Årsrapport 2011 - BLBoligen.dk

blboligen.dk

Årsrapport 2011 - BLBoligen.dk

1

Årsrapport 2011

bl

danmarks almene boliger


Forsidefoto: Almene Boligdage i Bella Center september 2011. Foto: Stefan Kai Nielsen.

2


3

BL – Dammarks Almene Boliger

Årsrapport 2011

Indholdsfortegnelse:

Side

Ledelsespåtegning 4

Den uafhængige revisors påtegning 5

5 års hoved- og nøgletal 6

Ledelsesberetning 7

Anvendt regnskabspraksis 8

Resultatopgørelse 10

Balance 11

Pengestrømsopgørelse 12

Diverse noter mv. 13

Budgetoverslag 2011 20

Miljøredegørelse 26


4

Ledelsespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1.

januar - 31. december 2011 for BL – Danmarks Almene Boliger. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse

med årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende

billede af foreningens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar 2011 - 31. december

2011.

Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for

udviklingen i foreningens aktiviteter og økonomiske forhold, årets resultat og for foreningens økonomiske

forhold. Årsrapporten indstilles til repræsentantskabets godkendelse.

Merete Gjetting Frese

administrationschef

Årsrapporten godkendes. København, den 21. marts 2012

Direktionen

Bent Madsen

direktør

Bestyrelsen

Palle Adamsen Vinie Hansen Birthe Qasem

formand

næstformand

Bent Frederiksen Karin Thomsen Birte Flæng Møller

Lars Andersen Jimmy Poulsen Bjarne Walentin

Jens Ole Jørgensen John Jensen Robert W. Thorsen

Karsten R. Håkonsen Erling Nielsen Per Nielsen

Karin Mortensen Ulla K. Holm Egon Soll

Allan Nielsen Per A. Larsen Anders Lisvad

Poul Meisler Karsten Krüger Axel Larsen

Christian Høgsbro Michael Demsitz Niels Olsen

Jesper Nygård Jørn Ravn John Frese


5

Den uafhængige revisors påtegning

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med

årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde

et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i

overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette

kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om

årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet.

De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risici for væsentlig fejlinformation

i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern

kontrol, der er relevant for foreningens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed

er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om

effektiviteten af foreningens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis

er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling

pr. 31. december 2011 samt af resultatet af foreningens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar – 31.

december 2011 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af revisionen

Foreningen har som sammenligningstal i resultatopgørelsen for regnskabsåret 2011 medtaget det af bestyrelsen godkendte

resultatbudget for 2011. Resultatbudgettet har ikke været underlagt revision.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg

til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen

er i overensstemmelse med årsregnskabet.

København, den 21. marts 2012

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Ole Hedemann

statsaut. revisor

Jesper Jørn Pedersen

statsaut. revisor


6

Fem års hoved- og nøgletal

i hele 1.000 kr.

5-årsoversigt 2011 2010 2009 2008 2007

Resultatopgørelse

Nettoomsætning 93.869 84.377 84.301 81.824 79.693

Resultat af primær drift 6.039 -4.892 -5.568 2.526 3.264

Ordinært resultat før skat 6.583 -4.591 -4.925 3.991 4.756

Årets resultat 6.583 -4.591 -4.925 3.991 4.756

Balance, ultimo

Aktiver i alt 98.409 90.655 97.532 96.407 92.948

Egenkapital 79.679 74.565 78.678 80.537 75.946

Årets investeringer

Ejendomme

Reetablering og ombygning

af Studiestræde og Haraldskær 739 0 0 0 414

Inventar og tjenestebil 1.505 994 55 537 352

Nøgletal

Soliditetsgrad 81,0% 82,3% 80,7% 83,5% 81,7%

Likviditetsgrad 215,0% 191,9% 215,0% 285,2% 229,1%

Nøgletalsdefinitioner

Soliditetsgrad = Egenkapital ultimo x 100/passiver ultimo

Likviditetsgrad = Omsætningsaktiver ultimo x 100/kortfristet gæld ultimo


7

Ledelsesberetning

Formål

BL – Danmarks Almene Boligers hovedaktivitet er at varetage de almene boligorganisationers interesser

i den politiske og samfundsmæssige debat såvel i forhold til Folketinget som til kommuner

og ministerier. Der er 621 boligorganisationer, der er medlem af BL – Danmarks Almene Boliger

med i alt 546.904 boliger.

BL – Danmarks Almene Boliger yder rådgivning til medlemmerne, sælger konsulentydelser og driver

kursusvirksomhed, som tilbydes de folkevalgte samt ansatte i de almene boligorganisationer.

BL – Danmarks Almene Boliger udgiver endvidere tidsskrifterne ”Boligen” og ”Beboerbladet” samt

en række pjecer og brochurer om den almene boligvirksomhed. BL – Danmarks Almene Boliger

har endvidere drevet kursusejendommen Haraldskær ved Vejle frem til 31. juli 2007. Med virkning

fra 1. august 2007 er Haraldskær bortforpagtet til Danmarks Lærerforening.

Beskrivelse af årets resultat

Årets ordinære driftsresultat udgør et overskud stort kr. 6.038.586 før renter og skat. Efter renteindtægter

på 544.397 kr. er der et overskud på 6.582.983 kr. før afsætning til indkomstskat. Den

beregnede skat er opgjort til 0 kr. Nettoresultatet udgør et overskud på kr. 6.582.983, der foreslås

overført til egenkapitalen. Foreningens samlede egenkapital udgør herefter i alt 77.290.430 kr. og

de samlede aktiver udgør 96.020.673 tkr.

Årets resultat afviger fra budgettet med en positiv afvigelse på ca. 8,6 mio. kr. Indtægter er højere

end budgetteret, hvilket primært skyldes ekstra omsætning relateret til Almene Boligdage, både i

kursusafdelingen og i relation til bladene. Men også udviklingsafdelingen har leveret en højere

omsætning end budgetteret.

Udgifterne for kursusafdelingen er naturligt højere som resultat af Almene Boligdage, hvor udgifter

til messen ikke var kendt på budgetteringstidspunktet. Men generelt har årets aktiviteter været

afviklet med en stram omkostningsstyring. I posten personaleudgifter er der ændret på princippet

på hensættelse til feriepengeforpligtelsen, således at den nu er reelt beregnet på den enkelte medarbejders

restferie. Posten andre omkostninger er væsentligt lavere end budgetteret, hvilket skyldes

den ændrede kampagnestrategi som helt primær grund, hvilket gav en besparelse på ca. 5 mio. kr.

Det bemærkes, at BL – Danmarks Almene Boliger udarbejder en speciel boligpolitisk beretning, og

der udarbejdes endvidere en særlig organisationsstatistik.

Forventet udvikling

Foreningens forventede indtægter og udgifter for år 2012 fremgår af det i årsrapporten medtagne

budget.

Videnressourcer samt betydningen af disse

BL – Danmarks Almene Boliger er en videntung virksomhed, hvis aktiviteter er afhængig af de

ansatte sagsbehandlere og medarbejdere, der har stor viden inden for det boligpolitiske område.

Begivenheder indtruffet efter balancedagen

Der er ikke indtruffet begivenheder efter balancedagen, der væsentligt påvirker den økonomiske

stilling pr. 31. december 2011 eller den forventede udvikling.


8

Anvendt regnskabspraksis

Årsregnskabet for BL – Danmarks Almene Boliger er udarbejdet i henhold til årsregnskabslovens

bestemmelser for virksomheder omfattet af lovens klasse C.

Resultatopgørelsen

Enhedskontingent

Kontingentet fastsættes af repræsentantskabet og er blevet reguleret efter lønudviklingen i KonjunkturStatistikken

fra DA.

Kursus, kredsvirksomhed og udviklingsafdelingen

De i resultatopgørelsen anførte udgifter vedrørende kursus, kredsvirksomhed og udviklingsafdelingen

inkluderer ikke andele af de samlede lønomkostninger og lokaleomkostninger.

Dog vises lønomkostningen for de medgåede timer ved produktion af betalingsydelser i et nettoresultat.

Boligen og Beboerbladet

Den i resultatopgørelsen anførte udgiftspost vedrørende udgivelsen af de to blade er ikke belastet

med nogen del af de samlede lønomkostninger.

Kursusejendommen Haraldskær

Med virkning fra den 1. august 2007 har Danmarks Lærerforening overtaget driften af Haraldskær,

da der er indgået en forpagtningsaftale, hvor der betales en fast afgift, der pristalsreguleres samt

en variabel afgift, der opgøres på grundlag af omsætningens størrelse i det enkelte kalenderår.

Skat af årets resultat

BL – Danmarks Almene Boliger beskattes efter Fondsbeskatningsloven som en arbejdsmarkedssammenslutning.

Dette betyder, at den skattepligtige indkomst opgøres som den erhvervsmæssige

indkomst, foreningens renteindtægter samt kursgevinster med fradrag af bundfradrag og konsolideringsfradrag.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Ejendommene og ombygninger optages til anskaffelsespris med tillæg af opskrivninger til den offentlige

kontante ejendomsvurdering. Der afskrives ikke på den offentlige kontante ejendomsvurdering,

idet denne anses for at være udtryk for genindvindingsværdien. Boligselskabernes Hus i

Studiestræde er ejet i fællesskab af BL – Danmarks Almene Boliger med 40%, Landsbyggefonden

med 35% og Byggeskadefonden med 25%.

Ombygninger og forbedringer vedr. ejendomme optages til anskaffelsespris med fradrag af akkumulerede

afskrivninger eller brugsværdi, hvor denne er lavere. Afskrivninger foretages lineært over

aktivernes forventede brugstid.


9

Øvrige materielle anlægsaktiver optages til anskaffelsespris med fradrag af akkumulerede afskrivninger

eller brugsværdi, hvor denne er lavere. Afskrivninger foretages lineært over aktivernes forventede

brugstid.

De forventede brugstider er:

Tjenestebiler

Driftsmateriel og inventar

EDB materiel

7 år

5 år

3 år

Finansielle anlægsaktiver

Finansielle anlægsaktiver, der ikke forventes afhændet, værdiansættes til anskaffelsespris.

Tilgodehavender

Tilgodehavender værdiansættes til nominel værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af

forventede tab.

Pengestrømsopgørelse

Pengestrømsopgørelsen viser foreningens pengestrøm for året samt den likviditetsmæssige stilling

ved årets udgang.

Pengestrøm fra driften

Pengestrømme fra driftsaktivitet præsenteres indirekte og opgøres som nettoomsætning med fradrag

af driftsudgifter og reguleret for ikke kontante driftsposter, ændringer i arbejdskapitalen,

betalte finansielle og ekstraordinære poster samt betalte selskabsskatter.

Arbejdskapitalen omfatter omsætningsaktiver ekskl. de poster, der indgår i likvider og kortfristet

gæld ekskl. bankgæld, prioritetsgæld og skatter. Der indgår således ikke likvide beholdninger og

evt. værdipapirer optaget under omsætningsaktiver.

Pengestrøm til investeringer

Pengestrømme fra finansiering omfatter optagelse af og afdrag på prioritetsgæld og anden langfristet

og kortfristet gæld, der ikke indgår under arbejdskapitalen.

Likvider

Likvider omfatter likvide beholdninger og realisable værdipapirer med ubetydelig risiko for værdiændringer.


10

Resultatopgørelse pr. 31.12.2011

Note Indtægter Regnskab Budget 2010

31.12.11 1.000 kr. 1.000 kr.

1 Enhedskontingent 56.879.252 56.839 55.367

2 Kursusafdelingen 18.907.460 12.765 10.373

3 Kredsafdelingen 5.621.098 6.331 6.970

4 Udviklingsafdelingen 5.282.227 4.315 5.090

5 Boligen og Beboerbladet 2.826.530 2.182 2.101

6 Kursusejendommen Haraldskær 899.124 787 790

7 Refusion Landsbyggefond og Byggeskadefond 2.851.187 2.657 3.132

8 Diverse indtægter 602.405 577 553

Indtægter I alt 93.869.283 86.453 84.377

Udgifter

9 Personaleudgifter 35.089.116 34.786 34.983

2 Kursusafdelingen 15.883.764 10.569 7.702

3 Kredsafdelingen 7.399.819 8.894 9.567

4 Udviklingsafdelingen 784.560 1.275 1.493

5 Boligen og Beboerbladet 7.659.981 8.295 8.366

6 Kursusejendommen Haraldskær 892.577 886 1.133

10 Andre omkostninger 19.429.890 23.562 25.321

11 Afskrivninger 690.991 540 704

Udgifter I alt 87.830.697 88.807 89.269

Ordinært resultat før renter og skat 6.038.586 -2.354 -4.892

Renteindtægter m.v. 544.397 350 301

Ordinært resultat før skat 6.582.983 -2.004 -4.591

Skat af årets resultat 0 0 0

Årets resultat 6.582.983 -2.004 -4.591


11

Balance pr. 31.12.2011

Note Regnskab Regnskab

31.12.11 2010

Aktiver

11 Anlægsaktiver

Ejendomme 60.407.137 64.264

Ombygning Studiestræde og Haraldskær 5.992.863 5.785

Inventar og tjenestebil 1.635.972 704

Finansielle anlægsaktiver:

Aktier, garantibeviser m.v. 491.416 491

Anlægsaktiver i alt 68.527.388 71.245

Omsætningsaktiver

Tilgodehavender 4.129.833 4.677

Likvide beholdninger 23.363.452 14.733

Omsætningsaktiver i alt 27.493.285 19.410

Aktiver i alt 96.020.673 90.655

Passiver

12 Egenkapital

Periodens resultat 6.582.983 -4.591

Overført resultat pr. 01.01.11 27.328.156 31.919

Opskrivningshenlæggelser 43.379.292 47.237

Egenkapital i alt 77.290.430 74.565

Gæld

Langfristet gæld

13 Prioritetsgæld 4.460.569 4.864

14 Kursusvirks. iflg. Mønsteroverenskomst 1.485.111 1.272

Langfristet gæld i alt 5.945.680 6.136

Kortfristet gæld

13 Prioritetsgæld 407.829 393

15 Anden gæld 12.376.734 9.561

Kortfristet gæld i alt 12.784.563 9.954

Gæld i alt 18.730.243 16.090

Passiver i alt 96.020.673 90.655


12

Pengestrømsopgørelse

i hele 1.000 kr.

2011 2010

Årets resultat før renter og skat 6.038 -4.892

Af- og nedskrivninger 1.104 1.044

Årets resultat før renter og afskrivninger 7.142 -3.848

Ændring i varebeholdning 0 0

Ændring i tilgodehavende incl. obligationer, aktier og garantibeviser 547 881

Ændring i gæld 2.832 -2.409

Ændring i arbejdskapital 3.379 -1.528

Resultat før renter og afskrivninger samt ændring i arbejdskapital 10.521 -5.376

Finansielle poster, netto 544 301

Betalt selskabsskat 0 0

Pengestrøm fra driften 11.065 -5.075

Køb af immaterielle anlægsaktiver 0 0

Køb af materielle anlægsaktiver -2.244 -994

Salg af materielle anlægsaktiver 0 140

Salg af finansielle anlægsaktiver 0 0

Pengestrøm til investering -2.244 -854

Afdrag anden langfristet gæld (prioritet) -403 -428

Mønsteroverenskomsten 213 74

Pengestrøm fra finansiering -190 -355

Årets pengestrøm fra drift, investering og finansiering 8.631 -6.284

Likvider, primo 14.733 21.017

Likvider, ultimo 23.364 14.733


13

Nr.

Noter til regnskabet

2011 2010

1.000 kr.

1 Enhedskontingent

Kontingentet sammensætter sig på grundlag af BL’s kredse på følgende måde

i.h.t. medlemsstatistikken pr. 01.01.11:

Kreds Antal Boliger *) % kontingent

1 67.593 12,36 7.029.825 6.876

2 63.738 11,65 6.628.896 6.436

3 42.016 7,68 4.369.759 4.206

4 44.156 8,07 4.592.324 4.511

5 45.511 8,32 4.733.247 4.564

6 37.104 6,78 3.858.900 3.741

7 56.343 10,30 5.859.799 5.690

8 23.086 4,22 2.400.996 2.355

9 93.082 17,02 9.680.738 9.457

10 26.717 4,89 2.778.628 2.695

11 47.558 8,70 4.946.139 4.836

I alt 546.904 100 56.879.252 55.367

*) Enkeltværelser indgår med 1/3

2 Kursusafdelingen

Indtægter

Åbne kurser incl. sommerhold 7.061.988 8.221

Almene Boligdage 8.715.674 0

Rekvirerede ydelser 1.609.753 812

Diverse indtægter 1.520.045 1.340

Indtægter i alt 18.907.460 10.373

Udgifter

Åbne kurser 5.988.600 6.572

Almene Boligdage 8.816.509 57

Rekvirerede ydelser 457.956 156

Diverse udgifter 620.698 917

Udgifter i alt 15.883.764 7.702

Resultat Kursusafdelingen 3.023.697 2.671

Rekvirerede ydelser

Indtægter 1.609.753 812

Udgifter 457.956 156

Lønudgifter 951.336 535

Nettoindtægt 200.461 121


14

3 Kredsafdelingen

2011 2010

1.000 kr.

Indtægter

Kredsarrangementer med deltagerbetaling 5.489.500 6.842

Kommuneaftaler 131.598 128

Indtægter i alt 5.621.098 6.970

Udgifter

Kredsarrangementer med deltagerbetaling 5.450.325 7.209

Kredsarbejdet mv. 1.864.694 2.192

Rådighedsbeløb 84.800 165

Udgifter i alt 7.399.819 9.567

Resultat Kredsafdelingen -1.778.721 -2.596

Kredsafdelingen - kommuneaftaler:

Indtægter 131.598 128

Lønudgifter 398.494 551

Nettoindtægt -266.896 -423

4 Udviklingsafdelingen

Indtægter

Konsulentbistand, royalty og udviklingsopgaver 4.335.167 4.278

Vederlag m.v. for administration af AlmenNet 684.800 658

Diverse indtægter 262.261 154

Indtægter i alt 5.282.227 5.090

Udgifter

Konsulentbistand og udviklingsopgaver 452.448 792

Køb af eksterne ydelser m.v. & rejseudgifter 332.112 701

Udgifter i alt 784.560 1.493

Resultat Udviklingsafdelingen 4.497.668 3.597

Lønudgifter vedr. betalingsydelser 2.934.723 4.466

Nettoresultat Udviklingsafdelingen 1.562.945 -869


15

5 Boligen & Beboerbladet

2011 2010

1.000 kr.

Indtægter

Boligen, abonnement 42.411 35

Boligen, annoncer 2.422.404 1.735

Beboerbladet, annoncer 361.715 331

Indtægter i alt 2.826.530 2.101

Udgifter

Boligen 3.620.652 4.128

Beboerbladet 4.039.329 4.238

Udgifter i alt 7.659.981 8.366

Resultat Boligen & Beboerbladet -4.833.451 -6.265

- heraf resultat Boligen -1.155.837 -2.358

- heraf resultat Beboerbladet -3.677.614 -3.907

6 Kursusejendommen Haraldskær

Indtægter

Danmarks Lærerforening - fast forpagtningsafgift 336.270 340

Variabel forpagtningsafgift 562.854 450

Indtægter i alt 899.124 790

Udgifter

Ejendomsudgifter 429.725 746

Administration/teknisk bistand 49.806 47

Afskrivninger vedr. div. bygninger og inventar 413.047 340

Udgifter i alt 892.577 1.133

Resultat Kursusejendommen Haraldskær 6.547 -343


16

7 Refusion fællesudgifter fra Landsbyggefonden og Byggeskadefonden

2011 2010

1.000 kr.

Salg vedr. direktion og diverse timeregnskaber 1.617.149 1.962

Refusion vedr. personaleomkostninger 1.234.038 1.169

Indtægter i alt 2.851.187 3.131

8 Diverse indtægter

Vederlag for administration af Boligselskabernes Hus 333.125 325

Vederlag for administration af NBO sekretariatet 0 62

Diverse 269.280 166

Indtægter i alt 602.405 553

9 Personaleudgifter

Lønninger mv. 28.420.617 28.163

Pensioner 4.219.803 4.347

Købt assistance hos LBF/BSF 1.180.504 1.632

Netto udgift fratrædelsesgodtgørelser 243.410 -118

Andre udgifter til social sikring, efteruddannelse m.v. 1.024.782 958

Udgifter i alt 35.089.116 34.982

Heraf løn til direktion:

Løn 1.418.290 1.763

Pension 256.973 335

Skatteværdi af fri bil og telefon 108.267 25

I alt løn til direktion: 1.783.530 2.123

Vederlag til bestyrelsen (note 10):

Honorar til formand og næstformand 301.512 300

Honorar til den øvrige bestyrelse 461.415 427

Tabt arbejdsfortjeneste 8.985 15

I alt vederlag til Bestyrelsen 771.912 742

Foreningen har i regnskabsåret gennemsnitligt beskæftiget

46 medarbejdere med følgende fordeling:

2011 2010

København 36 36

Århus 10 9


17

10 Andre omkostninger

2011 2010

1.000 kr.

Diverse administrationsudgifter m.v.:

Kontorartikler, telefon og porto 1.729.955 2.725

Husleje og rengøring m.v. 3.262.995 3.076

Ombygning i Studiestræde 0 110

Diverse inventar vedligehold incl. forsikringer 3.255.857 2.729

Revision m.v. 160.234 145

Taxakørsel, drift af tjenestebil, p-pladser 116.157 121

Tab på debitorer 124.644 56

Diverse udgifter 1.623.014 1.836

Diverse administrationsudgifter i alt 10.272.856 10.798

Diverse møde- og rejseudgifter samt repræsentation:

Repræsentantskab 712.500 692

Forretningsudvalg og bestyrelse 1.034.109 763

Anden mødevirksomhed vedr. medlemmer m.v. 405.708 837

Diverse udvalgsmøder 139.979 370

Internationalt samarbejde 109.834 222

Repræsentation 35.642 39

Diverse møde- og rejseudgifter samt repræsentation i alt 2.437.772 2.923

Diverse eksterne ydelser m.v.:

Annoncekampagne 1.713.187 6.755

Publikationer, pjecer og informationsmaterialer 861.978 1.034

WEB 271.930 371

Anden konsulentassistance 1.854.360 1.470

Kontingenter 2.017.806 1.970

Diverse eksterne ydelser m.v. i alt 6.719.261 11.600

Andre omkostninger i alt 19.429.890 25.321


18

11 Anlægsaktiver Ejendomme Ombyg- Inventar og Aktier mv. I alt

ninger tjenestebil

Anskaffelsessum pr. 01.01.11 17.716.135 30.029.020 7.255.662 1.223.416 56.224.233

Årets tilgang 0 739.047 1.504.974 0 2.244.021

Årets afgang 0 0 0 0 0

Anskaffelsessum pr. 31.12.11 17.716.135 30.768.067 8.760.636 1.223.416 58.468.254

Opskrivninger pr. 01.01.11 46.548.202 0 0 68.000 46.616.202

Årets regulering -3.857.200 0 0 0 -3.857.200

Årets afgang 0 0 0 0 0

Opskrivninger pr. 31.12.11 42.691.002 0 0 68.000 42.759.002

Af-/nedskrivninger pr. 01.01.11 0 24.244.257 6.551.573 800.000 31.595.830

Årets afgang 0 0 0 0 0

Årets af-/nedskrivninger 0 530.947 573.091 0 1.104.038

Af-/nedskrivninger pr. 31.12.11 0 24.775.204 7.124.664 800.000 32.699.868

Total pr. 31.12.11 60.407.137 5.992.863 1.635.972 491.416 68.527.388

Under ombygning og inventar/tjenestebil indgår afskrivinger vedr. inventar og ombygninger på Kursusejendommen

Haraldskær med i alt kr. 413.047 jf. note 6. I den under opskrivninger førte regulering indgår nedskrivning til Vurderingsankenævnets

værdiansættelse af Studiestræde 50. Denne er påklaget til Landsskatteretten.

Ejendomsværdi:

Haraldskær 28.000.000

Studiestræde 50 38.400.000

I alt 66.400.000

2011 2010

Specifikation af aktier, garantibeviser m.v. (nom. kr. 1.229.416)

Arbejdernes Landsbank A/S 50.000 50.000

A/S Bolind -Handel 312.000 312.000

Byfornyelsen Danmark 0 0

Kooperationens Hus Aps 25.000 25.000

AKF Holding A/S 36.416 36.416

A/S Professionelt Indkøb Nu 68.000 68.000

Aktier, garantibeviser m.v. i alt 491.416 491.416


19

12 Egenkapital

2011 2010

1.000 kr.

Overført resultat m.v. primo 27.328.158 31.919

Årets resultat 6.582.983 -4.591

33.911.141 27.328

Opskrivningshenlæggelser:

Opskrivningshenlæggelser ejendomme 01.01.11 47.168.490 46.691

Opskrivninger i året -3.857.200 478

Opskrivningshenlæggelser ejendomme 31.12.11 43.311.290 47.169

Opskrivningshenlæggelser aktier 01.01.11 68.000 68

Opskrivninger i året 0 0

Opskrivningshenlæggelser aktier 31.12.11 68.000 68

Opskrivningshenlæggelser i alt pr. 31.12.11 43.379.290 47.237

Egenkapital pr. 31.12.11 77.290.431 74.565

13 Prioritetsgæld Haraldskær

Forfald 0- 1 år 407.829 393

Forfald 2- 5 år 1.227.205 1.312

Forfald over 5 år 3.233.364 3.552

Prioritetsgæld i alt 4.868.398 5.257

14 Kursusvirksomhed iflg. Mønsteroverenskomsten

Saldo pr. 01.01.11 1.272.551 1.199

Modtaget bidrag i 2011 1.368.232 1.222

Anvendt vedr. ejendomsfunktionæruddannelse 1.155.672 1.148

Kursusvirksomhed iflg. Mønsteroverenskomsten i alt 1.485.111 1.273

15 Anden gæld

Feriepengeforpligtelse og fratrædelsesgodtgørelse 5.630.652 4.006

Leverandører af varer og tjenesteydelser 5.301.452 3.323

Offentlige skatter og afgifter 52.104 650

Øvrig gæld 1.392.526 1.582

Anden gæld i alt 12.376.734 9.561


20

Budgetoverslag for 2012

Budgetoverslaget for 2012 har været behandlet på bestyrelsemødet den 22. november 2011 hvor det blev godkendt.

Det budgetterede resultat udgør efter renter og skat et underskud på t.kr. 4.258.

BL – Danmarks Almene Boliger

Resultatopgørelse 2011 / budgetoverslag 2012 i hele 1.000 kr.

Regnskab Budget Afvigelse Budget

2011 2011 2012

Indtægter

Enhedskontingent 56.879 56.839 40 58.707

Kursusafdelingen 18.907 12.765 6.142 9.746

Kredsafdelingen 5.621 6.331 -710 6.334

Udviklingsafdelingen 5.282 4.315 967 5.598

Boligen og Beboerbladet 2.827 2.182 645 2.240

Kursusejendommen Haraldskær 899 787 112 876

Refusion Landsbyggefond og Byggeskadefond 2.851 2.657 194 2.232

Diverse indtægter 602 577 25 849

Indtægter I alt 93.869 86.453 7.416 86.582

Udgifter

Personaleudgifter 35.089 34.786 303 39.860

Kursusafdelingen 15.884 10.569 5.315 7.087

Kredsafdelingen 7.400 8.894 -1.494 9.750

Udviklingsafdelingen 785 1.275 -490 1.380

Boligen og Beboerbladet 7.660 8.295 -635 8.283

Kursusejendommen Haraldskær 893 886 7 887

Andre omkostninger 19.430 23.562 -4.132 22.780

Afskrivninger 691 540 151 1.164

Udgifter I alt 87.831 88.807 -976 91.191

Ordinært resultat før renter og skat 6.039 -2.354 8.393 -4.609

Renteindtægter m.v. 544 350 194 350

Ordinært resultat før skat 6.583 -2.004 8.587 -4.259

Skat af årets resultat 0 0 0 0

Årets resultat 6.583 -2.004 8.587 -4.259


21

Kursusafdelingen

Resultatopgørelse 2011 / budgetoverslag 2012 i hele 1.000 kr.

Regnskab Budget Afvigelse Budget

2011 2011 2012

Indtægter

Åbne Kurser 7.062 7.530 -468 7.849

Almene Boligdage 0 3.360 -3.360 0

Rekvirerede ydelser 1.610 625 985 1.155

Diverse indtægter 1.520 1.250 270 743

Indtægter i alt 10.192 12.765 -2.573 9.747

Udgifter

Åbne Kurser 5.989 6.640 -651 6.364

Almene Boligdage 8.817 3.407 5.410 0

Rekvirerede ydelser 458 87 371 293

Diverse udgifter 621 435 186 430

Udgifter i alt 15.884 10.569 5.315 7.087

Resultat Kursusafdelingen -5.692 2.196 -7.888 2.660

Rekvirerede ydelser

Indtægter 1.610 625 985 1.155

Udgifter 458 87 371 293

Lønudgifter 951 479 472 744

Nettoindtægt 200 59 141 118


22

Kredsafdelingen

Resultatopgørelse 2011 / budgetoverslag 2012 i hele 1.000 kr.

Regnskab Budget Afvigelse Budget

2011 2011 2012

Indtægter

Kredsarrangementer med deltagerbetaling 5.489 6.200 -711 6.200

Kommuneaftaler 132 131 1 134

Indtægter i alt 5.621 6.331 -710 6.334

Udgifter

Kredsarrangementer med deltagerbetaling 5.450 6.200 -750 6.200

Kredsarbejdet kontingentfinansieret 1.865 2.150 -285 3.000

Kredsenes rådighedsbeløb 85 544 -459 550

Udgifter i alt 7.400 8.894 -1.494 9.750

Resultat Kredsafdelingen -1.779 -2.563 784 -3.416

Kredsafdelingen - kommuneaftaler

Indtægter 132 131 -1 134

Udgifter 398 299 -99 734

Nettoindtægt -267 -168 99 -600


23

Udviklingsafdelingen

Resultatopgørelse 2011 / budgetoverslag 2012 i hele 1.000 kr.

Regnskab Budget Afvigelse Budget

2011 2011 2012

Indtægter

Konsulentbistand, royalty og udviklingsopg. 4.335 3.200 1.135 4.500

Vederlag for administration af AlmenNet 685 685 0 698

Diverse indtægter 262 430 -168 400

Indtægter i alt 5.282 4.315 967 5.598

Udgifter

Konsulentbistand og udviklingsopgaver 452 850 -398 860

Køb af eksterne ydelser m.v. & rejseudgifter 332 425 -93 520

Udgifter i alt 785 1.275 -490 1.380

Resultat Udviklingsafdelingen 4.498 3.040 1.458 4.218

Lønudgifter vedr. betalingsydelser 2.935 3.850 -915 4.600

Nettoresultat Udviklingsafdelingen 1.563 -810 2.373 -382


24

Boligen og Beboerbladet

Resultatopgørelse 2011 / budgetoverslag 2012 i hele 1.000 kr.

Regnskab Budget Afvigelse Budget

2011 2011 2012

Indtægter

Boligen, abonnement 42 32 10 40

Boligen, annoncer 2.422 2.150 272 2.000

Beboerbladet, annoncer 362 0 362 200

Indtægter i alt 2.827 2.182 645 2.240

Udgifter

Boligen 3.621 4.030 -409 4.243

Beboerbladet 4.039 4.265 -226 4.040

Udgifter i alt 7.660 8.295 -635 8.283

Resultat Boligen & Beboerbladet -4.833 -6.113 1.280 -6.043


25

Kursusejendommen Haraldskær

Resultatopgørelse 2011 / budgetoverslag 2012 i hele 1.000 kr.

Regnskab Budget Afvigelse Budget

2011 2011 2012

Indtægter

Anden lejeafgift 0 0 0 6

DLF - fast forpagtningsafgift 336 340 -4 357

Variabel forpagtningsafgift 563 450 113 513

Indtægter i alt 899 790 109 876

Udgifter

Ejendomsudgifter 430 428 2 484

Administration/teknisk bistand 50 50 0

Afskrivninger vedr. bygninger og inventar 413 408 5 403

Udgifter i alt 893 886 7 887

Resultat Kursusejendommen Haraldskær 7 -96 103 -11


26

Miljøredegørelse

Al miljøpåvirkende forbrug fra el, vand og varme til forbrug af papir, tryksager og øvrige kontorartikler overvejes nøje,

og søges begrænset mest muligt i form af forskellige tiltag.

Rengøring udføres som miljørengøring med tanke på indeklima, forbrug af rengøringsmidler og vand. Der anvendes

lavenergipærer til stort set al belysning, og i mange fælleslokaler er der etableret automatisk styring af tænd/sluk. Ved

nyinvesteringer i kontormaskiner såsom pc-arbejdspladser, kopimaskiner og printere lægges der stor vægt på energiforbrug.

Ved affaldshåndtering foretages der sortering, så mest muligt af affaldet kan genanvendes, således at det, der bliver

tilbage, belaster miljøet mindst muligt. Bortskaffelse af kasseret elektronik sker efter kommunale anvisninger til en

autoriseret og miljøgodkendt virksomhed.

For de seneste 3 kalenderår er der registreret følgende forbrug vedr. varme, el og vand:

2011 2010 2009

Varme m 3 840 1.029 810

El kWh 254.115 267.796 273.637

Vand m 3 1.005 922 919

Energiforbruget følges løbende med henblik på at kunne gribe korrigerende ind.


28

Tryk: Malchow A/S, maj 2012.

BL – Danmarks Almene Boliger, Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 33 76 20 00, Fax 33 76 20 01, www.bl.dk

More magazines by this user
Similar magazines