25.11.2014 Views

Undersøgelse af religion på det danske arbejdsmarked - Ny i Danmark

Undersøgelse af religion på det danske arbejdsmarked - Ny i Danmark

Undersøgelse af religion på det danske arbejdsmarked - Ny i Danmark

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Undersøgelse <strong>af</strong> <strong>religion</strong> på <strong>det</strong><br />

<strong>danske</strong> <strong>arbejdsmarked</strong><br />

Hvordan håndterer <strong>danske</strong> virksomheder religiøse<br />

medarbejderes interesser og behov?<br />

LG Insight


Indhold<br />

Indledning 3<br />

Undersøgelsens temaer og metode 4<br />

Undersøgelsens centrale resultater og konklusioner 6<br />

Religion spiller en rolle på arbejdspladserne 6<br />

Ingen problemer i hverdagen på arbejdspladserne 6<br />

Tolerance overfor religiøse minoritetsgrupper 6<br />

Virksomheder er imødekommende 7<br />

Forskellige virksomhedsstrategier 8<br />

Tendenser for fremtiden 9<br />

Religionens udtryksformer på virksomhederne 10<br />

Hvad er <strong>religion</strong>? 10<br />

Omfanget <strong>af</strong> religiøse medarbejdere 10<br />

Hvilke særlige behov har de troende medarbejdere? 11<br />

Hvilken rolle spiller <strong>religion</strong> på <strong>danske</strong> arbejdspladser? 13<br />

Giver <strong>religion</strong> problemer på arbejdspladserne? 15<br />

Hvordan opleves <strong>religion</strong> <strong>af</strong> de øvrige ansatte? 16<br />

Virksomhedernes holdninger 19<br />

Virksomhedernes strategier i forhold til <strong>religion</strong> 22<br />

Forskellige typer <strong>af</strong> strategier 26<br />

Let at imødekomme religiøse medarbejdere 29<br />

2 LG Insight


Indledning<br />

Religion i <strong>det</strong> offentlige rum er ikke udbredt i<br />

samfund som <strong>det</strong> <strong>danske</strong>. Alligevel er der med<br />

den øgede indvandring gennem de seneste årtier<br />

sket en stigende erkendelse <strong>af</strong>, at der er befolkningsgrupper,<br />

som har andre behov og interesser<br />

i forhold til udfoldelse <strong>af</strong> deres <strong>religion</strong>, end <strong>det</strong><br />

er tilfæl<strong>det</strong> med flertallet <strong>af</strong> <strong>danske</strong>re. Det omfatter<br />

såvel religiøse symboler og udtryksformer<br />

i form <strong>af</strong> påklædning og/eller kropsudsmykning<br />

som praktisering <strong>af</strong> religiøse traditioner, højtider,<br />

leveregler m.m.<br />

Den stigende internationalisering <strong>af</strong> varehandel<br />

og rekruttering <strong>af</strong> medarbejdere med ikke-dansk<br />

baggrund betyder, at <strong>danske</strong> virksomheder i stigende<br />

grad må forholde sig til religiøse hensyn og<br />

interesser hos kunder, samarbejdsparter og medarbejdere.<br />

Religiøse medarbejdere er i deres identitet,<br />

livsopfattelse og værdier præget <strong>af</strong> deres<br />

<strong>religion</strong>, ligesom de gennem deres påklædning og<br />

adfærd tager religiøse udtryksformer og ritualer<br />

med ind på arbejdspladsen. Virksomhederne er<br />

således mødested for mennesker med forskellige<br />

religiøse baggrunde, og i virksomhederne mødes<br />

organisationens værdier og traditioner derfor<br />

også med værdier og traditioner hos de religiøse<br />

medarbejdere.<br />

I <strong>Danmark</strong> er der en offentlig debat om <strong>religion</strong>ens<br />

placering og synlighed i <strong>det</strong> offentlige rum.<br />

Debattens intensitet og omfang giver indtryk <strong>af</strong>,<br />

at <strong>det</strong> er et spørgsmål med stor betydning for de<br />

fleste borgere. Samtidig kan <strong>det</strong> fremstå som om,<br />

at <strong>religion</strong> ofte i <strong>det</strong> <strong>danske</strong> samfund giver anledning<br />

til konflikter, når mennesker med forskellige<br />

<strong>religion</strong>er mødes i <strong>det</strong> offentlige rum, herunder<br />

på arbejdspladsen. Siden 1998 har bl.a. tørklædedebatten<br />

med jævne mellemrum sat <strong>religion</strong> og<br />

religiøse symboler på dagsordenen. Politikere,<br />

borgere og repræsentanter fra organisationer<br />

og virksomheder diskuterer virksomhedernes<br />

ret eller pligt til at sætte enten vide eller snævre<br />

rammer for medarbejdernes individuelle religiøse<br />

interesser.<br />

Nærværende undersøgelse sætter fokus på <strong>danske</strong><br />

virksomheders erfaringer og strategier i forhold<br />

til religiøse medarbejderes behov og interesser.<br />

Temaer i undersøgelsen er bl.a. om <strong>religion</strong><br />

spiller nogen rolle på arbejdspladserne, hvilke<br />

udtryksformer <strong>religion</strong>en evt. har, og hvordan<br />

virksomhederne på forskellig vis imødekommer<br />

medarbejdernes religiøse hensyn og interesser.<br />

Undersøgelsen bygger på interview med personaleansvarlige<br />

i virksomheder i <strong>Danmark</strong>. I denne<br />

rapport præsenteres undersøgelsens centrale<br />

resultater og konklusioner, mens undersøgelsens<br />

anbefalinger fremstilles særskilt i en pjece. I pjecen<br />

giver virksomheder deres erfaring videre og<br />

peger på konkrete tiltag, hvor virksomheder kan<br />

imødekomme religiøse medarbejderes særlige<br />

interesser.<br />

Virksomheder og organisationer m.m. har vist<br />

stor interesse for undersøgelsen - både i forbindelse<br />

med interview og i form <strong>af</strong> bidrag med diverse<br />

materialer m.m. Interessen kan ses som et<br />

udtryk for, at religiøse temaer vil spille en større<br />

rolle i virksomhedernes personalestrategier i de<br />

kommende år.<br />

Vi vil gerne takke alle for deres medvirken til undersøgelsen,<br />

der er gennemført som en del <strong>af</strong><br />

Integrationsministeriets mangfoldighedsprogram.<br />

LG Insight, december 2007.<br />

3 LG Insight


Undersøgelsens temaer og metode<br />

Undersøgelsen omfatter følgende temaer:<br />

Spiller <strong>religion</strong> nogen rolle på <strong>det</strong> <strong>danske</strong> <strong>arbejdsmarked</strong>?<br />

Har religiøse medarbejdere særlige interesser og behov, de gerne<br />

ser tilgodeset i deres arbejdsliv? Hvilke interesser og behov er der<br />

tale om, og hvordan kommer disse behov og interesser konkret til<br />

udtryk på arbejdspladserne?<br />

Er der behov for særlige hensyn? Giver religiøst betingede<br />

behov og interesser blandt medarbejdergrupper anledning til<br />

særlige hensyn og/eller problemstillinger i den praktiske arbejdshverdag?<br />

Hvilke typer <strong>af</strong> hensyn og problemstillinger kan i givet<br />

fald iagttages på virksomhederne?<br />

Hvordan håndterer virksomhederne religiøse medarbejderes<br />

interesser og behov? Hvilke strategier og personalepolitikker<br />

m.m. har virksomhederne iværksat for at imødekomme de<br />

religiøse medarbejderes interesser?<br />

Hvilke anbefalinger kan der gives til andre virksomheder?<br />

Der er udover nærværende rapport udarbej<strong>det</strong> en selvstændig<br />

pjece med anbefalinger omkring religiøst betingede behov og<br />

interesser i personalepolitikken.<br />

Undersøgelsen omfatter interview med 45 virksomheder,<br />

hvor<strong>af</strong> 37 er private virksomheder.<br />

Hovedparten <strong>af</strong> de interviewede virksomheder<br />

er meget store koncerner med et betydeligt antal<br />

ansatte, herunder personale med ikke-dansk<br />

baggrund. Virksomhederne repræsenterer således<br />

samlet et stort antal beskæftigede, ligesom<br />

virksomhederne må karakteriseres som imageførende<br />

og værdisættende i forhold til strømninger<br />

inden for <strong>det</strong> personalepolitiske område i brede<br />

dele <strong>af</strong> dansk erhvervsliv.<br />

Eksempler på interviewede virksomheder er ISS,<br />

FL Smith, TDC, Mærsk, DSB, Falck, Coop <strong>Danmark</strong>,<br />

H&M, Tryg, <strong>Ny</strong>kredit, Novo Nordisk, Dansk<br />

Supermarked, Arla, 3X34, TNT, Jysk m.m. Virksomhederne<br />

er i hovedsagen interviewet på et<br />

forholdsvist højt strategisk niveau i de centrale<br />

personalefunktionsenheder, men flere <strong>af</strong> virksomhederne<br />

er desuden blevet interviewet flere<br />

gange, herunder med driftschefer med direkte<br />

personaleansvar for bl.a. personer med anden<br />

etnisk baggrund end dansk.<br />

I undersøgelsen indgår også offentlige virksomheder<br />

og institutioner. Disse er valgt ud fra<br />

fagområder, hvor der objektivt set kunne være<br />

relativt mange med ikke-dansk baggrund beskæftiget.<br />

Det drejer sig om offentlige virksomheder<br />

inden for social- og plejeområ<strong>det</strong>, børnepasning,<br />

folkeskoler, rengøringsområ<strong>det</strong> og eksempelvis<br />

parkeringskontrollører m.m.<br />

Undersøgelsens centrale resultater er desuden<br />

blevet præsenteret for og drøftet med udvalgte<br />

eksperter med stort kendskab til virksomheder<br />

og deres personaleforhold og strategier. Det<br />

omfatter bl.a. forskere og konsulenter i organisationer<br />

og uddannelsesinstitutioner m.m.<br />

Udvælgelsen <strong>af</strong> virksomheder er sket under hensyntagen<br />

til, at virksomhederne havde ansatte<br />

med ikke-dansk - og antageligvis med religiøs<br />

- baggrund, da <strong>det</strong> var en målsætning at sprede<br />

viden og inspiration fra virksomheder med erfaring<br />

til andre virksomheder, der gerne vil arbejde<br />

med religiøse temaer i personalepolitikken.<br />

De interviewede virksomheder er forholdsvis store<br />

virksomheder med en professionel ledelses- og<br />

personalefunktion. Kun et mindre antal virksomheder<br />

i undersøgelsen (6 i alt) kan karakteriseres<br />

som små og/eller mellemstore virksomheder.<br />

Denne ubalance i virksomhedsstørrelse har efter<br />

alt at dømme stor indvirkning på undersøgelsens<br />

resultater, i<strong>det</strong> <strong>det</strong> må formodes at større virksomheder<br />

har mere erfaring og kompetencer i at<br />

arbejde med religiøse temaer i personalepolitikken.<br />

Undersøgelsen omfatter alene interview med<br />

personaleledere og -konsulenter i virksomhederne.<br />

Undersøgelsens fokus er således på virksomhedernes<br />

erfaringer med religiøse temaer<br />

og tilbud i personalepolitikken. Undersøgelsen<br />

<strong>af</strong>dækker derfor ikke, om de ansatte med religiøs<br />

baggrund faktisk får imødekommet deres<br />

4 LG Insight


interesser, eller om meget religiøse personer slet<br />

ikke får adgang til arbejdsmarke<strong>det</strong>. Der er også<br />

en risiko for, at de interviewede virksomhedsrepræsentanter<br />

i nogen grad har givet udtryk for<br />

strategiske intentioner, som ikke nødvendigvis<br />

<strong>af</strong>spejler dagligdagen. Sidstnævnte er dog<br />

(i nogen grad) søgt kontrolleret gennem interview<br />

på forskellige niveauer og med forskellige personer<br />

i virksomhederne.<br />

Religion og kultur er to begreber, der er vanskelige<br />

at definere og adskille. I denne undersøgelse<br />

har <strong>det</strong> været op til de interviewede virksomhedsrepræsentanter<br />

selv at definere <strong>religion</strong>sbegrebet,<br />

herunder eventuelt at sondre mellem<br />

<strong>religion</strong> og kultur. Der har således ikke forud for<br />

interviewet været defineret et <strong>religion</strong>sbegreb,<br />

men virksomhederne har fået præsenteret forskellige<br />

forslag til religiøse udtryks- og adfærdsformer<br />

-bl.a. tørklæde, særlige madhensyn, ønsker<br />

om at bede m.m.<br />

Undersøgelsen omfatter religiøse medarbejderes<br />

særlige interesser og behov. Da den muslimske<br />

befolkningsgruppe er den største religiøse minoritetsgruppe<br />

i <strong>det</strong> <strong>danske</strong> samfund og på <strong>det</strong><br />

<strong>danske</strong> <strong>arbejdsmarked</strong>, udgør de muslimske medarbejdere<br />

en stor andel <strong>af</strong>, hvad der i undersøgelsen<br />

betegnes som religiøse medarbejdere. Virksomhedsrepræsentanterne<br />

havde næsten udelukkende<br />

erfaringer med og strategier for muslimske<br />

medarbejderes særinteresser. Selvom virksomhedernes<br />

strategier og tilbud ikke snævert er rettet<br />

mod muslimske medarbejdere, er <strong>det</strong> fortrinsvis<br />

blandt denne gruppe, at virksomhederne i praksis<br />

oplever særlige religiøse interesser.<br />

Virksomhederne er i undersøgelsen anonyme.<br />

Citater fra interviewundersøgelsen er alene angivet<br />

med virksomhedsrepræsentantens titel og<br />

virksomhedens brancheområde.<br />

Umiddelbart i forlængelse <strong>af</strong> <strong>det</strong>te <strong>af</strong>snit præsenteres<br />

undersøgelsens centrale resultater og<br />

konklusioner. De enkelte resultater vil mere uddybende<br />

blive behandlet i de efterfølgende <strong>af</strong>snit,<br />

ligesom anbefalingerne særskilt er fremstillet i en<br />

pjece, hvor virksomheder kan hente inspiration<br />

og konkrete anbefalinger fra andre virksomheder<br />

med erfaring med <strong>religion</strong> i personalepolitikken.<br />

5 Undersøgelse <strong>af</strong> <strong>religion</strong> på <strong>det</strong> <strong>danske</strong> <strong>arbejdsmarked</strong>


Undersøgelsens centrale resultater og konklusioner<br />

Religion spiller en rolle på<br />

arbejdspladserne<br />

Det stigende antal personer med ikke-dansk<br />

baggrund har bety<strong>det</strong>, at flere medarbejdere har<br />

religiøst betingede behov og særinteresser, de<br />

gerne vil have tilgodeset, også mens de er på<br />

arbejde. 2/3 <strong>af</strong> virksomhederne i undersøgelsen<br />

oplever således ofte, at religiøse medarbejdere<br />

har særlige interesser.<br />

Det er også meget sjældent, at religiøse medarbejdere<br />

klager til personalelederen over virksomhedens<br />

almindelige takt og tone (arbejdspladskulturen).<br />

Den til tider islamkritiske samfundsdebat<br />

betyder tilsyneladende ikke, at muslimske medarbejdere<br />

føler, at deres ære og værdighed krænkes<br />

på arbejdspladserne.<br />

Tolerance over for religiøse<br />

minoritetsgrupper<br />

De religiøse medarbejderes baggrunde har stor<br />

betydning for deres formulering <strong>af</strong> interesser og<br />

behov. Medarbejdere rekrutteret i udlan<strong>det</strong> er typisk<br />

højtuddannede specialister, der medbringer<br />

status, erfaringer og privilegier fra udenlandske<br />

virksomheder. De stiller store og synlige krav til<br />

de <strong>danske</strong> virksomheder om, at de også i deres<br />

personalepolitik tilgodeser religiøse medarbejders<br />

interesser. Ord skal også konkret omsættes<br />

i tilbud.<br />

Omvendt vil religiøse medarbejdere, der er født,<br />

opvokset og/eller har boet i <strong>Danmark</strong> i flere år,<br />

være mere tilbageholdende og alene stiller krav<br />

om f.eks. tørklæde eller andre mere ufravigelige<br />

ønsker og behov. Ønsker om f.eks. muligheder for<br />

at bede i arbejdstid eller ønsker om særlige fri- og<br />

feriedage vil typisk være noget, de fremfører senere<br />

i ansættelsen, hvor de kender virksomheden<br />

og arbejdspladsmiljøet bedre og mere trygt kan<br />

fremsætte forskellige særinteresser og ønsker.<br />

Ingen problemer i hverdagen på<br />

arbejdspladserne<br />

Religion giver generelt ikke anledning til problemer<br />

på virksomhederne. Ingen <strong>af</strong> virksomhederne<br />

i undersøgelsen oplever ”ofte” problemer på<br />

grund <strong>af</strong> medarbejderes religiøse interesser. Kun<br />

4 virksomheder har en ”sjælden gang” h<strong>af</strong>t problemer<br />

i forbindelse med enkelte medarbejders<br />

religiøse særinteresser.<br />

Undersøgelsen viser, at virksomhederne hverken<br />

oplever problemer mellem de ansatte omkring<br />

religiøse forhold eller i forhol<strong>det</strong> til kunder og<br />

samarbejdsparter.<br />

Virksomhedsrepræsentanterne giver udtryk for,<br />

at der generelt er en stor tolerance blandt de<br />

øvrige ansatte over for religiøse kollegers behov<br />

og interesser. I langt de fleste tilfælde giver <strong>det</strong><br />

ikke anledning til problemer eller egentlige konflikter,<br />

at religiøse kolleger har specielle ønsker<br />

om påklædning, gerne vil bede i arbejdstiden, har<br />

særlige spisehensyn eller har ønsker om fri og -<br />

feriedage m.m.<br />

Det er interessant at iagttage, at <strong>religion</strong>ens<br />

plads og synlighed på langt de fleste arbejdspladser<br />

er bestemt <strong>af</strong> principper om ligebehandling<br />

<strong>af</strong> forskellige medarbejdergrupper. Religiøse kollegers<br />

interesser sidestilles og vurderes op i mod<br />

andre medarbejdergruppers særinteresser - f.eks.<br />

rygere, vegetarer, kontoryogadyrkere og børnefamilier<br />

m.m.<br />

Undersøgelsen viser dog også, at frisin<strong>det</strong> og tolerancen<br />

ofte er en balancegang, og at de øvrige<br />

ansatte nødigt vil gå på kompromis med egne<br />

rettigheder og privilegier. Danske virksomhedstraditioner<br />

som julefrokost, sociale arrangementer<br />

og andre begivenheder har næsten religiøs<br />

status for mange <strong>danske</strong> ansatte, og majoriteten<br />

fastholder retten til at være en ”dansk” arbejdsplads<br />

med ”<strong>danske</strong>” traditioner.<br />

Virksomhederne vurderer, at der er mange fordele<br />

for de ansatte ved at være en arbejdsplads<br />

med mange kulturer og religiøse baggrunde. Medarbejdere<br />

med ikke-kristen baggrund har eksempelvis<br />

ofte ikke noget imod at arbejde på kristne<br />

helligdage eller mellem jul og nytår, hvor de fleste<br />

med dansk baggrund ønsker ferie. Der er flere<br />

eksempler på, at en mere sammensat medarbej-<br />

6 LG Insight


dergruppe har givet virksomhederne større fleksibilitet<br />

og har løst ferieplanlægningsproblemer.<br />

Virksomhedsrepræsentanter giver i undersøgelsen<br />

udtryk for en undren over, at <strong>religion</strong>, religiøse<br />

udtryk og adfærdsformer kan fylde så meget i<br />

den offentlige debat i <strong>Danmark</strong>, når <strong>det</strong> stort set<br />

aldrig giver anledning til problemer eller konflikter<br />

på arbejdspladserne. Tværtimod udtrykker virksomhedsrepræsentanterne<br />

bekymring for, at den<br />

megen negative debat i samfun<strong>det</strong> generelt kan<br />

få indvirkning på miljøet og tolerancen mellem de<br />

forskellige personalegrupper på virksomhederne.<br />

Det er virksomhedernes vurdering, at de let kan<br />

imødekomme de religiøse medarbejderes særlige<br />

ønsker. Der er eksempler fra en byggearbejdsplads,<br />

hvor en skurvogn fungerede som bederum,<br />

eller fra en daginstitution, hvor ”blå stue”<br />

i perioder var indrettet som bederum. De fleste<br />

virksomheder med uniformskrav får designet et<br />

slør/tørklæde, som de muslimske kvinder kan<br />

vælge at gå med, og i kantinen serveres retter til<br />

medarbejdere med mange forskellige ønsker og<br />

overbevisninger.<br />

Virksomheder er imødekommende<br />

De adspurgte virksomheder er meget imødekommende<br />

overfor religiøse medarbejderes interesser:<br />

»»<br />

9 ud <strong>af</strong> 10 virksomheder tilgodeser muslimske<br />

kvinders behov for tildækning <strong>af</strong> hår<br />

og accepterer, at kvinderne går med slør eller<br />

tørklæde. Virksomheder med særlige påklædningskrav<br />

og/eller uniformskrav har typisk designet<br />

et tørklæde til uniformen, så påklædningen<br />

opfylder virksomhedens almindelige designkrav<br />

og hensynet til sikkerhed og hygiejne.<br />

»»<br />

8 ud <strong>af</strong> 10 virksomheder vil principielt ikke<br />

have noget imod, at medarbejdere beder i arbejdstiden,<br />

og mere end halvdelen <strong>af</strong> virksomhederne<br />

vil gerne indrette særlige bederum,<br />

hvis der på arbejdspladserne er ønske herom.<br />

»»<br />

9 ud <strong>af</strong> 10 virksomheder har ikke noget<br />

imod, at deres medarbejdere kommer med<br />

forskellige religiøse udtryk eller besværgelser.<br />

Flere stiller dog krav om, at udtrykkene siges<br />

på dansk - f.eks. ”om Gud vil” - og alene kollegaer<br />

imellem. Overfor kunder og samarbejdspartnere<br />

vil de fleste ikke tolerere religiøse<br />

udtryk.<br />

»»<br />

Næsten alle virksomheder med kantineordninger<br />

eller andre spiseordninger for de<br />

ansatte tænker allerede særlige hensyn til<br />

medarbejdere med specielle madønsker. Det<br />

gælder f.eks. i forhold til muslimer, der ikke vil<br />

spise svinekød eller mad tilberedt med alkohol.<br />

»»<br />

9 ud <strong>af</strong> 10 virksomheder vil gerne tage særlige<br />

hensyn til de ansattes ønsker om ferie eller<br />

fridage i forbindelse med eksempelvis religiøse<br />

højtider. De fleste virksomheder finder, at der<br />

er store fordele ved, at medarbejdergruppers<br />

ferieønsker er forskellige.<br />

»»<br />

Halvdelen <strong>af</strong> virksomhederne vil gerne stille<br />

et lokale til rådighed udenfor arbejdstid for<br />

ansatte, der gerne vil holde et møde med religiøst<br />

indhold.<br />

»»<br />

Godt halvdelen <strong>af</strong> virksomhederne vil ikke<br />

have noget imod, at en præst eller en imam<br />

kom på besøg på virksomheden for at tale<br />

med de ansatte i arbejdstid. Virksomhederne<br />

understreger dog, at besøget skal kunne indpasses<br />

i virksomhedens drift.<br />

Virksomhederne har en meget funktionel tilgang til medarbejdernes<br />

religiøse interesser. De fokuserer på <strong>religion</strong>ens udtryksformer<br />

og konkrete betydning i forhol<strong>det</strong> mellem de ansatte og kunderne.<br />

Derimod har de færreste virksomheder opmærksomhed<br />

på <strong>religion</strong>ens substantielle betydning for medarbejderne - altså,<br />

hvad <strong>religion</strong> og religiøse udtryksformer betyder for den enkelte<br />

medarbejder, og hvad <strong>religion</strong>ens indhold er. Virksomhedernes<br />

tilgang er præget <strong>af</strong> at få hverdagen til at fungere, herunder også<br />

at gøre plads til at religiøse medarbejdere kan trives på arbejdspladsen<br />

med deres <strong>religion</strong>.<br />

»»<br />

2 ud <strong>af</strong> 10 virksomheder opfordrer deres<br />

medarbejdere med forskellige religiøse, seksuelle<br />

eller kulturelle minoritetsbaggrunde til at<br />

danne netværksgrupper, hvor de ansatte kan<br />

drøfte trivselsvilkår på arbejdspladsen og sammen<br />

stå stærkere.<br />

7 Undersøgelse <strong>af</strong> <strong>religion</strong> på <strong>det</strong> <strong>danske</strong> <strong>arbejdsmarked</strong>


Forskellige virksomhedsstrategier<br />

Virksomhederne har forskellige strategier og tilgange<br />

i forhold til <strong>religion</strong> på arbejdspladsen. Der<br />

kan på baggrund <strong>af</strong> interviewundersøgelsen tegnes<br />

flere typer <strong>af</strong> virksomhedsstrategier:<br />

De pro-aktive virksomheder, der har formuleret<br />

strategier og konkrete politikker i forhold til<br />

at imødekomme religiøse medarbejderes behov.<br />

Virksomhederne har typisk formuleret generelle<br />

mål og har samtidig konkret tilbudt forskellige<br />

ordninger eller faciliteter, der tilgodeser medarbejdernes<br />

muligheder for at udfolde deres <strong>religion</strong><br />

i arbejdstiden. Der er forholdsvis få såkaldte<br />

pro-aktive virksomheder i undersøgelsen (3 ud <strong>af</strong><br />

45 virksomheder).<br />

De <strong>af</strong>ventende virksomheder er karakteriseret<br />

ved, at de på et overordnet og strategisk niveau<br />

følger områ<strong>det</strong> med interesse - både internt i<br />

virksomheden, men også følger generelle tendenser<br />

på <strong>det</strong> personalefaglige område i ind og -<br />

udlan<strong>det</strong>. Virksomhederne er nysgerrige men har<br />

dog (endnu) ikke udarbej<strong>det</strong> nogen strategi eller<br />

egentlig politik på områ<strong>det</strong>, selvom mange <strong>af</strong><br />

virksomhederne på flere områder faktisk allerede<br />

kommer religiøse medarbejders særlige interesser<br />

og behov i møde. Hovedparten <strong>af</strong> de deltagende<br />

virksomheder i undersøgelsen kan karakteriseres<br />

som <strong>af</strong>ventende og nysgerrige.<br />

De <strong>religion</strong>sneutrale virksomheder er virksomheder,<br />

der strategisk har taget stilling til spørgsmålet<br />

om <strong>religion</strong> på arbejdspladsen, men som<br />

har besluttet, at de ikke vil imødekomme religiøse<br />

medarbejders behov. To <strong>af</strong> virksomhederne var<br />

neutrale over for alle <strong>religion</strong>er, herunder kristne<br />

højtider og traditioner, mens andre (fire virksomheder)<br />

holdt fast i traditioner, som de definerede<br />

som særlig ”<strong>danske</strong>” traditioner.<br />

Virksomheder uden <strong>religion</strong>sstrategi er typisk<br />

virksomheder der ikke har - eller har h<strong>af</strong>t<br />

- ansatte med specielle religiøse særinteresser.<br />

Virksomhederne har derfor ikke fun<strong>det</strong> <strong>det</strong> nødvendigt<br />

at udarbejde særlige personalestrategier<br />

på <strong>det</strong>te område. Virksomhederne har typisk ikke<br />

taget stilling til deres politik, men vil først gøre<br />

<strong>det</strong>te, når der er faktiske behov .<br />

De virksomheder, der har mest erfaring på områ<strong>det</strong>,<br />

er karakteriseret ved, at de typisk er meget<br />

store virksomheder med et udbredt internationalt<br />

samarbejde. De rekrutterer en stor del <strong>af</strong> deres<br />

medarbejdere med høje specialistuddannelser<br />

fra udlan<strong>det</strong>. Disse virksomheder er tilskyn<strong>det</strong> <strong>af</strong><br />

hensynet til enten (udenlandske) kunder, samarbejdsparter<br />

eller ansatte. Der er også en tendens<br />

til, at udenlandsk ejede virksomheder præges<br />

<strong>af</strong> værdier og strategier fra hovedkoncernen og<br />

derigennem opfordres til at udvikle strategier og<br />

personaletilbud på områ<strong>det</strong>.<br />

Virksomheder med ingen eller begrænsede erfaringer<br />

på områ<strong>det</strong> er omvendt ken<strong>det</strong>egnet ved,<br />

at de ofte er <strong>danske</strong>jede, henvender sig primært<br />

til <strong>det</strong> <strong>danske</strong> marked for salg og rekruttering og<br />

har en udpræget decentral besluttende personalepolitik,<br />

ledelse og administration.<br />

Der kan ikke iagttages nogen forskel på undersøgelsens<br />

offentlige og private virksomheder.<br />

Offentlige virksomheder er dog typisk drevet <strong>af</strong><br />

politiske målsætninger om social ansvarlighed,<br />

men også hensynet til brugere, samarbejdspartnere<br />

og medarbejdere spiller en rolle for offentlige<br />

virksomheder.<br />

Hovedparten <strong>af</strong> virksomhederne har fulgt ”hverdagens<br />

strategi”, hvor der på arbejdspladsen<br />

tages konkret stilling til de enkelte behov og interesser,<br />

når disse opstår. De fleste virksomheder<br />

har ingen centralt udmeldte mål eller retningslinjer<br />

for f.eks. håndtering <strong>af</strong> ønsker om at bede<br />

i arbejdstiden, markering <strong>af</strong> muslimske højtider<br />

eller opfordring til religiøst frisind og frirum på<br />

arbejdspladsen.<br />

I forhold til beklædningsregler har hovedparten<br />

<strong>af</strong> undersøgelsens virksomheder dog en vedtaget<br />

politik - <strong>det</strong> gælder primært i forhold til benyttelsen<br />

<strong>af</strong> tørklæde. Der er på stort set alle virksomhederne<br />

taget beslutning om, hvorvidt og hvordan<br />

et tørklæde vil kunne bruges i virksomhedens<br />

opgavefunktioner. Ofte er der til virksomhedens<br />

uniform designet et tørklæde eller slør som tilbud<br />

til muslimske kvinder.<br />

8 LG Insight


Kun en lille gruppe <strong>af</strong> de deltagende virksomheder<br />

har valgt at sætte hensynet til religiøse<br />

minoritetsgrupper højt på den personalepolitiske<br />

dagsorden. Disse virksomheder har udarbej<strong>det</strong><br />

skriftlige værdipolitikker, hvor ledere og medarbejdere<br />

kan læse om virksomhedens mål om tolerance<br />

og hensyntagen over for alle trosretninger.<br />

Værdiudmeldingerne følges op med en lang række<br />

konkrete tilbud til de religiøse medarbejdere, og<br />

to <strong>af</strong> virksomhederne i undersøgelsen opfordrer<br />

deres religiøse medarbejdere til at danne netværk,<br />

hvor de kan mødes og drøfte deres interesser og<br />

trivsel som religiøse minoritetsgrupper.<br />

Tendenser for fremtiden<br />

6 ud <strong>af</strong> 10 virksomheder i undersøgelsen står<br />

på spring i forhold til at arbejde mere strategisk<br />

med <strong>religion</strong> på arbejdspladsen. Det er især store<br />

virksomheder med mange ansatte med forskellige<br />

etniske og religiøse baggrunde, der indenfor<br />

de kommende fem år ser et behov for at udvikle<br />

strategier og indsatstyper.<br />

Danske virksomheders stigende internationale<br />

relationer betyder, at de også påvirkes <strong>af</strong> udenlandske<br />

krav og tendenser. Samtidig udviser<br />

mange moderne ledelsesformer stor interesse for<br />

medarbejdernes både psykiske og sjælelige liv, og<br />

virksomhedernes mangfoldighedsstrategier betyder,<br />

at medarbejdernes forskellige behov søges<br />

tilfredsstillet. Der kan iagttages et skift fra ”ligebehandlingskulturen”<br />

til ”mangfoldighedskulturen”,<br />

hvor eksempelvis medarbejderes behov for<br />

at bede i arbejdstiden værdsættes og respekteres<br />

alene ud fra hensynet til, at <strong>det</strong> betyder noget<br />

for disse mennesker at bede, og ikke fordi <strong>det</strong><br />

kan legitimeres ud fra referencer til andre personalegruppers<br />

privilegier.<br />

Det største incitament er dog <strong>det</strong> stigende behov<br />

for at rekruttere højtuddannet arbejdskr<strong>af</strong>t<br />

fra udlan<strong>det</strong>. Mange udenlandske medarbejdere<br />

er religiøse og stiller krav til deres arbejdsplads<br />

om at have en udtrykt positiv holdning til medarbejderens<br />

udøvelse <strong>af</strong> <strong>religion</strong> i arbejdstiden.<br />

Virksomhederne ser derfor strategier og indsatsområder<br />

på områ<strong>det</strong> som helt nødvendige i<br />

konkurrencen om den udenlandske arbejdskr<strong>af</strong>t.<br />

Flere <strong>af</strong> personalecheferne peger i interviewene<br />

på, at mange udenlandske virksomheder allerede<br />

er de fleste <strong>danske</strong> virksomheder overlegne på<br />

<strong>det</strong>te personaleområde, hvilket vil presse også de<br />

<strong>danske</strong> virksomheder til at have synlige værdipolitikker<br />

og tilbud i forhold til religiøse ansøgere.<br />

En stor del <strong>af</strong> virksomhederne er nysgerrige og<br />

<strong>af</strong>ventende i forhold til at formulere strategier og<br />

politikker omkring <strong>religion</strong> på virksomheden. Flere<br />

angiver, at deres <strong>af</strong>ventende holdning skyldes, at<br />

klimaet i <strong>Danmark</strong> ikke er forstående overfor at<br />

blande <strong>religion</strong> sammen med arbejdsliv. <strong>Danmark</strong><br />

er et udpræget sekulariseret samfund, hvor den<br />

offentlige holdning ifølge nogle <strong>af</strong> virksomhederne<br />

ikke opleves som positiv over for virksomheder,<br />

der gerne vil imødekomme eksempelvis<br />

muslimske medarbejders interesser.<br />

Flere <strong>af</strong> virksomhederne i undersøgelsen er nysgerrige<br />

og sonderende overfor andre virksomheders<br />

tiltag på <strong>det</strong>te personalefaglige område. De<br />

udtrykker usikkerhed om, hvordan de skal håndtere<br />

processen i virksomheden, og flere <strong>af</strong> de interviewede<br />

personalekonsulenter og -chefer gav<br />

udtryk for, at de i øjeblikket søger inspiration og<br />

hjælp fra andre virksomheder i – ud og indland.<br />

Endelig fremhæver enkelte personalechefer og<br />

-konsulenter, at den <strong>danske</strong> lovgivning gør <strong>det</strong><br />

vanskeligt at arbejde organisatorisk og metodisk<br />

med medarbejdernes religiøse interesser og behov.<br />

I <strong>Danmark</strong> er <strong>det</strong> ikke lovgivningsmæssigt<br />

tilladt at spørge til eller at registrere medarbejdernes<br />

religiøse baggrunde i forbindelse med en<br />

ansættelsessamtale eller medarbejderudviklingssamtale.<br />

Virksomhederne har derfor vanskeligt<br />

ved systematisk at <strong>af</strong>dække medarbejdernes<br />

forskellige religiøse behov, ligesom de har vanskeligt<br />

ved at evaluere den indsats, de allerede<br />

iværksætter. Deres strategier må i ste<strong>det</strong> blive at<br />

stille nogle generelle vilkårsrammer til rådighed,<br />

herunder at opfordre medarbejdere med forskellige<br />

minoritetsbehov/-hensyn til selv at melde sig<br />

på banen og aktivt give udtryk for deres særinteresser.<br />

9 Undersøgelse <strong>af</strong> <strong>religion</strong> på <strong>det</strong> <strong>danske</strong> <strong>arbejdsmarked</strong>


Religionens udtryksformer på virksomhederne<br />

Hvad er <strong>religion</strong>?<br />

Begrebet <strong>religion</strong> er vanskeligt at definere og<br />

<strong>af</strong>grænse. Religion handler både om alt, hvad <strong>det</strong><br />

enkelte menneske tror på (altså verdensbillede,<br />

definition <strong>af</strong> et menneske, værdier, normer og<br />

etik), og alt hvad <strong>det</strong> enkelte individ er (identitet,<br />

regler for <strong>det</strong> daglige liv, traditioner m.m.). De<br />

enkelte <strong>religion</strong>er - kristendom, jødedom, islam,<br />

buddhisme, hinduisme mv. - er heller ikke nogen<br />

entydig størrelse, men er i meget høj grad påvirket<br />

<strong>af</strong> et samspil mellem den kultur og <strong>det</strong> samfund<br />

de er en del <strong>af</strong>. Det er således ikke muligt at<br />

opstille en éntydig definition <strong>af</strong> <strong>religion</strong>.<br />

Når vi taler om begreber som <strong>religion</strong> og kultur er<br />

de derfor meget vanskelige at <strong>af</strong>grænse. Er <strong>det</strong><br />

eksempelvis religiøst betinget, at nogen kvinder<br />

med muslimsk baggrund går med slør? Vi møder<br />

således både troende muslimske kvinder med og<br />

uden slør og kvinder med mange forskellige former<br />

for tildækning. Hvad, der er kulturelt betinget<br />

og hvad der er religiøst betinget, er oftest noget<br />

den enkelte kulturgruppe eller <strong>det</strong> enkelte individ<br />

selv definerer – og i almindelighed uden stringent<br />

sondring.<br />

Virksomheder skelner sjældent præcist og bevidst<br />

mellem, hvad der er <strong>religion</strong> og kultur. I interviewundersøgelsen<br />

er <strong>det</strong> derfor overladt til den<br />

interviewede selv at definere og forstå, hvad <strong>religion</strong><br />

er. Der er således ikke forud for interviewet<br />

blevet angivet en definition <strong>af</strong> <strong>religion</strong>sbegrebet,<br />

men de interviewede har talt ud fra deres (og<br />

virksomhedens) opfattelse <strong>af</strong> <strong>religion</strong>.<br />

Religiøs adfærd kan have mange udtryksformer.<br />

Religion er typisk forbun<strong>det</strong> med leveregler<br />

og ritualer, som den troende overholder, også<br />

selvom vedkommende er på arbejde. Troende<br />

medarbejdere bærer derfor deres <strong>religion</strong> med<br />

ind på arbejdspladsen, hvad enten der er tale om<br />

grundlæggende opfattelser <strong>af</strong> dem selv, andre<br />

mennesker og verden omkring sig, eller mere synlige<br />

udtryksformer som påklædning eller kropsudsmykning<br />

(f.eks. skæg, tatoveringer m.m.). I<br />

bl.a. islam er der desuden en række ritualer, som<br />

- <strong>af</strong>hængigt <strong>af</strong> den enkelte medarbejders egen<br />

tolkning her<strong>af</strong> – kan betyde behov for at udføre<br />

ritualer i arbejdstiden.<br />

Når religiøse medarbejdere bringer deres <strong>religion</strong><br />

med på arbejde, vil deres værdier og traditioner<br />

m.m. mødes med virksomhedens værdier og traditioner.<br />

Mest synligt er de ydre udtryksformer<br />

som påklædning eller ønsker om at kunne praktisere<br />

bestemte ritualer som at bede eller komme<br />

med religiøse sproglige udtryk. På disse områder<br />

vil langt de fleste virksomheder blive ansporet til<br />

at udforme regler eller retningslinjer for medarbejdernes<br />

påklædning eller øvrige adfærd. Langt<br />

vanskeligere er <strong>det</strong> naturligvis i forhold til grundlæggende<br />

værdier og normer, som medarbejderen<br />

betragter som hellige og grundfæstet i personens<br />

identitet, men som kan være i modstrid med virksomhedens<br />

værdier.<br />

I denne undersøgelse vil der især være fokus på<br />

medarbejdere med muslimsk baggrund. Den muslimske<br />

befolkningsgruppe er den største religiøse<br />

minoritetsgruppe på <strong>det</strong> <strong>danske</strong> <strong>arbejdsmarked</strong>,<br />

og de senere år har der netop været fokus på<br />

muslimske personers udtryksformer og ritualer<br />

i <strong>det</strong> offentlige rum, herunder på <strong>det</strong> <strong>danske</strong><br />

<strong>arbejdsmarked</strong>. I interviewundersøgelsen har<br />

virksomhedsrepræsentanterne da også altovervejende<br />

talt om muslimske medarbejdere og deres<br />

interesser.<br />

Omfanget <strong>af</strong> religiøse<br />

medarbejdere<br />

I <strong>Danmark</strong> bor ca. 300.000 personer med herkomst<br />

fra et ikke-vestligt land. Det skønnes at<br />

godt 200.000 personer er muslimer, og tidligere<br />

undersøgelser (SFI/Catinét) peger på, at 30-35<br />

pct. er ”meget troende”.<br />

Der findes ingen undersøgelse, der <strong>af</strong>dækker hvor<br />

mange <strong>af</strong> de beskæftigede på <strong>det</strong> <strong>danske</strong> <strong>arbejdsmarked</strong>,<br />

der er meget troende - ligesom der<br />

heller ikke findes undersøgelser <strong>af</strong>, hvilke eventuelle<br />

særlige behov disse religiøse medarbejdere<br />

har for at kunne praktisere deres <strong>religion</strong> i forbindelse<br />

med deres arbejdsliv.<br />

10 LG Insight


Antallet <strong>af</strong> beskæftigede med ikke-dansk baggrund<br />

er imidlertid steget de seneste år. I perioden<br />

2000-2007 er antallet <strong>af</strong> beskæftigede med<br />

ikke-dansk baggrund således steget med ca.<br />

30.000 personer. Det må derfor også formodes,<br />

at antallet <strong>af</strong> religiøse medarbejdere er steget i<br />

samme årrække.<br />

Især de kvindelige religiøse medarbejdere er<br />

ofte meget synlige på arbejdspladserne. En stor<br />

gruppe <strong>af</strong> de kvindelige ansatte med ikke-dansk<br />

baggrund har således ønsker og krav til arbejdsbeklædningen.<br />

Det omfatter fortrinsvis ønske<br />

om at tildække håret, men nogle kvinder vil også<br />

kunne stille krav om tildækning <strong>af</strong> ansigt, hals og/<br />

eller arme og ben. Undersøgelser fra Norge og<br />

Sverige giver et fingerpeg om, at <strong>det</strong> er ca. 50 pct.<br />

<strong>af</strong> kvinder med ikke-vestlig baggrund, der går fast<br />

<strong>det</strong> naturligvis i høj grad mangfoldighedskulturen<br />

på den enkelte arbejdsplads der er bestemmende<br />

for, i hvor stor udstrækning de religiøse minoriteter<br />

overhove<strong>det</strong> oplever <strong>det</strong> som acceptabelt at<br />

give udtryk for (anderledes) religiøse interesser<br />

og behov.<br />

På grundlag <strong>af</strong> virksomhedernes udsagn og vurderinger<br />

skønnes <strong>det</strong>, at <strong>det</strong> samlede antal <strong>af</strong><br />

religiøse medarbejdere er steget. Det vurderes<br />

dog, at de meget troende medarbejdere, som<br />

har mange religiøst betingede krav og ønsker til<br />

arbejdspladsen, kun udgør en lille andel <strong>af</strong> den<br />

samlede <strong>danske</strong> arbejdsstyrke og også kun en<br />

mindre andel <strong>af</strong> arbejdsstyrken <strong>af</strong> anden etnisk<br />

herkomst end dansk. De fleste religiøse medarbejdere<br />

har få og enkle behov, som ofte let kan<br />

tilgodeses.<br />

med tørklæde uden for hjemmet. Der findes ingen<br />

tilsvarende undersøgelse i <strong>Danmark</strong>.<br />

Hvilke særlige behov har de<br />

troende medarbejdere?<br />

Det er vanskeligt at vurdere andelen <strong>af</strong> personer<br />

på arbejdsmarke<strong>det</strong>, som har religiøst begrundede<br />

særinteresser. Forsknings- og konsulentlitteraturen<br />

har ingen svar herpå, ligesom heller<br />

ikke denne undersøgelse kan sige noget herom.<br />

Ligeledes har hverken denne eller tidligere undersøgelser<br />

analyseret, hvorvidt meget troende personer<br />

med synlige religiøse udtryksformer overhove<strong>det</strong><br />

bliver ansat, eller om disse på forhånd<br />

fraselekteres i ansættelsesproceduren. Endelig er<br />

Der er med undersøgelsen gennemført interview<br />

med meget troende beskæftigede, herunder imamer,<br />

der vurderer, at hovedparten <strong>af</strong> de ansatte<br />

med muslimsk baggrund ikke vil have mange krav<br />

til arbejdspladsen i forhold til udfoldelse <strong>af</strong> deres<br />

tro. De fleste religiøse traditioner kan udfoldes i<br />

hjemmet og uden for arbejdstid.<br />

Muslimer kan have forskellige former for forbehold<br />

overfor at arbejde med svinekød eller<br />

11 Undersøgelse <strong>af</strong> <strong>religion</strong> på <strong>det</strong> <strong>danske</strong> <strong>arbejdsmarked</strong>


alkohol. Få <strong>af</strong> de meget troende muslimske medarbejdere<br />

vil slet ikke arbejde med svinekød eller<br />

alkohol (f.eks. i slagter/-delikatesse<strong>af</strong>deling eller<br />

i køkkener og restauranter), men de fleste muslimske<br />

medarbejdere kan arbejde med indpakket<br />

svinekød eller alkohol. Tilsvarende vil troende<br />

muslimske kvinder kunne have forbehold ved at<br />

arbejde med bad <strong>af</strong> mænd inden for eksempelvis<br />

social-, ældre- eller sundhedsplejen.<br />

De troende ansatte mener ikke, at <strong>det</strong> er vanskeligt<br />

for virksomhederne at imødekomme religiøse<br />

medarbejderes behov for at bede. Et bederum<br />

behøver ikke at være indrettet på bestemte måder,<br />

ligesom <strong>det</strong> heller ikke er nødvendigt, at der<br />

er direkte vaskefaciliteter i forbindelse hermed.<br />

Hvis en troende medarbejder har mulighed for at<br />

trække sig tilbage til bøn under private forhold i<br />

et kontor, lagerlokale, møderum el. lign., er <strong>det</strong><br />

for de allerfleste fuldt tilstrækkeligt.<br />

Mange <strong>af</strong> de større virksomheder har kantineordninger<br />

for de ansatte. Oftest tages der allerede<br />

hensyn til eksempelvis medarbejdere, der er<br />

diabetikere og vegetarer, og muslimske medarbejdere<br />

vil kunne spise stort set <strong>det</strong> samme som<br />

alle øvrige medarbejdere - undtagen svinekød<br />

eller mad, der er tilberedt med alkohol. Kun meget<br />

få (typisk meget troende) muslimer vil iflg.<br />

undersøgelsen stille krav om, at kø<strong>det</strong> skal være<br />

halalslagtet, før de kan spise <strong>det</strong>.<br />

bære tørklæde religiøst betinget, og de vil derfor<br />

også gerne have mulighed for at bære tørklæde<br />

på arbejdspladsen, også hvis der er en fælles<br />

arbejdsuniform eller et påklædningskrav. Tildækkede<br />

muslimske kvinder benytter forskellige former<br />

for tørklæde/slør, og <strong>det</strong> kan være svært at<br />

skelne mellem de mange forskellige typer. Flertallet<br />

<strong>af</strong> tildækkede muslimske kvinder dækker alene<br />

deres hår (hijah), mens andre også dækker halsen<br />

(Niqab). Andre kvinder dækker hele ansigtet,<br />

bortset fra øjnene, mens en mindre gruppe kvinder<br />

fra fortrinsvis Somalia og Afghanistan dækker<br />

hele ansigtet og kroppen.<br />

Kvindens behov for tildækning vil naturligvis komme<br />

til udtryk ved jobsamtalen. De fleste troende<br />

kvinder lægger stor vægt på, at deres ønske om<br />

tildækning også kan blive tilgodeset, mens de er<br />

på arbejde. Tildækningen kan dog være betinget<br />

<strong>af</strong> arbejdsforholdene, og mange kvinder med<br />

muslimsk baggrund er parate til at indrette sig<br />

efter hensyn til både designkrav, sikkerhed og<br />

hygiejne. De fleste kvinder vil kunne acceptere at<br />

gå i den arbejdsbeklædning, uniform, der er fælles<br />

for de ansatte på arbejdspladsen, hvis der er<br />

designet et tørklæde eller slør til arbejdsdragten.<br />

Sproget er fyldt med religiøse gloser og vendinger,<br />

som kan bruges meget bevidst eller ubevidst<br />

og med forskellige religiøse følelser. Indenfor<br />

flere <strong>religion</strong>er lovprises gud og profeter som en<br />

naturlig og meget rodfæstet del <strong>af</strong> sproget. Alligevel<br />

vil et fravalg <strong>af</strong> disse udtryk i arbejdstiden<br />

let kunne accepteres <strong>af</strong> de fleste religiøse medarbejdere.<br />

Ifølge nærværende undersøgelse vil kun<br />

de meget troende medarbejdere ikke kunne undlade<br />

disse udtryk, hvis virksomheden anmodede<br />

dem herom.<br />

Hår- og hovedbeklædning er for mange muslimske<br />

kvinder forbun<strong>det</strong> med renhed og ære. Tørklæ<strong>det</strong><br />

har dog i praksis mange forskellige betydninger.<br />

Det kan være religiøst, socialt eller politisk<br />

betinget eller blot et symbol på traditionelle<br />

dyder. For mange muslimske kvinder er <strong>det</strong> at<br />

12 LG Insight


Hvilken rolle spiller <strong>religion</strong> på <strong>danske</strong> arbejdspladser?<br />

Virksomhedsrepræsentanterne i undersøgelsen er blevet bedt om at give en vurdering <strong>af</strong>, hvor meget<br />

forskellige religiøse interesser fylder blandt medarbejdere med ikke-dansk baggrund. Det skal understreges,<br />

at <strong>det</strong> alene er indtryk og fornemmelser blandt personaleledere, som videregives nedenfor.<br />

Spørgsmål<br />

Ofte<br />

Sjældent<br />

Aldrig<br />

I alt<br />

Medarbejdere, der efterspørger særlige hensyn eller gerne vil have<br />

tilgodeset særlige interesser<br />

67 %<br />

24 %<br />

9 %<br />

100 %<br />

Medarbejdere, der gerne vil gå med slør/tørklæde<br />

58 %<br />

24 %<br />

18 %<br />

100 %<br />

Medarbejdere, der gerne vil bede i arbejdstid<br />

11 %<br />

31 %<br />

58 %<br />

100 %<br />

Medarbejdere, der har særlige krav til mad og spiritus<br />

74 %<br />

12 %<br />

14 %<br />

100 %<br />

Medarbejdere, der på grund <strong>af</strong> f.eks. muslimske højtider gerne vil<br />

have fri/ferie i forbindelse hermed<br />

60 %<br />

35 %<br />

5 %<br />

100 %<br />

Medarbejdere, der gerne vil friholdes fra bestemte arbejdsfunktioner<br />

på grund <strong>af</strong> deres <strong>religion</strong><br />

10 %<br />

13 %<br />

77 %<br />

100 %<br />

Det sociale liv på virksomheden er påvirket <strong>af</strong> religiøse (f.eks.<br />

muslimske) medarbejderes interesser<br />

10 %<br />

10 %<br />

80 %<br />

100 %<br />

Medarbejdere med muslimsk baggrund vil gerne bruge religiøse<br />

udtryk/besværgelser aktivt i sproget<br />

7 %<br />

14 %<br />

79 %<br />

100 %<br />

Religiøse medarbejders særlige interesser og behov giver anledning<br />

til konflikter på arbejdspladsen<br />

0 %<br />

10 %<br />

90 %<br />

100 %<br />

Vi drøfter i ledelsesgruppen, hvordan vi skal håndtere religiøse<br />

interesser/behov blandt ansatte<br />

24 %<br />

31 %<br />

45 %<br />

100 %<br />

Vi er i dialog med personalet (f.eks. i samarbejdsudvalg) om og<br />

hvordan vi skal tilgodese religiøse medarbejdere<br />

2 %<br />

17 %<br />

81 %<br />

100 %<br />

Vores hensyn til religiøse medarbejdere giver anledning til kritik<br />

eller konflikter fra kunder eller samarbejdspartnere<br />

0 %<br />

2 %<br />

98 %<br />

100 %<br />

13 Undersøgelse <strong>af</strong> <strong>religion</strong> på <strong>det</strong> <strong>danske</strong> <strong>arbejdsmarked</strong>


Af særlige og interessante resultater<br />

fremhæves:<br />

»»<br />

Tørklæde/slør: En stor andel <strong>af</strong> virksomhederne<br />

– 58 pct. – oplever ofte, at medarbejderne<br />

udtrykker særlige ønsker til påklædningen.<br />

Det skal bemærkes, at undersøgelsen ikke<br />

<strong>af</strong>dækker, hvor mange kvinder med muslimsk<br />

baggrund, der ønsker at gå med slør/tørklæde,<br />

men alene hvor ofte virksomhederne møder<br />

<strong>det</strong>te ønske.<br />

»»<br />

Bøn i arbejdstid: Ca. 10 pct. <strong>af</strong> virksomhederne<br />

oplever ofte, at medarbejdere med<br />

ikke-dansk baggrund tilkendegiver, at de gerne<br />

vil kunne bede i arbejdstiden. Det er især højtuddannede<br />

medarbejdere (og mest mandlige),<br />

der gerne vil bede 1-2 gange i arbejdstiden,<br />

ligesom bederum synes mest udbredt i hovedkontorer,<br />

centrale ledelses- og administrationskontorer.<br />

Det kan skyldes, at bederum i<br />

hovedkontorer er indrettet til medarbejdere<br />

og samarbejdspartnere, som virksomhederne<br />

gerne vil udvise særlig respekt overfor. I driftsenhederne<br />

klarer medarbejderne sig med interimistiske<br />

løsninger som et ledigt kontorlokale,<br />

lagerrum eller frokostlokaler m.m., hvor der på<br />

tidspunktet er et ledigt rum.<br />

»»<br />

Kantinehensyn/bespisning: Hovedparten<br />

<strong>af</strong> de interviewede virksomheder har forskellige<br />

kantine-ordninger eller frokosttilbud til de<br />

ansatte. Hele 75 pct. <strong>af</strong> virksomhederne tager<br />

i udbud<strong>det</strong> <strong>af</strong> mad hensyn til medarbejdere<br />

med særlige ønsker - herunder religiøst betingede<br />

ønsker. Det er almindeligt, at virksomhederne<br />

allerede i kontrakten med leverandøren<br />

fastlægger krav om, at udbud<strong>det</strong> i kantinen<br />

eksempelvis også skal tilgodese muslimske<br />

medarbejdere.<br />

»»<br />

Kristne højtider og traditioner: De allerfleste<br />

virksomheder festligholder kristne højtider<br />

og har forskellige traditioner i forbindelse<br />

hermed - ikke mindst julen med personalegaver<br />

og julefrokost. Ingen <strong>af</strong> virksomhedsrepræsentanterne<br />

har modtaget klager fra<br />

medarbejdere over, at virksomheden officielt<br />

højtideligholdt de kristne religiøse helligdage<br />

og traditioner.<br />

»»<br />

Særlige arbejdshensyn: Kun 10 pct. <strong>af</strong> virksomhederne<br />

har erfaring med, at religiøse<br />

medarbejdere ikke har kunnet påtage sig bestemte<br />

arbejdsfunktioner på grund <strong>af</strong> deres<br />

religiøse overbevisning. Det var især inden for<br />

supermarkeder (3 virksomheder), hvor de ansatte<br />

ikke ønskede at røre ved svinekød eller<br />

sælge alkohol samt (1 virksomhed) inden for<br />

pleje/omsorg, hvor en kvindelig ansat ikke ønskede<br />

at vaske mænd.<br />

»»<br />

Det sociale liv på arbejdspladsen: Kun meget<br />

få personaleansvarlige har oplevet eksempler<br />

på, at medarbejdere med ikke-dansk baggrund<br />

har klaget over karakteren <strong>af</strong> <strong>det</strong> sociale<br />

liv på arbejdspladsen - f.eks. alkohol, dans<br />

m.m. i forbindelse med fester og personale arrangementer.<br />

Der er eksempler på, at medarbejdere<br />

med ikke-dansk baggrund har suppleret<br />

traditionerne med nye traditioner, der også<br />

opfyldte deres interesser og muligheder.<br />

»»<br />

Normer, værdier, takt og tone: Normer,<br />

værdier, takt og tone på arbejdspladserne<br />

opfattes <strong>af</strong> religiøse medarbejdere kun meget<br />

sjældent som et problem. Samværet mellem<br />

kvinder og mænd, humor og den berømmelige<br />

frie <strong>danske</strong> debatkultur bliver <strong>af</strong> de ikke<strong>danske</strong><br />

medarbejdere ikke formuleret som et<br />

problem i forhold til deres <strong>religion</strong>.<br />

»»<br />

Fridage og ferie: Det er almindeligt, at virksomhederne<br />

Det bemærkes, at selvom hovedparten <strong>af</strong> virk-<br />

ofte møder ønsker om særlige somhederne på forskellige områder har erfaring<br />

fri- og feriedage i forbindelse med religiøse med religiøst begrundede ønsker blandt personalet,<br />

helligdage og højtider. Det gælder eksempelvis<br />

så oplever virksomhederne stort set aldrig<br />

i forbindelse med <strong>af</strong>slutningen på ramadanen problemer i forbindelse hermed. Kun to virksomheder<br />

eller den muslimske offerfest. Ligeledes opleves<br />

har en sjælden gang oplevet konkrete pro-<br />

<strong>det</strong>, at der kan være ønsker om længere blemer, mens de øvrige virksomheder i interviewundersøgelse<br />

ferieperioder, hvor medarbejderen evt. kan<br />

aldrig oplever problemer. Hverken i<br />

rejse til oprindelsesland og besøge familie. 60 forhol<strong>det</strong> mellem de ansatte og/eller i forhold til<br />

pct. <strong>af</strong> virksomhederne i undersøgelsen oplever<br />

kunder eller samarbejdspartnere.<br />

således ofte, at medarbejdere med ikke-<br />

dansk baggrund har specielle ferieønsker.<br />

14 LG Insight


De religiøse temaer i personalepolitikken er<br />

ofte på dagsordenen i ledelsesgruppen i virksomhederne.<br />

24 pct. <strong>af</strong> virksomhederne drøfter<br />

i ledelsesgruppen ofte hensynet til religiøse<br />

medarbejdere. Det er interessant i betragtning<br />

<strong>af</strong>, at virksomhederne generelt ikke finder, at<br />

spørgsmålet giver anledning til problemer, men<br />

også fordi <strong>det</strong> tilsyneladende ikke er noget ledelsesrepræsentanterne<br />

drøfter med medarbejderne<br />

i samarbejdsudvalgene m.m. I medarbejder- og<br />

samarbejdsudvalg er hensynet til religiøse medarbejdere<br />

stort set aldrig særskilt til drøftelse.<br />

Det skal understreges, at udbredelsen <strong>af</strong> religiøse<br />

medarbejderes behov og interesser er vurderet<br />

på basis <strong>af</strong> udsagn fra de personaleansvarlige.<br />

Det er imidlertid ikke alle interviewede personer,<br />

der havde en opdateret viden om <strong>religion</strong>ens<br />

betydning på arbejdspladsen, ligesom de religiøse<br />

medarbejderes lyst til at give udtryk for deres<br />

eventuelle særinteresser selvsagt <strong>af</strong>hænger <strong>af</strong>,<br />

hvor imødekommende de oplever virksomheden i<br />

forhold hertil:<br />

”Det er ikke noget vi går og tænker over.<br />

Vi har engang prøvet at spørge, om der var<br />

nogle <strong>af</strong> vores ny<strong>danske</strong> medarbejdere, der<br />

gerne ville bede i arbejdstid. Ingen reagerede<br />

på vores spørgsmål. Jeg tror ikke, at der<br />

er <strong>det</strong> store behov. Vi opfordrer dem i hvert<br />

fald til at være åbne herom, men <strong>det</strong> kan da<br />

godt være at vi skulle spørge igen…. Det er<br />

vel snart fire eller fem år, siden vi spurgte<br />

sidst”.<br />

(Personaleansvarlig, transportvirksomhed).<br />

Giver <strong>religion</strong> problemer på<br />

arbejdspladserne?<br />

På arbejdspladserne i undersøgelsen er der fun<strong>det</strong><br />

en samværsform, der er tolerant overfor<br />

religiøse medarbejdere eller klart regulerer de<br />

religiøse udtryksformer, så de ikke giver anledning<br />

til problemer eller egentlige konflikter. Alle<br />

interviewede virksomhedsrepræsentanter oplyser<br />

således, at <strong>religion</strong> og religiøse medarbejderes<br />

særlige interesser ikke giver problemer i hverdagen<br />

på arbejdspladserne. Enten fordi der ikke er<br />

nogen problemer, eller fordi de forholdsvist let<br />

kan løses.<br />

Flere personaleansvarlige fremhæver, at en flerreligiøs<br />

medarbejdersammensætning gør <strong>det</strong> lettere<br />

at tilgodese medarbejdernes ønsker om ferie<br />

og fridage. Kristne medarbejdere ønsker ofte fri<br />

på de traditionelle kristne helligdage, mens eksempelvis<br />

muslimske medarbejdere ofte ikke har<br />

noget imod at arbejde i julen eller mellem jul og<br />

nytår. En flerkulturel medarbejdergruppe kan derfor<br />

gøre <strong>det</strong> nemmere at tilgodese både hensynet<br />

til medarbejdernes ønsker og virksomhedens<br />

behov for arbejdskr<strong>af</strong>t.<br />

”Det kan være en stor fordel, at de ønsker<br />

fri på forskellige tidspunkter. Vi har godt 1/5<br />

ansat som er ikke-<strong>danske</strong>re, og de vil gerne<br />

arbejde i julen. Hvis vi kun havde personale<br />

med dansk baggrund, så ville vi have et stort<br />

problem med at finde <strong>af</strong>løsere i julen”.<br />

(Oldfrue, hotel).<br />

Heller ikke i forbindelse med <strong>det</strong> sociale liv på<br />

arbejdspladsen er der problemer mellem medarbejdere<br />

med forskellige grader <strong>af</strong> og former for<br />

religiøs baggrund. Det er dog indtrykket, at <strong>det</strong><br />

også skyldes, at de religiøse minoriteter enten<br />

ikke giver udtryk for deres interesser, eller ikke<br />

mindst, fordi mange med ikke-dansk og religiøs<br />

baggrund trækker sig fra sociale aktiviteter på<br />

arbejdspladsen, hvis der f.eks. i forbindelse med<br />

arrangementerne nydes spiritus, danses e. lign.<br />

”Det er lidt et problem. Vi har bl.a. en sommerlejr,<br />

der godt nok ligger i oktober, men vi<br />

andre hygger os med en lang weekend med<br />

god mad, vin og social hygge. Vi har både<br />

mand og børn med, og <strong>det</strong> betyder meget<br />

for hele miljøet hos os. Desværre er der ikke<br />

nogen <strong>af</strong> vores …. ”fremmede” kollegaer,<br />

hvis jeg må sige <strong>det</strong> sådan, der deltager. De<br />

har alle mulige undskyldninger, og de vil<br />

ikke”.<br />

(Leder <strong>af</strong> salgs- og telefon<strong>af</strong>deling)<br />

I forbindelse med undersøgelsen er der kun få<br />

konkrete eksempler på konflikter, og kun i et<br />

enkelt tilfælde kunne konflikten ikke løses, men<br />

medarbejderen måtte <strong>af</strong>skediges:<br />

15 Undersøgelse <strong>af</strong> <strong>religion</strong> på <strong>det</strong> <strong>danske</strong> <strong>arbejdsmarked</strong>


”Det er vist den klassiske. En ung mand, vi<br />

havde ansat, ville ikke indordne sig under<br />

mig. Han sagde <strong>det</strong> ikke direkte, men han<br />

kiggede aldrig direkte på mig, og han ligesom<br />

ignorerede mig. Så fik han en god, gammeldags<br />

dansk skideballe. Så blev han klar<br />

over, hvem der her har bukserne på. Siden<br />

var han en rigtig sød og dygtig fyr”.<br />

(Kvindelig personaleleder, supermarked)<br />

”Vi havde en pædagogmedhjælper som blev<br />

mere og mere fundamentalistisk. Han fik<br />

lang skæg og bukser med hængerøv. Det<br />

var vi ligeglade med, for vores skyld kunne<br />

han gå klædt som han ville, men han begyndte<br />

at stille forskellige krav til pigerne<br />

og til drengene i institutionen. Pludselig<br />

ville han ikke have, at piger og drenge skulle<br />

lege sammen. Til sidst var han helt uden for<br />

rækkevidde, og han ville slet ikke lytte og<br />

indordne sig, og vi blev nødt til at <strong>af</strong>skedige<br />

ham”.<br />

(Institutionsleder, børnehave)<br />

Citaterne viser, at der i hovedparten <strong>af</strong> tilfældene<br />

er tale om mindre problemer som forholdsvis let<br />

løses <strong>af</strong> personalelederen og/eller <strong>af</strong> de ansatte<br />

selv. Interviewuddragene viser imidlertid også,<br />

at der ikke altid blandt de øvrige ansatte er den<br />

store indsigt i minoritetsgruppernes interesser<br />

og adfærdsformer. Hverken personalelederen eller<br />

de øvrige ansatte <strong>af</strong>dækker, hvilke interesser<br />

de ikke-<strong>danske</strong> minoritetsgrupper kan have, herunder<br />

søger forklaringer på ikke hensigtsmæssige<br />

samværsformer.<br />

Hvordan opleves <strong>religion</strong> <strong>af</strong> de<br />

øvrige ansatte?<br />

Virksomhederne giver udtryk for, at der i almindelighed<br />

er meget stor tolerance blandt de ansatte<br />

i forhold til at acceptere kollegaers mulighed<br />

for at udfolde deres <strong>religion</strong>. Oftest er særrettigheder<br />

for religiøse minoritetsgrupper ikke<br />

i modstrid med majoritetsgruppens interesser<br />

eller noget der gives på bekostning <strong>af</strong> de øvrige<br />

ansatte. Eksemplet med ferie og fridage viser, at<br />

<strong>det</strong> tværtimod kan være til alles fordel.<br />

”Det var vist en kvinde. Jo, hun havde i<br />

hvert fald tørklæde. Hun ville ikke gå ind i<br />

spisestuen og spise sin mad, fordi der var<br />

svinekød i køleskabet. Hun sad altid ude på<br />

trappen og spiste sit brød og frugt. Vi talte<br />

med hende og vi blev enige med hende om,<br />

at vi kunne have to små køleskabe, men at<br />

<strong>det</strong> var noget pjat, at hun ikke kunne spise i<br />

samme rum som alle os andre. Det har hun<br />

accepteret”.<br />

(Områdeleder, rengøringsfirma)<br />

De fleste interviewede virksomhedsrepræsentanter<br />

giver udtryk for, at særrettighederne for de<br />

religiøse minoritetsgrupper ikke adskiller sig meget<br />

fra andre personalegruppers særinteresser<br />

i karakter og omfang. Det kan være hensynet til<br />

rygere, vegetarer, børnefamilier m.m., som typisk<br />

også har særlige behov og interesser, der ønskes<br />

tilgodeset i arbejdslivet. Hensynet til ligebehandling<br />

<strong>af</strong> alle ansatte vægter meget i den praktiske<br />

imødekommelse <strong>af</strong> religiøse interesser og behov.<br />

16 LG Insight


I <strong>det</strong> hele taget er ligebehandlingskulturen meget<br />

udbredt på <strong>danske</strong> arbejdspladser. Minoriteters<br />

særinteresser og behov imødekommes ud fra en<br />

<strong>af</strong>vejning <strong>af</strong> andre medarbejdergruppers særlige<br />

hensyn og behov. Når den muslimske medarbejder<br />

går i private rammer og beder, så sidestilles<br />

<strong>det</strong> almindeligvis med rygeres rettigheder. Rettigheden<br />

til at bede retfærdiggøres således ud<br />

fra, at andre medarbejdergrupper bruger tid på at<br />

ryge, kontoryoga, power napping, socialt samvær<br />

i arbejdstid m.m. Retten til at bede i arbejdstid<br />

legitimeres altså ikke primært ud fra hensynet<br />

til, at <strong>det</strong> har stor betydning for den pågældende<br />

medarbejder at kunne bede i arbejdstid. Der gøres<br />

”ikke forskel på folk” – heller ikke selvom<br />

behovene kan være meget forskellige i karakter<br />

og betydning.<br />

Interviewene viser også, at de fleste virksomheder<br />

er meget bevidste om, at der skal være en<br />

fornuftig balance mellem hensynet til eksempelvis<br />

religiøse medarbejderes religiøse interesser<br />

og de øvrige ansatte. Så længe særinteresser ikke<br />

<strong>af</strong>gørende påvirker de øvrige ansattes rettigheder<br />

og interesser, så giver <strong>det</strong> typisk ingen problemer.<br />

Hvis de øvrige ansatte derimod skal give køb på<br />

opnåede rettigheder, privilegier eller mangeårige<br />

traditioner, så kan <strong>det</strong> derimod give anledning til<br />

konflikter:<br />

”Vi forsøgte et år at holde en fælles sommerfest<br />

i ste<strong>det</strong> for en julefest. Firmaet betalte<br />

alt til sommerfesten, og <strong>det</strong> var så meningen,<br />

at julefesten ikke skulle arrangeres<br />

<strong>af</strong> virksomheden, men måske alene privat <strong>af</strong><br />

de ansatte selv – hvis de ville. Selvom mere<br />

end halvdelen <strong>af</strong> vores ansatte er udlændinge,<br />

så gav <strong>det</strong> stor ballade blandt personalet.<br />

Vi er en dansk virksomhed med <strong>danske</strong><br />

traditioner, sagde medarbejderrepræsentanterne.<br />

Vi holder nu kun julefrokost”.<br />

(Personalechef for en stor fremstillingsvirksomhed)<br />

Holdningen til religiøse medarbejderes særrettigheder<br />

på arbejdspladsen skal naturligvis forstås<br />

i samspil med den almene stemning og debat i<br />

samfun<strong>det</strong>. Personalecheferne i undersøgelsen<br />

fremførte alle, at der aldrig var problemer med at<br />

tage specifikke hensyn til bestemte og allerede<br />

kendte ansatte uanset deres religiøse baggrunde.<br />

Der kunne f.eks. uden problemer tages hensyn til<br />

muslimske kollegaer, selvom nogle <strong>af</strong> de ansatte<br />

var kritiske overfor dels islam i almindelighed og<br />

dels over for <strong>det</strong> mere principielle spørgsmål om<br />

religiøse medarbejderes særrettigheder på arbejdspladsen.<br />

”I samarbejdsudvalget vil der gå politik i<br />

spørgsmålet. Vi har ansatte med stærke politiske<br />

holdninger til udlændingene. Hvis <strong>det</strong><br />

bliver rejst som et spørgsmål, om vi skal give<br />

særrettigheder til muslimske medarbejdere,<br />

så vil de fleste stejle og være modstander.<br />

De vil dog typisk ikke gøre vrøvl, hvis vi bare<br />

stille og roligt giver gode kolleger, som de<br />

allerede har et godt forhold til, lov til at<br />

bede”.<br />

(Personalechef, fremstillingsvirksomhed)<br />

Nedenstående citat viser også, at holdningen<br />

til andre <strong>religion</strong>er kan være mere positiv end til<br />

islam. Det kan være knap så problematisk, hvis<br />

der i ste<strong>det</strong> tales om hensynet til kristne trosretninger<br />

eller jøder. Her er holdningen ofte mere<br />

positiv.<br />

”Jeg kan da ikke forestille mig, at de andre<br />

ville have noget imod katolikker eller jøder<br />

på samme måde. Ja, undskyld mig, men jeg<br />

tror faktisk ikke, at de overhove<strong>det</strong> ville<br />

opdage <strong>det</strong> og da slet ikke begynde at gøre<br />

<strong>det</strong> til noget problem. Vi har da h<strong>af</strong>t mange<br />

ansatte, der var troende – både dansk-kristne<br />

og katolikker. Det har vi da aldrig h<strong>af</strong>t<br />

problemer med”.<br />

(Personalechef, fødevareproducerende fremstillingsvirksomhed)<br />

De fleste interviewede er enige om, at en eventuel<br />

modstand mod religiøse udtryks- og adfærdsformer<br />

på arbejdspladsen i høj grad handler om<br />

manglende viden og derigennem en manglende<br />

forståelse for, hvilken betydning <strong>religion</strong>en kan<br />

have for den enkelte kollega. God information om<br />

kultur og <strong>religion</strong> har stor betydning for de ansattes<br />

syn på særrettigheder.<br />

17 Undersøgelse <strong>af</strong> <strong>religion</strong> på <strong>det</strong> <strong>danske</strong> <strong>arbejdsmarked</strong>


”Jeg tror ikke, at de (medarbejderne) som<br />

sådan var modstandere. De – vi – var vel<br />

bare uvidende om, hvilke ønsker de havde.<br />

Jeg kender ikke til alle forskellige <strong>religion</strong>ers<br />

højtider og traditioner, eller til hvad de må<br />

eller ikke må – f.eks. hvad de må spise. Det<br />

samme gælder medarbejderne. Vi vil meget<br />

gerne tage hensyn. Det gør vi da altid, men<br />

vi ved ikke altid, hvordan vi skal gøre <strong>det</strong>”.<br />

(Personaleleder <strong>af</strong> rengøringsfirma)<br />

”Vi fik uddannet en mentor blandt de ansatte.<br />

Vedkommende var selv udlænding og<br />

kendte derfor en del til fremmed kultur og<br />

til islam. Det var en befrielse, at vi ligesom<br />

alle sammen kunne rende til ham og lege<br />

spørge-Jørgen om alt muligt. Det løsnede op<br />

for mange ting, og <strong>det</strong> er mit indtryk, at han<br />

blev flittigt brugt”.<br />

(Personalechef, supermarked)<br />

Virksomhederne har en meget praktisk tilgang til<br />

religiøse medarbejderes behov. De forsøger i stor<br />

udstrækning <strong>af</strong> tage hensyn til og indrette sig efter<br />

medarbejdernes behov. Derimod er <strong>det</strong> kun få<br />

virksomheder, der forsøger at forstå de religiøse<br />

interesser og ritualer, herunder at sprede viden<br />

herom - til <strong>det</strong> øvrige personale.<br />

Mangfoldighedsledelsesformen - som mange <strong>af</strong><br />

de interviewede virksomheder bekender sig til<br />

- er ellers i sit teorigrundlag karakteriseret ved,<br />

at tage udgangspunkt i og nyttiggøre medarbejdernes<br />

mangfoldige interesser og kompetencer.<br />

I moderne ledelsesfilosofi er der fokus på ”den<br />

hele medarbejder”, og <strong>religion</strong>en er selvsagt en<br />

vigtig del <strong>af</strong> den religiøse medarbejders person.<br />

Set i <strong>det</strong> lys kunne <strong>det</strong> forventes, at flere virksomheder<br />

mere strategisk ville (aner)kende og<br />

drage fordel <strong>af</strong> den religiøse medarbejders interesser<br />

på lige fod med alle andre medarbejdergruppers<br />

særinteresser og kompetencer.<br />

Virksomhederne har ganske vist ikke direkte mulighed<br />

for at spørge til medarbejdernes religiøse<br />

overbevisninger, men kun få <strong>af</strong> de interviewede<br />

virksomheder opfordrer medarbejderne til at<br />

give udtryk for religiøse særinteresser. Virksomhederne<br />

kunne med generelle udmeldinger og<br />

opfordringer tilskynde religiøse minoriteter til at<br />

melde sig på banen med særinteresser, ligesom<br />

<strong>det</strong> ville sende et positivt signal til medarbejderne<br />

om virksomhedens holdning og værdier.<br />

I langt de fleste virksomheder må medarbejderne<br />

selv give udtryk for behov for f.eks. at bede i<br />

arbejdstiden. I 8 ud <strong>af</strong> 10 tilfælde vil virksomhederne<br />

være positivt imødekommende, og 6 ud <strong>af</strong><br />

10 vil indrette bederum til den ansatte. Virksomhederne<br />

er således som udgangspunkt positive,<br />

men initiativforpligtigelsen ligger i udpræget grad<br />

hos de ansatte selv.<br />

Det er bemærkelsesværdigt, at kun 4 ud <strong>af</strong> de<br />

42 virksomheder i undersøgelsen søger dybere<br />

forståelse og forklaringer på de religiøse medarbejderes<br />

interesser og prøver at forstå <strong>religion</strong>en<br />

og de værdier, adfærdsnormer og ritualer, der er<br />

knyttet dertil. De fire virksomheder bruger denne<br />

viden til mere præcist at imødekommen de ansattes<br />

behov, men også for at kunne sprede viden<br />

og større forståelse til <strong>det</strong> øvrige personale om<br />

eventuelle hensyn over for religiøse minoritetsgrupper.<br />

Virksomhedernes reaktive indsatser og strategier<br />

over for de religiøse medarbejdere er dog mest<br />

udpræget i de lavere jobhierarkier i virksomhederne<br />

og især blandt <strong>det</strong> ikke-faglærte personale.<br />

Hvad angår de mere strategiske og omkostningstunge<br />

medarbejdere, er der større fokus på fastholdelsesstrategier.<br />

Det er således iøjnefaldende,<br />

at <strong>det</strong> fortrinsvist er i hovedkontorer, forsknings<strong>af</strong>delinger<br />

m.m., at der er indrettet specielle bederum<br />

til de ansatte og eksterne samarbejdspartnere,<br />

mens de mere marginale personalegrupper i<br />

hovedsagen må finde sig til rette med god vilje og<br />

tilfældige ledige lokaler.<br />

”Der er vel ingen tvivl om, at <strong>det</strong>, at vi har<br />

et rygerum, sender et budskab om, at her<br />

hos os må man ryge. Tilsvarende med et<br />

bederum. Det har stor signalbetydning for<br />

vores muslimske medarbejdere, men også en<br />

meget praktisk betydning. De skal ikke lede<br />

efter ledige steder, hvor de kan være, ligesom<br />

de i bederummet altid ved, hvilken vej<br />

Mekka ligger”.<br />

(Personalechef, televirksomhed)<br />

18 LG Insight


Virksomhedernes holdninger<br />

Et flertal <strong>af</strong> virksomhederne mener, at <strong>religion</strong> er<br />

en privat sag for den enkelte medarbejder hvis<br />

medarbejdernes værdier og normer ikke er i modstrid<br />

med virksomhedens mål, værdier og normer.<br />

De interviewede virksomhedsrepræsentanter<br />

havde stor respekt for medarbejdernes religiøst<br />

betingede behov og eventuelle særinteresser som<br />

at bede i arbejdstid e. lign. Virksomhederne udtrykker<br />

forståelse for, at <strong>religion</strong>en har betydning<br />

for et religiøst menneske i alle <strong>det</strong>s livsforhold og<br />

derfor heller ikke er noget, man kan lægge fra sig<br />

i arbejdstiden.<br />

De fleste virksomheder udtrykker tolerance og<br />

imødekommenhed over for medarbejdere med<br />

specielle ønsker til religiøse ritualer og udtryksformer.<br />

Det gælder for udtryksformer som tørklæde,<br />

burka, krucifiks mv. eller adfærdsformer<br />

som f.eks. at faste eller bede i arbejdstid. Den<br />

enkelte ansatte har frihedsgrader, så længe <strong>det</strong><br />

ikke er i egentlig konflikt med virksomhedens<br />

kultur og traditioner.<br />

”Vi havde faktisk et sjovt eksempel med<br />

vores hilseregler til kunderne. Vores kassemedarbejdere<br />

skal hilse på kunden, ligesom<br />

de skal ønske kunden en fortsat god dag. En<br />

<strong>af</strong> vores muslimske medarbejdere tilføjede<br />

”Fortsat god dag, om Gud vil”. Det brugte vi<br />

meget tid på at drøfte, om hun måtte sige.<br />

Vi besluttede, at <strong>det</strong> ikke gik an. Der var nok<br />

flere <strong>af</strong> vores kunder, der ville blive overrasket<br />

eller måske ligefrem stødt, hvis nogle <strong>af</strong><br />

vores medarbejdere sagde sådan”.<br />

(Personalechef, supermarked)<br />

De fleste virksomheder har enten skrevne eller<br />

uskrevne mål og værdier, som de enkelte<br />

medarbejdere gerne skal identificere sig med og<br />

være loyale overfor. I et tidligere præsenteret<br />

eksempel fra en dagsinstitution var der tydelige<br />

konflikter mellem institutionens værdier omkring<br />

børneopdragelse og værdierne hos en meget<br />

troende pædagogmedhjælper. Det fremgik, at<br />

institutionen gav den ansatte store frihedsgrader<br />

i forhold til hans stadigt mere fremtrædende religiøse<br />

udtryksformer, mens institutionen derimod<br />

var meget kompromisløs i forhold til værdier for<br />

børneopdragelse.<br />

Det er gældende, at religiøst betingede værdier,<br />

udtryks- og adfærdsformer er acceptable for<br />

virksomhederne, så længe de ikke er i strid med<br />

virksomhedens politikker på områ<strong>det</strong>, og at de<br />

kan indpasses i virksomhedens produktion og<br />

almindelige hverdag. Hensynet til en problemløs<br />

relation til både kunder, samarbejdspartnere og<br />

kollegaer spiller også ind på virksomhedernes<br />

holdninger (som ovenstående citat fra supermarke<strong>det</strong><br />

viser). Interview med personalechefer med<br />

direkte personaleansvar viser, at også hensynet<br />

til de andre ansatte har stor betydning. Hvis de<br />

øvrige ansatte finder <strong>det</strong> acceptabelt eller ligefrem<br />

rimeligt, er mulighederne for imødekommelse<br />

<strong>af</strong> ønsker alene begrænset <strong>af</strong> hensynet til<br />

produktionen.<br />

”Det er meget <strong>af</strong>gørende hvordan klimaet er<br />

på gulvet… altså, om der er et godt forhold<br />

mellem de ansatte. Hvis der er dårligt miljø,<br />

så kan ingenting lade sig gøre. Hos os har<br />

vi <strong>det</strong> heldigvis godt. Ingen problemer mellem<br />

hverken <strong>danske</strong>re eller udlændinge, og<br />

jeg tror ikke, at der vil være nogen, der ville<br />

sige noget til, at en <strong>af</strong> udlændingene bad<br />

i arbejdstiden. Bare <strong>det</strong> ikke foregik midt i<br />

kantinen”.<br />

(Personalechef fra en stor fremstillingsvirksomhed)<br />

I interviewundersøgelsen er repræsentanterne fra<br />

virksomhederne blevet bedt om at forholde sig til<br />

bestemte udtryksformer og situationer. Nogle <strong>af</strong><br />

virksomhederne havde stødt på lignende situationer,<br />

mens andre alene forholdt sig teoretisk til<br />

spørgsmålet - dvs. hvordan de umiddelbart ville<br />

tro, at virksomhedens holdning ville være til de<br />

forskellige situationer. Virksomhedernes svar - jf.<br />

næste side - er i nogle tilfælde udtryk for en hensigt<br />

mere end <strong>det</strong> nødvendigvis <strong>af</strong>spejler dagligdagen.<br />

19 Undersøgelse <strong>af</strong> <strong>religion</strong> på <strong>det</strong> <strong>danske</strong> <strong>arbejdsmarked</strong>


Situation<br />

Politik herfor/holdning hertil<br />

Tørklæde/slør (tildækning <strong>af</strong> hår og løst siddende tøj)<br />

90 pct. positive<br />

Meget tildækket – f.eks. hår, hals og evt. alene øjnene frie<br />

95 pct. negative<br />

Medarbejderen bruger religiøse sproglige udtryk eller besværgelser i forhold<br />

til kunder, samarbejdspartnere<br />

50 pct. positive<br />

Medarbejderen bruger religiøse sproglige udtryk eller besværgelser i forhold<br />

til leder og kollegaer<br />

90. pct. positive<br />

Medarbejdere vil gerne kunne bede i arbejdstid<br />

80 pct. positive<br />

Medarbejdere vil gerne have adgang til et lokale e. lign., hvor vedkommende<br />

under private rammer kan bede 1-2 gange dagligt<br />

70 pct. positive<br />

Muslimske medarbejdere vil gerne have tilgodeset deres interesser i<br />

forbindelse med kantine/madordninger<br />

100 pct. positive<br />

Enkelte muslimske medarbejdere vil gerne gå tidligt fredag for at kunne<br />

deltage i fredagsbøn<br />

40 pct. positive<br />

Muslimske medarbejdere vil gerne have, at virksomheden også markerer og<br />

festligholder muslimske højtider<br />

20 pct. positive<br />

Muslimske medarbejdere vil gerne have fri og feriedage i forbindelse med<br />

muslimske helligdage/højtider<br />

90 pct. positive<br />

Religiøse medarbejdere vil gerne bruge lokaler på virksomheden til religiøse<br />

arrangementer for ansatte uden for arbejdstid<br />

50 pct. positive<br />

Religiøse medarbejdere vil gerne have besøg <strong>af</strong> en virksomhedspræst<br />

(kristen) eller en imam i arbejdstid<br />

60 pct. positive<br />

Vil virksomheden indsamle og formidle generel viden om religiøse hensyn<br />

og interesser, som ledere og medarbejder kunne bruge i deres forståelse og<br />

imødekommelse <strong>af</strong> religiøse medarbejdere?<br />

80 pct. positive<br />

Virksomhederne giver generelt udtryk for en meget<br />

pragmatisk holdning til flere <strong>af</strong> spørgsmålene.<br />

Holdninger og praksis på de fleste virksomheder<br />

er: ”Hvorfor ikke, hvis <strong>det</strong> ellers kan indpasses i<br />

produktionen, og så længe <strong>det</strong> ikke er til gene for<br />

kunder og ansatte”. Der er dog en tendens til,<br />

at hensynet til kunder spiller en særlig stor rolle,<br />

hvilket bl.a. kommer til udtryk i spørgsmålet om<br />

religiøse udtryk og besværgelser og i de udbredte<br />

retningslinjer om påklædning.<br />

Det fremgår, at virksomhederne er mest imødekommende<br />

overfor interesser om tørklæde,<br />

muligheder for at bede i arbejdstid, imødekommelse<br />

<strong>af</strong> ønsker om særlige fri/feriedage og samt<br />

hensyn til kostvaner. Interessant er <strong>det</strong> også, at<br />

en stor andel <strong>af</strong> virksomhederne gerne vil stille<br />

lokaler til rådighed for ansatte til religiøse formål,<br />

ligesom 60 % <strong>af</strong> virksomhederne ikke har noget<br />

imod at få besøg <strong>af</strong> en præst/imam i arbejdstiden:<br />

20 LG Insight


”Jeg kan ikke se, at der skulle være noget i<br />

vejen for, at der kom en præst eller imam på<br />

besøg. Heller ikke i arbejdstiden, men helt<br />

ærligt …. jeg tror, at medarbejderne vil foretrække<br />

en stand up komiker”.<br />

(Personalechef, <strong>det</strong>ailhandel)<br />

Omvendt er virksomhederne mest negative overfor<br />

at markere og højtideligholde andre <strong>religion</strong>ers<br />

helligdage og traditioner - f.eks. den muslimske<br />

fest ved ramadanens <strong>af</strong>slutning. Tilsvarende<br />

vil kun få virksomheder acceptere, at religiøse<br />

medarbejdere holder tidligt fri for at gå til fællesbøn,<br />

eller at medarbejderne bruger religiøse<br />

sproglige udtryk i forhold til kunder.<br />

Virksomhederne er i almindelighed mere utrygge i<br />

forhold til kundernes og offentlighedens reaktioner<br />

på deres strategier omkring <strong>religion</strong>, end de<br />

er i forhold til deres ansattes holdninger. De kender<br />

de ansatte og deres tolerancegrænser, mens<br />

de er mere usikre på, hvordan den enkelte kunde<br />

vil reagere, eller hvordan virksomhedens politik<br />

evt. vil blive brugt generelt i samfundsdebatten<br />

om <strong>religion</strong> eller integration.<br />

Det er ken<strong>det</strong>egnende, at virksomhederne er meget<br />

tilbageholdende og blufærdige omkring deres<br />

holdninger og politik på områ<strong>det</strong>. Således er der<br />

kun meget få <strong>af</strong> virksomhederne, der ønsker at<br />

stille sig frem i offentligheden i en publikation<br />

som denne og give udtryk for deres strategier. De<br />

vil nødig blive trukket ind i en principiel og politisk<br />

debat om fordele og ulemper ved <strong>religion</strong> i <strong>det</strong><br />

offentlige rum eller - og måske værre - for eller<br />

imod etniske minoriteter i <strong>det</strong> <strong>danske</strong> samfund.<br />

”Det er sjovt, at <strong>det</strong> er sådan i <strong>Danmark</strong>. I<br />

udlan<strong>det</strong> ville <strong>det</strong> næsten være uanstændigt,<br />

hvis vi ikke havde en holdning til vores religiøse<br />

medarbejdere og kunder. Vi har forretningspartnere,<br />

som gerne vil bede, mens<br />

de er i huset, hvis de f.eks. er på besøg over<br />

længere tid. Vi ville virkelig have problemer,<br />

hvis vi måtte sige: Desværre. I <strong>Danmark</strong> beder<br />

vi udelukkende privat, når vi har fri. Ikke<br />

på arbej<strong>det</strong>!”.<br />

(Personalechef, international byggekoncern)<br />

”Vi er meget bekymrede for, hvordan offentligheden<br />

vil bruge oplysninger om vores<br />

politik. Se f.eks. på den megen kritik Ikea fik,<br />

da de <strong>af</strong>lyste julen. Hvis vi begyndte at gøre<br />

et stort nummer ud <strong>af</strong> ramadanen, så er jeg<br />

bange for, at vi pludselig kunne blive brugt i<br />

et politisk spil. Ikke fordi vores ansatte ville<br />

have noget imod <strong>det</strong>, men mange i samfun<strong>det</strong><br />

ville være modstandere”.<br />

(Personaledirektør, servicevirksomhed)<br />

21 Undersøgelse <strong>af</strong> <strong>religion</strong> på <strong>det</strong> <strong>danske</strong> <strong>arbejdsmarked</strong>


Virksomhedernes strategier i forhold til <strong>religion</strong><br />

Få virksomheder i undersøgelsen har centralt udmeldte<br />

strategier og indsatstyper i forhold til at<br />

håndtere religiøse ønsker og behov. Det er i høj<br />

grad de decentrale og direkte personaleansvarlige<br />

på virksomhederne, der løbende håndterer<br />

ønsker og muligheder i forhold til religiøse behov<br />

blandt medarbejdere.<br />

Virksomhedernes strategier er bl.a. påvirket <strong>af</strong> de<br />

lovgivningsmæssige rammer, der bl.a. betyder, at<br />

virksomhederne ikke må spørge til og/eller registrere<br />

medarbejdernes religiøse overbevisninger.<br />

Det er loven om forbud mod forskelsbehandling<br />

på arbejdsmarke<strong>det</strong>, der sætter de lovgivningsmæssige<br />

rammer for en ikke-diskriminerende<br />

politik og praksis i forhold til medarbejdernes tro/<br />

<strong>religion</strong> ved ansættelse, under ansættelsesforhol<strong>det</strong><br />

og i tilfælde <strong>af</strong> <strong>af</strong>skedigelse. Nogle få <strong>af</strong><br />

virksomhederne i undersøgelsen fremfører, at de<br />

oplever loven som begrænsende i forhold til at<br />

imødekomme religiøse minoritetsgruppers særinteresser<br />

og eventuelle behov:<br />

”Det gør <strong>det</strong> altså svært, at vi ikke må samle<br />

oplysninger om medarbejdernes ønsker i<br />

forhold til deres <strong>religion</strong>. Medarbejderen skal<br />

selv komme på banen, og direkte sige til os<br />

– f.eks. ved en medarbejdersamtale – at han/<br />

hun er muslim og gerne vil have lov til at<br />

bede i arbejdstiden. Eller vi skal om-jeg-såmå-sige<br />

fange dem direkte i at bede, før vi<br />

kan give dem nogle ordentlige forhold”.<br />

(HR medarbejder, offentlig servicevirksomhed)<br />

Lovgivningen betyder, at virksomhederne alene<br />

har mulighed for (lov til) at stille nogle generelle<br />

tilbud og vilkårsrammer til rådighed for de religiøse<br />

medarbejdere.<br />

”Det er jo tåbeligt, at vi i en lang periode<br />

ikke havde ansatte, der brugte rummet til at<br />

bede i, men vi vidste <strong>det</strong> ikke. Vi vidste heller<br />

ikke, om der var kommet nye medarbejdere,<br />

der gerne ville bruge rummet. Derfor stod<br />

<strong>det</strong> tomt og blev ikke brugt. Hvis vi kunne<br />

spørge, så ville vi jo alene have rummet som<br />

bederum, når der var et reelt behov herfor,<br />

og så bruge <strong>det</strong> til andre formål, hvis der<br />

ikke var”.<br />

(HR medarbejder, offentlig servicevirksomhed)<br />

Det er dog indtrykket, at virksomhedernes strategier<br />

på områ<strong>det</strong>, ikke så meget er begrænset <strong>af</strong><br />

de formelle regler på områ<strong>det</strong> men snarere <strong>af</strong> at<br />

virksomhederne ikke hidtil har oplevet den store<br />

efterspørgsel blandt (drifts)ledere eller medarbejdere<br />

om særlige mål, retningslinjer og konkrete<br />

tilbud. Der er da også blandt undersøgelsens virksomheder<br />

kun meget få eksempler på virksomheder,<br />

der har centralt udmeldte strategier og praktiske<br />

indsatstyper på <strong>det</strong>te personaleområde.<br />

Hovedparten <strong>af</strong> virksomhederne har alene en<br />

erklæret politik i forhold til påklædning, og <strong>det</strong><br />

er fortrinsvis muslimske kvinders ønske om tildækning,<br />

der er i virksomhedernes fokus. Som<br />

tidligere vist er hovedparten <strong>af</strong> virksomhederne<br />

imødekommende overfor muslimske kvinders<br />

interesse i at være tildækket. Langt de fleste virksomheder<br />

giver lov til forskellige former for tildækning<br />

og/eller har udviklet et slør i tilknytning<br />

til den arbejdsuniform, der er til arbejdsområ<strong>det</strong>.<br />

I betragtning <strong>af</strong> den megen offentlige debat om<br />

muslimske kvinders tildækning, er <strong>det</strong> overraskende,<br />

hvor imødekommende virksomhederne er<br />

i forhold hertil - en virksomhed ville endog acceptere<br />

ansatte med burka.<br />

”Jeg synes, <strong>det</strong> er noget pjat med al den<br />

snak om tørklæde eller ej. Lad os dog bestemme<br />

<strong>det</strong> ude på virksomhederne, og vi<br />

har aldrig problemer med <strong>det</strong> her hos os. Vi<br />

interesserer os overhove<strong>det</strong> ikke for, hvorfor<br />

de går med <strong>det</strong>. Hvis de vil gå med burka,<br />

er <strong>det</strong> ok for os. Personligt bryder jeg mig<br />

ikke om <strong>det</strong>, men vi tænker ikke over <strong>det</strong> i<br />

hverdagen. Vi glemmer ligesom, at de har<br />

<strong>det</strong> på”.<br />

(Personalechef, call center virksomhed)<br />

22 LG Insight


”For os betyder <strong>det</strong> ingenting, om de ansatte<br />

har tørklæde, kalot eller turban på.<br />

Jeg ville ønske, at vi en gang for alle kunne<br />

begrave den snak om tørklæde, for vi ser <strong>det</strong><br />

ikke som noget reelt problem. Vi har mange<br />

kvinder ansat, der vil gå med tørklæde, og<br />

derfor har vi lavet et tørklæde til dragten.<br />

De ansatte eller kunderne gør <strong>det</strong> aldrig til<br />

noget problem, hvorfor er <strong>det</strong> så et problem<br />

for samfun<strong>det</strong>?”.<br />

(Personalechef, rengøringsfirma)<br />

Fraværet <strong>af</strong> centralt udmeldte retningslinjer, anbefalinger<br />

eller egentlige påbud betyder, at <strong>det</strong> i<br />

høj grad er overladt til de decentrale og direkte<br />

personaleansvarlige løbende at håndtere ønsker<br />

og situationer. Som en del <strong>af</strong> lederuddannelserne<br />

og implicit i virksomhedernes generelle værdipolitik<br />

får (drifts)lederne dog typisk anvisninger<br />

om, at koncernledelsen og -politikken i langt de<br />

fleste tilfælde er positiv overfor at imødekomme<br />

religiøse medarbejders interesser, såfremt <strong>det</strong> er<br />

foreneligt med virksomhedens produktion og ikke<br />

til gene for kunder og øvrige ansatte.<br />

Tidligere blev <strong>det</strong> fremhævet, at virksomhederne<br />

overvejende giver udtryk for meget positive holdninger<br />

til at imødekomme religiøse medarbejders<br />

interesser. I interviewundersøgelsen er bl.a.<br />

<strong>af</strong>dækket, hvilke konkrete initiativer virksomhederne<br />

har iværksat på <strong>det</strong>te personaleområde.<br />

Område<br />

Politik/tilbud på områ<strong>det</strong><br />

Generel politik om at tørklæde (tildækning) er acceptabelt, herunder evt.<br />

tilbud om tørklæde til arbejdsdragten/uniformen<br />

80 pct.<br />

Generel politik om at bede i arbejdstid er acceptabelt, herunder evt. at stille<br />

bederum til rådighed for de ansatte<br />

30 pct.<br />

Generel politik om at vise hensyn til medarbejdernes forskellige religiøst<br />

betingede madinteresser, herunder at sammensætte kantinetilbud m.m. efter<br />

de muslimske medarbejderes interesser<br />

80 pct.<br />

Generel information om religiøse minoriteters højtider og de forskellige<br />

traditioner i forbindelse hermed<br />

30 pct.<br />

Aktivt opfordre religiøse minoritetsgrupper til at være synlige, herunder at<br />

fremsætte særlige ønsker og behov<br />

20 pct.<br />

Synlig værdipolitik i forhold til at vise imødekommenhed overfor etniske minoritetsgruppers<br />

interesser, herunder konkret fremhæve forskellige tilbud i<br />

generelle personalestrategier<br />

20 pct.<br />

Generel politik i forhold til højtideligholdelse <strong>af</strong> religiøse højtider – f.eks.<br />

lykønskning <strong>af</strong> muslimer i forbindelse med <strong>af</strong>slutningen på ramadanen m.m.<br />

2 pct.<br />

23 Undersøgelse <strong>af</strong> <strong>religion</strong> på <strong>det</strong> <strong>danske</strong> <strong>arbejdsmarked</strong>


Langt de fleste virksomheder har en politik i forhold<br />

til medarbejdernes beklædning, og 8 ud <strong>af</strong><br />

10 virksomheder har en politik i forhold til muslimske<br />

kvinders tørklæder. Langt de fleste virksomheder<br />

med bestemte beklædningskrav eller<br />

arbejdsuniformer har designet et tørklæde til arbejdsdragten.<br />

Det gælder eksempelvis DSB, Falck,<br />

TDC og ISS. Der er således god overensstemmelse<br />

mellem virksomhedernes positive holdninger til<br />

tørklæde/tildækning, og deres virkelige politik og<br />

praksis på områ<strong>det</strong>.<br />

Omvendt er der kun få <strong>af</strong> virksomhederne, der<br />

har en centralt udmeldt politik i forhold til at<br />

bede i arbejdstid og til at etablere bederum på<br />

arbejdspladserne. Hele 80 pct. <strong>af</strong> virksomhederne<br />

tilkendegav en positiv holdning til, at medarbejdere<br />

kunne bede i arbejdstid, herunder evt. at<br />

indrette et lokale som bederum. Det er imidlertid<br />

alene 30 pct. <strong>af</strong> virksomhederne i undersøgelsen,<br />

der har en politik og/eller faktisk har etableret<br />

særlige bederum på arbejdspladsen. Virksomhederne<br />

begrunder <strong>det</strong> med, at der endnu ikke har<br />

været konkret efterspørgsel fra medarbejdersiden<br />

efter bederegler eller bederum.<br />

Kun godt 20 pct. <strong>af</strong> virksomhederne opfordrer<br />

religiøse medarbejdere til at være synlige i forhold<br />

til særlige behov, tilbud og faciliteter m.m.<br />

Virksomhederne tilskynder således hverken i<br />

værdipolitikken, løbende ledelsesudmeldinger el.<br />

lign. de religiøse medarbejdere til at være synlige<br />

med deres interesser. Det er et interessant<br />

resultat i betragtning <strong>af</strong>, at flere virksomheder<br />

24 LG Insight


udtrykte negativ holdning til lovens begrænsninger<br />

i forhold til direkte at spørge medarbejderne<br />

om deres religiøse baggrunde, og at loven derfor<br />

nødvendiggør, at medarbejderne selv skal synliggøre<br />

deres ønsker.<br />

Godt 1/3 <strong>af</strong> virksomhederne har en informationsstrategi,<br />

hvor de bl.a. oplyser medarbejdere<br />

og ledere om forskellige <strong>religion</strong>er og religiøse<br />

højtider, traditioner. Informationen bliver typisk<br />

formidlet gennem hjemmesider, personaleblade,<br />

nyhedsbreve m.m. Virksomhederne begrundede<br />

en offensiv informationsstrategi med, at medarbejderne<br />

efterspørger viden om kollegers forskellige<br />

<strong>religion</strong>er og traditioner, men også at <strong>det</strong> er<br />

nyttig information i forhold til kunder og markedsføringstiltag<br />

m.m.<br />

”En stor del <strong>af</strong> vores kunder er personer med<br />

ikke-dansk baggrund. Det er selvfølgelig<br />

vigtigt, at vi kender til muslimske højtider, så<br />

vi ved, hvad vi skal sige til dem i butikkerne,<br />

eller vi kan indrette vores butiksudstillinger<br />

og sortiment herefter”.<br />

(Personalechef, supermarked)<br />

De øvrige 34 virksomheder fandt ikke, at der<br />

nødvendigvis var behov for særskilt at fremhæve<br />

de religiøse minoritetsgrupper i de centrale personalepolitiske<br />

målsætninger. Alle de større virksomheder<br />

i undersøgelsen finder, at de gennem<br />

virksomhedens værdipolitik og lederuddannelsen<br />

indirekte drager omsorg for alle minoritetsgruppers<br />

forskellige ønsker og behov.<br />

”Det er ikke så <strong>af</strong>gørende, hvad der står i<br />

papirer og i personalehåndbøger, men hvad<br />

der siges, og hvad der gøres i hverdagen.<br />

Papir er alene til profilering og retfærdiggørelse<br />

<strong>af</strong> den politiske korrekthed. Ingen <strong>af</strong><br />

vores medarbejdere læser disse papirer – og<br />

da slet ikke vores udlændinge. Vi satser mere<br />

på vores lederuddannelse. Godt lederskab er<br />

helt <strong>af</strong>gørende for et godt arbejdsklima, og<br />

godt arbejdsklima er forudsætning for tolerance<br />

mellem de ansatte”.<br />

(Personaledirektør, fremstillingsvirksomhed)<br />

Kun én virksomhed i undersøgelsen markerer<br />

andre religiøse højtider end de kristne. Det sker<br />

ved, at koncernens topleder i personalebla<strong>det</strong><br />

lykønsker de religiøse ansatte ved de forskellige<br />

højtider, på lige fod med at lederen ønsker personalet<br />

en ”god jul” eller ”en god påske”. Langt de<br />

fleste virksomheder i undersøgelsen havde taget<br />

stilling til, at de ikke ville markere andre højtider<br />

end de kristne.<br />

9 <strong>af</strong> de 45 virksomheder i undersøgelsen (svarende<br />

til godt 20 pct.) har i deres centrale personalestrategier<br />

særlige mål og tilbud for religiøse<br />

minoritetsgrupper. I personalepolitikken står<br />

eksempelvis, at virksomhederne gerne vil tage<br />

særlige hensyn til religiøse medarbejderes interesser,<br />

ligesom der konkret gives eksempler<br />

herpå - f.eks. bede, højtider, beklædning m.m.<br />

Virksomhederne oplyser, at <strong>det</strong> primært er en<br />

naturlig konsekvens <strong>af</strong> deres værdi, rummeligheds-<br />

og mangfoldighedsstrategi, og kun få (to<br />

virksomheder) bruger <strong>det</strong> synligt udadtil som en<br />

del <strong>af</strong> rekrutteringsstrategien.<br />

25 Undersøgelse <strong>af</strong> <strong>religion</strong> på <strong>det</strong> <strong>danske</strong> <strong>arbejdsmarked</strong>


Forskellige typer <strong>af</strong> strategier<br />

På baggrund <strong>af</strong> interviewundersøgelsen kan der<br />

sammenfattes nogle profiler <strong>af</strong> strategier i forhold<br />

til <strong>religion</strong> på arbejdspladserne:<br />

De (pro)aktive og regulerende strategier,<br />

udarbej<strong>det</strong> som skriftlige politikker på områ<strong>det</strong>.<br />

Virksomheden har været igennem holdnings<strong>af</strong>klarende<br />

processer i forhold til at fastlægge og<br />

indholdssætte virksomhedens politik på områ<strong>det</strong>.<br />

Politikken er initieret centralt fra (typisk via<br />

topledelsen og organiseret og styret gennem HR<br />

funktionen), og den ledsages <strong>af</strong> konkrete støtteredskaber<br />

(f.eks. en kalender over forskellige<br />

religiøse helligdage) og retningslinjer for tilbud.<br />

Der var kun få - 2 til 3 virksomheder - der kan<br />

karakteriseres havende en sådan strategi. I <strong>det</strong><br />

efterfølgende appendiks gives et konkret eksempel<br />

på en virksomhed (TDC), der arbejder centralt,<br />

værdistyret og (pro)aktivt med personalepolitikken<br />

i forhold til også religiøse medarbejdere.<br />

Afventende strategi, hvor virksomheden (endnu)<br />

ikke har en centralt udmeldt politik på områ<strong>det</strong>,<br />

men hvor virksomheden alligevel har en forholdsvis<br />

<strong>af</strong>stemt holdning og en række konkrete<br />

tilbud til religiøse medarbejdere. Denne strategi<br />

ses typisk hos virksomheder, hvor der i virksomheden<br />

(ad åre) er gjort forskellige erfaringer og<br />

oprettet konkrete tilbud, der langsomt har spredt<br />

sig til andre dele <strong>af</strong> virksomheden. Politikken har<br />

ikke været styret gennem en central strategi omkring<br />

<strong>religion</strong> på virksomheden, men retningen<br />

og tilbuddene er alligevel styret indirekte gennem<br />

koncernens værdi- og ledelsespolitik.<br />

Med en <strong>af</strong>ventende strategi iagttager virksomheden<br />

områ<strong>det</strong> og går med forskellige planer<br />

om at (op)samle de forskellige delstrategier og<br />

indsatstyper i centrale værdier, erfaringer og anbefalinger.<br />

Det er endvidere ken<strong>det</strong>egnende for<br />

virksomheder med en <strong>af</strong>ventende strategi, at de<br />

også er søgende efter erfaringer fra andre virksomheder,<br />

og flere HR funktioner søger inspiration<br />

fra både ind og udlan<strong>det</strong>.<br />

Antalsmæssigt udgør virksomheder med <strong>af</strong>ventende<br />

strategi langt hovedparten <strong>af</strong> de interviewede<br />

virksomheder – mere end 60 pct. Som <strong>det</strong><br />

senere vil fremgå, er der tale om meget forskellige<br />

typer <strong>af</strong> virksomheder - både offentlige og<br />

private, store og små og med forskellige professionaliseringsgrader<br />

<strong>af</strong> deres ledelses- og personale/HR<br />

funktion. Fælles for virksomhederne er,<br />

at de har en decentral personalepolitisk styring<br />

og tradition for lokale frihedsgrader i ledelsesfunktionen.<br />

Ingen strategi ses hos virksomheder der ikke<br />

har - eller har h<strong>af</strong>t - ansatte med specielle religiøse<br />

særinteresser. Virksomhederne har derfor<br />

ikke fun<strong>det</strong> <strong>det</strong> nødvendigt at udarbejde særlige<br />

personalestrategier på <strong>det</strong>te område. Virksomhederne<br />

har typisk ikke taget stilling til deres politik,<br />

men vil først gøre <strong>det</strong>te, når der er faktiske<br />

behov herfor.<br />

Virksomhederne uden strategi i forhold til håndtering<br />

<strong>af</strong> religiøse aspekter er primært små eller<br />

mellemstore virksomheder, hvor der typisk ikke er<br />

stor <strong>af</strong>stand mellem ledelsen og medarbejderne.<br />

Personalepolitikken udvikles i høj grad gennem<br />

lederens person og ud fra den praktiske hverdag,<br />

ligesom virksomhederne kun sjældent bruger<br />

skriftlige personalepolitikker til profilering i forhold<br />

til kunder eller i forhold til rekruttering.<br />

Ikke-religiøs strategi, findes hos de virksomheder<br />

i undersøgelsen, hvor der er truffet beslutning<br />

om, at virksomheden er ikke-religiøs, og at<br />

medarbejderne generelt ikke må have en religiøs<br />

adfærd i arbejdstiden. Det omfatter bl.a. bøn i<br />

arbejdstiden og religiøse sproglige udtryk m.m.<br />

To (<strong>af</strong> de tre) ikke-religiøse virksomheder i undersøgelsen<br />

var konsekvente i deres ikke-religiøse<br />

strategi, i<strong>det</strong> de heller ikke festligholder kristne<br />

højtider og traditioner. Julefrokost var et privat<br />

anliggende mellem de ansatte, og virksomhederne<br />

havde i ste<strong>det</strong> arrangeret alternative traditioner<br />

som sommerfest e. lign. Den tredje virksomhed<br />

definerede sig som en dansk virksomhed,<br />

hvor man ikke lagde vægt på om traditionerne<br />

var religiøst begrun<strong>det</strong>, men på om <strong>det</strong> var hævdvundne,<br />

gamle <strong>danske</strong> virksomhedstraditioner.<br />

Denne <strong>af</strong>grænsning muliggjorde, at virksomheden<br />

26 LG Insight


kunne holde julefrokost for de ansatte og samtidig<br />

<strong>af</strong>vise andre eventuelle fremmede og religiøse<br />

højtider og traditioner.<br />

Virksomhederne har meget forskellige forudsætninger,<br />

vilkår og bevæggrunde i forhold til<br />

at ville - eller ikke ville - arbejde med <strong>religion</strong> i<br />

personalepolitik og -tilbud. Der kan imidlertid<br />

iagttages nogle enkelte vigtige forhold, der synes<br />

ken<strong>det</strong>egnende for de virksomheder, der har udarbej<strong>det</strong><br />

forskellige strategier og tilbud på <strong>det</strong>te<br />

personalepolitiske område.<br />

»»<br />

Inspireret <strong>af</strong> udlan<strong>det</strong>: Virksomhederne<br />

er ofte inspireret <strong>af</strong> tendenser fra udlan<strong>det</strong>.<br />

Graden og karakteren <strong>af</strong> de udenlandske relationer<br />

synes at have stor betydning for deres<br />

strategier. Det omhandler bl.a. forhold som<br />

ejerskabsrelationer eller relationer til udenlandske<br />

samarbejdsparter (f.eks. kunder, filialer<br />

eller underleverandører i udlan<strong>det</strong>). Flere <strong>af</strong><br />

virksomhederne i undersøgelsen begrunder<br />

deres <strong>religion</strong>sstrategier med, at udenlandske<br />

ejere og/eller kunder og samarbejdsparter<br />

mere eller mindre direkte har forventninger<br />

om, at virksomhedens generelle værdipolitik<br />

også omhandler tolerance og hensyn til etniske<br />

og religiøse minoritetsgrupper.<br />

Flere <strong>af</strong> de deltagende virksomheder havde<br />

filialer i udlan<strong>det</strong> - bl.a. i Europa og Nordamerika.<br />

I andre lande er der større tradition for<br />

og forventning om, at virksomhedernes personalepolitikker<br />

og tilbud indbefatter religiøse<br />

medarbejdere. Af praktiske årsager har virksomhederne<br />

derfor strategier, der omfatter<br />

hele koncernen, men som fortrinsvis er tænkt<br />

til filialer i lande, hvor <strong>religion</strong> spiller en mere<br />

fremtrædende plads og rolle i samfun<strong>det</strong> og på<br />

arbejdspladserne.<br />

»» Tilskyn<strong>det</strong> <strong>af</strong> udenlandsk arbejdskr<strong>af</strong>t:<br />

Flere <strong>af</strong> de deltagende virksomheder i undersøgelsen<br />

er store virksomheder/koncerner,<br />

som bl.a. rekrutterer medarbejdere fra hele<br />

verden. Det er typisk medarbejdere med høje<br />

specialistkompetencer, stor status og forventninger<br />

om særlige privilegier, der bl.a. også<br />

omfatter deres ret til at udøve deres <strong>religion</strong><br />

på arbejdspladsen.<br />

»» Tradition for centrale mål, værdier, og<br />

personalestrategier: De virksomheder, der<br />

i deres strategier har formulerede hensyn og<br />

tilbud til religiøse medarbejdere, er overvejende<br />

virksomheder med tradition for en centralt<br />

styret personalepolitik – ofte styret <strong>af</strong> en central<br />

personale-/HR funktion. I disse virksomheder<br />

er <strong>det</strong> udbredt, at personalestrategier<br />

initieres, formuleres og formidles gennem den<br />

centrale ledelse og HR funktion, og at de decentrale<br />

enheder følges og evalueres i forhold<br />

til, om de faktisk understøtter strategierne<br />

med konkrete handlinger.<br />

»» Virksomheden bekender sig til mangfoldighedsledelsesformen:<br />

Stadig flere virksomheder<br />

arbejder med mangfoldighedsstrategier<br />

- både som ledelsesform og som målsætning<br />

for medarbejdergruppens sammensætning.<br />

Mangfoldighedsledelsesformen gør i teori og<br />

tankegods op med den ”ligebehandlingskultur”,<br />

der ken<strong>det</strong>egner meget <strong>af</strong> den <strong>danske</strong><br />

arbejdspladskultur. For religiøse medarbejdere<br />

betyder <strong>det</strong>, at deres ønsker værdsættes alene<br />

i kr<strong>af</strong>t <strong>af</strong>, at de har stor betydning for <strong>det</strong> enkelte<br />

menneske. Rationalet i ledelsesformen<br />

er, at hvis den religiøse medarbejder føler sig<br />

godt tilpas og værdsættes på arbejdspladsen,<br />

så stiger medarbejderens produktivitet og<br />

kreativitet og medarbejderens loyalitet overfor<br />

virksomheden.<br />

»» Videns- og serviceproducerende virksomheder<br />

med højt uddannet arbejdskr<strong>af</strong>t: Det<br />

er ken<strong>det</strong>egnende, at de virksomheder, der har<br />

skriftlige strategier, ofte er virksomheder med<br />

højt uddannet arbejdskr<strong>af</strong>t inden for videns og<br />

serviceproduktion. Det gælder eksempelvis inden<br />

for handel, ledelse, IT, forskning, markedsføring<br />

og administration m.m. Virksomheder<br />

inden for fremstillingserhverv eller transportsektoren<br />

er mindre styret <strong>af</strong> centrale, skriftlige<br />

personalestrategier.<br />

27 Undersøgelse <strong>af</strong> <strong>religion</strong> på <strong>det</strong> <strong>danske</strong> <strong>arbejdsmarked</strong>


Appendiks<br />

Profil <strong>af</strong> en virksomhedsstrategi – TDC<br />

TDC er et eksempel på en stor dansk virksomhed/koncern,<br />

der har en stor andel <strong>af</strong> personale med ikke-dansk<br />

og med religiøse interesser og behov.<br />

TDC har de seneste år arbej<strong>det</strong> med at imødekomme religiøse<br />

medarbejderes interesser og behov. Det er sket<br />

gennem centrale strategier, lederudvikling, informationsaktiviteter<br />

og forskelligartede konkrete tilbud til medarbejdere<br />

med religiøse interesser.<br />

Paletten <strong>af</strong> indsatser i TDC er bred og omfatter bl.a.<br />

»» En klar og synlig værdipolitik på områ<strong>det</strong>, hvor TDC<br />

opfordrer religiøse medarbejdere til at formulere særlige<br />

interesser og behov, og hvor TDC opfordrer ledere<br />

og medarbejdere til at være forstående og imødekommende<br />

over for disse interesser<br />

»» Lederuddannelse, hvori lederne bl.a. orienteres om<br />

værdipolitikken, modtager generel information om <strong>religion</strong><br />

på arbejdspladsen og trænes i at være opmærksomme<br />

over for eventuelle medarbejdere med religiøse<br />

interesser<br />

»» Generel information om forskellige <strong>religion</strong>er og religiøse<br />

menneskers interesser og behov til både ledere<br />

og medarbejdere i hele koncernen. Der er oprettet en<br />

hjemmeside, hvor der fortælles om de forskellige trosretninger<br />

og særlige højtider m.m.<br />

»» Der er i konceptet for medarbejderudviklingssamtalen<br />

flere forskellige opmærksomhedspunkter, hvor medarbejdere<br />

med religiøse interesser har mulighed for<br />

at tilkendegive særlige hensyn og interesser. Gennem<br />

medarbejderudviklingssamtaler og trivlsesundersøgelser<br />

bliver der bl.a. sat fokus på miljø og trivsel for<br />

religiøse medarbejdere<br />

»» Ansatte med forskellige minoritetsbaggrunde, herunder<br />

religiøse minoriteter, opfordres til at danne netværk<br />

med andre ansatte i TDC. Gennem netværkene<br />

har de mulighed for at drøfte og fremføre særlige<br />

behov og interesser, som de gerne ser imødekommet,<br />

herunder sætte fokus på særlige personalevilkår og<br />

trivsel for medarbejdere med religiøs baggrund.<br />

28 LG Insight


Let at imødekomme religiøse medarbejdere<br />

Virksomhederne i undersøgelsen fremhæver, at<br />

<strong>det</strong> er forholdsvis uproblematisk og ressourcelet<br />

for dem at imødekomme medarbejdernes religiøse<br />

ønsker. Eksemplerne viser, at der oftest er<br />

tale om beskedne ønsker, der let kan indpasses i<br />

virksomhedernes øvrige personalestrategier og i<br />

den hverdagsagtige rytme og kultur på arbejdspladserne:<br />

»» På et hovedkontor med administration og<br />

ledelse var der ofte besøg fra udenlandske<br />

samarbejdspartnere og kunder. Der blev tit efterlyst<br />

et rum, hvor gæsterne havde mulighed<br />

for at bede. Virksomheden fik derfor indrettet<br />

et rum med vaskefaciliteter og i uforstyrrede<br />

omgivelser, så både medarbejdere og eventuelle<br />

gæster havde mulighed for at bede.<br />

»» En stor byggearbejdsplads havde flere ansatte<br />

med ikke-dansk baggrund. To medarbejdere<br />

ville gerne bede i arbejdstiden, og en <strong>af</strong> skurvognene<br />

blev før og efter frokostpausen inddraget<br />

til bederum. Der blev ikke gjort noget<br />

specielt i forhold til indretningen <strong>af</strong> skurvognen,<br />

men medarbejderne trak alene borde<br />

til side og fejede gulvet, hvorefter de kunne<br />

bede. De øvrige medarbejdere var informeret<br />

om, at de i bestemte tidsrum ikke kunne benytte<br />

skurvognen, fordi deres kollegaer skulle<br />

bruge den som bederum.<br />

»» På en daginstitution er der en pædagogmedhjælper<br />

som gerne vil bede en gang om dagen.<br />

Der er ikke på institutionen et ekstra lokale,<br />

der permanent kan indrettes som bederum.<br />

Mens børnene bliver lagt til at sove, bliver et<br />

an<strong>det</strong> rum (blå stue) inddraget til bederum.<br />

Der bliver sat et skilt på døren (Må ikke forstyrres),<br />

mens personen beder.<br />

»» I et supermarked ville enkelte medarbejdere<br />

med muslimsk baggrund ikke sidde ved kassen,<br />

fordi de kunne komme i direkte berøring med<br />

svinekød, hvis emballagen var utæt. Butikslederen<br />

talte med medarbejderne og løsningen<br />

blev, at de havde de hygiejnehandsker på, som<br />

også bruges i bager<strong>af</strong>delingen og delikatessen,<br />

mens de sad ved kassen. Denne løsning opfyldte<br />

medarbejdernes behov og passede ind i<br />

virksomhedens opgaveplanlægning.<br />

»» En stor offentlig arbejdsplads med mange<br />

ansatte med ikke-dansk baggrund havde i<br />

længere tid brugt ledige mødelokaler som<br />

bederum for de ansatte. Da behovet var stort<br />

og vedvarende, var <strong>det</strong> ikke hensigtsmæssigt,<br />

at personalet skulle lede efter ledige lokaler.<br />

Et mindre opbevaringsrum for inventar og<br />

rengøringsartikler i kælderetagen blev ryd<strong>det</strong>,<br />

væggene blev malet og der blev lagt gulvtæppe<br />

på gulvet. Herefter fungerede rummet som<br />

bederum.<br />

»» I en kantine i en stor servicevirksomhed er der<br />

på opslagstavlen løbende information om særlige<br />

religiøse højtider, forklaringen på højtiden<br />

og hvordan religiøse mennesker inden for den<br />

pågældende <strong>religion</strong> eventuelt festligholder<br />

højtiden. Her kan personalet løbende holde sig<br />

orienteret, hvad enten <strong>det</strong> er kristne, jødiske<br />

eller muslimske højtider mv.<br />

»» På en stor fremstillingsvirksomhed er der uddannet<br />

en mentor, der bl.a. varetager opgaver<br />

med at introducere nye medarbejdere med ikke-dansk<br />

baggrund. Vedkommende har selv en<br />

ikke-dansk baggrund og er muslim. Virksomheden<br />

har opfordret alle ansatte til at hente<br />

information hos mentoren om kultur, <strong>religion</strong><br />

og traditioner, hvad enten <strong>det</strong> er medarbejdere<br />

med dansk baggrund eller medarbejder med<br />

ikke-dansk baggrund. Mentoren bliver flittigt<br />

brugt og bliver spurgt om mange forskellige<br />

ting vedrørende religiøse skikke. Det er virksomhedens<br />

opfattelse, at mentorfunktionen<br />

har højnet informationen og nedbrudt barrierer<br />

mellem medarbejdergrupper med forskellig<br />

kulturel og religiøs baggrund.<br />

29 Undersøgelse <strong>af</strong> <strong>religion</strong> på <strong>det</strong> <strong>danske</strong> <strong>arbejdsmarked</strong>


»» En rengøringsvirksomhed skulle have designet<br />

en ny arbejdsbeklædning. Virksomheden valgte<br />

at nedsætte en lille arbejdsgruppe, hvor der<br />

både var en kvinde med dansk og ikke-dansk<br />

baggrund. Der blev sammen med et an<strong>det</strong><br />

firma designet en arbejdsbeklædning, der opfyldte<br />

alles behov - både virksomhedens og de<br />

forskellige personalegruppers behov.<br />

»» I et stort supermarked er der ”Tal dansk politik”,<br />

hvad enten <strong>det</strong> er overfor kunder eller<br />

internt mellem alle personalegrupper. Religiøse<br />

udtryk og vendinger er kun tilladte, hvis de<br />

kan oversættes til dansk. Hvis de kan oversættes,<br />

er <strong>det</strong> tilladt personalet at bruge religiøse<br />

udtryk personalet imellem, men ikke overfor<br />

kunder.<br />

»» På en institution var der et lille køkken, hvor<br />

der dagligt blev lavet mad til beboere og personale.<br />

Køkkenlederen havde i mange år serveret<br />

traditionel dansk mad, men efterhånden<br />

var der både kommet beboere og personale<br />

med ikke-dansk baggrund, der bl.a. ikke kunne<br />

spise svinekød. De muslimske beboere og<br />

medarbejdere var heller ikke glade for at spise<br />

mad, hvis <strong>det</strong> var tilberedt tæt på svinekø<strong>det</strong>.<br />

Ordningen blev, at der blev <strong>af</strong>talt et sæt regler<br />

for, hvordan køkkenlederen skulle holde tilberedningen<br />

<strong>af</strong> svinekø<strong>det</strong> adskilt fra den øvrige<br />

madlavning, ligesom menuen blev tilrettelagt<br />

efter, om der var personer, der ikke kunne<br />

spise svinekød.<br />

»» En stor servicevirksomhed valgte ikke at have<br />

et designet tørklæde til arbejdsuniformen,<br />

men udarbejdede nogle enkelte designkrav til<br />

tørklæde/slør. Det omhandlede krav til farve,<br />

og at kvindens ansigt skulle være synligt. De<br />

ansatte kunne inden for de udstukne retningslinjer<br />

anvende deres private tørklæder. Det gav<br />

en stor tilfredshed blandt de ansatte, at de<br />

selv kunne vælge hvilken form for tørklæde, de<br />

ville anvende også i arbejdstiden.<br />

»» På et hovedkontor inden for entreprenørbranchen<br />

er der gennemført to fyr<strong>af</strong>tensmøder<br />

med foredrag om kultur og <strong>religion</strong>. På fyr<strong>af</strong>tensmøderne<br />

var <strong>det</strong> bl.a. de ansatte selv med<br />

ikke-dansk baggrund, der fortalte om deres<br />

kultur og deres <strong>religion</strong>. De fortalte bl.a. om<br />

forhol<strong>det</strong> mellem islam og kristendom og om<br />

muslimske leveregler og traditioner.<br />

»» I en finansiel virksomhed indgår <strong>det</strong> i introduktionen<br />

<strong>af</strong> nye medarbejdere, at de fortælles<br />

om virksomhedens mål og værdier, og at virksomheden<br />

er positiv over for medarbejdere,<br />

der gerne vil bede i arbejdstid. Bederummet<br />

vises frem for alle nye medarbejdere - også<br />

medarbejdere med dansk baggrund - for fra<br />

start at grundlægge virksomhedens tolerancekrav.<br />

30 LG Insight


LG Insight<br />

Kongensgade 66-68<br />

5000 Odense C<br />

T: 6612 0815<br />

E: LG@lg-insight.dk<br />

www.LG-Insight

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!