NSF problematik - Foreningen af Radiografer i Danmark

radiograf.dk

NSF problematik - Foreningen af Radiografer i Danmark

Status på NSF problematik

Bente Fiirgaard, MR-centret

Århus Universitetshospital, Skejby

Radiografernes Landskursus, Skejby 5. februar 2010


Erytem, spændt hævelse, kløe, smerter - oftest

crurae

Neurologiske symptomer (paræstesi, dysæstesi mm)

Almensymptomer (utilpashed, nedsat appetit,

søvnløshed)

Læderagtig fortykkelse og stivhed af huden, oftest

benene

Nedsat ledbevægelighed af ankler og knæ

Sjældnere pareser, kardial arytmi og lungeinsufficiens

grundet fibrotiske forandringer af nerver, hjertemuskel

og lungevæv


03: Patientforsikringen i Danmark anerkender, at en 55-årig svært

nyresyg kvinde døde på grund af en »usædvanlig og meget alvorlig

allergisk reaktion« på Omniscan. Sagen bivirkningsanmeldes til

Lægemiddelstyrelsen.

06: Undersøgelser fra Østrig og Herlev peger på sammenhæng

mellem brug af Omniscan til svært nyresyge patienter og NSF.

Nefrologer og radiologer på Herlev Hospital stopper omgående

brugen af Omniscan. Lægemiddelstyrelsen og det europæiske

lægemiddelagentur, EMEA, indleder undersøgelse.


07: EMEA og Lægemiddelstyrelsen fraråder brug af Omniscan til

svært nyresyge patienter.

08: Patientforsikringen anerkender skader efter brug af Omniscan.

Undersøgelse, som dokumenterer »uacceptabelt høj risiko« ved brug

af Omniscan til svært nyresyge patienter, offentliggøres.

FEB 08: Dagens Medicin skriver om mindst 60 tilfælde, hvor

nyrepatienter er invalideret eller døde efter brug af Omniscan.

Sundhedsministeren forlanger en redegørelse fra

Lægemiddelstyrelsen.

MAR 08: Lægemiddelstyrelsens redegørelse om Omniscan

offentliggøres.

APR 08: Samråd i Folketingets Sundhedsudvalg om Omniscan.

Sundhedsminister Jakob Axel Nielsen forsvarer

Lægemiddelstyrelsens redegørelse og afviser oppositionens ønske

om en uvildig undersøgelse. Samtidig siger han, at ministeriet har

bedt regionerne om at finde frem til NSF-patienterne og informere

dem om deres muligheder for at søge erstatning.


JAN 09: Skejby rapporterer om mindst ti tilfælde af NSF efter brug

af Omniscan eller andre gadoliniumholdige stoffer. Skejby stopper

MR-scanning af nyrepatienter. Sundhedsministeren afviser atter, at

der er behov for en uvildig undersøgelse. Sundhedsstyrelsen

iværksætter en undersøgelse af radiologernes brug af Omniscan og

de øvrige gadoliniumholdige kontraststoffer i høje doser.

MAR 09: Sundhedsministeren udsender en pressemeddelelse:

»Hver en sten skal vendes i den her sag. Alle de berørte patienter

skal have at vide, at de kan søge erstatning.« Få dage efter beordrer

ministeriet ‘time-out’ i regionernes undersøgelser.

SEP 09: Sundhedsministeren og de sundhedspolitiske ordførere

bliver enige om, at den uvildige undersøgelse skal gennemføres som

en advokatundersøgelse og ikke en egentlig

undersøgelseskommission. Retningslinjer for fremtidig brug af

kontrastmidler til nyresvækkede patienter offentliggøres 18. sept.

Offentliggørelse af fælles retningslinjer for opsporing af de

nyrepatienter, der har fået NSF efter undersøgelse med

gadoliniumholdige kontraststoffer.


Uvildig advokatundersøgelse gennemføres.

Nyresyge patienter, der kan mistænkes for

NSF efter udsættelse for gadolinium-holdig

kontrast, forsøges identificeret.

Retningslinjerne for kontraststofanvendelse

udbredes og efterleves.


http://www.sst.dk/publ/Publ2009/SUPL/Nyresyge/Kontraststof_anvendelse_nyresyre.pdf


Professor, overlæge, dr.med. Carsten Thomsen, Sundhedsstyrelsens

ad hoc sagkyndig

Overlæge Bente Fiirgaard, Dansk Radiologisk Selskab

Overlæge Lise Gammelgaard, Dansk Selskab for Medicinsk

Magnetisk Resonans

Overlæge, ph.d. Jens Dam Jensen, Dansk Nefrologisk Selskab

Overlæge, dr.med. Peter Marckmann, Dansk Nefrologisk Selskab

Overlæge Jesper Laustsen, Dansk Karkirurgisk Selskab

Ledende overlæge, dr.med. Jesper Rye Andersen, Dansk Urologisk

Selskab

Arbejdsgruppen har indhentet bidrag fra:

Overlæge, dr.med. Dina Cortes og afdelingslæge, ph.d. Ida Maria

Schmidt, Nefro-urologi-udvalget, Dansk Pædiatrisk Selskab.

Overlæge Doris Stenver, Lægemiddelstyrelsen


For de herværende retningslinjer, som for kliniske

retningslinjer i øvrigt, gælder, jf. autorisationsloven,

at den enkelte sundhedsperson er forpligtet til at

udvise omhu og samvittighedsfuldhed i sin faglige

virksomhed, herunder ved den konkrete vurdering

af om der evt. kan være grundlag for i et konkret

tilfælde at afvige fra en klinisk retningslinje. Ved

afvigelser fra de kliniske retningslinjer bør dette

journal føres, og patienten informeres derom.


Patienterne

Lægemiddelstyrelsen og produktresumeerne

Praktisk håndterbart i dagligdagen

Mediebevågenhed


CKD stadium 1 og 2 ved GFR > 60 ml/min/1,73m2

og mikroalbuminuri, proteinuri, hæmaturi,

strukturelle nyreforandringer eller bioptisk

verificeret kronisk nyresygdom

(let nedsat nyrefunktion)

CKD stadium 3 ved GFR 30-60 ml/min/1,73m2

(moderat nedsat nyrefunktion)

CKD stadium 4 ved GFR < 30 ml/min/1,73m2

(svært nedsat nyrefunktion)

CKD stadium 5 ved GFR < 15 ml/min/1,73m2

(terminal nyreinsufficiens)


eGFR kan beregnes ud fra P-kreatinin, køn og alder hos voksne

eGFR kan beregnes ud fra P-kreatinin, køn, alder og højde hos børnFor voksne (MDRD formel):

eGFR (ml/min/1,73 m2) = 175 x (P-kreatinin (μM)/88,4)-1,154 x

(alder (år))-0,203 x 0,742 (hvis kvinde)For børn (Schwartz formel, hvor k er en funktion af barnets alder):

eGFR (ml/min/1,73 m2) = (k x højde)/(P-kreatinin (μM)/88,4)


Voksne:

http://nephron.org/MDRD_GFR.cgi

Børn:

http://www.kidney.org/professionals/kdoqi/gfr_calcu

latorPed.cfm


http://www.kidney.org/professionals/kdoqi/gfr_calculatorPed.cfm


Ved anvendelse af MR kontraststof :
Voksne med eGFR > 60 ml/min/1,73 m2 som nyreraske

Børn over 2 år med eGFR > 80 ml/min/1,73 m2 som nyreraske

Børn under 2 år

Normal

S. Rittig. Sygdomme i nyre og urinveje i praktisk pædiatri. P. O. Schiøtz,

F. Skovby (eds.) 2 ed. Munksgaard Danmark, København, 2006, efter

Nelson textbook of pediatrics 17 th Ed. Behrman RE, Kliegman RM,

Jenson HB (eds.). Saunders, Elsevier Science USA, Philadelphia,

2004.
eGFR max 1 mdr. gammel ved kronisk nyresygdom

Ved en akut nyresygdom kan eGFR være misvisende

eGFR max 1 uge gammel ved akut nyresygsom


Indikation for MR-kontraststof til nyresyge

MR-kontraststoffer bør kun anvendes til nyresyge

patienter, når der er en tvingende indikation herfor. Ved

tvingende indikation forstås, at der er en begrundet

mistanke om patologi, der med fordel kan belyses med

MR-skanning med kontraststof, og hvor andre

billeddannende metoder har været forsøgt eller

skønnes uegnede.

Det er røntgenlægens skøn, at samme information ikke

kan opnås uden anvendelse af MR-kontraststoffer eller

ved anvendelse af andre billeddannende teknikker.


Magnevist lineært 1988

Dotarem cyklisk 1989

Prohance cyklist 1992

Omniscan lineært 1993

Multihance lineært 1997

Optimark lineært 2001

Gadovist cyklisk 2003


xx

GFR = glomerulær filtrationsrate, *se produktresume vedrørende kontraindikationer samt

særlige advarsler og forsigtighedsregler

Minimer dosis

Reducer gentagelser og øg intervallet

Hæmodialyse

Peritonealdialyse


0,1 mmol/kg - dog max. 7,5 mmol i alt hos

patienter med moderat til svært nedsat

nyrefunktion

Max. 0,2 mmol/kg* ved angiografier af UE-kar

Om muligt ikke-kontrastbaserede teknikker


* Jf. produktresumeer


Kendt/mistænkt nyresygdom

Prædisponerende tilstande til nyresygdom f.eks. diabetes mellitus,

hypertension, alder, medicinsk behandling herunder kemoterapi


eGFR
Alternativt:

Hos voksne: P-kreatinin, alder og køn,

Hos børn: P-kreatinin, alder, køn og højde.


Forberedelse til MR med kontrast

Oplysninger ved henvisning:

1. Nyresygdom og/eller

2. Prædisponerende faktorer til nyresygdom

Nej

Ja

eGFR antages normal

eGFR bestemmelse

eGFR

>60 ml/min/1,73 m2

eGFR

30-60 ml/min/1,73 m2

eGFR


Prætransplantations undersøgelser af karforhold

Anamnese

1. Alder > 40 år og/eller

2. Diabetes mellitus og/eller

3. Mistanke om arteriel eller venøs sygdom

Ja

Nej

Undersøgelser

1. Puls palpation eller doppler waveform undersøgelse af a. femoralis og

2. Måling af perifert BT inkl. tåtryk

Abnorm

Normal

UL af bækkenkar

Abnorm eller ikke mulig

Normal

MR angiografi af bækkenkar

uden kontraststof

Ikke diagnostisk

Diagnostisk

Klinisk betydningsløs nyrefunktion

Klinisk betydende rest af nyrefunktion

CT angiografi af bækkenkar

med kontraststof

MR angiografi af bækkenkar

med lavdosis kontrast teknik

Færdig udredning af bækkenkarrenes egnethed for

transplantation


Forberedelse til MR med kontrast, 0-2 år

Oplysninger ved henvisning

1. Nyresygdom og/eller

2. Prædisponerende faktorer til nyresygdom

Nej

Ja

eGFR antages normal

eGFR bestemmelse

Anvend aldersrelateret reference

Normal

EDTA clearence GFR bestemmelse

Kan anvendes

eGFR

Normal eller let nedsat

eGFR

Moderat eller svært nedsat

Kan anvendes

Kan anvendes på

tvingende indikation

Lav NSF risiko:

Dotarem

Gadovist (> 7 år)

Høj NSF risiko:

Omniscan (> 6 mdr)

Lav NSF risiko:

Dotarem

Gadovist (> 7 år)

Lav NSF risiko:

Dotarem

Gadovist (> 7 år)


Forberedelse til MR med kontrast, børn > 2-18 år

Oplysninger ved henvisning

1. Nyresygdom og/eller

2. Prædisponerende faktorer til nyresygdom

Nej

Ja

eGFR antages

normal

eGFR bestemmelse

Anvend aldersrelateret reference

> 80/ml/min/1,73 m2

≤80/ml/min/1,73 m2

EDTA clearence GFR

bestemmelse

60-80/ml/min/1,73 m2

≤60/ml/min/1,73 m2

Kan anvendes

Kan anvendes på

tvingende indikation

Lav NSF risiko:

Dotarem

Prohance

Gadovist (> 7 år)

Høj NSF risiko:

Omniscan

Magnevist

Optimark

Lav NSF risiko:

Dotarem

Prohance


Gerne kommentarer vedrørende

”retningslinjerne” til:

bentfiir@rm.dk

More magazines by this user
Similar magazines