Konteringsvejledning Netkomponenter - Energitilsynet

energitilsynet.dk

Konteringsvejledning Netkomponenter - Energitilsynet

Maj 2011

Benchmarking

Vejledning til indberetning af netkomponenter

til brug for benchmarking af økonomisk effektivitet

ENERGITILSYNET

sekretariatsbetjenes af

KONKURRENCESTYRELSEN

Centrene for Energi

Nyropsgade 30

1780 København V

Tlf. 72 26 80 70

Fax 33 18 14 27

CVR-nr. 64 96 46 15

et@dera.dk

www.energitilsynet.dk


Indholdsfortegnelse

Side

l INDLEDNING ...................................................................................................................................... 3

1.1 Baggrund ................................................................................................................................................................................. 3

1.1.1 Benchmarking og indtægtsrammebekendtgørelsen ......................................................................... 3

1.1.2 Benchmarking fra og med 2011.................................................................................................... 3

1.1.3 Hvad skal der indberettes? .............................................................................................................. 3

2 PROCESSEN ........................................................................................................................................ 3

2.1 Indberetning ...............................................................................................................................……………......................... 3

2.2 Forhold at bemærke ............................................................................................................................................................. 4

2.2.1 Hvad forventes der af netselskaberne .............................................................................................. 4

2.2.2 Indberetningerne skal revideres ...................................................................................................... 4

3 VEJLEDNING TIL SKEMA MED NETKOMPONENTER........................................................... 4

4 VEJLEDNING TIL INDBERETNING AF NETTAB ..................................................................... 9

5 PRAKTISKE FORHOLD .......................................................................................................................... .10

5.1 Orientering om indberetninger..................................................................................................................................…… 10

5.2 Kontaktpersoner……………………………………………………………………………………………………………..10


1 Indledning

1.1 Baggrund

1.1.1 Benchmarking og indtægtsrammebekendtgørelsen

Energitilsynet skal som led i administrationen af indtægtsrammereguleringen foretage benchmarking af

elnetselskabernes økonomiske effektivitet og kvalitet i leveringen.

Energitilsynets sekretariat anvender benchmarkingen af de regionale transmissionsselskaber og

distributionsselskabernes økonomiske effektivitet til at identificere et eventuelt historisk opbygget

effektiviseringspotentiale hos de enkelte selskaber. Sekretariatet anvender de historisk opbyggede

effektiviseringspotentialer til at beregne effektiviseringskrav til selskaber med et uudnyttet

effektiviseringspotentiale.

Det er centralt for Energitilsynets sekretariat, at den anvendte metode til at benchmarke

netselskabernes økonomiske effektivitet er retvisende og gennemsigtig. Dette indebærer bl.a., at den

anvendte metode sikrer, at netselskabernes indberetninger er konsistente.

Energitilsynets sekretariat udfører derfor løbende en kvalitetssikring af netselskabernes

indberetninger. Derudover udarbejder Energitilsynets sekretariat løbende forbedringer af

benchmarking-modellen.

1.1.2 Benchmarking fra og med 2011

Denne tællevejledning er udarbejdet til brug for netselskabernes indberetning af omkostnings- og

netkomponentdata m.m. til brug for næste opdatering af netvolumenmodellen.

1.1.3 Hvad skal der indberettes

De data som selskaberne vil skulle indberette inkluderer:

• Angivelse af en stykliste for netkomponenter i ledningsnettet pr. 30. juni (medio året) det

pågældende regnskabsår.

• Angivelse af nettab (kr.) det pågældende regnskabsår.

• Fordeling af driftsomkostninger og afskrivninger ifølge reguleringsregnskabet for det pågældende

regnskabsår på omkostningskategorier defineret af Energitilsynet.

Der er udarbejdet særskilte skemaer til brug for indberetning af såvel netkomponenter som

omkostningsdata. Indberetningerne er nærmere omtalt nedenfor i denne vejledning. Der skal

foretages indberetning for hver bevilling - dvs. en indberetning for hvert reguleringsregnskab.

2 Processen

2.1 Indberetning

Opgaven med indhentning af omkostningsdata er omfattende og består foruden indhentning af

dataene også af en stikprøvekontrol af selskabernes indberetninger.

Omkostningsdata skal være revideret og underskrevet af selskabets revisor.


Der skal afgives en særskilt ledelseserklæring vedrørende indberetningen, ligesom revisor skal

afgive en erklæring herom.

2.2 Forhold at bemærke

2.2.1 Hvad forventes der af netselskaberne

Det forventes, at netselskaberne ud fra deres registreringer foretager indberetning af

netkomponenter i selskabets ledningsnet pr. 30. juni (medio året) for det pågældende regnskabsår

samt indberetning af nettabsomkostninger. Endvidere foretager netselskaberne en fordeling af de

samlede driftsomkostninger og afskrivninger ifølge reguleringsregnskabet for det pågældende

regnskabsår på omkostningskategorier defineret af Energitilsynets sekretariat.

2.2.2 Indberetningerne skal revideres

Det enkelte netselskabs indberetning skal revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor.

Det skal her bemærkes, at skemaet vedrørende indberetning af netkomponenter ikke er omfattet af

revisionspligt. Revisionen vil skulle foretages i overensstemmelse med den danske revisionsstandard

om revisors erklæringsopgaver med særligt formål (RS 800).

For en nærmere redegørelse for omfanget af revisionen m.m. henvises der til den særskilte

revisionsinstruks og tilhørende standard for revisionspåtegning.

3 Vejledning til skema med netkomponenter

Benchmarkingen bliver baseret på den anvendte netvolumenmodel. Til brug herfor skal der angives

hvilke netkomponenter, som selskabets ledningsnet består af pr. 30. juni (medio året) i det

pågældende regnskabsår.

Tællevejledningen tager sit udgangspunkt i den tekniske opbygning og opdeling af el-nettet.

Figur 1 viser en skematisk oversigt over distributionsnettets tekniske opdeling i stationer (hoved-

/net-) og linjer (kabel- og luftledningsanlæg). El-nettet er yderligere inddelt i statistikområder.

Statistikområderne anvendes bl.a. i forhold Energitilsynets sekretariats benchmark af kvalitet i

leveringen.


Figur 1. Teknisk opbygning og opdeling af el-nettet

100-170 kV 25-100 kV

1-25 kV

Linje

Hovedstation

(150/60 kV)

Linje

Hovedstation

(60/10 kV)

Linje

A0-kunder

A1-kunder

A2-kunder

Netstation

(10/0,4 kV)

Netstation

(10/0,4 kV)

1-25 kV

B1-kunder

B2-kunder

Traditionelle statistikområder

Definitioner af hoved- og netstationer

Lavspænding (0,4 kV)

Lavspændingsnettet

Stikledning

Kilde: Dansk Energi, teknisk rapport RA 554, Komponentklasseinddeling og begrebsforklaring, juni 2010.

Note: Opdelingsprincippet på figur 1 er kun delvist vist for stationer og linjer på 132-150 kV. Det viste princip for

statistikområdet 25-100 kV er dog på tilsvarende vis også gældende for statistikområdet 100-170 kV.

Figur 2 er et forklarings- og definitionsskema. Her er givet en mere uddybende beskrivelse af de

netkomponenter, som netselskaberne skal indberette til Energitilsynets sekretariat.

Forklarings- og definitionsskemaet er opdelt efter enkelte elementer for at lette den senere

gruppering, sammentælling og indberetning af netkomponenter:

- Spændingsniveau/statistikområde

- Komponenttype

- Farvekode

- Bogstavkode

Spændingsniveau/statistikområde

Refererer til det spændingsniveau/statistikområde, hvor komponenten er tilsluttet/installeret jf. figur

1.

Komponenttype

Refererer til den komponenttype, som komponenten er tilhørende (se evt. uddybende

komponentbeskrivelse).

0,4 linje

Farvekode

Refererer til den del af el-nettet hvor komponenten er installeret jf. figur 1.

Elmåler

Kabelskab

C-kunder


Bogstavkode

Refererer til den bogstavkode, hvori komponenten indgår i Energitilsynets sekretariats

indberetningsskema (se tabel 1).

Hvert el-netselskab indberetter alene de komponenter og anlæg, som virksomheden selv ejer. Hvis

et el-netselskab ejer et komponent eller et anlæg i fællesskab med et andet selskab, skal selskabet

angive den andel af omkostningerne som selskabet selv dækker, eksempelvis halvdelen.

Netkomponentskemaet svarer til det skema, Energitilsynets sekretariat tidligere har anvendt i

forbindelse med indhentning af oplysninger om ledningsnettet.

I indberetningsskemaet udfyldes antal af enheder henholdsvis antal kilometer af hver enkelt

netkomponent. Det er således ikke værdien opgjort i kr. af de enkle komponenter, der skal anføres.

Såfremt selskabet har væsentlige netkomponenter, der ikke umiddelbart passer ind under de anførte

netkomponenter, skal netkomponenterne anføres under den anlægskategori, der passer bedst muligt.


Figur 2. Komponentoversigt.

Komponenttype Komponentforklaring 132-150 kV 30-50-60 kV 10-15-20 kV 0,4 kV

Felt, åben

Komplet linje-, kabel-, transformer-, reaktor- eller koblingsfelt i et åbent luftisoleret

eller delvist gasisoleret anlæg (her forstås felter hvor kun feltets effektafbryder

anvender SF6-gas eller vakuum som brydemedium) inkl. kontroltavler og

relæbeskyttelse, manøvre og signalkabler og andel af nødvendige bygninger

(relæhus, værksted, lager etc.) på 30-150 kV stationen, samt andel til egenforsyning,

hjælpe-, fælles- og stationsanlæg, stationskontrol m.m. delt ud pr. felt.

a i i

Felt, gasisoleret

Komplet linje-, kabel-, transformer-, reaktor- eller koblingsfelt i et fuldt SF6-isoleret

anlæg (GIS-anlæg, hvor både anlæggets brydemedium og isolationsmedium er SF6-

gas) inkl. kontroltavler og relæbeskyttelse, manøvre og signalkabler og andel af

nødvendige bygninger (relæhus, værksted, lager etc.) på stationen 30-150 kV, samt

andel til egenforsyning, hjælpe-, fælles- og stationsanlæg, stationskontrol m.m. delt

ud pr. felt.

b j j

Felt

Komplet linje-, kabel-, transformer-, reaktor- eller koblingsfelt i et åbent, delvist eller

fuldt gasisoleret anlæg inkl. kontroltavler og relæbeskyttelse, manøvre og signalkabler

og andel af nødvendig bygninger (relæhus, værksted, lager etc.) på 30-150/10-20 kV

stationen, samt andel til egenforsyning, hjælpeanlæg, stationskontrol m.m. delt ud pr.

felt.

l

Kabel, land

Kabel, sø

Inkl. ende- og samlemuffer, hjælpeudstyr (olieanlæg, direkte tilkoblet

kompenseringsudstyr alene for kabelanlæg). Ekskl. linjefelter

Udlagt med skib inkl. ende-/samlemuffer og hjælpeudstyr på land (olieanlæg). Ekskl.

linjefelter

c1-3 g1-3

c4 g4

Kabel, land eller sø Inkl. ende- og samlemuffer, hjælpeudstyr (olieanlæg). Ekskl. linjefelter m1-3 p1-3

Luftledning, enkeltsystem

Ophængt på stål- eller træmaster inkl. endetræksmast. Linjen kan være drevet ved

lavere spænding (50-60 kV). Ekskl. linjefelter

d

Luftledning, dobbeltsystem

Ophængt på stål- eller træmaster inkl. endetræksmast. En eller flere linjer kan være

drevet ved lavere spænding (50-60 kV). Ekskl. linjefelter

e

Luftledning

Transformer

Netstation

Ophængte systemkilometer på stål- eller træmaster inkl. endetræksmaster og

fundamenter. Ekskl. linjefelter

Komplet opstillet transformer på fundament inkl. olieopsamling, støjinddækning og

øvrigt hjælpeudstyr, projekterings og etableringsomkostninger. Ekskl. felt, koblingsog

tavleanlæg (koblings- og tavleanlæg henregnes under "Felter")

Komplet inkl. stationshus, bygning/rum eller tårn/mastetop, 10-20 kV koblings- og

fordelingsanlæg, distributionstransformer (1 eller flere), lavspændingstavler, styre- og

signalkabler, måletransformere, udstyr for styring og overvågning (DSO/automation)

m.m.

f k

h n q1-3

o

Målere Elektromekaniske eller elektroniske el-forbrugsmålere (evt. fjernaflæste) r-s


Tabel 1. Indberetningskategorier.

Type

132kV felt, åben

132kV felt, gasisoleret

132kV kabel, city

132kV kabel, by

132kV kabel, land

132kV kabel, sø

132kV luftledning, enkeltsystem

132kV luftledning, dobbeltsystem

132/50kV transformer

50kV kabel, city

50kV kabel, by

50kV kabel, land

50kV kabel, sø

50kV luftledning

50kV felt, åben

50kV felt, gasisoleret

50/10kV transformer

10kV felt

10kV kabel, city

10kV kabel, by

10kV kabel, land

10kV luftledning

10/0,4kV station

0,4kV kabel, city

0,4kV kabel, by

0,4kV kabel, land

0,4kV luftledning, city

0,4kV luftledning, by

0,4kV luftledning, land

Målere - fjernaflæsning

Målere - ikke fjernaflæsning

Nettab

Forkortelse

a

b

c1

c2

c3

c4

d

e

f

g1

g2

g3

g4

h

i

j

k

l

m1

m2

m3

n

o

p1

p2

p3

q1

q2

q3

r

s

w

Bemærk at underkategorierne for c1-c3, g1-g3, m1-m3, p1-p3 og q1-q3 indberettes samlet i EDO under hver

sin overordnede kategori, hhv. 132 KV kabel, 50 KV kabel, 10 KV kabel, 0,4 KV kabel og 0,4 KV

luftledning.

Komponenter der ikke findes på komponentlisten

Der kan forekomme komponenter, der ikke fremgår af komponentlisten. Disse skal som hovedregel angives

som nærmeste tilsvarende komponent. Eksempelvis 10 kV søkabel må angives som 50 kV søkabel.

Regionalt 132-150 kV transmissionsnet, der er ophængt på master sammen med Energinet.dk 400 kV net,

har ikke en selvstændig kategori. Disse må angives som nærmest tilsvarende. Energinet.dk deler i disse

tilfælde almindeligvis deler driftsomkostningerne 70/30 med de regionale transmissionsselskaber. Derfor

skal systemkilometer luftledning ophængt sammen med Energinet.dk net almindeligvis angives som 0,3 stk.

132 kV dobbeltsystem luftledning.


4 Vejledning til indberetning af nettab

4.1 Indledning

Skemaet til brug for indberetning af omkostningsdata består af nettab. Fra og med indberetningen

for 2011 skal der ikke indberettes kunderelaterede omkostninger, såkaldte 1:1 omkostninger og

administrationsomkostninger.

4.2 Nettab

Omkostninger ved nettab vedrørende net, som ikke er stillet til rådighed for systemansvaret.

Nettab opgjort i kr. består af en mængde og en pris.

Mængden er den el, der passerer gennem selskabets net, men ikke når frem til slutbrugerne.

Mængden kan opgøres ved at sammenligne målere hos slutbrugere og målere ved

transmissionsdelen med henblik på at opgøre forskellen som et nettab. Alternativt kan mængden

opgøres som et estimeret tab pr. enhed, fx kabel, luftledning, mv.

Der er ikke en eksakt definition for estimation for prisen, der skal indgå i beregningen af nettab. Der

kan tages udgangspunkt i den gennemsnitspris, som netselskabet afregner med over for

handelsselskabet samt betaling til overordnet net og PSO-tarif.

De nettabsomkostninger, der indgår i benchmarkingen, er de faktiske omkostninger, selskabet har

haft i et givent år. Det skal bemærkes, at disse nettabsomkostninger er forskellige fra de

nettabsomkostninger, der gives dispensation for, jf. indtægtsrammebek. § 17.

Omkostninger til nettab omfatter ikke selskabets eget elforbrug, gadebelysning eller lign.


5 Praktiske forhold

5.1.1 Orientering om indberetninger

Der vil blive udsendt orientering om indberetning til benchmarking i løbet af april måned.

Sekretariatet anvender en adresseliste. Såfremt der måtte ske ændringer af registrering af

kontaktpersoner bedes dette meddelt skriftligt til sekretariatet, evt. via e-mail: et@dera.dk.

5.1.2 Spørgsmål til indberetninger

For bedst muligt at sikre, at selskaberne og evt. deres revisorer kan få svar på de spørgsmål, som

måtte opstå i forbindelse med denne indberetning, er der muligt at kontakte følgende personer:

Vedr. Reguleringsregnskab

Nicolaj Mølgaard Jakobsen

Tlf. 72 26 81 48

E-mail: nmj@kfst.dk

Vedr. Benchmark af økonomisk effektivitet

Kasper Villum Hansen Nicolaj Mølgaard Jakobsen

Tlf. 72 26 80 32 Tlf. 72 26 81 48

E-Mail:kha@kfst.dk E-Mail: nmj@kfst.dk

Vedr. Benchmark af kvalitet i leveringen

Maria B. Jeppesen

Tlf. 72 26 80 88

E-mail: mbk@kfst.dk

More magazines by this user
Similar magazines