Views
3 years ago

Landzonetilladelse og dispensation fra ... - Billund Kommune

Landzonetilladelse og dispensation fra ... - Billund Kommune

Ejendommen er beliggende

Ejendommen er beliggende i det åbne land. Etablering/opførelse af ferielejligheder er ændringer af ejendommens anvendelse er omfattet af planlovens landzonebestemmelser og kræver landzonetilladelse. Ejendommen er omfattet af bestemmelser om drikkevandsinteresser, område til jordbrugsformål, kulturmiljø, værdifuldt landskab og økologiske forbindelseslinier. Det er Billund Kommunes vurdering, at idet ferielejlighederen opføres i tilknytning til eksisterende bebyggelse, vil det ansøgte ikke være i strid med ovenstående bestemmelser. Beskyttelseslinjen langs åer er udlagt for at sikre åen mod bebyggelse, tilplantning, terrænændringer mv.. Åbeskyttelseslinien forløber 150 meter fra vandløbets øverste kant (vandløbslinien). Inden for åbeskyttelseslinien er der forbud mod at placere bebyggelse, f.eks. bygninger, skure, campingvogne og master. Der må heller ikke foretages tilplantning eller ændringer i terrænet. Idet ferielejlighederne opføres i tilknytning til eksisterende bebyggelse, er det Billund Kommunes vurdering, at det ansøgte ikke er i strid med de beskyttelsesinteresser der er for åbeskyttelseslinien. Naboorientering Der er ikke afholdt naboorientering, idet det ansøgte vurderes at være af underordnet betydning for naboer. Klage Billund Kommunens afgørelse kan inden 4 uger fra offentliggørelsen i den lokale ugeavis påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagen skal være skriftlig og være modtaget ved kommunen inden lukketid på dagen for klagefristudløb. Den skal stiles til Natur- og Miljøklagenævnet og sendes til Billund Kommune, Jorden Rundt 1, 7200 Grindsted, eller e-mail: kommunen@billund.dk. En eventuel klage skal være kommunen i hænde senest den 11. juni 2013. Hvis afgørelsen påklages, vil det straks blive meddelt ansøgeren. Kommunen sender klagen med en udtalelse videre til Natur- og Miljøklagenævnet sammen med det materiale der er indgået i sagens behandling. Ansøger og klager vil modtage en kopi af kommunens udtalelse. Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af Deres klage, at De indbetaler et gebyr til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagegebyret er fastsat til 500 kr. De modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, når nævnet har modtaget klagen fra Billund Kommune. De skal benytte denne opkrævning ved indbetaling af gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet modtager ikke check eller kontanter. Natur- og Miljøklagenævnet påbegynder behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. Vejledning om klageordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk. Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er bekendtgjort af kommunen eller - i forbindelse med klage - af Natur- og Miljøklagenævnet. Tilladelsen må ikke udnyttes før klagefristen er udløbet. Side 2/3

Hvis der ikke umiddelbart efter klagefristens udløb er modtaget besked fra Billund Kommune om, at der er klaget over afgørelsen, kan tilladelsen udnyttes. Byggearbejdet kan dog ikke igangsættes før der er søgt og meddelt byggetilladelse. Med venlig hilsen Ole B. Rasmussen Kopi: Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, (dnbillund-sager@dn.dk). Dansk Ornitologisk Forening, (lokalt), (billund@dof.dk). Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V, (natur@dof.dk). Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø, (nst@nst.dk). Naturstyrelsen Trekantområdet, Førstballevej 2, 7183 Randbøl, (tre@nst.dk). Sydvestjyske Museer, Odins Plads 1, 6760 Ribe, (museum@sydvestjyskemuseer.dk). Billund Museum, Borgergade 25, 7200 Grindsted, (ggo@billund.dk). Landboretligt Udvalg att. Holger Bjørnskov, Landbrugscentret, Trehøjevej 10, 7200 Grindsted, (hob@jlbr.dk). Landboretligt udvalg att. Laila Kubel Madsen, Landbrugscentret, Nordre Boulevard 95, 6800 Varde, (lkm@lrs.dk). Friluftsrådet, att. John Kaare, Højderyggen 20, 7120 Vejle Ø, (trekantomraadet@friluftsraadet.dk). Dansk Botanisk Forening, v/Rasmus Fuglsang Frederiksen, Jordbrovej 4, st. th., 8200 Århus N, (rasmusfuglsangfrederiksen@gmail.com). Dansk Entomologisk Forening, Universitetsparken 15, 2100 København Ø, (def@entoweb.dk). Side 3/3

Grindsted - Billund Kommune
Naturkvalitetsplan - Billund Kommune
Affalds ABC - Billund Kommune
Sommerferieaktiviteter for børn & unge 2013 - Billund Kommune
VVM rapport - Billund Kommune
kulturskole - Billund Kommune
Grindsted Engsø Miljøtilstand og ... - Billund Kommune
Trafiksikkerhedsplan - Billund Kommune
Visiteret kørsel - Billund Kommune
Vadehavet - Billund Kommune
Ringkøbing Fjord - Billund Kommune
SWECO Arcitects A/s med Entasis A/S og ... - Billund Kommune
Selvstændig Sunde valg Flexjobbere - Billund ErhvervsFremme
VVM Rapport - Billund Kommune
SPILDEVANDSPLAN AALBORG KOMMUNE KLOAKFORSYNINGEN
Forslag - Hvidovre Kommune
Dispensation og landzonetilladelse til ... - Billund Kommune
Landzonetilladelse, anvendelse af ejendom til ... - Billund Kommune
Landzonetilladelse, opførelse af væksthus ... - Billund Kommune
Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinje - Sønderborg ...
Dispensation til rydning, udvidelse af ... - Billund Kommune
Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinje - Sønderborg ...
Dispensation til naturpleje på hede ... - Billund Kommune
Dispensation fra åbeskyttelseslinje, Grindsted ... - Billund Kommune
Dispensation til skur, halvtag og hundegård ... - Billund Kommune
Dispensation til renovering af pumpestation ... - Billund Kommune
Dispensation til oprensning af sø i Vorbasse - Billund Kommune
Landzonetilladelse, fyrrum. Vesterhedevej 33 ... - Billund Kommune
Dispensation fra skovbyggelinje på ... - Billund Kommune