nordsjællands lokalafdeling - ADHD: Foreningen

adhd.dk

nordsjællands lokalafdeling - ADHD: Foreningen

DHD

Medlemsblad nr. 16 | november 2009

n o r d s jæ l l a n d s lo k a l a f d e l i n g


ndhold

A D H D n o r d s j æ l l a n d 3

5 Nyt fra bestyrelsen

7 ADHD og komorbide lidelser

9 Bowlingtur for hele familien

11 Bedsteforældreaften

13 Generalforsamlingen nærmer sig!

15 Lokaler til grupper og foredrag

17 Netværksgrupper

19 Pårørendegruppe for ægtefæller

21 Jobannonce: psykolog med ADHD-erfaring

23 Har du lyst til at give en hånd?

Annoncetegning: Dansk Blad Service ApS • Vestergade 11 A

Boks 16 • 5540 Ullerslev • Telefon 7070 1225 • info@danskbladservice.dk

Alle spørgsmål vedrørende annoncer bedes rettet hertil


A D H D n o r d s j æ l l a n d 5

Nyt fra bestyrelsen

Så nærmer julen sig og snart holder bestyrelsen

julefri. Det er tiltrængt, da vi

pt. kun er fire i bestyrelsen og hen over

sommeren har vi været nede på 2-3

aktive medlemmer. Nordsjællands bestyrelse

er som resten af medlemmerne

selv påvirket af ADHD på forskellig vis,

hvilket giver disse ustabilliteter.

I den forbindelse kan vi oplyse, at Peter

Kirk og Karina Rørbye desværre har

trukket sig fra bestyrelsen. Samtidig er

vores suppleant Hanne Madsen flyttet

til Nordjylland.

Det er derfor, at vi fra bestyrelsen side,

bruger en del af dette medlemsblad til

at opfordre alle medlemmer der har

lyst, til at give en hånd med. Jo flere

der kan give en hånd, jo flere aktiviteter

kan vi have, til glæde for alle os

medlemmer.

Til trods for mandefaldet forsøger vi,

at holde fanen højt og køre med aktivitetsniveau,

som vi plejer, hvilket vil

kunne ses af de annoncerede arrangementer.

med Ane Marie Erenbjerg. Dog har

vi valgt at flytte intromødet for nye

medlemmer (som tidligere annonceret i

landsbladet) til april 2010.

Udover de synlige aktiviteter i form af

kurser, foredrag og sociale arrangementer

bruger vi også en del kræfter

på netværksgrupper, som vi prioriterer

meget højt, da vi mener at de er et

meget vigtigt redskab til vidensudveksling

og støtte. Som det kan ses i bladet,

forsøger vi at starte nogle nye typer af

grupper, vi håber, der bliver tilslutning.

Som noget nyt har vi investeret i en

mobiltelefon – det er nu muligt

at ringe til en fra bestyrelsen på

tlf. 5299 2909. Telefonen går på omgang

blandt bestyrelsen. Der er ingen

fast telefontid, så det er bare at prøve.

Læg evt. en sms – så skriver vi tilbage,

hvornår det kan passe. Vi håber det

kommer til at fungerer godt.

Med håb om en god jul og et godt

nytår til alle

Hanne (på vegne af bestyrelsen)

Vi forsøger, at arrangerer et ekstra

forældrekursus for nydiagnosticede,

først i det nye år. Også i begyndelsen af

2010 har vi arrangeret familiebowling,

bedsteforældreaften samt foredrag


A D H D n o r d s j æ l l a n d 7

ADHD og

komorbide lidelser

Kom og hør praktiserende børne- og ungdomspsykiater

Ane-Marie Erenbjergs foredrag om medicin og meget mere

Dato Den 2. februar 2010

Tidspunkt Klokken 19 til 21.30.

Sted Åbjergskolen i kantinen,

Adresse Kornvænget 4, 3600 Frederikssund

Pris

Gratis

Tilmelding maibritte@maibritte.dk

Sidste frist 25. januar 2010

Om foredragsholderen

Ane-Marie Erenbjerg er børne- og ungdomspsykiater

og hun har siden 2000 haft

egen praksis, hvor hun har behandlet

ca. 550 børn, unge og voksne med ADD/

ADHD. De voksne er fortrinsvis forældre til

børnepatienterne.

For at udbrede kendskab og viden om

ADD/ADHD afholder Ane-Marie Erenbjerg

en del foredrag på seminarier, skoler, psykiatriske

afdelinger og for praktiserende

læger.

Ane-Marie er medforfatter til bogen

ADHD – opmærksomhedssygdommen hos

børn og voksne”, PsykiatriFonden Forlag,

2007. Er forfatter til bogen: ”At leve med

ADHD, da Rita flyttede ind”. En bog om

børn, unge og voksne med ADHD - Psykologisk

Forlag november 2009.

Ane-Marie Erenbjerg vil denne aften

bla. komme nærmere ind på ADHD

diagnose og behandlingen af ADHD

samt de problemstillinger, der nogle

gange følger med hos børn og unge,

der kommer i medicinsk behandling.

Hvornår er medicin nødvendigt. Medicinpræparater

gennemgås også.

Desuden vil vi høre om, hvordan diagnosen

stilles, hvor omfattende bør en

undersøgelse for ADHD være?

Er der også andre diagnoser?

En meget stor del af børn med ADHD

har også andre diagnoser (komorbide

lidelser). Det kan være angst, OCD,

tourette syndrom, depression mm.


A D H D n o r d s j æ l l a n d 9

Bowlingtur

for hele familien

Dato.........................Den 31. januar 2010

Tidspunkt.................Klokken 11 til ca. 14.

Sted..........................Allerød Bowlingcenter

Adresse....................Kirsebærgården 4, Allerød

Pris...........................voksne 100 kr., børn 50 kr., incl. frokostbuffet

Tilmelding...............nordsjaelland@adhd.dk (skriv bowling i emnefeltet).

.................................Husk navn, antal voksne/børn

Sidste frist................22. januar 2010 (for tilmelding)

Betaling...................Betales ved indgangen

Vi gentager sidste års store succes, hvor vi lejer en hel bowling hal et par

timer, og spiser frokost sammen. Umiddelbart kan det virke uoverskueligt,

med mange mennesker og larm, men erfaringen er, at det er problemløst.

Vi har bowlingbanerne for os selv og passer på hinanden. Der er ikke børnebander

på alle baner, så de større børn bliver sat på baner uden bander.

Arrangementet er kun for medlemmer af ADHD foreningen.


A D H D n o r d s j æ l l a n d 11

Bedsteforældreaften

Bliv skrevet på listen

til en aften for bedsteforældre

I slutningen af januar eller begyndelsen af februar

holder vi igen en bedsteforældreaften.

Hold øje med hjemmesiden og næste medlemsblad.

P r o g r a m

18.30 Generelt om ADHD incl. hverdagseksempler

19.45 Snak i grupper

20.15 Fælles opsamling

At være bedsteforældre til et barn med ADHD og være

forældre til forældre med et barn med ADHD er ikke altid

helt let. Indsigt og erfaringsudveksling kan afhjælpe

dette. Aftenen for bedsteforældre giver et indsigt i hvad,

det vil sige at have ADHD, der vil også blive givet værktøjer

til at tackle forskellige hverdagssituationer og der

vil være mulighed for at udveksle erfaringer med andre i

samme situation.

Oplægsholdere er Liselotte Nielsen og Karin Kønigsfeldt,

der begge selv er forældre til børn med ADHD.


I slutningen af marts holder ADHD

foreningen Nordsjælland generalforsamling.

Traditionen tro vil der være et

fagligt oplæg enten før eller efter. Den

endelige dato følger i næste nummer –

samt på hjemmesiden (se www.adhd.dk

> lokalafdelinger > nordsjælland) .

A D H D n o r d s j æ l l a n d 13

Generalforsamlingen

nærmer sig!

Vi vil i den forbindelse gerne opfordre

dig til at overveje, om det kunne være

noget for dig, at komme med i bestyrelsen!

Vi kan altid bruge friske kræfter,

ligesom vi også gerne vil beholde

nogle af de gamle, for kontinuitetens

skyld – et mix er perfekt.

Som bestyrelsesmedlem har du mulighed

for at præge, hvilke aktiviteter vi

gennemfører – både de sociale og faglige.

Som bestyrelsesmedlem fås nem

adgang til vidensudveksling om ADHD

og du får mulighed for at støtte andre

og gøre livet med ADHD lettere.

Vi mødes typisk en gang om måneden

til bestyrelsesmøde, hvor vi diskuterer

medlemsbehov og henvendelser,

prioriterer vores indsats og tilrettelægger

aktiviteterne. Herudover må du

forvente, at bruge tid på at planlægge

og gennemføre forskellige arrangementer,

som dem der er annonceret

her i bladet.

For eksempel,

et foredrag med Ane Marie

Erenbjerg eller en familie

bowlingtur. Desuden skriver

vi indlæg til vores medlemsblad

og yder telefonrådgivning i mindre

omfang. Da det ikke er alle, der er

lige gode til alle aktiviteter afklares

arbejdsfordelingen internt. Eksempelvis

er nogle mere skrivende end andre.

Har vi vakt din interesse?

Hvis du ønsker mere information

så kontakt en i bestyrelsen – ring

gerne på vores nye bestyrelsestelefon

52 99 29 09.

Du kan evt. skrive et par linier om

dig selv, så du kan blive præsenteret i

bladet før generalforsamlingen. Send

det til nordsjaelland@adhd.dk med

bestyrelsesmedlem i emnefeltet.


A D H D n o r d s j æ l l a n d 15

Lokaler til

grupper og foredrag

Det behøver måske ikke at være et slot,

mindre kan også gøre det, men vi er på

jagt efter lånelokaler

Vi er på jagt efter lokaler, som vi kan låne billigt eller gratis og tænker, at der sidder

en masse af jer derude, der måske kender et godt sted.

Vi kunne især godt bruge et sted, hvor der er flere lokaler samlet og med mulighed

for at lave kaffe.

Derudover, er der også nogle af vores grupper, der efterspørger lokaler til at kunne

mødes. Måske er der nogle skoler, spejderhytter, forsamlingshuse eller lignende.

Kender du et sted – så send en mail til nordsjaelland@adhd.dk med angivelse af

lokale i emnefeltet.

Angiv

Adresse

kontaktperson

Antal lokaler / antal mennesker

Regler omkring nøgle (afhentning/ krav om bestyrelsemedlem til stede?)

Køkken faciliteter / te køkken

Legeplads

Andet af relevans


A D H D n o r d s j æ l l a n d 17

Netværksgrupper

Som noget nyt inviterer vi til andre

grupper end forældregrupper og

voksne med ADHD. Vi får mange forskelligartede

henvendelser og i spalten

ved siden af her og på næste side kan

du se specifikke eksempler.

Du er altid velkommen til at henvende

dig med særlige ønsker. Så snart vi har

et par stykker der matcher, sætter vi jer

sammen.

Netværksgrupperne skal i udgangspunktet

kunne fungerer selv. Dvs. de

kører efter ”mødregruppe” princippet,

hvor det går på tur, at arrangere/afholde

mødet. Internt i gruppen aftales

nærmere om form og indhold. Det kan

afholdes privat eller ude i byen på cafe,

ved stranden eller hvad I kan finde på,

der matcher gruppens behov.

Gruppe for

unge med ADHD

og deres forældre

Denne gruppe er tiltænkt unge mellem

17-22 år, der har svært ved at få god

social kontakt til jævnaldrende.

Udgangspunktet for denne gruppe er at

de unge mødes ca. 1 gang om måneden

og at min. en forælder til den unge deltager.

Ligeledes er det forældrenes ansvar

at få gruppen til at fungere, hvilket

vil sige at forældrene på tur (1-2 gange

om året) skal påtage sig tovholderrollen

for et arrangement.

Første gang er søndag 24 januar

kl.15 og et par timer frem på en café

(nærmere orientering følger ved

tilmeldelse).

Meld jer til på nordsjælland@adhd.dk

med angivelse af ungegruppe i

emnefeltet.

Angiv navne på den unge samt forældre,

alder, bopæl og telefonnummer.

Gerne hurtigst muligt og

inden 14 januar.

Endeligt svar gives senest

15 januar.


A D H D n o r d s j æ l l a n d 19

Pårørendegruppe

for ægtefæller

Der er ønske om, at starte en

pårørende gruppe for

ægtefæller til ADHD’ere.

Der er ikke aftalt nærmere om

gruppen, men den startes så

snart vi har nok tilmeldte.

Send en mail til DorteADHDnordsjaelland@gmail.dk

med angivelse af ægtefælle

til ADHD i emnefeltet.

Oplys navn, alder, bopæl og

telefonnummer.

Andre

grupper

Har du andre særlige ønsker

eller vil du i en forældregruppe

til børn med ADHD, så skriv til

nordsjaelland@adhd.dk med

angivelse af gruppe i emnefeltet.

Oplys dit ønske, alder på

børn/voksne, bopæl og telefonnummer,

så ser vi hvad vi kan

gøre.

Husk også at ADHD foreningen

på deres hjemmeside giver

adgang til elektronisk samtaleforum

for udveksling af erfaringer

og støtte.

Der er samtaleforum for børn,

som voksne, fagpersoner og

private.


A D H D n o r d s j æ l l a n d 21

Jobannonce

psykolog

med ADHD

erfaring

Vi søger en psykolog med ADHD erfaring til

deltagelse i café for voksne med ADHD. I første

omgang forestiller vi os en aften, en gang i

kvartalet, i et par timer. Arbejdet er lønnet.

Mødestabilitet er afgørende.

Kunne du tænke at påtage dig en sådan

opgave, så ret henvendelse til formanden

på nordsjaelland@adhd.dk for nærmere

information.


A D H D n o r d s j æ l l a n d 23

Har du lyst til at

give en hånd?

I bestyrelsen forestiller vi os at der sidder en

del medlemmer, der som os gerne vil gøre

noget for ADHD sagen. Vi tænker også, at

ikke alle har lyst til at sidde i en bestyrelse.

Er du en af dem, der kunne tænke dig, at give

en hånd, så hører vi gerne fra dig!

Skriv til mail nordsjaelland@adhd.dk

Måske har du lyst til at …

Hjælpe med det praktiske

(kaffebrygning, bordopstilling mm)

i forbindelse med et af vores

arrangementer?

Måske kunne du tænke dig, at

gennemføre et arrangement i

samarbejde med os?

Vil du hjælpe os med at køre

en gruppe for voksne med ADHD?

Eller…

ADHD-foreningen Nordsjælland

ønsker alle medlemmer en rigtig

glædelig jul samt et godt nytår

More magazines by this user
Similar magazines