Læs mere om pointsystemet - Byggeriets Evaluerings Center

byggeevaluering.dk

Læs mere om pointsystemet - Byggeriets Evaluerings Center

Byggeriets Evaluerings Center

Bygge Rating

Notat om pointsystem til faktablade og karakterbøger

for udførende virksomheder

Version 2013


December 2012

Indholdsfortegnelse

1 Bygge Rating ................................................................................................... 3

2 Bygge Rating for entreprenører ........................................................................ 4

3 Beskrivelse af pointsystemet ............................................................................ 6

4 Helt eller delvist afbrudte evalueringer ............................................................. 8

5 Opdateringer .................................................................................................... 8

6 Bygge Rating for ’kundetilfredshed’ og ’kundeloyalitet’ ..................................... 9

Bilag .................................................................................................................. 10

2


December 2012

1 Bygge Rating

Bygge Rating er en metode til at fortolke og illustrere nøgletallene, dvs. et

supplement til nøgletalssystemet. Nøgletallene kan i sig selv være svære at

fortolke og anvende, bl.a. fordi de ikke giver læseren information om, hvilke

værdier, der kan betragtes som hhv. ’gode’ og ’dårlige’. Det er hensigten, at

Bygge Rating skal gøre nøgletalssystemet mere brugbart og lettere at beherske.

For at opstille et ratingsystem, er det nødvendigt at træffe en række beslutninger,

fx om vægtningen af de enkelte nøgletal. Ratingsystemet skal ses som én blandt

mange mulige metoder til at fortolke og illustrere nøgletallene. Der findes ikke én

rigtig metode, men nogle metoder er mere velegnede end andre. Ratingsystemet

er et kvalificeret forslag til en metode, som brugere af systemet kan vælge at

anvende. Det er intentionen, at ratingsystemet skal tilgodese behovet hos

flertallet af systemets brugere.

Det er naturligvis muligt at bruge andre metoder end Bygge Rating, når man

anvender byggeriets nøgletalssystem.

Bygge Rating er såkaldt ’open source’, dvs. at andre må benytte systemet.

Fordelen ved Bygge Rating er, at den er velkendt og intuitiv – og derfor ikke

behøver en ’brugsanvisning’. Illustrationen, som viser en A-E rating, kan

anvendes af de brugere, der har behov for en enkel måde at anvende

nøgletalssystemet. Brugere med behov for yderligere information har mulighed

for at se på de bagvedliggende nøgletal. Således tilgodeser Bygge Rating både

de brugere, der har brug for at anvende nøgletalssystemet på et overordnet

niveau, samt de brugere, der har behov for et detaljeret niveau.

3


December 2012

2 Bygge Rating for entreprenører

Nøgletalssystemet for entreprenører består af 10 nøgletal med forskellige

enheder. For at kunne ’summere’ nøgletallene i en Bygge Rating, opstilles et

pointsystem ved at anvende centrets database. Datagrundlaget for pointsystemet

i Tabel 1 er nøgletal fra 2030 sager, der er max. 3 år gamle pr. 27. december

2012. I højre kolonne er det beregnede gennemsnit for samme dato vist for hvert

nøgletal. Det fremgår heraf, at gennemsnittet for det enkelte nøgletal indgår i det

interval, der giver 3 point. Det gælder dog ikke nøgletallene ’kundetilfredshed’ og

’kundeloyalitet’ for hvilke der henvises til afsnit 5.

Tabel 1: Pointsystem for entreprenører (pr. 27. december 2012)

Nøgletal

Faktisk udførelsestid i forhold til planlagt

udførelsestid korrigeret for

tidsfristforlængelser

Point

1 2 3 4 5

BEC

gennemsnit

≥123,53


December 2012

100 af de evaluerede entrepriser. Til orientering kan oplyses, at den

gennemsnitlige entreprisesum er ca. 5,8 mio. kr. i datagrundlaget.

Tabel 2: Fordeling af sager ved brug af pointsystem (pr. 27/12/2012)

Nøgletal

Faktisk udførelsestid i forhold til planlagt udførelsestid

korrigeret for tidsfristforlængelser

Point

1 2 3 4 5

Sum

2 % 6 % 5 % 2 % 86 % 100 %

1) Antal kosmetiske mangler 5 % 17 % 21 % 17 % 40 % 100 %

2) Antal mindre alvorlige mangler 5 % 15 % 14 % 7 % 60 % 100 %

3) Antal alvorlige og kritiske mangler 1 % 4 % 3 % 0 % 91 % 100 %

Økonomisk værdiansættelse af mangler 5 % 16 % 21 % 19 % 39 % 100 %

Ulykkesfrekvens 1 % 2 % 1 % 0 % 97 % 100 %

Det er ikke muligt at lave en inddeling af datagrundlaget, som medfører, at der er

lige mange sager i hver pointklasse. Det skyldes, at der er forholdsvis mange

sager, der alle opnår det bedste resultat (fx nul mangler, nul arbejdsulykker etc.),

og disse sager bør naturligvis have det maksimale antal point for de pågældende

nøgletal.

I tabel 3 vises den procentvise fordeling af virksomheder pr. 27. december 2012

ved anvendelse af pointsystemet i Tabel 1. Til orientering kan oplyses, at 834

entreprenører har nøgletal hos Byggeriets Evaluerings Center pr. 27. december

2012.

Tabel 3: Fordeling af virksomheder ved brug af pointsystem (pr. 27/12/2012)

Nøgletal

Faktisk udførelsestid i forhold til planlagt udførelsestid

korrigeret for tidsfristforlængelser

Point

1 2 3 4 5

Sum

2 % 9 % 9 % 5 % 76 % 100 %

1) Antal kosmetiske mangler 6 % 17 % 25 % 21 % 31 % 100 %

2) Antal mindre alvorlige mangler 4 % 14 % 18 % 10 % 53 % 100 %

3) Antal alvorlige og kritiske mangler 1 % 5 % 6 % 2 % 85 % 100 %

Økonomisk værdiansættelse af mangler 3 % 18 % 24 % 21 % 34 % 100 %

Ulykkesfrekvens 0 % 2 % 3 % 0 % 94 % 100 %

5


December 2012

3 Beskrivelse af pointsystemet

Dette afsnit giver en matematisk beskrivelse af, hvordan pointsystemet opstilles

på baggrund af nøgletallene i centrets database samt det beregnede gennemsnit

for det enkelte nøgletal.

For hvert nøgletal som indgår i pointsystemet rangordnes nøgletallene i stigende

rækkefølge. Den første sag får nr. 1, næste sag får nr. 2 osv.

Dernæst tælles antallet af sager i følgende grupper:

x: Antal sager med den laveste (dvs. bedste) værdi af nøgletallet 1

y: Antal sager med en værdi af nøgletallet, der er bedre end eller lig

med gennemsnittet, men som ikke er med i gruppe x

z: Antal sager med en værdi af nøgletallet, der er højere end

gennemsnittet

Gennemsnit for de enkelte nøgletal beregnes som vægtede gennemsnit af

nøgletal fra de gyldige sager på den dato, hvor pointsystemet opdateres. Som

vægt benyttes entreprisesummen. Som gyldige sager regnes alle sager hvor

evalueringen er afsluttet indenfor de seneste 3 år.

De afgrænsende værdier i pointsystemet, jf. tabel 1, fastsættes nu. Der tælles fra

sag n=1 til sag n, hvor n fastsættes således:

Tabel 4: Inddeling af datagrundlag

n = nummer på den sag, hvis nøgletal benyttes som afgrænsende

Point

værdi

For Tidsfrister og Mangler x + 1/10 y


For Arbejdsulykker

x

x + 2/3 y

x + y + 1/3 z

x + y + 5/6 z

Resten

Ved beregning af n rundes op til nærmeste heltal.

Når man fx skal finde den afgrænsende værdi mellem 4 og 3 point, tæller man

fra sag nummer 1 til sag nummer ”x + 2/3 y”. Det beregnede nøgletal for denne

sag med to decimaler udgør den afgrænsende værdi.

Metoden til fastsættelse af grænseværdier er vist i figuren nedenfor. Som

eksempel er vist værdier for nøgletallet ”Faktisk udførelsestid i forhold til planlagt

udførelsestid korrigeret for tidsfristforlængelser”. De punkterede linjer indikerer at

der af pladshensyn er udeladt dele af datagrundlaget.

1 Dvs. 100 % for nøgletallet Tidsfrister og 0 for nøgletallene om Mangler og arbejdsulykker

6


December 2012

Laveste værdi

100,0

n = 0

100,0

100,0

x sager

5

100,02

100,18

n = x + 1/10 y

y sager

4

Gennemsnit = 101,31

100,99

101,07

101,30

101,32

3

n = x + 2/3 y

101,64

101,88

102,71

z sager

2

n = x + y + 1/3 z

n = x + y + 5/6 z

Højeste værdi

190,59

210,82

259,38

287,50

1

Figur 1 Metode for fastsættelse af grænseværdier i pointsystem

De fundne grænseværdier afrundes til to decimaler, og disse afrundede værdier

anvendes i pointsystemet.

Inddelingen af datagrundlaget er et eksempel på, hvor det er nødvendigt at

træffe beslutninger, fordi der ikke findes én rigtig metode. Her er det efterprøvet,

at den valgte metode giver en hensigtsmæssig fordeling af resultaterne i de fem

pointklasser. Som det fremgår af tabel 2, medfører metoden, at der ikke er lige

mange sager i hver pointklasse, men derimod er sagerne i den enkelte

pointklasse kendetegnet ved deres respektive afstand fra gennemsnittet.

7


December 2012

4 Helt eller delvist afbrudte evalueringer

I både faktablad og karakterbog kan der mangle nøgletal i tilfælde af, at der ikke

er opnået enighed. I så fald er der tale om en helt eller delvist afbrudt sag. Når et

nøgletal ikke kan beregnes, er det heller ikke muligt at opnå point og Bygge

Rating for det pågældende nøgletal. I praksis vil der i så fald blive vist et tomt felt

ud for det/de pågældende nøgletal.

Særligt for nøgletallet ’kundeloyalitet’ 2 gælder, at det ifølge bekendtgørelserne

om nøgletal ikke skal vises i karakterbogen, før det er beregnet på minimum 3

sager for den enkelte virksomhed. Dette nøgletal vil derfor indledningsvist

mangle i flere virksomheders karakterbøger, men det vil dog indgå i beregningen

af entreprenørens Bygge Rating for området ”kundetilfredshed”, uanset om det

vises i karakterbogen.

5 Opdateringer

Datagrundlaget ændrer sig i takt med, at gamle sager forældes og nye sager

bliver evalueret. Derfor skal pointsystemet opdateres med passende mellemrum,

med henblik på at justere systemet i forhold til de aktuelle gennemsnit.

Det vil dog være uhensigtsmæssigt at foretage alt for hyppige opdateringer, fordi

der bør være en vis stabilitet i pointsystemet, for at det har størst mulig værdi for

brugerne. Desuden foregår ændringerne i det samlede datagrundlag forholdsvist

langsomt. Pointsystemet opdateres derfor en gang årligt med virkning fra den 1.

januar. Det kan blive nødvendigt at overveje behovet for hyppigere (’ad hoc’)

opdateringer af pointsystemet.

Det må tilsigtes, at datagrundlaget for disse opdateringer omfatter alle

evaluerede sager. Byggeriets Evaluerings Center inviterer derfor øvrige

evaluatorer til at samarbejde om opdateringer af pointsystemet.

2 Nøgletallet blev introduceret med version 2 af nøgletalssystemet for entreprenører.

8


December 2012

6 Bygge Rating for ’kundetilfredshed’ og ’kundeloyalitet’

For nøgletallene ’kundetilfredshed’ og ’kundeloyalitet’ anvendes skalaerne for de

to nøgletal direkte i pointsystemet. Det skyldes, at kundens tilfredshedsvurdering

skal foretages i forhold til ’gennemsnittet’, og der er således allerede indlagt en

gennemsnitsbetragtning i selve nøgletallet.

Nøgletallet ’kundetilfredshed’ er opgjort efter følgende karakterskala:

1 = Meget værre end gennemsnittet

2 = Værre end gennemsnittet

3 = Som gennemsnittet

4 = Bedre end gennemsnittet

5 = Meget bedre end gennemsnittet.

Nøgletallet ’kundeloyalitet’ viser kundens vurdering af, om hun/han vil benytte

virksomheden igen ved et lignende projekt. Nøgletallet er opgjort efter følgende

karakterskala:

1 = Udelukket

2 = Sikkert ikke

3 = Muligvis

4 = Sikkert

5 = Helt sikkert

Entreprenørens point for området ’kundetilfredshed’ beregnes som

gennemsnittet (med en decimal) af nøgletallet ’kundetilfredshed’ og nøgletallet

’kundeloyalitet’ (uanset om sidstnævnte vises i karakterbogen).

9


December 2012

Bilag

I pointsystemet version 2011 var den afgrænsende værdi mellem 5 og 4 point for

nøgletal om Tidsfrister og Mangler lig med laveste værdi 3 . I pointsystemet for

2012 blev det besluttet at flytte grænsen en smule, så muligheden for at opnå 5

point på disse områder blev forbedret. Ændringen tilgodeså især virksomheder

med mange evalueringssager, som tidligere kunne have svært ved at opnå 5

point.

Grænsen mellem 4 og 5 point defineres således, at den 90 % fraktilen af

sagerne, der har nøgletal mellem den laveste værdi af nøgletallet og

gennemsnittet, opnår 5 point. Det samme gælder sager med præcis den laveste

værdi af nøgletallet:

Grænseværdi

5 4 3 2 1

10% 90%

Laveste

værdi

Gennemsnit

Højeste

værdi

3 Dvs. 100 % for nøgletallet Tidsfrister og 0 for nøgletallet om Mangler

10

More magazines by this user
Similar magazines