Views
3 years ago

DANMARKS KIRKEDIGER - Danmarks Naturfredningsforening

DANMARKS KIRKEDIGER - Danmarks Naturfredningsforening

Landsrapport:

Landsrapport: Danmarks Kirkediger Side 10 af 11 Jørgen M. Hansen 07-08-2002 14:58 Manglende overordnet planlægning Som nævnt ovenfor falder det i øjnene at driften af kirkegårdenes indhegning forekommer så tilfældig. Der synes helt at mangle en sammenhængende prioritering og planlægning. Foreksempel måtte det være indlysende at kirkegårdene hvor alle 4 digesider er bevaret bør i en samlet planlægning for kirkegårdenes kulturhistoriske værdier og at disse bør have første prioritet. Med hensyntagen til regionale og egnskarakteristiske træk. Og med hensyn til kirkegårdene, hvor alene en enkelt digeside mangler, bør der overvejes en samlet planlægning for retablering af de tabte stendiger med tiden. Hvad man kunne kalde en handlingsplan for landkirkernes oprindelige natur- og kulturmiljø. Men hvem foretager en sådan planlægning? Der er ikke tradition for at stifterne tager koordinerende og udfarende initiativer, man tager alene passivt stilling til som høringsinstans for enkeltprojekter, når menighedsrådene forelægger disse. Heller ikke kirkeministeriet indtager en sådan udfarende rolle, ej heller Menighedsrådsforeningen. I decentraliseringens navn synes den sammenhængende koordinaton opgivet og der er ikke udstykket rammer for driften af kirkegårdsgærderne. Der synes i dag at mangle en sådan kirkelig struktur til stift for stift at tage sådanne opgaver op, som kræver en koordinering ud over det enkelte sogn. Derfor får f.eks. værdier og muligheder i kirkegærderne et tilfældighedernes præg – og værdierne tabes, uden at nogen er klar over hvorfor. Det er DNs opfattelse at der bør udarbejdes plejeplaner for kirkegårdenes stengærder og – diger. En sådan plejeplan skal tage udgangspunkt i det gamle cirkulære om gærderne bekendtgørelse samt i en nyfastsat vejledende plejeplan for stendigernes levende kultur. En sådan vejledende plejeplan bør blive resultatet af et bredt udvalgsarbejde hvor menighedsråd, de ansattes organisationer, Foreningen for kirkegårdskultur, kirkeministeriet, Kirkegårdskonsulenterne har sæde. Danmarks Naturfredningsforening bidrager gerne til dette arbejde og vedlægger som bilag 4 til denne landsrapport sit udkast til vejlendende plejeplan for kirkegårdsgærder. En konkret plejeplan bør udarbejdes ved samtlige kirkegårde med bevarede stendiger, og den vedtagne plejeplan bør indføjes i kirkegårdsvedtægten på lige fod med de andre meget detaljerede angivelse af, hvordan kirkegården skal passes. Derved får det ansatte personale på kirkegården en retningslinje for, hvilke særlige hensyn der skal tages m.h.t. ekstensiv pleje af digerne, og det kan løbende dokumenteres, at plejen er i overensstemmelse med retningslinjerne – også selv om der findes ”ukrudtsplanter” og grønt på stendiget. Derved tages det vekslende renholdelsespres fra skiftende menighedsråd og kirkegårdens brugere væk fra kirkegårdsgartneren, som kan henvise til at der gælder særlige hensyn ved stendigerne – hensyn som kun de færreste menighedsråd i dag er opmærksomme på.

Landsrapport: Danmarks Kirkediger Side 11 af 11 Jørgen M. Hansen 07-08-2002 14:58 Det foreslår Danmarks Naturfredningsforening • Der må fastsættes en generel plejeplan for driften af folkekirkens stengærder • Der må med udgangspunkt i denne udarbejdes konkrete plejeplaner for gærderne ved den enkelte kirkegård, og denne skal efter behørig godkendelse indføjes i kirkegårdsvedtægten. • Plejebestemmelserne skal tage udgangspunkt i formålet at bevare de kultur- og naturværdier der er knyttet til kirkegærderne, herunder også bevarelsen af digerne som levested for flora og fauna. • Der må iværksættes et fagligt udredningsarbejde med deltagelse af de involverede parter, med henblik på udarbejdelsen af ovenstående • For at tage initiativ hertil afholder Danmarks Naturfredningsforening sammen med Foreningen for Kirkegårdskultur et seminar om kirkegårdsgærderne kultur- og naturværdier og de driftproblemer, der er knyttet hertil. • Danmarks Naturfredningsforening opfordrer kirkeministeren til at støtte dette arbejde og tage de fornødne centrale initiativer til at skabe en bedre overensstemmelse mellem det naturbevarende arbejde i det øvrige samfund og forvaltningen af de naturværdier som varetages på kirkeministeriets område som en af landets største jordbesiddere. ------------------------------------------------------ Horne præstegård, Faaborg provsti og kommune, Fyns Stift: Horne Land er rigt på stengærder. Også omkring kirken og præstegården. Men gærdet er helt dødt. Hvad nytter det at forbyde gift på kirkegården, når det fortsat bruges på kirkeministeriets øvrige arealer? Hvor er folkekirkens sammenhængende miljøarbejde?

FremtideNs - Danmarks Naturfredningsforening
VEJLEDNING - Danmarks Naturfredningsforening
Naturelsker med le - Danmarks Naturfredningsforening
Bjørnesafari i den finske ødemark - Danmarks Naturfredningsforening
natur i Helsingør Kommune - Danmarks Naturfredningsforening
Scene Bold - Danmarks Naturfredningsforening
Min fantastiske - Danmarks Naturfredningsforening
Naturelsker med le - Danmarks Naturfredningsforening
NATURENS UNIVERSITET - Danmarks Naturfredningsforening
Nick Leyssac, Danmarks Naturfredningsforening
Fremtidens natur - Danmarks Naturfredningsforening
Hent DN's designmanual - Danmarks Naturfredningsforening
Landbrugspolitik 2.indd - Danmarks Naturfredningsforening
Handlingsplan for fredning - Danmarks Naturfredningsforening
Pattedyr i byen - Danmarks Naturfredningsforening
Tema om børn og natur - Danmarks Naturfredningsforening
"Kanon Natur - svampe" som pdf - Danmarks Naturfredningsforening
Hent 'Sådan ligger landet'(pdf) - Danmarks Naturfredningsforening
Indhold - Danmarks Naturfredningsforening
Fremtidens forbrug - med respekt for natur og miljø - Danmarks ...
Vi tager til Budapest - Hymer Klub Danmark
Vi tager til Prag - Hymer Klub Danmark
73 geoforum.dk - Geoforum Danmark
Danmarks bedste kok er tjener - inco Danmark
Hasardspillet med Danmarks natur - Dansk Ornitologisk Forening
PÅ SPORET AF NATIONALPARK THY - Danmarks nationalparker
Download - Bowltech Danmark A/S
Møntkatalog - Danmarks Nationalbank
95 geoforum.dk - GeoForum Danmark