Views
4 years ago

DANMARKS KIRKEDIGER - Danmarks Naturfredningsforening

DANMARKS KIRKEDIGER - Danmarks Naturfredningsforening

Landsrapport:

Landsrapport: Danmarks Kirkediger Side 4 af 11 Jørgen M. Hansen 07-08-2002 14:58 DNs brev til samtlige landets omkring. 2200 menighedsråd. Til hvert menighedsråd var vedlagt 9 eksemplarer af informationsfolderen ”Kirkens Klipper”. 20.000 af folderens oplag på 30.000 er distribueret på denne måde. Til kampagnen opnåedes eksternt tilskud på 100.000 kr. fra tipsmidlerne, kanaliseret gennem Friluftsrådet. Alene trykningen af folderen samt porto og forsendelse til menighedsrådene har kostet dette beløb. Den resterende del af kampagnens udgifter på i alt omkring 300.000 kr. er betalt af Danmarks Naturfredningsforenings medlemmer gennem kontingentet.

Landsrapport: Danmarks Kirkediger Side 5 af 11 Jørgen M. Hansen 07-08-2002 14:58 Materialet De indsendte kortlægningsskemaer er i sagens natur ret forskelligt udfyldt m.h.t. detaljeringsgrad. Mange er udfyldt omhyggeligt, nogle med gode plantelister suppleret med fotos, andre med digestrækninger og andre forhold velbelyst – men ingen plantelister. I et enkelt tilfælde er der fremsendt fremragende digitale fotos – men ingen skemaer. I de lokalkomiteer, som råder over botanikere leveres der glimrende floralister, men ikke mange komiteer husker kulturhistorien (f.eks. sten med skålgruber) eller en beskrivelse af digets opbygning, endsige digets fauna. Det sidste kræver nok også en daglig gang på kirkegården. Specielt forekommer det, at behovet for instruktion i vurderingen af stendigets opbygning og tilstand (”digeteknikken”) er større end det, som kunne gives ved en enkelt dagsekskursion under DNs repræsentantskabsmøde i Nyborg i foråret 2000. Den betydelig spredning i materialet var forventet. Der var som nævnt netop lagt vægt på at kortlægningen ikke (alene) er for eksperter – men for alle, uanset forudsætninger. Dette belyser i øvrigt også spredningen af sagkundskab og interesser i DNs lokalkomiteer og medlemskreds. Hertil kommer, at sigtet med kortlægningen er bred: ideelt set skulle den belyse samtlige forhold og interesser omkring kirkegårdenes indramning. Se herom kampagnens informationshæfte ”Kirkens klipper – forfædrenes hegn om middelalderkirkerne” som i forbindelse med kampagnen udsendtes til samtlige menighedsråd. Føvling kirke, Brædstrup kommune, Vejle Amt, Århus stift pryder forsiden på DNs informationshefte om kirkens stendiger. Godt: Trævækst holdes væk, der tillades en urørt bræmme langs digefod samt grønne urter og lav på digets sider. Skidt: Jorden på digekronen forekommer gold. Er der ophobet jordmidler fra tidligere tiders brug af gift? [Informationsheftet kan stadig rekvireres i Danmarks Naturfredningsforening – evt. bestilles på service@dn.dk - så længe oplaget rækker. Alternativt kan heftet læses på www.dn.dk søg under arbejdsområder-kampagner.] Undersøgelsen vil med hensyn til plantelister m.v. med fordel kunne suppleres f.eks. med de data og den sagkundskab, der f.eks. er tilknyttet Dansk Botanisk Forenings Atlas Flora

Bjørnesafari i den finske ødemark - Danmarks Naturfredningsforening
FremtideNs - Danmarks Naturfredningsforening
VEJLEDNING - Danmarks Naturfredningsforening
Naturelsker med le - Danmarks Naturfredningsforening
Scene Bold - Danmarks Naturfredningsforening
Hent DN's designmanual - Danmarks Naturfredningsforening
Fremtidens natur - Danmarks Naturfredningsforening
Min fantastiske - Danmarks Naturfredningsforening
Naturelsker med le - Danmarks Naturfredningsforening
NATURENS UNIVERSITET - Danmarks Naturfredningsforening
Landbrugspolitik 2.indd - Danmarks Naturfredningsforening
Handlingsplan for fredning - Danmarks Naturfredningsforening
natur i Helsingør Kommune - Danmarks Naturfredningsforening
Nick Leyssac, Danmarks Naturfredningsforening
Pattedyr i byen - Danmarks Naturfredningsforening
Tema om børn og natur - Danmarks Naturfredningsforening
"Kanon Natur - svampe" som pdf - Danmarks Naturfredningsforening
Hent 'Sådan ligger landet'(pdf) - Danmarks Naturfredningsforening
Indhold - Danmarks Naturfredningsforening
Fremtidens forbrug - med respekt for natur og miljø - Danmarks ...
slægt & data 4 1998 - DIS-Danmark
Danmarks biodiversitet 2010 - DCE - Nationalt Center for Miljø og ...
DAN CROHN - Ducati Klub Danmark
Danmarks Frisørmesterforening - Håndværksrådet
danmarks kyster - Geocenter København
Fakta om Danmarks Motor Union - Enduroklub Danmark
Download "Mad til lungepatienter" - Danmarks Lungeforening
Produktinformation - tormax danmark a/s