ek-nyt/mar. '04 - Foreningen af Erhvervskvinder

erhvervskvinder.dk

ek-nyt/mar. '04 - Foreningen af Erhvervskvinder

ErhvervsKvinder Århus

April 2009

Velkommen

Onsdag d. 1. april kl. 18.00

på Varna Palæet

i Marselisborgskoven

BEMÆRK:

Mødedatoen er rykket en uge grundet påsken.

Caroline Søeborg Ahlefeldt - Ledelse, karriere og magt

Med en BA i Informations- og Medievidenskab samt en MBA i bagagen grundlagde

karismatiske Caroline Søeborg Ahlefeldt det dengang banebrydende IThus

MouseHouse A/S. Herefter stiftede hun den digitale designuddannelse

Space Invaders og var direktør i forskellige danske og internationale virksomheder.

I dag lever hun udelukkende af at være bestyrelsesmedlem i en lang række

af Danmarks førende virksomheder som Lego, Dyrberg/Kern og Envision. Caroline

har været der, hvor mange andre kvinder gerne vil hen. Toppen af dansk

erhvervsliv! Hun ved, hvad der skal til for at få adgang til den magt, der udøves

i toppen af disse store virksomheder. Og hun er knalddygtig til at formidle det.

OBS!! Der skal ske TILMELDING til arrangementet.

Tilmeld dig på ErhvervsKvinder.dk under aktiviteten

- du finder et link via forsiden.

Tilmeldingsfrist:

30. marts kl .18.00

BETALING

Det er nu muligt at overføre mødegebyret til vores bankkonto inden det pågældende netværksmøde.

Hvis du vil benytte dig af denne facilitet, skal du overføre kr. 250 til vores konto i Sydbank: Reg.nr. 7120

kontonr. 1655272. Beløbet skal være os i hænde på kontoen senest dagen før mødet. Medbring evt.

kvittering for indbetalingen. På mødedagen vil der blive udleveret kvittering for deltagelse, såfremt det

ønskes.

OBS! HUSK at anføre navn og dato i tekstfeltet ved overførslen.


Nyt fra formanden

Kære Erhvervskvinde

Efter en veloverstået generalforsamling og netværkscafé er

bestyrelsen klar til at tage fat på et nyt bestyrelsesår, hvor vi

planlægger mange spændende aktiviteter.

Vi er som bekendt værter ved årets landskonference den 3.

oktober 2009, hvor vi forventer deltagelse af rigtig mange erhvervskvinder.

Programmet ligger næsten klar og forventes

udsendt efter påske. Hele arrangementet kommer til at

foregå i de flotte rammer på ARoS Århus Kunstmuseum, og

dagen sluttes af med en festmiddag i restauranten.

Der er stadig mange ender, der skal bindes sammen, og vi

søger bl.a. sponsorater i form af små (og gerne store) gaver,

som vi vil samle i en pose til deltagerne, samt præmier til aftenens

arrangement, hvor vi har planer om et lotteri eller lignende.

Sponsorerne får naturligvis passende synlighed, og

skulle du sidde inde med gode kontakter eller gode idéer, så

kontakt endelig planlægningsudvalget, der består af Aase

Hoeck, Anna Marie Ringive, Grethe Breum og undertegnede.

Møde i hovedbestyrelsen

På det netop afholdte møde i hovedbestyrelsen deltog fra

Århus’ side Else Borup og undertegnede. Mødet blev holdt

over to dage, og udover de faste dagsordenpunkter fortsatte

hovedbestyrelsen arbejdet omkring ErhvervsKvinders fremtidige

profil og generelle synlighed. Der kom mange gode

diskussioner ud af emnet, og det blev bl.a. besluttet at anvende

resultaterne fra den netop gennemførte spørgeundersøgelse

til at gå i medierne. Hovedbestyrelsens ønske er

nemlig, at ErhvervsKvinder også er et netværk, som medierne

citerer ved konkrete og relevante problemstillinger omkring

kvinder og karriere. Forretningskomitéen er tovholder

på denne proces og dermed også netværkets talskvinder

udadtil.

Karin Buhl Slæggerup

Referat af ordinær generalforsamling marts 2009

1. Valg af dirigent

Advokat Bente Yde Nissen blev valgt til dirigent. Dirigenten

konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet

samt beslutningsdygtig. Der var 32 stemmeberettigede til

stede på generalforsamlingen.

2. Valg af 2 stemmetællere

Dirigenten foreslog at udsætte valget af stemmetællere til

behovet eventuelt skulle opstå. Dette blev accepteret af generalforsamlingen.

3. Bestyrelsens beretning

Beretningen var på forhånd udsendt til foreningens medlemmer.

Formand Karin Buhl Slæggerup oplyste, at der i 2008

blev afholdt to cafémøder, hvor der hver gang deltog 10-15 nye

medlemmer/gæster. Dette var fejlagtigt ikke medtaget i beretningen.

Da cafémøderne således har vist sig at være en succes,

fortsættes aktiviteten fremover med to møder om året.

Beretningen blev herefter taget til efterretning.

4. Fremlæggelse af foreningens reviderede regnskab til

godkendelse

Regnskabet blev udleveret og i hovedtræk gennemgået af

revisor Anne Mette Hegelund.

Generalforsamlingen godkendte regnskabet.

5. Fremlæggelse af bestyrelsens budget for igangværende

regnskabsår

Budgettet for 2009 blev gennemgået af revisor Anne Mette

Hegelund. Anne Mette Hegelund påpegede, at budgettet

tager udgangspunkt i en forventet medlemstilgang.

Generalforsamlingen godkendte budgettet.

6. Fastlæggelse af kontingent for det kommende regnskabsår

Bestyrelsen havde foreslået at forhøje kontingentet til kr.

1.200 kr. årligt. Forslaget blev godkendt. Kontingentet stiger

således pr. 1. januar 2010 til 1.200 kr./år.

7. Indkomne forslag

Der var ikke indkommet forslag til behandling under dette punkt.

8. Valg af formand

Karin Buhl Slæggerup var ikke på valg.

9. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Liselotte Christensen og Gritt Nørgaard var på valg. Begge

blev genvalgt.

10. Valg af suppleant

Pia Breum og Else Borup var ikke på valg.

11. Valg af revisor og 1 suppleant

Der skulle vælges 1 revisor og 1 suppleant.

Bestyrelsen anbefalede Anne-Mette Hegelund til revisor og

Birgit Møller til suppleant. Begge blev enstemmigt valgt af

generalforsamlingen.

Eventuelt:

Der var intet til dette punkt.

Møde slut.

Referent Liselotte Christensen

Nyt medlem - velkommen til

Merete Hess

Titel: Headhunter

Ansvarsområde: Headhunting,

rekruttering, outplacement, PPAog

TST-test.

03.11.63


Referat af sidste møde

Af Liselotte Christensen

Et glædeligt gensyn med tre gæve kvinder

En forening som EK opstår ikke bare ud af det blå. Den skabes

på baggrund af en god idé og en fælles og aktiv indsats

fra en gruppe mennesker, der brænder for idéen.

Det var også tilfældet for ErhvervsKvinder Århus. I 1983 så

Anne Grethe Lanng en artikel i Børsen om ErhvervsKvinder i

København. Interesseret som hun var i at komme med i et

spændende kvindenetværk, meldte hun sig ind. Da hun modtog

medlemslisten opdagede hun, at én af hendes kolleger

også var medlem af foreningen. Hun kontaktede kollegaen og

de blev enige om, at ”So ein Ding müssen wir auch haben!”

Der var ikke langt fra tanke til handling og i foråret 1984 afholdt

de to initiativtagere deres første møde med to andre århusianere,

der var medlemmer af EK i København. De fire ildsjæle

gik i gang med forberedelserne og i november samme

år mødte 46 interesserede erhvervskvinder frem til foreningens

stiftende generalforsamling i Musikhuset. Resten er historie.

Her 25 år efter, en dejlig klar martsdag med højt til himlen,

kunne vi hylde Anne Grethe Lanng, Ulla Eriksen og Mette

Vigh-Larsen, der alle var med fra starten. De er nu udnævnt til

æresmedlemmer i foreningen. Og glæden og taknemmeligheden

var til at tage at føle på. Der bredte sig i hvert fald hurtigt

en varm stemning ved det bord, hvor jeg havde fornøjelsen

af at sidde. Her fortalte Anne Grethe og Ulla små sjove

anekdoter fra den spæde start.

Men martsmødet var naturligvis ikke kun en aften med

tilbageblik. Også mere fremadrettede indslag var på aftenens

program. I bestyrelsen vil vi gerne gøre en målrettet indsats

for at få en mentor-mentee ordning op at stå. To mentorer,

Winnie Rasmussen, ejer af Kitchn i Egå og Anna Marie Ringgive,

selvstændig konsulent, gav begge deres bud på, hvad

det kræver for at være mentor.

Winnie er mentor i en erhvervsordning under Dana. Her koncentrerer

de sig om mentoring af iværksættere. Winnie rådgiver

sammen med en anden mentor en gruppe på tre mentees.

Fra starten aftales mødedatoerne samt hvordan forløbet skal

foregå. I den nuværende gruppe skal de mødes 6 gange over

8 måneder. Et udvalg sammensætter grupperne og kun én

gang har Winnie været nødt til at stoppe et samarbejde med

en mentee. – Situationen gik pludselig ud over de rammer, jeg

havde sat for samarbejdet, da min mentee forventede at jeg

også ville spille ægteskabsrådgiver, sagde Winnie. Samarbejdet

sluttede og Winnie har siden været meget opmærksom

på, at der skal ske en gensidig forventningsafstemning, før et

mentor-mentee samarbejde går i gang.

Anna Marie pegede på, at noget af det vigtigste i mentormentee

samspillet er gensidig tillid og respekt. Som mentor

skal man ikke komme og kloge sig på det, den anden har

gjort. Mentorens vigtigste funktion er at sætte sig ind i hvad,

mentee har gjort. Og ikke mindst hvorfor. Først derefter kan

man begynde at yde rådgivning. Både Bente Blankenberg, direktør

i Markon og Bente Skjødt, ejer af Ladylike i Odder fortalte

spontant, at de har nydt godt af Anna Maries kompetencer

og gode evner. Bente Skjødts revisor mindes tilsyneladende

stadig med nogen uro et møde, hvor Anna Marie

deltog og satte meget skarpt fokus på hans indsats. Han har

vist oppet sig siden.

Foreningens formand havde meldt sig frivilligt til at øse af sine

erfaringer som mentee. Karin Buhl Slæggerup pegede her på,

at man som mentee skal være indstillet på, at ens opfattelse

af, hvor man er på vej hen, godt kan gå hen og tage en uforudset

drejning. For pludselig stiller mentoren nogle spørgsmål,

der kræver, at man åbner nogle andre døre, end dem

man selv havde fået øje på. Det er spændende, men bestemt

også krævende. Karin pegede endvidere på, at det er vigtigt

at gøre sig klart, hvad formålet med mentor-mentee forholdet

skal være. Før møderækken påbegyndes.

Det var for Karin vigtigt at understrege, at ErhvervsKvinder Århus

ikke går ind og blander sig i mentor-mentee samarbejdet.

Foreningen giver en række gode råd og bestyrelsen er også

gerne behjælpelig med at finde mentorer til dem, der ønsker

det. Men selve samarbejdet og den forudgående afklaring er

helt mentor og mentees eget ansvar.

ErhvervsKvinder er et netværk. Derfor opfordrer foreningen

også til at etablere decentrale netværksgrupper, hvor specifikke

emner eller fagområder drøftes. Der er pt. følgende netværksgrupper

i ErhvervsKvinder:

• HR gruppen, hvor Lone Borup er tovholder.

Gruppen er åben for tilgang.

• Inspirationsgruppen og Kunstgruppen af 1994 er blevet

sammenlagt. Gruppen er åben for tilgang.

Kontakt Anne Mette Hegelund

• Personlig Branding – gruppen er nedlagt.

• Iværksættergruppen er aldrig kommet op at stå, men

Dorte Hansen og Pia Skadhede vil begge gerne deltage,

hvis der er nogen, der melder sig som tovholder.

• Erhvervsgruppen (tidligere socialgruppen) er en lukket

gruppe, der selv inviterer evt. nye medlemmer.

• Kunst- og kulturgruppen. Er p.t. lukket for tilgang.

Ønsker max. 10 medlemmer.

Jonna Lassen, der er koordinator for netværkene, opfordrede

til, at der etableres flere netværksgrupper. Send en mail til

Jonna, hvis I vil starte en gruppe. Så hjælper bestyrelsen med

at udbrede det gode budskab.

Til sidst fik bestyrelsen nogle gode forslag med hjem i rygsækken

til, hvordan vi kan udvikle månedsmøderne. Dem

glæder vi os til at drøfte nærmere.

En aften i EK er aldrig forgæves. Der kommer altid nogle guldkorn,

man får en god snak og sidst men bestemt ikke mindst

omfattes man af en masse velvilje. Også denne aften gik jeg

beriget derfra. På nethinden havde jeg et skønt billede af de

tre æresmedlemmer, der hver med en smuk buket i favnen

takker for en rigtig dejlig aften. Og dejligt, det var den!


Nyttige oplysninger

Bestyrelsen

Mødeafbud

Som medlem er man automatisk tilmeldt møderne.

Mødeafbud skal ske til den anførte adresse på forsiden

af EK Nyt - og helst på mail.

Den anførte mail-adresse er oprettet specielt til formålet

at melde afbud, den aflæses kun én gang om

måneden - og derfor kan man ikke skrive andre beskeder

til bestyrelsen.

Adresseændring

Ændring af adresse og andre vigtige ændringer såsom

email-adresser kan du foretage via Medlemsområdet,

hvor du går ind med dit brugernavn og

password og retter i din profil

Gæstetilmelding

Gæstedeltagelse: kr. 350,-

Medlemmer skal helst tilmelde gæster senest 10

dage før mødet, så bestyrelsen har mulighed for at

sende det potentielle medlem alle relevante oplysninger

inden mødet.

Tilmelding skal ske til: gaster@ekaarhus.dk

Arrangementudvalg

Har I interessante forslag til foredrag modtages disse

med glæde. Send en mail til Liselotte:

lich_9@hotmail.com

Netværksgrupper

Der er lige nu 7 aktive netværksgrupper i Erhvervskvinder.dk,

Århus og der er 7 mere på vej. 4 af de 7

aktive grupper er lukkede grupper, som har kørt igennem

en årrække, 3 nye netværksgrupper er så småt

skudt i gang eller på vej til at starte. Og de sidste 7 ligger

og ulmer - venter på flere netværkskvinder. At

danne netværk er en god mulighed for dig til at få udvidet

dine bekendtskaber og få opbygget og dyrket

nye muligheder. Besøg Erhvervskvinder.dk's hjemmeside,

klik ind på Århus, dernæst netværksgrupper

og se, hvad du kan bruges til og bruge. Hvis du vil vide

mere kontakt jonnalj@yahoo.dk

EK´s hjemmeside

Vores hjemmesideadresse er www.eknet.dk eller

www.erhvervskvinder.dk.

Under “medlemsområde” kan du komme ind med

brugernavn og password. Brugernavnet er det første

bogstav i dit fornavn og de 3 første bogstaver i

efternavnet. Password er det samme som brugernavnet

efterfulgt af din fødselsdato.

Eksempel: Hanne Poulsen, født den 12.

Brugernavn: hpou - password; hpou12

(enkelte personer har deres fulde fornavn som brugernavn)

Formand

Karin Buhl Slæggerup

Tlf. 2043 7254

kbu@midtjyskturisme.com

Arrangementsansvarlig

Liselotte Christensen

Tlf. 2511 6290

llch_9@hotmail.com

Mentorkoordinator

Anna Marie Schou Ringive

Tlf. 4249 0966

ringive@post1.dknet.dk

Regnskabsansvarlig

Gritt Nørgaard

Tlf. 2876 9026

grittnorgaard@mail.dk

Netværksansvarlig

Jonna Lassen

Tlf. 4016 3239

jonnalj@yahoo.dk

Mentorkoordinator

Else Borup

Tlf. 86100838

elseborup@yahoo.dk

IT ansvarlig

Pia Breum

Tlf. 87383566

pia.breum@jp.dk


Aktiviteter i foreningerne 2009

EK-ÅRHUS___________________________

1. apr.: Caroline Søeborg Ahlefeldt

Ledelse, karriere og magt

(BEMÆRK ÆNDRET MØDEDATO)

EK-KØBENHAVN____________________

16. apr.: DR-Byen

Rundvisning, foredrag og debat

28. maj: "Find din indre Pippi Power”

28. apr.: Caféaften/gå-hjem-møde

for nye medlemmer og interesserede

13. maj: Gør dig lækker

på arbejdsmarkedet

EK-ODENSE__________________________

15. apr.: Besøg hos Montana Møbler

EK-AALBORG________________________

14. apr.: Gastronomisk teambuilding!

EK-ESBJERG________________________

29. apr.: Virksomhedsbesøg

27. maj: Sommerafslutning

Tur ud i "det blå"

EK-HERNING_________________________

15. apr.: Netværksmøde

EK-KOLDING_________________________

21. apr.: Statsministerfruen kommer til

Trekantsområdet

13. maj: Adm. direktør Susanne Larsen

EK-RINGKØBING____________________

ikke oplyst

EK-SØNDERJYLLAND SYD________

27. apr.: Besøg hos LOOK DE LUXE

25. maj: Julemærkehjemmet Fjordmark

EK-VIBORG__________________________

20. apr.: Vestas

Passion for ledelse

v/Bente Josefsen

11. maj: Passion for netværk

v/Susan Binau

19. maj: Gudindens genkomst

Foredrag med Majbritte Ulrikkeholm

More magazines by this user
Similar magazines