Views
3 years ago

DANMARKS KIRKEDIGER - Danmarks Naturfredningsforening

DANMARKS KIRKEDIGER - Danmarks Naturfredningsforening

Landsrapport:

Landsrapport: Danmarks Kirkediger Side 8 af 11 Jørgen M. Hansen 07-08-2002 14:58 Jelling kirke, Haderslev Stift, Vejle provsti, Jelling kommune. Kirken er en af Danmarks fremmeste m.h.t. kulturhistorie. Siden 1995 et Unesco verdensarv-monument, som Roskilde Domkirke (se: www.unesco.org/whc/sites/697.htm og www.jellingnet.dk). Men forståelsen for stedets kulturhistorie afspejles ikke i driften af kirkegårdens stengærder. De gærder, som ikke er sat om i forbindelse med restaureringen af kirken op til årtusindskiftet, er helt dækket af Vedbend, der er velegnet som bunddække, men aldeles uønsket på stengærder. Planten tager alt lys, kvæler alt andet og er så tilpas træagtig, at den med tiden vil nedbryde gærdet - uden at man opdager det. Også på de nyomsatte diger er der plantet vedbend, og de er opsat efter en snor, selv om kirkeministeriets cirkulære foreskriver at man skal forsøge at bevare de gamle digers hidtidige form og karakter. Der er benyttet næringsrig jord på digekronen og udsået plænegræsfrø. Og endelig tillades der endnu begravelser helt op til stengærdets fod, med jordpåfyldning ved anlæggelsen af gravstedet. At man for 100 år kunne ombygge diget til et mausolæum kan så være, men her mangler virkelig en plejeplan der tager hensyn til gærdets kulturhistorie. På dette sted!

Landsrapport: Danmarks Kirkediger Side 9 af 11 Jørgen M. Hansen 07-08-2002 14:58 Digernes tilstand og pleje Det er imidlertid ikke nok at sikre, at digerne ikke ryddes til andre formål og at der ikke længere placeres kirkebyggeri oveni dem. Og faktisk sker det stadig, at det med de kirkelige myndigheders velsignelse ryddes kirkegærder for at der kan bygges i deres linjeføring. Den daglige pleje og pasning af kirkedigerne er altafgørende for deres beståen – og for at undgå omfattende udgifter til deres reparation og nyopsætning. Det har i forbindelse med undersøgelsen været vanskeligt at finde kirkegårde, som udmærkede sig med en særlig forståelse for diger og gærders kulturhistoriske og naturhistoriske værdier. Der er lyspunkter – men ikke uden pletterSagt generelt, er det iøjnefaldende, at der ikke er meget fællespræg, heller ikke egnskarakteristisk fællespræg, over digernes pasning. Plejen er nærmest tilfældig, vel afhængig af den enkelte kirkegårdsleders indstilling. Selv om det er fastslået i cirkulæret, at der ikke må plantes kirkegårdstræer nærmere end 1 m fra digefod sker det stadig. Der indrettes stadig materialepladser op til digerne - og det er sommetider godt, fordi her kan ”ukrudtet” gerne få lov at trives lidt, hvorimod det er bandlyst på de andre dele af gærderne. Samtidig er det imponerende at se, hvorledes der er plantet og stadig plantes træagtige vækster oven i digekronen. Sommetider findes der 3-4-5 forskellige hækplanter m.m. på den samme kirkegård. Det er som regel arter som Thuja, Vedbend, Syren, Vildvin, Snebær, Taks, Naur, Tjørn, Cotoneaster, Liguster og endda Rynket Rose er truffet. Når det nu er sådan at stengærderne med tiden nedbrydes, hvis ikke plantet og selvsået træarter holdes væk, og hvis ikke de blot holdes dækket af urter, græsser m.m. så er det – også i betragtning af prisen for nyopsætning af stengærder – overraskende, at der ikke er mere forståelse for dette problem. Måske plantes disse hække af på grund af læhensynet – men dette kunne godt opnås uden at plante oveni diget. Og hvis der endelig ikke er plantet hæk i digekronen, så ødelægger man til gengæld mulighederne for at få et dække af lysåbne grønne urter på diget ved den meget grundige renholdelse, der i disse år praktiseres – også på kirkegårderne. Om det er af frygt for at møde kritik fra menighedsrådene eller fra kirkegårdens brugere, hvis der er grønt på gærdet, vides vel ikke. Men der synes i disse år at herske udstrakt enighed om at et fint kirkegærde er Et helt sterilt gærde, friholdt for ethvert strå der kunne tænkes at blomstre og kaste frø. Det er Danmarks Naturfredningsforenings opfattelse, at der må iværksættes en kursus- og informationsvirksomhed til for alle interesserede, menighedsråd, ansatte og øvrige involverede parter omkring driften af kirkegårdene. Formålet skal være at indføre en naturvenlig (ekstensiv) pleje af diger og gærder , fastsat i en nedskrevet plejeplan for stendigerne og de nærmeste omgivelse omkring kirkegården. Derfor gives i denne landsrapport som bilag 4 et forslag til vejleden plejeplan for kirkegærder. Den øgede indsats på dette område bør ske som et nyformuleret mål med Kirkeministeriets varetagelse af de kulturhistoriske hensyn ved kirkerne. Disse hensyn omfatter ikke bare bygningsbevaring. De omfatter også hensynet til de levende kulturminder. Og faktisk kræver det for det mest kun at der slækkes på det nuværende tidsforbrug til renholdelse.

FremtideNs - Danmarks Naturfredningsforening
Bjørnesafari i den finske ødemark - Danmarks Naturfredningsforening
VEJLEDNING - Danmarks Naturfredningsforening
Naturelsker med le - Danmarks Naturfredningsforening
Scene Bold - Danmarks Naturfredningsforening
natur i Helsingør Kommune - Danmarks Naturfredningsforening
Min fantastiske - Danmarks Naturfredningsforening
NATURENS UNIVERSITET - Danmarks Naturfredningsforening
Naturelsker med le - Danmarks Naturfredningsforening
Fremtidens natur - Danmarks Naturfredningsforening
Hent DN's designmanual - Danmarks Naturfredningsforening
Nick Leyssac, Danmarks Naturfredningsforening
Landbrugspolitik 2.indd - Danmarks Naturfredningsforening
Handlingsplan for fredning - Danmarks Naturfredningsforening
Pattedyr i byen - Danmarks Naturfredningsforening
Tema om børn og natur - Danmarks Naturfredningsforening
"Kanon Natur - svampe" som pdf - Danmarks Naturfredningsforening
Hent 'Sådan ligger landet'(pdf) - Danmarks Naturfredningsforening
Indhold - Danmarks Naturfredningsforening
Fremtidens forbrug - med respekt for natur og miljø - Danmarks ...
Vi tager til Budapest - Hymer Klub Danmark
Vi tager til Prag - Hymer Klub Danmark
73 geoforum.dk - Geoforum Danmark
Danmarks bedste kok er tjener - inco Danmark
Hasardspillet med Danmarks natur - Dansk Ornitologisk Forening
PÅ SPORET AF NATIONALPARK THY - Danmarks nationalparker
Download - Bowltech Danmark A/S
Møntkatalog - Danmarks Nationalbank
95 geoforum.dk - GeoForum Danmark