Meddelelse om Udlændingeservices ... - Ny i Danmark

nyidanmark.dk

Meddelelse om Udlændingeservices ... - Ny i Danmark

Om ansøgeren og den danske statsborger kommunikerer på samme sprog.

Om der er tale om en stor aldersforskel mellem ansøgeren og den danske

statsborger.

I hvilket omfang, ansøgeren og den danske statsborger havde personligt

kendskab til hinanden forud for ægteskabet.

Ansøgerens og den danske statsborgers tidligere ægteskaber.

Unormale bevægelsesmønstre.

Andre forhold, som giver grund til at antage, at et ægteskab ikke er ægte.

De nævnte forhold er eksempler og ikke en udtømmende liste over forhold, der

kan pege på, at et ægteskab ikke er ægte. Alle proceduremæssige garantier - herunder

proportionalitetsprincippet - skal overholdes.

Med hensyn til muligheden for at afslå opholdstilladelse, hvis hensynet til den

offentlige orden, sikkerhed eller sundhed tilsiger dette, skal der ved afgørelsen

lægges vægt på, at foranstaltninger truffet under hensyn til den offentlige orden

eller sikkerhed skal være i overensstemmelse med proportionalitetsprincippet og

udelukkende kan begrundes i ansøgerens personlige adfærd. Den personlige adfærd

skal udgøre en reel, umiddelbar og tilstrækkelig alvorlig trussel, der berører

en grundlæggende samfundsinteresse. Begrundelser, der ikke vedrører den individuelle

sag, eller som har generel præventiv karakter, må ikke anvendes.

Der gives afslag på en ansøgning om familiesammenføring efter EU-retten, såfremt

det efter en konkret vurdering af omstændighederne i en sag findes, at hensyn

til den offentlige orden, sikkerhed og sundhed tilsiger dette, eller hvis der er

tale om misbrug af rettigheder eller om svig, herunder proformaægteskaber, brug

af forfalskede dokumenter, falsk identitet etc.

5.2. Særligt om hensyn til barnets tarv

Efter artikel 3 i FN’s børnekonvention skal barnets tarv i alle foranstaltninger vedrørende

børn, hvad enten disse udøves af offentlige eller private institutioner for

socialt velfærd, domstole, forvaltningsmyndigheder eller lovgivende organer,

komme i første række.

Efter bestemmelsen i udlændingelovens § 9, stk. 15, kan opholdstilladelse efter

udlændingelovens § 9, stk. 1, nr. 2, ikke gives, såfremt dette åbenbart vil stride

mod ansøgerens tarv.

Side 26 af 33

More magazines by this user
Similar magazines