25.11.2014 Views

pdf - 11, MB - Københavns Tekniske Skole

pdf - 11, MB - Københavns Tekniske Skole

pdf - 11, MB - Københavns Tekniske Skole

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

[ Til virksomheder ]

inden for industrien

Ansæt en eux-elev

– det betaler sig


Eux – kort fortalt

Eux er en ny uddannelsesmulighed, der giver eleven

en håndværkeruddannelse med en ekstra påbygning

af HF-fag. KTS startede første eux-hold op i august

2010. Det er en stor succes. Eux tager fire år og en

måned. De færdiguddannede kan både arbejde som

faglærte håndværkere eller søge direkte ind på en

videregående uddannelse, som f.eks. arkitekt,

bygningskonstruktør eller ingeniør.

KTS udbyder fire eux-linjer

inden for byggeri og anlæg

• Eux-murer, Glostrup

• Eux-snedker, Rødovre

• Eux-struktør, Glostrup

• Eux-tømrer, Herlev, Kbh. NV, Rødovre


Hvorfor ansætte en eux-elev

i din virksomhed

Eux henvender sig til de ressourcestærke og målrettede

elever. Erfaringerne viser allerede, at eux-eleverne stort

set ikke har noget fravær på skolen, at de er stærkt

motiverede og meget pligtopfyldende.

Der er mange fordele for din virksomhed ved at tage en

eux-elev. Virksomheden får en selvstændig og ansvarsbevidst

elev. På skolen har eleven fag som økonomi og

ressourceforbrug, og dermed læner eux-uddannelsen

sig op ad byggelederuddannelsen. Resultatet er elever,

der tager initiativ og ansvar.

Refusion, Præmie og Bonus til almindelige elever og

voksenlærlinge følger gældende lovgivning (læs mere

på aer.dk eller kontakt KTS’ Virksomhedssekretariat).

„Vi har for første gang ansat en lærling, som går på

eux-tømrer. Han har vist et kæmpe engagement

og tager selv ansvar. Jeg tror, at vi på eux får fat i

nogle dygtige, målrettede og ambitiøse folk, der vil

have sig en ordentlig uddannelse. For os som firma

er det samtidig en kæmpe fordel, at eux-lærlingene

er hos os i nogle lange forløb. Det betyder nemlig,

at de kan nå at falde til, blive dus med opgaverne

og blive en del af firmaets ånd.”

Projektleder Jens Elkjær, Clausen & Elkjær ApS


Uddannelsens opbygning

Uddannelsen er sammensat af tre skoleperioder og tre praktikperioder.

De første 40 uger tager eleven sit grundforløb. De næste 64 uger foregår i en

virksomhed. Derefter starter 1. hovedforløb (H1) på skolen, som varer 43 uger,

hvorefter der er praktik i en virksomhed i 33 uger.

2. hovedforløb (H2)på skolen varer 21 uger, og der afsluttes med 11 uger i praktik.

Vælger virksomheden at ansætte én elev det ene år, og en anden året efter, vil

virksomheden konstant have en elev hos sig.

H1

H2

Grundforløb Praktik Skole Praktik Skole Praktik

40 uger 64 uger 43 uger 33 uger 21 uger 11 uger


„Eux er et fantastisk tilbud til de unge, der er i tvivl om, hvorvidt de skal

vælge gymnasiet eller en faguddannelse. Mange af dem vil være

arkitekter eller ingeniører, og der er eux et oplagt springbræt.

Samtidig efterspørger byggebranchen i dag byggeledere med

praktisk erfaring. Også her er eux’en et godt springbræt.”

Louise Pihl, afdelingschef i Dansk Byggeri

„Det er første gang i min tid på KTS, at jeg har oplevet et helt hold, der er

så målrettet og ambitiøst som vores eux-klasse. De møder alle før tid, og

der er et sygefravær på lige omkring 0. Det er en fornøjelse

– og begejstringen smitter af på resten af skolen.”

Hans Hother Poulsen, inspektør på KTS, Herlev/Glostrup


Fag og indhold på eux

På grundforløbet får eleven, ud over fagene inden for

håndværksuddannelsen, dansk, engelsk, samfundsfag

og fysik på B-niveau.

På hovedforløbet hedder de gymnasiale fag dansk på

A-niveau, teknikfag, matematik og byggeteknologi på

B-niveau samt fysik og kemi på C-niveau.

Der er mulighed for at vælge flere af fagene på

A-niveau som valgfag.


Læs mere på kts.dk

Her finder du vores fire eux-linjer

Eux-murer

Fabriksparken 31, 2600 Glostrup

Tlf. 3586 7186, kontaktperson

Eux-snedker

Tæbyvej 65, 2610 Rødovre

Tlf. 3586 3686, kontaktperson

Eux-struktør

Fabriksparken 31, 2600 Glostrup

Tlf. 3586 7186, kontaktperson

Eux-tømrer

Marielundvej 36-44, 2730 Herlev

Tlf. 3586 7286, kontaktperson

Rebslagervej 11, 2400 København NV

Tlf. 3586 3486

Tæbyvej 65, 2610 Rødovre

Tlf. 3586 3686, kontaktperson


Vil du vide mere?

Kontakt KTS, Virksomhedssekretariatet

Carl Jacobsens Vej 25, 2500 Valby

tlf. 3586 3577

Du kan også læse mere om eux på skolens hjemmeside

www.kts.dk/eux

02551 - 10/11

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!