Sektorårsmøde 2008 Kost-Service - Statusrapport - FOA

applikationer.foa.dk

Sektorårsmøde 2008 Kost-Service - Statusrapport - FOA

F O A — F A G O G A R B E J D E

Statusrapport

Kost- og Servicesektor


Grafisk tilrettelæggelse af omslag: GraFOA Maja Honoré

Forsidefoto baggrund: Mike Kollöffel

Forsidefoto forgrund: Linda Berglund

Layout indhold: Kost- og Servicesektor

Oplag: 600 eksemplarer

Tryk: FOAs trykkeri, september 2008


Indholdsfortegnelse:

1. Kost- og servicesektoren

Sektorbestyrelsen 4

Sektorårsmøde 2007 5

Temadage 7

Faggruppelandsmøde 2008 8

Sektorens faglige udvalg, herunder OK-repræsentanter 9

Netværk for repræsentanter fra de lokale uddannelsesudvalg (LUU) 11

Konference ”Serviceassistenter i fokus” den 4. juni 2008 11

2. Arbejdsmiljø 13

3. Uddannelse 18

4. Arbejdsmarkedspolitik 21

5. Overenskomst 2008 25

6. Diverse statistikker

Medlemsudvikling på landsplan fordelt på sektorer 38

Medlemsudvikling på landsplan fordelt på faggrupper 40

Medlemsudvikling fordelt regionalt 42

Medlemsudvikling fordelt regionalt og på faggrupper 44

Fordeling mellem fuldtids- og deltidsansatte 47

7. Oversigt fra FOA-Bladet 49

8. Oversigt over faglig talt 52

3


1. Kost- og servicesektoren

Sektorbestyrelsen

Sektorbestyrelsen har siden sidste sektorårsmøde afholdt 8 sektorbestyrelsesmøder og 1

temamøde i januar.

Sektorbestyrelsen har i perioden bestået af:

Suppleanter:

Ann. Marie Liepke (sektorformand)

Gina Liisborg (sektornæstformand)

Berit Jakobsen (næstformand i FOA/KLS)

Elsebeth Farbæk (sektorformand i kost- og servicesektoren i Holstebro)

Hanne Jensen (sektorformand i kost- og servicesektoren i Hjørring)

Marianne Røgen (sektorformand i kost- og service i Frederikssund)

Nina Skov-Lauridsen (sektorformand i kost- og servicesektoren i Odense)

Steen Andersen (sektorformand i kost- og servicesektoren i FOA Nordsjælland)

Tove Nybo Petersen (tidligere sektorformand i kost- og servicesektoren i

Sydsjælland)

Ulla Warming (sektorformand i kost- og servicesektoren i Århus)

Susanne Johannsen (sektornæstformand i kost- og servicesektoren i Esbjerg)

Vibeke Andersen (sektorformand i kost- og servicesektoren i Roskilde)

Sektorbestyrelsen har blandt andet arbejdet med:

• Overenskomst 2008

Serviceassistenterne i fokus: optimere arbejdet omkring temadage, konference,

samt diverse pjecer og undersøgelser.

4


• Uddannelse, herunder efter- og videreuddannelse. Her har

den nye bekendtgørelse og indgang til uddannelserne fyldt

en del.

• Prisopgave/Danske Regioner i samarbejde med Social- og

sundhedssektoren. Titel ”Dyrk styrken”, som vandt en 2.

plads.

• Fagpolitiske målsætninger for 2008-2011.

• Sygefravær, samt forebyggelse m.v.

• Ny regionsmodel for sektorbestyrelsen.

Sektorårsmøde 2007

Traditionen tro blev sektorens årsmøde igen afholdt i Middelfart på Hotel Comwell den 3.

oktober 2007.

Dagen derpå havde vi igen valgt til en temadag (læs om denne under temadage).

Selve sektorårsmødet handlede naturligvis meget om den forestående overenskomst 08, og

den forberedelse som altid hører med.

På mødet viste der sig en frustration i forhold til den behandling, som serviceassistenterne

blev udsat for både centralt, men også lokalt i FOA.

Det resulterede i nedenstående udtalelse til hovedbestyrelsen i FOA:

Kost- og servicesektorens årsmøde den 3. oktober 2007 udtaler på

baggrund af debatten på sektorårsmødet:

Vi er enige i forbundsformandens udtalelse om, at der skal mandeløn til

kvindefagene.

5


Serviceassistentuddannelsen

Sektorårsmødet vil efterfølgende overveje, hvilket skridt der skal tages, hvis

portørgruppen fortsat spærrer for, at hus- og rengøringsassistenter kan få en

uddannelse til serviceassistent og arbejde som dette.

Vi forventer, at forbundet nu tager stilling, og handler ud fra denne problemstilling.

Medlemsservice

Endelig går årsmødet ud fra, at alle forbundets sektorer også i fremtiden får

en ens service indenfor forbundets rammer, og at kongressen næste år løser

dette set i en helhed, således at alle medlemmer får den samme service”.

Efterfølgende har denne udtalelse været behandlet i Hovedbestyrelsen.

Med baggrund i alt dette nedsatte den centrale sektor en arbejdsgruppe, som har fokuseret

på, hvilke elementer der burde arbejdes videre med.

Som et resultat af dette har den centrale sektor fået udarbejdet en undersøgelse af den

viden, som vi har i dag om serviceassistenterne og deres arbejde.

Der er kommet et notat ud af denne undersøgelse, som kan rekvireres på www.foa.dk.

Notatet blev ligeledes forelagt hovedbestyrelsen, som tilkendegav, at de bakker op om

arbejdet og faggruppen.

Notatet er blevet til pjecen ”Serviceassistenternes faglighed”, som blev brugt på

konferencen den 4. juni 2008 (se dette afsnit).

Derudover er der taget en del andre initiativer fra den centrale sektors side, som der kan

læses mere om i denne statusrapport.

6


Temadage

Temadag den 4. oktober 2007

(”Stå ved dig selv – og få arbejdsglæde”)

Vi havde sikret os Anne Marie Christensen til at forestå denne dag med en masse øvelser,

input og ikke mindst gode redskaber til deltagerne.

Temadag den 27. november 2007

(Udlicitering)

Om formiddagen fik deltagerne en gennemgang af udliciteringens væsen. Hvad skal man

være opmærksom på, hvornår giver det mening at reagere, og hvordan.

Derudover fik deltagerne et oplæg fra ”fjenden”. Direktør Ole Juul Andersen fra

”Rengøringsmægleren”, som tidligere har tilbudt kommuner i det jyske deres expertice i

forhold til påtænkte udliciteringer, analyser og omlægning af arbejdsgange (effektivisering).

Temadag den 29. januar 2008

(Serviceassistenterne i fokus, del 1):

Som opfølgning på årsmødets udtalelse iværksatte sektoren en

sammenskrivning af kendt viden om serviceassistenterne.

Derudover blev en miniundersøgelse igangsat. Dette blev

præsenteret for tillidsrepræsentanter, faglige udvalg, samt

sektorformænd og –ansvarlige på en temadag. Samtidig blev

der præsenteret et elektronisk netværk på tillidszonen, som

alene henvender sig til tillidsrepræsentanter for serviceassistenterne.

Temadag den 27. maj 2008

(Serviceassistenterne i fokus, del 2)

Målgruppen for denne temadag var som ved den foregående

temadag. Her handlede det om trepartsaftalen på uddannelsesområdet,

rotations-rekruttering fra Århus, noget om GVU på

7


Odense Universitets Hospital (OUH) og sidst men ikke mindst – serviceassistentuddannelsen

og dens ændringer med den nye bekendtgørelse.

På temadagen blev pjecen/bladet til højre herfor præsenteret. Det er tænkt som en slags

værktøjskasse for dem, der arbejder med uddannelsen, samt øvrige interesserede.

Pjecen kan hentes på www.foa.dk

Temadag den 12. juni 2008

(Ny regional model, samt OK08)

Denne temadag startede faktisk helt tilbage i januar, hvor sektorbestyrelsen holdt et temabestyrelsesmøde

med regional model som eneste punkt på dagsorden. Denne temadag den

12. juni er udsprunget af dette arbejde.

Kort og godt handler den nye regionale model, om hvordan man i fremtiden skal vælge

repræsentanter til sektorbestyrelsen. I fremtiden vil hver af de 5 regioner vælge deres egen

repræsentant, samt suppleant til sektorbestyrelsen. Ét af argumenterne for dette har været,

at sikre en forbindelse mellem det lokale og det centrale. At nogen er mere forpligtet til at

bære viden med hjem i regionen end i dag, samt omvendt – at nogen har et særligt ansvar

til at bidrage med regionale problemstillinger/viden til bestyrelsen.

Dette arbejde handler ikke om de regionalt ansatte, men om de medlemmer der er i de

pågældende FOA-afdelinger i den pågældende region.

Resten af dagen stod i overenskomstens tegn – både den politiske og mere tekniske del. (se

i øvrigt OK 08).

Faggruppelandsmøde 24.-25. juni 2008

I år havde faggruppelandsmødet som så meget andet meget trange kår. På grund af

overenskomst, strejke og lignende blev mødet flyttet fra først i maj til sidst i juni. Og ikke

nok med det – vi flyttede også fra Århus til Kolding.

Desværre forhindrede det en del deltagere i at komme til dette års faggruppelandsmøde, og

det beklager vi selvfølgelig meget.

8


Igen i år havde de faglige udvalg valgt, at der skulle satses på workshop. Deltagerne kunne

denne gang vælge mellem følgende:

• Psykisk arbejdsmiljø

• Ny løn, lokal løn og lønforhandling

• Medlemsorganisering*

• Medarbejdere med anden etnisk baggrund end dansk – integration på

arbejdspladsen

• Kompetenceudvikling

• Sundhedsfremme

• Seniorordninger

• Nye måder, at organisere arbejdet på – nye arbejdsopgaver

* Workshoppen om medlemsorganisering blev dog aflyst på grund af for få tilmeldinger.

De øvrige workshop havde fin tilslutning, og igen i år fungerede det rigtig fint i forhold til

faggruppernes egne møder.

På faggruppelandsmødets sidste dag fik alle deltagere et fælles oplæg om resultaterne af

den netop afsluttede overenskomst.

Sektorens faglige udvalg, herunder OK-og årsmøderepræsentanter

I parentes () efter et navn er angivet, hvilke øvrige poster vedkommende er valgt til.

Fagligt udvalg for faggruppe 1: Køkken

Tove Bahne (OK- og årsmøderepr.), Connie Jensen (suppl. OK- og årsmøderepr.), Lone

Hansen.

Suppleanter: Joan Mikkelsen, Mette Kristensen

9


Fagligt udvalg for faggruppe 2: Rengøring

Kirsten Kruse (OK- og årsmøderepr.), Lisbet Jensen (suppl. OK- og årsmøderepr.) og Anne

Jensen.

Suppleanter: Karin Jørgensen, Aase Knudsen

Fagligt udvalg for faggruppe 3: Staten

Katja Wendel Jensen (OK-repr. og suppl. for årsmøderepr.), Guri Kølle (årsmøderepr. og

suppl. for OK-repr.) og Anne Helene Nielsen.

Suppleant: Lene Moesgaard Adsersen, Gladys Myrup Nielsen

Fagligt udvalg for faggruppe 4: Kantineledere

Der var ikke nok deltagere til, at vælge repræsentation – 2007/2008 er der iværksat

initiativer, som gerne skulle udmønte sig på faggruppelandsmøde 2009.

Fagligt udvalg for faggruppe 5: Rengøringsledere

Ann Juul Nielsen (OK- og årsmøderepr.), Inger Dalsgaard-Petersen (suppl. OK- og

årsmøderepr.) og Hanne Jørgensen.

Suppleanter: Johnny Søgaard, Mona Olsen

Fagligt udvalg for faggruppe 6: Højskoler, private m.v.

Karen-Magrethe Kundal (årsmøderepr.), Annie Hvarre (suppl. for årsmøderepr.) og

Marianne Sostack.

Suppleanter: Susanne Johannsen, Dorte Torp Kristensen.

10


Fagligt udvalg for faggruppe 7: Serviceassistenter

Sonja Schultz (OK- og årsmøderepr.), Hanne Lenskjold (suppl. OK- og årsmøderepr.) og

Lars Rasmussen.

Suppleanter: John Gudmandsen

Netværk for repræsentanter fra de lokale uddannelsesudvalg (LUU)

Dette udvalg afholder kvartalsvise møder, og har især i perioden været brugt som sparring

på revisionen af serviceassistentuddannelsen.

Netværket har bestået af lokale repræsentanter, som sidder i de lokale uddannelsesudvalg

ude på skolerne, og så repræsentanter fra den centrale sektor og uddannelsespersoner i

forbundshuset.

Arbejdet i dette netværk drejer sig specielt om at inspirere hinanden, men er i perioden

også brugt som sparring i forhold til revidering af serviceassistentuddannelsen.

Se i øvrigt under pkt. 3: Uddannelse.

Konference ”Serviceassistenterne i fokus” 4. juni 2008.

Denne konference var om, og ikke for serviceassistenterne ved sygehusene.

Målet var, at få arbejdsgivere og andre med ansvar for denne gruppe i tale. Herunder også

de lokale FOA-formænd og sektorformænd for kost- og servicesektorer.

Opgaven var enkel, - at sætte serviceassistenterne på dagsorden, og at aktørerne på

konferencen husker på denne gruppe, når der arbejdes med opgaveglidning eller

opgaveflytning, som andre vælger at kalde det.

11


Desværre spændte den netop afsluttede strejke lidt ben for konferencen. Der var ikke så

mange tilmeldinger, som vi havde håbet på, men kunne dog mønstre 60 deltagere på Hotel

Frederik d. II i Slagelse.

Oplægsholdere var:

John Pedersen (embedsmand med opgave i forhold til Taskforce

i trepartsaftalen),

Lars Engberg (medlem af Danske Regioners bestyrelse),

Henning Vestergaard (sygehusdirektør),

Flemming Nielsen (direktør i region sjælland),

Carsten Holmer (afdelingsleder på Odense Universitets

Hospital),

Trine Holgersen (professionschef i Dansk Sygepleje Råd)

Johannes Andersen (lektor på Aalborg Universitet).

Derudover var der planlagt en regionsdialog, hvor deltagerne fra de enkelte regioner kunne

udveksle erfaringer og gode ideer til det videre arbejde i den enkelte region og på det

enkelte sygehus.

Dagen fik flotte roser med fra deltagerne. Håbet er, at deltagerne husker dette, når der skal

diskuteres arbejdsmiljø, uddannelse osv. på arbejdspladsen.

12


2. Arbejdsmiljø

Køkken- og rengøringsarbejde er fysisk og psykisk nedslidende for de ansatte. Dertil

kommer problemer med huden som følge af vådt arbejde og brug af kemikalier.

Ifølge National Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) er der især arbejdsmiljøbelastninger

i forhold til:

• fysiske krav i arbejdet – herunder arbejdsstillinger, løft, skub og træk samt EGA

(ensidigt, gentagne arbejde)

• kemisk arbejdsmiljø – herunder hudbelastninger på grund af vådt arbejde og

rengøringsmidler

• psykisk arbejdsmiljø – herunder mening i arbejdet, anerkendelse og jobtilfredshed.

Med udgangspunkt i ovenstående er der i perioden igangsat en lang række af aktiviteter.

Rene FOA aktiviteter

”Rapport fra en gulvspand”

I 2005 udarbejdede forbundet ”Rapport fra en gulvspand” sammen med journalist Jens

Rossen. Formålet var at gøre opmærksom på de dårlige arbejdsforhold inden for branchen,

og komme med en række anbefalinger til, hvad der bør gøres. Denne rapport har været

med til at sætte området på dagsordenen på en række områder.

”Godt psykisk arbejdsmiljø”

I forbindelse med FOAs egen indsats ”Godt psykisk arbejdsmiljø”, har vi lavet de

forberedende arbejder til en mere målrettet indsats overfor ledergrupperne. Det er foregået

i et samarbejde med ledersektionen, og vil sætte særligt fokus på lederne eget psykiske

arbejdsmiljø.

Kantineledere og rengøringsledere har været inviteret til fokusgruppeinterview, for at sikre

udgangspunkt for det videre arbejde i ledermedlemmernes konkrete virkelighed.

13


Vold er ligeledes et af de emner, vi har behandlet i forbindelse med hele indsatsen om det

psykiske arbejdsmiljø, og den 2. juni havde vi en større temadag om emnet, med god

repræsentation fra de lokale afdelinger.

I den forbindelse har vi udarbejdet 4 temahæfter, som omhandler alle 4 sektorer.

De 4 pjecer kan bestilles i forbundet og har alle den overordnede titel:

”Vold på arbejdspladsen”

1. Fakta og information

2. Forebyggelse

3. Når skaden er sket

4. En undersøgelse af af vold blandt FOAs medlemmer i 2008

Medlemsundersøgelsen om vold blandt FOAs medlemmer 2008 viste:

• At hvert 3. FOA medlem sidste år blev udsat for vold, truende adfærd eller trusler.

• Hvert 4. medlem udsættes for fysisk vold.

• Knap 4 ud af 10 medlemmer har en politik om vold på deres arbejdsplads.

• Og blandt medlemmerne af Kost og servicesektoren oplevede hvert 10. medlem

vold eller trusler sidste år.

Branche-arbejdsmiljø-råds (BAR) aktiviteter

Rengøring

BAR SOSU (social og sundhed) har i samarbejde med BAR Service og tjenesteydelser

igangsat et forprojekt om rengøring indenfor den offentlige sektor.

Målet med projektet er at give beslutningstagere omkring rengøring i regioner og

kommuner større indsigt i, hvilke konsekvenser beslutninger vedr. metoder, redskaber,

arbejdsorganisering, kvalitetsnormer har for arbejdsmiljøet.

14


Forprojektet vil indeholde en opsamling på:

• hvad findes af eksisterende materialer om rengøring i sektoren, samt vurdering af

disses udbredelse

• gode løsninger f.eks. på opgaveglidning, økonomiske beregninger f.eks.

arbejdsmiljøregnskab.

• sygefraværet

• hvem og hvordan varetages sikkerhedsarbejdet indenfor området

• hvordan er den etniske sammensætning af medarbejdere?

Der er afsat kr. 300.000 til dette forprojekt, hvor der er afsat kr. 1 millioner til

gennemførelse af hovedprojektet, som forventes at starte op sidst på året.

Indholdet i hovedprojektet vil tage udgangspunkt i de erfaringer, der kommer ud af

forprojektet.

Arbejdsmiljø i storkøkkener

Der er i 2006 udarbejdet en vejledning: Arbejdsmiljøet kan smages i sovsen – om

arbejdsmiljø i de store køkkener. Herudover har der været afholdt en række temamøder

om hvordan man kan skabe et bedre arbejdsmiljø i køkkener. Møderne var specielt rettet

mod ansatte og ledere i storkøkkener.

Evt. billede af ovenstående pjece

Sund hud

BAR SOSU har endvidere afholdt 2 temamøder om hudproblemer og forebyggelse af

hudproblemer. Temamøderne henvendte sig særligt til ansatte og ledere inden for køkken

15


og rengøring på sygehuse. Temamøderne var en del af BAR Social og Sundheds projekt

”Sund hud”.

På temamøderne blev hjemmesiden www.sund-hud.dk også præsenteret. Hjemmesiden

giver en masse god information og vejledning i forbindelse med risici og forebyggelse af

hudproblemer, når man har vådt arbejde. På hjemmesiden kan man bl.a. hente BAR Social

og Sundheds pjece om sund hud og vådt arbejde, og læse mere om projektet.

Særlig Arbejdstilsyns indsats

I 2003 gennemførte Arbejdstilsynet en særlig indsats på rengøringsområdet – denne indsats

analyserede vi i ”Rapport fra en gulvspand” hvor vi også pegede på, at der fortsat er brug

for, at Arbejdstilsynet har fokus på området.

Efter en længere pause, hvor Arbejdstilsynet ikke har gennemført disse typer indsatser, har

de nu lyttet til kritikken, og gennemfører atter en indsat. Den begynder den 1. september

2008, og slutter tidligst den 1. april 2009. Der er 5 mio. kr. til indsatsen i 2008 og 5 mio.

kr. i 2009.

Tilsynene bliver fortrinsvist gennemført i virksomheder med flere end 20 ansatte. Der vil

være tale om anmeldte besøg. Forventningen er, at ca. 100 virksomheder får besøg.

Formålet med indsatsen er, at sætte særlig fokus på at få afdækket arbejdsmiljøproblemer

inden for det ergonomiske og det psykiske arbejdsmiljø. Tilsynene vil derfor blive tilrettelagt

sådan, at der er de bedst mulige betingelser for at konstatere og reagere på netop denne

type af arbejdsmiljøproblemer.

Følgende områder er omfattet af indsatsen:

• Almindelig rengøring i bygninger

• Anden rengøring af erhvervslokaler

• Desuden suppleres indsatsen med rengøringsarbejde på sygehuse, som har egen

rengøringsafdeling.

16


Forebyggelsesfonden

Med forebyggelsesfonden er det blevet muligt at søge midler til forbedring af arbejdsmiljøet,

og en del af fondens midler er øremærket FOAs kerneområder og jobgrupper, herunder

eksempelvis rengøringsassistenterne. Flere arbejdspladser har allerede opnået støtte, og

flere har planer om at igangsætte projekter bl.a. inspireret af ”Rapport fra en gulvspand”.

Projekterne er opdelt i 3 formålsområder:

Formål 1 handler om at forbedre arbejdsmiljøet i nedslidningstruede brancher og jobgrupper

Formål 2 handler om kommunernes rehabilitering og

Formål 3 skal øge bevidstheden om risikoen ved rygning, alkohol, fedme og fysisk

inaktivitet.

På Forebyggelsesfondens hjemmeside kan du finde meget mere – blandt andet de konkrete

projekter, som er blevet godkendt. Hjemmesiden hedder: www.forebyggelsesfonden.dk

17


3. Uddannelse

Det har været et hektisk og begivenhedsrigt år på erhvervsuddannelsesområdet.

Set med sektorens øjne har vi opnået det, vi gerne ville. Vi har fået sat fokus på vores

uddannelse. Vi har styrket begge specialerne – både hospitals- og

virksomhedsspecialet. Det vil sige, at serviceassistenterne fremover vil kunne varetage

en række opgaver, som indtil nu er blevet varetaget af andre personalegrupper.

Det betyder, at vi som faggruppe står stærkere i forhold til den opgaveglidning, der

foregår på arbejdspladserne i disse år.

Ny indgangsstruktur – fra 7 indgange til 12 indgange

Alle erhvervsuddannelser er grupperet i 12 indgange. Serviceassistentuddannelsen er

placeret i indgangen: Bygnings-og brugerservice.

Indgangen omfatter også ejendomsserviceteknikeruddannelsen og sikkerhedsvagtuddannelsen.

Uddannelserne i indgangen har således et fælles grundforløb før de tre

hovedforløb.

Med hensyn til serviceassistentuddannelsen er der fortsat mulighed for at blive optaget

på anden vis, end via grundforløbet – nemlig på voksenforløbet.

Uddannelserne beskrives på en ny måde

Alle erhvervsuddannelser er blevet beskrevet på en ny måde. Før var uddannelserne

kendetegnet ved en række af kvalifikationer, man skulle opnå i løbet af uddannelserne.

Nu er de beskrevet ud fra kompetencemål, man skal have tilegnet sig i

uddannelsestiden.

Et krav fra undervisningsministeriet har været, at alle erhvervsuddannelser skal have

en afstigningsmullighed. Derfor har vi i serviceassistentuddannelse fået trin 1 som

rengøringsteknikker, hvilket vi i sektoren ikke er særlig begejstret for. Vi mener, at

serviceassistentuddannelsen er for kort til at have en afstigningsmulighed, samt at

arbejdsmarkedet har brug for de brede jobs som serviceassistenten er.

18


Derfor har de 2 specialer været vigtige områder at få udviklet i den nye uddannelse –

altså både hospitals- og virksomhedsserviceassistentspecialet.

Længden på serviceassistentuddannelsen er ændret

Det lykkedes at forlænge uddannelsen 3 uger på teoridelen, som i øvrigt ikke er nogen

nem opgave. Baggrunden for dette var, at det faglige udvalg (SUS) ønskede at styrke

specialerne.

Hospitalsspecialet fik indført fagene: Arbejde med døende og døde patienter, forflytning

og speciallejring. Derudover valgfrie specialefag: Sterilarbejde på sygehusene, arbejde

på patienthotel, sårhageholder.

Virksomhedsspecialet fik indført fagene: Anretning, servering og brugerbetjening,

grundtilberedning 1. Valgfrie specialefag: Ernæring og sundhed, grøn kost, mad og

kultur.

Hele den nye beskrivelse af serviceassistentuddannelsen kan ses på linket

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=115207 i bilag 2,

og uddannelsesordningen kan hentes på www.efteruddannelse.dk

Lokale uddannelsesudvalg

På baggrund af alle de ændringer der er sket, har det faglige udvalg (SUS) besluttet, at

afholde en konference for de lokale uddannelsesudvalg (LUU).

Konferencen finder sted i Middelfart den 18. marts 2009, og vil bl.a. have følgende

emner på:

• erfaringsudveksling på indgang og den nye uddannelsesordning

• erfaringsudveksling på arbejdet i LUU

• præsentation af nye profiler

Vi håber at se rigtig mange af vores repræsentanter i de lokale uddannelsesudvalg på

konferencen.

19


AMU

Udviklingsopgaver 2008

Vi har i Efteruddannelsesudvalget ansøgt ministeriet om udviklingsmidler til tre ting:

Undervisningsmateriale ”Grundbog til rengøring for flygtninge og indvandrere”

Uddannelse ”Special- /rentrums rengøring”

Analyse ”AMU i rengøringsbranchen – hvordan kommer flere på kursus?”

Vi har netop i skrivende stund fået svar på vores ansøgning. Vi har ikke fået alt, hvad

vi har søgt om, men nok til at vi kan iværksætte udviklingsopgaverne.

Aktiviteten på AMU har i indeværende år generelt været faldende. Det kan skyldes flere

ting, som vi kun kan gætte på. Men undervisningsministeren har udtalt, at de

uforbrugte midler overføres til næste år. Vi skal have øget aktiviteten i 2009. Derfor er

det vigtigt, at vi hele tiden har fokus på mulighederne i AMU. Det gælder både lokalt og

centralt.

FOA har i øvrigt udgivet en uddannelsesbog, hvor de

uddannelser, som vores medlemmer har eller skal have er

beskrevet.

Bogen kan rekvireres på www.foa.dk

Se i øvrigt afsnittet om temadage og konference.

20


4. Arbejdsmarkedspolitik / ”Kampen om arbejdskraften”

Ledigheden er raslet ned

Ledigheden for FOAs medlemmer er i de senere år faldet drastisk – og det gælder også for

medlemmer af Kost- og Servicesektoren. Siden sidste kongres i oktober 2004 er ledigheden

i sektoren blevet mere end halveret, og alene inden for det sidste år er der blevet knap 40

pct. færre ledige i sektoren.

Tabel:

Udviklingen i antallet af ledighedsberørte i Kost- og Servicesektoren 2007-2008

(marts), fordelt på faggrupper/stillingsbetegnelser

Faggruppe/

Stillingsbetegnelse

2007 2008 Udvikling

i pct.

Husmedhjælpere i staten 20 12 -40

Kantineledere 12 9 -25

Køkken 331 200 -40

Højskoler, private kantiner 35 17 -51

Rengøring 346 215 -38

Rengøringsledere 5 2 -60

Serviceassistenter og

- medarbejdere

73 47 -36

Øvrige i sektoren 14 9 -36

Sektoren i alt 836 511 -39

FOA i alt 6.581 3.540 -46

21


Men det betyder ikke, at ledigheden er helt forsvundet inden for Kost og Service. Som det

fremgår af tabellen ovenfor, var der trods alt i marts 2008 over 500 medlemmer, der var

ledige i kortere eller længere tid. Heraf havde over 100 været ledige i mere end et år.

Samtidig ser vi en klar overledighed for medlemmerne af Kost og Service-sektoren: Hvor de

udgør 6 pct. af alle FOAs medlemmer, udgør de hele 14 pct. af de ledige.

Klapjagt på de deltidsledige

Som følge af regeringens jobplan fra februar i år kan deltidsledige nu kun få supplerende

dagpenge i 30 uger mod før i 52 uger. De strammere regler vil berøre de af sektorens

medlemmer, der er fuldtidsforsikrede, men arbejder mindre end 29,6 timer om ugen –

enten som fast deltid eller i form af skiftende vikariater.

FOA har både som forbund, og gennem LO, kritiseret den skærpede klapjagt på de

deltidsledige. Inden for flere af FOAs fagområder er det svært at få et reelt fuldtidsjob.

Blandt husassistenterne arbejder 37 % på fuldtid, og blandt rengøringsassistenterne er det

kun 18 %. Så længe arbejdsgiverne ikke opretter flere fuldtidsjob, vil beskæringen af retten

til supplerende dagpenge bare betyde, at mange deltidsledige vil forlade deres fag, og i

stedet søge over, hvor fuldtidsarbejde er normen, f.eks. i industrien. Men det er måske i

virkeligheden også regeringens plan? Selvom der er mindst lige så meget brug for

arbejdskraften i de offentlige servicefag.

FOAs jobformidling

Heldigvis er FOAs a-kasser og faglige afdelinger gode til at hjælpe de sidste ledige i arbejde.

Som led i det beskæftigelsespolitiske udviklingsprojekt, som HB vedtog i 2006, er der flere

steder i landet udviklet en fælles jobformidling, hvor a-kassernes viden om de ledige, og de

faglige afdelingers viden om job og kompetencer går op i en højere enhed. Flere steder er

Kost- og Servicesektorens lokale folk aktive i jobformidlingen, hvor de bidrager med deres

særlige viden om sektorens arbejdspladser.

I forbindelse med begrænsningen af de supplerende dagpenge har FOAs a-kasser og

lokalenheder også fået en fælles interesse i at bruge mulighederne i trepartsaftalen og OK

22


08 for at tilbyde flere timer til deltidsledige medlemmer, der ellers har været afhængige af

supplerende dagpenge.

Rekrutteringsproblemer?

På trods af den lave ledighed har alle fire beskæftigelsesregioner udpeget køkken og

rengøring som såkaldte ”paradoksområder”, det vil sige som jobområder, hvor der både er

stor ledighed og mange ledige job. Paradokset skyldes dog ikke primært FOAs ledige, men

at mange ledige skriver køkken eller rengøring som jobønske i deres CV – også selvom de

faktisk ikke har kvalifikationerne til det.

Der er ingen tvivl om, at der er rekrutteringsproblemer inden for dele af sektoren. Men hvor

store problemerne er, er det svært at sige noget om. Et er sikkert: beskæftigelsesregionerne

er ikke noget sandhedsvidne, når det gælder vurderingen af udbud og efterspørgsel på

det lokale arbejdsmarked. Derfor har FOA opfordret LO til at lave en afdækning af den

metode, som regionerne bruger til at udpege områder med rekrutterings- og

paradoksproblemer. Så vi kan få et reelt billede af, hvor der er brug for arbejdskraft.

I øjeblikket er forbundet ved at planlægge en koordineret rekrutteringsindsats, hvis

omdrejningspunkt vil blive lokale aftaler mellem FOA og den enkelte kommune. Også her vil

rekruttering til Kost og Service spille en central rolle.

Ekstraordinært ansatte: NEJ til parkering - JA til rekruttering

Kost- og Servicesektoren har gennem hele perioden påtaget sig en stor opgave med at

aktivere ledige, og ansætte personer i fleksjob. Det er godt for de ledige og nedslidte, der

på den måde opnår ordinær ansættelse på området. Men det er skidt for de mange, der

bare bliver parkeret ud fra devisen om, at ”et eller andet sted skal de jo være”, og

rengøring og køkkenarbejde kan alle (kvinder!) vel finde ud af.

På trods af den faldende ledighed er der stadig mange ekstraordinært ansatte på sektorens

arbejdspladser. Blandt husassistenterne var der i marts 2008 hele 1692 ekstraordinært

ansatte, og i dette fag er andelen af ekstraordinært ansatte i de senere år steget, så der er

tale om en egentlig fortrængning af ordinært ansatte:

23


Tabel: Ekstraordinært ansatte* i pct. af alle ansatte, 2005-2008 (marts)

(fuldtidspersoner)

Faggruppe 2005 2006 2007 2008

Husassistenter 25 26 31 34

Rengøringsassistenter 6 7 7 7

* Omfatter både aktiverede og personer i fleksjob. Tallene er desværre ikke opdelt.

Kilde: FLD.

På landsplan er altså ca. 1/3 af alle husassistenter ekstraordinært ansat. I flere kommuner

ligger procenten betydeligt højere. Det er derfor ikke uden grund, at sektoren har arbejdet

aktivt for at begrænse og målrette de ekstraordinære ansættelser til de arbejdspladser,

hvor der var udsigt til fast ansættelse.

Sektoren har også siden sidste kongres deltaget aktivt i FOAs beskæftigelsespolitiske

netværk, der har haft til formål at øge medarbejderindflydelse og rekrutteringsperspektivet i

de ekstraordinære ansættelser.

Se i øvrigt side 47-48: Fuldtids- /deltidsopgørelse februar 2008

24


5. Overenskomst 2008

Strategien ved OK 08 blev vedtaget af FOAs hovedbestyrelse og

efterfølgende vedtaget på strategimødet den 27. august.

”Mandeløn til kvindefag” og ”markante lønstigninger til alle” = altså

et lønefterslæb på 1,5 % oveni de 12,8 % som var givet på det

øvrige arbejdsmarked.

Kost- og Servicesektoren har gentagne gange argumenteret for, at

sektorens medlemmer blev omfattet af strategien ”mandeløn til

kvindefag”.

Her var forbundets holdning:

• Befolkningens sympati (pasning, pleje og omsorg)

• Sammenlignelig løn med det private arbejdsmarked

I forbindelse med hovedbestyrelsens udtagelse af konfliktområder, var der indstillet

husassistenter og hospitalsmedhjælpere på de arbejdspladser, hvor social- og

sundhedsgrupper var udtaget.

Sektoren havde møde med 3F i forbindelse med udtagelse af konfliktområder for

serviceassistenter. Det var hensigtsmæssigt at udtage de samme konfliktområder. Dette

ønskede 3F ikke, og de ville betragte det som ”åben” krig, hvis FOA udtog

serviceassistenterne til konflikt.

25


Kost- og Servicesektoren fremlagde dette på et HB-møde, hvorefter FOA Århus trak sin

indstilling om at udtage serviceassistenter til konflikt.

FOA Odense, Nordsjælland og Køge fastholdte, at udtage serviceassistenter til konflikt.

Sektoren stemte for udtagelse af vores grupper på baggrund af (håbet) ønsket om

markante lønstigninger til alle – altså de 1,5 % oveni 12,8 %. Dette lykkes dog ikke denne

gang.

Og vi må konstatere, at sektorens medlemmer ikke var omtalt i den husstandsomdelte

konfliktavis. Kost- og Servicesektorens grupper var usynlige i omtalen i medierne – det

være sig presse og FOA internt, hvilket sektoren er meget utilfreds med. Synlighed af

faggrupper i konflikt er derfor en del af den evaluering, som kommer i sektorbestyrelsen

senere på året.

Selv resultaterne er beskrevet i det efterfølgende:

Ved delforligene fik medlemmerne de 3 højstprioriterede krav indfriet:

• Garantilønsmodellen (modregning) ændres til en kvalifikationslønsmodel

• Lokal løndannelse på stand by = centrale tillæg til alle

• Gode lønstigninger

26


OK 08 - Overenskomst

De indgåede aftaler med henholdsvis KL og Danske Regioner gælder for en ny 3 års periode

frem til 1. april 2011

Som bekendt har forhandlingerne med arbejdsgiverne været adskilte, altså først har der

været forhandlet med KL og derefter med Danske Regioner

Det betyder også, at KTO aftalerne med KL og Danske Regioner ikke er helt identiske på

alle områder.

Aftalerne med både KL og Danske Regioner har en ramme på 12,8 procent

Aftalerne giver denne gang:

• Sikring af reallønnen

• Forhøjelse af den særlige feriegodtgørelse

• Ret til 2-4 seniordage om året med sædvanlig løn for alle ansatte på 60-62 år. Nogle

af sektorens grupper får seniorfridagene allerede fra det 58. år

• Ret til yderligere 6 ugers barselsorlov med sædvanlig løn til begge forældre. Dertil

yderligere 6 uger til deling mellem moren og faren.

• Ret til frihed ved barns 2. sygedag med sædvanlig løn

• Forbedret kompetenceudviklingsaftale og ret til årlig medarbejderudviklingssamtale

(MUS)

• Funktionsløn for hvervet som tillidsrepræsentant. Konkret beløb aftales lokalt.

• Øget fokus på de ansattes trivsel, sundhed og tryghed

27


Generelle lønstigninger – 7,93 %

Både for KL og Danske Regioner indeholder de

aftalte generelle lønstigninger forhøjelser og

forventede udbetalinger fra reguleringsordningen,

der skal sikre parallel lønudvikling med det private

arbejdsmarked.

Hertil kommer som noget nyt en aftalt kompensation

for ”frynsegoder” på det private arbejdsmarked.

Som det fremgår af nedenstående oversigt

udmøntes de generelle

lønstigninger forskelligt i KL og Danske Regioner.

Generelle lønstigninger 7,53 %

DATO KL DANSKE REGIONER

1. april 2008 4,09 4,09

1. oktober 2008 1,62 1,62

1. april 2009 0,20 0,20

1. oktober 2009 0,55 0,73

1. april 2010 0,50 0,32

1. oktober 2010 0,57 0,57

Hertil kommer forhøjelse af særlig feriegodtgørelse med 0,45 % pr. 1. maj 2010.

28


Ud over løn er der også opnået en række generelle forbedringer for sektorens faggrupper

inden for det regionale og kommunale område, blandt andet.:

• Udvidet barselsorlov til mænd og kvinder (6+6+6 ordningen)

• Frihed til forældre ved barns 2. sygedag

• Kompetenceudvikling og ret til årlig MUS

• Obligatorisk funktionsløn til tillidsrepræsentanter

• Forbedrede opsigelsesvarsler for tillidsrepræsentanter

• Ret til valg af fællestillidsrepræsentant mv.

• Forbedring af de ansattes trivsel og sundhed

• Sundhedsfremmeinitiativer skal tilbydes

• Trivselsmålinger hvert 3 år

• Sygefraværs samtaler

• Der skal aftales konkrete retningslinjer mod vold, mobning og chikane.

• Seniorordninger

I seniorordningerne for både KL og Danske Regioner er det specielt aftalt, at blandt andet

husassistenter, rengøringsassistenter samt servicemedarbejdere/-assistenter ved sygehuse,

er omfattet af aftalen om seniorordninger fra man fylder 58 år, alle andre grupper er først

omfattet af seniorordningen når de fylder 60 år.

Det skal bemærkes:

at erhvervsserviceassistenter

først er omfattet af seniorordningerne, når de fylder 60 år, da faggruppen statistisk er

forholdsvis ny og derfor ikke fremgår af statistikkerne, som ligger til grund for aftalen for de

58-årige (tidligere nedslidning end andre faggrupper).

Aftalerne i henholdsvis KL og Danske Regioner er ikke identiske, hvilket fremgår af de

efterfølgende sider:

29


KL

Gælder for husassistenter, rengøringsassistenter, ikke faglærte lønarbejdere, men ikke for

erhvervsuddannede serviceassistenter

• Seniordage kan afholdes enten som hele eller halve dage. Eller afholdes i timer efter

aftale

• Seniordage kan konverteres til en årlig bonus eller løbende pensionsindbetaling

Fra 58 år (2-3-4 dage) Fra 60 år (2-3-4)

I det kalenderår den

ansatte fylder:

Antal senior dage

I det kalenderår den

ansatte fylder:

58 2 60 2

59 3 61 3

60 4 62 og derover 4

61 4

62 og derover 4

træder i kraft 1. januar 2009

Antal senior dage

30


Danske Regioner

Gælder for husassistenter, rengøringsassistenter, servicemedarbejder/- assistenter ved

sygehuse, men ikke for erhvervsuddannede serviceassistenter

• Seniordage afholdes som hele dage. Eller afholdes i timer eller halve dage efter

aftale

• Seniordage tilrettelægges på samme måde som ferie

• Seniorbonus kan også konverteres til en løbende pensionsindbetaling eller til

kombinationer af seniorbonus, seniordage og pensionsindbetaling

58 års ordningen 60 års ordningen

I året efter

det

kalenderår

hvor den

ansatte

fylder,

har den

ansatte ret til

seniorbonus i

januar*,

beregnet

efter

sædvanlig

årsløn,

som kan

veksels til

antal

seniordage

I året efter

det

kalenderår

hvor den

ansatte

fylder

har den

ansatte ret til

seniorbonus i

januar*,

beregnet

efter

sædvanlig

årsløn,

som kan

veksels til

antal

seniordage

58 0,8 % 2 60 0,8 % 2

59 1,2 % 3 61 1,2 % 3

60 1,6 % 4 62 og

derover

61 1,6 % 4

62 og

derover

1,6 % 4

*Seniorbonus udbetales første gang januar 2009

1,6 % 4

For uddybning af ovenstående emner, samt øvrige elementer i KTO forligene, henvises til

forbundet årsberetning.

31


Sektorens forhandlinger om fornyelse af overenskomsterne

Hus- og rengøringsassistenter

Faggruppe 1 og 2

Sektorens hus- og rengøringsassistenter har igen i overenskomstperioden 2005 - 2008 fået

for lidt ud af de lokale lønforhandlinger om ny løn. Den særlige gennemsnitslønsgarantiordning

har derfor igen givet mange midler til centrale forbedringer for gruppen.

De ekstra midler er blandt andet anvendt til afskaffelse af garantilønnen og indførelse af

kvalifikationsløn for hus- og rengøringsassistenter over en periode på 5 år. Det betyder, at

de kommunale arbejdsgivere ikke længere lokalt kan modregne de lønforhøjelser, der er

indgået centralt.

På baggrund af den manglende udmøntning af lokallønsmidlerne i OK-05 perioden, har FOA

med KL og Danske Regioner aftalt at holde pause med udmøntning af lokallønsmidlerne.

De lokallønsmidler, der skulle have været udmøntet til hus- og rengøringsassistenter i

perioden 1. april 2010 - 31. marts 2011, anvendes i stedet til to tidsbegrænsede centralt

fastsatte lokallønstillæg pr. 1. oktober 2010:

• Til nyansatte ydes et årligt rekrutteringstillæg på 3.600 kr. (3 1/3 2000-niveau) frem

til 2 års ansættelse ved kommunen.

• Til ansatte med mindst to års ansættelse ved kommunen ydes et årligt tillæg for

effektiv rengøring/service på 2.500 kr. (31/3 2000-niveau).

Grundlønnen stiger i perioden med 1 trin - trin 12 til 13

• Kvalifikationstrinene stiger i perioden med 2 trin - trin 14 til 16 og trin 17 til 19.

• Pensionen forhøjes med 0,05 %

• Hele forliget kan læses på www.foa.dk

Kantine- og rengøringsledere/- Chefer

Faggruppe 4 og 5

32


Der er for denne gruppe indgået forlig med følgende elementer:

Kantineledere uden relevant faglig uddannelse:

• Grundløn forhøjes med 2 løntrin med fuldt gennemslag til 24.

Kantineledere med relevant faglig uddannelse:

• Grundlønnen forhøjes med 2 løntrin med fuldt gennemslag til 27.

Rengøringsledere/rengøringschefer på trin 28:

• Ændres med 1 løntrin til 29,

Rengøringsledere/rengøringschefer på trin 38 og 43:

• Tillæg på 7.000 kr. årligt (31/2000niveau)

• Pensionen forhøjes til 12,85 %.

Hele forliget kan læses på www.foa.dk

Hospitals-serviceassistenter

Faggruppe 7

Der er for denne gruppe indgået forlig med følgende elementer:

Der indføres en kvalifikationslønsmodel som erstatning for garantilønsmodellen over en

periode på 10 år. Modellen træder i kraft d. 1. april 2009. Nyansatte indtræder direkte i

kvalifikationslønsmodellen.

Grundlønnen stiger i perioden med 1 trin - trin 13 til 14

Kvalifikationstrinene stiger i perioden med 2 trin - trin 15 til 17 og trin 22 til 24.

Der afsættes 1,6 procent af lønsummen til lokal løndannelse med 0,8 procent pr. 1. april

2009 og 0,8 procent pr. 1. april 2010.

Hele forliget kan læses på www.foa.dk

33


Erhvervsuddannede serviceassistenter

Faggruppe 7

Der er for denne gruppe indgået forlig med følgende elementer:

Lønnen hæves pr. 1. april 2009 2 trin med fuldt gennemslag således, at grundlønnen

hæves fra løntrin 16 til løntrin 18. Kvalifikationsløn efter 6 år hæves fra 19 til løntrin 22.

Gælder kun for erhvervsuddannede serviceassistenter ansat i KL området:

Med KL er der for denne gruppe aftalt, at der holdes pause med udmøntning af

lokallønsmidlerne.

De lokallønsmidler, der skulle have været udmøntet til i perioden 1. april 2010-31. marts

2011, anvendes i stedet til to tidsbegrænsede centralt fastsatte lokallønstillæg pr. 1.

oktober 2010:

• Til nyansatte ydes et årligt rekrutteringstillæg på 3.600 kr. (3 1/3 2000-niveau)

frem til 2 års ansættelse ved kommunen.

• Til ansatte med mindst to års ansættelse ved kommunen ydes et årligt tillæg for

effektiv rengøring/service på 2.500 kr. (31/3 2000-niveau).

Gælder kun for erhvervsuddannede serviceassistenter ansat i Danske Regioners område

Med Danske Regioner er der aftalt at der afsættes 1,6 procent af lønsummen til lokal

løndannelse med 0,8 procent pr. 1. april 2009 og 0,8 procent pr. 1. april 2010.

Rengøringsteknikere

FOA og KL er enige om at optage forhandling om overenskomstdækning af rengøringsteknikere

i overenskomst for erhvervsuddannede serviceassistenter, når den

endelige bekendtgørelse for den nye uddannelse foreligger.

Hele forliget kan læses på www.foa.dk

34


Statens område

Forbundet valgte for første gang at stemme nej til CFU forliget, blandt andet med den

begrundelse, at rammen ikke var stor nok, samt at vi ikke havde opnået et resultat for

sektorens faggruppe inden urafstemningen.

Forliget er dog vedtaget, da flertallet i OAO stemte ja til resultatet.

CFU forliget har en ramme på 12,8 over 3 år.

De generelle lønstigninger i forliget er på 8,17 pct.

Lønstigningerne udmøntes som følger:

• 3,30 % den 1. april 2008

• 1,82 % den 1. april 2009

• 0,65 % den 1. oktober 2009

• 2,40 % den 1. april 2010

Ud over løn er der også er der opnået en række generelle forbedringer for sektorens

faggrupper inden for statens område, blandt andet.:

• Ny Løn - Rammeaftalen om nye lønsystemer ændres, således at den giver hjemmel

til at aftale pensionsbidrag af engangsvederlag og resultatløn

• StK-pensionsbidrag forhøjes fra 12,5 % til 15 % I aftaler og overenskomster om

supplerende pension til tjenestemænd og andre ansatte med ret til tjenestemandspension

på nyt lønsystem inden for lukkede grupper (bilag M), hvor der fastsat, at

pensionsbidraget udgør 12,5 % forhøjes dette ligeledes til 15 %

35


• Udvidet barselsorlov til mænd og kvinder (6+6+6 ordningen)

• Frihed til forældre ved barns 2. sygedag. 1. og 2. sygedag kan afholdes uafhængigt

af hinanden, det vil sige at en ansat kan holde fri på barnets 2. sygedag, uanset om

vedkommende har holdt fri på barnets 1. sygedag

• Forbedret TR vilkår længere opsigelsesvarsel mm.

• Arbejdstids forbedringer:

Ulempegodtgørelsen kan efter aftale konverteres til afspadsering (§ 11)

Hvis den ansatte bliver syg, når der er planlagt afspadsering, har man ikke

pligt til at påbegynde afspadsering (§ 12)

Betalt frokostpause for ansatte i forsvaret

• Seniorbonus, når man fylder 60 år og er ansat som køkkenmedhjælper, på 3,2 %

Der ydes en seniorbonus, hvert ekstra år den ansatte fortsætter – en ansat

vil dog maksimalt kunne få en seniorbonus 3 gange i overenskomstperioden.

Bonusen kan veksles til dage eller pension

For uddybning af ovenstående henvises til http://www.oao.dk, hvor hele forliget kan læses.

Køkkenmedhjælpere

Faggruppe 3

Der har været afholdt flere forhandlinger med Personalestyrelsen om fornyelse af

organisationsaftalen for køkkenmedhjælpere.

Personalestyrelsen havde ønske om, at organisationsaftalen skulle sammenlægges med den

aftale 3F har for rengøringsassistenter og specialarbejdere, samtidig ville styrelsen gerne

have en sproglig forenkling af organisationsaftalen. Kravet om sammenlægning af aftalerne

blev afvist af FOA, men vi var villige til at se på sproglige forenklinger.

36


Blandt Personalestyrelsens andre krav var et ønske om øget fleksibilitet i lønsystemet, samt

afskaffelse af organisationsaftalens § 9, der omhandler brugen af afløsere.

FOAs hovedkrav var, at basislønnen skulle hæves, pensionen skulle forhøjes samt betalt

frokostpause.

Forhøjelse af pensionen samt frokostpause for ansatte i forsvaret blev indført via CFU

forliget. Tilbage var så at anvende midlerne (0,7%) til forhøjelse af basislønnen.

Personalestyrelsen og FOA var ikke enige om brugen af midler til basislønnen, samt prisen

herfor, det var kr. 120.544, der skilte parterne. Da FOA heller ikke var villig til at ophæve §

9, kunne der ikke opnås enighed om fornyelse af organisationsaftalerne.

Der er i skrivende stund ikke aftalt nye forhandlingsdatoer.

Dansk Røde Kors (DKR)

Der er indgået aftale med DRK om en ny organisationsaftale, som betyder, at der indført

nye sluttrin for køkkenmedhjælpere og køkkenledere, samt et tillæg for at have funktion

som mentor.

Hele aftalen kan læses på www.foa.dk

Øvrige overenskomster – Private

Forhandlingerne for de private overenskomster der

følger KTO/CFU forliget, er i skrivende stund ikke

påbegyndt.

37


6. Diverse statistikker

Medlemsudvikling på landsplan fordelt på sektorer

Alle medlemmer fordelt på sektorer*

31-07-2007 31-07-2008 Antal +/- Procent +/-

Kost- og Servicesektoren 17.226 17.106 -120 -1

Pædagogisk sektor 53.229 55.604 2.375 4

Social- og Sundhedssektoren 111.171 114.607 3.436 3

Teknik- og Servicesektoren 12.117 12.083 -34 0

Uden sektor 5.873 5.325 -548 -9

I alt 199.616 204.725 5.109 3

* Elever fremgår af tabellen med alle medlemmer.

Erhvervsaktive medlemmer fordelt på sektorer

31-07-2007 31-07-2008 Antal +/- Procent +/-

Kost- og Servicesektoren 12.564 12.462 -120 -1

Pædagogisk sektor 48.336 50.366 2.030 4

Social- og Sundhedssektoren 95.315 98.231 2.916 3

Teknik- og Servicesektoren 9.468 9.361 -107 -1

Uden sektor 76 61 -15 -20

I alt 165.762 170.481 4.719 3

38


Efterlønnere fordelt på sektorer

31-07-2007 31-07-2008 Antal +/- Procent +/-

Kost- og Servicesektoren 2.292 2.126 -166 -7

Pædagogisk sektor 2.974 3.019 45 2

Social- og Sundhedssektoren 6.139 6.140 1 0

Teknik- og Servicesektoren 853 852 -1 0

Uden sektor 482 296 -186 -39

I alt 12.740 12.433 -307 -2

Pensionister fordelt på sektorer

31-07-2007 31-07-2008 Antal +/- Procent +/-

Kost- og Servicesektoren 2.367 2.518 151 6

Pædagogisk sektor 1.919 2.219 300 16

Social- og Sundhedssektoren 9.717 10.236 519 5

Teknik- og Servicesektoren 1.796 1.870 74 4

Uden sektor 5.315 4.968 -347 -7

I alt 21.114 21.811 697 3

39


Medlemsudvikling på landsplan fordelt på faggrupper

Alle medlemmer * 31-07-2007 31-07-2008 Antal +/- Procent +/-

Husmedhjælpere i staten 398 397 -1 0

Kantineledere 268 243 -25 -9

Køkken 6.802 6.809 7 0

Øvrige indenfor kost- og service 312 229 -83 -27

Personale v./ højskoler og private kantiner mv. 412 356 -56 -14

Rengøring 7.041 6.980 -61 -1

Rengøringsledere 141 129 -12 -9

Serviceassistenter og -medarbejdere 1.835 1.949 114 6

Servicechefer/-ledere og teamkoordinatorer 17 14 -3 -18

i alt 17.226 17.106 -120 -1

* Elever fremgår af tabellen med alle medlemmer.

Erhvervsaktive 31-07-2007 31-07-2008 Antal +/- Procent +/-

Husmedhjælpere i staten 305 289 -16 -5

Kantineledere 215 191 -24 -11

Køkken 4.497 4.536 39 1

Øvrige indenfor kost- og service 143 79 -64 -45

Personale v./ højskoler og private kantiner mv. 288 246 -42 -15

Rengøring 5.312 5.234 -78 -1

Rengøringsledere 115 98 -17 -15

Serviceassistenter og -medarbejdere 1.677 1.777 100 6

Servicechefer/-ledere og teamkoordinatorer 15 12 -3 -20

i alt 12.567 12.462 -105 -1

40


Efterlønnere 31-07-2007 31-07-2008 Antal +/- Procent +/-

Husmedhjælpere i staten 43 54 11 26

Kantineledere 33 30 -3 -9

Køkken 1.106 1.001 -105 -9

Øvrige indenfor kost- og service 66 56 -10 -15

Personale v./ højskoler og private kantiner mv. 67 49 -18 -27

Rengøring 865 821 -44 -5

Rengøringsledere 18 17 -1 -6

Serviceassistenter og -medarbejdere 93 97 4 4

Servicechefer/-ledere og teamkoordinatorer 1 1 0 0

i alt 2.292 2.126 -166 -7

Pensionister 31-07-2007 31-07-2008 Antal +/- Procent +/-

Husmedhjælpere i staten 50 54 4 8

Kantineledere 20 22 2 10

Køkken 1.199 1.272 73 6

Øvrige indenfor kost- og service 103 94 -9 -9

Personale v./ højskoler og private kantiner mv. 57 61 4 7

Rengøring 864 925 61 7

Rengøringsledere 8 14 6 75

Serviceassistenter og -medarbejdere 65 75 10 15

Servicechefer/-ledere og teamkoordinatorer 1 1 0 0

i alt 2.367 2.518 151 6

41


Medlemsudvikling fordelt regionalt

Nedenstående tabeller er udtryk for det antal medlemmer, der er i de FOA-afdelinger, som

ligger i den pågældende region – ikke de medlemmer der er ansat ved regionen.

* Elever fremgår igen af tabellen med alle medlemmer.

Region Nordjylland

31-07-2007 31-07-2008 Antal +/- Procent +/-

Erhvervsaktive 1.149 1.096 -53 -5

Efterlønnere 318 303 -15 -5

Pensionister 265 297 32 12

Alle medlemmer 1.732 1.696 -36 -2

Region Midtjylland

31-07-2007 31-07-2008 Antal +/- Procent +/-

Erhvervsaktive 2.210 2.229 19 1

Efterlønnere 437 409 -28 -6

Pensionister 586 602 16 3

Alle medlemmer 3.233 3.240 7 0

Region Syddanmark

31-07-2007 31-07-2008 Antal +/- Procent +/-

Erhvervsaktive 2.282 2.299 17 1

Efterlønnere 508 458 -50 -10

Pensionister 424 447 23 5

Alle medlemmer 3.214 3.204 -10 0

42


Region Sjælland

31-07-2007 31-07-2008 Antal +/- Procent +/-

Erhvervsaktive 1.574 1.504 -70 -4

Efterlønnere 318 290 -28 -9

Pensionister 373 402 29 8

Alle medlemmer 2.265 2.196 -69 -3

Region Hovedstaden

31-07-2007 31-07-2008 Antal +/- Procent +/-

Erhvervsaktive 5.352 5.334 -18 0

Efterlønnere 711 666 -45 -6

Pensionister 719 770 51 7

Alle medlemmer 6.782 6.770 -12 0

43


Medlemsudvikling fordelt regionalt og på faggrupper

Nedenstående tabeller er udtryk for det antal medlemmer, der er i de FOA-afdelinger, som ligger i den pågældende

region – ikke de medlemmer der er ansat ved regionen.

Region Nordjylland 31-07-2007 31-07-2008 Antal +/- Procent +/-

Husmedhjælpere i staten 60 58 -2 -3

Kantineledere 38 32 -6 -16

Køkken 553 547 -6 -1

Øvrige indenfor kost- og service 17 11 -6 -35

Personale v./ højskoler og private kantiner 21 23 2 10

Rengøring 387 358 -29 -7

Rengøringsledere 2 1 -1 -50

Serviceassistenter og -medarbejdere 71 66 -5 -7

Servicechefer/-ledere og teamkoordinatorer

i alt 1.149 1.096 -53 -5

Region Midtjylland 31-07-2007 31-07-2008 Antal +/- Procent +/-

Husmedhjælpere i staten 83 67 -16 -19

Kantineledere 46 39 -7 -15

Køkken 926 987 61 7

Øvrige indenfor kost- og service 50 22 -28 -56

Personale v./ højskoler og private kantiner mv. 42 35 -7 -17

Rengøring 458 398 -60 -13

Rengøringsledere 17 16 -1 -6

Serviceassistenter og -medarbejdere 587 664 77 13

Servicechefer/-ledere og teamkoordinatorer 1 1 0 0

i alt 2.210 2.229 19 1

44


Region Syddanmark 31-07-2007 31-07-2008 Antal +/- Procent +/-

Husmedhjælpere i staten 70 70 0 0

Kantineledere 51 48 -3 -6

Køkken 1.001 1.019 18 2

Øvrige indenfor kost- og service 27 16 -11 -41

Personale v./ højskoler og private kantiner mv. 84 70 -14 -17

Rengøring 612 623 11 2

Rengøringsledere 11 9 -2 -18

Serviceassistenter og -medarbejdere 420 441 21 5

Servicechefer/-ledere og teamkoordinatorer 6 3 -3 -50

i alt 2.282 2.299 17 1

Region Sjælland 31-07-2007 31-07-2008 Antal +/- Procent +/-

Husmedhjælpere i staten 37 34 -3 -8

Kantineledere 32 30 -2 -6

Køkken 642 634 -8 -1

Øvrige indenfor kost- og service 34 21 -13 -38

Personale v./ højskoler og private kantiner mv. 38 38 0 0

Rengøring 498 471 -27 -5

Rengøringsledere 11 11 0 0

Serviceassistenter og -medarbejdere 276 260 -16 -6

Servicechefer/-ledere og teamkoordinatorer 6 5 -1 -17

i alt 1.574 1.504 -70 -4

45


Region Hovedstaden 31-07-2007 31-07-2008 Antal +/- Procent +/-

Husmedhjælpere i staten 55 60 5 9

Kantineledere 48 42 -6 -13

Køkken 1.375 1.349 -26 -2

Øvrige indenfor kost- og service 15 9 -6 -40

Personale v./ højskoler og private kantiner mv. 103 80 -23 -22

Rengøring 3.357 3.384 27 1

Rengøringsledere 74 61 -13 -18

Serviceassistenter og -medarbejdere 323 346 23 7

Servicechefer/-ledere og teamkoordinatorer 2 3 1 50

i alt 5.352 5.334 -18 0

46


Fordeling mellem fuldtids- og deltidsansatte:

Tallene er hentet i Fælles Løn Data (FLD) i februar 2008.

I de efterfølgende tabeller kan du se, hvor stor en andel deltidsstillingerne udgør på det

pågældende område.

Husassistenter

Titel Antal personer Fuldtidsansatte % Deltidsansatte %

Husassistenter i alt 7.240 2.706 37 4.533 63

Husassistenter, dagområdet 77 38 49 39 51

Husassistenter, døgnområdet 7.007 2.628 38 4.378 62

Husass., døgnområdet, pers.ordning 12 6 50 6 50

Personer i offentlig arbejdstilbud 86 3 3 83 97

Tilsynsassistenter, døgnområdet 26 18 69 8 31

Øvr. Husassistenter 27 10 37 17 63

Ikke faglærte lønarbejdere ved rengøring m.v.

Titel Antal personer Fuldtidsansatte % Deltidsansatte %

Ikke faglærte lønarbejdere

ved rengøring m.v. 5.541 1.247 23 4.294 77

Rengørings-/køkkenmedhj.,

dagområdet 3.169 643 20 2.526 80

Rengørings-/køkkenmedhj.,

ældreområdet 2.218 567 26 1.651 74

Tilsynsassistenter, dagområdet 107 24 22 83 78

Tilsynsassistenter, ældreområdet 40 12 30 28 70

47


Rengøringsassistenter (typisk 3F)

Titel Antal personer Fuldtidsansatte % Deltidsansatte %

Rengøringsassistenter 13.587 2.379 18 11.207 82

Personer i offentlig arbejdstilbud 20 5 25 15 75

Rengøringsassistenter m.fl.,

dagområdet 9.784 982 10 8.801 90

Rengøringsassistenter m.fl.,

døgnområdet 3.501 1.309 37 2.192 63

Rengøringsassistenter m.fl., pers.

ordn. 8 4 50 4 50

Tilsynsassistenter, dagområdet 231 54 23 177 77

Tilsynsassistenter,døgnområdet 13 10 77 3 23

Øvrige rengøringsassistenter 17 13 76 4 24

Servicemedarbejdere/-assistenter ved sygehusene

Titel Antal personer Fuldtidsansatte % Deltidsansatte %

Servicemedarb./-assistenter

ved sygehusene 1.804 1.245 69 559 31

Serviceassistenter 1.084 793 73 291 27

Serviceassistenter ved særlige

afdelinger 82 70 85 12 15

Servicemedarbejdere 637 382 60 255 40

48


7. Oversigt fra FOA-Bladet

Nr. 9 – september 2007

”Sygehusmad a la Hvidovre”

Der skal satses på god og lækker mad til alle

sygehuspatienter. A la carte-konceptet vinder

indpas.

”De sørger for bedre rengøring”

To serviceassistenter har ansvaret for at give

kommende kolleger en grundlæggende oplæring og

kontrollere rengøringsstandarden på sygehusene i

Køge og Roskilde.


Nr. 10 – oktober 2007

”Styr mod bedre vaner”

Kostkompasset skal hjælper os til at spise mere af

det sunde og skære ned på slik, fedt og sodavand.

”Meget mere i løn – og små pauser”

Faggrupperne i Kost- og Servicesektoren er sakket

bagud med lønnen, men har også andre krav til

overenskomsten.

FOA-KLS målte arbejdet op”

Da rengøringsarbejdet på Fælledgården skulle måles

op, valgte omsorgscentret at få den lokale FOAafdeling

til at gøre det.


Nr. 11 – november 2007

”Ingen friture i min kantine”

Ingelise Pedersen laver mad til børnene på Buddinge

Skole. Hun bestemmer menuen, og maden skal være

sund. Mundrette frugtstykker i skål er det store hit.

”Alle skoler får kantine”

I Gladsaxe kommune får alle børn mulighed for at

købe mad i en god, sund skolekantine, og maden

bliver lavet på stedet.

Serviceassistenter på skolebænken”

32 serviceassistenter på Odense Universitets Hospital

er i gang med at videreuddanne sig. Imens vikarierer

tidligere arbejdsløse i deres job.

”Portørerne står i vejen”

Vrede på Kost- og Servicesektorens årsmøde over, at

portørerne blokerer for serviceassistenterne.

”Skolemaden er ikke bedre end burgere”

Københavns Madhus kritiserer skolemaden i de

københavnske skoler, men indrømmer, at ingen kan

gøre det bedre – til den pris.


Nr. 12 – december 2007

”Håndholdt køkken”

Der er noget dogme over patientkøkkenet på

Regionshospitalet Randers. Her har man skrællet alle

overflødige tilsætningsstoffer væk og holder sig til

rene varer …

”De falder for fristelsen”

Personalet på Regionshospitalet Randers spiser

sundere, efter kantinen har lavet om på både

rammer og indhold.

”Lønkamp for serviceassistenter”

En uddannelse til serviceassistent betyder ikke, at

man automatisk bliver omfattet af

serviceassistentoverenskomsten. Voldgiftsagen slog

dette fast.

”Regionsråd bøjer sig for portørerne”

Regionsrådet i Nordjylland vil ikke uddanne flere

serviceassistenter. ”Vi har ikke råd til, at portørerne

strejker” indrømmer regionsrådsformand Orla Hav.

”Så går vi til bords”

Hvad mon Madam Mangor ville sige, hvis hun

pludselig fandt sig selv mellem hylderne i et

moderne supermarked?

”Fra indmad til udland”

Der er sket meget med maden, da husassistent

Hanne Dalsgaard Jensen vendte tilbage til

patientkøkkenet i Randers efter 20 års fravær.


49


Nr. 1 – januar 2008

Serviceassistenterne vandt”

Efter tre års forhandlinger er det afgjort, at ni

serviceassistenter på Odense Universitets Hospital

beholder deres tillæg, efter de har videreuddannet

sig.

”Farvel til gulvskrubberne”

For seks år siden sendte Roskilde Kommune

rengøringen i udbud, men tilbuddene var

mistænkeligt billige, og kommunen valgte i stedet

eget bud. Det har medført mere ensartet standard,

besparelser og lavere sygefravær.

”Oldfruens afløser”

Rengørings- og husassistenter fra københavnske

plejehjem går nu i gang med at uddanne sig til

serviceassistenter.

”En lønseddel!”

Det er kedeligt at være på kontanthjælp. Derfor ser

32 kvindelige kontanthjælpsmodtagere frem til fast

arbejde og lønseddel. De er med i projekt Stafetten i

København.


Nr. 2 – februar 2008

”Lad os afskaffe ny løn til husassistenter”

Ny løn har gjort mere skade end gavn for

husassistenterne. De er bedre tjent uden, siger

sektorformand Ann. Marie Liepke.

”Mad med hjem”

Ulvetimen. Det betyder ikke så meget, om man skal

lave 80 eller 100 portioner mad. Derfor kan de

ansatte på Diakonissestiftelsens institutioner og

vuggestuebørnenes forældre købe middagen med

hjem.


Nr. 3 – marts 2008

”Populære blæksprutter får bedre uddannelse”

Når arbejdsgiverne lærer serviceassistenterne at

kende, vil de gerne have flere. Deres uddannelse

gøres endnu bedre.

”Svært at sige farvel”

Anni Nielsen og Karin Dalgas kommer tæt på

børnene, når de vasker tøj og gør rent for dem på

julemærkehjemmet Kildemose. Hver fjortende dag

må de sige farvel til fire-fem af dem – det er hårdt.

”Når sundheden skal frem”

På Lundergårdskolen i Hjørring står der hver dag

hjemmebagt groft brød og masser af grønsager på

menuen. Kantinen arbejder tæt sammen med

lærerne …

”Kantinen på skoleskemaet”

Der er fokus på kost og motion på Lundergårdskolen,

og det betyder, at det sunde valg bliver et fælles

ansvar.


Nr. 4 – april 2008

”Fingeren nedad til statsforlig”

FOAs hovedbestyrelse har valgt at anbefale et nej til

forliget for statsansatte. Rammen for aftalen er

simpelthen for lille, lyder den klare melding.

”Færdige med fritter”

I fem uger fik soldater og ansatte på kasernerne i

Ålborg salat og fiberrig pasta i stedet for burgere og

forårsruller. Det var en succes, så måske følger

resten af landets kaserner efter.

”Køkkenpersonalet er blevet synligt”

Før i tiden arbejdede social- og sundhedspersonale

og husassistenter på Hvalsø Ældrecenter i hver deres

verden. Nu er væggen mellem dem revet ned, og

husassistent Lillian Elletoft er blevet en del af et

team.

”Tværfaglighed er en stor fordel”

I levebo-miljøet Bøgebakken i Lejre har kostfagligt

personale og plejepersonale fået et fælles

udgangspunkt for arbejdet med måltiderne.


Nr. 5 – maj 2008

”Dyrk talenterne på sygehusene”

FOA vandt andenpræmien i Danske Regioners

prisopgave om at skaffe flere medarbejdere til

fremtidens sundhedsvæsen.

50


”Ved spidsbelastning hjælpes vi ad”

På Holstebro Kaserne sidder rengøringspersonale ved

kassen i cafeteriet i de travle morgentimer, og

specialarbejderne hjælper med opvasken. Alle har

gennemgået uddannelsen som serviceassistent og

kender hinandens arbejdsområder.

”Flere opgaver i udbud”

Kommunerne skal sende 25 procent af arbejdet i

udbud inden år 2010, men der er ingen tegn på et

stort boom i udbudene – bortset fra i Århus. Her er

de ansatte til gengæld sikret mod forringelser af

deres arbejdsforhold.


Nr. 6 – juni 2008

”Vi strejkede også”

Serviceassistenterne føler sig tit som en overset

gruppe. De deltog også i strejken, men det var der

ingen, der lagde mærke til – før der blev rigtig

beskidt på sygehuset.

”De store bliver forkælet”

Sund mad er en succes på Muldbjergskolen i

Hjørring. Efter grovboller og salatbar blev normen, er

salget steget og skolen gør en særlig indsats for at

give de store elever sunde kostvaner. Derfor skal de

blive på skolen i pauserne.

”Den samme mad, men nu med samarbejde”

Maden i Tingstedet i Herfølge er den samme, men

den er blevet piftet op med citronskiver, persille,

tomatbåde og et bedre samarbejde mellem køkkenog

plejepersonale.

Billedserie: ”Nu går våren gennem Nyhavn”

Borgere og turister kan gå på toilettet i rene og

trygge omgivelser. FOA-medlemmer sørger for, at

standarden er i top.


Nr. 7/8 – juli/august 2008

”16 rengøringsskader anerkendt”

Kæmpesejr. Groft rengøringsarbejde gennem flere år

er hårdt. Så hårdt, at Arbejdsskadestyrelsen netop

har anerkendt 16 arbejdsskader blandt

rengøringsansatte. Lajla Nissen er én af dem.

Serviceassistenter har fuldtidsjob”

Blandt rengøringsansatte er fuldtidsjob et særsyn.

Serviceassistenterne er derimod som regel

fuldtidsansatte, viser en ny undersøgelse.

”Smil og smiley´er i levebo-miljø”

Hygiejne var lavt prioriteret på plejecenter Lillevang i

Furesø kommune, indtil de indførte nyt program til

egenkontrol – og fik 13 glade smiley´er. Heraf en af

de nye elite-smiley´er.

”Åbenhed og arbejde”

Da Sanelas Kucanovic flygtede til Danmark for ni år

siden, insisterede hun på at arbejde som frivillig i

køkkenet i asylcenteret Kongelunden. I dag er hun

tillidsrepræsentant …


Alle numre af Fagbladet kan findes elektronisk på www.foa.dk

51


8. Oversigt over faglig talt.

Nr. 9 – september 2007

”En aftale du kan bruge”

Nr. 10 – oktober 2007

”Nu må det være nok!”

Nr. 11 – november 2007

”Nu er bægeret fyldt!”

Nr. 12 – december 2007

”Tid til forventninger”

Nr. 1 – januar 2008

”Attraktive arbejdspladser”

Nr. 3 – marts 2008

”Forbedring af uddannelsen er en

faglig succes”

Nr. 4 – april 2008

”Forhandlinger, der kan trække

tænder ud”

Nr. 5 – maj 2008

”Og vinderen er… FOA på en flot 2.

plads”

Nr. 6 – juni 2008

”Et forår fuld af kampsange om Mer´ i

løn”

Nr. 2 – februar 2008

”Vi vil anerkendes”

Nr. 7/8 – juli/august 2008

”En linedansers balancegang”

4


Staunings Plads 1-3

1790 København V

Tlf.: 46 97 26 26

www.foa.dk

More magazines by this user
Similar magazines