Meddelelse om Udlændingeservices ... - Ny i Danmark

nyidanmark.dk

Meddelelse om Udlændingeservices ... - Ny i Danmark

opholdsbekendtgørelsen, i det omfang det er foreneligt med EU-retten, jf. udlændingelovens

§ 2, stk. 3.

Der skal alene indhentes oplysninger til belysning af barnets tarv, såfremt der i

sagen foreligger oplysninger, der indikerer, at der er mulighed for, at der kan opstå

alvorlige sociale problemer for barnet under barnets ophold her i landet.

Er der oplysninger i sagen, der peger i retning af, at en forælder eller dennes ægtefælle/samlever

er dømt for overgreb mod børn eller andre strafbare forhold, jf.

udlændingelovens § 9, stk. 16, der har betydning for vurderingen af hensynet til

barnets tarv, indhentes der med den pågældendes samtykke en udskrift vedrørende

den pågældende fra Det Centrale Kriminalregister. Hvis det fremgår af Det Centrale

Kriminalregister, at den pågældende er idømt straf for overtrædelse af bestemmelser

i straffeloven, der kan have betydning for vurderingen af hensynet til

barnets tarv, rekvireres, med den pågældendes samtykke, de relevante domsudskrifter

med henblik på at undersøge, om domfældelsen er sket vedrørende forhold

af den nævnte karakter. Manglende samtykke vil efter omstændighederne

kunne tillægges processuel skadesvirkning, dvs. at der gives afslag på ansøgningen

om familiesammenføring med henvisning til, at hovedpersonen ikke har medvirket

til sagens oplysning.

Det vurderes herefter - under hensyn til EU-rettens krav om proportionalitet - om

der foreligger sådanne omstændigheder, at hensynet til barnets tarv tilsiger, at der

gives afslag på registreringsbevis/opholdskort.

5.3. Tidsbegrænset ophold

Efter EU-opholdsbekendtgørelsens § 33, stk. 2, henhører sagen i første instans

under Udlændingeservices kompetence. Hvis en sådan ansøgning indgives til

statsforvaltningen, skal statsforvaltningen videresende ansøgningen til Udlændingeservice

med henblik på afgørelse efter udlændingeloven.

Udlændingeservices afgørelse kan påklages til Integrationsministeriet, jf. EUopholdsbekendtgørelsens

§ 35, 1. pkt. Påklages afgørelsen inden 7 dage efter, den

er meddelt familiemedlemmet, har pågældende ret til at blive her i landet, indtil

klagesagen er afgjort, jf. EU-opholdsbekendtgørelsens § 35, 2. pkt.

Familiemedlemmer, der er EU-statsborgere, skal ansøge om registreringsbevis

senest 3 måneder efter indrejsen, hvis opholdet forventes at vare mere end 3 måneder,

og registreringsbeviset udstedes ikke for noget bestemt tidsrum, jf. EUopholdsbekendtgørelsens

§ 21. I øvrigt udstedes registreringsbeviset i overensstemmelse

med EU-opholdsbekendtgørelsens § 23, der finder analog anvendelse.

Det bemærkes dog, at det forhold, at registreringsbeviset ikke udstedes for noget

bestemt tidsrum ikke giver EU-statsborgere en umiddelbar ret til tidsubegrænset

ophold efter EU-retten. Det er således en betingelse for at opnå ret til tidsubegrænset

ophold, at EU-borgeren har haft lovligt ophold i uafbrudt fem år i værtsmedlemsstaten,

jf. EU-opholdsbekendtgørelsens § 19, stk. 1.

Side 28 af 33

More magazines by this user
Similar magazines