Bilag 4.A, Tilbudsskema Firmanavn - Miljøstyrelsen

mst.dk

Bilag 4.A, Tilbudsskema Firmanavn - Miljøstyrelsen

Kravspecifikation:

Elektronisk overvågning af danske medier for Miljøministeriet

I. Miljøministeriets medieovervågning skal omfatte følgende kildetyper:

� Alle danske, landsdækkende dagblade samt øvrige regionale og lokale danske dagblade,

herunder gratis omdelte dagblade som MetroXpress, 24 timer og Urban.

� Ugeaviser.

Bilag 4.

� Fagblade. Blandt andet Ingeniøren, Effektivt Landbrug, Landbrugsavisen, Computerworld,

Danske Kommuner, Dansk VVS, Dansk Golf, Jæger, Kommunen, Landbrug nord,

Landbrug Øst, Landbrug Syd, Landbrug Fyn, Landsbyerne, Journalisten, Lastbilmagasinet,

Licitationen, Mandag Morgen, Maskinbladet, Økologi & Erhverv, Sermitsiaq, Skoven,

Tænk, Transportmagasinet

� Alle nyhedsprogrammer i landsdækkende TV- og radio samt alle nyhedsprogrammer på

TV2 og DR´s regionale TV- og radio-stationer.

� Væsentlige, faste programmer som: DR/21Søndag, Aftenshowet, Agenda, Deadline,

Horisont, Kontant, Magasinet Penge, Miljømagasinet, Natursyn, Orientering (aften og

søndag) P1 Business, P1 Debat, P1 Politisk debat, P1 (morgen, formiddag og eftermiddag).

TV2/Go’ aften Danmark, Go’ morgen Danmark.

� Webmedier knyttet til de ovenfor nævnte dagblade, fagblade og ugeaviser samt de ovenfor

nævnte TV- og radiostationer samt selvstændige webmedier, herunder Altinget.dk,

180grader.dk, presswire.dk, sportsfiskeren.dk, skovognatur.dk, Videnskab.dk

� Nyhedsbureauet Ritzau.

Medierne overvåges elektronisk på baggrund af en række søgeprofiler defineret af Miljøministeriet

(Se Bilag 2.B.) Der skal være mulighed for at Miljøministeriet løbende kan justere søgeprofiler

samt oprette nye profiler efter behov.

Artikler indfanget af søgeord, men med et for ministeriet irrelevant indhold, skal frasorteres.

Nye dagblade, ugeaviser, webmedier, TV- og radioprogrammer, som jævnligt må forventes at

bringe artikler/indslag indenfor Miljøministeriets område, skal løbende inkluderes i

medieovervågningen.

Nuværende omfang af artikler vurderes på årsplan at være cirka 36.000. Hertil kommer ca. 3.000

indslag i TV- og radioprogrammer. Antal af artikler i webmedier vurderes at udgøre ca. 10.000

årligt.


II. Krav til leveringsform for artikler.

� Artikler fra alle landsdækkende dagblade og minimum 95 % af artiklerne fra de øvrige

dagblade skal leveres elektronisk.

� Artikler fra ugeaviser skal leveres elektronisk

� Der skal leveres data om artiklen (medie, dato, sektion, og side). Der leveres desuden - i den

udstrækning tilbudsgiver kan opnå aftale med medierne - en pdf med den oprindelige

opsætning i avisen.

� Minimum 95 % af artiklerne i webmedier skal leveres som dybe links direkte til artiklerne.

Når det ikke er muligt at levere dybe links direkte til artiklen, leveres i stedet et link til

webmediets forside.

� Ritzau meddelelser – eller andre artikler, der har samme ordlyd - skal leveres, så den enkelte

meddelelse/artikel kun vises en gang og med tilknytning af en oversigt over alle de medier,

hvor de enkelte meddelelser/artikler har været bragt.

III. Krav til leveringsform af TV- og radioindslag

Indslag fra nyheds- og TV- programmer skal leveres som resuméer. I resuméet skal væsentlige

pointer og budskaber stå forrest i resuméet. Resuméet skal skrives objektivt og gengive essensen af

indslagets indhold herunder hvem der optræder. Resuméerne består af en overskrift og 5-10 linjers

brødtekst. Kilde (program), dato, tidspunkt, evt. journalist skal fremgå adskilt fra resuméet. I det

omfang den pågældende TV- eller radiokanal har udarbejdet et resumé, linkes der direkte til dette.

Hvis kanalen giver mulighed for det, linkes der direkte til programmet.

IV. Krav til leveringstidspunkt til

Hverdage:

Kl. 6:

- Artikler fra landsdækkende dagblade, gratis omdelte dagblade og regionale dagblade, som er

udkommet samme dag, landsdækkende webmedier.

- Resumeer af radio- og tvudsendelser samt Ritzau telegrammer og landsdækkende

webmedier fra den foregående dag.

Kl. 13:

- Artikler fra lokale dagblade, ugeaviser, fagblade og samtlige webmedier (også artikler fra

landsdækkende webmedier, der er udkommet efter sidste leverance..

Lørdag/søndag og helligdage:

Kl.8. :

- En samlet leverance indeholdende samtlige kilder nævnt ovenfor under overskriften

”Hverdage”, der er udkommet siden sidste leverance.

Ved forsinkelser (> 15 minutter) skal der sendes en orienterende mail.

V. Leveringssteder og krav til disse:

Leverancerne skal ske til portal, hjemmeside og som mailservice:

� Koncernadgang via portal samt krav om brugervenlighed


Resultatet af den samlede medieovervågning skal leveres i en portal, som alle

Miljøministeriets medarbejdere (ca. 3000) har adgang til via Miljøministeriets intranet.

Artiklerne/resuméerne skal være tilgængelige på portalen i minimum 6 måneder. Visuelt

skal overvågningen præsenteres, så artikler/resuméer præsenteres samlet for hele ministeriet

i en velstruktureret opdeling:

Portalen skal have en brugervenlig søgefunktion, hvor der kan søges på ministeriets profiler,

kilder, kildetyper, enkelte datoer, afgrænsede tidsperioder og emneord. Portalen skal

endvidere give mulighed for samlet udprintning af den fulde ordlyd af alle artikler/resuméer

i hver leverance. Det skal etableres en brugervenlig funktionalitet, som gør det muligt med

få klik, at fremsøge og samlet udprinte den del af leverancen, der hører under en bestemt

søgeprofil (bilag 4B).

� RSS-feeds til Miljøministeriets hjemmeside:

Den samlede daglige leverance skal leveres som RSS-feeds inden kl. 12.00, samme dag som

artikler, resume af TV/radioovervågningen, links m.v. leveres. Overvågningen skal kunne

præsenteres samlet for hele ministeriet og skal kunne fremsøges under hver af ministeriets

søgeprofiler (Bilag 4B). Af artiklerne gengives på hjemmesiden ca. 200-250 tegn excl.

overskrift.

Leverancerne skal leveres til portalen på de tidspunkter, der er anført under pkt. IV.

Link til miljøministeriets version af presseklippet på ministeriets hjemmeside:

http://www.mim.dk/Nyheder/Presseklip/

� Mailservice til presse- og kommunikationsmedarbejdere:

Miljøministeriet benytter en særlig mailservice til presse- og kommunikationsmedarbejdere

samt andre særligt interesserede. Mailservicen indebærer, at Miljøministeriet selv

vedligeholder en distributionsliste. Hertil skal tilbudsgiver hver morgen sende en eller flere

mails. Mailservicen skal følge de leveringstidspunkter, som er angivet i pkt. IV.

VI. Samarbejde

Leverandøren vil få en kontaktperson i Miljøstyrelsen, som vil stå for kontakt både i

implementerings- og driftsfase om kvaliteten af leverancerne, herunder også opdatering af

søgeordsprofiler og hvilke medier, der er inkluderet i overvågningen.


Bilag 4.A, Tilbudsskema

Firmanavn:

Ydelsen Pris indeholdende samtlige udgifter forbundet med

opgavens udførelse i danske kroner, eksklusiv

moms prisniveau 2012.

Overvågning af dagblade og ugeaviser

Overvågning af TV- og radio

udsendelser

Overvågning af websider og Ritzau

meddelelser

Daglig leverance med Ritzau

meddelelser

Samlet pris


Bilag 4.B, Miljøministeriets søgeprofiler

For at lette arbejdet for ministeriets presse- og kommunikationsmedarbejdere og for at øge

medarbejdernes generelle overblik over artikler i portalen, skal der for hver institution skabes en

selvstændig profil, således at profilerne kan præsenteres separat på portalen. Miljøministeriet ønsker

aktuelt følgende profiler: Miljøministeren, Miljøministeriets departement, Miljøstyrelsen (MST),

Naturstyrelsen (NST), samt Kort & Matrikelstyrelsen (KMS). Til hver af styrelserne er foruden

styrelsesnavnet knyttet en liste med søgeord med henblik på at opfange netop de artikler, som er

relevante for den pågældende styrelse.

Miljøministeren:

Karen Ellemann, miljøminister

Departementet: miljøministeriet, naturklagenævnet, miljøklagenævn, institut for miljøvurdering,

folketingets miljø- og planlægningsudvalg, center for koncernforvaltning, MPU, FMPU,

miljømilliard, bjørn lomborg, copenhagen consensus.

Miljøstyrelsen:

miljøstyrelsen, forurening, giftstoffer, plantegifte, kvælstof, vedvarende energi, forurening,

chiptuning, grønne afgifter,

partikelfilter, partikelfiltre, grøn afgift, grønne biler, bilfri by, miljøzone, fsc-certifikat, miljøkemi,

energistrategi, energiforskning, energihandlingsplan, energibesparelser, miljøteknologi,

jordforurening, brint , brintteknologi, genanvendeligt affald, EMAS, LCA,

REACH,kemikalieinspektionen, phalater, grænseværdi, olieforurening, grønne regnskaber,

randzoner, sprøjtezoner, overproduktion af svin eller grise, braklægning, gmo, pesticider,

sprøjtemidler, bekæmpelsesmiddel, bekæmpelsesmidler, biocider, bioteknologi , kemikalier,

parfumeallergi, videnscenter for allergi,

MCS, indeklima.

Naturstyrelsen:

naturstyrelsen, skov- og naturstyrelsen, skove, skovbrug, træer, naturgenopretning,

naturgenopretning, naturforvaltning, reservat, vildtkonsulent, biodiversitet, olieforurening,

skovdrift, skovfoged, statsskovdistrikt, skovrejsning, jagttegn, natura 2000,

vildmose, læsø, mols bjerge, møn, nordsjælland, thy, vadehavet, skjern i forbindelse med

nationalparker

by og landskabsstyrelsen, planstyrelsen, miljøcenter, danmarks miljøundersøgelse, novana, devano,

rederifunktionen i faaborg, giftgrunde, drikkevandsforurening, grundvand, have, havmiljø,

vandforsyning, vindmøller, miljømålsloven, lov om miljømål, vandplaner,

grundvandsmonitorering, grundvandskortlægning, landovervågning, grundvandsdatabase, iltsvind,

marinegeologi, vandressourcer, drikkevand, vandmiljøplan, naturaplan, naturplan, planforvaltning,

rødlisten, gullisten, vvm, strandbeskyttelseslinie, klitfredningslinie, fredningsnævn, vandløbslov,

vadehavssamarbejdet, vadehavsovervågning, vadehavsforum, vindmølle, landvinding, kystsikring,

naturbeskyttelse, truede plantearter, søer og vandløb, regionalplaner, olieudslip, butikscenter,

storcenter, strandbeskyttelse, kystbeskyttelse, naturbeskyttelse, natureservat, naturovervågning,

vildtreservat, natura 2000, naturforvaltning, naturgenopretning, biodiversitet, musling, østers,

fuglebeskyttelse, fuglereservat, habitat, rottebekæmpelse, rotter, havneudvidelse, danmarks bedste

drikkevand, dansk vand grand prix, dansk vand grandprix, byzone, sommerhuse, lufthavn,


miljøafgift, sommerhusområde, ferieanlæg, fritidsanlæg, bæredygtig by, kystnærhedszone,

landzoneadministration, lokalplan, regionplan, havnetunnel,

kollektiv trafik, arealanvendelse,

byomdannelse, kvarteromdannelse, landdistriktspolitik, det åbne land, lokal agenda 21, lokal

agenda21, Agenda 21,

plan09, plan 09, planstrategi 2007, kommuneplan, planstrategi, planlov, planprocesser,

kommuneplan, erhvervsområde,

byplanlægning, bypolitik, landzone, borgerinddragelse, arkitekturpolitik, boligpolitik,

landsplandirektiv

Kort og Matrikelstyrelsen:

kort og matrikelstyrelsen, FOTdanmark, fælles objekt typer, miniMAKS, infrastructure for spatial

information in europe, inspire projekt, direktiv inspire, statsaftalen, matrikulært system,

højdemodel, flyfoto, kortforsyning, matrikelkort, referencenet, referencenettet, danmarks

geografiske referencenet, geodata, geografisk infrastruktur, geografisk administrationsgrundlag,

arealinformationssystem, kørselsafgift, elektronisk tinglysning, digital tinglysning, digital tingbog,

elektronisk tinglysning, geografisk information, GIS, ortofoto, grønt danmarkskort


Option

Bilag 5.

Der skal afgives tilbud på følgende option, som er uden kontraheringspligt for ordregiver:

1. Analyse af danske mediers dækning af Miljøministeriet

Kvalitativ vurdering af mediernes omtale af ministeriet og dets sagsområder, således at image og

effekten af pressearbejde og øvrig kommunikationsindsats kan måles, for såvel ministeriet som

helhed, opdelt på styrelser, . Parametre der kunne indgå: f.eks. tone (positiv, neutral, negativ),

medietypefordeling, regional fordeling, bruttolæsere og medie/annonceværdi.

Vurderingerne skal både kunne ske i form af vurderingen af den generelle pressedækning i en

periode og måling på enkeltsager.

Der ønskes forslag til løsning af opgaven inden for en ramme af indtil 200.000 kr. pr år for hele

ministeriet, f.eks. i form af klippekort aftale for et antal årlige analyser.

.


Bilag 5.A, Tilbudsskema for option

Firmanavn:

Ydelsen Pris eksklusiv moms, fast pris eller

tilbud på rammeaftale

1. Analyse af danske mediernes dækning af

Miljøministeriet

More magazines by this user
Similar magazines