Forslag til lokalplan nr. 345.indd - Favrskov Kommune

favrskov.dk

Forslag til lokalplan nr. 345.indd - Favrskov Kommune

Forslag til lokalplan nr. 345 Område til dagligvarebutik ved rutebilstationen i Hammel Ny Tilemannsvej Tilemannsvej Skolegade Dalvej Anbækvej Nørregade Favrskov Kommune 2010 Ortofoto April 2013


HVAD ER EN LOKALPLAN? En lokalplan er en detaljeret fysisk plan, som fastlægger et områdes anvendelse, bebyggelsens omfang og placering, veje, stier, friarealer mv. inden for lokalplanens område. Ifølge Lov om planlægning kan Byrådet altid beslutte at tilvejebringe en lokalplan. Desuden siger loven, at Byrådet skal udarbejde en lokalplan, før der gennemføres større udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder. Hensigten hermed er at sikre en sammenhæng i planlægningen. For at give alle mulighed for at fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag skal Byrådet offentliggøre et forslag til lokalplan, inden planen kan vedtages endeligt. Således skal lokalplanforslaget annonceres og fremlægges offentligt i mindst otte uger. Bemærkningerne skal indgå i Byrådets videre overvejelser, men det er alene Byrådet der afgør, om og hvornår lokalplanen kan vedtages endeligt. Efter Byrådets endelige vedtagelse bliver lokalplanen indberettet til PlansystemDK. En lokalplan omfatter to hoveddele - først ”Redegørelse” og dernæst ”Lokalplanbestemmelser”. Lokalplanbestemmelserne omfatter de egentlige bebyggelsesregulerende bestemmelser, som tinglyses på den enkelte ejendom samt lokalplanens retsvirkninger. Lokalplanbestemmelserne understøttes af en række kortbilag mv., som fi ndes bagest i planen. I redegørelsen er der gjort rede for lokalplanens indhold samt planens forhold til anden planlægning. Som indledning til bestemmelser og redegørelse gives en kort præsentation af lokalplanområdet samt baggrunden for og formålet med lokalplanen. Praktiske oplysninger Bemærkninger kan sendes til: Favrskov Kommune Teknik- og Kultur Skovvej 20 8382 Hinnerup E-mail: plan@favrskov.dk Dette forslag er udarbejdet af Favrskov Kommune, Teknik- og Kultur i samarbejde med REMA Ejendom Danmark A/S. Januar 2013


INDHOLD Hvad er en lokalplan? 2 Indhold 3 Redegørelse 5 Lokalplanområdet og dets omgivelser 5 Lokalplanens baggrund og formål 5 Lokalplanens indhold 5 Lokalplanens forhold til anden planlægning 6 Kommuneplanen 6 Anden planlægning 6 Gældende lokalplaner, byplanvedtægter mv. 7 Vandforsyning 7 Kloakforsyning 7 Varmeforsyning 7 Jordforurening 7 Museumsloven 7 Støj fra virksomheder 8 Trafi k og trafi kstøj 8 Miljøvurdering 9 Tilladelser fra andre myndigheder 9 Servitutter 9 Lokalplanens midlertidige retsvirkninger 9 Favrskov Kommune, lokalplan nr. 345 10 Lokalplanens formål 10 Lokalplanens område og zonestatus 10 Områdets anvendelse 10 Udstykning 10 Veje, stier og parkering 11 Tekniske anlæg 11 Bebyggelsens omfang og placering 12 Bebyggelsens udseende 12 Ubebyggede arealer og beplantning 13 Miljøforhold 14 Forudsætninger for ibrugtagning af ny bebyggelse 14 Ophævelse af ældre lokalplaner 14 Servitutter 14 Lokalplanens retsvirkninger 14 Vedtagelsespåtegning 15 Kortbilag 1 - Matrikelkort 16 Kortbilag 2 - Lokalplankort 17 Kortbilag 3 - Vejledende illustrationsplan 18 Bilag 4 - Servitutliste 19


Ny Tilemannsvej 12bd Dagligvarebutik 12ba 10u 12au Skolegade Anbækvej 12as 10u 12ab Hammel Rutebilstation Nørregade Lokalplanområdet ligger i den vestlige udkant af centerområdet i Hammel midtby. Området grænser op mod Hammel rutebilstiaon og Anbækvej.


REDEGØRELSE LOKALPLANOMRÅDET OG DETS OMGIVELSER Lokalplanområdet er beliggende i den vestlige del af Hammel bymidte - i centerområde. Lokalplanområdet omfatter en del af matrikel nr. 10u, Hammel By, Hammel som har et areal på ca. 4250 m 2 . Lokalplanområdet afgrænses mod nord og vest af Anbækvej, mod syd af Hammel rutebilstation, matrikel nr. 10u, og Mejerigården på matrikel nr. 12ab, som er et mindre etageboligområde i 3 etager. Umiddelbart øst for lokalplanområdet ligger et boligområde omkring Skolegade. Her støder fi re villaparceller, matrikel nr. 12bd, 12ba, 12au, 12as, direkte op til lokalplanområdet. LOKALPLANENS BAGGRUND OG FORMÅL Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at opføre én dagligvarebutik i lokalplanområdet. Lokalplanens formål ligger inden for de intentioner, der er beskrevet i Kommuneplan 09 om en mere effektiv udnyttelse af de centrale arealer omkring Hammel rutebilstation til nye centerformål. Lokalplanområdet var tidligere en del af Hammel rutebilstation, ejet af Favrskov kommune, der indeholdt parkeringsareal og en garagebygning. LOKALPLANENS INDHOLD Området udlægges i overensstemmelse med Kommuneplanen til centerformål, idet der åbnes mulighed for at opføre en dagligvarebutik på ca. 1150 m 2 . Lokalplanen fastlægger bestemmelser for bebyggelsens ydre fremtræden, som skal sikre, at bebyggelsen harmonerer med den karakter, som byrådet ønsker for det samlede område. Lokalplanen fastlægger desuden bestemmelser for behandlingen af bebyggelsens parkerings- og friarealer. Bebyggelsens udseende Lokalplanen fastlægger en enkelt arkitektur, hvor bebyggelse skal opføres i teglsten med fl adt tag med en maksimal bygningshøjde på 6,5 meter. Teglstensfacaderne skal holdes i blankt murværk i dæmpede jordfarver, som brydes af mønstre i murværket, der skaber diskrete variationer i facadens arkitektur og understreger teglstenens kvaliteter. Mindre bygningsdele kan udføres i andre materialer og farver for at skabe variation i teglstensfacaderne. Facaderne skal føres forbi taget således at bygningskroppen fremstår som et samlet volumen uden synlige tagfl ader. Grønne elementer Lokalplanen fastlægger etablering af fl ere grønne elementer indenfor lokal-


planområdet, dels for at indramme parkeringsarealernes faste belægninger, dels for at tilføre områdets offentlige arealer kvalitet. Langs Anbækvej skal der plantes opstammede træer i en fast rytme, og ubebyggede arealer, som ikke er udlagt som adgangs- og parkeringsarealer skal beplantes med bøgepur eller udlægges med græs. Støjafskærmning omkring vareindlevering skal fremstå som en grøn afskærmning, der skal begrønnes med klatreplanter eller lignende. Derudover skal tage udføres som grønne tage, for at forskønne udsigten fra de øverste lejligheder i etageboligområde, Mejerigården, ned på lokalplanområdet. LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING Kommuneplanen Lokalplanområdet ligger i rammeområde 3.CE.1 i Kommuneplan 09. Lokalplanen er i overensstemmelse med bestemmelserne for rammeområdet. Detailhandelsbestemmelser • Der er indenfor bymidten fastlagt en samlet ramme for nybyggeri og omdannelse af butikker på 8.000 m 2 . Den maksimale butiksstørrelse for henholdsvis dagligvarebutikker og udvalgsbutikker er 3.500 og 2.000 m 2 . Anden planlægning Grundvandsbeskyttelse Da lokalplanområdet ligger i et område med særlige grundvandsinteresser indgår bl.a. følgende virkemidler til beskyttelse af grundvandet: • Lokalplanen indeholder bestemmelser om, at ”Veje og parkeringsarealer” skal udføres med tæt belægning og tilstrækkelige sideanlæg med afl edning af regnvand og saltholdigt smeltevand til kloaknet, så der ikke sker nedsivning af forurenet regnvand i området. • Lokalplanen indeholder krav om tilslutning til kollektive forsyningsanlæg og at spildevand fra området skal ledes til renseanlæg. Kirkebyggelinjer Der er registeret en kirkebyggelinje omkring Hammel Kirke på 300 meter. Da Hammel Kirke er omfattet af bymæssig bebyggelse i hele beskyttelseszonen, gælder byggelinjens bestemmelser om en maksimal byggehøjde på 8,5 meter ikke (Naturbeskyttelseslovens § 19). Det aktuelle byggeri holder sig i øvrigt under 8,5 m. Natur og landskab Lokalplanen omfatter ikke områder der er beskyttet iht. til Naturbeskyttelseslovens § 3. Internationale naturbeskyttelsesområder Lokalplanen ligger udenfor internationale naturbeskyttelsesområder. Afstanden fra lokalplansområdet til nærmeste internationale naturbeskyttelseområde, habitatområde nr. 45 Gudenå og Gjern Bakker, vurderes at være ca. 9,5 km. En eventuel påvirkning af arter og naturtyper, der indgår i udpegninggrundlaget for det internationale naturbeskyttelsesområde, vurderes at være uvæsentlig eller af underordnet betydning, dels pga. lokalplanens indhold og


dels pga. stor afstand fra lokalplansområdet til det nærmeste naturbeskyttelsesområde. Generel beskyttelse af visse arter Kommunen har foretaget en gennemgang af eksisterende viden og har ikke kendskab til forekomster af de særligt beskyttede arter, der er optaget på habitatdirektivets bilag IV. Der er heller ikke fundet potentielle levesteder for disse arter indenfor Lokalplansområdet. På baggrund heraf vurderes det at lokalplanen ikke får nogen indvirkning på beskyttelsen af visse arter og deres levesteder. Lokalplanen er i overensstemmelse med retningslinjerne i Kommuneplan 09. Gældende lokalplaner, byplanvedtægter mv. Lokalplanområdet er omfattet at bestemmelserne i Lokalplan nr. 6 ”Indre Ringgade”. Nærværende lokalplan erstatter Lokalplan nr. 6 for lokalplanområdet, når lokalplanen vedtages endeligt. Vandforsyning Lokalplanområdet er beliggende indenfor Hammel Vandværks forsyningsområde. Kloakforsyning Området tilsluttes eksisterende spildevandsnet. Spildevandsafl edningen sker til Favrskov Forsynings centralrenseanlæg. Varmeforsyning Lokalplanområdet skal i henhold til kommunens Varmeplan tilsluttes kollektiv varmeforsyning efter forsyningsselskabets til enhver tid gældende betingelser. Jordforurening Et areal omkring eksisterende garageanlæg er kortlagt på vidensniveau 1 efter lov om forurenet jord, idet anvendelsen til busdrift samt større oplag af olie kan have medført forurening af jorden. Ændring til mere følsom arealanvendelse samt bygge- og anlægsarbejder kræver tilladelse af kommunen efter § 8 i lov om forurenet jord. I 2011 var der oliespild i forbindelse med et uheld, men på baggrund af den foretagne oprydning besluttede Region Midtjylland ikke at foretage kortlægning heraf. Lokalplanområdet er områdeklassifi ceret efter lov om forurenet jord (områder der kan være lettere forurenede). Hvis der i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder inden for lokalplanområdet konstateres tegn på jordforurening, skal kommunens miljøafdeling kontaktes og arbejdet standses. Der skal sikres størst mulig genanvendelse af overskudsjord på lokaliteten. Museumsloven Anlægsarbejder indenfor lokalplanområdet må ikke ske uden forudgående ori entering af museumsmyndighederne, jævnfør kapitel 8 i Museums loven. Området vil ikke være undersøgt af museums myndighe derne inden lokalplanens endelige vedtagelse.


Støj fra virksomheder Dagligvarebutikken må ifølge lokalplanens § 10 ikke påføre omgivelserne et støjniveau, der overstiger de grænseværdier, der er gældende i henhold til kommuneplanens støjbestemmelser. Grænseværdierne fastsættes i forhold til naboområderne, afhængig af områdernes faktiske og/eller planlagte anvendelse. De nærmere regler og defi nitioner m.v. er angivet i Miljøstyrelsens gældende vejledning om ekstern støj fra virksomheder. Tid Mandag-fredag Mandag-fredag Alle dage kl. 07-18, kl. 18-22 kl. 22-07 lørdag kl. 07-14 lørdag kl. 14-22 Søn- og helligdage Områdetype kl. 07-22 1. Erhvervs- og industriområder 70 dB 70 dB 70 dB 2. Erhvervs- og industriområder med 60 dB 60 dB 60 dB forbud mod generende virksomheder 3. Områder med blandet bolig- og 55 dB 45 dB 40 dB erhvervsbebyggelse, centerområder 4. Etageboligområde 50 dB 45 dB 40 dB 5. Boligområder for åben 45 dB 40 dB 35 dB og lav boligbebyggelse 6. Sommerhusområder og offentligt 40 dB 35 dB 35 dB tilgængelige rekreative områder Tabel med Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser for ekstern støj fra virksomheder For yderligere information om tabellen med støjgrænser se dette link http:// www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Stoej/stoejgraenser/graensevaerdier_virksomheder/ Grænseværdierne i tabellen, der er angivet i dB(A), er gældende i et hvilket som helst punkt udenfor virksomhedens egen grund i de respektive områder. Grænseværdierne er gennemsnitsværdier (det ækvivalente korrigerede støjniveau) over visse tidsrum inden for de angivne døgnperioder. Lokalplanen indeholder en bestemmelse om, at dagligvarebutikken ikke kan tages i brug, før det er dokumenteret, at de gældende grænseværdier kan overholdes. Trafik og trafikstøj De støjmæssige forhold er vurderet med udgangspunkt i kommuneplanens støjbestemmelser. Lokalplanområdet er primært belastet af trafi kstøj fra Anbækvej og busterminalen. Da der inden for området ikke gives mulighed for at etablere støjfølsom anvendelse, vurderes der ikke at være baggrund for at ændre de eksisterende forhold omkring trafi kstøj. Dagligvarebutikken erstatter eksisterende dagligvarebutik ved Dalvej/Ny Tilemannsvej. Der forventes derfor kun at ske en begrænset ændring i trafi k- strømmen i midtbyområdet som følge af den nye butik. Parkeringsanlægget inden for lokalplanområdet udlægges som offentligt


parkeringsareal, således at brugerne af Hammel Rutebilstationen og centerområdet vil kunne anvende parkeringspladsen til ’kiss and ride’. Parkeringsarealerne til den nye dagligvarebutik er primært placeret ud mod Anbækvej. Trafi kken på parkeringsarealet vil derfor kun i begrænset omfang påvirke den eksisterende boligbebyggelse øst for lokalplanområdet. Da området udlægges til offentligt parkeringsområde skal Miljøstyrelsens gældende grænseværdier for “Støj fra veje” ikke beregnes i støjberegningerne for området. Miljøvurdering Som følge af Lov om miljøvurdering af planer og programmer skal bl.a. kommune- og lokalplaner, der kan få væsentlig indvirkning på miljøet, miljøvurderes. Som følge af en scree ning af lokalplanen efter lovens §3 bilag 2 vurderes det, at de miljømæssige konse kvenser som følge af lokal planens gennemførelse er af sådan en karakter, at udarbejdelse af en egentlig miljøvurdering ikke er nødvendig. TILLADELSER FRA ANDRE MYNDIGHEDER Lokalplanens realisering er ikke afhængig af tilladelser fra andre myndigheder end Favrskov Kommune. SERVITUTTER Servitutredegørelse se bilag 4. LOKALPLANENS MIDLERTIDIGE RETSVIRKNINGER Indtil lokalplanen er endeligt vedtaget og offentligt bekendtgjort må de ejendomme, der er omfattet af lokalplanforslaget ikke ud nyt tes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan. Der gælder efter Planlovens § 17 et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelsen. Den eksi ste rende, lovlige anvendelse af ejendomme inden for området kan dog fortsætte som hidtil. Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra lokalplanforslagets offentliggørelse og indtil lokalplanen er endeligt vedtaget og offent ligt bekendtgjort af Byrådet, dog højst 1 år efter offent liggø relsen. De blivende retsvirkninger fremgår af lokal pla nens § 14.


FAVRSKOV KOMMUNE, LOKALPLAN NR. 345 I henhold til lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009 om planlægning fastlægges hermed følgende bestemmelser for det i § 2 nævnte område. §1 LOKALPLANENS FORMÅL 1.1 Formålet med lokalplanen er: at sikre mulighed for opførelse af butik til dagligvarehandel, at fastlægge retningslinjer for bebyggelsens omfang og placering, samt anlæg af parkeringspladser og til- og frakørselsveje, at fastlægge retningslinjer for udformning af bebyggelsen og ubebyggede arealer, at sikre at bebyggelsen opføres efter en samlet plan med hensyn til miljømæssige forhold herunder støj. §2 LOKALPLANENS OMRÅDE OG ZONESTATUS 2.1 Lokalplanen omfatter ejendommene på del af matrikelnummer 10u, Hammel By, Hammel, samt alle parceller der efter den 13.12.2012 udstykkes herfra og som berøres af lokalplanen. 2.2 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1, Matrikelkort. 2.3 Lokalplanområdet er beliggende i byzone og skal forblive som sådan. §3 OMRÅDETS ANVENDELSE 3.1 Lokalplanområdet udlægges til centerformål for dagligvarebutik indenfor miljøklasse 1-2. 3.2 I forhold til Miljølovens retningslinjer vedrørende ”Støj fra virksomheder”, skal området betragtes som områder for blandet bolig- og erhvervsbebyggelse, centerområde (bykerne). Se tabel på side 8. 3.3 Inden for området må der endvidere opføres mindre anlæg til områdets tekniske forsyning, parkering og lignende i tilknytning til dagligvarebutikken. §4 UDSTYKNING 4.1 Området må ikke udstykkes yderligere uden Byrådets særlige godken-


delse. §5 VEJE, STIER OG PARKERING 5.1 Alle veje og stier udlægges i princippet som vist på kortbilag 2, Lokalplankort, og kortbilag 3, Vejledende illustrationsplan. 5.2 Til- og frakørsel skal i princippet placeres som angivet på kortbilag 2, Lokalplankort. Til- og frakørsel fra området skal sikres gode oversigtsforhold. Udsyn til oversigtsarealerne må ikke spærres af skilte, hegn og lignende. 5.3 Veje og parkeringsarealer skal udføres med tæt belægning og tilstrækkeligt sideanlæg med afl edning af regnvand og saltholdigt smeltevand til kloaknet, så der ikke sker nedsivning af forurenet regnvand i området. Ad 5.4 I sammenhæng med anlæg af ny rundkørsel skal der etableres en sikker overgang på tværs af Anbækvej for fodgængere. 5.4 Kørende adgang til og fra området skal ske fra ny rundkørsel på Anbækvej, som angivet på kortbilag 2, Lokalplankort. 5.5 Varetilkørsel skal ske fra ny ind- og udkørsel der etableres ved rutebilstationen, syd for lokalplanområdet, som angivet på kortbilag 2, Lokalplankort. (jf. offentlig p-plads). 5.6 Vareindlevering til området er kun tilladt i tidsrummet 7.00 og 22.00. Ad 5.7 Ved langtidsparkering forstås parkering i mere end 24 timer. 5.7 Langtidsparkering af lastbiler og større varevogne med en totalvægt på over 3.500 kg, eller en højde over 2,20 meter, samt af campingvogne og lystbåde er ikke tilladt inden for lokalplanområdet. 5.8 Parkeringspladsen udlægges som offentligt parkeringsareal. Der skal anlægges minimum 1 parkeringsplads pr. 25 m 2 dagligvareareal og 0,75 parkeringsplads pr. ansat. §6 TEKNISKE ANLÆG 6.1 Alle former for data- og el-ledninger, herunder til vej og stibelysning skal fremføres som jordkabler. 6.2 Områdets tekniske forsyning sker på de til enhver tid gældende leveringsbetingelser fra de pågældende selskaber. 6.3 Lokalplanområdet skal forsynes med fjernvarme fra kollektiv varmeforsy-


ning. 6.4 Lokalplanområdet tilsluttes eksisterende spildevandsnet. Spildevandsafledningen sker til centralrenseanlæg. 6.5 Inden for lokalplanområdet må der ikke opsættes udendørs antenner. Dog må eventuelle paraboler anbringes max. 1 m over terræn. §7 BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING 7.1 Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige 30. 7.2 Bebyggelsen må kun opføres inden for det på kortbilag 2, Lokalplankort, angivne byggefelt. Bebyggelsen skal som minimum have en afstand på 2,5 m til naboskel. Ad. 7.4 En etage er en vandret afdeling i en bygning, afgrænset af gulv og loft. Ad 8.1 Blank mur: Facaden fremstår i ubehandlet mursten. Eksempel på varation/mønster: 7.3 Eksisterende bebyggelse indenfor lokalplanområdet må nedrives. 7.4 Indenfor byggefeltet må bebyggelsen opføres i maksimalt én etage med en højde på maksimalt 6,5 m over terræn. Mindre bygningsdele som f.eks. ventilationsanlæg kan føres op over den maksimale højde, under forudsætning af at de afskærmes/inddækkes i overensstemmelse med bygningens æstetik. 7.5 Udenfor byggefeltet kan der placeres overdækkede skure til indkøbsvogne og cykler. Sådanne skure skal opføres i lette konstruktioner. 7.6 Vareindlevering, oplag og affaldsfaciliteter skal afskærmes, med støjafskærmning som angivet på kortbilag 2, Lokalplankort. §8 BEBYGGELSENS UDSEENDE 8.1 Bebyggelsens ydervægge skal opføres i blankt murværk i teglsten, i dæmpede farver, indenfor jordfarveskalaen. Murværket skal fremstå med variation/mønster i form af f.eks. tilbagetrukne teglsten eller felter. På bygningsdetaljer kan andre materialer og farver godkendes såfremt bygningens arkitektur begrunder dette. Kundevognsskure eller lignende mindre bygninger kan opføres i andre materialer, f.eks. i træ, metal, eller pladebeklædning. 8.2 Tage skal opføres som fl ade, begrønnede tage med skjult taghældning.


Tagfl aden skal skjules ved at føre facaden op over tagets højeste punkt. 8.3 Skiltning indenfor lokalplanområdet må kun indeholde navn og branche, samt symbol med et klart grafi sk udtryk opsat på bygningens facade og gavl. Skilte skal være let læselige og have en udformning som er i overensstemmelse med bygningens arkitektoniske udtryk. Skilte med virksomhedsnavn skal udformes som løse bogstaver monteret direkte på facaden. Bogstaverne må maksimalt være 120 cm høje. Kommerciel reklamering må kun fi nde sted på bygningens facade og gavl mod vest og nord, samt ved indgang og på vognskur, i form af permanente plakatholdere eller lignende. Plakatholderne skal etableres med fast yderramme og gennemsigtig frontafskærmning. Skilte og kommerciel reklamering opsat direkte på vinduer må højest dække 25 % af vinduets samlede areal. Der kan placeres en fritstående pylon i en højde af max. 5 meter. Pylonen må ikke have en bredde på mere end 30% af højden. Pylonen skal placeres som angivet på kortbilag 2, Lokalplankort. Skiltning skal generelt godkendes af Favrskov Kommune inden opsætning. 8.4 Hvis der etableres anlæg til udnyttelse af solenergi, skal disse anbringes på taget og placeres mindst 1½ meter fra facaden og højst rage 1 meter over tagfl aden. Solenergianlæg skal være udformet med antirefl eksbehandlet glas, og ejeren skal ved ansøgning om byggetilladelse dokumentere, at det pågældende anlæg ikke vil være til gene for den omgivende bebyggelse i form af refl ektioner. Der må ikke etableres tagvindmøller/minivindmøller inden for lokalplanområdet. §9 UBEBYGGEDE AREALER OG BEPLANTNING 9.1 Der må ikke uden tilladelse fra Favrskov Kommune foretages terrænreguleringer på mere end +/- 0,5 m i forhold til eksisterende terræn indenfor lokalplanområdet. Terrænreguleringer må ikke foretages nærmere skel end 0,5 m. 9.2 Ubebyggede arealer, som ikke er udlagt som adgangs- og parkeringsarealer skal beplantes med bøgepur eller udlægges med græs. Bøgepuren må ikke have en højde på over 80 cm over terræn langs Anbækvej. Langs Anbækvej skal der plantes opstammede træer, som f.eks. Olmsteløn (Acer Platanoides ’Olmsted) eller Sorbus incana i en fast rytme som angivet på kortbilag 3, Vejledende Illustrationsplan.


9.3 Støjafskærmning omkring vareindlevering skal begrønnes med klatreplanter eller lignende, så den fremstår som en grøn afskærmning. 9.4 Affald, vare og lignende skal oplagres indenfor bygningen eller i lukket varegård. §10 MILJØFORHOLD 10.1 Ved etablering af bebyggelse skal det sikres, at virksomhederne ikke påfører omgivelserne et støjniveau, der overstiger Miljølovens vejledende grænseværdier. Området til parkering udlægges til offentligt parkeringsområde og indregnes ikke i støjberegningen for området. 10.2 Veje og fælles friarealer skal udformes under hensyntagen til grundvandsbeskyttelse. §11 FORUDSÆTNINGER FOR IBRUGTAGNING AF NY BEBYGGELSE 11.1 Før ny bebyggelse kan tages i brug skal den tilsluttes fjernvarmeforsyning. 11.2 Før ny bebyggelse kan tages i brug skal parkeringspladserne være anlagt. 11.3 Før ny bebyggelse kan tages i brug skal beplantning være etableret. §12 OPHÆVELSE AF ÆLDRE LOKALPLANER 12.1 Med vedtagelse af nærværende lokalplan nr. 345 bortfalder retsvirkningen af Lokalplan nr. 6 ”Indre Ringgade”, indenfor lokalplanområdets afgrænsning. §13 SERVITUTTER 13.1 Oversigt over gældende servitutter fremgår af Bilag 4 Servitutredegørelse. §14 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 14.1 Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalpla nen må de ejendomme, der er omfattet af planen, i følge Planlovens § 18 kun


udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg med videre, der er indeholdt i planen. 14.2 Byrådet kan meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Mere væsentlige ændringer kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. 14.3 Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen. 14.4 Forhold, der ikke er reguleret af lokalplanen, er omfattet af de almindelige bebyggelsesregulerende bestemmelser i byggelovgivningen. §15 VEDTAGELSESPÅTEGNING Lokalplanen er i henhold til § 24 i Lov om planlægning således foreløbig vedtaget af Favrskov Byråd den 30. april 2013. Nils Borring borgmester Jan Kallestrup kommunaldirektør Lokalplanen er fremlagt som forslag i perioden fra den 6. maj til den 1. juli 2013.


KORTBILAG 1 - MATRIKELKORT NORD Kortudsnit 1:500


KORTBILAG 2 - LOKALPLANKORT NORD 10bp Lokalplangrænse Matrikelskel Nyt matrikelskel Eksisterende bebyggelser Eksisterende bebyggelser, der nedrives Byggefelt Pylon Støjafskærmning Vejadgang Princip for opstammede træer Princip for bøgepur/græs Nyt vejanlæg Princip for trafikseparering 7000æ Ind- og udkørsel personbiler Pylon Parkering 12bd 10u 12ba Parkering Anbækvej 12au Ind- og udkørsel Ind- og udkørsel varetransport 12ab 12as Kortudsnit 1:500


KORTBILAG 3 - VEJLEDENDE ILLUSTRATIONSPLAN NORD 10bp Lokalplangrænse Matrikelskel Nyt matrikelskel Eksisterende bebyggelser Eksisterende bebyggelser, der nedrives Ny bebyggelse Pylon Støjafskærmning Vejadgang Princip for opstammede træer Princip for bøgepur/græs Nyt vejanlæg Princip for trafikseparering Ind- og udkørsel personbiler Pylon Parkering 7000æ Vognskur 12bd Indgang Cykel P. HC P. HC P. 12ba Parkering Anbækvej 10u 12au Ind- og udkørsel Ind- og udkørsel varetransport Vareindlevering Beplantet støjskærm Lukket varegård 12ab 12as Kortudsnit 1:500


BILAG 4 - SERVITUTLISTE


Favrskov Kommune Skovvej 20 8382 Hinnerup E-mail: favrskov@favrskov.dk Hovedtelefonnummer: 89 64 10 10 www.favrskov.dk

More magazines by this user
Similar magazines