Når du skal bruge tolk på uddannelsen - Center for døve

cfd.dk

Når du skal bruge tolk på uddannelsen - Center for døve

Når du skal bruge tolkuddannelsen

Center for Døve


Tegnsprogstolk fra Center for Døve på uddannelsen

Betaling af tolkningen:

• Tegnsprogstolk til uddannelse betales oftest af SUstyrelsen. Der kan dog være andre

muligheder – kontakt os gerne, hvis du er i tvivl.

• Ansøgning om tegnsprogstolk sker direkte til SU-styrelsen – skriv på ansøgningen,

om der ønskes tolk fra Center for Døve.

• SUstyrelsen kontakter via de regionale IvuC-vejledere det uddannelsessted, som

den studerende ønsker optagelse på/er optaget på, og oplyser, at man kan forvente en

studerende med funktionsnedsættelse og hvad dette indebærer. Udannelsesstedet får

dermed rådgivning og vejledning vedr. generelle eller konkrete spørgsmål i forbindelse

med optagelse af døve og svært hørehæmmede studerende.

• Studerende og uddannelsessted udarbejder i fællesskab en SPS-ansøgning (ansøgning

om specialpædagogisk støtte, f.eks. tegnsprogstolk) hvor kopi af hørekurve vedlægges.

I første omgang søges om en ramme til tolkebistand og en ramme til undervisningsmaterialer

til tolk.

• Uddannelsesstedet modtager bevilling, hvori antallet af timer til tolkebistand samt

udgifter til undervisningsmateriale er angivet for en begrænset periode (efterårsperiode

1/8 – 21/12, forårsperiode 1/1 – 31/7). Af bevillingen fremgår det også hvilken

leverandør, der skal levere tolkebistanden.

• Hvis der i en bevillingsperiode skal afvikles en studierejse med tolk, skal der udarbejdes

en kontrakt på den konkrete tur, der redegør for timeforbrug, rejseudgifter, timedagpenge

etc.

• Uddannelsesstedet indsender i passende tid før rammen er opbrugt en SPS-ansøgning,

hvori der er foretaget en konkret beregning af det resterende behov for tolkebistand,

indtil perioden udløber. Dette kan eventuelt gøres i samarbejde med Center for Døve.

Vi kan altid oplyse, hvor mange timer, der er brugt.

• Når bevillingsperioden er udløbet, indsender

den studerende og uddannelsesstedet ny

SPS-ansøgning, hvor der på ny søges om

ramme til tolkebistand og

undervisningsmaterialer til tolke. Her skal

der ikke vedlægges dokumentation for

funktionsnedsættelse, men gøres

opmærksom på, hvis der i den pågældende

periode er lønnet praktik eller andre forhold,

som ændrer behovet for tolkebistand

væsentligt.

Er du i tvivl om nogle af de ovenstående

punkter, er vi på Center

for Døve klar med råd og vejledning.

Vi har mange års erfaring

i tolkning på uddannelsessteder,

og har samarbejdet med SUstyrelsen

siden ordningens start.


Bestilling af tolk:

• Uddannelsesstedet indsender i god tid inden undervisningsperiodens start følgende

skriftlige oplysninger til leverandøren af tolkebistand:

Kopi af støttemeddelelse fra SU-styrelsen til ansøger

Kopi af bevillingsskrivelse fra SU-styrelsen til uddannelsesstedet

Angivelse af, hvem der kan rekvirere tolkebistand (som hovedregel kun uddannelsesstedet,

men på nogle uddannelser kan det være den studerende selv, der sørger for

bestilling/afbestilling. )

Angivelse af kontaktperson for undervisningsmaterialer mv.

Angivelse af, hvem på uddannelsesstedet meddelelse om levering af tolk samt fakturaer

skal stiles til, stedets EAN nummer samt modtagerens e-mailadresse.

• Hvis alle timer i den kommende undervisningsperiode er skemalagte kan Center for

Døve bekræfte levering af tolkebistand i perioden på én gang, dog maksimalt indtil

ny bevilling foreligger. Men vi sender selvfølgelig besked om dækning af de løbende

ændringer til fastlagt skema, der måtte indgå.

• Ved bestilling har vi brug for at vide start- og sluttidspunkter for hver tolkning,

hvilket fag, der skal tolkes, samt adresse med lokaleoplysning. På den måde finder

tolken sikkert og præcist frem til hver tolkning.

• Giv gerne supplerende oplysninger – skal der være fremlæggelser? Bliver det vist

film – i så fald hvilken, og kan tolken se den forinden? I nogle situationer er det nødvendigt

med to tolke for at sikre tolkning af alle informationer, og det skal i givet fald

aftales med betaleren. Derfor er supplerende oplysninger vigtige for at vi kan vurdere

tolkningen korrekt – specielt hvis der er tale om afvigelser fra det normale skema,

f.eks. temadage, ekskursioner o.lign.

Information til den døve studerende, lærere og

klassekammerater:

• Den døve studerende inviteres altid til et møde på Center for Døve, hvor vi aftaler

nærmere om praktiske forhold i forbindelse med tolkning af uddannelse. Center for

Døves døvekonsulenter er også altid behjælpelige med råd og vejledning.

• Vi tilbyder information til lærere og hørende klassekammerater – gerne i to grupper,

så der bliver størst mulighed for at tilpasse informationerne til behovet. Vi har mange

års erfaring i at vejlede i brug af tegnsprogstolk. Kontakt os gerne for nærmere planlægning

– informationen bør lægges tidligt i uddannelsesforløbet.


Tegnsprogstolk fra Center for Døve på uddannelsen

Om tolkningen:

• Tolken tolker så vidt muligt al tale i klassen. Men hvis der er megen samtidig tale, er

det ikke muligt for tolken at sørge for, at den døve studerende har samme vilkår som de

hørende i klassen.

• Tolken møder forberedt, og sørger efter timen for at give besked til den næste tolk

om lektier til næste gang. Det er derfor vigtigt at huske ekstra kopi til tolken, når der

uddeles materialer.

• På alle uddannelser er der en særlig fagterminologi. I nogle tilfælde findes sådanne

fagudtryk allerede på tegnsprog, i andre tilfælde aftales tegn mellem den studerende

og tolken, efterhånden som behovet opstår. I så fald indfører tolken tegnet i Center for

Døves tegnbank, således at den næste tolk bruger samme tegn.

Tolkens placering i klassen:

Undervisningsmetoder, lokalets indretning og antallet af tegnsprogede elever varierer,

og derfor må lærer, elever og tolk i fællesskab finde frem til tolkens ideelle placering

ud fra den aktuelle situation. Der er flere forhold at være opmærksomme på:

• Den eller de døve studerende skal kunne se både tolk, lærer og tavle/overhead. Det

betyder, at den ideelle placering ofte er ved siden af læreren.

• Tolken skal kunne høre det, der skal tolkes, klart og tydeligt. Det kan betyde, at

tolken skifter plads i løbet af undervisningen for at stå i nærheden af den, som fremlægger

- på den måde kan den døve studerende også både se tolk og den, der fremlægger.

• Tolken vil, alt efter sammenhængen, veksle mellem at sidde og stå under tolkningen.

Stil gerne en god kontorstol uden armlæn

til rådighed. Tolken vender og drejer sig

mange gange under en tolkning, f.eks. for

at se, hvem der taler, eller hvad der peges

på, og det er derfor vigtigt at sidde på en

stol, der skåner ryggen.

Tavshedspligt:

Alle medarbejdere

tolkeadministrationerne

har naturligvis tavshedspligt.


Særlige forhold:

• Når der tales, samtidig med at de studerende skal se på udregninger på tavlen,

plancher eller andet bliver det særligt vanskeligt at gennemføre tolkningen. Vær gerne

opmærksom på, hvis der f.eks. ved pegning refereres til notater på tavlen – ”hvis man

f.eks. ser på denne her….” at bevare pegningen indtil tolken og den døve studerende

har nået at se, hvad der peges på.

• Hvis klassen skal mørklægges, når der ses film eller lysbilleder, er det vigtigt at arrangere

belysning til tolken. Tal evt. med tolken i god tid, som vil være behjælpelig

med praktiske forslag til gennemførelse.

• Ved livlig dialog vil det være vanskeligt for tolken at nå at tolke alle indlæg. Aftal

derfor gerne ordstyrer.

• Nogle døve studerende tager selv notater, og nogle døve har fordel af en aftale, hvor

f.eks. lærerens transparenter udleveres i kopi, eller der træffes særlig aftale om notater.

Sørg for, at dette er aftalt tidligt ved uddannelsens start.

• Under normale omstændigheder vil det være passende med pause efter hver lektion,

men hvis undervisningen er tilrettelagt som dobbeltlektioner uden pause imellem, er

det vigtigt at aftale med tolken, hvordan der kan holdes en mindre pause – måske kan

der indlægges selvstændigt arbejde, der giver mulighed for en tolkepause.

Lav en aftale omkring notater.

Gruppearbejde:

• Når der er flere døve elever i samme klasse, kræver gruppearbejde lidt ekstra planlægning

og overvejelse. Hvis de døve studerende ikke altid på grund af tolkningen skal

være i samme gruppe, kan det være nødvendigt at bestille flere tolke.

• Vær opmærksomme på, at tolkningen ofte intensiveres under gruppearbejde – der

vil ofte være debat og højt arbejdstempo. Afløses gruppearbejde derfor af opsamling i

plenum uden mulighed for pause, vil det ofte være nødvendigt at bestille flere tolke.


Tegnsprogstolk fra Center for Døve på uddannelsen

Fremmedsprogsundervisning:

• Ofte er fremmedsprogsundervisning af døve studerende arrangeret som ene-undervisning

eller undervisning på meget små hold, hvor kommunikation foregår skriftligt

på computer. Men tegnsprogstolk kan medvirke til tolkning af den del af kommunikationen,

der foregår på dansk.

Tekniske hjælpemidler:

• I nogle uddannelsesforløb kan der være behov for særlige tekniske hjælpemidler. Fx

kan det være nødvendigt at erstatte lydsignaler med lysblink eller vibrator. Der kan

også være tale om at søge udlån af bærbar computer til den døve studerende. Råd og

vejledning kan indhentes på Center for Døve, hvor døvekonsulenterne gerne er behjælpelige.

Måske skal der lånes hjælpemidler.

Eksamen:

• Tolkning af eksamen foregår altid med mindst to tolke.

• Vi sørger for at aftale, hvordan tolkningen til eksamen skal foregå – det kan være formålstjenligt,

at den ene tolk tegnsprogsstolker alt, og den anden tolk stemmetolker den

døve studerende. På den måde kan tolkning af overlap bedst sikres.

• Tolkene skal også forberede sig til eksamen. Det skal derfor arrangeres, at tolkene

kan få kopi af det eksamensspørgsmål, som den døve studerende har trukket, og der

skal være arrangeret et sted, hvor tolkene kan sidde under forberedelsen. Det er vigtigt

at tolkene er bekendt med sprogbrugen i den tekst, der er udgangspunkt for eksaminationen.

Hvis eksaminationen tager udgangspunkt i en synopsis eller anden form for

skriftligt materiale er det vigtigt, at dette er afleveret til tolken i god tid.

• I eksamensspørgsmålet kan der optræde ord eller vendinger, som er komplicerede at

oversætte til tegnsprog, eller som den studerende og tolken ikke i løbet af uddannelsen

har aftalt tegn for. Derfor skal den studerende og tolkene kunne mødes nogle minutter

før selve eksaminationen til afklaring af sådanne tegn.


Information om Center for Døve:

Center for Døve er en non-profit organisation.

• Vores medarbejdere er ansat på overenskomstmæssige vilkår, der sikrer dem

ordnede løn- og ansættelsesforhold.

• Vi prioriterer høj kvalitet og service, og evaluerer derfor løbende vores

arbejdsindsats.

• Danske Døves Landsforbund er repræsenteret i vores bestyrelse.

• Alle vores tolke er uddannede. Der vil af og til være praktikanter med ude ved

tolkninger, men det er altid den uddannede tolk, der har ansvaret for tolkningen.

• Alle i ledelsen og hovedparten af de administrative medarbejdere er tolkeuddannede,

og alle tolker i større eller mindre omfang. Det sikrer os flest mulige

tolke, når der af og til er særligt behov.

• Vi prioriterer medarbejderindflydelse. Vores samarbejde med medarbejdere,

tillidsmænd og sikkerhedsrepræsentanter er organiseret i MEDudvalg.

• Vi har i samarbejde med vores overenskomstpartner SL udviklet

arbejdstidsregler, som sikrer, at den

daglige planlægning af tolkens

opgaver sker under hensyn

til et godt arbejdsmiljø.

• Samtlige kontorer er screenet

af Arbejdstilsynet, og har fået

vurderingen

Yderligere information?

På vores hjemmeside www.cfd.dk kan

du blandt andet:

• Se Center for Døves pristakster og

afbestillingspolitik.

• Bestille denne brochure oversat til

tegnsprog.


Tegnsprogstolk fra Center for Døve på arbejdspladsen

Aalborg: Center for Døve

Niels Ebbesens Gade 19, 1.

9000 Aalborg

Århus:

Center for Døve

Jægergårdsgade 66

8000 Århus C

Telefon

Teksttelefon

Fax

E-mail

44391290

96338201

44391263

aalborg@cfd.dk

Telefon

Teksttelefon

Fax

E-mail

44391265

86204510

44391263

aarhus@cfd.dk

Fredericia:

Center for Døve

Danmarksgade 4, 2.

7000 Fredericia

Odense:

Center for Døve

Rugårdsvej 48

5000 Odense

Telefon

Teksttelefon

Fax

E-mail

44391240

76206110

44391238

fredericia@cfd.dk

Telefon:

Teksttelefon:

Fax:

E-mail:

44391210

63119801

44391208

odense@cfd.dk

København:

Center for Døve

Jagtvej 223, 3. sal

2100 København Ø

AKUTVAGTEN:

Ring eller SMS på

75 92 34 34

Telefon:

Teksttlf.:

Fax:

E-mail:

39272928

39276732

39278257

tolk-kbh@cfd.dk

More magazines by this user
Similar magazines