Ansøgningsskema til virksomhedsgodkendelse ... - EVU

evu.dk

Ansøgningsskema til virksomhedsgodkendelse ... - EVU

Virksomhed:

Navn: Tlf.: CVR-nr.:

Adresse: Postnr.: By:

Indehaver:

Dato og år for virksomhedens etablering:

Medlem af arbejdsgiverorganisation, navn:

Har virksomheden tidligere været godkendt

til at uddanne lærlinge?

Ja

Nej

Følgende værkstedsadresser ønskes godkendt:

Hvor stor har den udbetalte lønsum ca. været til

faglærte i de seneste 3 år?

20______ i kr.

20______ i kr.

20______ i kr.

Faglærte i virksomheden:

Antal beskæftigede indenfor Ventilationsområdet:

Værkstedsforhold:

Opfylder værkstedet Arbejdstilsynets regler for

følgende forhold (sæt kryds):

Spiseforhold:

Ja

Nej

Toiletforhold:

Vaskeforhold:

Garderobe:

Ønskes godkendelse til mobilt værksted?

Ja

Ønskes godkendelse til kombinationsaftale? Hvis ja - udfyld felterne herunder

Ja

Navn: Tlf.: CVR-nr.:

Adresse: Postnr.: By:

Praktiksted:

Virksomheden ønsker at blive godkendt som praktiksted for uddannelsen til ventilationstekniker (sæt x):

Er virksomheden godkendt til andre uddannelser:

Hvis ja, hvilke

Ja

Nej

Arbejdsopgaver, som virksomheden kan tilbyde eleven:

Arbejdsopgaver (sæt kryds): Ja Nej

Ventilation, montering af kanaler

Ventilation, montering af aggregater

Ventilation, indregulering af luftmængde og automatik

Undertegnede berigtiger herved de angivne oplysninger

og bekræfter samtidig, at virksomheden

har værksted, udstyr, værktøjer og arbejdsopgaver

inden for de ansøgte specialeområder. Dato: Underskrift:


ANSØGNINGSSKEMA

til godkendelse af ventilationsvirksomheder som praktiksted

Det påhviler det Faglige Udvalg for VVS-energiuddannelsen

at træffe afgørelse om virksomhedernes

egnethed som praktiksted for elever, der søger uddannelse

til:

- Ventilationstekniker

Det Faglige Udvalgs afgørelse foretages på grundlag

af virksomhedens egnethed til at give praktisk

oplæring i forekommende arbejdsopgaver inden for

vvs-energiuddannelsen, og med vægt på det eller de

uddannelsesspecialer, der søges godkendelse til.

Derudover indgår hensynet til Arbejdstilsynets bestemmelser

vedrørende velfærdsforanstaltninger og

udsugning på værksteder i vurderingen.

Udvalgets vurdering og afgørelse foretages på baggrund

af virksomhedens oplysninger i ansøgningsskemaet,

som derfor bedes udfyldt og returneret til

udvalget.

For at lette sagsbehandlingen og udvalgets vurdering

bedes alle punkterne i ansøgningsskemaet udfyldt.

Oplysningerne behandles fortroligt jf. gældende love

og regler. Godkendelse af virksomheden som praktiksted

vil ved det Faglige Udvalgs indstilling være

gældende i 4 år.

Virksomheden kan ansøge om at blive godkendt som

praktiksted for ét eller flere vvs-specialer. Det forudsættes,

at virksomheden fortrinsvis arbejder inden for

det eller de specialeområder, der søges godkendelse

til jf. ansøgningsskemaet.

Det forudsættes endvidere, at der i virksomheden

forefindes værksted, udstyr og værktøj mv. for udførelse

af arbejde og uddannelse inden for området.

Til ansøgningsskemaet er der vedlagt en orienterende

værktøjsliste for de almindeligst forekommende

værktøjer og maskiner inden for de enkelte specialeområder.

Virksomheder, der opfylder betingelserne for godkendelse

- Virksomheder, hvis ansøgning umiddelbart kan

godkendes, modtager senest 2 uger fra ansøgningen

er modtaget i sekretariatet en godkendelse

fra Det Faglige Udvalg. Virksomheden orienteres

samtidig om, at Det Lokale Uddannelsesudvalg

inden for de nærmeste 2 måneder kan aflægge

virksomheden et besøg.

Virksomheden oplyses om de vilkår, det vil medføre,

hvis godkendelsen er givet på urigtige oplysninger

(erstatningskrav fra eleven, hvis aftalen

opsiges) – jf. § 46 og 47 i Erhvervsuddannelsesloven.

- Sekretariatet orienterer Det Lokale Uddannelsesudvalg

om godkendelsen og medsender skema til

brug ved en eventuel besigtigelse.

- Det Lokale Uddannelsesudvalg vurderer, om virksomheden

skal besigtiges. Hvis udvalget beslutter

at besigtige, skal dette ske inden for de første 2

måneder af godkendelsesperioden.

Såfremt Det Lokale Uddannelsesudvalg ved

besigtigelsen konstaterer, at virksomheden har afgivet

urigtige informationer til Det Faglige Udvalg,

overgives sagen omgående hertil.

Virksomheder, der ikke opfylder betingelserne for

godkendelse

- Virksomheder, der med baggrund i de fremsendte

oplysninger i ansøgningsskemaet ikke umiddelbart

kan godkendes, får et afslag fra det faglige udvalg

senest 2 uger efter ansøgningen er modtaget i

sekretariatet med oplysning om mulighed for at

anke afslaget.

- Sekretariatet orienterer Det Lokale Uddannelsesudvalg

om afslaget.

Med venlig hilsen

Det Faglige Udvalg for VVS-energiuddannelsen

Ansøgninsskemaet sendes til:

EVU - El- og Vvs-branchens Uddannelsessekretariat

Højnæsvej 71, 2610 Rødovre

tlf.: 3672 6400, fax: 3672 6433, email: evu@evu.dk

More magazines by this user
Similar magazines