03 SOL Q2 DK 20082013 V1.indd - Solar.eu

solar.eu

03 SOL Q2 DK 20082013 V1.indd - Solar.eu

Delårsrapport Q2 2013 1

delÅRSrapport

q2 2013


Delårsrapport Q2 2013 2

delårsrapport q2 2013

indhold

3

4

7

10

12

Hoved- og nøgletal

Regnskabsberetning

Markeder

Forventninger 2013

Aktionærinformation

14

16

17

18

19

20

21

23

24

26

Kvartalstal

Resultatopgørelse og totalindkomstopgørelse

Balance

Pengestrømsopgørelse

Egenkapitalopgørelse

Segmentoplysninger

Aktieoptionsprogrammer

Ophørte aktiviteter

Regnskabspraksis

Ledelsens påtegning

Copyright: Solar, august 2013

Design og layout: Make®

Tekst: Solar A/S

Delårsrapporten er offentliggjort på dansk og engelsk den 21. august 2013 via NASDAQ

OMX Copenhagen. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem den danske og engelske

version er det den danske version, der er gældende.


Delårsrapport Q2 2013

3

hoVed- og nØgletal

Q2

H1

Året

Resultatopgørelse (€ mio.) 2013 2012 2013 2012 2012

Omsætning 383,9 400,2 759,4 814,9 1.638,9

Primært resultat før afskrivning og amortisering (EBITDA) 5,3 6,0 4,5 17,9 46,7

Primært resultat før amortisering (EBITA) 2,3 3,1 -1,6 12,1 35,3

Primært resultat (EBIT) 0,2 0,9 -6,0 7,8 26,6

Resultat før skat (EBT) -2,1 -0,3 -9,9 5,1 21,0

Periodens resultat -1,0 -1,2 -7,9 2,7 15,7

Balancesum 709,6 748,6 709,6 748,6 767,2

Egenkapital 278,6 281,6 278,6 281,6 295,3

Rentebærende forpligtelser, netto 97,5 122,9 97,5 122,9 74,9

Pengestrømme fra driftsaktivitet 8,1 -17,0 -23,5 8,0 57,4

Nøgletal (%, hvis andet ikke er anført)

Organisk vækst -4,7 0,4 -7,6 3,2 -0,1

EBITDA-margin 1,4 1,5 0,6 2,2 2,8

EBITA-margin 0,6 0,8 -0,2 1,5 2,2

EBIT-margin 0,1 0,2 -0,8 1,0 1,6

Nettoarbejdskapital (NWC gns.)/omsætning (LTM) 14,0 14,4 14,0 14,4 13,7

Gearing (rentebærende forpl., netto/EBITDA), antal gange 2,9 2,3 2,9 2,3 1,6

Egenkapitalforrentning (ROE) ekskl. amortisering 4,9 10,1 4,9 10,2 8,6

Afkast af investeret kapital (ROIC) ekskl. amortisering 4,0 9,0 4,0 7,8 6,9

Egenkapitalandel (soliditet) 39,3 38,0 39,3 38,0 39,2

Aktierelaterede nøgletal (%, hvis andet ikke er anført)

Resultat i € pr. udestående aktie (EPS) -0,13 -0,15 -1,01 0,34 2,00

Resultat i € pr. udestående aktie ekskl. amortisering (EPS) 0,14 0,13 -0,45 0,89 3,11

Medarbejdere

Gennemsnitligt antal medarbejdere i fortsættende aktiviteter (FTE) 3.320 3.506 3.368 3.504 3.505

Solar A/S solgte pr. 24. april 2013 datterselskabet Aurora Group Danmark A/S. De anførte tal i denne oversigt vedrører således de

fortsættende aktiviteter.

oVeRblik

H1 2013 var præget af svære markedsvilkår særligt

i Solars selskaber i Holland, Tyskland og Polen,

hvor selskaberne oplevede tocifret negativ vækst.

Antal ansatte for fortsættende aktiviteter i koncernen

blev reduceret fra 3.473 ultimo Q4 2012 til

3.329 ultimo Q2 2013. Dermed vil omkostningsniveauet

falde fremadrettet.

I H1 var arbejdskapitalen påvirket af den betydelige

opbygning af varebeholdninger, der skete i

Q4 2012. Der bliver fortsat arbejdet på at nedbringe

varebeholdningerne, så de modsvarer det

nuværende aktivitetsniveau.

Solars bestyrelse har på forårets generalforsamling

fået bemyndigelse til at kunne udbetale ekstraordinært

udbytte på op til DKK 15,00 pr. aktie

i perioden frem til næste ordinære generalforsamling.

Bestyrelsen vil i efteråret 2013 vurdere kapitalstrukturen

og muligheden for at udbetale

et ekstraordinært udbytte i efteråret 2013.

Der er generelt sket tilretning af resultatopgørelse, pengestrømme og nøgletal vedrørende salget af Aurora Group Danmark A/S for årene 2012 og 2013. I henhold

til IFRS er balancen ikke tilrettet. Der er ændret beregningsmetode for ROE, ROIC og EV/EBITA fra tidligere kvartal x 4 til løbende 12 måneder.

Nøgletallet rentebærende forpligtelser, netto, er reguleret for langfristede rentebærende tilgodehavender, der vedrører salget af Aurora Group Danmark A/S.

Nøgletal kan være berørt af ændring af regnskabspraksis vedrørende IAS 19.


Delårsrapport Q2 2013 4

koncernberetning

regnskabsberetning

Svære markedsforhold påvirkede resultatet

H1 2013 var præget af svære markedsvilkår særligt i Solars

selskaber i Holland, Tyskland og Polen, hvor selskaberne

oplevede tocifret negativ vækst.

Omsætningen i H1 for fortsættende aktiviteter faldt fra € 814,9

mio. i H1 2012 til € 759,4 mio., mens EBITA faldt fra € 12,1 mio. til

€ -1,6 mio.

I Solar Nederland var indtjeningen påvirket af restruktureringsomkostninger

og tab på debitorer. Initiativerne i selskabets

restruktureringsplan forløber som forventet, og hovedparten

af de planlagte restruktureringer er gennemført.

Som planlagt blev der foretaget tilpasning og restrukturering i

flere af koncernens selskaber i H1, og de samlede omkostninger

hertil udgjorde € 4,9 mio.

Antal ansatte for fortsættende aktiviteter i koncernen blev

reduceret fra 3.473 ultimo Q4 2012 til 3.329 ultimo Q2 2013.

Dermed vil omkostningsniveauet falde fremadrettet.

Koncernens omsætning og EBITA lå i den lave del af intervallet

for vores forventninger.

Med henblik på at fokusere på kerneforretningen afhændede

Solar i april 2013 dattervirksomheden Aurora Group Danmark

A/S til Deltaco AB. Den regnskabsmæssige gevinst ved salget

udgjorde € 1,4 mio. og indgår i resultatopgørelsen under andre

driftsindtægter.

Pengestrømme fra driftsaktivitet faldt til € -23,5 mio. fra € 8,0

mio. i H1 2012, og netto rentebærende gæld blev i H1 2013

forøget med € 22,6 mio.


EBITA i % af omsætning

2012

3,0

2013

2,5

2,0

1,5

1,0

0,5

0,0

-0,5

-1,0

Som planlagt

blev der foretaget

tilpasning

og restrukturering

i flere

af koncernens

selskaber i H1.

Organisk vækst i %

6

4

2

0

-2

-4

-6

-8

-10

-12

Q1 Q2 Q3 Q4

Q1 Q2 Q3 Q4

Q2 2013

Omsætning

Negativ markedsudvikling medførte, at omsætningen for fortsættende

aktiviteter udgjorde € 383,9 mio. mod € 400,2 mio.

i Q2 2012, svarende til en omsætningsvækst på -4,1%. Organisk

vækst udgjorde -4,7%, og reguleret for antal arbejdsdage

udgjorde den organiske vækst -6,5%.

Koncernen oplevede negativ vækst på alle hovedmarkeder

undtagen Norge jf. omtale på side 7-9.

2012

2013

Omsætningen lå i den lave del af intervallet for vores forventninger

for Q2.


egnskabsberetning

Delårsrapport Q2 2013 5

EBITA

EBITA faldt til € 2,3 mio. mod € 3,1 mio. i Q2 2012, svarende til

0,6% af omsætningen mod 0,8% af omsætningen i Q2 2012.

Bruttoavancen faldt fra 21,0% til 20,6% i Q2. I Holland blev bruttoavancen

væsentligt reduceret i forhold til Q2 2012, svarende til en

effekt på 0,4 procentpoint på koncernniveau. Sammenholdt med

Q4 2012 blev bruttoavancen i Holland forbedret.

Sammenholdt med Q2 2012 udgjorde tab på debitorer uændret

0,4% af omsætningen. Af det samlede tab på € 1,5 mio. vedrører

€ 1,0 mio. Holland.

EBITA for de fortsættende aktiviteter var påvirket af den regnskabsmæssige

avance ved salget af Aurora Group på € 1,4 mio.,

af restruktureringsomkostninger på € 0,7 mio. og af omkostninger

til Solar 8000 på € 0,8 mio. I Q2 2012 udgjorde restruktureringsomkostninger

€ 1,0 mio. og omkostninger til Solar

8000 € 2,6 mio.

Reguleret for avancen ved salg af Aurora Group, omkostninger

til restruktureringer og til Solar 8000 udgjorde normaliseret

EBITA € 2,4 mio. mod € 6,7 mio. i Q2 2012.

EBITA for koncernen lå i den lave del af intervallet for vores

forventninger.

EBT, selskabsskat og periodens resultat

EBT udgjorde € -2,1 mio. mod € -0,3 mio. i Q2 2012.

Som en del af Vækstplan DK vedtog folketinget ultimo juni 2013

en gradvis reduktion af selskabsskatten. For Solar medførte det

en regulering af udskudt skat på € 1,3 mio., der blev indtægtsført

under selskabsskat i Q2. Den udgiftsførte selskabsskat for

fortsættende aktiviteter udgjorde dermed en indtægt på € 1,0

mio. mod en udgift på € -0,6 mio. i Q2 2012.

Resultat af fortsættende aktiviteter udgjorde € -1,1 mio. mod

€ -0,9 mio. i Q2 2012, mens periodens resultat udgjorde

€ -1,0 mio. mod € -1,2 mio. i Q2 2012.

H1 2013

Omsætning

Omsætningen for fortsættende aktiviteter udgjorde € 759,4

mio. mod € 814,9 mio. i H1 2012, svarende til en organisk vækst

på -7,6% mod 3,2% i H1 2012.


Der bliver fortsat

arbejdet på

at nedbringe

varebeholdningerne,

så de

modsvarer det

nuværende

aktivitetsniveau.

EBITA

For H1 faldt EBITA for fortsættende aktiviteter til € -1,6 mio.

fra € 12,1 mio.

Bruttoavancen faldt fra 21,2% i H1 2012 til 21,1%. I Holland blev

bruttoavancen væsentligt reduceret i forhold til H1 2012, svarende

til en effekt på 0,5 procentpoint på koncernniveau. Sammenholdt

med Q4 2012 blev bruttoavancen i Holland forbedret.

Tab på debitorer var stigende og udgjorde 0,4% i H1 2013 mod

0,3% af omsætningen i H1 2012.

EBITA af fortsættende aktiviteter var desuden påvirket af den

regnskabsmæssige avance ved salget af Aurora Group på

€ 1,4 mio., restruktureringsomkostninger på € 4,9 mio. og af

omkostninger til Solar 8000 på € 1,7 mio. I H1 2012 udgjorde

restruktureringsomkostninger € 1,0 mio. og omkostninger til

Solar 8000 € 4,6 mio.

Reguleret for avancen ved salg af Aurora Group, omkostninger

til restruktureringer og til Solar 8000 udgjorde normaliseret

EBITA € 3,6 mio. mod € 17,7 mio. i H1 2012.

EBT, selskabsskat og periodens resultat

EBT for fortsættende aktiviteter udgjorde € -9,9 mio. mod

€ 5,1 mio. i H1 2012.

Den udgiftsførte selskabsskat for fortsættende aktiviteter for

H1 2013 udgjorde en indtægt på € 2,0 mio. mod en udgift på

€ 2,2 mio. i H1 2012. Som en del af Vækstplan DK vedtog folketinget

ultimo juni 2013 en gradvis reduktion af selskabsskatten.

For Solar medførte det en regulering af udskudt skat på € 1,3

mio., der blev indtægtsført under selskabsskat i H1.

Resultat af fortsættende aktiviteter udgjorde € -7,9 mio. mod

€ 2,9 mio. i H1 2012, mens periodens resultat udgjorde € -7,9 mio.

mod € 2,7 mio. i H1 2012.

Pengestrømme

I H1 var arbejdskapitalen påvirket af den betydelige opbygning

af varebeholdninger, der skete i Q4 2012. Der bliver fortsat

arbejdet på at nedbringe varebeholdningerne, så de modsvarer

det nuværende aktivitetsniveau.

Arbejdskapitalen blev reduceret til € 223,6 mio. fra € 249,8

mio. i H1 2012. Arbejdskapitalen for fortsættende aktiviteter

udgjorde 14,1% af omsætningen mod 14,9% i H1 2012. Opgøres

arbejdskapitalen som et gennemsnit af fire kvartaler, udgjorde

den 14,0% af omsætningen mod 14,4% i H1 2012.


Delårsrapport Q2 2013 6

Arbejdet med at nedbringe arbejdskapitalen fortsætter. Pengestrømme

fra driftsaktivitet i Q2 var positive og udgjorde € 8,1

mio. mod € -17,0 mio. i Q2 2012. For H1 udgjorde pengestrømme

fra driftsaktivitet € -23,5 mio. mod € 8,0 mio. i H1 2012.

Pengestrømme fra investeringsaktivitet udgjorde € 5,7 mio.

mod € -6,1 mio. i H1 2012. Pengestrømmene fra investeringsaktivitet

var positivt påvirket af afhændelsen af Aurora Group

med € 11,0 mio. i H1 2013.


Pengestrømme

fra driftsaktivitet

i Q2 var positive.

Solar havde pr. 30. juni 2013 uudnyttede kreditfaciliteter på

€ 106,0 mio. Solar har ingen covenants over for hovedbankforbindelserne.

Investeringer

I H1 2013 blev der udgiftsført € 1,7 mio. til Solar 8000 (SAP).

I alt er der hermed investeret € 50,9 mio., hvoraf € 36,2 mio.

er aktiveret. Den samlede investering i Solar 8000 forventes

at udgøre under € 54 mio. Se Solar 8000-tabel nedenfor.

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet udgjorde € -11,6 mio.

mod € -9,6 mio. i H1 2012. Heraf udgjorde udbytte udbetalt til

selskabets aktionærer € 7,0 mio. mod € 5,5 mio. i H1 2012.

Samlet udgjorde pengestrømme fra fortsættende aktiviteter

i H1 2013 € -29,4 mio. og pengestrømme i alt € -32,1 mio.

Rentebærende forpligtelser, netto, blev i første halvår forøget

med € 22,6 mio. Gearingen blev dermed øget til 2,9 mod 1,6

gange EBITDA ultimo 2012, men er faldet fra 3,3 gange EBITDA

ultimo Q1 2013. Vi forventer, at gearingen falder yderligere i

Q3, så vi igen holder os inden for Solars mål på 1,5-2,5 gange

EBITDA.

Nettoinvestering i materielle anlægsaktiver udgjorde € 4,5 mio.

i H1 2013.

Væsentlige risici

I Årsrapport 2012 beskriver Solar de kommercielle og finansielle

risici, der knytter sig til virksomhedens aktiviteter. De

væsentligste risici er, at Solar i lighed med øvrige internationale

virksomheder er påvirket af dels globale konjunkturer, dels

lokale konjunkturforhold på de markeder, hvor koncernen er

repræsenteret.

Solar 8000

Realiseret

€ mio. 2008-2011 Q1 2012 Q2 2012 Q3-Q4 2012 Q1 2013 Q2 2013 Total

Aktiveret 35,7 0,2 0,3 0,0 0,0 0,0 36,2

Udgiftsført 1 6,6 2,0 2,6 1,8 0,9 0,8 14,7

Total 42,3 2,2 2,9 1,8 0,9 0,8 50,9

Akkumuleret 42,3 44,5 47,4 49,2 50,1 50,9

Udgiftsført:

Solar 8000-omkostninger 6,6 2,0 2,6 1,8 0,9 0,8 14,7

Solar 8000-omkostninger allokeret til dattervirksomheder -3,0 -1,1 -1,1 -0,1 -0,2 -0,7 -6,2

Udgiftsført i moderselskab 3,6 0,9 1,5 1,7 0,7 0,1 8,5

Solar 8000-omkostninger allokeret til dattervirksomheder:

Solar Nederland 3,0 0,5 0,5 1,0 0,0 0,0 5,0

Solar Sverige 0,0 0,4 0,4 -0,5 0,2 0,7 1,2

Solar Deutschland 0,0 0,2 0,2 -0,4 0,0 0,0 0,0

Udgiftsført i dattervirksomheder 3,0 1,1 1,1 0,1 0,2 0,7 6,2

Amortiseringer, koncernen 4,4 1,1 1,1 2,2 1,1 1,2 11,1

1) Omkostningerne er udgiftsført under henholdsvis andre eksterne omkostninger og personaleomkostninger.

Driftssupport og driftstab er ikke en del af Solar 8000-investeringen og indgår derfor ikke i ovenstående informationer.


Delårsrapport Q2 2013 7

koncernberetning

Markeder

Negative vækstrater præger billedet

Kvartalet var præget af negativ vækst på alle hovedmarkeder

undtagen i Norge.

Med negative vækstrater på de fleste af vores markeder er

forudsætningerne for at styrke indtjeningen vanskelige. Vi

arbejder derfor fortsat på at tilpasse omkostninger til markedsudviklingen.

Samlet set lå både omsætning og EBITA i den lave ende af

vores forventninger.

I Danmark oplevede vi en negativ markedsudvikling i Q2.

Reguleret for antal arbejdsdage udgjorde væksten -8,0%.

Nybyggeri udvikler sig stadig negativt - særligt på boligsiden.

Offshore og forsyning udvikler sig positivt.

I Sverige har markedet været præget af negativ vækst i både

Q1 og Q2. En forbedret bruttoavance har kompenseret for

faldende omsætning, og den tilpasning af organisationen,

der blev påbegyndt i Q4 2012, fortsætter.

I Norge realiserer vi fordelene ved Solar 8000. Efter en svag

start i Q1 er markedsvæksten tilbage. Arbejdet med at styrke

indtjeningen er forløbet som planlagt. Bruttoavancen og indtjeningen

blev styrket.

I Holland blev det dårlige resultat drevet af en fortsat meget

negativ markedsvækst, svarende til vores forventninger.

Resultatet for Q2 var desuden belastet af restruktureringsomkostninger

på € 0,5 mio. samt tab på debitorer på € 1,0 mio.

Initiativerne i Solar Nederlands restruktureringsplan forløber

som forventet. Hovedparten af de planlagte restruktureringer

vedrørende reduktioner er nu gennemført. Det er fortsat målet

at nå et nulresultat på EBITA i 2014.

“ Samlet set lå

både omsætning

og EBITA

i den lave

ende af vores

forventninger.

Solar Danmark

(ekskl. resultat i datterselskaber)

Beløb i € mio. Q1 Q2 Q3 Q4

2013

Omsætning 91,5 92,1

Andre driftsindtægter 1,1 1,2

Andre driftsomkostninger 0,0 -3,1

Solar 8000-omkostninger -0,7 -0,1

EBITA 5,1 1,7

Organisk vækst % -8,0 -4,8

EBITA % 5,6 1,9

2012

Omsætning 99,8 97,0 98,7 116,0

Andre driftsindtægter 1,2 1,1 1,2 1,2

Solar 8000-omkostninger -0,9 -1,5 -1,2 -0,5

EBITA 7,5 5,2 10,5 13,4

Organisk vækst % 8,5 10,4 9,4 14,2

EBITA % 7,5 5,4 10,6 11,6

Andre driftsindtægter vedrører viderefakturering af investeringen i Solar 8000 til

dattervirksomheder.

Andre driftsomkostninger vedrører tab ved salget af Aurora Group opgjort efter

kostprismetoden.

Solar Sverige

Beløb i € mio. Q1 Q2 Q3 Q4

2013

Omsætning 79,3 81,8

Solar 8000-omkostninger -0,2 -0,7

EBITA 1,5 0,6

Organisk vækst % -6,9 -2,7

EBITA % 1,9 0,8

2012

Omsætning 81,7 80,8 79,3 90,2

Solar 8000-omkostninger -0,4 -0,4 0,7 -0,2

EBITA 2,5 1,2 3,3 1,3

Organisk vækst % 8,9 0,9 0,6 -2,7

EBITA % 3,1 1,6 4,1 1,4


Markeder

Delårsrapport Q2 2013 8

Solar Deutschland 1

I Tyskland har markedet været faldende siden Q1 2012, og vi

har løbende tilpasset organisationen. I Q2 2013 faldt markedet

yderligere. Det er dog vores forventning, at der vil ske en stabilisering

af markedet i H2. Resultatet var i Q2 2013 påvirket af

tab på kobber på € 0,6 mio. Tilbage i Q1 2013 blev der foretaget

en strukturændring i selskabet, som herefter er organiseret i

profitcentre.

Øvrige markeder - se tabeller.


I Q2 2013 faldt

markedet

i Tyskland

yderligere.

Beløb i € mio. Q1 Q2 Q3 Q4

2013

Omsætning 30,2 30,5

EBITA -2,8 -2,7

Organisk vækst % -20,4 -12,0

EBITA % -9,2 -8,8

2012

Omsætning 37,9 34,8 37,0 35,1

Solar 8000-omkostninger -0,2 -0,2 0,4 0,0

EBITA -1,3 -2,5 -0,9 -1,3

Organisk vækst % -2,2 -19,2 -12,7 -17,0

EBITA % -3,4 -7,2 -2,3 -3,7

1) Inkluderer GFI Gesellschaft für Installationstechnik mbH.

Solar Norge

Claessen, Belgien

Beløb i € mio. Q1 Q2 Q3 Q4

2013

Omsætning 63,9 73,7

EBITA 1,6 4,2

Organisk vækst % -5,5 16,6

EBITA % 2,5 5,7

2012

Omsætning 66,2 63,5 63,3 70,5

EBITA 0,3 1,5 3,7 3,5

Organisk vækst % 16,1 6,0 -2,7 -0,5

EBITA % 0,5 2,4 5,8 5,0

Beløb i € mio. Q1 Q2 Q3 Q4

2013

Omsætning 8,4 8,5

EBITA 0,0 -0,1

Organisk vækst % -5,6 -3,1

EBITA % -0,1 -0,6

2012

Omsætning 8,9 8,8 7,6 8,7

EBITA 0,3 0,4 0,0 0,3

Organisk vækst % - - - -7,2

EBITA % 3,4 4,0 -0,3 4,1

Solar Nederland 1

GFI, Østrig

Beløb i € mio. Q1 Q2 Q3 Q4

2013

Omsætning 85,5 78,1

EBITA -7,6 -4,1

Organisk vækst % -15,0 -16,5

EBITA % -8,9 -5,3

2012

Omsætning 101,2 94,2 78,8 91,9

Solar 8000-omkostninger -0,5 -0,5 -1,0 0,0

EBITA 0,9 -1,2 -4,4 -4,6

Organisk vækst % -4,1 -7,6 -13,0 -17,2

EBITA % 0,9 -1,2 -5,6 -5,0

Beløb i € mio. Q1 Q2 Q3 Q4

2013

Omsætning 10,5 12,9

EBITA -0,3 -0,3

Organisk vækst % -6,3 -2,5

EBITA % -3,1 -1,8

2012

Omsætning 11,2 13,3 15,1 14,7

EBITA -0,1 -0,3 0,6 0,0

Organisk vækst % - - - 14,3

EBITA % -0,9 -2,2 3,7 0,2

1) Inkluderer Conelgro B.V.


Markeder

Delårsrapport Q2 2013 9

1

Solar Danmark A/S, Danmark

2

Solar Sverige AB, Sverige

3

Solar Norge AS, Norge

4

Solar Nederland B.V., Holland

5

Solar Deutschland GmbH, Tyskland

GFI Gesellschaft für Installationstechnik mbH, Tyskland

GFI Elektro GmbH, Tyskland

9

3

6

Solar Polska Sp. z o.o., Polen

2

7

8

9

Claessen ELGB NV, Belgien

GFI GmbH, Østrig

P/F Solar Føroyar, Færøerne

1

7

4

5

6

8

Solar Polska

Solar Føroyar

Beløb i € mio. Q1 Q2 Q3 Q4

2013

Omsætning 7,4 7,5

EBITA -0,4 -0,3

Organisk vækst % -19,8 -15,6

EBITA % -4,9 -4,4

2012

Omsætning 9,0 8,9 8,9 10,3

EBITA 0,0 -0,1 0,0 -0,1

Organisk vækst % 23,6 7,7 -1,4 1,2

EBITA % 0,0 -1,2 -0,5 -0,4

Beløb i € mio. Q1 Q2 Q3 Q4

2013

Omsætning 0,9 1,0

EBITA 0,1 0,0

Organisk vækst % -7,0 19,2

EBITA % 5,8 2,1

2012

Omsætning 1,0 0,8 0,9 0,9

EBITA 0,1 0,0 0,1 0,1

Organisk vækst % 5,1 -2,1 -2,1 -18,2

EBITA % 10,0 2,9 6,5 14,4


Delårsrapport Q2 2013 10

Koncernberetning

Forventninger

2013

Solar forventer negativ vækst i 2013

Forventninger til markederne

Det danske marked oplevede negativ vækst i Q2 på alle områder

undtagen offshore og forsyning. På plussiden tæller den stadigt

stigende effekt af vores Blue Energy-koncept med energieffektive

løsninger til nye og eksisterende bygninger. Staten, regionerne og

kommunernes fokus på energirenoveringer vil endvidere kunne få

en positiv effekt. Samlet set venter vi negativ organisk vækst i det

danske selskab i 2013.

Som følge af den fortsatte afmatning i den svenske økonomi forventer

vi nu i bedste fald en svagt negativ vækst i Sverige i år.

Det fald vi så i markedet i Norge i Q1 er nu afløst af vækst på de

fleste forretningsområder. Vi forventer fortsat positiv vækst på alle

forretningsområder.

I Holland forventes resten af året at være præget af fortsat faldende

byggeaktivitet, og renoveringer vil kun delvist kunne kompensere

herfor. Faldet forventes dog at være mindre end i første

halvår. Samlet forventes også i 2013 betydelig negativ vækst i

selskabet.

I flere lande ser vi stadig overenskomstmæssige lønstigninger på

trods af stigende ledighed. I Norge vil manglen på arbejdskraft

også

i år medføre generelle lønstigninger, der ligger over inflationen.

Den økonomiske udvikling i Tyskland har vist tegn på bedring i

slutningen af 2012. Udviklingen i første halvår har dog skuffet.


Forventninger

Delårsrapport Q2 2013 11

Det er vores forventning, at vi vil se resultater af satsningen på

industriområdet, der generelt set klarer sig bedre end byggeri.

Samlet venter vi, at markedet vil udvise negativ vækst.

For de øvrige markeder forventes samlet en vækst under nul.

Forventninger til forretningsområderne

Forretningsområderne vedvarende energi, belysning samt energiforsyning

og infrastruktur forventes at bidrage med positive vækstrater.

Mere traditionelle og store områder relateret til nybyggeri,

såsom installationsmateriel og kabler, vil udvise negativ vækst.

Markedet for optimering af energi i eksisterende bygninger, herunder

belysningsprojekter samt renovering og opgradering af ikke

mindst offentlige bygninger, forventes at udvikle sig positivt.

Forventninger til den finansielle udvikling

Forventningerne til 2013 fastholdes med en omsætning i intervallet

€ 1.570-1.620 mio., idet præsentationen af Aurora Group Danmark

som ophørt aktivitet medfører, at den forventede omsætning reduceres

med € 20 mio. Forventningerne til EBITA fastholdes i intervallet

€ 25-33 mio. Vi forventer, at EBITA for koncernen vil ligge i

den nederste del af intervallet.

Vi har valgt ikke at omregne forventningerne til de nuværende

valutakurser på SEK, NOK og PLN. Fastholdes valutakurserne på

det nuværende niveau året ud, vil omregning af dattervirksomhedernes

resultater fra SEK, NOK og PLN til euro have en negativ

effekt på ca. € 10 mio. på omsætningen og ca. € 0,6 mio. på EBITA.

I forventningerne til EBITA for 2013 indgår restruktureringsomkostninger

på maksimalt € 6 mio. samt omkostninger på

ca. € 4 mio. til implementering af Solar 8000. Korrigeret herfor

forventer vi, at normaliseret EBITA vil udgøre € 35-43 mio.

Den nederste del af forventningerne til omsætningen svarer til

en organisk vækst på ca. -4,5% og den øverste del til en organisk

vækst på ca. -1,5%.

Som følge af den negative markedsudvikling har vi foretaget

restruktureringer i flere selskaber i første halvår. Der gennemføres

yderligere restruktureringer. Årets samlede restruktureringsomkostninger

udgør maksimalt € 6 mio. Helårseffekten af de allerede

gennemførte restruktureringer samt de planlagte udgør ca. € 11 mio.

alt andet lige.


Et eventuelt

ekstraordinært

udbytte vil være

afhængigt af

udviklingen i

arbejdskapitalen

samt de

økonomiske

resultater.

Vi vil have fokus på øget lønsomhed, implementering af Solar 8000

i Danmark og Sverige samt implementering og eksekvering af

koncernstrategien for 2013-2015.

Arbejdet med at reducere arbejdskapitalen vil fortsætte. Opgøres

arbejdskapitalen som et gennemsnit af fire kvartaler, er målet for

2013 at nå under 14% af omsætningen. Ultimo forventes arbejdskapitalen

at være under 13% af omsætningen.

Forventninger vedrørende Solar 8000

Udrulningen af Solar 8000 i Solar Danmark udskydes fra slutningen

af Q3 til begyndelsen af Q4, og udrulning i Solar Sverige

forventes at følge ca. fire måneder senere.

Den samlede investering i Solar 8000 forventes fortsat at udgøre

under € 54 mio.

De forventede positive effekter af Solar 8000 fastholdes.

Fuldt implementeret forventes overgangen til Solar 8000 fortsat

at øge indtjeningen (EBITDA) med € 8-10 mio. årligt.

Vurdering af kapitalstruktur

Solars bestyrelse vil i efteråret 2013 vurdere kapitalstrukturen

og muligheden for at udbetale et ekstraordinært udbytte i efteråret

2013. Bestyrelsen har på forårets generalforsamling fået

bemyndigelse til at kunne udbetale ekstraordinært udbytte på

op til DKK 15,00 pr. aktie i perioden frem til næste ordinære

generalforsamling.

Et eventuelt ekstraordinært udbytte vil være afhængigt af

udviklingen i arbejdskapitalen samt de økonomiske resultater.

Bestyrelsen vil til stadighed have fokus på, at vi opretholder en

gældsætning, der på den ene side sikrer fleksibilitet i forhold til at

kunne agere på forretningsmæssige muligheder og fastholdelse af

uafhængighed i forhold til koncernens bankforbindelser, mens vi på

den anden side vil undgå, at Solar er overkapitaliseret.

Forventninger til 2014

Grossistmarkedet udvikler sig dårligt i øjeblikket, og med negative

vækstrater på flere af vores markeder oplever vi svære markedsbetingelser.

Vi ved, at vi traditionelt kommer sent ind i et efterfølgende

opsving. Som følge af usikkerheden vil vi derfor først offentliggøre

forventningerne til 2014 i forbindelse med offentliggørelse

af Årsrapport 2013.


Delårsrapport Q2 2013 12

koncernberetning

Aktionærinformation

Solars aktier

Solars aktiekapital er fordelt på nominelt € 12,1 mio. A-aktier og nominelt

€ 94,1 mio. B-aktier.

Kursudvikling

Den 30. juni 2013 var kursen på Solars B-aktie DKK 267 mod DKK 257

primo året. Dermed er Solars aktiekurs steget knap 4% i denne periode.

A-aktierne er ikke børsnoterede. B-aktierne er noteret på NASDAQ OMX

Copenhagen under fondskode DK0010274844 med kortnavn SOLAR B

og indgår i MidCap-indekset samt i MidCap på NASDAQ OMX Nordic.

Aktiekursudvikling (indeks)

Solar B

MidCap

Følgende aktionærer har anmeldt ejerandel eller stemmeret på 5% eller

mere af den samlede aktiekapital pr. 30. juni 2013:

130

125

Aktier

Fonden af

20. December, Kolding

Chr. Augustinus Fabrikker

A/S, København

Arbejdsmarkedets

Tillægspension, Hillerød

Stemmer

Fonden af

20. December, Kolding

Chr. Augustinus Fabrikker

A/S, København

Arbejdsmarkedets

Tillægspension, Hillerød

15,6%

10,3%

5,0%

57,5%

5,1%

2,5%

120

115

110

105

100

95

90

1/1 2013 30/6 2013

Finanskalender 2013

17. oktober - 14. november IR-tavshed

14. november Delårsrapport Q3 2013

Webcast

Præsentationen af delårsrapport Q2 2013 vil blive transmitteret online fra

NASDAQ OMX Copenhagen den 21. august 2013 kl. 11.00 og kan følges på

www.solar.eu.


aktionærinformation

Delårsrapport Q2 2013 13

Fordeling af aktiekapital pr. 30. juni 2013 i %

Fordeling af stemmer pr. 30. juni 2013 i %

Fonden af 20. December 15,6%

Chr. Augustinus Fabrikker A/S 10,3%

ATP 5,0%

Bestyrelse og direktion inkl. nærtstående 3,3%

2013 Øvrige danske aktionærer 38,9%

2013

Udenlandske aktionærer 18,0%

Ikke-navnenoterede aktionærer 8,1%

Egne aktier 0,8%

Fonden af 20. December 57,5%

Chr. Augustinus Fabrikker A/S 5,1%

ATP 2,5%

Bestyrelse og direktion inkl. nærtstående 2,4%

Øvrige danske aktionærer 19,2%

Udenlandske aktionærer 8,9%

Ikke-navnenoterede aktionærer 4,0%

Egne aktier 0,4%

Selskabsmeddelelser 2013 ekskl. insidermeddelelser

Dato Nr. Meddelelse

30.05 17 Udnyttelse af optioner i Solar A/S

29.05 16 Fratrædelse i Solar Sverige AB

15.05 14 Delårsrapport Q1 2013

08.05 13 Ny CED udnævnt i Solar Nederland B.V.

25.04 12 Solar A/S har afhændet alle aktier i Aurora Group Danmark A/S

15.04 11 Storaktionærmeddelelse

05.04 10 Vedtægter

05.04 9 Forløb af generalforsamling i Solar A/S

02.04 8 Solar A/S har indgået aftale om afhændelse af alle aktier i Aurora Group Danmark A/S

27.03 7 Storaktionærmeddelelse

20.03 6 Udstedelse af optioner til direktionen og ledende medarbejdere

11.03 5 Indkaldelse til generalforsamling

06.03 4 Optioner til direktionen og ledende medarbejdere i Solar A/S

11.03 3 Rettelse til Årsrapport 2012

06.03 3 Årsrapport 2012

17.02 2 Solar-koncernens resultat for 2012 samt forventninger til 2013

31.01 1 Opdateret finanskalender 2013 for Solar A/S


Delårsrapport Q2 2013

konceRnen

kVaRtalStal

14

Q1 Q2 Q3 Q4

Resultatopgørelse (€ mio.) 2013 2012 2013 2012 2012 2011 2012 2011

Omsætning 375,5 414,7 383,9 400,2 387,3 353,3 436,7 460,8

Primært resultat før afskrivning og amortisering (EBITDA) -0,8 11,9 5,3 6,0 14,5 15,7 14,3 22,4

Primært resultat før amortisering (EBITA) -3,9 9,0 2,3 3,1 11,7 12,9 11,5 19,1

Primært resultat (EBIT) -6,2 6,9 0,2 0,9 9,4 9,8 9,4 16,0

Finansielle poster, netto -1,6 -1,5 -2,3 -1,2 -1,4 -2,1 -1,5 -1,5

Resultat før skat (EBT) -7,8 5,4 -2,1 -0,3 8,0 7,7 7,9 14,5

Kvartalets resultat -6,9 3,9 -1,0 -1,2 6,0 5,3 7,0 10,4

Balance (€ mio.)

Langfristede aktiver 256,4 258,8 255,1 258,4 257,2 264,3 255,6 260,4

Kortfristede aktiver 496,5 487,9 454,5 490,2 504,2 478,4 511,6 463,1

Balancesum 752,9 746,7 709,6 748,6 761,4 742,7 767,2 723,5

Egenkapital 289,9 289,1 278,6 281,6 289,2 270,4 295,3 283,1

Langfristede forpligtelser 142,8 151,2 137,1 148,9 148,4 157,9 143,4 153,0

Kortfristede forpligtelser 320,2 306,4 293,9 318,1 323,8 314,4 328,5 287,4

Rentebærende forpligtelser, netto 111,2 95,7 97,5 122,9 122,1 143,5 74,9 120,3

Investeret kapital 425,1 415,0 396,3 434,1 441,1 447,6 395,4 433,8

Nettoarbejdskapital, ultimo 249,7 227,7 223,6 249,8 257,3 244,9 215,4 242,2

Nettoarbejdskapital, gns. 243,1 233,1 236,5 241,1 244,2 229,1 228,7 233,9

Pengestrømme (€ mio.)

Pengestrømme fra driftsaktivitet -31,6 25,0 8,1 -17,0 3,1 7,9 46,3 26,0

Pengestrømme fra investeringsaktivitet -3,3 -1,9 9,0 -4,2 -1,3 -64,1 -1,9 -1,1

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet -2,4 -2,3 -9,2 -7,3 -2,5 -2,5 -2,2 -4,8

Nettoinvesteringer i immaterielle anlægsaktiver -0,2 -0,2 -0,6 -2,0 0,0 -1,4 -0,1 -1,3

Nettoinvesteringer i materielle anlægsaktiver -3,1 -1,7 -1,4 -2,2 -1,3 -0,7 -1,8 0,5

Køb og salg af dattervirksomheder og aktiviteter, netto 0,0 0,0 11,0 0,0 0,0 -62,0 0,0 0,0


Delårsrapport Q2 2013

konceRnen

kVaRtalStal – FoRtSat

15

Q1 Q2 Q3 Q4

Nøgletal (%, hvis andet ikke er anført) 2013 2012 2013 2012 2012 2011 2012 2011

Omsætningsvækst -9,5 20,1 -4,1 15,2 14,1 5,1 -1,3 15,9

Organisk vækst -10,5 6,0 -4,7 0,4 -2,0 3,2 -3,2 1,9

EBITDA-margin -0,2 2,9 1,4 1,5 3,7 4,4 3,3 4,9

EBITA-margin -1,0 2,2 0,6 0,8 3,0 3,7 2,6 4,1

EBIT-margin -1,7 1,7 0,1 0,2 2,4 2,8 2,2 3,5

Nettoarbejdskapital (NWC ultimo)/omsætning (LTM) 13,7 14,0 14,1 14,9 14,8 16,7 12,3 15,8

Nettoarbejdskapital (NWC gns.)/omsætning (LTM) 14,1 14,3 14,0 14,4 14,1 15,6 13,7 15,3

Gearing (rentebærende forpl., netto/EBITDA), antal gange 3,3 1,8 2,9 2,3 2,3 2,9 1,6 2,3

Egenkapitalforrentning (ROE) 1,7 5,7 1,8 6,6 6,9 4,1 5,5 4,4

Egenkapitalforrentning (ROE) ekskl. amortisering 4,8 9,3 4,9 10,1 10,3 8,3 8,6 8,9

Afkast af investeret kapital (ROIC) 2,6 5,2 1,1 6,1 6,8 4,0 5,9 4,4

Afkast af investeret kapital (ROIC) ekskl. amortisering 4,9 9,5 4,0 9,0 8,3 6,4 8,1 6,9

Korrigeret børsværdi/primært resultat (EV/EBITA) 18,2 10,3 17,0 10,7 11,1 9,7 9,6 9,0

Egenkapitalandel (soliditet) 39,0 39,1 39,3 38,0 38,3 36,4 39,2 39,1

Aktierelaterede nøgletal (%, hvis andet ikke er anført)

Resultat i € pr. udestående aktie (EPS) -0,88 0,50 -0,13 -0,15 0,76 0,67 0,89 1,32

Resultat i € pr. udestående aktie ekskl. amortisering (EPS) -0,59 0,76 0,14 0,13 1,06 1,07 1,16 1,72

Indre værdi i € pr. udestående aktie 36,1 35,9 35,5 35,1 35,9 34,4 36,8 36,0

Børskurs i € 38,8 41,3 35,8 42,2 43,8 28,1 34,4 30,2

Børskurs/indre værdi 1,08 1,15 1,01 1,20 1,22 0,82 0,94 0,84

Børskurs i DKK 290 308 267 314 326 209 257 224

Medarbejdere

Gennemsnitligt antal medarbejdere i fortsættende aktiviteter (FTE) 3.416 3.504 3.320 3.506 3.504 3.088 3.504 3.602

Definitioner

Organisk vækst

Nettoarbejdskapital

Gearing

ROIC

Vækst i omsætning reguleret for tilkøbte og frasolgte selskaber samt ændring i valutakurser. Der er ikke

reguleret for antal arbejdsdage.

Varebeholdninger og tilgodehavender fra salg fratrukket gæld til leverandører.

Rentebærende forpligtelser, netto, i forhold til EBITDA. EBITDA er ikke reguleret for tilkøbte virksomheder

og aktiviteter.

Afkast af investeret kapital beregnet på grundlag af primært resultat før særlige poster med fradrag af

beregnet skat.

Der er generelt sket tilretning af resultatopgørelse, pengestrømme og nøgletal vedrørende salget af Aurora Group Danmark A/S for årene 2012 og 2013, hvorimod disse ikke er tilrettet

for 2011. I henhold til IFRS er balancen ikke tilrettet. Der er ændret beregningsmetode for ROE, ROIC og EV/EBITA fra tidligere kvartal x 4 til løbende 12 måneder.

Nøgletallet rentebærende forpligtelser, netto, er reguleret for langfristede rentebærende tilgodehavender, der vedrører salget af Aurora Group Danmark A/S.

Nøgletal kan være berørt af ændring af regnskabspraksis vedrørende IAS 19.


Delårsrapport Q2 2013

konceRnen

ReSUltatopgØRelSe

16

Q2

H1

Året

€ mio. 2013 2012 2013 2012 2012

Omsætning 383,9 400,2 759,4 814,9 1.638,9

Vareforbrug -304,8 -316,3 -599,5 -642,5 -1.292,3

Bruttoresultat 79,1 83,9 159,9 172,4 346,6

Andre driftsindtægter 1,4 0,0 1,4 0,0 0,0

Eksterne driftsomkostninger -18,1 -20,0 -38,1 -39,0 -76,1

Personaleomkostninger -55,6 -56,2 -115,3 -113,1 -217,9

Tab på tilgodehavender fra salg -1,5 -1,7 -3,4 -2,4 -5,9

Primært resultat før afskrivning (EBITDA) 5,3 6,0 4,5 17,9 46,7

Afskrivning på materielle anlægsaktiver -3,0 -2,9 -6,1 -5,8 -11,4

Primært resultat før amortisering (EBITA) 2,3 3,1 -1,6 12,1 35,3

Amortisering af immaterielle anlægsaktiver -2,1 -2,2 -4,4 -4,3 -8,7

Primært resultat (EBIT) 0,2 0,9 -6,0 7,8 26,6

Finansielle indtægter 0,6 1,5 1,3 2,6 4,2

Finansielle omkostninger -2,9 -2,7 -5,2 -5,3 -9,8

Resultat før skat (EBT) -2,1 -0,3 -9,9 5,1 21,0

Selskabsskat 1,0 -0,6 2,0 -2,2 -6,9

Resultat af fortsættende aktiviteter -1,1 -0,9 -7,9 2,9 14,1

Resultat af ophørt aktivitet 0,1 -0,3 0,0 -0,2 1,6

Periodens resultat -1,0 -1,2 -7,9 2,7 15,7

Periodens resultat i € pr. udestående aktie (EPS) -0,13 -0,15 -1,01 0,34 2,00

Periodens resultat i € pr. udestående aktie udvandet (EPS-D) -0,13 -0,15 -1,01 0,34 2,00

Periodens resultat af fortsættende aktiviteter i € pr. udestående aktie (EPS) -0,14 -0,11 -1,01 0,37 1,80

Periodens resultat af fortsættende aktiviteter i € pr. udestående aktie

udvandet (EPS-D) -0,14 -0,11 -1,01 0,37 1,80

For resultat af ophørt aktivitet pr. udestående aktie (EPS), se note for ophørt aktivitet.

totalindkoMStopgØRelSe

Periodens resultat -1,0 -1,2 -7,9 2,7 15,7

Andre indregnede indtægter og omkostninger:

Poster der ikke kan reklassificeres til resultatopgørelsen

Aktuarmæssige gevinster / tab på ydelsesbaserede pensionsordninger 0,0 0,0 0,0 -0,1 -0,2

Skat 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,2

Poster der kan reklassificeres til resultatopgørelsen

Valutakursregulering primo -0,6 0,2 -0,3 0,0 -1,0

Valutakursregulering af udenlandske dattervirksomheder -4,5 0,3 -4,5 2,2 5,5

Værdiregulering af sikringsinstrumenter før skat 2,4 -2,0 4,0 -1,3 -2,8

Skat af værdireguleringer af sikringsinstrumenter -0,6 0,7 -1,0 0,5 0,7

Andre indregnede indtægter og omkostninger efter skat -3,3 -0,8 -1,8 1,3 2,0

Periodens totalindkomst -4,3 -2,0 -9,7 4,0 17,7


Delårsrapport Q2 2013

konceRnen

balance

17

Pr. 30. juni Ultimo Ultimo

€ mio. 2013 2012 2012 2011

Aktiver:

Immaterielle anlægsaktiver 74,2 84,6 80,7 86,4

Materielle anlægsaktiver 165,2 169,4 168,1 170,0

Udskudt skatteaktiv 8,8 3,1 5,6 3,1

Andre langfristede aktiver 6,9 1,3 1,2 0,9

Langfristede aktiver 255,1 258,4 255,6 260,4

Varebeholdninger 170,4 174,7 198,4 178,2

Tilgodehavender fra salg 235,6 268,6 242,1 243,3

Tilgodehavende selskabsskat 7,3 10,8 5,3 6,2

Andre tilgodehavender 3,0 4,6 3,4 3,7

Periodeafgrænsningsposter 3,6 4,4 4,2 3,9

Likvider 34,6 24,9 56,6 25,6

Aktiver bestemt for salg 0,0 2,2 1,6 2,2

Kortfristede aktiver 454,5 490,2 511,6 463,1

Aktiver i alt 709,6 748,6 767,2 723,5

Passiver:

Aktiekapital 106,2 106,5 106,2 106,5

Reserver -4,7 -10,1 -8,1 -11,5

Overført resultat 177,1 185,2 190,2 182,6

Forslag til udbytte for regnskabsåret 0,0 0,0 7,0 5,5

Egenkapital 278,6 281,6 295,3 283,1

Rentebærende forpligtelser 105,5 114,9 111,4 118,6

Hensættelse til pensionsforpligtelser 3,1 3,0 3,3 2,8

Hensættelse til udskudt skat 24,4 26,5 24,9 26,6

Andre hensatte forpligtelser 4,1 4,5 3,8 5,0

Langfristede forpligtelser 137,1 148,9 143,4 153,0

Rentebærende forpligtelser 30,9 32,9 20,1 27,3

Gæld til leverandører 182,4 193,5 225,1 179,4

Skyldig selskabsskat 4,8 9,4 3,2 7,0

Andre gældsforpligtelser 69,6 81,2 75,2 71,5

Periodeafgrænsningsposter 0,7 0,3 1,0 0,7

Andre hensatte forpligtelser 5,5 0,8 3,9 1,5

Kortfristede forpligtelser 293,9 318,1 328,5 287,4

Forpligtelser 431,0 467,0 471,9 440,4

Passiver i alt 709,6 748,6 767,2 723,5


Delårsrapport Q2 2013

konceRnen

pengeStRØMSopgØRelSe

18

Q2

H1

Året

€ mio. 2013 2012 2013 2012 2012

Periodens resultat af fortsættede aktivitet -1,1 -0,9 -7,9 2,9 14,1

Afskrivning og amortisering 5,1 5,1 10,5 10,1 20,1

Ændring i hensættelser og øvrige reguleringer -2,8 0,0 0,1 -1,1 -0,1

Finansielle poster, netto 2,3 1,3 3,9 2,8 5,6

Selskabsskat -1,0 0,7 -2,0 2,2 6,9

Betalte finansielle poster, netto -1,5 -1,6 -2,9 -3,0 -5,7

Betalt selskabsskat -0,6 -3,9 -2,5 -4,8 -14,8

Pengestrømme før ændring i driftskapital 0,4 0,7 -0,8 9,1 26,1

Ændring af varebeholdninger 13,1 0,9 13,1 2,7 -16,5

Ændring af tilgodehavender -1,8 -12,9 -10,7 -30,8 5,1

Ændring af ikke-rentebærende forpligtelser -3,6 -5,7 -25,1 27,0 42,7

Pengestrømme fra driftsaktivitet 8,1 -17,0 -23,5 8,0 57,4

Køb af immaterielle anlægsaktiver -0,6 -2,0 -0,8 -2,2 -2,3

Køb af materielle anlægsaktiver -3,0 -2,2 -6,1 -3,9 -8,3

Salg af materielle anlægsaktiver 1,6 0,0 1,6 0,0 1,3

Salg af dattervirksomheder 11,0 0,0 11,0 0,0 0,0

Pengestrømme fra investeringsaktivitet 9,0 -4,2 5,7 -6,1 -9,3

Afdrag på rentebærende langfristede forpligtelser -2,2 -2,3 -4,6 -4,6 -8,9

Optagelse af rentebærende langfristede forpligtelser 0,0 0,5 0,0 0,5 0,1

Udbetalt udbytte -7,0 -5,5 -7,0 -5,5 -5,5

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet -9,2 -7,3 -11,6 -9,6 -14,3

Nettopengestrømme vedrørende fortsættende aktivitet 7,9 -28,5 -29,4 -7,7 33,8

Pengestrømme fra ophørte aktiviteter -1,9 -0,4 -2,7 1,3 3,9

Pengestrømme i alt 6,0 -28,9 -32,1 -6,4 37,7

Likvide beholdninger primo -1,2 20,9 36,5 -1,7 -1,7

Valutakursreguleringer -1,1 0,0 -0,7 0,1 0,5

Likvide beholdninger ultimo 3,7 -8,0 3,7 -8,0 36,5

Likvide beholdninger ultimo

Likvider 34,6 24,9 34,6 24,9 56,6

Kortfristede rentebærende forpligtelser -30,9 -32,9 -30,9 -32,9 -20,1

Likvide beholdninger ultimo 3,7 -8,0 3,7 -8,0 36,5


Delårsrapport Q2 2013

konceRnen

egenkapitalopgØRelSe

19

Aktiekapital

Reserver

for sikringstransakt.

Reserver

for valutakursreg.

Overført

resultat

Forslag

til udbytte

€ mio.

I alt

2013

Egenkapital pr. 1. januar 106,2 -13,8 5,7 189,7 7,0 294,8

Regulering pga. ændret regnskabspraksis 0,5 0,5

Tilrettet egenkapital pr. 1. januar 106,2 -13,8 5,7 190,2 7,0 295,3

Valutakursregulering primo -0,3 -0,3

Valutakursregulering af udenlandske dattervirksomheder -4,5 -4,5

Værdiregulering af sikringsinstrumenter før skat 4,0 4,0

Skat af værdireguleringer -1,0 -1,0

Nettoindtægt indregnet på egenkapitalen via anden

totalindkomst i totalindkomstopgørelsen 0,0 3,0 -4,5 -0,3 0,0 -1,8

Periodens resultat -7,9 -7,9

Totalindkomst 0,0 3,0 -4,5 -8,2 0,0 -9,7

Udbetaling af udbytte -7,0 -7,0

Øvrige bevægelser 0,0 0,0 0,0 0,0 -7,0 -7,0

Egenkapital pr. 30. juni 106,2 -10,8 1,2 182,0 0,0 278,6

2012

Egenkapital pr. 1. januar 106,5 -11,7 0,2 181,7 5,5 282,2

Regulering pga. ændret regnskabspraksis 0,9 0,9

Tilrettet egenkapital pr. 1. januar 106,5 -11,7 0,2 182,6 5,5 283,1

Valutakursregulering primo 0,0

Valutakursregulering af udenlandske dattervirksomheder 2,2 2,2

Værdiregulering af sikringsinstrumenter før skat -1,3 -1,3

Aktuarmæssige gevinster / tab på ydelsesbaserede

pensionsordninger

-0,1 -0,1

Skat af værdireguleringer 0,5 0,5

Nettoindtægt indregnet på egenkapitalen via anden

totalindkomst i totalindkomstopgørelsen 0,0 -0,8 2,2 -0,1 0,0 1,3

Periodens resultat 2,7 2,7

Totalindkomst 0,0 -0,8 2,2 2,6 0,0 4,0

Udbetaling af udbytte -5,5 -5,5

Øvrige bevægelser 0,0 0,0 0,0 0,0 -5,5 -5,5

Egenkapital pr. 30. juni 106,5 -12,5 2,4 185,2 0,0 281,6


Delårsrapport Q2 2013

noteR

SegMentoplYSningeR

20

Solar A/S

moderselskab

1

Solar

Sverige

AB

Solar

Norge

AS

Solar

Nederland

2

Claessen

ELGB,

Belgien

Solar

Deutschland

3

GFI

GmbH

Østrig

Solar

Polska

Sp. z o.o.

P/F Solar

Føroyar

Elimineringer

4

Fortsætt.

aktivitet.

total

Ophørt

aktivitet 5

Solarkoncernen

€ mio.

H1 2013

Omsætning 183,6 161,1 137,6 163,6 16,9 60,7 23,4 14,9 1,9 -4,3 759,4 18,9 778,3

Andre driftsindtægter 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,9 1,4 0,0 1,4

Andre driftsomkostninger 6 -3,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,1 0,0 0,0 0,0

Solar 8000-omkostninger -0,8 -0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,7 0,0 -1,7

EBITA 6,8 2,1 5,8 -11,7 -0,1 -5,5 -0,6 -0,7 0,1 2,2 -1,6 0,3 -1,3

Finansielle poster, netto -0,5 -1,5 -0,8 -0,9 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,0 -0,1 -3,9 -0,1 -4,0

EBT 3,9 -1,4 4,3 -13,8 0,0 -5,7 -0,6 -0,8 0,1 4,1 -9,9 0,0 -9,9

Langfristede aktiver 293,0 43,6 23,9 78,4 0,6 17,9 1,6 4,3 0,7 -208,9 255,1 0,0 255,1

Egenkapital 320,1 37,9 43,5 43,9 7,1 22,0 5,2 8,2 1,7 -211,0 278,6 0,0 278,6

Forpligtelser 170,4 91,2 69,4 132,0 8,7 43,1 12,4 6,8 0,9 -103,9 431,0 0,0 431,0

Balancesum 490,5 129,1 112,9 175,9 15,8 65,1 17,6 15,0 2,6 -314,9 709,6 0,0 709,6

Organisk vækst % -6,7 -4,8 5,4 -15,7 -4,4 -16,4 -4,3 -17,7 4,8 -7,6

EBITA % 3,7 1,3 4,2 -7,2 -0,3 -9,0 -2,4 -4,6 3,9 -0,2

H1 2012

Omsætning 196,8 162,5 129,7 195,4 17,7 72,7 24,5 17,9 1,8 -4,1 814,9 27,3 842,2

Andre driftsindtægter 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,3 0,0 0,0 0,0

Solar 8000-omkostninger -2,4 -0,8 0,0 -1,0 0,0 -0,4 0,0 0,0 0,0 -4,6 0,0 -4,6

EBITA 12,7 3,7 1,8 -0,3 0,7 -3,8 -0,4 -0,1 0,1 -2,3 12,1 0,1 12,2

Finansielle poster, netto 0,0 -1,2 -0,4 -1,1 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 -2,7 0,0 -2,7

EBT 10,3 0,7 0,8 -2,5 0,7 -4,2 -0,4 -0,1 0,1 -0,3 5,1 -0,2 4,9

Langfristede aktiver 324,8 47,0 26,1 90,3 0,7 31,5 1,9 4,6 0,6 -272,1 255,4 3,0 258,4

Egenkapital 9 322,9 38,2 42,1 77,1 7,9 43,1 5,4 9,2 1,7 -273,0 274,6 7,0 281,6

Forpligtelser 9 183,6 98,4 67,0 105,1 6,9 26,9 11,3 8,2 0,9 -58,5 449,8 17,2 467,0

Balancesum 506,5 136,6 109,1 182,2 14,8 70,0 16,7 17,4 2,6 -331,5 724,4 24,2 748,6

Organisk vækst % 7 9,5 4,7 10,8 -5,8 -11,1 15,2 2,1 3,2 6,0 3,3

EBITA % 8 7,5 3,1 0,5 0,9 3,4 -3,4 -0,9 0,0 10,0 1,5 0,3 1,4

1) Efter kostprismetoden.

2) Inkluderer selskabet Conelgro B.V., der blev tilkøbt pr. 30. september 2011.

3) Inkluderer selskabet GFI Gesellschaft für Installationstechnik mbH og GFI Elektro GmbH, der blev tilkøbt pr. 30. september 2011.

4) Intern omsætning udgjorde € 4,3 mio. (€ 4,1 mio. i 2012). Regulering som følge af omregning fra kostprismetode til equitymetode er inkluderet.

5) Indeholder Solar Suomi og Aurora Group.

6) Tab ved salg af Aurora Group opgjort efter kostprismetoden.

7) Organisk vækst for Conelgro B.V., Claessen ELGB, GFI Gesellschaft für Installationstechnik mbH, GFI Elektro GmbH og GFI GmbH Østrig.

er korrigeret i forhold til besiddelsesperiode.

8) EBITA % er udregnet med fuldstændige tal og kan derfor ikke udledes direkte.

9) Ændringen i anvendt regnskabspraksis har følgende konsekvenser i H1 2012: Solar Norge - egenkapital € +0,2 mio. / forpligtelser € -0,2 mio., Solar Nederland - egenkapital

€ +0,8 mio. / forpligtelser € -0,8 mio. og Claessen - egenkapital € -0,2 mio. / forpligtelser € +0,2 mio.


Delårsrapport Q2 2013

noteR

aktieoptionSpRogRaMMeR

21

Antal stk.

Direktion

Ledende

medarbejdere

I alt

2013

Udestående primo 2013 22.420 55.864 78.284

Tildelt i 2013 8.147 30.217 38.364

Udnyttet -4.359 -4.358 -8.717

Bortfaldet 0 -10.124 -10.124

Udløbet 0 0 0

Udestående pr. 30. juni 2013 26.208 71.599 97.807

2012

Udestående primo 2012 31.864 100.400 132.264

Tildelt i 2012 7.159 33.112 40.271

Udnyttet -10.099 -39.931 -50.030

Bortfaldet 0 0 0

Udløbet -6.504 -25.052 -31.556

Udestående pr. 30. juni 2012 22.420 68.529 90.949

€ mio. 30. juni 2013 30. juni 2012

Markedsværdi efter Black-Scholes-model 0,2 0,3

Forudsætninger for opgørelse af markedsværdi efter Black-Scholes-model:

Forventet volatilitet 34% 36%

Forventet udbytte ift. kursværdi 3% 3%

Risikofri rente 4% 4%


Delårsrapport Q2 2013

noteR

aktieoptionSpRogRaMMeR – FoRtSat

22

Tildelingsår

€ mio. 2009 2010 2011 2012 2013

Specifikation af aktieoptionsprogrammer

Direktionen

Tildeling 10.099 4.054 5.076 7.159 8.147

Overført ved udvidelse af direktionen 4.359 1.772 0 0 0

Udnyttet -14.458 0 0 0 0

Udløbet 0 0 0 0 0

Total 0 5.826 5.076 7.159 8.147

Udnyttelseskurs 148,53 370,04 443,26 314,27 276,18

Ledende medarbejdere

Tildeling 64.213 22.034 14.350 33.112 30.217

Overført ved udvidelse af direktionen -4.359 -1.772 0 0 0

Udnyttet ved fratrædelse af ledende medarbejdere -3.067 0 0 0 0

Bortfaldet ved fratrædelse af ledende medarbejdere -12.498 -7.658 -3.502 -11.363 -3.819

Udnyttet -44.289 0 0 0 0

Total 0 12.604 10.848 21.749 26.398

Udnyttelseskurs 148,53 370,04 443,26 314,27 276,18

Udnyttelsesperiode for koncernchefen:

6 uger efter offentliggørelse af årsrapport i 2013/2014

10 bankdage efter offentliggørelse af årsrapport i 2014/2015 2015/2016 2016/2017

Udnyttelsesperiode for koncernøkonomidirektøren

og ledende medarbejdere:

10 bankdage efter offentliggørelse af årsrapport i 2013* 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017

*Der resterede 8.717 optioner fra tildelingen i 2009. Udnyttelsesperioden for disse optioner blev forlænget. Optionerne blev udnyttet i Q2 2013.

Hver af aktieoptionerne giver ret til at erhverve én Solar B-aktie.

Programmerne giver mulighed for, at vederlæggelsen kan foretages som differenceafregning.


Delårsrapport Q2 2013

noteR

ophØRte aktiViteteR

23

ophørt aktivitet

Solar A/S solgte 24. april 2013 datterselskabet Aurora Group Danmark A/S til Deltaco AB. Salgsprisen kan udgøre op til € 17,2 mio. Købssummen

består af en fast del på € 15,2 mio. og en variabel del (earn out) som maksimalt kan udgøre € 2,0 mio. Earn out delen er resultat afhængig i 2013

og 2014. Den forventede samlede salgssum på ca. € 17,0 mio. giver en regnskabsmæssig gevinst på € 1,4 mio.

Salget af Aurora Group Danmark A/S sker med baggrund i Solars ønske om at kunne fokusere fuldt ud på kerneforretninger.

Den ophørte aktivitet har påvirket resultatopgørelsen således:

Q2

H1

Året

€ mio. 2013 2012 2013 2012 2012

Periodens resultat 0,1 -0,3 0,0 -0,2 1,6

Forventet gevinst ved salg af aktivitet 1,4 0,0 1,4 0,0 0,0

Påvirkning af periodens resultat 1,5 -0,3 1,4 -0,2 1,6

Driftsresultat for perioden frem til overdragelse kan specificeres således:

Omsætning 4,3 13,1 18,9 27,3 62,0

Vareforbrug -3,1 -9,7 -14,1 -20,4 -45,6

Bruttoresultat 1,2 3,4 4,8 6,9 16,4

Omkostninger -1,1 -3,6 -4,7 -7,1 -14,1

Primært resultat (EBIT) 0,1 -0,2 0,1 -0,2 2,3

Finansielle poster 0,0 -0,1 -0,1 0,0 -0,1

Resultat før skat (EBT) 0,1 -0,3 0,0 -0,2 2,2

Skat af periodens resultat 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,6

Periodens resultat 0,1 -0,3 0,0 -0,2 1,6

Periodens resultat af ophørte aktivitet i € pr. udestående aktie (EPS) 0,01 -0,04 0,00 -0,03 0,20

Periodens resultat af ophørte aktivitet i € pr. udestående aktie udvandet (EPS-D) 0,01 -0,04 0,00 -0,03 0,20

Pengestrømme fra driftsaktivitet -2,3 -0,4 -2,8 1,3 4,0

Pengestrømme fra investeringsaktivitet 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet 0,4 0,0 0,1 0,0 0,0

Pengestrømme i alt -1,9 -0,4 -2,7 1,3 3,9

Salget af den ophørte aktivitet kan specificeres således:

Regnskabsmæssig værdi af nettoaktiver 15,6 0,0 15,6 0,0 0,0

Forventet gevinst ved salg 1,4 0,0 1,4 0,0 0,0

Forventet salgspris 17,0 0,0 17,0 0,0 0,0

Se i øvrigt note vedrørende segmentoplysninger.


Delårsrapport Q2 2013

konceRnen

RegnSkabSpRakSiS

24

Regnskabspraksis

Delårsrapporten for Solar aflægges i overensstemmelse med IAS 34 ”Præsentation af delårsrapporter”, som godkendt af EU, og yderligere danske

oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede selskaber.

Bortset fra effekten af nye IAS-/IFRS-standarder implementeret i perioden er anvendt regnskabspraksis uændret i forhold til Årsrapport 2012.

Årsrapporten indeholder en fuld beskrivelse af anvendt regnskabspraksis på side 63-69.

Væsentlige poster i regnskabet har deres udgangspunkt i årsaftaler m.v. Ved udarbejdelse af delårsrapporten er der foretaget et forsigtigt skøn

over det aktuelle års aktivitet.

Selskabsskat er i delårsrapporten afsat af resultat før skat med den forventede skatteprocent. Der er ikke foretaget beregning af skattepligtige

indkomster for perioden. Der er dog foretaget genberegning af den udskudte skat som følge af nedsættelse af selskabsskatteprocenten i

Danmark.

Ophørte aktiviteter

Ophørte aktiviteter omfatter større separate enheder, der er afhændet. Resultat af ophørte aktiviteter præsenteres særskilt i resultatopgørelsen

med tilpasning af sammenligningstal for resultatopgørelse og nøgletal. Tilsvarende præsenteres pengestrømme fra ophørte aktiviteter separat i

pengestrømsopgørelsen og sammenligningstal. I henhold til IFRS er balancen ikke tilrettet.

Ændring i anvendt regnskabspraksis

Solar A/S har med virkning fra 1. januar 2013 implementeret ændringen til IAS 19 (ajourført 2011) vedrørende medarbejderydelser, og effekten af

denne ændring er illustreret på næste side. Herudover har Solar A/S implementeret forbedringer til IAS 1 om præsentation af totalindkomst, der

ikke har haft effekt på resultat eller egenkapital i delårsrapporten. Desuden er forbedringer til IFRS 7 og IFRIC 20 implementeret uden at have

effekt på den aflagte delårsrapport.

Solar A/S er som følge af implementering af den ændrede IAS 19 ophørt med at anvende korridormetoden for aktuarmæssige gevinster og tab.

Alle ændringer i den forventede pensionsforpligtelse og i ordningens aktiver hidrørende fra aktuarmæssige udsving indregnes fremover straks

i anden totalindkomst. Hidtil har korridormetoden givet mulighed for at udskyde indregning af visse aktuarmæssige gevinster og tab. Sammenligningstal

for 2012 er tilpasset den nye praksis, og akkumulerede aktuarmæssige gevinster og tab pr. 31. december 2011 er indregnet direkte i

egenkapitalen pr. 1. januar 2012.

Den regnskabsmæssige effekt af implementeringen af IAS 19 er som følger:


Delårsrapport Q2 2013

konceRnen

RegnSkabSpRakSiS – FoRtSat

25

Koncern

Regulering af egenkapital, primo H1 2013 2012

Egenkapital primo, hidtidig praksis 294,8 282,2

Ikke-indregnede aktuarmæssige gevinster/tab, tilbageført 13,9 7,1

Ikke-indregnede pensionsomkostninger vedrørende tidligere år, tilbageført -1,1 0,0

Regulering vedrørende pensionsaktiver -11,9 -6,0

Udskudt skat -0,4 -0,2

Egenkapital primo, ny praksis 295,3 283,1

Årets bevægelser på anden totalindkomst

Anden totalindkomst, hidtidig praksis -1,8 2,4

Regulering vedr. ændret regnskabspraksis 0,0 -0,2

Udskudt skat 0,0 -0,2

Anden totalindkomst, ny praksis -1,8 2,0

Totalindkomst, hidtidig praksis -9,7 18,1

Totalindkomst, ny praksis -9,7 17,7

Ovenstående ændringer medfører dermed reguleringer på følgende regnskabsposter: Egenkapitalen primo regnskabsåret 2012 er

forøget med € 0,9 mio. fordelt som en reduktion af pensionsforpligtelsen med € 1,1 mio. og en forøgelse af hensættelse til udskudt

skat med € 0,2 mio. I regnskabsåret 2012 er effekten af praksisændringen en reduktion af egenkapital / totalindkomst med € 0,4 mio.

fordelt som en reduktion af pensionsforpligelsen med € 0,2 mio. og en reduktion af det udskudte skatteaktiv med € 0,2 mio.

Dette resulterer i en ændring af balancesummen på € 0,2 mio., så den ultimo regnskabsåret 2012 udgør € 767,2 mio.

Implementeringen af IAS 19 har ikke haft effekt på resultat før skat, skat, periodens resultat eller indtjening pr. aktie.

Nye regnskabsstandarder til implementering i efterfølgende regnskabsperioder

For nye standarder henvises til Årsrapport 2012, note 31, side 100. Der er ikke nye eller ændrede standarder udsendt i 2013 i forhold

til de i årsrapporten nævnte.

Vedrørende revision

Der er ikke foretaget revision eller review af delårsrapporten.


Delårsrapport Q2 2013

26

ledelSenS pÅtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt delårsrapporten

for Q2 2013 for Solar A/S.

Delårsrapporten, der ikke er revideret eller reviewet af selskabets revisor,

aflægges i overensstemmelse med IAS 34 ”Præsentation af delårsrapporter”,

som godkendt af EU, og yderligere danske oplysningskrav

til delårsrapporter for børsnoterede virksomheder.

Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder

en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens aktiviteter og

økonomiske forhold, periodens resultat og for koncernens finansielle

stilling som helhed og en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer,

som koncernen står over for.

Det er vores opfattelse, at delårsrapporten giver et retvisende billede

af koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2013

samt af resultatet af koncernens aktiviteter og pengestrømme for

Q2 2013.

Kolding, den 21. august 2013

DIREKTIONEN

Flemming H. Tomdrup

Koncernchef

Michael H. Jeppesen

Koncernøkonomidirektør

BESTYRELSEN

Jens Borum

Formand

Peter Falkenham

Næstformand

Lars Lange Andersen

Niels Borum

Bent H. Frisk

Preben Jessen

Agnete Raaschou-Nielsen

Jens Peter Toft

Steen Weirsøe


Solar A/S

Haderslevvej 25

DK - 6000 Kolding

Tlf. 79 30 00 00

CVR-nr. 15908416

www.solar.eu

More magazines by this user
Similar magazines