1 VUC Århus BS 8 Onsdag den 3. september 2008 kl. 14-16 Referat ...

vucaarhus.dk

1 VUC Århus BS 8 Onsdag den 3. september 2008 kl. 14-16 Referat ...

VUC Århus

BS 8

Onsdag den 3. september 2008 kl. 14-16

Referat

Deltagelse

Til stede: Katherine Richardson (formand), Hans Halvorsen (næstformand), Merete Ipsen,

Sidsel Homann, Erik Højsholt, Ole Pedersen, Claus Christensen, Niels Jørgen Andreasen,

Pauli Johansen og Børge Rasmussen.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Mona Birkø, Susanne Dombernowsky og Per Lund

Referent: Peter Cederstrøm.

Afbud: Ingen

Indholdsfortegnelse

1. Referat af møde 7 incl. underskrift ..................................................................................2

2. Udbud af FVU- og OBU-undervisningen i 2009.............................................................3

3. Lønpolitik VUC Århus – generel del................................................................................6

4. Mødeplan 07-08-09 ...........................................................................................................7

5. Budget 2008 - kvartalsrapport 2 og midtvejsregulering ..................................................8

6. Administrative fællesskaber og deres betydning for skolen ..........................................10

7. Meddelelser .....................................................................................................................12

a) orientering vdr. bygningsindsatsen..............................................................................12

b) VUC-B Nyt – evt. spørgsmål til de seneste udsendelser VUC-B-Nyt 10-13, herunder

især 13 vdr. habilitet i uddannelsesudvalget og resultatløn............................................12

c) søgning til sommerhold 08 og augusthold 08, herunder til nye tilbud ........................12

d) internt regnskab 07 vedr. VUC på Samsø ...................................................................13

e) samarbejdsaftaler om GSK med AU, IHA og VIA ....................................................13

f) ETU 08 – elevtilfredshedsundersøgelse oktober 2008.................................................13

g) skolens deltagelse i netværket Østjysk Kompetencecenter .........................................13

8. Eventuelt..........................................................................................................................15

1


VUC Århus

BS 8

3.9.2008

1. Referat af møde 7 incl. underskrift

Referat fra BS 7 blev godkendt.

2


VUC Århus

BS 8

3.9.2008

2. Udbud af FVU- og OBU-undervisningen i 2009

Sagsfremstilling

I forbindelse med Kommunalreformen og skolens overgang til statsligt selveje pr. 1.1.2007 fik

VUC’erne overdraget de tidligere amters koordinationsforpligtelse vedr. undervisningsområderne

FVU (Forberedende Voksenundervisning) og OBU (Ordblindeundervisning). VUC Århus fik

således overdraget ansvaret for denne undervisning i Århus og Samsø kommuner. De første to år

bestod koordinationen i at udfærdige en kontrakt med de eksisterende udbydere (herefter kaldet

kontrahenter) baseret på uændrede vilkår for de enkelte kontrahenter. Vi har derfor i 2007 og 2008

haft et tæt samarbejde med de af Århus Amt godkendte kontrahenter, som sammen med VUC

Århus, der også er aktør på opgaven, har løst opgaven i de to kommuner. Det kan oplyses, at VUC

Århus siden 1995 for Undervisningsministeriet har varetaget en helt parallel koordinationsopgave

på det gymnasiale område, nemlig på området for Gymnasial Supplering (GS). Her er det

geografiske dækningsområde dog hele Midtjylland.

Fra 1. januar 2009 overgår FVU/OBU-området til taxameterfinansiering, og i følge den oprindelige

aftale indeholdt i Kommunalreformen skal VUC Århus med virkning fra samme dato foretage et

offentligt udbud af opgaven. Bestyrelsen blev ved MØDE 7 orienteret om rammer og proces for

dette offentlige udbud, som er gennemført i tidsrummet 22. juni til 8. august 2008.

Der er rettidigt indkommet ansøgninger således, idet VUC Århus som koordinator ikke selv skal

ansøge:

FVU

1. Ordskolen AOF Århus /AOF Østjylland (nuværende udbyder)

2. Folkeligt Oplysnings Forbund, Århus (nuværende udbyder)

3. Frit Oplysningsforbund, Århus (nuværende udbyder – incl. Samsø)

4. Lærdansk Århus

5. Århus Tekniske Skole (nuværende udbyder)

OBU

1. Ordskolen AOF Århus /AOF Østjylland (nuværende udbyder)

2. Folkeligt Oplysnings Forbund, Århus (nuværende udbyder)

3. Frit Oplysningsforbund, Århus (nuværende udbyder)

4. Lærdansk Århus

Skolen har omhyggeligt gennemgået samtlige ansøgninger i overensstemmelse med

udbudsmaterialet, vedlagte faglige notat og i henhold til vedlagte procesplan. Der er i arbejdet med

vurdering af ansøgningerne lagt vægt på følgende med henblik på at sikre en tilfredsstillende faglig

og pædagogisk standard i undervisningen:

- kontrahenternes indsigt i og erfaringer på området (mht. undervisningen,

målgruppe, lærerkræfter, administrative erfaringer mm)

- kontrahenternes muligheder for samlet at efterkomme det nuværende og det

kommende behov i Århus og på Samsø

- yderligere kravsspecifikationer (minimumskrav og konkurrenceparametre)

indeholdt i udbudsmaterialet

3


Der er i vedlagte faglige notat udarbejdet et pointsystem baseret på kravsspecifikationerne i

udbudsmaterialet. Ansøgernes samlede score i dette materiale har været styrende for tildeling af

driftsoverenskomster.

Det bemærkes endeligt, at skolens rådgivende uddannelsesudvalg har haft indstillingen til udtalelse

ved et møde den 25. august 2008. Ved behandlingen af punktet tog uddannelsesudvalget til

efterretning, at de udpegede kontrahenter sammen med VUC Århus vil være i stand til på

tilfredsstillende vis at imødekomme efterspørgselen i Århus og på Samsø.

Ledelsen indstiller:

a) - at der tilbydes driftsoverenskomst for den treårige periode 2009-2011

med mulighed for forlængelse på et år til ansøgerne som nedenfor anført

b) - at kontrahenterne gennem et regelmæssigt samarbejde med VUC

Århus koordinerer udbuddet

FVU

1. AOF Østjylland / Ordskolen AOF, Århus

2. Folkeligt Oplysnings Forbund, Århus (gælder kun Århus)

3. Frit Oplysningsforbund, Århus

4. Århus Tekniske Skole

OBU

1. AOF Østjylland / Ordskolen AOF, Århus

2. Folkeligt Oplysnings Forbund, Århus

3. Frit Oplysningsforbund, Århus

c) - at der meddeles afslag på driftsoverenskomst til ansøgerne således:

FVU

1. Lærdansk Århus

2. FO-Århus (vdr. FVU på Samsø)

OBU

1. Lærdansk Århus

- idet bemærkes, at VUC Århus inviterer Lærdansk til et formaliseret samarbejde

om grænseflader vdr. VUC’s tilbud, Lærdansk’s tilbud og FVU med henblik på

at sikre, at et tilbagestående FVU-behov på skolen kan imødekommes og med

henblik på at vurdere mulighederne for en senere driftsoverenskomst

Drøftelse:

Preben Clausen orienterede om, at de kontrahenter, som ledelsen har peget på, vurderes

til at kunne løfte opgaven nu og fremover. Endvidere orientering om, at der er planlagt

møde med borgmesteren på Samsø i september 2008, hvor fremtidigt samarbejde drøftes,

herunder et evt. samarbejde med arbejdsmarkedskontoret på Samsø. Taleinstituttet har

indgået aftale med Århus Kommune om undervisning af ordblinde og har ikke søgt OBU.

4


VUC Århus indgår i en Erfa-gruppe med Taleinstituttet, der er en væsentlig ressource på

ordblindeområdet.

Beslutning:

Ledelsens indstilling blev taget til efterretning.

5


VUC Århus

BS 8

3.9.2008

3. Lønpolitik VUC Århus – generel del

Sagsfremstiling

Bestyrelsen har ved MØDE 7 under gennemgangen af strategiplanen besluttet, at

personalepolitikken løbende udvides af skolens ledelse og medarbejdere i overensstemmelse med

handlingsplan 18, dog således at bestyrelsen forelægges udkast til lønpolitik, inden denne

implementeres.

Skolen har derfor internt udarbejdet en tekst for lønpolitikkens generelle del. Teksten har været til

udtalelse i skolens samarbejdsudvalg, som ikke havde bemærkninger til formuleringerne.

Inden for rammerne af denne generelle del kan skolens tre afdelinger udarbejde mere specielle

aftaler for enkelte overenskomstområder eller grupper af overenskomstområder, hvis dette skønnes

nødvendigt.

Ledelsen indstiller:

- at lønpolitikken godkendes

- at lønpolitikken herefter optages i personalepolitikken

Tillæg til sagsfremstilling:

Preben Clausen orienterede om, at man på det seneste SU møde desværre ikke havde nået at drøfte

lønpolitikken som planlagt og meddelt i dagsorden til BS 8. Ledelsen indstillede derfor, at

bestyrelsen godkender lønpolitikken som forelagt under forudsætning af SU´s vedtagelse i den

nuværende form. Endvidere indstilles fortsat, at lønpolitikken optages i personalepolitikken når

lønpolitikken er godkendt.

Drøftelse:

Bestyrelsen bemærkede, at det er en velskrevet og afbalanceret politik, samt at det er fornuftigt, at

det er tydeligt, at lønudviklingen følger det statslige arbejdsmarked. Der foreslås en tidsfrist under

pkt. 6 ”forhandlingsprocedure” således, at forslag mellem ledelsesside og medarbejderside

udveksles i rimelig tid forud for forhandling. Drøftelse af forholdet mellem forhåndsaftalte midler

og midler til forhandling, hvor bestyrelsen lagde vægt på, at der er en balanceret vægtning med

plads til forhandling ud over forhåndsaftaler. Ledelsen kunne oplyse, at forhåndsaftaler

(automatik) aftales afdelingsvis og at der på VUC Århus er en vis grad af forhåndsaftalt

lønopbygning, men stadig således at der er væsentlige midler til forhandling, som ikke er

forhåndsaftalt.

Beslutning: Bestyrelsen godkendte den forelagte lønpolitik under forudsætning af SU´s behandling

dog med bemærkning om, at eventuelle væsentlige forslag til ændringer i lønpolitikken fra denne

høring forelægges og drøftes i bestyrelsen, inden en efterfølgende implementering.

SU’s møde har nu været afholdt, og SU havde ingen bemærkninger til oplægget. En tidsfrist på

min. en uge vdr. papiret punkt 6 blev fastsat.

6


VUC Århus

BS 8

3.9.2008

4. Mødeplan 07-08-09

Bestyrelsen har indtil videre aftalt tidspunkt for møder frem til januar måned 2009. Ved

MØDE 7 besluttede bestyrelse under punktet Strategiplan 12, at skolens ledelse en gang

om året melder tilbage til bestyrelsen, hvorledes arbejdet med virkeliggørelsen af

strategiplanens elementer skrider frem.

den baggrund foreslås det, at denne tilbagemelding sker samtidig med

regnskabsaflæggelsen (årsrapporten) primo april hvert år.

Der er derfor udarbejdet en revideret mødeplan, hvoraf fremgår, at første tilbagemelding til

bestyrelsen vedr. Strategiplan 12 vil ske på MØDE 11, som foreslås lagt den 1. april 2009.

Ledelsen indstiller:

- at dato og hovedindhold for MØDE 11 fastsættes i overensstemmelse

med ovenstående

Beslutning:

Ledelsens indstilling blev taget til efterretning dog således, at MØDE 11 afholdes fredag

den 27. marts kl. 14.00-16.00. Det bemærkes, at mødet ligger forholdsvis tidligt i forhold

til udarbejdelse af årsrapporten, hvorfor bestyrelsen kan forvente, at materialet udsendes i

tilstrækkelig, men kortere tid forud for mødet, end materiale og dagsorden normalt

udsendes. Vedlagt referatet er en justeret mødeplan frem til og med MØDE 11.

7


VUC Århus

BS 8

3.9.2008

5. Budget 2008 - kvartalsrapport 2 og midtvejsregulering

Sagsfremstilling

Af hensyn til overskueligheden behandles punktet med udgangspunkt i et halvårsregnskab

for første halvår af 2008 og en budgetregulering for andet halvår af 2008. Begge er samlet i

bilaget ”Reguleret budget for 2008

Det samlede resultat efter opgørelse af første halvår og budgetjusteringer for andet halvår

udgør kr. 2.675.000,- .Det seneste budget for 2008 reguleret med de af bestyrelsen

godkendte ændringer udviste et overskud efter ekstraordinære udgifter på kr. 2.385.416,-.

Der er dermed en stigning i det forventede overskud på kr. 289.574,-

I lyset af det positive resultat for 2007 er det ledelsens opfattelse, at overskuddet maksimalt

bør ligge i størrelsesordenen kr. 2,0 mio. Efter oparbejdelse af en rimelig egenkapital bør

skolen generelt kun generere overskud til særlige formål, som f.eks. bygninger eller andre

større investeringer. Ledelsen vil derfor i løbet af efteråret 2008 følge udviklingen i

økonomien og igangsætte aktiviteter, der kan sikre et resultat på maksimalt kr. 2,0 mio.

Der vil især være fokus på undervisningsmidler, undervisningsudstyr, indvendig

vedligeholdelse og andre tiltag, der kan forbedre hverdagen for kursister og medarbejdere.

VUC Århus har i foråret igangsat større investeringer, som aftalt på årets bestyrelsesmøder,

til f.eks. IT udstyr og møbler. I forlængelse heraf er der udarbejdet en langsigtet

investeringsplan (se bilag), der viser en samlet afskrivning i ligevægt på ca. kr. 1,6 mio.

Beløbet svarer til sammenlignelige tal fra andre skoler. Det er ledelsens vurdering, at dette

niveau er passende og kan holdes inden for skolens økonomi.

Generelt for første halvår kan det konkluderes, at der har været en væsentlig stigning i

indtægterne fra undervisning, primært fra en stigning i AVU årskursisttallet og GS

årskursisttallet, hvorimod der, som allerede annonceret på det seneste bestyrelsesmøde, er

sket et fald i antallet af årskursister på HF. Aktivitetsforøgelsen, herunder GS

sommerkurserne, har medført en væsentlig stigning i lærerlønningerne. Da der samtidigt

har været en del sygdom i HF afdelingen, har det medført et stigende forbrug af overtid.

Stigningen i indtægterne på grund af stigningen i aktiviteterne modsvares dermed stort set

af en tilsvarende stigning i lønudgifterne.

I budgettet for andet halvår er indregnet de nødvendige lønmidler til justering af

organisationen, resultatløn for ledelsen, midler til ny løn, en stigning i

faggruppebudgetterne i HF afdelingen samt en justering af IT budgettet med henblik på en

sikring af en stabil drift. Desuden er diverse driftskonti reguleret på baggrund af det

faktiske forbrug. Ledelsen vurderer, at budgettet indeholder forbedringer af såvel

kursisternes som medarbejdernes vilkår, samtidigt med at årets resultat ligger i overkanten

af det ønskede resultat.

8


I bilag ”Reguleret budget for 2008” gennemgås noterne til de enkelte poster mere

detaljeret.

Ledelsen indstiller:

− at bestyrelsen godkender det fremlagte halvårsregnskab for foråret 2008

og halvårsbudget for efteråret 2008

− at bestyrelsen bemyndiger ledelsen til at træffe beslutninger om at

iværksætte aktiviteter, der tilstræber, at overskuddet maksimalt bliver på

kr. 2,0 mio

Drøftelse:

Per Lund orienterede indledningsvist om punktet. Overskuddet er 300.000 kr. større end forventet,

men da den endelige aktivitetsindberetning først foretages senere på året, kendes det nøjagtige tal

endnu ikke. Den foreløbige forventning om 300.000 kr. udover budget er et konservativt bud. Antal

årskursister forventes at stige med ca. 40 til i alt 1095. Der er overskud i både AVU- og HFafdelingen.

Dog er HF-afdelingens overskud teknisk for stort, idet en del af enhedstaxametret til

GS (GSK og GIF) indeholder bygnings- og administrationstaxameter, som rettelig hører hjemme i

serviceafdelingen, der med denne tekniske korrektion opnår balance. Ændringen vil fremgå af det

endelige regnskab. Afslutningsvis kunne Per Lund orientere om, at Forslag til Finanslov ikke

medfører afgørende ændringer i forhold til skolens økonomi for 2009.

VUC Århus er orienteret om, at Region Midtjylland har indstillet, at der ikke i dette budgetår

tildeles projektmidler fra Regionen til VUC Århus’ påtænkte udbud af Netbaseret Interaktiv

Undervisning (NIU) som en del af styrkelsen af udbuddet på Samsø. På denne baggrund fremgår

projektet ikke længere af budgettet. Ole Pedersen foreslog bestyrelsen at bede ledelsen undersøge

muligheden for at etablere NIU for skolens egne midler. Efter en kort drøftelse af -a)

investeringens omfang b) det allerede forventede underskud på Samsø-driften fra og med 2008, jfr.

dagsordenens pkt. 7d c) sammenhængen til skolens nye e-learning-projekt VUC-Flex, som fra start

har vist sig meget succesrigt d) mulighederne for en ændring af den samlede holdflade på Samsø,

hvorunder fagelementer, VUC-Flex og evt. NIU samtænkes dynamisk med det normale holdudbud

e) kontakterne til Region Midtjylland vedr. regionens udviklingsplan f) det forestående møde i

Samsøs uddannelsesudvalg ultimo september - besluttede bestyrelsen at bede ledelsen til næste

møde udarbejde en samlet redegørelse vedr. en nytænkt holdflade på øen, der er så økonomisk

rentabel som fagligt/pædagogisk muligt.

Endvidere orientering og drøftelse af det første års søgning, der viser klar sammenhæng til

strategiplanens rammeforudsætninger, samt at overskydende midler i regnskabsåret 2008 som

anført i indstillingen fortrinsvis anvendes til at gøre hverdagen i undervisningen bedre for

medarbejdere og kursister.

Bestyrelsen bemærkede endeligt, at den foreslåede anvendelse af overskydende midler til en

forbedring af undervisningens vilkår i skolens hverdag for kursister og medarbejdere er god, men

opfordrede til, at midlerne fortrinsvist anvendes på områder, der ikke medfører varig belastning af

skolens økonomi.

Beslutning:

Ledelsens indstilling blev godkendt med ovenstående bemærkninger.

9


VUC Århus

BS 8

3.9.2008

6. Administrative fællesskaber og deres betydning for skolen

Sagsfremstilling

Vedlagt som bilag er en gennemgang af det foreløbige arbejde med beslutningsgrundlaget

for administrative servicefællesskaber.

På mødet vil administrationschef Per Lund gennemgå materialet. Der foreligger på

nuværende tidspunkt ikke et egentligt beslutningsgrundlag. Det forventes, at der på

bestyrelsens møde i november vil foreligge en overordnet indstilling fra VUC-foreningens

repræsentantskab samt et beslutningsgrundlag fra de arbejdsgrupper, der er nedsat i regi af

Undervisningsministeriet. Grupperne vil primo november aflevere et beslutningsgrundlag

indeholdende en beskrivelse af 3-4 ”business cases” på hvert af de fem berørte områder,

med en beskrivelse af fordele og ulemper samt økonomiske konsekvenser. De fem

områder, der berøres er:

1. Økonomi (bogholderi, rapportering, kasse, rejseafregning)

2. Løn og personale

3. IT

4. Indkøb

5. Bygninger (pedel og rengøring)

På mødet i november vil bestyrelsen derfor skulle træffe overordnede beslutninger om

følgende:

• I hvilket omfang VUC Århus bør indgå i et eller flere administrative

servicefællesskaber

• Hvilken type af administrative servicefællesskaber (f.eks. om der arbejdes mod en

regional løsning eller en løsning inden for VUC- regi)

• Hvorvidt VUC Århus ønsker at være værtsinstitution for et eller flere

administrative servicefællesskaber

Som grundlag for disse beslutninger vil ledelsen udarbejde et notat om skolens styrker og

svagheder inden for de fem områder, suppleret med arbejdsgruppernes

beslutningsgrundlag, indstillingen fra VUC foreningens repræsentantskab samt foreløbige

sonderinger hos nuværende samarbejdspartnere.

Ledelsen indstiller:

− at orienteringen tages til efterretning

− at ledelsen frem til næste møde sonderer mulighederne for samarbejde

lokalt, regionalt og i VUC regi

Drøftelse:

Per Lund orienterede om punktet samt skolens umiddelbare vurdering af, hvor der er

fordele og ulemper. Som udgangspunkt er det frivilligt, om de enkelte institutioner ønsker

10


at indgå i administrative fællesskaber, men det må forventes, at ministeriet vil hente midler

i to omgange, såfremt de enkelte institutioner ikke henter de besparelser, som ministeriet

har udmeldt der er ved administrative fællesskaber. Eventuel fremtidig flytning af

administrative områder væk fra skolen vil være underlagt regler om

virksomhedsoverdragelse, hvorfor ingen medarbejdere vil blive afskediget, men tilbudt nye

stillinger.

Beslutning:

Ledelsens indstilling blev taget til efterretning.

11


VUC Århus

BS 8

3.9.2008

7. Meddelelser

a) orientering vdr. bygningsindsatsen

Det korte sigt: UBST har nu bevilget en pavillon med to ekstra klasselokaler, som opstilles

ved IBS i september måned. Pavillonen skal erstatte det klasselokale, der er ombygget til

kemi-laboratorium og i øvrigt bidrage med lidt ekstra kapacitet. Indtil pavillonen er klar,

låner skolen (vederlagsfrit) to klasseværelser på Ingeniørhøjskolen.

Det mellemlange sigt (samling af skolen på to adresser): der er fortsat kontakt til Århus

Kommune vedr. vores overtagelse af hele bygningen i Bülowsgade. Der orienteres under

mødet om den seneste udvikling.

Det lange sigt (samling af skolen på én adresse): vi afventer svar fra UVM vedr. vores

kapacitetsproblem, som vi nu selv opgør til en manko på 8 klasseværelser.

Preben Clausen orienterede om, at der i Forslag til Finanslovfor 2009 er etableret en

åbning for, at skolen kan overtage egne bygninger.

b) VUC-B Nyt – evt. spørgsmål til de seneste udsendelser VUC-B-Nyt 10-13, herunder

især 13 vdr. habilitet i uddannelsesudvalget og resultatløn

Siden sidste møde er der udsendt 4 nyhedsbreve fra bestyrelsesforeningen. Der kan under

punktet stilles opklarende spørgsmål til nyhedsbrevene, og nyhedsbrev nr. 13 vil blive

mere grundigt kommenteret af skolens ledelse.

Preben Clausen supplerede med, at der endnu ikke er indgået overenskomst mellem DJØF

og Staten vedr. VUC-ledernes indplacering, hvorfor resultatlønsdelen ikke kan

iværksættes, før denne hjemmel er på plads.

c) søgning til sommerhold 08 og augusthold 08, herunder til nye tilbud

Under punktet fremlægger og kommenterer lederne en oversigt over søgetallene. På

nuværende tidspunkt er den samlede søgning til augustholdene på niveau med 2007. Hertil

kommer en kraftig vækst i GSK-sommerkurserne.

Susanne Dombernowsky orienterede om, at søgningen til VUC-Flex tegner til en stor

succes. Endvidere er sommerkurserne forløbet meget tilfredsstillende. Bestyrelsen udtrykte

stor ros for VUC Århus’ gennemførelse af sommerkurserne.

Mona Birkø orienterede om, at det på AVU er tilstræbt at udbyde en så stor del af fladen

som muligt i klasser for at øge gennemførelsen. VUC Århus er i tæt dialog med

Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU). Endeligt at Århus Kommune har fået DUT

midler til de 17- årige kursister, men desværre kun til dækning af ca. halvdelen af den

normale VUC-aktivitet i 2008.

12


d) internt regnskab 07 vedr. VUC på Samsø

Undervisningen på Samsø er regnskabsmæssigt integreret i skolens økonomi som et helt

normalt undervisningssted, og der kan derfor ikke trækkes særskilte tal ud vedr.

økonomien for Samsø. I 2007-regnskabet er Samsø derfor behandlet som en del af det

samlede regnskab. Af hensyn til bestyrelsens mulighed for at følge udviklingen udfærdiger

skolen ved hvert regnskabsårs afslutning manuelt en vejledende opgørelse vedr. Samsø.

Denne interne opgørelse vedr. 2007 vil blive kommenteret på mødet.

Per Lund gennemgik og kommenterede regnskabet 2007 for VUC Samsø. På grund af

engangstilskud i 2007 udviser dette interne regnskab et overskud. Da disse tilskud

bortfalder fra og med 2008, vil resultatet i 2008 blive negativt, formentlig i

størrelsesordenen ca. 300.000. Forudsætningen for dette forventede 08-resultat er

endvidere, at der fortsat kan anvendes medarbejdere bosat på Samsø i samme omfang som

tidligere. Ledelsen bemærkede, at der både i 07 og i 08 er gjort en meget stor indsats af

den daglige leder på VUC Samsø i forhold til at få optimeret ressourceanvendelsen.

e) samarbejdsaftaler om GSK med AU, IHA og VIA

Skolen har i foråret 08 indgået en aftale med Aarhus Universitet (AU) om et samarbejde

om drift af gymnasial supplering forud for studiestarten. Aftalen omfatter al supplering,

men har for sommerkursernes vedkommende især fokus på naturvidenskab. Som en del af

aftalen foregår ca. 50 % af suppleringen i Aarhus Universitets bygninger, og suppleringen

er tilrettelagt således, at ansøgerne efter eksamen glider umærkeligt over i rusintroduktion

og studiestart. Ansvaret for al supplering er VUC Århus’, idet AU har ønsket at afvikle

tidligere interne forløb.

En tilsvarende aftale er på beddingen vedr. Ingeniørhøjskolen i Århus (IHA), der i disse år

nyvurderer de såkaldte adgangskurser, herunder supplering for studenter, med henblik på

at gøre opgaven mere ”mainstream” og flytte denne til VUC Århus.

Det kan endvidere oplyses, at skolens ledelse har kontakt til professionshøjskolen VIA,

University College, om en tilsvarende ordning for deres uddannelser. I sommeren 07

startede dette arbejde med supplering i læreruddannelsen. Dette arbejde fortsætter i 08,

men tænkes udvidet til også at omfatte flere af VIA’s uddannelser.

Samarbejdet med de videregående uddannelser om supplering og om fødekæder er en del

af skolens strategiplan.

f) ETU 08 – elevtilfredshedsundersøgelse oktober 2008

I oktober måned gennemfører skolen en elevtrilfredshedsundersøgelse (ETU) efter et

koncept udviklet i et samarbejde mellem Århus-virksomheden Ennova og en rækker skoler

(erhvervsskoler, VUC’er og gymnasier). Undersøgelsen er omfattende og giver mulighed

for benchmarking med et stort antal skoler. Undersøgelsen tilrettelægges på en sådan

måde, at der sikres størst mulig svarprocent.

Undersøgelsens resultat vil blive forelagt bestyrelsen omkring årsskiftet 08/09.

g) skolens deltagelse i netværket Østjysk Kompetencecenter

Som meddelt ved bestyrelsens MØDE 4 den 14. november 2007 deltager er skolen medlem

af Østjysk Kompetencecenter (ØKC). ØKC er en sammenslutning af skolerne: Århus

13


Købmandsskole, Aarhus tekniske skole, Social- og Sundhedsskolen i Århus, VUC Århus

og Skanderborg Uddannelsescenter. Sammenslutningen er dannet med henblik på i

fællesskab at levere vejledning og undervisning inden for tre selvstændige og eksternt

finansierede projekter alle rettet mod arbejdsmarkedets behov: a)

Voksenvejledningsnetværk vdr. små og mellemstore virksomheder (finansieret af staten)

b) Kompetenceplatformen

(finansieret af RegionMidt) og c) Jobsløjfen (finansieret af Socialfonden/RegionMidt).

Skolens deltagelse i dette netværk er eksternt finansieret, dog hæfter skolen solidarisk vdr.

b) Kompetenceplatformen. Da denne solidariske hæftelse (max. udløsning 5 mio kr for

hele projektet) overstiger forstanders bemyndigelse på kr. 1 mio kr, nævnes denne her.

Forudsætningen for, at hæftelsen rammer VUC Århus alene, er, at alle øvrige skoler end

VUC Århus samtidigt går fallit, og at det fulde tilskudsbeløb derfor skal tilbagebetales,

hvilket anses som helt urealistisk.

Der orienteres om ØKC’s arbejde under punktet, ligesom den teoretiske mulighed for

hæftelse vil blive yderligere uddybet.

Preben Clausen orienterede om punktet samt den økonomiske risiko, VUC Århus hæfter

for. Bestyrelsen modtog orienteringen uden bemærkninger.

14


VUC Århus

BS 8

3.9.2008

8. Eventuelt

Ingen punkter.

15


Underskriftsblad BS 8 til brug ved BS 9:

I bestyrelsen:

Katherine Richardson

(formand)

Hans Halvorsen

(næstformand)

Erik Højsholt

Merete Ipsen

Sidsel Homann

Pauli Johansen

Claus Christensen

Ole Pedersen

Børge Rasmussen

Niels Jørgen Andreasen

Preben Clausen (forstander)

16

More magazines by this user
Similar magazines