a la Skjoldelev), Gangbro eller tunnel)

De fremmødte borgere konkretiserede de tre forudgående faser til,

at der ud fra de 23 ideer, skal satses på en langsigtet og overordnet

planlægning for Voldby, hvor der dels laves oplæg til

• Byrum i Voldby

dels laves et oplæg omkring

• De trafikale forhold i Voldby

De fremmødte ønskede ikke yderligere konkretisering på mødet, men

der skal arbejdes videre med en LokalUdviklingsPlan for Voldby.

17


Byrum i Voldby

HVORDAN KOMMER VI VIDERE?

Der nedsættes en eller flere arbejdsgrupper, som udarbejder projektbeskrivelser for de enkelte projekter.

Det er vigtigt, at lave en god projektbeskrivelse, hvor projektet konkretiseres via tekst, fotos og kortmateriale,

som beskriver præcist hvad man gerne vil lave, og hvor eller hvad der skal udføres.

Projektbeskrivelsen bruges både til at formidle projektet overfor kommunen, men også til at søge penge

ind til at realisere projektet.

Der kan søges fondsmidler til rigtig mange landsbyprojekter - Landsbyrådet, LAG-Favrskov samt diverse

fonde, se listen med støttemuligheder side 22 og 23.

Nogle projekter kan endvidere kræve én eller flere tilladelse fra Favrskov Kommune, men det kommer

an på en konkret ansøgning.

Der skal indsendes særskilt materiale til godkendelse ved Favrskov Kommune for projekter, der kræver

det. Det er ikke tilstrækkeligt, at projektet er nævnt her i udvikllingsplanen.

18


de trafikale forhold i Voldby

Trafikdæmpende foranstaltninger i byen - Viborgvej

• 40 km/t

• Chikaner

• Vejtræer

• Blomsterkummer

• Etablering af lille rundkørsel

• Gangbro eller tunnel

HVORDAN KOMMER VI VIDERE?

Ønskerne til infrastruktur og trafik er nogle Favrskov Kommune og/eller Vejdirektoratet skal deltage i på

den ene eller anden måde.

I forbindelse med landsbyudviklingsprojektet for kommunens landsbyer, bliver der foretaget en prioritering

blandt de indkomne ønsker/ansøgninger til trafik- og vejprojekter.

Vejdirektoratet er myndighed på Viborgvej. Det er Vejdirektoratet, der skal søges om tilladelser til ændringer

eller nye tiltag på vejstrækningen.

Der skal indsendes særskilt materiale til godkendelse ved Vejdirektoratetfor projekter, på og omkring

Viborgvej. Det er ikke tilstrækkeligt, at projektet er nævnt her i udvikllingsplanen.

19


Støttemuligheder

Nedenstående er en liste over mulige puljer eller fonde at

søge tilskud i forbindelse med udviklingsplaner:

LAG

De Lokale Aktionsgrupper yder tilskud til etablering af henholdsvis

attraktive levevilkår eller nye arbejdspladser i Landdistrikterne.

Attraktive levevilkår i landdistrikter kan f.eks.

være etablering af netværk, faciliteter til kulturelle aktiviteter

eller servicefaciliteter, fornyelse af landsbyer f.eks. i form af

renovering af bygninger,miljøprojekter ved veje, projekter om

den lokale natur- og kulturarv, kultur- eller fritidsaktiviteter på

landbrugsbedrifter m.v. Nye arbejdspladser i landdistrikterne

kan f.eks. være tiltag inden for mikrovirksomheder, turisme,

erhvervsaktiviteter i tilknytning til eller ud over landbruget,

service mv.

Yderligere information og ansøgningsmateriale:

www.lag-favrskov.dk

Fonden Realdania

Realdania støtter bredt forskellige initiativer, som gør en positiv

forskel og er med til at udvikle og forandre det byggede

miljø i Danmark. Der arbejdes inden for tre fokusområder,

byen, byggeriet og bygningsarven, og hvert år udpeges der

herudover en række særlige indsatsområder.

Yderligere information:

www.realdania.dk

Byggeriets Ildsjæle under Realdania

Kampagnen støtter byggeriets ildsjæle, dvs. alle der arbejder

frivilligt og passioneret med at forbedre og udvikle det

byggede miljø. Projekterne er oftest i mindre skala, og har et

alment sigte. Med frivillighed og engagement er projekterne

med til at forbedre eller udvikle fysiske rammer til gavn for de

lokalsamfund, de indgår i.

I 2011, 2012 og 2013 vil der blive udsendt såkaldte ’calls’,

dvs. invitationer om at søge projektstøtte og gøre gode idéer

til virkelighed.

Ansøgningsfrist: Call 1, 30. januar 2012 , deadline for call 2

og call 3 kendes endnu ikke.

www.byggerietsildsjaele.dk

Friluftsrådet

Friluftsrådet yder støtte via Tips- og lottomidler til friluftslivet,

herunder bl.a. materialer og udstyr til friluftsaktiviteter, faciliteter

og udstyr, der øger befolkningens forståelse for naturen

samt mulighed for friluftsaktiviteter, etablering af f. eks.

overnatningshytter, lejrpladser, skibe, naturskoler, informationscentre

og friluftsgårde etc. samt formidling af samspillet

mellem naturen og kulturhistorien.

Ansøgningsfrist: 1.marts, 1. juli og 1. november

Yderligere information og ansøgningsmateriale:

www.friluftsraadet.dk

Lokale- og Anlægsfonden

Lokale- og Anlægsfonden har til formål at udvikle og støtte

byggeri inden for idræts-, kultur- og fritidsområdet. Det kan

være fra renovering af en spejderhytte til storstilet udbygning

af et klubhus, fra oprettelsen af et lokalt samlingssted for

skatere til store kultur-, musikhuse og idrætsanlæg. Det kan

være børne- og ungdomsformål, teater, musik, film, dans,

friluftsliv med mere. Lokale- og Anlægsfonden råder ud over

fonden over en Pulje til Klublokaler og Væresteder. Puljen er

øremærket klublokaler og væresteder til idræt, friluftsliv, børneteater,

musik, dans og andre rammer for trivsel og samvær.

Puljen kan søges af foreninger og institutioner inden for

idræts-, kultur- og fritidsområdet.

Ansøgningsfrist: Løbende.

Yderligere information og ansøgningsmateriale:

www.loa-fonden.dk

Matas Miljøfond

Matas Miljøfond yder økonomisk støtte til buske og træer der

plantes på børns legepladser, samt evt. fjernelse af asfalt til

fordel for grønne miljøer. Børneinstitutioner kan også søge

fonden om flytbare pavilloner (Flextents), der øger muligheden

for, at børn kan være ude at lege i al slags vejr.

Ansøgningsfrist: 15. maj og 1. december.

Yderligere information og ansøgningsmateriale:

www.matas.dk

Tuborgfondet

Tuborgfondets formål er at virke for samfundsgavnlige

formål, særlig til støtte for dansk erhvervsliv. Fonden støtter

store og små aktiviteter inden for alle dele af det danske

samfund, lige fra kunst, kultur, sport, foreningsvirksomhed,

uddannelse samt erhvervsrelateret forskning. Hvert andet

år – i lige år – opretter Tuborgfondet underfondet ”Tuborgs

Grønne Fond”, der støtter aktiviteter der i bredeste forstand

gør Danmark lidt ”grønnere”. Fondet uddeles næste gang i

2012 i portioner på op til 15.000 kr.

Ansøgningsfrist: Løbende.

Yderligere information og ansøgningsmateriale:

www.tuborgfondet.dk

Nordea Fonden

Nordea Fonden yder støtte til projekter, der fremmer det

gode liv, dvs. enten er sunde for sjæl eller legeme. Fonden

fokuserer på fire områder, Sundhed, motion, natur og kultur,

og vægter aktiviteter af høj kvalitet og originalitet, som aktivt

involverer mange mennesker. Der ydes støtte til projekter

i alle størrelser og på såvel lokalt, regionalt som nationalt

niveau.

Ansøgningsfrist: Løbende.

Yderligere information og ansøgningsmateriale:

www.nordeafonden.dk

20


Trygfonden

Trygfonden støtter både store og små projekter, der skal

øge danskernes oplevelse af tryghed i hverdagen. Fonden

har 11 fokusområder fordelt på hovedområderne: Sikkerhed,

sundhed og trivsel.

Ansøgningsfrist: 1. marts og 1. september kl. 16.00 hvert år.

Yderligere information og ansøgningsmateriale:

www.trygfonden.dk

Tilskudsbasen

På tilskudsbasen kan man danne sig et overblik over, hvad

der findes af støttemuligheder udover ovennævnte fonde.

Databasen viser både fonde og tilskudsordninger fra Danmark,

Norden, EU og øvrige lande.

Yderligere information:

www.tilskudsbasen.dk

21


VOLDBY

For yderligere oplysninger kontakt

Planafdelingen

Torvegade 7

8540 Hammel

Landsbyrådsrepræsentant i Voldby

Birgit Mikkelsen

Udviklingsplanen for Voldby kan ses på www.favrskov.dk

More magazines by this user
Similar magazines