Produkt Data - hempel

hempel.dk

Produkt Data - hempel

Produkt Data

Udgivet: März 2007 Maj 2008 Side Seite 1 af von 2 2

HEMPADUR SEALER 599

05991

CURING AGENT 95040

Beskrivelse: HEMPADUR SEALER 599 er en to-komponent epoxy-polyamidlak med lav viskositet og

god indtrængningsevne.

Anvendelse: Til mætning af glasfiber-laminat efter fjernelse af gel coat (reparation af "osmose"). Til

grunding af ferro-cementbåde og træbåde som kan absorbere sealeren.

PRODUKTDATA:

Kulør/Kulør nr.: Transparent/00000

Praktisk volumen tørstof, %: 29 ± 1

Teoretisk strækkeevne: Se BEMÆRKNINGER

Flammepunkt: 25°C

Vægtfylde: 0,9 kg/liter

Berøringstør: 3-4 timer ved 20°C

6-8 timer ved 10°C

Hærdet efter: 7 dage ved 20°C

14 dage ved 10°C

V.O.C.: 610 g/liter

Produktdata er angivet i henhold til HEMPEL's malingsrecepter og er omfattet af normale fabrikationstolerancer.

Hvor angivet, er dette standardafvigelsen i henhold til ISO 3534-1. I øvrigt henvises til "FORKLARING TIL

DATABLADE" i HEMPEL-bogen.

PÅFØRINGSDATA:

Blanding for 05991: Base 05999 : CURING AGENT 95040

4 : 1 på volumen

Påføringsmåde: Pensel

Fortynder nr. (max.vol.): 08450 (5%)

Anvendelsestid: 8 timer (20°C)

Værktøjsrengøring: HEMPEL'S THINNER 08450 eller HEMPEL'S DEGREASER 99611

Filmtykkelse: Sealeren skal penetrere overfladen, mætte og forsegle porøse emner og må ikke

efterlade en blank overflade.

Overmalingsinterval, min.: 4 timer (ved 20°C)

8 timer (ved 10°C)

Overmalingsinterval, max.: Intet (Se BEMÆRKNINGER)

Sikkerhed: Arbejdstilsynet i det amt, hvor arbejdet skal påbegyndes, senest 14 dage før. I øvrigt er

arbejde med produktet omfattet af Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 292/april 2001

om arbejde med stoffer og materialer, særligt bekendtgørelsens bilag III om arbejde

med epoxyharpikser og isocyanater.

Emballagen er forsynet med advarselsmærkning, og der henvises til yderligere

oplysninger, som findes i sikkerhedsdatablad(e) for produktet(erne). Generelt skal

indånding af eventuelle opløsningsmiddeldampe og sprøjtetåge samt hudkontakt

undgås - der henvises til Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejde med

kodenummererede produkter. Lukkede rum og lignende områder med stillestående luft

bør tvangsventileres. Selv i velventilerede rum anbefales åndedrætsværn samt hud- og

øjenbeskyttelse ved sprøjtepåføring. Sørg for nødvendige forholdsregler mod evt.

brandfare.

HEMPEL

Produkt Datablad


HEMPADUR SEALER 599

FORBEHANDLING: Glasfiber: Løstsiddende/defekt gel coat fjernes, og absorberet fugt skal være fordampet før

påføring af HEMPADUR SEALER 599.

Ferro-cement: Løstsiddende overfladelag (f.eks. støbeslam) fjernes ved slibning eller

sandblæsning. Fugtindholdet i cementen skal være under 3%.

Træ: Træet skal være helt tørt, fugtindholdet under 16%. Der må ikke grundes med almindelige

grundingsolier. Træet skal kunne absorbere sealeren helt.

PÅFØRINGS- Overfladen skal være helt ren og tør med en temperatur mindst 3°C over dugpunktet.

BETINGELSER: Må kun anvendes hvor påføring og hærdning kan finde sted ved temperaturer over 10°C.

Overfladetemperaturen og temperaturen af sealeren skal også være over denne grænse. Det

anbefales at anvende pensel for indarbejdning af sealeren i overfladen. Absorberende overflader

bør behandles flere gange indtil overfladen er mættet. Overfladen må ikke fremtræde blank og

eventuel overskydende HEMPADUR SEALER 599 skal fjernes ved slibning før påføring af maling.

Sørg for ventilation ved svært tilgængelige områder under påføring og tørring.

EFTERFØLGENDE HEMPEL'S LIGHT PRIMER 45551 eller ifølge specifikation.

MALING:

BEMÆRKINGER: HEMPADUR SEALER 599 anvendes til mætning af absorberende emner. Praktisk strækkeevne ca.

10 m²/liter afhængig af overfladeruhed, overfladens porøsitet og påføringsmetode.

Ved blanding hældes hærder i base under konstant omrøring. Lad blandingen virke 15 minutter før

brug. Kun blandingen må fortyndes.

Ubegrænset overmalingsinterval forudsætter, at overfladen fremtræder mat og uden overskydende

HEMPADUR SEALER 599. I modsat fald matteres overfladen ved slibning inden videremaling.

Produkt databladet er udarbejdet for den erhvervsmæssige bruger.

UDGIVET AF: HEMPEL A/S - Lundtoftevej 150, 2800 Kgs. Lyngby, tlf: 45 93 38 00 - 0599000000CS005

Nærværende datablad erstatter alle tidligere udgaver. For forklaringer, definitioner og omfang henvises til “Forklaringer

til datablade” i Hempels Produkt Datamanual. Data, specifikationer og vejledninger er baseret på laboratorieundersøgelser

og praktiske erfaringer under kontrollerede forhold. Nøjagtigheden, fuldstændigheden og relevansen i

forhold til de aktuelle forhold under brugen af produkterne må derfor fastlægges specifikt af køber og/eller bruger.

Levering af produkter og teknisk assistance sker i henhold til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser og med

mindre anden skriftlig aftale foreligger, påtager sælger sig ikke andre forpligtigelser eller ansvar, end hvad der er givet

heri, hvad angår såvel de opnåede resultater som evt. skader og/eller direkte og indirekte tab som følge af brug af

vore produkter som anvist eller på anden måde. Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.

Gyldighedsperiode 5 år fra udgivelsesdato.

März Udgivet: 2007 Maj 2008 Side Seite 2 af von 2 2

Produkt Datablad

More magazines by this user
Similar magazines