Faustus og historien

samples.pubhub.dk

Faustus og historien

Elektronisk version af artikel i Poetik 22, 6. årgang nr. 2, 1974

Anker Gemzae

Faustus og historien

En sammenlignende anslyse af Historia von D. Johann Fausten og Marlowe's

Doctor Faustus.

Indholdsfortegnelse:

I Indledning ....................................................................................... 6

II Historia von d. Johann Fausten ...................................................... 8

l. Samfundsudviklingen i Tyskland ...................................... .......... 8

2. Folkebngeme ............................................................................... 11

3. Analyse af Historia von D. Johann Fausten, dem weitbeschreyten

&uberer und Schwarzkunstler .............................................. 14

a) Almen karakteristik

b) Faust-myten - magi og videnskab

c) Faustus og borgerskabet

d) Faustus og Eulenspiegel

e) Djævlepagtens betydninger

f) Diskurs og ideologi

III Marlowe's Doctor Faustus

Forbemærkning ............................................................................... 26

1. Det engelske samfund

2. Teatret og de litterære traditioner ................................................ 26

3. Analyse af The Tagical History of the Life and Death of Doctor

Fausus ................................................................................... 29

a) Historia og Doctor Faustus ..................................................... 3 1

b) Den allegoriske struktur

c) Allegori og dæmonologi

d) Det groteske sub-plot

e) Lukningen


Elektronisk version af artikel i Poetik 22, 6. årgang nr. 2, 1974

I Indledning

Historia von D. Johann Fausten er udgangspunktet for en bemærkelsesværdig

tematisk tradition. I tilknytning til Faustushistoriens litterære og ideologiske

monster har Marlowe, Goethe, Bulgakov og Thomas Mann produceret

deres hovedvzrker, og den samlede Faust-litteratur er formentlig mere omfattende

end indenfor noget andet tilsvarende afgrznseligt tematisk omrade

(ihvertfald hvis man tznker pA omrader der er opstaet efter renæssancen). Som

mytisk stof breder Faust-temaet sig ud over det litterzre. Til musikken:

Gounods Faust er en af de mest fremtrzdende romantiske operaer. Til den

politiske ideologi, der udvikles i det wilhelminske Tyskland, og hvis hojdepunkt

er Spenglers Untergang des Abendslandes.

Disse kendsgerninger rejser en rzkke sporgsmal: Hvad er fzlles, hvad er

Faust-temaets konstituerende elementer? Hvad giver Faust-temaet dets store

anvendelighed? Under hvilke historiske omstændigheder har Faust-temaet

vzret påtrængende, d.v.s. hvornar har dets anvendelse resulteret i tekster af

litterzr og ideologisk gennemslagskraft?

Dette sidste spargsmål har den temmelig vidtloftige forudsztning, at der

faktisk er et eller andet markant fzlles ved de i ovrigt vidt forskellige historiske

situationer, hvor Faust-temaet har fungeret bedst (her tænkerjeg igen p5

bogtrykker Spies: Historia, p& Marlowe, Goethe, Bulgakov og Thomas

Mann). Det er ikke sikkert at denne forudsztning holder. Derimod er det sikkert

nok, at almindelig filosoferen og parallellitetsoptrzkkeri over Faust-temaet

blot kan fore til slet forlzngelse af en myte.

Hvis de ovenstående sporgsmål overhovedet skal kunne retfzrdiggores og

besvares meningsfuldt, m& det ske p& baggrund af en analyse af de vzsentlige

Faust-tekster i deres forskellighed, i deres historiske specificitet. Det der i

forste række må interessere er ikke at Faust-teksterne efter Historia forholder

sig til et fzlles monster, men hvorledes dette manster oprindeligt er sammensat

og hvorledes det produktivt bearbejdes. Farst derefter ville det være muligt

at undersoge, hvorfor netop dette tema har dannet ramateriale for netop disse

omformninger. Kan en sadan undersagelse gennemfares, vil det til gengæld

klarlzgge nogle endnu vage sammenhænge mellem litterærel ideologiske fænomener

og forandringer i den samfundsmzssige helhed.

Nzrværende tekst kan betragtes som et indledende arbejde til et sadant

projekt. Formålet er at beskrive folkebogen og Marlowe's tragedie i deres

historiske specificitet, i deres genremæssige, diskursive og ideologiske forskelligheder,

i deres konkrete samfundsmæssige betingethed. For netop disse to

Faust-tekster (Historia udkommer 1587, Doctor Faustus er skrevet ca. 1593)

More magazines by this user
Similar magazines