Dagsorden for d. 21. marts 2012 Dagsorden: 1. Formalia: a ... - fadl.dk

fadl.dk

Dagsorden for d. 21. marts 2012 Dagsorden: 1. Formalia: a ... - fadl.dk

Dagsorden for d. 21. marts 2012 Dagsorden: 1. Formalia: a) Valg af dirigent og referent. FU indstiller: hhv. Sara og Lotte b) Godkendelse af dagsorden: Evaluering af skattekursus udsættes til næste gang. Nyt punkt 3: Vagtbureau Workshop. Nyt punkt 16. F2 hold tillægsfordeling. Punkt 17. Michael fortæller om møde i Viborg(punktet tages når Michael, kommer) c) Godkendelse af referat fra repræsentantskabsmøde 5, d. 18. februar 2012 udsendt. Godkendt med rettelser: Iben tilføjet til arrangement udvalget. Sidste linie under meddelelser UPU rettes til ”begrænsning af overflytning til København”. 2. Meddelelser a. Formandskab Relevante emner fra formandskabet er på dagsordenen b. Vagtbureau Ekstraordinær GF for VB er aflyst fordi det ifølge vedtægterne ikke er nødvendigt. c. Medicinerladens bestyrelse. Der er arbejdet videre med mange punkter fra strategimødet. Iben og John har gjort meget for at komme ud på udannelser. Nyt til tag 15% FADLrabat på alle instrumenter. Beslutning om webshop. Udformningen er ikke på plads. Formentlig et tættere samarbejde med stakbogladen om fælles soft og hardwear. d. ACUTA Trådløst net i forhuset e. Lokal medlemsfordelsudvalg Ziggy tilbud. Annonceret i acuta. Beauty cos i April på nørre alle. 15% rabat. Husk at informere Hanne om nye tilbud så hun kan informere dem som ringer til fadl. Samarbejde en IM. Evt arrangement med IM, FADL og stadium. Tages videre i Stud.med.sam. Udvalget er ved at evaluere tidligere månedstilbud. f. Mentorordning Får mentorer ind og der sendes mail til alle unge studerende g. Aalborg udvalg Mail til alle stud. med’er på AAU angående medlemsfordele og arrangementer i Aalborg og kun en har valgt at svare, hvilket gør at der vil blive sendt en opfølgende mail ud senere på semesteret. Et ekstra SPV kursus i Ålborg. h. Arrangementsudvalg Skattekursus KÆMPE succes ca. 150 Fadl medlemmer har været med. Karrierevejledning med Lars Rieber, arbejdes der videre med. Søge MR om at FADL holder fagligdag efterår 2013. Forhører hos Øst for paradis ang. en biograftur. i. PR udvalg


Usb- stick til medlemmer der melder sig ind. Priserne undersøges, og der meldes tilbage. Alle er admin. på facebook. Inviter alle jeres venner. j. Andre lokale udvalg GF udvalg. Opdateret drejebog. §-7 udvalget. Indlæg i acuta og frist for at aflevere ansøgning slut maj. k. Hovedforeningen/Hovedbestyrelsen Intet møde siden sidste rep. l. Overenskomstudvalg nihil m. Lægevikargruppen nihil n. Uddannelsespolitisk udvalg Kan man være læge vikar, efter 7. sem i Århus. Kravene i overenskomsten er 10 ugers klinisk erfaring eller 2/3 færdig med udannelsen jævnfør overenskomsten. Om overenskomsten skal laves om på det punkt, gives videre til LVG. o. Andre Hovedforeningsudvalg MFU nationalt fået det indtryk at Århus meldte sig ud. Århus vil gerne deltage i MFU men ikke hvis der ikke er en fyldig dagsorden. Andreas har snakket med Nationalt MFU og er nu i Nationalt MFU for Århus. p. FADLs Forlag punkt på dagsorden 3. Vagtbureau Workshop Ansvarlig for punkt Mette Navne forandring: FADLs Vagtbureau Aarhus A/S -> FADLs Vagtbureau Vest: Vi skal enten ændre navnet i vagtbureauet eller ændre vedtægterne. Nye tide, nyt selskab -> ny strategi: Vi skal have ny startagi og måske nyt slogan for vores vagtbureau. Hvad vil vi gerne fokusere på, hvordan kan vi udvikle, skal vi have et stategi-forum for vagtbureauet med eksterne repræsentanter, skal noget ændres når vi går in-house? Andre vilde ideer? Sat på standby til næste møde. 4. Målbare mål Ansvarlig for punkt: Lærke På årets hyttetur var der snak om at få lavet nogle målbare mål. Et eksempel på dette kunne være 1000 ”likes” på FB, holde flere kurser, øge antallet af medlemmer, osv. Forslag til målbare mål: Drejebøger inden næste GF. Flere opstillinger til GF. Bedre ry hos andre medicinske foreninger: Tiltag for tutorer, mere materiale til russere. FADL med på rus hyttetur. 60% flere indmeldinger på 1. sem. FADL materiale med til studerende inden de kommer. Der tages punkter op løbende på kommende dagsordner, for at lave en strategi for at nå målet.


5. Gratis uddannelseskort til udlændinge Ansvarlig for punkt Lærke Vi er blevet opmærksomme på at flere af de norske og svenske studerende, skal betale store summer for at komme i klinik. Den er taget op i UPO og MR. Grunden er at de ikke modtager uddannelseskortet for SU. Der arbejdes videre i MR og hvis der ikke kommer et resultater vil MR bede FADL om at være med. I Ålborg betaler de selv, det skal helt klart laves om. FADL laver opsamling af historierne for at have informationer at præsentere for universitet. 6. Skal vi skifte navn fra Aarhus kredsforening til Aarhus/Aalborg kredsforening Oplæg ved Lærke: I takt med at der kommer flere og flere medlemmer fra Aalborg i FADL, vil det være en god diskussion at tage om vi skal skifte navn, da det måske vil øge tilhørsforholdet for vores medlemmer i Aalborg. Michael og Natalie er for forslaget, angiver at det meget vigtigt for signalværdien. Er det medlems fremmende i Ålborg? Måske lave et andet navneforslag. Problemet er måske at vi skal lave vedtægterne om, og det kan måske være svart at få 2/3 flertal. Det ligger ikke lige for at lave et FADL Ålborg måske først om 5- 10 år, og derfor er der grund til at overveje navneændring . Michael og Natalia skal komme med punktet om navneændring til næste møde. 7. FADL forlag associerede Ansvarlig for punkt Lærke. Jeg har modtaget denne meddelelse fra Simon Kousgaard. Som ønsker at fratræde som bestyrelsesmedlem repræsenterende Århus i FADL's forlag, da han læser på 12. går af ved generalforsamlingen i maj. Internt i Århusgruppen i Forlaget har de fundet en der kan overtage posten. Han hedder Jacob Korsbæk Rasmussen og er ikke så langt på studiet endnu så vi håber at han vil kunne blive på posten i noget tid. Det pointeres at Jacob er Århus kredsforeningsrepræsentant i forlagets bestyrelse, og fremover vil medicinerladens bestyrelse arbejde mere sammen med Århus’ medlem i forlagets bestyrelse. Jacob vælges enstemmigt til at være Århus repræsentant i forlaget’ bestyrelse. 8. Afvigelse fra normerne i forhold til kontingentbetaling Ansvarlig for punkt Lærke Diskussion om hvorvidt flytning er en grund til at dispensation og tilbagebetaling af kontingent. Der er enighed om ikke at tilbagebetale kontingentet, da udmeldingen er sket for sent. Der skal informeres til personen, at der jævnføre hovedforeningsvedtægter kan betales kontingent i Århus, hvis man er bosiddende eller studerende og stadig drage fordele af FADL i København. Fristerne for udmelding og ændring af forsikring skal stå i acuta og hjemmesiden.


9. Udmeldelse efter bestemte datoer eller bare ophører med at betale kontingent Ansvarlig for punkt Lærke På nuværende tidpunkt er der to tidspunkter man kan melde sig ud af FADL. Men hvis man vil melde sig ud midt på et semester kan man gøre det ved at stoppe med at betale kontingent, i forhold til vedtægterne bliver man smidt ud efter to måneder, hvor man ikke har betalt kontingent. For at undgå, personer som undlader at betale og dermed bliver smidt ud og inden udsmidningen kan bruge FADL fordele. Der er enighed om at lave om på den mulighed for ”snyd”. Diskussion om at ændre datoen for kontingentopkrævning til, at være samtidig som udmeldingsfrisen (inden første dag i semesteret). Det undersøges om det administrativt kan lade sig gøre. 10. Evaluering af budget og regnskabskursus Ansvarlig for punkt Andreas Godt kursus. Gennemgang af vores eget regnskab manglede. God ide at gentage til næste år. Drejebog om kurset, Claes laver den. 11. Evaluering og orientering om politiker seminar i budget og regnskab Ansvarlig for punkt Lærke Fredag: om bestyrelsesansvar. Anne laver et dokument og sender rundt. Lørdag: CBS om økonomien i kredsene. Vi i Århus er meget tilbageholdende. Brugerundersøgelser, for at finde hvilke ”varer” medlemmerne vil have, så vi kan målrette fores informationer. Der arbejdes på at lave et spørgeskema til de personer som meder sig ud. Godt og lærerigt seminar. 12. Lukket punkt 13. 12. semester undersøgelse Ansvarlig for punkt Lærke Vi skal have lavet en rigtig god kampagne, så vi kan få svarprocenten op. Gode ideer til plakater, flyers osv. hovedforeningen sponserer en Ipad i præmie. Undersøgelsen handler om 4.- årsreglen. Fx Har de trukket nummer. Har de udskudt studiet, og hvorfor. Vi skal lave en kampagne. Info gives til akutugen, hvor hele 12. sem er tilstede. Undersøgelsen er åben i midt April. Vi skal have en svarprocent på 70% før sundhedsstyrelsen vil snakke med os. Kampagne målrettet, så vi får fat i dem på 12. sem som minimum dem på 12. sem. læsesal. 14. Administrations omkostninger til gruppeliv Ansvarlig for punkt Lærke Mellem 64.000 kr. og 74.000 kr. – ca. 18 kr. stigning på forsikringen. Til gengæld ingen stigning i hovedforeningsregi. Hvis det skal ligges over på de enkelte forsikringer, kan man så frasige sig at betale det, hvad med dem som ikke kan få gruppeliv. Så ”får” vi det ikke fra hovedforeningen længere. Vi har diskuteret det og givet den til Lærke at gå videre med. 15. Inventarliste til køkkenet Ansvarlig for punkt Sara


Det ville være rart med en inventarliste til køkkenet, så man ved, hvilke madvarer (og køkkensager) der er i skabene. Der ligger mange ting, som snart skal bruges eller smides ud. Forslag om ny oprydningsdag ny dato, Sara sender doodle ud. Tjek køkkenet inden man handler. 16. F2 tillægsfordeling . Fordelingen af holdtillæg er inden for eget hold blev vedtaget på GF. Vi mangler at vedtage det i Rep. Beslutning om vi følger GF forslag om at lave tillægfordelingen mellem holdene til at gælde det enkelte hold. Afstemning: 10 for 0 mod 1 blank. Det er vedtaget, at vi følger GF’s henstilling om at ændre hold løntillæggene så tillæggene fordeles mellem vagttagerne på det enkelte hold og ikke mellem alle holdene. Tidspunktet diskuteres for hvornår det skal træde i kraft og hvornår vagttagerne skal varsles om denne ændring. Det er en væsentlig lønnedgangen/ øgning som skal varsles. Det besluttes at vente lidt så vagttagerne senest skal sige op den 1/10 2012 og derefter vil tillæggene omfordeles. Så ligger det tættere på fusion med Odense VB. 17. Michael fortæller om regionernes krav til Fadl vagt bureauer Møde i region nord, midt, syd. Michael, Torben og Peter var mødt op til at fremlægge budgettet for ÅVB og OVB, overfor regionerne. Regionerne stillet det ultimatum at det skal være VBV ellers ikke noget in-house. Budgettet for VBV skal foreligge inden den 17/4 og næste mødet i regionerne den 27/4 hvor vi skal fremlægge budget, vedtægter som skal godkendes og tages videre til regionernes sundhedsudvalg og regionsrådene. Vi er tvunget til at samarbejde. En strategi workshop for det fremtidige VBV mellem rep Århus og Odense. Møde mellem VB formændene Århus og Odense. Forhandlingen ligger mellem VB i Århus Odense om vedtægterne og budgettet for VBV. 18. evt. 100 FADL timer skal Man skal som vagttager i Aarhus have 100 FADLvagt timer for at kunne tage vagter i København. Det er en gammel tradition. Det skal tages op med VB bestyrelsen i København. Charlotte tager kontakt til Kasper Gasbjerg. HB er inviteret til gårdfest.

More magazines by this user
Similar magazines