Bind I - Aalborg Kommune

aalborgkommune.dk

Bind I - Aalborg Kommune

Budgetforslag 2013-2016

Diverse oversigter - Bind I

Byrådets 1. behandling 20. september 2012, kl. 13.00

Byrådets 2. behandling 11. oktober 2012, kl. 13.00


INDHOLDSFORTEGNELSE:

INDLEDNING .......................................................................................................................... 1

BUDGETFORSLAG 2013 – 2016 I HOVEDTRÆK .............................................................. 2

ØKONOMISKE NØGLETAL ............................................................................................... 15

BALANCEFORSKYDNINGER ............................................................................................... 25

ANLÆG. ...................................................................................................................................... 27

PERSONALEFORBRUG .......................................................................................................... 33

UDVIKLINGEN I ARBEJDSLØSHEDEN 2011-2012 .......................................................... 35

BEFOLKNINGSUDVIKLINGEN ........................................................................................... 36

BORGMESTERENS FORVALTNING .................................................................................. 39

Fælles kommunale udgifter ...................................................................................... 42

Beredskab .................................................................................................................... 47

Parkeringskontrol ...................................................................................................... 50

Resultatcentre ............................................................................................................. 52

Administration. .......................................................................................................... 55

TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN............................................................................ 59

AaK-Arealer ................................................................................................................ 63

Byfornyelse ................................................................................................................. 65

Parker og fritidsområder ........................................................................................... 66

Kirkegårde .................................................................................................................. 69

Skadedyrsbekæmpelse .............................................................................................. 71

Miljø ............................................................................................................................. 73

Veje ............................................................................................................................... 78

Færgedrift .................................................................................................................... 80

Entreprenørenheden .................................................................................................. 83

Støttet boligbyggeri .................................................................................................... 85

Administration. .......................................................................................................... 87

FAMILIE- OG BESKÆFTIGELSESFORVALTNINGEN ................................................... 89

Børn og unge ............................................................................................................... 93

Voksen – Familie- og Socialudvalget....................................................................... 100

Voksen – Beskæftigelsesudvalget ............................................................................ 105

Borgerrettede rådgivnings- og vejledningsfunktioner samt administration ..... 109

ÆLDRE- OG HANDICAPFORVALTNINGEN................................................................... 112

Serviceydelser for ældre ............................................................................................ 118

Tilbud for handicappede ........................................................................................... 122

Myndighedsopgaver og administration ................................................................. 125

SKOLE- OG KULTURFORVALTNINGEN .......................................................................... 127

Skoler ........................................................................................................................... 128

Fritid ............................................................................................................................ 135

Bibliotek ....................................................................................................................... 140

Kultur ........................................................................................................................... 143

Administration ........................................................................................................... 148

SUNDHED OG BÆREDYGTIG UDVIKLING ................................................................... 150

Sundhed ...................................................................................................................... 152

Bæredygtig Udvikling og Landdistrikter ............................................................... 157

Kollektiv trafik ............................................................................................................ 161

Administration ........................................................................................................... 164

FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE ................................................................................... 166

Gasforsyningen .......................................................................................................... 169

Fjernvarmeforsyningen ............................................................................................. 172

Renovationsvæsenet .................................................................................................. 175

Administration ........................................................................................................... 179

RAMMEBELØB ......................................................................................................................... 185

INVESTERINGSOVERSIGT .................................................................................................. 187


Indledning

Formålet

I nærværende dokument kan du læse om Magistratens budgetforslag for 2013 og overslagsårene

2014 – 2016. Forslaget er et resultat af tre dages budgetdrøftelser, som har involveret alle

byrådets 31 medlemmer.

Budgetforslaget 2013 – 2016 er fremlagt på Hovedbiblioteket, Aalborg Bibliotekerne, men kan

også findes i en printer- og tabletvenlig version på Aalborg Kommunes hjemmeside på adressen

www.aalborgkommune.dk under ”Om kommunen”.

Budgetforslaget indeholder

Budgetforslaget indeholder beskrivelser af:

Bind I

• Budgetforslag 2013 – 2016 i hovedtræk – herunder samlet oversigt, resultatopgørelse og

fordeling af budgetforslaget

Kommunens finansiering (skatteindtægter, tilskud og udligning, renter og likviditet, anlæg

og kvalitetsfondsprojekter m.m.)

• Udvalgte statistiske oplysninger om befolkningsudvikling, beskæftigelse og arbejdsløshed

• Formål og ydelser samt aktiviteter og udvalgte nøgletal inden for forvaltningernes

ansvarsområder (sektorer)

• Anlægsoversigt (investeringsoversigt 2013 – 2016)

Bind II

• Bevillingsoversigt pr. forvaltning

• Sammendrag af personaleoversigt (2013 – 2016)

• Takstoversigt – det skattefinansierede område samt takstoversigt på det brugerfinansierede

område

Den videre budgetproces

Fredag den 14. september 2012: Budgetforslaget udsendes

Torsdag den 20. september 2012 kl. 13.00: 1. behandling af budgettet

Mandag den 24. september 2012 kl. 19.00: TV- transmitteret budgetdebat

Torsdag den 27. september 2012 kl. 9.00: Budgetforligsforhandlinger

Torsdag den 11. oktober 2012 kl. 13.00: 2. behandling af budgettet

1


Budgetforslag 2013 -2016 i hovedtræk

Magistraten fremlægger hermed budgetforslag for 2013 – 2016 til byrådets 1. behandling.

Udgangspunktet for budgetforslaget er de rammer, der er fastsat af den udvidede Magistrat

(Magistraten og gruppeformændene for de partier, der ikke har medlemmer i Magistraten). På

baggrund af rammerne har de enkelte udvalg udarbejdet forslag, som er indarbejdet i

budgetforslaget.

Udgangspunktet for budgetforslaget har været de meget store økonomiske og likviditetsmæssige

udfordringer, der blandt andet følger af:

• en reduktion i statens bloktilskud til Aalborg Kommune på 90 mio. kr.,

• virkningen af den ændrede mellemkommunale udligning - inklusiv overgangsordninger - på

i alt 44 mio. kr.

• stigende udgifter til overførselsindkomster og forøgede nettoudgifter vedrørende forsikrede

ledige,

• kommunens tab som følge af etablering af Udbetaling Danmark på 12,6 mio. kr. på driften

og netto 132 mio. kr. på den løbende gennemsnitlige likviditet (brutto 237 mio. kr. minus

delvis kompensation over bloktilskuddet på 105 mio. kr.),

• et demografisk pres som følge af stadigt flere ældre borgere,

• meget begrænsede indtægter ved grundsalg og

• betaling af statsafgifter som følge af salg indenfor el-sektoren.

I Aalborg Byråd er der enighed om, at budgettet for 2013 skal tilpasses de samfundsøkonomiske

forhold og dermed sikre en forsvarlig kommunal økonomi inden for de eksisterende rammer. Og

der er også enighed om, at der i hele budgetperioden skal sikres en forsvarlig og tilstrækkelig

likviditet.

For at overholde disse mål har det været nødvendigt at gennemføre driftsbesparelser indenfor alle

udvalgenes budgetter – et beløb svarende til i alt ca. 128 mio. kr. i 2013. Derudover har de enkelte

udvalg omprioriteret flere udgiftsposter for at få budgettet for 2013 til at hænge sammen.

Nødvendig reduktion på serviceudgifterne

I budgetforslaget er der enighed om en reduktion på serviceudgifterne bredt fordelt over alle

udvalgenes områder, og den overordnede fordelingsnøgle har været en reduktionsramme

svarende til 2,5 % af lønsummen – svarende til en reduktion på ca. 330 normeringer. Reduktionen

vil i videst muligt omfang ske ved naturlig afgang og omrokeringer. Der er ved rammefordelingen

taget højde for, at rammereduktioner, der vedrører folkeskoler, DUS og specialskoler, kun kan

have 5/12-delsvirkning i budgetåret. Der er endvidere taget højde for de særlige forhold vedr. de

takstfinansierede tilbud indenfor Ældre- og Handicapforvaltningen, Familie- og

Beskæftigelsesforvaltningen og Skole- og Kulturforvaltningen.

Med budgetforslaget overholder Aalborg Kommune aftalen mellem regeringen og KL.

2


Stadig plads til vækst

Aalborg Kommune er en vækstkommune. I budgetforslaget er der lagt op til, at der stadig skal

være plads til udvikling og der er derfor planlagt et anlægsprogram på 431,9 mio. kr. plus et fortsat

stort støttet boligbyggeri på 1.500 nye ungdomsboliger over de næste tre år. I de sidste år er der

blevet opført mange nye og spændende boliger i Aalborg Kommune, som er blevet understøttet af

kommunale tilskud, og der har været en meget stor interesse og efterspørgsel på samtlige

nyopførte boliger. Budgetforslaget lægger op til, at den videre udbygning i de kommende år sker

via private investeringer i såvel erhvervsbyggeri, som i ejerboliger og private udlejningsboliger.

Hermed vil der ikke blive givet kvote til yderligere ungdoms- og familieboliger i perioden 2013 –

2015.

Desuden vil Magistraten med budgetforslaget understøtte Aalborg Kommune som en grøn

kommune, idet der vil blive lagt vægt på både vedligeholdelse og energibesparende

foranstaltninger i forhold til kommunes bygningsmasse.

Magistraten ønsker at udsætte etablering af den planlagte cykel- og gangsti på Jernbanebroen

over Limfjorden på ubestemt tid.

Særlige emner vedrørende budgetforslag 2013

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens besparelser udgør 59 mio. kr. svarende til 3,4% af

lønsummen.

Forvaltningen har en række serviceområder, hvor det realistisk set ikke er muligt at foretage

besparelser, bl.a. det specialiserede specialområde og lovbundne områder som til sammen udgør

ca. 50% af forvaltningens budget.

På det resterende område svarer besparelsen til 4,9% af nettoserviceudgifterne.

Det betyder, at området udsatte børn og unge med handicaps friholdes for besparelse. Dog vil der

samlet på det specialiserede institutionsområde ske en rammebesparelse på kr. 4 mio. – herunder

1 mio. på ledelsesstruktur.

Besparelserne vil først og fremmest ramme daginstitutionsområdet, som medfører, at kvaliteten i

daginstitutionsområdet ikke øges. Der sker en reduktion i pladser med døgnåbning, idet

daginstitutionen Fuglsangs døgn- og aftenpladser lukkes, og der sker en delvis overflytning af

pladser til Sdr. Skovvej. Endvidere sker der ændringer i ledelsesstrukturen, som betyder, at antallet

af områdeledere reduceres fra 4 til 3, og antallet af dagtilbudsledere reduceres fra 22 til 16.

Endelig reduceres den ugentlige åbningstid i daginstitutionerne med i gennemsnit 1½ time pr. uge.

Dog med en differentiering i den yderste del af kommunen, hvor der er større transporttid. Der

foretages desuden en reduktion i tilskud til privat børnepasning på kr. 1,7 mio.

3


På beskæftigelsesområdet vil der ske justeringer i forhold til den kommunale jobtræning samt på

fleksjobområdet. På myndighedsområdet på kontanthjælps- og sygedagpengeområdet vil der ske

en reduktion svarende til kr. 2,4 mio.

I centrale funktioner i administrationen vil der ske besparelser svarende til kr. 7,3 mio. – i alt ca.

10% på den centrale administration.

På anlægsområdet bliver der bygget en ny institution som erstatning for Daginstitutionen

Landsbyen i Nibe samt en renovering af naboinstitutionen, hvor der har været skimmelsvamp.

Som følge af befolkningsudviklingen er der en reduktion på netto 51 normeringer.

De øvrige ændringsforslag skulle give en reduktion på netto 56 normeringer.

Ældre- og Handicapforvaltningen

I Ældre- og Handicapforvaltningen arbejdes der målrettet mod at realisere Vision 2015 og de fem

strategiske mål. Dette arbejder forudsætter en målrettet indsats, hvor der anvendes innovative og

forebyggende løsninger. Med budgetforslaget for 2013 er behovet herfor ikke blevet mindre!

På ældreområdet er der som følge af det stigende antal ældre afsat 16,8 mio. kr. fra 2013.

Desuden er budgettet til Borgerstyret Personlig Assistance løftet med 5 mio. kr. for at følge med

den fortsatte tilgang af brugere.

Som led i styrkelsen af den forebyggende indsats på sundhedsområdet bruges der i 2013 – ud

over allerede besluttede initiativer - ekstra 3,9 mio. kr. til at:

• Supplere det planlagte akuttilbud med rehabliliteringspladser

• Styrke indsatsen ift. de forebyggende indsatser gennem bl.a. mere uddannelse

• Styrke indsatsen inden for hverdagsrehabilitering ved hjælp af mere uddannelse

Ældre- og Handicapforvaltningen har en vision om at gøre ældre og handicappede mere

selvhjulpne. Derfor intensiveres arbejdet med at give borgerne træning, sådan at funktionsevnen

styrkes og behovet for at skulle have hjælp af andre bliver mindre. Forvaltningen forventer, at

denne indsats kan frigøre ressourcer svarende til omkring 10 mio. kr. om året.

Også arbejdet med velfærdsteknologi og innovation fortsætter. Et forsøg med robotstøvsugere

udvides til alle plejehjem og botilbud. Dette forventes at kunne reducere udgifterne til rengøring

med 2,7 mio. kr. det første år.

De budgetmæssige rammer betyder, at forvaltningen skal være endnu mere effektiv.

Forventningen er, at der kan frigøres ressourcer i størrelsesordnen 1-2 pct. på kommunens mange

plejehjem og botilbud, svarende til hhv. 13 og 9 mio. kr.

4


Også administrationen skal være mere effektiv. Her skal der ske besparelser for i alt 5 mio. kr. om

året.

På genoptræningsområdet skal der arbejdes med nye løsninger som i 2013 forventes at give en

gevinst på 1,5 mio. kr.

Inden for hjemmeplejen gennemføres der en servicetilpasning svarende til ca. 10 minutter om

ugen pr. bruger, hvilket medfører en reduktion i udgifterne på 6,5 mio. kr. næste år.

Som følge af den budgetmæssige situation er der på de øvrige dele af ældreområdet gennemført

tilpasninger af budgetterne i størrelsesordnen 2-3 pct. Det drejer sig bl.a. om hjemmesygeplejen og

aktivitetsområdet.

De samlede besparelser og omprioriteringer i Ældre- og Handicapforvaltningen på 63,4 mio. kr.

svarer til en personaletilpasning på ca. 170 medarbejdere i helårsvirkning. Når der tages hensyn til,

at der er tilført midler til demografisk udvikling og nye indsatser på sundhedsområdet (i alt ca. 50

stillinger), bliver den samlede reduktion på ca. 120 medarbejdere, primært inden for hjemmeplejen

og på kommunens plejehjem og botilbud.

Skole- og Kulturforvaltningen

Også på Skole- og Kulturudvalgets område bliver der markante besparelser i 2013. Alligevel er der

også områder, der er blevet prioriteret, således der kan ske en fortsat udvikling.

Der er på anlægsområdet sikret, at Atletikhallen ved Gigantium kan gennemføres, idet der er afsat

10,5 mio. kr., således at der med allerede afsatte midler og med egenfinansiering fra atletikklubben

nu er 20,5 mio. kr. til rådighed. Der afsættes tillige midler til renovering og ombygning af

Stolpedalsskolen.

På driftsområdet sker der markante besparelser. Rammen for udvalgets besparelser er ca. 49,5

mio. kr. og dertil kommer, at udvalget har prioriteret områder således finansieringsbehovet bliver

56,8 mio. kr.

De områder, hvor der afsættes yderligere midler, er bl.a. it i undervisningen, hvor der tillægges 5

mio. kr. og dertil kommer, at udvalget vil omprioritere 4,5 mio. kr. inden for udvalgets ramme til

undervisningsmidler, således der i alt afsættes 9,5 mio. kr. til it i undervisningen. På kulturområdet

er der bl.a. fundet plads til at prioritere medlemskab af Den vestdanske Filmpulje og at støtte

udvandrerarkivet.

Besparelserne på skoleområdet ligger spredt på de fleste af områdets opgaver. Det drejer sig bl.a.

om, at der spares 8 mio. kr. på den almindelige timetildeling, på det almindelige DUS område

spares der 6 mio. kr. ved omlægning af tilbuddet for 3. klasse eleverne og på 2 sprogsområdet vil

der ske en fuldstændig omlægning af ressourcerne, således de i højere grad sammentænkes med

de almindelige timeressourcer til skolerne. Ved omlægningen skal der spares 9 mio. kr.

5


På fritidsområdet skal Folkeoplysningsudvalget finde besparelser på ca. 1 mio.kr. Biblioteket må

undlade at igangsætte et fleksibelt bibliotekstilbud og på kulturområdet vil der være besparelser på

tilskuddene til de kulturelle institutioner og aktiviteter i øvrigt.

Endelig skal der også på administration findes besparelser på godt 1 mio. kr.

Den samlede personalemæssige reduktion skønnes for Skole- og Kulturforvaltningen at udgøre ca.

80 medarbejdere. En stor del af reduktionen har i 2013 5/12 virkning og effektueres således først

med virkning fra skoleåret 2013/14.

Forvaltningen for Sundhed og Bæredygtig Udvikling

I økonomiaftalen for 2013 er der afsat 300 mio.kr. til styrket sundhedsindsats. Det betyder 10,5

mio.kr. årligt til Aalborg Kommune. Det er første gang siden strukturreformen, der fra statens side

sendes penge til den kommunale sundhedsindsats. Dette giver mulighed for at fortsætte

udviklingen af det borgernære sundhedsvæsen og dermed kommunale sundhedstilbud til kronikere

og ældre medicinske borgere i Aalborg Kommune. Sundhed og Bæredygtig Udvikling vil kunne

fortsætte indsatsen rettet mod borgere med muskel og skelet sygdomme og nye tilbud til borgere

der er langvarigt syge med slidgigt, sukkersyge og forskellige lungesygdomme. Det er desuden

aftalt, at der igangsættes udvikling af integrerede løsninger på tværs af sundhedsområdet. I stedet

sættes patienten og den bedste mulige brug af de samlede ressourcer på sundhedsområdet i

centrum.

Udgifterne til den vederlagsfri fysioterapi og specialiseret genoptræning stiger fortsat med 8-10%

årligt. Stigningen skyldes hovedsageligt, at flere borgere bliver henvist af deres læge til

genoptræning. Derfor har udvalget måttet omprioritere indenfor rammen. Dette betyder bl.a.

reduktioner på puljerne til landdistriktsområdet, midlerne til frivilligt socialt arbejde og

administrationen.

På grund af kommunernes stramme økonomiske ramme har der ikke været midler til løn og pris

fremskrivning af den kollektive trafik. Derfor skal der reduceres i serviceniveauet med 10,2 mio. kr.

fra 2013. Det betyder nedlæggelse af metrobusserne 5 og 6 og servicebusserne 2,3 og 4 fra

begyndelsen af 2013. Der sker ændringer på linierne 15 og 16 og metrobus 1 medio 2013 og

sommerferiekøreplanen forlænges med 14 dage.

I 2012-13 udarbejder Regionen, NT og Aalborg kommune en foranalyse for en kommende letbane

i Aalborg. Foranalysen vil belyse potentialet for en letbane, herunder pege på mulige ruteforløb.

Næste skridt efter foranalysen vil være en VVM. Regeringen, Enhedslisten, Dansk Folkeparti har i

2012 aftalt, at afsætte 6 mio.kr. Til en VVM i 2014-15 til en kommende letbane i Aalborg. Der

forudsættes lokal finansiering på 6 mio.kr. Byrådet har afsat 2,25 mio.kr over 2 år til

medfinansiering af VVM.

Der er stor efterspørgsel på at etablere solceller på kommunens institutioner og skoler. Byrådet

satser derfor yderligere på solceller ved at tilføre området yderligere 10 mio.kr. til i alt 15 mio.kr.

6


Derudover afsættes fortsat 10 mio. kr. til energibesparende foranstaltninger i kommunale

bygninger. Derudover er der mulighed for at etablere yderligere energibesparende foranstaltninger

gennem den såkaldte ESCO-model (privat/offentligt samarbejde), hvor der i øjeblikket er et forsøg i

gang. Finansieringen af de nævnte tiltag kan ske via lånoptagelse. Lånet tilbagebetales over el og

varmeregningen af de opnåede besparelser. Tiltagene kan bringe Aalborg Kommune tættere på at

opnå CO2-neutrale skoler indenfor en kort årrække.

Den samlede personalemæssige reduktion for Forvaltningen for Sundhed og Bæredygtig Udvikling

skønnes til 3 stillinger.

Forvaltningen vil forsøge at opnå reduktionen ved omplaceringer i forbindelse med eventuelt ledige

stillinger.

Borgmesterens Forvaltning

Den samlede besparelse på Borgmesterens Forvaltnings budget 2013 og efterfølgende år udgør i

alt 3.477.000 kr. samt 781.000 kr. på resultatcentrene ITCentret, AKPrint, Aak Bygninger og EUkontoret.

Den samlede besparelse realiseres med en reduktion på 1.061.000 kr. på Beredskabscentret ved

en reduktion i lønudgifter og eller reduktion i øvrige udgifter og/eller forøgelse af

Beredskabscentrets indtjening.

På grundlag af en vurdering af personalesammensætningen - herunder et skøn over naturlig

afgang – som følges op af et midlertidigt ansættelsesstop i sammenhæng med de heraf følgende

opgaveomlægninger og personalerokeringer, skønnes den samlede besparelse på det

administrative område på i alt 2.416.000 kr. at kunne ske på lønninger og/eller reduktion i øvrige

udgifter, idet den samlede besparelse søges realiseret afdelingsvis.

Endelig realiseres besparelsen på resultatcentrene med den forholdsvise andel på lønudgifterne

og/eller reduktion på øvrige udgifter og/eller forøgelse af indtjeningen.

Den samlede personalemæssige reduktion skønnes for Borgmesterens Forvaltning maksimalt at

udgøre ca. 10 medarbejdere.

Teknik- og Miljøforvaltningen

Teknik- og miljøudvalget har udmøntet besparelsen på driftsbudgettet for 2013 ved at fokusere på

effektiviseringsgevinster indenfor forskellige driftsområder.

I forlængelse af arbejdet med organiseringen af Helheds Orienteret Drift (HOD) udnyttes et opnået

effektiviseringspotentialet til at udmønte den samlede rammebesparelse i Teknik- og

miljøforvaltningen.

7


Det betyder, at der på Park og Naturs område sker en reduktion på 1,1 mio. kr. som udmøntes ved

bl.a. øget offentligt privat samarbejde (0,5 mio. kr.), optimering af driften af havnebadet (0,3 mio.

kr.) og en reduktion på naturgenopretning (0,3 mio. kr.). I alt 1,1 mio. kr.

Tilsvarende sker der på Trafik og veje en effektivisering via HOD (0,8 mio. kr.) og en reduktion på

vejområdet indenfor drift og vejvedligeholdelse (0,7 mio. kr.). I alt 1,5 mio. kr.

Herudover sker der på miljøområdet en reduktion i omfanget af den faglige bistand til økologi i

forbindelse med udbud (0,1 mio. kr.) og en effektivisering af vandplanarbejdet (0,3 mio. kr.). I alt

0,4 mio. kr.

Endelig gennemføres der også i forlængelse af HOD på det administrative område en besparelse

på i alt 0,8 mio. kr.

Samlet set er der hermed realiseret en driftsbesparelse på 3,8 mio. kr. på Teknik- og

miljøforvaltningens driftsbudget.

På resultatcenteret i Teknik- og miljøforvaltningen – Entreprenørenheden – stilles der herudover

fra 2013 krav om øget udbytte på 2,8 mio. kr.

Den samlede personalemæssige reduktion skønnes at udgøre ca. 10 stillinger. Hertil kommer

mellem 3 og 5 stillinger i Resultatcenteret TME, som afhænger af en nærmere vurdering af

opgavemængder.

På Teknik- og miljøforvaltningens anlægsbudget har der i gennem flere år været et budget af en

anseelig størrelse, som har ført til store overførsler mellem årene af uforbrugte midler på mellem

100 og 150 mio. kr.

I konsekvens heraf er der foretaget en grundig prioritering af anlægsprojekterne, som samlet for

budgetår 2012 og 2013 giver en reduktion på 180 mio. kr.

Derved er der foretaget udskydelse og omlægninger på en række anlægsprojekter. Denne

omlægning har også givet plads til enkelte nye, nødvendige anlægsprojekter i perioden 2014-16.

Det samlede forslag til anlægsbudget i perioden 2013-16 prioriterer gennemførelsen af

Egnsplanvej, færdiggørelsen af havnefronten og udearealer ved Musikkens Hus samt etablering af

erstatningsbaner til Gug Boldklub og gennemførelse af de dele af cykelstihandlingsplanen, der er

opnået statstilskud til – cykelpendlerrute til Bouet, cykelstier langs Tranholmvej og cykelpendlerrute

til lufthavnen.

Forsyningsvirksomhederne

På Forsyningsområdet indebærer budgetforslaget fortsat en sikker, miljøvenlig og

konkurrencedygtig forsyning med gas og fjernvarme samt indkørsel og håndtering af affald. På

8


energiområdet – Aalborg Forsyning, Gas og Varme - sikrer budgetforslaget ligeledes en

intensiveret energibesparelsesindsats via Energicenter Aalborg.

For Aalborg Forsyning, Varme er der indregnet anlægsmidler til et nyt reserveproduktionsanlæg

nord for fjorden, opgradering af pumpestation ved Voerbjergvej samt en transmissionsledning fra

Vestbjerg til Tylstrup.

På renovationsområdet sikrer budgetforslaget en færdigudbygning og modernisering af

genbrugspladserne i henhold til Affaldsplan 2008-16.

Arbejdet med revision af varmeplanen fortsætter og forventes afsluttet i 2014.

Forsyningsvirksomhederne fortsætter opfølgningen på Vandforsyningsplan 2009-2020 samt

fortsætter revision af vandforsyningsplanen og udstedelse af de vandindvindingstilladelser til

almene vandværker, der udløber i 2013.

I 2012 påbegyndte Forsyningsvirksomhederne revision af spildevandsplanen, herunder

udmøntning af vandhandleplanen, med henblik på færdiggørelse i 2013.

Affaldsplanen planlægges revideret i 2013.

På grundvandsbeskyttelsesområdet vil delindsatsplanen for Sydøst-området snart være færdigrealiseret.

Realiseringen af indsatsplanerne for Hvorup-, Vadum- og Hammer Bakker-området

fortsættes i 2013 samtidig med, at der udarbejdes indsatsplaner for Sydøst/Sejlflod og

Sydvest/Drastrup.

Parallelt med de generelle budget-effektiviseringstiltag på de skattefinansierede områder er der fra

2013 indarbejdet en normeringsreduktion på 4,00 heltidsansatte på de brugerfinansierede områder

i Forsyningsvirksomhederne, nemlig med -3,00 i Aalborg Forsyning, Varme og -1,00 i Aalborg

Forsyning, Administration.

Øvrige emner

Lånedispensation og særtilskud

Aalborg Kommune har efter udarbejdelse af budgetforslaget fra Økonomi- og Indenrigsministeriet

fået tilsagn om lånedispensation på 14 mio. kr. til kvalitetsfondsprojekter i 2013.

Kvalitetsfondsprojekter er anlægsinvesteringer indenfor skoler, daginstitutioner, ældreområdet og

visse fritidsområder.

Ministeriet har endvidere givet Aalborg Kommune tilsagn om et tilskud på 8 mio. kr. i 2013 fra den

statslige særtilskudspulje vedr. boligområder med særlige sociale problemer. Aalborg Kommune

har fremsendt en ny ansøgning til ministeriet om at blive tilgodeset mest muligt ved fordelingen af

9


de resterende 45,7 mio. kr. fra puljen, der endnu ikke er fordelt. De to tilsagn vil blive optaget som

ændringsforslag til Byrådets 2. behandling af budgettet.

Ny forvaltningsstruktur pr. 1. januar 2014

Byrådet har vedtaget en ny forvaltningsstruktur pr. 1. januar 2014. Der gennemføres et analyse og

planlægningsarbejde af de bygningsmæssige konsekvenser med udgangspunkt udelukkende i

”hovedlandevejen”, der blandt andet indeholder, at Ældre- og Handicapforvaltningen flytter til

Hammer Bakker. Resultatet skal behandles i Byrådet i december 2012.

Lovbestemt support til borgerne vedr. digital service

I årene frem mod 2015 bliver det obligatorisk for borgerne at benytte flere og flere digitale

selvbetjeningsløsninger. Det fremgår af loven om obligatoriske selvbetjeningsløsninger, at

kommunerne har en vejledningsforpligtigelse i brugen af de obligatoriske løsninger. Opgaven skal i

Aalborg Kommune løses af de enkelte forvaltninger, der får ansvaret for at udpege de

medarbejdere, der skal forestå opgaven.

Gensidighedsaftalen/Moderniseringsaftalen i Budget 2013 – 2016

I budget 2013 og overslag 2014 – 2016 er det endnu ikke udmøntede budgetbeløb fra

Gensidighedsaftalen på 42,7 mio. kr. årligt - sammensat af 35,7 mio. kr. fra 2013 og frem og 7,0

mio. kr. fra den ikke udmøntede del vedr. 2012 og frem.

Moderniseringsaftalen 2013 – 2014 indeholder 43 statslige initiativer med et besparelsespotentiale

for Aalborg Kommune på 12,8 mio. kr. i 2013 og 22,0 mio. kr. årligt fra 2014. Heraf er et initiativ,

Fælles medicinkort, allerede budgetfordelt i 2012, hvorfor dette udgår. Besparelsespotentialet i de

resterende 42 initiativer er forudsat at udgøre 12,6 mio. kr. i 2013 og 21,4 mio. kr. i de

efterfølgende år.

I budgetforslaget medgår 42 initiativer til finansiering af Gensidighedsaftalens uudmøntede

rammebeløb.

Budgetvirkningen af Moderniseringsaftalens 42 initiativer afsættes som et rammebeløb i budget

2013 – 2016. Direktørgruppen udarbejder forslag til udmøntning, hvilket kommer til behandling i

byrådet.

Moderniseringsaftalens initiativer fremgår af oversigten som følger herefter.

Den manglende udmøntning af Gensidighedsaftalen er herefter 30,1 mio. kr. i 2013 og 21,3 mio.

kr. fra 2014 og frem.

I 2013 foreslås beløbet i videst muligt omfang finansieret af lånedispensation vedrørende

kvalitetsfondsprojekter og andel af særtilskudspuljen. Restbeløbet foreslås finansieret af prioritet 2-

anlægsprojekterne, som er på i alt 85 mio. kr. Den budgetmæssige tilpasning vil ske via

ændringsforslag til Byrådets 2. behandling.

10


Moderniseringsaftalen 2013-2014 - statslige initiativer

Skønnet potentiale (2013-pl)

Ikrafttræden Potentiale

helårseffekt

(2013-pl)

2013 (2013 pl) 2014 (2013-

pl)

11

Aalborg

Kommune

2013 (2013

pl)

Aalborg

Kommune

2014 (2013-

pl)

1. Miljø- og trafikområdet

1.1. Delegation af projektgodkendelse til forvaltningen (varmeforsyningsanlæg) 01-01-2013 1,0 1,0 1,0 0,04 0,04

1.2 Konkret udpegning af beskyttede diger 01-01-2013 0,4 0,4 0,4 0,01 0,01

1.3 Nemmere genanvendelse af lettere forurenet jord 01-04-2013 0,4 0,3 0,4 0,01 0,01

1.4 Mere fleksible regler for udslusningsboliger 01-01-2013 0,4 0,4 0,4 0,01 0,01

1.5 Udbetaling af ungdomsboligbidrag 01-01-2013 0,4 0,4 0,4 0,01 0,01

1.6 Ophævelse af regler om indsendelse af vedligeholdelsesgennemgang og

0,4 0,4 0,4 0,01 0,01

ændringer i lejefordeling til kommunen 01-01-2013

I alt miljø og trafik 2,9 2,8 2,9 0,10 0,10

2. Byggesagsområdet

4,1 2,0 4,1 0,07 0,14

2.1 Etagebolig- og erhvervsejendomme undtages kravet om teknisk byggesagsbehandling. 01-07-2013

2.2 Klarere regler for bebyggelsesregulerende byggesagsbehandling 01-07-2013 2,0 1,0 2,0 0,04 0,07

2.3 Certificeringsordning for transportable konstruktioner 01-07-2013 0,4 0,4 0,4 0,01 0,01

2.4 Transportable konstruktioner på byggepladser undtages kravet om byggesagsbehandling 01-07-2013 0,4 0,4 0,4 0,01 0,01

2.5 Ophævelse af kommunernes godkendelse af skillevægsarbejder 01-01-2013 0,4 0,4 0,4 0,01 0,01

I alt byggesager 7,2 4,2 7,2 0,15 0,26

3. Transportområdet

5,9 2,9 5,9 0,1 0,2

3.1 Ophævelse af krav til opkrævning af administrative udgifter hos grundejerne for vedligeholdelse

og istandsættelse af private fællesvej 01-07-2013

Reglerne for beregning af kommunernes administrationsbidrag vedr. private fællesveje gøres enkle

15,7 7,9 15,7 0,3 0,6

3.2

01-07-2013

3.3 Forenkling af reglerne om det kommunale administrationstillæg til offentlige veje 01-07-2013 13,2 6,6 13,2 0,2 0,5

3.4 Mindre administration i forbindelse med fastsættelsen af udgiftsfordelingen for vejbelysning 01-07-2013 8,5 4,3 8,5 0,2 0,3

I alt transport og fællesveje 43,3 21,7 43,3 0,77 1,55

4. Trafikområdet

4.1 Kravene om trafiktælling præciseres og gøres nemmere 01-07-2013 5,1 2,5 5,1 0,09 0,18

4.2 Ophævelse af godkendelseskrav ved udlæg, anlæg og ibragtagning af private fællesveje 01-07-2013

4.3 Harmonisering af reglerne for vejsyn for private fællesveje 01-07-2013

4.4 Reglerne for fordeling af påbudte arbejder eller udgifter forenkles for private fællesveje 01-07-2013

4.5 Forenkling af fordelingsreglerne for udgifter til vedligeholdelse og istandsættelse

isommerhusområder 01-07-2013

4.6 Større fleksibilitet i tidspunktet for opkrævning af betaling for vejbelysning 01-07-2013

4.7 Forenkling af fordelingsreglerne for udgifterne til vedligholdelse og istandsættelse af private

fællesveje 01-07-2013

4.8 Fordelingsreglerne for grundejerbidrag til offentlige veje smidiggøres 01-07-2013

4.9 Præcisering af reglen om hjørnegrundsreduktion vedr. grundejerbidrag til offentlig veje 01-07-2013

4.10 Ophævelse af kravet til offentliggørelse af grundejerbidrag til offentlige veje 01-07-2013

I alt trafik 7,3 3,7 7,3 0,13 0,26


Aalborg

Kommune

2013 (2013

pl)

Aalborg

Kommune

2014 (2013-

pl)

Moderniseringsaftalen 2013-2014 - statslige initiativer

Skønnet potentiale (2013-pl)

Ikrafttræden Potentiale

helårseffekt

(2013-pl)

2013 (2013 pl) 2014 (2013-

pl)

12

5. Dagtilbud- og ungdomsskoleområdet

5.1 Ophævelse af krav om udarbejdelse af plan for fastsættelse af mål og rammer for sprogvurdering 01-01-2013 4,0 4,0 4,0 0,14 0,14

5.2 Afskaffelse af mulighed i ungdomsskoleloven for danskuddannelse for udlændige mellem 18 og 25 år 01-01-2013 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00

I alt dagtilbud og ungdomsskole 4,0 4,0 4,0 0,14 0,14

6. Socialområdet

6.1 Ny model for frit valg af leveradør af hjemmehjælp 01-01-2013 132,0 132,0 132,0 4,71 4,71

6.2 Afskaffelse af kravet om en fast kontaktperson 01-01-2013 9,7 9,7 9,7 0,35 0,35

6.3 Ophævelse af krav om registrering af magtanvendelse på særlige indberetningsskemaer 01-01-2013 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00

I alt social 141,7 141,7 141,7 5,06 5,06

7. Økonomi- og indenrigsministeriets område

7.1 Forenkling af reglerne vedrørende kommunalbestyrelsens forpligtelse til at fremme frit valg 01-01-2013

7.2. Afskaffelse af kravet om kvalitetskontrakter 01-01-2013

7.3. Afskaffelse af kravet om udbudsstrategi 01-01-2013

Afskaffelse af krav om vederlæggelse til medlemmer af valgbestyrelser,

01-01-2013

7.4. valgstyrere og tilforordnede vælgere

01-01-2013

7.5. Senere frist for, hvornår vælgere, der på grund af sygdom eller manglende førlighed ikke kan møde

frem på afstemningsstedet, senest skal have ansøgt kommunen om at stemme i eget hjem

7.6. Mulighed for vederlæggelse af næstformanden i et stående udvalg. 01-01-2013

I alt ØIM 3,0 3,0 3,0 0,11 0,11

8. Udbudsområdet

8.1 Lempelse af annonceringspligten 01-01-2013 10,2 10,2 10,2 0,36 0,36

9. Beskæftigelsesområdet

9.1 Suspension af regler om strafrefusion 01-01-2013 20,3 20,3 20,3 0,72 0,72

10. Indkøb

10.1 Effektivisering af indkøb 5. fase 01-01-2013 6,9 6,9 6,9 0,25 0,25

10.2 Effektivisering af indkøb 6. fase 01-01-2013 65,5 65,5 65,5 2,34 2,34

I alt indkøb 72,4 72,4 72,4 2,58 2,58

11. Digitalisering

11.1 Digital post 01-01-2013 23,9 23,9 23,9 0,85 0,85

11.2 Digtial selvbetjening (bølge 1 og 2) 01-01-2013 41,1 41,1 255,4 1,47 9,12

11.3 Fælles medicinkort 01-01-2013 6,1 6,1 18,3 0,22 0,65

I alt digitalisering 65,0 65,0 279,3 2,32 9,97

Samlet beløb for alle områder i ØA 13 382,4 351,4 596,7 12,6 21,4


Resultatopgørelse 2013-2016 - Skattefinansieret område

Mio. kr. 2013 2014 2015 2016

Skattefinansieret område

- Skatter (statsgaranti i 2013) -8.381,5 -8.647,3 -8.913,7 -9.160,2

- Tilskud og udligning, eksklusive kvalitetsfond,

beskæftigelsestilskud og udviklingsbidrag samt

engangstilskud i 2013 -2.531,7 -2.481,1 -2.477,7 -2.468,9

- Tilskud fra kvalitetsfonden -72,5 -72,7 -72,8 -72,8

- Beskæftigelsestilskud, 2013 -574,9 -574,9 -574,9 -574,9

- Beskæftigelsestilskud, efterregulering 2011 15,7

- Udviklingsbidrag til regionen 25,2 25,6 26,1 26,6

- Huslejemoms 2,0 2,0 2,0 2,0

- Nettorente, ekskl. ældreboliger -12,0 -15,0 -15,5 -15,0

- Renter på ældreboliger 12,0 15,0 15,5 15,0

A. Indtægter i alt -11.517,8 -11.748,4 -12.011,0 -12.248,3

Driftsvirksomhed (udgifter)

- Driftsvirksomhed 11.175,7 11.149,1 11.154,3 11.148,8

- Lønfremskrivning fra 2013-2016 87,0 205,8 326,9 452,3

- Hensat til budgetgaranti m.m. jfr.

KL's tilskudsmodel 49,2 95,6 150,2

- Sats-/takstregulering og øvrige prisstigninger 73,1 147,5 223,1

- Trepartsinitiativer og lønpulje O2008 18,1 18,1 18,1 18,1

- Gensidighedsaftalens rammebeløb -49,2 -49,2 -49,2 -49,2

- Husleje - yderligere finansiering -5,0 -5,0 -5,0 -5,0

- Prisstigninger, takster i inst. m.m. -2,5 -5,0 -7,5

B. Drift i alt (udgifter) 11.226,6 11.438,6 11.683,2 11.930,9

C. Resultat af ordinær drift (A+B) -291,2 -309,8 -327,8 -317,4

Anlægsvirksomhed (incl. jordforsyning)

- Bruttoanlægsudgifter 431,9 338,7 210,5 58,3

- Anlægsindtægter -86,2 -70,2 -9,7 0,0

D. Anlægsvirksomhed i alt 345,7 268,5 200,8 58,3

E. Resultat af skattefinansieret område (C+D) 54,5 -41,3 -127,0 -259,1

Finansieringsposter

Indskud i landsbyggefonden 75,0 58,0 58,0 0,0

Kassekredit til finansiering af ældreboliger -50,7

Frigivelser, el-deponeringer, netto -89,5 -89,5 -89,5 -89,5

Frigivelse af deponering NV Net -8,2 -8,2 -8,2 -8,2

Resterende betaling Nordjysk Elhandel -2,2 -2,2 -2,2 -2,2

Diverse øvrige balanceforskydninger 5,3 5,7 5,7 5,7

Lånoptagelse skattefinansieret område -25,0 -25,0 -25,0

Afdrag på skattefinansieret langfristet gæld 53,2 52,6 51,6 51,3

Nettoafdrag på ældreboliger 9,8 9,8 9,4 9,5

F. Finansieringsposter i alt -32,3 1,2 -0,2 -33,4

G. Resultat 22,2 -40,1 -127,2 -292,5

Heraf finansieret af overførsler fra 2012 -32,9

Hertil kommer AAK's andel af engangsstatstilskud vedr. UDK -105,0

13


Udgifter og indtægter i Aalborg Kommune - Budgetforslag 2013

Udgifter (i mio. kr.) Procent

Borgmesterens Forvaltning 255,9 1,6%

Teknik- og Miljøforvaltningen 620,1 3,8%

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen 7.255,0 44,2%

Ældre- og Handicapforvaltningen 3.052,2 18,6%

Skole- og Kulturforvaltningen 2.812,3 17,1%

Sundhed og Bæredygtig udvikling 1.038,9 6,3%

Forsyningsvirksomhederne 1.126,0 6,9%

Rammebeløb 54,6 0,3%

Moms, afdrag, renter og balanceforskydninger m.m. 194,5 1,2%

I alt 16.409,5 100,0%

Indtægter (i mio. kr.)

Procent

Tilskud og udligning, inkl. bidrag til regioner 3.138,2 19,1%

Refusioner 1.927,1 11,7%

Skatter 8.381,5 51,1%

Lånoptagelse, renter og frigivelse af el-deponeringer m.m. 344,4 2,1%

Drifts- og anlægsindtægter 2.618,3 16,0%

I alt 16.409,5 100,0%

14


Økonomiske nøgletal (finansiering)

Skatteindtægter

De kommunale skatteindtægter i 2013 kommer primært fra beskatning af indkomst jf.

personskatteloven. Herudover er de væsentligste indtægtskilder beskatning af grundværdier og

beskatning af aktieselskaber mv.

Nedenfor oplistes de forskellige kommunale skatteindtægter og den forventede udvikling til

kommunens skatteindtægter.

Oversigt over samtlige skatter i perioden 2012–2016

Oversigt over samtlige skatter i perioden 2012 - 2016

mio.kr. 2012 2013 2014 2015 2016

Indkomstskat (forskudsbeløb) -7.110,0 -7.566,3 -7.811,4 -8.031,7 -8.235,7

Selskabsskat -88,5 -108,8 -98,1 -113,7 -125,4

Grundskyld -565,1 -580,0 -611,3 -641,9 -672,7

Dækningsafgifter -117,5 -117,0 -117,0 -117,0 -117,0

Øvrige skatter -6,6 -9,4 -9,4 -9,4 -9,4

Skatteindtægter i alt -7.887,7 -8.381,5 -8.647,2 -8.913,7 -9.160,2

Indkomstskat

Der er i budgetforslaget anvendt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for indkomstskat i

2013. Overslagsårene 2014-16 er fremskrevet med KL’s vækstskøn fra juni 2012 for væksten på

landsplan.

Udskrivningsgrundlaget i Aalborg Kommune – statsgaranti

• I 2010 er udskrivningsgrundlaget opgjort til 26,9 mia. kr. (korrigeret grundlag).

• Den statsgaranterede vækst i udskrivningsgrundlaget fra 2010 til 2013 er på 10,8 pct.

• Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag bliver dermed 29,8 mia. kr. i 2013.

• Statsgarantien bygger på senest tilgængelige skøn for væksten i

udskrivningsgrundlaget inden udmeldingen den 29. juni 2012.

Udskrivningsprocenten er forudsat uændret på 25,4 pct.

KL har samlet set valgt at fastholde sit skøn over udviklingen i kommunernes

udskrivningsgrundlag, der blev udmeldt i juni 2012, selvom Økonomi- og Indenrigsministeriet i

Økonomisk Redegørelse fra august 2012 sænker vækstskønnet for 2010-11 og hæver det for

2011-12 og 2012-13.

15


Vækst i udskrivningsgrundlaget i 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16

KL-skøn juni 2012 3,7 2,8 5,6 3,2 2,8 2,5

Grundskyld og dækningsafgift

Der er loft over grundskylden, idet denne opkræves som den laveste af følgende værdier:

1. Ejendommens grundværdi – efter fradrag for forbedringer – som fastsat ved seneste

vurdering

2. Den afgiftspligtige grundværdi, der dannede grundlag for grundskyldsberegningen det

foregående skatteår, forhøjet med reguleringsprocenten (skønnet stigning i det kommunale

udskrivningsgrundlag tillagt 3 pct. – maksimalt 7 pct.)

I beregningsgrundlaget for grundskyld og dækningsafgift er der taget højde for nedslag som følge

af klagesager vedrørende fradrag for forbedringer og klager over ejendomsvurderinger for

erhvervsejendomme.

Selskabsskat

For 2013 er provenuet kendt, idet det er endelig afregning for indkomståret 2010. Udviklingen i

overslagsårene er beregnet på baggrund af KL’s landsskøn for hele perioden 2014-16 (indkomstår

2011-13).

Øvrige skatter

Øvrige skatter dækker over den såkaldte forskerskat, dødsboskat samt medfinansiering af

det skrå skatteloft.

Skatteprocenter

Skatteprocenter holdes fortsat uændret i budgetforslaget og overholder dermed også den

indgåede aftale mellem regeringen og Kommunernes Landsforening. Skatteprocenterne er:

Indkomstskatteprocent 25,400 %

Grundskyldspromille 26,950 ‰

Offentlig dækningsafgift (grundværdi) 13,475 ‰

Offentlig dækningsafgift (forskelsværdi) 8,750 ‰

Erhvervsdækningsafgift 5,350 ‰

16


Tilskud og udligning

I nedenstående tabel ses udviklingen i kommunernes bloktilskud 2012-2014.

2012-p/l

2013-p/l

Mio. kr.

2012

(korrigeret)

2013

(foreløbig)

2014

(foreløbig)

Overført tilskudspulje:

Overført fra sidste års bloktilskudsaktstykke* 78.302,4 57.646,6 57.593,0

Pris- og lønregulering 864,7 863,9

Budgetgaranti

Foreløbig regulering 3.835,8

Efterregulering 497,0

Permanent regulering 5.766,3 5.766,3

Lov- og Cirkulæreprogram -65,8 -410,7 -354,1

Andre reguleringer:

Balancetilskud** 2.036,8

Sundheds-IT -4,0

I alt 78.236,6 70.232,5 63.869,1

*) For at sikre sammenlignelighed med 2013 er bloktilskud i 2012 før finansiering af forhøjelse af tilskud til vanskeligt stillede kommuner

**) Fastsættes ved den årlige forhandling om kommunernes økonomi. I 2013 fik kommunerne over balancetilskuddet 3,0 mia. kr. til

delvis finansiering af likviditetstab som følge af Udbetaling Danmark. Uden dette havde balancetilskuddet været negativt.

Ovenstående bloktilskud skal finansiere ordningerne vedrørende landsudligning og tilskud til kommuner

med højt strukturelt underskud. Desuden skal bloktilskuddet i 2013 finansiere diverse overgangsordninger

i forbindelse med udligningsreformen. Det resterende bloktilskud fordeles i forhold

til kommunernes indbyggertal. For 2012 og 2013 fremgår fordelingen af nedenstående tabel. Fordelingen

for 2012 tager udgangspunkt i det forventede bloktilskud sommeren 2011, hvor aftalen

mellem regeringen og KL for 2012 blev indgået.

17


Mio. kr. 2012-opr. 2013

Bloktilskudspulje i alt 78.302,4 70.232,5

Heraf til landsudligning -53.808,2 -50.572,3

Heraf til kommuner med højt strukturelt underskud -4.653,2 -4.701,8

Andre tilskud -21,4

Finansiering af overgangstilskud beskæftigelsesreform -178,9

Forhøjelse af tilskud til vanskeligt stillede kommuner -374,2 -221,6

Medfinansiering af social særtilskudspulje -283,4

Tilskud til kommuner som gennemfører skattenedsættelse

i 2013 -187,5

Overgangstilskud til kommuner med tab på udligningsreformen

på mere end 0,2 pct. af beskatningsgrundlaget -223,1

Statstilskud fordelt efter indbyggertal* 19.266,5 14.042,8

heraf betinget statstilskud vedrørende serviceudgifter 3.000,0 3.000,0

heraf betinget statstilskud vedrørende anlægsudgifter 1.000,0 1.000,0

*Inklusive engangsstatstilskud på 3,0 mia. kr. i 2013

Det fremgår af ovenstående tabel, at det samlede bloktilskud er reduceret med 8,0 mia. kr. i 2013 i

forhold 2012. I 2012 var der et balancetilskud på 12,3 mia. kr. I 2013 er balancetilskuddet kun 2,0

mia. kr., hvilket er årsagen til, at det samlede bloktilskud er faldet fra 2012 til 2013. Det reducerede

balancetilskud skyldes, at kommunerne har højere skatteindtægter i 2013 end i 2012.

Statstilskuddet til fordeling efter indbyggertal er kun reduceret med 5,2 mia. kr. i forhold til 2012,

selv om det samlede bloktilskud er reduceret med 8,0 mia. kr. Det skyldes de højere skatteindtægter

til kommunerne, der medfører, at bloktilskuddet skal finansiere et mindre beløb i landsudligning.

I 2013 er det samlede betingede statstilskud på 4 mia. kr. Ligesom tidligere år er der et betinget

statstilskud på 3 mia. kr., som kommunerne kun får udbetalt, hvis de overholder rammen for serviceudgifter

i aftalen mellem regeringen og KL. Som noget nyt er der i 2013 også et betinget statstilskud

på 1 mia. kr., som kommunerne kun får udbetalt, hvis de i 2013 overholder rammen for bruttoanlægsudgifter

i aftalen mellem regeringen og KL.

Af nedenstående tabel fremgår Aalborg Kommunes indtægter i tilskud og udligning 2012-2016.

Statstilskuddet i overslagsårene 2014 – 2016 er beregnet ved anvendelse af KL´s beregningsmodel

og Aalborg Kommunes befolkningsprognose.

18


Mio. kr. 0pr. 2012 2013 2014 2015 2016

2012 p/l

Årets priser

Landsudligning -2.106,3 -1.981,3 -1.860,5 -1.859,1 -1.870,5

Statstilskud, ordinært, ekskl

-590,5 -258,9 -321,5 -311,0 -284,7

engangstilskud i 2013

Statstilskud, betinget serviceudgifter -107,9 -108,7 -109,0 -109,1 -109,2

Statstilskud, betinget anlægsudgifter -36,2 -36,4 -36,4 -36,4

Tilskud til kommuner med højt

-131,4 -82,1 -92,4 -96,3 -98,9

strukturelt underskud

Overudligning, korrektion -0,1 -0,1 -0,2 -0,2 -0,2

Nettotilskud vedr. indvandrere og

flygtninge 32,1 33,6 34,6 35,3 35,9

Tilskud til øer -1,2 -1,2

Statstilskud vedr. ældreområdet -22,8 -23,0 -23,4 -23,8 -24,2

Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen -30,5 -30,9 -31,4 -32,0 -32,5

(fra 2007)

Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud -17,4 -17,7 -18,0 -18,3

Udligning af selskabsskat -30,9 -25,4 -23,2 -27,1 -30,1

Tilskud og udligning i alt , ekskl. -2.989,5 -2.531,7 -2.481,1 -2.477,7 -2.468,9

Beskæftigelsestilskud og

kvalitetsfond

Kvalitetsfond -72,0 -72,5 -72,7 -72,8 -72,8

Beskæftigelsestilskud 2013 -562,0 -574,9 -574,9 -574,9 -574,9

Beskæftigelsestilskud, efterregulering

2011 15,7

Engangsstatstilskud i 2013 vedrørende

Udbetaling Danmark -105,0

Samlet tilskud og udligning -3.623,5 -3.268,4 -3.128,7 -3.125,4 -3.116,6

Det fremgår, at de samlede indtægter fra tilskud og udligning, eksklusive beskæftigelsestilskud,

kvalitetsfond og engangsstatstilskud, i budgetforslag 2013 er 2.531,7 mio. kr., hvor de i oprindeligt

budget 2012 var 2.989,5 mio. kr. Som nævnt ovenfor skyldes dette, at de højere skatteindtægter i

2013 medfører et lavere balancetilskud i 2013 og lavere indtægter i landsudligning m.m.

Tilskuddet vedrørende kvalitetsfonden er på 72,5 mio. kr. i 2013, hvor det var 72,0 mio. kr. i 2012.

Stigningen skyldes, at Aalborg Kommune har en højere andel af hele landets indbyggertal.

Beskæftigelsestilskuddet er steget fra 562,0 mio. kr. i 2012 til 574,9 mio. kr. i 2013. Kommunens

udgifter er forudsat at stige svarende til tilskuddet.

19


Huslejemoms

Mio. kr.

Egne huslejeindtægter, tilbagebetaling

af moms ..............................

I alt ...............................................

Opr.

2012 2013 2014 2015 2016

2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

Udviklingsbidrag til regionerne

I aftalen mellem regeringen og KL er det besluttet, at udviklingsbidraget til regionerne i

2013 er 124 kr. pr. indbygger. De forventede bidrag i 2014-2016 er pris- og lønreguleret.

Mio. kr.

2012 2013 2014 2015 2016

Udviklingsbidrag – kommunal

medfinansiering af regionale udviklingsopgaver

.............................

24,7 25,2 25,6 26,1 26,6

I alt ...............................................

24,7 25,2 25,6 26,1 26,6

Ramme for serviceudgifter i 2013

I nedenstående tabel beregnes væksten i serviceudgifterne fra oprindeligt budget 2012 til

Magistratens Budgetforslag 2013.

Ifølge aftalen mellem regeringen og KL er definitionen af serviceudgifter ændret fra 2013,

hvor aktivitetsbestemt medfinansiering og drift af ældreboliger ikke indgår i opgørelsen af

serviceudgifter. For at sikre sammenlignelighed indgår disse udgifter heller ikke i serviceudgifterne

i vedtaget budget 2012 i nedenstående tabel.

20


Serviceudgifter

mio. kr.

Serviceudgifter, vedtaget budget 2012 8.498,4

Aktivitetsbestemt medfinansiering, udgår af serviceudgifter -592,3

Drift af ældreboliger, udgår af serviceudgifter 16,9

Serviceudgifter, vedtaget budget 2012, 2013-definition 7.923,0

Fremskrivning til 2013-pl 118,8

Lov- og Cirkulæreprogram, ændring opgaver fra 2012 til 2013 -2,9

Serviceudgifter, Budget 2012, i 2013 pl- og opgaveniveau 8.039,0

Serviceudgifter i Magistratens Budgetforslag 2013 7.890,3

Vækst i serviceudgifter, budget 2012 til budgetforslag 2013 -1,9%

Serviceudgifterne i Magistratens Budgetforslag er beregnet ud fra nettodriftsudgifterne i resultatopgørelsen,

inklusive Gensidighedsaftalens rammebeløb på -49,2 mio. kr.

KL’s beregnede ”tekniske serviceramme” for Aalborg Kommune i 2013 tager udgangspunkt i serviceudgifterne

i budget 2012 i 2013 pris-, løn- og opgaveniveau. Dette beløb tillægges merudgifter

til dagtilbud og sundhed, jf. regeringsaftalen. Endvidere er korrektionen vedrørende drift af ældreboliger

kun 9,5 mio. kr. for Aalborg Kommune, mens nettoindtægten var 16,9 mio. kr. i vedtaget

budget 2012, jf. ovenstående tabel.

mio. kr. KL

Magistratens

Budgetforslag Forskel

Serviceramme/serviceudgifter 8.059,4 7.890,3 -169,1

Det fremgår, at serviceudgifterne i Magistratens Budgetforslag er 169,1 mio. kr. lavere end den af

KL beregnede serviceramme.

21


Renter, afdrag, lånoptagelse og likviditet

Forventet udvikling i renteindtægter og renteudgifter, 2013 - 2016

Mio. kr. B2013 B2014 B2015 B2016

Netto renteindtægter likvide aktiver -37,6 -37,3 -37,9 -38,0

Renteudgift vedr. langfristet gæld 26,2 25,0 24,0 23,0

Renteudgift, dækningsafgift og grundskyld samt

mellemregningsforholdet med Resultatcentre m.v. 8,0 8,0 8,0 8,0

Renteudgift, mellemregningsforholdet med

med Forsyningsvirksomhederne 3,0 3,7 4,0 4,2

Nettorente, excl. rente af deponeringer vedr. el -0,4 -0,6 -1,9 -2,8

Rente af deponering vedr. ELSAM-pengene -3,5 -4,4 -4,1 -3,7

Rente af deponering vedr. AKE-NET -7,4 -9,2 -8,7 -7,7

Rente af deponering vedr. salg af Nordjysk Elhandel -0,7 -0,9 -0,8 -0,7

Renter af skattefinansieret virksomhed i alt.. -12,0 -15,0 -15,5 -15,0

Renter på ældreboliglån……………………. 12,0 15,0 15,5 15,0

Renter i alt, inklusive ældreboliglån…………. 0,0 0,0 0,0 0,0

Nettolåneoptagelse 2013 – 2016 (ekskl. afdrag på ældreboliger)

Mio. kr. B2013 B2014 B2015 B2016

Skattefinansieret virksomhed

Afdrag på langfristet gæld 53,2 52,6 51,6 51,3

Låneoptagelse i 2013-2016 -25,0 -25,0 -25,0 0,0

Nettolåneoptagelse på skattefinansieret

virksomhed 28,2 27,6 26,6 51,3

I 2013 låneoptages der 25,0 mio. kr., som er øremærket til henholdsvis energibesparende

foranstaltninger i kommunale bygninger samt solcelleprojekter.

Desuden har Økonomi- og Indenrigsministeriet den 31. august meddelt Aalborg Kommune en

lånedispensation for 2013 på 14,0 mio. kr. til 17 oplyste kvalitetsfondsprojekter, hvilket vil blive

indarbejdet ved forligsforhandlingerne den 27. september 2012.

Langfristet gæld

Den samlede langfristede gæld forventes den 1. januar 2013 at udgøre 1.359,8 mio. kr. Heraf vil

gælden vedr. ældreboliger udgøre 356,6 mio. kr. og den skattefinansierede gæld vil udgøre

1.003,2 mio. kr.

22


Ved udgangen af 2013 forventes den samlede langfristede gæld at udgøre 1.404,9 mio. kr. Heraf

vil gælden vedr. ældreboliger udgøre 439,4 mio. kr. og den skattefinansierede gæld vil udgøre

965,5 mio. kr.

Likviditetens udvikling

Bevægelser i likviditeten bestemmes af en række faktorer bl.a.:

• Udviklingen i drifts- og anlægsudgifter/-indtægter på henholdsvis det skattefinansierede

område og det brugerfinansierede område (Forsyningsvirksomhederne)

• Ændringer i kortfristede tilgodehavender og gæld

• Låneoptagelse og afdrag på lån

• Ændringer i refusioner, skatter, tilskud og udgifter til moms

Den samlede likviditet i Aalborg Kommune er opdelt i en skatte- og en brugerfinansieret del, hhv.

kasse 1 og 2.

Kasse 1 opgøres på baggrund af kontantbeholdning, indestående/træk på konti i pengeinstitutter

og kursværdien af obligationsporteføljer.

Kasse 2 opgøres på baggrund af indestående/træk i pengeinstitutter på konti tilhørende

forsyningsvirksomhederne.

Den gennemsnitlige skattefinansierede likviditet har i perioden fra 1. september 2011 til 31. august

2012 været på 807,5 mio. kr., hvilket er en forøgelse på ca. 337,9 mio. kr. sammenlignet med den

tilsvarende periode i 2010-2011.

Baggrunden for stigningen i den skattefinansierede likviditet er afhændelsen af kommunens

elforsyning mv. Således er den skattefinansierede kassebeholdning frem til december 2013

midlertidigt forøget som følge af salget af AKE-Net, Nordjysk Elhandel A/S, NV-Net og på grund af

ELSAM-pengene. I perioden fra oktober 2012 til december 2013 skal der således afregnes

statsafgifter på i alt 660 mio. kr.

De deponerede midler vedrørende salget af elforsyningen mv. frigives med 1/10 om året over en

10-årig periode med start i 2012. Primo 2013 frigives ca. 90 mio. kr., mens der i august frigives

yderligere ca. 8,2 mio. kr.

Forventningen til den gennemsnitlige likviditet i perioden 2013-2015

Som nævnt ovenfor er der flere faktorer, som er afgørende for likviditetens udvikling. Imidlertid er

der tre faktorer, som i særlig grad påvirker likviditeten i årene 2013-2015:

1. Afregning af statsafgift vedr. afhændelsen af Aalborg Kommunes elforsyning mv. I perioden

fra oktober 2012 til december 2013 afregnes 660 mio. kr. til staten.

23


2. Engangstilskud til kommunerne som kompensation for likviditetsvirkningen af Udbetaling

Danmark i 2013. Aalborg Kommune andel af kompensationen udgør ca. 105 mio. kr.

3. Indførelsen af Udbetaling Danmark og afskaffelsen af den forskudsvise refusion. Med

virkning fra 1. marts 2013 afskaffes den forskudsvise refusion, hvilket indebærer et

likviditetstab på ca. 237 mio. kr.

Den samlede likviditetseffekt af ovenstående tre faktorer slår fuldt igennem ultimo 2014, hvor den

gennemsnitlige likviditet jf. nedenstående diagram når sit lavpunkt. Stigningen til ultimo 2015

skyldes en forventning om kasseopbygning i budgetåret 2015.

Endelig skal det bemærkes, at forsyningsvirksomhederne i 2013 forventeligt påbegynder

realiseringen af en række anlægsprojekter, hvorved der trækkes på likviditeten i kasse 2.

I diagrammet nedenfor illustreres den forventede udvikling i den gennemsnitlige likviditet i årene

2012-2015.

1200

Forventet gennemsnitlig likviditet 2012-2015

1. Påbegyndt afregning af

statsafgift -660 mio. kr.

Mio. kr.

1000

800

600

1

2

2. Påbegyndt modtagelse af

engangstilskud +105 mio. kr.

3. Udbetaling Danmark

-237 mio. kr.

400

3

Samlet

200

Kasse 1

Kasse 2

0

Juli 2012 Ultimo 2012 Ultimo 2013 Ultimo 2014 Ultimo 2015

Kasse 1 814 841 279 65 150

Kasse 2 186 186 100 100 100

Samlet likviditet 1000 1027 379 165 250

24


Balanceforskydninger

I følgende oversigt vises den skønnede udvikling i en række balanceforskydninger. Det er bl.a.

kommunens indskud i landsbyggefonden, aktier og andelsbeviser, deponerede beløb,

kassekreditter, udlån til beboerindskud og ejendomsskatter, pantebreve og tilgodehavender m.v.

Oversigt over udvikling i en række balanceforskydninger

Mio. kr. B 2012 B 2013 B 2014 B 2015 B 2016

Rammebeløb til indskud i Landsbyggefonden:

Ungdomsboliger, almene familieboliger samt

renovering af almene boliger 88,1 75,0 58,0 58,0 0,0

Kirkelig ligning

Afdrag på pantebreve -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2

Udlån beboerindskud 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

Udlån til ejendomsskatter 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

Forudbetalt gebyr - ny Gistrup hal 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Kunsten - tilbagebetaling af underskudsdækning

for 2009 -0,4 -0,4 0,0 0,0 0,0

Kassekredit til finansiering af ældreboligbyggeri -90,4 -50,7 0,0 0,0 0,0

Frigivelse, el-deponeringer, netto -76,8 -89,5 -89,5 -89,5 -89,5

Frigivelse af deponering NV Net -8,2 -8,2 -8,2 -8,2

Resterende betaling NordjyskEl-handel 2012-2016 -2,2 -2,2 -2,2 -2,2

I alt -73,8 -70,3 -36,2 -36,2 -94,2

- = indtægt

*) Den kirkelige ligning er ikke indregnet i totalen, idet beløbet er en mellemregning, der reelt ikke

vedrører kommunens skattefinansierede virksomhed.

Indskud i Landsbyggefonden

Der afsættes 75 mio. kr. i 2013 til indskud i Landsbyggefonden (grundkapitalindskud) vedrørende

ungdomsboliger, familieboliger samt renovering af støttet byggeri. Beløbet er i 2013 forøget med

58 mio. kr.

25


I overslagsårene 2014 og 2015 er der afsat 58 mio. kr.

Der henvises endvidere til afsnittet ”Boligprogram”

Kirkelig ligning

Udskrivningsgrundlaget for kirkeskat er ved statsgarantien for 2013 i alt 25.437,9 mio. kr. Med en

kirkeskatteprocent på uændret 0,98% er provenuet på 249,3 mio. kr.

Kirkeministeriet har for året 2013 fastsat Landskirkeskatten for hele landet til 1.102,0 mio.kr.,

hvilket svarer til 39,1 mio. kr. for Aalborg Kommune.

Medio september forventes provstiernes budgetforslag at være kendte. Herefter vil

ligningsbeløbene til de fire provstier kunne udmeldes. Tillige vil det forventede mellemværende

med kommunekassen blive gjort op.

Udlån til ejendomsskatter

Der budgetteres årligt med et udlånsbeløb på netto 5 mio. kr. Beløbet kan lånefinansieres og er

medregnet i opgørelsen over kommunens lånemulighed.

Ny Gistruphal

I forbindelse med opførelse af ny Gistruphal er der forudbetalt gebyr på 5,5 mio. kr., som er

placeret på en mellemregningskonto, hvorefter der overføres 110.000 kr. årligt til

fritidsforvaltningens driftsbudget.

Kunsten

På grund af et driftsunderskud for regnskabsåret 2009, tilbagebetaler Kunsten 350.000 kr. årligt til

kommunekassen i perioden 2010-2013.

Kassekredit til finansiering af ældreboligbyggeri

På Ældre- og Handicapforvaltningens investeringsoversigt for 2012-2016 er der opført 3

kommunale ældreboligprojekter: Ny Engbo, Kastanjebo og Lundbyesgades boligdel.

Disse projekter finansieres under byggeriets opførelse af kassekreditter i pengeinstitutter.

Når boligerne ibrugtages vil der blive opkrævet 2% i beboerindskud, og der optages lån på 91% af

anlægsudgiften, hvorefter kassekreditten udgår.

Frigivelser, el-deponeringer, netto

De deponerede beløb vedrørende salg af Elforsyningen, AKE Net, ELSAM-aktier og Nordjysk

Elhandel frigives i perioden 2012-2021.

Frigivelse af deponering NV Net

De deponerede beløb vedrørende salg af NV Net frigives i perioden 2013-2022.

Resterende betaling Nordjysk El-handel 2012-2016

Af den samlede salgssum for Nordjysk El-handel skal 10,8 mio. kr. afdrages over 5 år.

Første afdrag forfalder i 2012.

26


Anlæg

Anlægsbudgettet i 2013 på det skattefinansierede område indeholder anlægsudgifter på i alt 431,9

mio. kr. og indtægter på i alt 86,2 mio. kr., svarende til et nettobudget på 345,7 mio. kr.

Anlæg Budget 2013-2016 2013 2014 2015 2016

mio. kr. u i u i u i u i

Borgmesterens Forvaltning 39,5 -5,0 26,5 -5,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Teknik- og Miljøforvaltningen 43,5 0,0 188,2 -30,2 184,4 -9,7 58,3 0,0

Teknik- og Miljøforvaltningen overført fra B2012 107,5 -74,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen 33,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ældre- og Handicapforvaltningen 74,4 -6,6 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Skole- og Kulturforvaltningen 91,0 0,0 78,9 -35,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Sundhed og Bæredygtig Udvikling 43,0 0,0 30,1 0,0 26,1 0,0 0,0 0,0

I alt 431,9 -86,2 338,7 -70,2 210,5 -9,7 58,3 0,0

Netto 345,7 268,5 200,8 58,3

Heraf finansieres ved overførsel fra budget 2012 -32,9

I anlægsbudgettet for 2013 er indregnet en budgetlagt overførsel af ikke forbrugte

anlægsbudgetter indenfor Miljø- og Teknikforvaltningens område på netto 32,9 mio. kr.

Kvalitetsfond

Regeringens kvalitetsfond blev vedtaget i forbindelse med økonomiaftalen for 2009. Formålet med

kvalitetsfonden er, via det statslige tilskud, at øge og forbedre de fysiske rammer indenfor følgende

4 områder: skoler, daginstitutioner, ældre og fritidsfaciliteter for børn og unge.

Der er for 2013 afsat i alt 2 mia. kr., hvilket medfører et tilskud på 72,5 mio.kr. til Aalborg

kommune. En forudsætning for at kunne anvende tilskudsmidlerne er, at den enkelte kommune

bidrager med en egenfinansiering, der modsvarer tilskuddet (dvs.50/50 finansiering). I modsat fald

skal der foretages deponering af den del af tilskuddet, der ikke modsvares af tilsvarende

egenfinansiering.

For at anvende tilskuddet fuldt ud i 2013 skal Aalborg Kommune anvise kvalitetsfondsprojekter på i

alt 145,0 mio. kr.

Kvalitetsfond

mio. kr. 2012 2013 2014 2015

Statstilskud i alt 2.000 2.000 2.000 2.000

Statstilskud, Aalborg 72,0 72,5 72,7 72,8

Måltal for at undgå deponering 144,0 145,0 145,4 145,6

27


I forslaget til anlægsbudget for 2013 er der indarbejdet kvalitetsfondsprojekter på i alt 171,6 mio.

kr., hvilket betyder, at måltallet på 145 mio. kr. er opfyldt og at der i 2013 er kvalitetsfondsprojekter

på yderligere 26,6 mio. kr. Eventuelle ikke-forbrugte Kvalitetsfondsprojekter i 2012 overføres til

2013 i forbindelse med den ordinære budgetoverførsel i foråret 2013.

Kvalitetsfondsområdets fordeling på forvaltninger fremgår af nedenstående oversigt.

Kvalitetsfondsprojekter Budgetforslag 2013-2016

mio. kr. 2013 2014 2015

Borgmesterens Forvaltning 12,0 15,0 0,0

Teknik- og Miljøforvaltningen 0,0 0,0 0,0

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen 33,0 10,0 0,0

Ældre- og Handicapforvaltningen 10,5 2,0 0,0

Skole- og Kulturforvaltningen 79,6 32,5 0,0

Sundhed og Bæredygtig Udvikling 36,5 26,5 25,0

I alt 171,6 86,0 25,0

Måltal for at undgå deponering 145,0 145,4 145,6

Krav til yderligere investering -26,6 59,2 120,4

Deponeringskrav med nuv. projekter 0,0 29,6 60,2

Sikring af likviditetsstyringen

For at sikre likviditetsstyringen i 2013 frigives enkelte anlægsprojekter (prioritet 2) ikke i forbindelse

med budgetvedtagelsen. Projekterne optages på anlægsbudgettet som rådighedsbeløb. I

forbindelse med Byrådets behandling af Regnskab 2012 i maj 2013 tages der stilling til, om

følgende projekter (eller dele af projekter) på i alt 85 mio. kr. skal frigives ved afgivelse af

anlægsbevillinger:

(BF) Udvendig vedligeholdelse af bygninger

(TM) Byggefelt vest for Musikkens Hus

(FB) Ekstraordinær renovering af institutioner

(ÆH) Lundbyesgade Plejehjem

(SK) Vedligeholdelsesplan, skoler

(SBU) Byfornyelse/mindre landsbyer

15 mio. kr.

18 mio. kr.

3 mio. kr.

28 mio. kr.

20 mio. kr.

1 mio. kr.

28


Kvalitetsfond - budgetforslag 2013

Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret

Forvaltninger

0

0

Projekt Funktion 2013 2014 2015

Borgmesterens Forval Rammebeløb til vedligeholdelse AK Bygn. 032201 Folkeskoler 12.000.000 15.000.000

Borgmesterens Forval I alt

12.000.000 15.000.000 Teknisk forvaltning I alt

0 0 Familie og beskæftig

Familie og beskæftig

Familie og beskæftig

Familie og beskæftig

Ekstraordinær renovering institutioner 052513 Børnehaver 3.000.000 3.000.000

Ny børnehave Nørresundby 052513 Børnehaver 8.000.000

Ny inst 0-5 års Lunden, Nibe 0525?? ?? 10.500.000

Rammeb myndighedsk renov egne lejede lok 052513 Børnehaver 4.000.000 4.000.000

29

Familie og beskæftig 0

0

Rammebeløb, miljøforanstalt og legeplads 052513 Børnehaver 3.000.000 3.000.000

Familie og beskæftig Tilbygning Nibe, Solsikken 052513 Børnehaver 4.500.000

Familie og beskæftig I alt

33.000.000 10.000.000 Skole- og Kulturforv Alle idræts/svømmehaller - vedligehold 032218 Idrætsfaciliteter for børn og unge 4.000.000 4.000.000

Skole- og Kulturforv Alle Skoler - Legepladsrenovering 032201 Folkeskoler 1.000.000 1.000.000

Skole- og Kulturforv Alle Skoler - tilgængelighed 032201 Folkeskoler 1.500.000 1.500.000

Skole- og Kulturforv Alle Skoler - vedligeholdelsesplan 032201 Folkeskoler 39.000.000 25.000.000

Skole- og Kulturforv Atletikhal 032218 Idrætsfaciliteter for børn og unge 13.000.000

Skole- og Kulturforv Medfinansiering af lokale initiativer 032218 Idrætsfaciliteter for børn og unge 1.000.000 1.000.000

Skole- og Kulturforv Nibe Skole 032201 Folkeskoler 4.100.000

Skole- og Kulturforv Nørresundby Idrætscenter 032218 Idrætsfaciliteter for børn og unge 8.000.000

Skole- og Kulturforv Stolpedalsskolen 032201 Folkeskoler 8.000.000

Skole- og Kulturforv I alt

79.600.000 32.500.000 Ældre- og handicapfo Døveområdet - serviceareal 002518 Driftssikring af boligbyggeri -960.000

Ældre- og handicapfo Fremtidens plejehjem 70 b.- serviceareal 002518 Driftssikring af boligbyggeri 3.900.000

Ældre- og handicapfo Inventar til servicearealer (ældre) 053232 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 409.000

Ældre- og handicapfo Lundbyesgade plejehjem - servicearealer 002518 Driftssikring af boligbyggeri 3.366.000

Ældre- og handicapfo Myndighedskrav vedr. kloranlæg i fysiot. 053232 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 450.000

Ældre- og handicapfo Ny Violen og ungdomshøjskolen 002518 Driftssikring af boligbyggeri -1.200.000

Ældre- og handicapfo Ombygning af Skipper Klement Plejehjem 053232 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 5.000.000

Ældre- og handicapfo Plejehjem Vest 50 boliger- Serviceareal 002518 Driftssikring af boligbyggeri -2.000.000


30

Kvalitetsfond - budgetforslag 2013

Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret

Forvaltninger

0

26.500.000 25.000.000

Projekt Funktion 2013 2014 2015

Ældre- og handicapfo Rammebeløb bygningsarbejder (ældre) 053232 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 85.000

Ældre- og handicapfo Til- og ombygning af ak.center Beltoften 053232 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 1.500.000 2.000.000

Ældre- og handicapfo I alt

10.550.000 2.000.000 Forv. for Sundhed & Energibesparende foranstaltninger (2013) 032201 Folkeskoler 10.000.000

Forv. for Sundhed & Energibesparende foranstaltninger (2014) 032201 Folkeskoler 10.000.000

Forv. for Sundhed & Energibesparende foranstaltninger (2015) 032201 Folkeskoler 10.000.000

Forv. for Sundhed & Projekt 1390, tekniske installationer 032201 Folkeskoler 1.500.000 1.500.000

Forv. for Sundhed & Solcelleprojekt 2013 032201 Folkeskoler 15.000.000

Forv. for Sundhed & Solcelleprojekt 2014 032201 Folkeskoler 15.000.000

Forv. for Sundhed & Solcelleprojekt 2015 032201 Folkeskoler 15.000.000

Forv. for Sundhed & Telemedicin 053232 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 10.000.000

Forv. for Sundhed & I alt

36.500.000 Aalborg Kommune I alt

171.650.000 86.000.000 25.000.000

Aalborg Kommune Måltal

145.000.000 145.200.000 145.400.000

Aalborg Kommune Krav om yderligere investering

-26.650.000 59.200.000 120.400.000


Boligprogram

Aalborg er en vækst-kommune. Der er for tiden en befolkningstilvækst på over 2000 borgere årligt.

Budgettet fremmer såvel væksten i kommunen som beskæftigelsen i bygge- og anlægsfagene.

Aalborgs store tiltrækningskraft overfor unge uddannelsessøgende understøttes i budgetforslaget

af, at der er afsat 50 mio. kr. om året i perioden 2013 – 2015 til grundkapitalindskud til byggeri af i

alt ca. 1500 nye ungdomsboliger. I løbet af budgetperioden vil Aalborg dermed råde over 7000

kollegie- og ungdomsboliger. Der er herudover afsat 5 mio. kr. om året i 2013 – 2015 til

grundkapital til familieboliger og 3 mio. kr. om året til renoveringer af støttet byggeri i samme

periode.

Aalborg Kommune har med boligprogrammet for ungdoms- og familieboliger i en årrække

medvirket aktivt til at igangsætte en række byomdannelsesområder – Eternitgrunden,

Godsbanearealet, Østre Havn og arealerne i området ved Musikkens Hus.

Derved er der indenfor en kort årrække opført mange nye og spændende boliger understøttet af

Aalborg Kommune. Denne indsats videreføres i perioden 2013 – 2015.

Som en konsekvens af denne indsats forudsætter Aalborg Kommune, at den videre udbygning, i

disse og andre interessante byudviklingsområder i de kommende år, sker via private investeringer i

såvel erhvervsbyggeri, som i ejerboliger og private udlejningsboliger.

Der vil på denne baggrund ikke blive givet kvote til flere ungdoms – og familieboliger i denne

periode.

Der er truffet aftale om følgende ungdomsboliger og familieboliger i perioden 2013-2015, idet

tidspunktet for den konkrete finansiering af Indskuddet i Landbyggefonden aftales nærmere

mellem Teknik- og Miljøforvaltningen og den konkrete bygherre.

31


Familie- og ungdomsboligbyggeri 2013-2015

Ungdomsboliger (max.-antal pr. projekt)

Nr. Projekt Bygherre Antal boliger Kommunal udgift

1 Godsbanearealet Fjordblink 110 12,7 mio. kr.

3 Poul Paghs Gades skole Plus Bolig 120 13,8 mio. kr.

13 Østre Havnegade (Sørwi) Vanggården 55 6,3 mio. kr.

15 Østre Havn Ikke fastlagt? 296 34,0 mio. kr.

15 Dac-området Katedralen Nr. Sundby + Sundby Hvorup 200 23,1 mio. kr.

8 Stormgade Vanggården 100 **) 11,5 mio. kr.

9 Rendsburggade/Nyhavnsgade Himmerland 42 *)

10 Kjellerupsgade/Symfonien Limfjorden 100 11,5 mio. kr.

22 Visionsvej/Eternitgrunden Plus Bolig 167 19,2 mio. kr.

37 Nyhavnsgade 104 Plus Bolig 14 *)

40 Hj. Niels Ebbesensgade NordBo 20 2,3 mio. kr.

41 Tiendeladen 7 Himmerland 31 3,6 mio. kr.

45 Eternitgrunden byggefelt IV Plus Bolig 100 ***) 11,5 mio. kr.

46 ”Plaza” Nr. Sundby 84 ****) 9,7 mio. kr.

I alt ……………………………………………………………………………………………. 1.567

159,2 mio. kr.

Familieboliger

1 Godsbanearealet Fjordblink 30 5,2 mio. kr.

19 Hækken 3, Vester Hassing Sundby-Hvorup 4 0,7 mio. kr.

8 Stormgade Vanggården 30 **) 5,2 mio. kr.

36 Skansevej 72 Boligforeningen af 1944 4 0,7 mio. kr.

I alt ……………………………………………………………………………………………… 68 11,8 mio. kr.

*) Finansieret af grundsalg.

**) Krav om opførelse af 20 ejerboliger i samme byggeri

***)Krav om opførelse af 20 private boliger i samme tidsforløb

****)Krav om at projektet gennemføres i sin helhed

32


Lønudvikling og personaleforbrug

Lønbudgettering

Principperne for lønsumstyring og fremskrivning af løn er uændrede i forhold til sidste år.

Lønbudgetterne fremskrives med de udmeldte fremskrivningsprocenter i KL’s budgetvejledning.

Nye overenskomster i 2013

De nuværende overenskomster udløber pr. 31. marts 2013. Det forventes, at der indgås nye

overenskomster med virkning pr. 1. april 2013.

Lønstigninger i 2013

KL har i budgetvejledning af 27. juni 2012 udmeldt nedenstående skøn over lønstigninger i 2013 -

budgetårsvirkningen.

Procent

Lønstigninger

- Skøn over overenskomstelementer i 2013

- Overhæng fra 2012 *)

1,33

0,11

I alt 1,44

*) var indregnet i budget 2012, budgetoverslagsår 2013-2015.

Der er ikke indregnet lønstigning fra 2012 til 2013 (bortset fra det indregnede overhæng fra 2012 på

0,11%).

KL har vedrørende budgetoverslagsårene 2014, 2015 og 2016 skønnet en lønstigning (budgetårsvirkning)

på 1,8 procent pr. år.

Rammebeløb

Der er indregnet et rammebeløb i resultatopgørelsen for 2013-2016 til dækning af de økonomiske

konsekvenser af overenskomstfornyelsen 2013 på det skattefinansierede område (inklusive

regulering af tilskud vedrørende de selvejende institutioner). I 2013 er der indregnet 87 mio. kr., i

2014 på 205,8 mio. kr., i 2015 på 326,9 mio. kr. og 452,3 mio. kr. i 2016.

Rammebeløbet på 87 mio. kr. i 2013, vil umiddelbart efter de økonomiske konsekvenser af

overenskomstfornyelsen er beregnet, blive fordelt til forvaltningerne via en tillægsbevillingssag i

byrådet.

33


Selvejende institutioner

Lønbudgetterne vedrørende de selvejende institutioner, jfr. ovenstående.

Personaleforbruget

Det samlede budgetterede personaleforbrug for Aalborg Kommune i 2013 er på 16.817,90

heltidsstillinger og en lønsum på 6.535 mio. kr. På det skattefinansierede område er der budgetteret

med 16.518,18 heltidsstillinger og en lønsum på 6.400 mio. kr.

De personalemæssige ændringer fremgår af de forvaltningsopdelte budgetter.

34


Udviklingen i arbejdsløsheden 2011-2012

I perioden fra januar til juli af 2012 har antallet af bruttoledige i Aalborg Kommune været faldende

ligesom i samme periode i 2011. Dog lå niveauet for ledigheden lavere ved begyndelsen af 2012 i

forhold til starten af 2011, hvor der var hhv.6.525 og 6.988 ledige.

2012 viser et fald i ledigheden fra januar til juli, hvor antallet af bruttoledige faldt fra 6.525 til 5.814

lidt over niveauet for samme periode i 2011.

Omregnet til fuldtidsansatte var antallet af ledige i Aalborg Kommune pr. 1. juli 2012 på 5.814 mod

5.662 i 1.juli 2011.

Dermed var 6,1 pct. af arbejdsstyrken i Aalborg Kommune ledige den 1. juli 2012, mens

landsgennemsnittet for samme periode var på 5,6 pct. Forskellen mellem den gennemsnitlige

arbejdsløshed i hhv. Aalborg Kommune og hele landet været nogenlunde konstant i 2012 i forhold

til samme periode sidste år. Således var de tilsvarende tal i 2011 hhv.6,5 % for Aalborg og 6,0 %

for hele landet.

35


Befolkningsudvikling 2012-2017

Den forventede udvikling i Aalborg Kommunes befolkningsprognose er baseret på programmet

Demografix fra COWI A/S. Befolkningsprognosen udgør et beslutningsunderstøttende værktøj i

forhold til kommunens planlægning vedrørende børnepasning, skoler og ældrepleje, idet

ressourcerne, der skal tilføres disse områder, er særligt afhængige af befolkningsudviklingen i de

relevante aldersgrupper.

Befolkningsprognosen for perioden 2012-2017. Nedenstående tabel viser et uddrag af den

aktuelle befolkningsfremskrivning fra 1. januar 2013 til 1. januar 2017. Tallet for 1. januar

2012 er et faktisk tal

Aldersgruppe Faktisk 2012 2013 2014 2015 2016 2017

0-2 årige 6.581 6.487 6.379 6.401 6.435 6.483

3-5 årige 6.624 6.661 6.687 6.483 6.389 6.286

6-16 årige 23.746 23.664 23.662 23.768 23.786 23.875

17-24 årige 27.140 27.823 28.060 27.674 27.191 26.792

25-66 årige 108.836 109.025 109.357 109.696 110.125 110.590

67-79 årige 20.185 21.190 22.060 22.845 23.500 23.912

80-84 årige 4.134 4.144 4.204 4.221 4.338 4.485

85+ årige 3.898 3.935 4.026 4.103 4.120 4.171

I alt 201.144 202.929 204.434 205.190 205.885 206.595

Aldersgruppe Faktisk 2012 2013 2014 2015 2016 2017

0-2 årige 100 98,57 96,93 97,27 97,78 98,51

3-5 årige 100 100,55 100,95 97,86 96,45 94,90

6-16 årige 100 99,65 99,65 100,09 100,17 100,54

17-24 årige 100 102,52 103,39 101,97 100,19 98,72

25-66 årige 100 100,17 100,48 100,79 101,18 101,61

67-79 årige 100 104,98 109,29 113,18 116,42 118,46

80-84 årige 100 100,25 101,69 102,10 104,94 108,50

85+ årige 100 100,95 103,29 105,26 105,70 107,01

I alt 100 100,89 101,64 102,01 102,36 102,71

Overordnede karakteristika for befolkningsprognosen i Aalborg Kommune er

• Det samlede befolkningstal er jævnt stigende i hele perioden 2012-2016

• 0-2 årige forventes at falde i gennem hele perioden 2013-2016, hvorefter det stiger lidt i 2017.

Antallet af ny fødte er faldet markant i de senere år.

• Antallet af 17-24 årige vil være kontinuerligt stigende i perioden fra 2011-2014, hvorefter der

forventes et mindre fald fra 2014-2017.

36


• Der bliver markant flere ”yngre ældre” (67-79 årige) i hele perioden 2012-2017

• Antallet af ”ældre” ældre (80 + årige) vil være jævnt stigende i hele perioden 2012-2017

• For de øvrige aldersgrupper forventes befolkningstallet at være forholdsvist stabilt i hele

perioden 2012-2017

Befolkningsprognosens forudsætninger baserer sig på udviklingen i til- og fraflytninger, antallet af

nyfødte, dødelighed gennem de seneste 6 år samt på kommunens boligprogram for de kommende

år.

Læs mere om befolkningsudviklingen på:

www.aalborgkommune.dk/om_kommunen/fakta-om-kommunen/befolkning/

37


Forvaltningernes Budgetforslag

38


Borgmesterens Forvaltning

Drifts- og anlægsramme for Borgmesterens Forvaltning

Beløb i 1.000 kr.

Drift 2013 Anlæg 2013

Udgift Indtægt Udgift Indtægt

Fælles Kommunale udgifter 53.564 -6.378 39.500 -5.000

Beredskab 49.247 -6.150 0 0

Parkeringskontrol 7.411 -10.500 0 0

Resultatcentre 10.902 -10.902 0 0

Administration 95.265 -16.430 0 0

I alt 216.389 -50.360 39.500 -5.000

Borgmesterens Forvaltning har ansvaret for, at Aalborg Kommune fungerer som helhed.

Derfor består en stor del af forvaltningens arbejde i at samordne kommunens

aktiviteter.

Borgmesterens Forvaltning består af seks afdelinger: Borgmesterkontoret, Serviceafdeling,

Økonomisk Afdeling, AaKBygninger og Beredskabscenter Aalborg.

Forvaltningens opgaver er bl.a.: Den overordnede fysiske planlægning, budget og

regnskab, borgerservice, kommunikation og personaleadministrative forhold, IT, erhvervsudvikling

og internationale relationer, valg, myndigheds- og operative opgaver

jf. beredskabslovens bestemmelser samt parkeringskontrol.

Herudover udbetales tilskud til en række selvejende institutioner bl.a. Aalborg Kongres

og Kultur Center og Visit Aalborg.

Sektorer og driftsområder i Borgmesterens Forvaltning

Sektor: Fælles kommunale udgifter

Forskellige kommunale opgaver som går på tværs i kommunen, f.eks. drift af ejendomme, tilskud

til selvejende institutioner bl.a. Aalborg Kongres og Kultur Center og Visit Aalborg, vederlag til

byråd, valg og afstemninger, kommunal service, kommunal information samt ikke specificerede

tilskud, tjenestemandspensioner og andre fælles personaleforhold, revision, forsikringer, IT- kontrakter,

fastprisaftale, specificerede tilskud, venskabsbysamarbejde.

Sektor: Beredskab

Myndigheds- og udrykningsopgaver jf. Beredskabslovens bestemmelse, herunder afhjælpende

indsats ved brand og ulykker i hverdagen, ved katastrofer og under krig, forbyggende indsats

gennem lovpligtige brandsyn, brandteknisk byggesagsbehandling m.m.

39


Sektor: Parkeringskontrol

Parkeringskontrollen varetager at parkering i Aalborg Kommune foregår efter de gældende regler

samt opkrævning af afgifter for ulovlige parkeringer.

Sektor: Resultatcentre

Denne sektor omfatter Akprint, IT- Centret, Norddanmarks EU-kontor og AaK bygninger og varetager

følgende:

Akprint producerer alle former for tryksager, digitaltryk og storformatprint.

IT- Centret er Aalborg Kommunes centrale driftscenter, og driver det administrative netværk, servere,

pc’er, printere og telefoni. Herudover udvikler og drifter IT- Centret diverse administrative

løsninger, herunder kommunens medarbejder- og borgerportaler.

Norddanmarks EU-kontor er servicecenter for virksomme nordjyder, offentlige og private der vil

ud i resten af EU med deres projekter, ideer og forretninger.

AaK Bygninger er tværgående rådgiver for Aalborg Kommunes forvaltninger inden for den samlede

bygningsportefølje.

Sektor: Administration

Sektoren varetager følgende opgaver: Økonomisk planlægning og styring, overordnet fysisk planlægning,

løn - og personaleadministration, IT-strategi, byrådsadministration, vielser, administrativ

service og information, erhvervsservice til virksomheder i Aalborg, drift af administrationsbygninger,

kommissioner, råd og nævn, BorgerService herunder skatteservice, opkrævning, ansøgning/fornyelse

af pas og kørekort, bestilling af køreprøver, salg af parkeringslicenser, udstedelse

af sundhedskort, flytning, lægeskifte m.m.

Fokusområder budget 2013-16

Nødvendig reduktion på serviceudgifterne

I det samlede budgetforslag for Aalborg Kommune er der indregnet en reduktion på

serviceudgifterne bredt fordelt over alle udvalgenes områder. Den overordnede fordelingsnøgle

har været en reduktionsramme svarende til 2,5 % af lønsummen svarende

til en reduktion på ca. 330 normeringer.

For Borgmesterens Forvaltning betyder det en besparelse på 3.477.000 kr. samt

781.000 kr. på resultatcentrene IT-Centret, akPrint, Aak bygninger og EU-kontoret.

Den samlede personalemæssige reduktion for Borgmesterens Forvaltning skønnes til

ca. 10 medarbejdere.

Interne huslejekontrakter – hele kommunen:

Ordningen som trådte i kraft fra budget 2011 indebærer, at de omfattede institutioner

får tillagt et budgetbeløb til betaling af husleje for lejemål. Indtægten bogføres hos

AaK Bygninger i Borgmesterens Forvaltning under samme funktion, som det pågældende

lejemål hører ind under. Omfanget af huslejebetalingerne udgør p.t. 290.076

kr. brutto i 2013, mens nettobudgetvirkningen er neutral. Serviceudgifterne påvirkes

således ikke af ordningen.

40


Anlæg

• Ejendomsanalysen

Forventet salg af ejendomme på 5 mio. kr. i 2013 og 5 mio. kr. i 2014.

• Rammebeløb til udvendig vedligeholdelse

Rammebeløbet til udvendig vedligeholdelse af kommunens bygninger hæves

til 30 mio. kr. i 2013 og anvendes efter prioriteret liste.

For at sikre likviditetsstyringen i 2013 frigives dog kun halvdelen, altså 15 mio.

kr. i forbindelse med budgetvedtagelsen. Ved byrådets behandling af Regnskab

2012 i maj 2013 tages der stilling til, om resten skal frigives ved afgivelse

af anlægsbevillinger.

• Anlægstilskud til Aalborg Kongres og Kultur Center.

Til vedligeholdelse og forbedringer er der til ydelser på lån afsat 8 mio. kr. årligt.

• Erhvervsafdelingens projekter afvikles af styringsmæssige årsager under anlæg.

I 2013 afsættes 1,5 mio. kr. til projektarbejde.

41


Sektor Fælles kommunale udgifter

Budget - Sektor Fælles kommunale udgifter

Beløb i 1.000 kr.

2012-p/l

2013-pl

2012 2013 2014 2015 2016

Serviceudgifter

Udgifter 80.970 53.564 53.947 54.747 49.247

Indtægter -8.035 -6.378 -6.378 -6.378 -6.378

Netto 72.935 47.186 47.569 48.369 42.869

Sektor i alt, nettodrift 72.935 47.186 47.569 48.369 42.869

Anlæg

Udgifter 27.500 38.000 26.500 0 0

Indtægter -15.000 -5.000 -5.000 0 0

Netto 12.500 33.000 21.500 0 0

Sektor i alt, netto 85.435 80.186 69.069 48.369 42.869

Sektorens budget og formål

Formålet er at koordinere en række meget forskellige opgaver som går på tværs i

kommunen og som af styringsmæssige årsager mest hensigtsmæssigt er samlet under

ét.

De største poster på sektoren er udgifter til tjenestemandspensioner, vederlag til

kommunalbestyrelsen, revision, udgifter til valg, Aalborg Kommunes samlede forsikringer,

IT- kontrakter og fastprisaftalen med KMD. Herudover indtægtsføres de samlede

interne huslejebetalinger for hele kommunen.

Under sektoren udbetales der en række tilskud til bl.a. Aalborg Kongres og Kultur

Center, Visit Aalborg, Studenterhuset, Håndværkerhuset, Det grønlandske Hus m.fl.

42


Driftsaktiviteter i 2013

Sektorens aktiviteter er angivet med nettobudget i 2012 og 2013.

Driftsaktiviteter 2013

2012 2013

2012-p/l pct. 2013-p/l pct.

Serviceudgifter

Fast ejendom -3.925 -8,3 -2.689 -5,7

Aalborg Kongres og Kultur Center 17.579 37,3 17.036 36,1

Tilskud til Medlodi Grand Prix 2012 1.500 3,2 0 0,0

Til disposition for magistraten/kommunal s 967 2,0 967 100,0

Støtte til politiske partier 518 1,1 518 1,1

Kommunalbestyrelsesmedlemmer 11.769 24,9 11.536 24,4

Udgifter til valg 0 0,0 4.700 10,0

Revision 2.142 4,5 2.180 4,6

Fastprisaftalen 75.295 159,6 71.875 152,3

Kontingent til KL 7.084 15,0 6.886 14,6

Informationsudgifter - fælles 993 2,1 873 1,9

Ikke specificerede tilskud 318 0,7 318 0,7

Moppeadministration 2.215 4,7 2.255 4,8

Forsikringsbudget 26.437 56,0 18.517 39,2

IT-kontrakter og andre fælles formål 17.987 38,1 17.295 36,7

Øvrige fælles personaleområder -200 -0,4 -200 -0,4

Venskabsbysamarbejde 499 1,1 499 1,1

VisitAalborg 6.977 14,8 6.865 14,5

Husleje VisitAalborg 595 1,3 606 1,3

4. juli komiteen 215 0,5 215 0,5

Aalborg Nørresundby Søfartsservice 292 0,6 0 0,0

Jens Bangs Stenhus 267 0,6 267 0,6

Tilskud til studenterhuset 740 1,6 740 1,6

Tilskud til håndværkerhuset 340 0,7 340 0,7

Tilskud til det grønlandske Hus 1.930 4,1 1.881 4,0

Danmarksindsamlingen 2013 0 0,0 420 0,9

Samarbejde med Grønland 0 0,0 200 0,4

Aalborg Events 1.681 3,6 681 1,4

Kontingent til Aalborg Samarbejdet 5.728 12,1 5.775 12,2

Branding Aalborg 681 1,4 681 1,4

Tilskud til AKU 395 0,8 686 1,5

Tilskud til AKI 25 0,1 25 0,1

Tag over hovedet 100 0,2 100 0,2

Kommissioner, råd og nævn 0 0,0 343 0,7

Flådebesøg, danmarksmestre m.m. 40 0,1 40 0,1

Tjenestemandspensioner 162.483 344,3 162.483 344,3

Kontrakt ITC- IP telefoni 1.348 2,9 1.348 2,9

Energimærkning 250 0,5 0 0,0

Separat kloakering 250 0,5 0 0,0

Spidsgatterhal 1.000 2,1 1.000 2,1

Samlede interne huslejekontrakter -273.580 -579,8 -290.076 -614,8

I alt driftsaktiviteter, netto 72.935 100,0 47.186 100,0

43


Væsentlige budgetændringer fra 2012 til 2013 (drift)

Serviceudgifter

1.000 kr.

Lønfremskrivning - for meget indregnet i budget 2012-2015 -101

2,5% reduktion efter fordelingsnøgle -282

Selvejende institutioners andel af 2,5% reduktion efter foredelingsnøgle -714

Sats- og takstregulering 1.945

Justering af driftsbudgetter på ejendomme 1.236

Overførsel fra 2012 indregnet i budget 2012 udgår *) -7.252

Kommunalvalg 2013 4.700

Regulering af forsikringsbudget -7.920

Tilskud til Søfartsservice bortfalder fra 2013 -292

Danmarksindsamlingen 2013 420

Regulering af intern husleje i budget 2012 med virkning i 2013 -16.496

*) Ved budgetlægningen for 2012 blev overførsler fra 2010 indregnet i det oprindelige budget

2012 til formål som anført i overførselssagen fra 2010.

Grundet den femårige aftale på forsikringer, nedskrives det samlede forsikringsbudget

fra 26,4 mio. kr. 18,5 mio. kr.

Som følge af salg/nedrivning af ejendomme og ophør af lejeaftaler bortfalder driftsbudgetterne

på følgende ejendomme: tingstedet 7, Gasværksvej 43, Jomfru Ane Gade

16-18/Ved Stranden 13, Brinken 6, Budolfi Plads 1-3, Tæppeland Kjellerupsgade

35. I alt en netto mindre indtægt på 1,3 mio. kr.

Fra 2013 og fremover bortfalder det årlige tilskud til Søfartsservice i alt 292.000 kr.

I 2013 gives der et tilskud til Danmarksindsamlingen på 420.000 kr.

Efter KL’s nye skøn over lønudviklingen for 2012 er der indregnet for meget til lønstigninger

i vedtaget budget 2012 med overslagsårene 2013-15. Det betyder at sektorens

udgifter til løn (kommunalbestyrelsesmedlemmer samt viceværter under ejendomme)

reduceres med 101.000 kr. i budget 2013-16.

Sektorens andel af reduktion på serviceudgifterne er indregnet med en fordelingsnøgle

svarende til 2,5 % af lønsummen – i alt 282.000 kr. (Kommunalbestyrelsesmedlemmer

samt viceværter).

44


Udvalgte nøgletal samt aktivitets- og budgetforudsætninger

2012 2013 2014 2015 2016

Normeringer:

Fast ejendom, viceværter *) 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

KemiLab lønudlæg 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00

Mål og resultatkrav

• Gennem projekt ”Willis Blue” klarlægges nuværende sikring på alle Aalborg

Kommunes bygninger inden for tyveri og brandsikring. Herved sættes fokus på

bedre sikring af Aalborg Kommunes værdier og for at nedbringe skader i forbindelse

med næste udbud.

• Videreudviklingen af det nye IT-værktøj ”Aalborg Kuben” fortsætter for hermed

at styrke informationen på forsikringsområdet.

45


Anlægsprojekter i 2013

1.000 kr.

Ejendomsanalysen 2012 -5.000

Rammebeløb til vedligeholdelse, opretning m.m. *) 30.000

Anlægstilskud til Aalborg Kongres og Kultur Center 4.500

Om- og tilbygningsprojekt Aalborg Kongres og Kultur Center 3.500

Erhvervsafdelingen projektarbejde 1.500

*) Heraf kvalitetsfondsprojekter, anslået 12.000

• Ejendomsanalysen

Forventet salg af ejendomme på 5 mio. kr. i 2013 og 5 mio. kr. i 2014.

• Rammebeløb til udvendig vedligeholdelse

Rammebeløbet til udvendig vedligeholdelse af kommunens bygninger hæves

til 30 mio. kr. i 2013 og anvendes efter prioriteret liste.

For at sikre likviditetsstyringen i 2013 frigives dog kun halvdelen, altså 15 mio.

kr. i forbindelse med budgetvedtagelsen. Ved byrådets behandling af Regnskab

2012 i maj 2013 tages der stilling til, om resten skal frigives ved afgivelse

af anlægsbevillinger.

• Anlægstilskud til Aalborg Kongres og Kultur Center.

Til vedligeholdelse og forbedringer er der til ydelser på lån afsat 8 mio. kr. årligt.

• Erhvervsafdelingens projekter afvikles af styringsmæssige årsager under anlæg.

I 2013 afsættes 1,5 mio. kr. til projektarbejde.

Der henvises i øvrigt til investeringsoversigten for 2013-16.

46


Sektor Beredskab

Budget - Sektor Beredskab

Beløb i 1.000 kr.

2012-p/l

2013-p/l

2012 2013 2.014 2.015 2.016

Serviceudgifter

Udgifter 50.361 49.247 49.247 49.247 49.247

Indtægter -6.150 -6.150 -6.150 -6.150 -6.150

Netto 44.211 43.097 43.097 43.097 43.097

Anlæg

Udgifter 0 0 0 0 0

Indtægter 0 0 0 0 0

Netto 0 0 0 0 0

Sektor i alt, netto 44.211 43.097 43.097 43.097 43.097

Sektorens budget og formål

Beredskabscenter Aalborgs formål er at varetage kommunes myndigheds- og operative

opgaver jr. Beredskabslovens bestemmelser. For effektivt at kunne udnytte sektorens

ressourcer, løses som sekundære opgaver en række serviceopgaver som indtægtsdækket

virksomhed.

47


Driftsaktiviteter i 2013

Driftsaktiviteter 2013

2012 2013

Beløb i 1.000 kr. 2012-p/l pct. 2013-p/l pct.

Udgifter

Myndighedsområder:

Forebyggende indsats gennem

lovpligtige brandsyn samt

brandteknisk byggesagsbehandling

herunder beredskabsrelevant

rådgivning og information teknisk og

taktisk forebyggelse 5.066 11,5 5.066 11,8

Beredskabsplanlægning og herunder

korrdinering af kommunesn civile

beredskab 1.500 3,4 1.500 3,5

Andre områder:

Afhjælpende indsats ved brand og

ulykker i hverdagen, ved katastrofer

og under krig samt udgifter til

serviceområdet m.m. 43.795 99,1 42.681 99,0

Indtægter

Interne serviceopgaver internt i

Aalborg Kommune og offentlig regi -6.150 -13,9 -6.150 -14,3

I alt driftsaktiviteter 44.211 100 43.097 100

Væsentlige budgetændringer fra 2012 til 2013 (drift)

Serviceudgifter

Mio. kr.

Serviceændringer

Lønfremskrivning - for meget indregnet i 2012-2015 -377

2,5% reduktion efter fordelingsnøgle -1.061

Overførsel fra 2010 indregnet i budget 2012 226

Efter KL’s nye skøn over lønudviklingen for 2012, er der indregnet for meget til lønstigninger

i vedtaget budget 2012 med overslagsårene 2013-15. For Beredskabscenter

Aalborg betyder dette en reduktion af lønbudgettet på 377.000 kr. i 2013 og fremover.

48


Beredskabs Centers andel af reduktion på serviceudgifterne er indregnet med en

fordelingsnøgle svarende til 2,5 % af lønsummen – i alt 1.061.000 kr.

Udvalgte nøgletal samt aktivitets- og budgetforudsætninger

Nøgletal 2012 2013 2014 2015 2016

Antal Normeringer

Beredskabs- og serviceområdet 95,3 95,3 95,3 95,3 95,3

Mål og resultatkrav

• På beredskabsområdet er det Beredskabscenter Aalborgs mål, at yde Aalborg

Kommunes borgere og virksomheder en optimal beredskabsmæssig service

inden for de rammer, der er fastlagt i lovgivningen og af Aalborg Byråd.

• På serviceområdet er det Beredskabscenter Aalborgs mål, at yde kunderne en

velkvalificeret, fleksibel og faglig høj service til en markedsorienteret, konkurrencedygtig

pris.

• Personalemæssigt er det Beredskabscenter Aalborgs mål, at rekruttere, fastholde

og udvikle velkvalificerede og veluddannede medarbejdere.

Anlægsprojekter i 2013

Beredskabscenter Aalborg har ingen anlægsprojekter i 2013.

49


Sektor Parkeringskontrol

Budget - Sektor Parkeringskontrol

Beløb i 1.000 kr.

2012-p/l

2013-p/l

2012 2013 2.014 2.015 2.016

Serviceudgifter

Udgifter 7.499 7.411 7.411 7.411 7.411

Indtægter -10.500 -10.500 -10.500 -10.500 -10.500

Netto -3.001 -3.089 -3.089 -3.089 -3.089

Sektor i alt, netto -3.001 -3.089 -3.089 -3.089 -3.089

Sektorens budget og formål

Sektorens formål er at kontrollere, at parkering i Aalborg Kommune foregår efter de

pågældende regler og at opkræve afgifter for ulovlige parkeringer.

Driftsaktiviteter i 2013

2012 2013

Beløb i 1.000 kr. 2012-p/l pct. 2013-p/l pct.

Serviceudgifter

Parkeringskontrol i Aalborg Kommune -3.001 100,0 -3.089 100,0

I alt driftsaktiviteter -3.001 100,0 -3.089 100,0

Væsentlige budgetændringer fra 2012 til 2013 (drift)

Serviceudgifter

Mio. kr.

Serviceændringer

Lønfremskrivning - for meget indregnet i 2012-2015 -23

2,5% reduktion efter fordelingsnøgle -65

Efter KL’s nye skøn over lønudviklingen for 2012, er der indregnet for meget til lønstigninger

i vedtaget budget 2012 med overslagsårene 2013-15. For sektor Parkeringskontrol

betyder dette en reduktion af lønbudgettet på 23.000 kr. i 2013 og fremover.

50


Sektor Parkeringskontrols andel af reduktion på serviceudgifterne er indregnet med

en fordelingsnøgle svarende til 2,5 % af lønsummen – i alt 65.000 kr.

Udvalgte nøgletal samt aktivitets- og budgetforudsætninger

Nøgletal 2011 2012 2013 2014 2015

Antal normeringer:

Parkeringsvagter 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3

Mål og resultatkrav

• Sørge for en god og afbalanceret parkeringskultur i Aalborg Kommune.

51


Sektor Resultatcentre

Budget - Sektor Resultatcentre

Beløb i 1.000 kr.

2012-p/l

2013-p/l

2012 2013 2014 2015 2016

Serviceudgifter

Udgifter 11.627 10.902 10.902 10.902 10.902

Indtægter -11.627 -10.902 -10.902 -10.902 -10.902

Sektor i alt, netto 0 0 0 0 0

Sektorens budget og formål

Et af hovedprincipperne for Aalborg Kommunes resultatcentre er, at resultatcentrenes

priser beregnes ud fra de omkostningstyper, der er gældende for private virksomheder

og at resultatcentrene dermed kan konkurrere med private udbydere ud

fra bedst - og billigst - princippet.

• Akprint producerer alle former for tryksager, digitaltryk og storformatprint.

• IT- Centret er Aalborg Kommunes centrale driftscenter, og driver det administrative

netværk, servere, pc’er printer og telefoni. Herudover udvikler og drifter

IT- Centret diverse administrative løsninger, herunder kommunens medarbejder-

og borgerportaler.

• EU-kontoret arbejder for at bidrage til en positiv økonomisk og erhvervsmæssig

udvikling i det nordlige Danmark ved at skabe varige arbejdspladser og

udvikle virksomheder. Det sker ved at inddrage norddanske virksomheder og

offentlige institutioner i EU-medfinansierede udviklingsprojekter og ved at stille

information, viden og kompetence til rådighed for regionens virksomheder, institutioner

og borgere.

• AaK Bygninger hvis formål er at sikre en effektiv udnyttelse af kommunens

bygningsmasse, herunder optimere den tværgående kommunale anvendelse

af bygningerne.

52


Udvalgte nøgletal samt aktivitets- og budgetforudsætninger

Personaleforbrug 2012 2013 2014 2015 2016

IT-centret 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0

AkPrint 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0

Norddanmarks EU-kontor 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0

AaK Bygninger 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0

Fælles (Akprint) 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Væsentlige budgetændringer fra 2012 til 2013 (drift)

Serviceudgifter

Mio. kr.

Serviceændringer

Andel i besparelse - 2,5% jf. fordelingsnøgle:

IT-Centret -382

Akprint -105

EU-kontor -110

AaK Bygninger -184

I alt -781

Resultatcentrenes andel reduktion på serviceudgifterne er indregnet med en fordelingsnøgle

svarende til 2,5 % af lønsummen – i alt 781.000 kr. Besparelsen realiseres

med den forholdsvise andel på lønudgifterne og/eller reduktion på øvrige udgifter

og/eller forøgelse af indtjeningen. Beløbet opkræves som yderligere administrationsbidrag/udbytte.

Mål og resultatkrav

• AkPrint:

Bibeholde et effektivt og moderne trykkeri med høj kvalitet og højt serviceniveau,

der gør at virksomheden er konkurrencedygtig. Dette sikres ved en fortsat

udbygning af akPrints kundekreds og ved at sikre en høj teknologisk standard

gennem udvikling af personale og investeringer i ny teknologi.

• IT-centret:

Være en kunde- og serviceorienteret virksomhed, der kvalificerer og troværdigt

optræder som rådgiver og sparringspartner.

Levere let og prisbillig adgang til udvikling og integration af it-løsninger på et

kvalitetsmæssigt højt niveau.

53


Være en attraktiv arbejdsplads for at fastholde den nødvendige viden.

• Norddanmarks EU-kontor:

Bidrage til en positiv økonomisk og erhvervsmæssig udvikling i det nordlige

Danmark gennem inddragelsen af norddanske virksomheder og offentlige institutioner

i EU- medfinansierede udviklingsprojekter og ved at stille information,

viden og kompetence til rådighed for regionens virksomheder, institutioner

og borgere.

• AaK Bygninger

Sikre en effektiv udnyttelse af kommunens bygningsmasse, herunder optimere

den tværgående kommunale anvendelse af bygningerne, så bygningsmassen

anvendes mest hensigtsmæssigt rent økonomisk og set i forhold til det samlede

opgavesæt.

54


Sektor Administration

Budget - Sektor Administration

Beløb i 1.000 kr.

2013-p/l

2012 2013 2014 2015 2016

Serviceudgifter

Udgifter 97.078 95.265 95.029 93.983 93.983

Indtægter -13.050 -16.430 -16.430 -16.430 -16.430

Netto 84.028 78.835 78.599 77.553 77.553

Sektor i alt, nettodrift 84.028 78.835 78.599 77.553 77.553

Sektorens budget og formål

Sektorens hovedformål er at varetage opgaver i forbindelse med byrådets og magistratens

virke.

Sektoren varetager den tværgående koordinering, styring og samordning af opgaver

indenfor Borgmesterens Forvaltning som organisatorisk omfatter Borgmesterkontoret,

Erhvervsafdelingen, Økonomisk afdeling og Serviceafdeling.

Under sektoren hører driften af kommunale administrationsbygninger under Borgmesterens

Forvaltning.

55


Driftsaktiviteter i 2013

Sektorens aktiviteter er angivet med nettobudget i 2012 og 2013.

Driftsaktiviteter 2013

Serviceudgifter

2012 2013

2021-p/l

1.000 kr. pct.

2012-p/l

1.000 kr. pct.

Administrationsbygninger - netto fra 2012 11.395 13,6 11.188 14,2

Budget til interne huslejekontrakter 8.592 10,2 8.592 10,9

Løn/lønrefusioner adm. personale excl. Elever 73.065 87,0 71.150 90,3

Løn/AER refusioner - elever 936 1,1 874 1,1

Andre personaleudgifter, uddannelse, kørsel m.m. 1.860 2,2 1.860 2,4

Administration af spildevandsafgift 200 0,2 200 0,3

Rådgivning bygningsvedligeholdelse 2.254 2,7 2.254 2,9

Erhvervssamarbejde 3.350 4,0 1.400 1,8

Markedsføring af sport 0 0,0 1.450 1,8

Kompetence- og lederudvikling 610 0,7 0 0,0

Trepartsinitiativer fra 2010 355 0,4 0 0,0

Pas, fingetouch (IT-system) 144 0,2 84 0,1

Kontorhold, IT-udstyr, inventar, rejser, møder

og repræsentation, tryksager, annoncering, edoc,

licenser, udvikling af styringsværktøjer m.m. 6.924 8,2 6.628 8,4

Digital post besparelse fra 2013 0 0,0 -930 -1,2

EU-kontrakt 1.800 2,1 1.800 2,3

Kontrakt Aak Bygninger 483 0,6 483 0,6

Fælles portobudget 381 0,5 381 0,5

Fælles fotokopiering 370 0,4 370 0,5

Rammebesparelse E-handel m.m. -1.500 0,0 -1.500 0,0

Administrationsbidrag fra Resultatcentre -14.141 0,0 -14.899 0,0

Administrationsbidrag fra Forsyningsvirksomhederne -6.347 -7,6 -5.847 -7,4

Administrationsbidrag Kunsten, SBU og Historisk Museum -498 -0,6 -498 -0,6

Rykkergebyrer -5.355 -6,4 -5.355 -6,8

Folkeregisterattester m.m. -550 -0,7 -550 -0,7

Andre indtægter -300 -0,4 -300 -0,4

I alt driftsaktiviteter -netto udgifter 84.028 100,0 78.835 100,0

56


Væsentlige budgetændringer fra 2012 til 2013 (drift)

Serviceudgifter

1.000 kr.

Lønfremskrivning - for meget indregnet i budget 2012-2015 -735

2,5% reduktion efter fordelingsnøgle -2.039

1 stilling overført til Familie- og Beskæftigelse -324

Nedsættelse af udbytte Entreprenørenheden fra vedtaget budget 2012 3.000

Lov- og cirkulæreprogram -930

Udbytte/administrationsbidrag fra Resultatcentrene (andel i 2,5% reduktion) -3.695

Garantiprovision flyttes til renter 500

Overførsel fra 2012 indregnet i budget 2012 udgår *) -1.257

*) Ved budgetlægningen for 2012 blev overførsler fra 2010 indregnet i det oprindelige budget

2012 til formål som anført i overførselssagen fra 2010.

Efter KL’s nye skøn over lønudviklingen for 2012, er der indregnet for meget til lønstigninger

i vedtaget budget 2012 med overslagsårene 2013-15. For sektor Administration

(Administrationsbygninger og Administrationscentret) betyder dette en reduktion

af lønbudgettet på 735.000 kr. i 2013 og fremover.

Reduktion på serviceudgifterne er indregnet med en fordelingsnøgle svarende til 2,5

% af lønsummen – i alt 2.039.000 kr.

Administrationsbidraget fra resultatcentrene opkræves med yderligere 3.695.000 kr.

fra budget 2013 og er resultatcentrenes andel i 2,5% reduktionen. Beløbet opkræves

således:

• Entreprenørenheden 2.825.000 kr.

• Indkøbsfunktionen 89.000 kr.

• IT-Centret 382.000 kr.

• Akprint 105.000 kr.

• EU-kontoret 110.000 kr.

• Aak Bygninger 184.000 kr.

Fra Lov - og cirkulæreprogrammet vedr. ”Lov om offentlig digital post” skal der indregnes

en besparelse på 930.000 kr. i 2013. I 2014 er beløbet 1.183.000 kr. og i

2015 og 2016 indregnes der hvert af årene 2.204.000 kr. Beløbet er foreløbigt placeret

som en rammebesparelse på sektor Administration.

57


Udvalgte nøgletal samt aktivitets- og budgetforudsætninger

Personaleforbrug 2012 2013 2014 2015 2016

Administrationsbygninger 12,23 11,50 11,50 11,50 11,50

Administrationscentret 184,39 185,12 185,12 185,12 185,12

Mål og resultatkrav

• Forvaltningen tager initiativ til og koordinerer samarbejde på tværs i kommunen.

• Forvaltningens faglige kompetencer skal løbende udvikles således at en faglig

og professionel rådgivning, leverer gode og brugbare løsninger såvel internt

som eksternt.

• Der skal på de borgerrettede funktioner ydes en professionel og korrekt betjening

- baseret på faglig kompetence og personlig service og på en måde, der

styrker tilliden til den offentlige forvaltning.

• Samtidig er det en vision, at Aalborg Kommunes hjemmeside skal være borgernes

og virksomhedernes primære og foretrukne indgang til den offentlige

sektor i overensstemmelse med strukturreformens målsætninger og der skal

derfor indføres yderligere digitale serviceløsninger og skabes integration til

borger.dk.

58


Teknik- og Miljøforvaltningen

Drifts- og anlægsramme for Teknik- og Miljøforvaltningen

Beløb i 1.000 kr.

Drift 2013 Anlæg 2013

Udgift Indtægt Udgift Indtægt

AK-Arealer 1.069 -4.238 52.700 -36.375

Byfornyelse 5.900 0 0 0

Parker og fritidsområder 82.349 -2.030 1.000 0

Kirkegårde 16.931 -13.157 0 0

Skadedyrsbekæmpelse 1.350 -1.350 0 0

Miljø 29.291 -3.649 1.500 0

Veje 156.805 -42.897 95.800 -38.229

Færgedrift 10.634 -7.085 0 0

Entreprenørenheden 32.331 -32.728 0 0

Støttet Boligbyggeri 10.826 -105 0 0

Administrationen 121.586 -7.241 0 0

I alt 469.072 -114.480 151.000 -74.604

Teknik- og Miljøforvaltningen tager sig af opgaver, der vedrører de fysiske rammer om livet

i Aalborg Kommune bl.a. på områderne: Veje, færger, miljø, parker og kirkegårde, byggeri,

planlægning, byplanlægning mv., hvor forvaltningen via planer og projekter, anlæg og drift

samt myndighedsbehandling løser opgaver, der berører både borgere og virksomheder.

Sektorer og driftsområder i Teknik- og Miljøforvaltningen

AK-Arealer

Sektoren omfatter Resultatcenteret AK-Arealer, der varetager udvikling, byggemodning og

salg af alle arealer ejet af Aalborg Kommune herunder arealdelen af Ejendomsanalysen.

Teknik- og Miljøforvaltningen varetager samtidig administration, udvikling, udlejning og

forpagtning af kommunens samlede arealportefølje.

Et særligt fokus er kundeområdet med kommunes service omkring grundsalg og

byggemodning

Byfornyelse

Sektorens aktiviteter tager udgangspunkt i lov om byfornyelse og udvikling af byer, der giver

kommunen grundlag for at træffe beslutning om områdefornyelse, bygningsfornyelse,

nedrivning, friarealforbedring og kondemnering af usunde boliger. Byfornyelsen gennemføres

på baggrund af en koordineret planlægning og som en del af den samlede bypolitik, der

medvirker til at give forsømte byområder et løft.

Parker og fritidsområder

Sektoren omfatter planlægning, udvikling, projektering, anlæg, drift og tilsyn med kommunens

grønne arealer i byen og i det åbne land. Endvidere er der tilsyn med de fredede private

59


arealer, så fredningsbestemmelserne overholdes. Herudover er der myndighedsopgaver i

henhold til naturbeskyttelsesloven og råstofloven, naturgenopretningsopgaver, tilsyn og drift af

fredede arealer – fortidsminder, § 3-områder samt overvågning af særligt følsomme

naturtyper/biotoper.

Sektoren omfatter også opgaven med grundejerforpligtelser for kommunale institutioner, der

varetages efter kontrakt som en del af Resultatcenteret AK-Arealer.

Kirkegårde

Sektoren omfatter drift og tilsyn med de 3 kommunale kirkegårde inkl. kapel og krematorium

og planlægning og udvikling – herunder projektering og anlæg af nye områder på

kirkegårdene.

Skadedyrsbekæmpelse

Sektorens formål er bekæmpelse af rotter i henhold til Miljøstyrelsens bekendtgørelse.

Miljø

Myndigheds- og bæredygtighedssektor. Forudsætningen for at kunne drive en virksomhed

eller landbrug, er en meddelt miljøtilladelse. Sektoren meddeler disse tilladelser, fører

miljøtilsyn og samarbejder via Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling og Grønne butikker

med erhvervslivet om fremme af en Grøn vækst.

Veje

Sektorens formål er at skabe de bedst mulige forhold for flest mulige trafikanter, minimere

trafikkens miljøgener, skabe en effektiv varetransport i Aalborg midtby, bruge trafikinformation

og trafikstyring i Aalborg, sikre optimal levetid og genanvendelse for de fysiske anlæg og

koordinere indsatsen med andre sektorer med henblik på en optimal udnyttelse af ressourcer.

Færgedrift

Sektorens formål er at sørge for forbindelse for biler, passagerer og gods mellem Aalborg og

Egholm samt mellem Hals og Egense.

Entreprenørenheden

Sektorens formål er at løse Teknik- og Miljøforvaltningens entreprenøropgaver

omkostningseffektivt og på markedsmæssige vilkår i størst muligt omfang.

Støttet Byggeri

Bevillingen omfatter driftssikring af visse almennyttige boliger, kollegier og ungdomsboliger

samt ydelsesstøtte til almene familieboliger, almene ungdomsboliger, almene ældreboliger,

private andelsboliger og til ungdomsboligbidrag.

60


Administration

Administrationen skal sikre at planlægning, projektering og anlæg bliver udført på et

tilfredsstillende serviceniveau i forhold til kommunens borgere og i forhold til forvaltningens

eksterne og interne samarbejdsparter gennem den bedste anvendelse af ressourcerne.

Fokusområder i Budget 2013-16

Driftsbudgettet

Teknik- og miljøforvaltningen har konstant fokus på at effektivisere og frigøre ressourcer til

flere borger rettede ydelser – eller uændrede borger rettede ydelser for færre penge!

Med budgetforslaget for 2013-16 gøres dette fokus endnu mere aktuelt. Samlet set

rummer budgetforslaget besparelser på Teknik- og miljøforvaltningens driftsbudget på 3,8

mio. kr.

Helheds Orienteret Drift (HOD)

I forlængelse af forvaltningens arbejde med organiseringen af Helheds Orienteret Drift

(HOD) udnyttes et opnået effektiviseringspotentiale til at udmønte den samlede

rammebesparelse i Teknik- og miljøforvaltningen.

Det betyder, at der på Park og Natur området sker en reduktion på 0,5 mio. kr. som

udmøntes ved bl.a. øget offentligt privat samarbejde.

Tilsvarende sker der på Trafik og veje en effektivisering via HOD (0,8 mio. kr.).

På den administrative front effektiviseres også under HOD (0,4 mio. kr.)

Veje – drift og vedligeholdelse

En del af rammebesparelse på Teknik- og miljøforvaltningens drift findes ved en reduktion

på vejområdet indenfor drift og vejvedligeholdelse (0,7 mio. kr.).

På vejområdet vil der dog også i 2013 være en forøget aktivitet (anlæg) som følge af de

ekstraordinære midler byrådet afsatte i 2011 og frem til 2014 til genopretning af veje, stier

og gågader.

Miljø – vand- og naturplaner

Miljøområdet vil i 2013 være præget af det videre arbejde med vandplaner i form af en

række projekter i samspil med staten.

Driften skal optimeres for at realisere en samlet driftsbesparelse på 0,4 mio. kr. Det vil bl.a.

betyde mindre omfang af faglig bistand til øvrige forvaltninger i forbindelse med krav om

økologi i forbindelse med udbud (0,1 mio. kr.) og en effektivisering af vandplanarbejdet

(0,3 mio. kr.).

61


Grønne områder – Natura 2000

De statslige Natura 2000-planer, der fastlægger de overordnede rammer for

naturforvaltningsindsatsen i 246 danske Natura 2000-områder udmøntes til 2013 i

handleplaner, som også kræver kommunal indsats. Planerne beskriver, hvordan man

stopper tilbagegangen for naturtyper og arter i de enkelte områder.

Herudover er der på driftsbudgettet krav om en optimering af driften af havnebadet (0,3

mio. kr.) og en reduktion på naturgenopretning (0,3 mio. kr.).

Øget krav om udbytte fra resultatcenteret Entreprenørenheden

På resultatcenteret i Teknik- og miljøforvaltningen – Entreprenørenheden – stilles der

herudover fra 2013 krav om øget udbytte på 2,8 mio. kr. Det stiller krav om

omkostningseffektivisering.

Anlæg

Det samlede anlægsbudget i 2013 er i budgetforslaget på 151 mio. kr. i udgifter og 75 mio.

kr. i indtægter.

Anlægsbudgettet er fokuseret om to hovedområder:

1. Havnefront og arealer omkring Musikkens Hus

I forslaget til anlægsbudget for 2013 er der afsat 75 mio. kr. til færdiggørelse af arealer på

havnefronterne og omkring Musikkens Hus, der skal følge arbejdet med og færdiggørelsen

af huset.

2. Anlæg af Egnsplanvej

Arbejdet med forberedelse og anlæg af Egnsplanvej, der skal sikre forbindelsen mellem

det sydlige Aalborg - og vejnettet der – med det kommende sygehus i Aalborg Øst, går i

gang for alvor i 2013 efter afsluttet licitation.

Herudover er der på anlægsbudgettet i budgetforslaget fundet plads til bl.a.;

Cykelstihandlingsplan

Der er opnået statstilskud til – cykelpendlerrute til Bouet, cykelstier langs Tranholmvej og

cykelpendlerrute til lufthavnen.

62


Sektor AaK-Arealer

Budget - Sektor AaK-Arealer

Beløb i 1.000 kr.

2012-p/l

2013-p/l

2012 2013 2014 2015 2016

Serviceudgifter

Udgifter 1.928 1.069 1.069 1.069 1.069

Indtægter -4.238 -4.238 -4.238 -4.238 -4.238

Netto -2.310 -3.169 -3.169 -3.169 -3.169

Anlæg

Udgifter 49.600 52.700 46.800 9.045 4.300

Indtægter -40.375 -36.375 -20.000 0 0

Netto 16.325 26.800 9.045 4.300

Sektor i alt, netto 13.156 23.631 5.876 1.131

Sektorens budget og formål

Resultatcenteret AK Arealer har på byggemodningsområdet (anlæg) ansvaret for, at der

føres en aktiv jordforsyningspolitik, som udmøntes i forbindelse med budgetlægningen og

sikrer:

• At efterspørgslen efter byggegrunde til boligformål til stadighed er dækket

• At byggemodningen er et aktivt element i byudviklingen og erhvervsudviklingen

• At de langsigtede mål om tilstrækkeligt udbud af byggemodnede erhvervsgrunde sikres

gennem langsigtet planlægning og opkøb af udviklingsarealer

• At byggemodningsdelen som udgangspunkt ”hviler i sig selv” i form af økonomisk

balance over en 4-årig periode (valgperiode)

• At finansieringsbidrag fra byggemodningen aftales som en del af budgetvedtagelsen

Resultatcenteret har også ansvaret for at varetage administration, udvikling, udlejning og

forpagtning af kommunens ubebyggede arealportefølje (drift) herunder:

• Forpagtningsaftaler vedr. landbrugsjord,

• Lejeaftaler vedr. grundarealer,

• Vederlangsfrie brugsretsaftaler vedrørende kommunale arealer.

Endelig er der på sektoren afsat anlægsmidler til varetagelse af en del af de kommunale

grundejerforpligtelser, der er henført til resultatcenteret.

63


Udvalgte nøgletal samt aktivitets- og budgetforudsætninger

Nøgletal Byggemodning 2012 2013

Udgift pr. byggegrund eksl. jordkøb og tilslutningsafgifter, ca. 200.000 200.000

Mål- og Resultatkrav

Færdiggørelse af igangsatte byggemodninger med henblik på salg

Anlægsprojekter i 2013

1.000 kr.

Maratonvej, Svenstrup 2.000

Flødalen, ny rundkørsel på Hobrovej 2.000

Byggefelter vest for Musikkens Hus 38.000

Der henvises i øvrigt til forslag til investeringsoversigt for 2013-2016.

64


Sektor Byfornyelse

Budget - Sektor Byfornyelse

Beløb i 1.000 kr.

2012-p/l

2013-p/l

2012 2013 2014 2015 2016

Serviceudgifter

Udgifter 5.900 5.900 5.900 5.900 5.900

Indtægter 0 0 0 0 0

Netto 5.900 5.900 5.900 5.900 5.900

Anlæg

Udgifter 1.735 0 0 0 0

Indtægter -2.022 0 0 0 0

Netto -287 0 0 0 0

Sektor i alt, netto 5.613 5.900 5.900 5.900 5.900

Sektorens budget og formål

Byfornyelsen er en del af den samlede bypolitik, og kan med udgangspunkt i lov om

byfornyelse og udvikling af byer medvirke til at omdanne problemramte byer og byområder

og gøre dem attraktive for bosætning og private investeringer.

Der kan iværksættes initiativer inden for områdefornyelse, bygningsfornyelse, nedrivning,

friarealforbedring og kondemnering.

Driftsaktiviteter i 2013

• Ydelsesstøtte til gamle indekslån

Driftsaktiviteter 2013

2012 2013

2012-p/l

1.000 kr. pct.

2013-p/l

1.000 kr. pct.

Serviceudgifter

Ydelsesstøtte 5.900,0 100,0 5.900,0 100,0

I alt driftsaktiviteter 5.900,0 100 5.900,0 100,0

65


Sektor Parker og fritidsområder

Budget - Sektor Parker og fritidsområder

Beløb i 1.000 kr.

2012-p/l

2013-p/l

2012 2013 2014 2015 2016

Serviceudgifter

Udgifter 82.133 82.349 82.349 82.349 82.349

Indtægter -2.030 -2.030 -2.030 -2.030 -2.030

Netto 80.103 80.319 80.319 80.319 80.319

Anlæg

Udgifter 1.000 1.000 1.000 1.000

Indtægter 0 0 0 0

Netto 1.000 1.000 1.000 1.000

Sektor i alt, netto 81.319 81.319 81.319 81.319

Sektorens budget og formål

Sektoren Parker og fritidsområders formål er:

• At varetage anlæg, drift og pleje af de kommunalt ejede parker, boldbaner, friluftsbad,

havnebade, vejplantninger og grønne arealer. Sektoren varetager endvidere drift og

pleje af udearealerne ved de kommunale børneinstitutioner og skoler.

• At bevare, beskytte og genoprette kommunens skov- og naturområder herunder

fredede arealer.

• At foretage en løbende formidling af de grønne områder i kommunen.

• At vedligeholde fortidsminder og fredede arealer i henhold til

fredningsbestemmelserne.

• At varetage myndighedsopgaven i henhold til naturbeskyttelsesloven og råstofloven.

For at bevare naturområder og historiske og karakteristiske parkanlæg skal der løbende

ske en udvikling af de disse områder i forhold til byens udbygning og brugernes skiftende

krav til aktivitetstilbud.

Et bedre miljø for borgerne gennemføres med træ- og skovplantninger, til sikring af

fastholdelse af støvpartikler, rent grundvand og læ i bymiljøet.

66


Driftsaktiviteter i 2013

Driftsudgifterne anvendes til drift og vedligeholdelse af ca. 3.125 kommunalt ejede ha

grønne områder, bygninger, skulpturer og springvand, 1 friluftsbad, 2 havnebade, pleje af

ca. 8.400 ha fredede arealer samt naturformidling m.m.

Driftsaktiviteter

2012 2013

2012-p/l

1.000 kr. pct.

2013-p/l

1.000 kr. pct.

Serviceudgifter

Grønne områder og naturpladser 57.243 71 56.749 71

Stadions, idrætsanlæg og

svømmehaller 14.737 18 14.435 18

Andre fritidsfaciliteter -184 0 -184 0

Naturforvaltningsprojekter 2.000 2 3.013 4

Skove 2.110 3 2.109 3

Vintertjeneste 1.300 2 1.300 2

Lystbådehavne 870 1 870 1

Museer 1.530 2 1.530 2

Andre kulturelle opgaver 497 1 497 1

I alt driftsaktiviteter 80.103 100 80.319 100

Væsentlige budgetændringer fra 2012 til 2013 (drift)

Serviceudgifter

1.000 kr.

Serviceændringer

Øget offentligt/privat samarbejde -500

Naturgenopretning, effektivisering Natura 2000 -300

Optimering af driften på Havnebadet -300

Tekniske ændringer

Lønfremskrivning, for meget indregnet i budget 2012-2015 (2012-niveau) -62

Natura 2000 handleplaner 1.313

Øvrige tekniske korr. 12

Resultatcenter AK-Arealer

Opgaverne vedr. grundejerforpligtelser er en del af Resultatcenter AK-Arealer med

selvstændigt budget og udføres af Park & Natur efter kontrakt med de berørte forvaltninger.

I 2011 overtog Ældre- og Handicapforvaltningen alle grundejerforpligtelser vedr.

ældreinstitutionerne med undtagelse af institutionerne i Hammer Bakker.

67


Vedligeholdelsesaftaler for udearealer på institutioner under forvaltningerne for Familie- og

Beskæftigelsesforvaltningen og Skole- og Kulturforvaltningen samt Administrationsbygninger

baseres på en standardaftale med en kvalitetsbeskrivelse for drift af grønne

områder i Aalborg Kommune.

AK-Arealer - Kontraktsummer grundejerforpligtelser

1.000 kr.

Institutioner under:

Ældre- og handicapforvaltningen - Hammer Bakker 1.200

Familie- og beskæftigelsesforvaltningen 2.405

Skole- og kulturforvaltningen 4.240

Administrationsbygninger 470

I alt 8.315

Med oprettelsen af resultatcentrene AK-Arealer og AK-Bygninger påhviler ansvaret for den

grundejerforpligtelse, der naturligt hører til en kommunal bygning, lejeren af bygningen.

Mål - og Resultatkrav

• Der skal være fokus på at sikre og udvikle den grønne/blå struktur

• Der skal være varierende og tidssvarende aktivitetsmuligheder i de grønne områder

• Der skal være varierede levesteder for dyr og planter og de skal bevares, beskyttes og

udvikles

• Der skal arbejdes for, at der er nærhed og nem adgang til de grønne områder

Anlægsprojekter i 2013

1.000 kr.

Skovrejsning og grundvandsbeskyttelse 1.000

Der er i 2013 afsat 1,0 mio. kr. til skovrejsning og grundvandsbeskyttelse.

Der henvises i øvrigt til forslag til investeringsoversigt for 2013-2016.

68


Sektor Kirkegårde

Budget - Sektor Kirkegårde

Beløb i 1.000 kr.

2012-p/l

2013-p/l

2012 2013 2014 2015 2016

Serviceudgifter

Udgifter 16.932 16.931 16.931 16.931 16.931

Indtægter -13.157 -13.157 -13.157 -13.157 -13.157

Netto 3.775 3.774 3.774 3.774 3.774

Sektor i alt, netto 3.774 3.774 3.774 3.774

Sektorens budget og formål

Sektoren omfatter de 3 kommunale kirkegårde – Almen kirkegård med kapel, Østre

kirkegård med kapel og krematorium og Søndre Kirkegård med kapel.

Kirkegårdene skal, udover at stille et varieret udbud af begravelsesformer til rådighed for

kommunens borgere, være et attraktivt rekreativt område, som indgår som en del af

kommunens samlede grønne områder.

Driftsaktiviteter i 2013

Driftsudgifterne anvendes fuldt ud til drift og vedligeholdelse af 31 ha kirkegårdsareal og

de bygninger, der er knyttet hertil – herunder krematorium.

Driftsaktiviteter

2012 2013

2012-p/l

1.000 kr. pct.

2013-p/l

1.000 kr. pct.

Serviceudgifter

Kirkegårde 3.775,0 100,0 3.774,0 100,0

I alt driftsaktiviteter 3.775,0 100 3.774,0 100

Væsentlige budgetændringer fra 2012 til 2013 (drift)

Der er sket mindre justeringer på taksterne i forhold til pristalsindekset. Forventet

merindtægt og tilsvarende merudgift.

69


Serviceudgifter

1.000 kr.

Tekniske ændringer

Lønfremskrivning, for meget indregnet i budget 2012-2015 (2012-niveau) -8

Udvalgte nøgletal samt aktivitets- og budgetforudsætninger

Nøgletal kirkegårde 2009 2010 2011 2012 2013

Kremeringer 2.244 2.228 2.215 2.250 2.220

Højtideligheder 468 477 500 490 500

Kistebegravelser 119 147 115 140 120

Tendensen med færre kremeringer hænger sammen med fald i antal døde i Aalborg

kommune

Mål- og Resultatkrav

• Der skal altid være et varieret udbud af begravelsesformer, der tilgodeser borgernes

ønsker og behov

• Alle kirkegårde skal ajourføres digitalt, og der arbejdes med udvidelse af borgerservice

via hjemmesiden.

• Der skal løbende ske en renovering af kirkegårdenes friarealer jf. perspektivplanerne,

der blev godkendt af Teknik- og miljøudvalget i 2012

70


Sektor Skadedyrsbekæmpelse

Budget - Sektor Skadedyrsbekæmpelse

Beløb i 1.000 kr.

2012-p/l

2013-p/l

2012 2013 2014 2015 2016

Serviceudgifter

Udgifter 1.350 1.350 1.350 1.350 1.350

Indtægter -1.350 -1.350 -1.350 -1.350 -1.350

Netto 0 0 0 0 0

Sektor i alt, netto 0 0 0 0

Sektorens budget og formål

Målet er at sørge for bekæmpelse af rotter i henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr.

696 af 26. juni 2012.

Rotteanmeldelse sker til Teknik- og Miljøforvaltningen. Herefter udarbejdes eventuelle

henstillinger og påbud om udførelse af inspektion og reparationer på private

ledningsanlæg.

Bekæmpelsen er pr. 1. januar 2008 overdraget til Mortalin A/S, efter udbud ultimo 2007.

Der er nu serviceharmoneret for hele kommunen.

Med hjemmel i Bekendtgørelse om bekæmpelse af rotter m.v., opkræves gebyr for

rottebekæmpelse. Gebyret opkræves sammen med de kommunale ejendomsskatter.

Driftsaktiviteter i 2013

Driftsaktiviteter 2013

2012 2013

2012-p/l

1.000 kr. pct.

2013-p/l

1.000 kr. pct.

Serviceudgifter

Skadedyrsbekæmpelse 1.350 100 1.350 100

I alt driftsaktiviteter 1.350 100 1.350 100

Udvalgte nøgletal samt aktivitets- og budgetforudsætninger

Nøgletal Rottebekæmpelse 2010 2011 2012

Antal rotteanmeldelser 2.635 2.495 2.900

71


Mål- og Resultatkrav

Ensartet serviceniveau i hele kommunen.

72


Sektor Miljø

Budget - Sektor Miljø

Beløb i 1.000 kr.

2012-p/l

2013-p/l

2012 2013 2014 2015 2016

Serviceudgifter

Udgifter 27.997 29.291 29.284 29.291 29.291

Indtægter -3.649 -3.649 -3.649 -3.649 -3.649

Netto 24.348 25.642 25.635 25.642 25.642

Anlæg

Udgifter 4.500 1.500 1.000 0 0

Indtægter -4.000 0 0 0 0

Netto 500 1.500 1.000 0 0

Sektor i alt, netto 24.848 27.142 26.635 25.642 25.642

Sektorens budget og formål

Kerneydelserne i Miljø udgøres af følgende opgaver:

• Implementering af vandplanerne

• Miljøregulering af virksomheder

• Miljøregulering af landbruget

• Jordforurening og grundvandsbeskyttelse

• Beskyttelse af vandløb og søer

• Spildevandsrensning i det åbne land

• Implementering af bæredygtighedsstrategien

• Klimaplanlægning

• Miljøregulering af dambrugene

• Miljø- og stormberedskab / Miljøvagt

• Bæredygtighedsvurderinger af planer og anlægsprojekter

• Miljøstyring internt incl. grønne indkøb

Dertil kommer et lovpligtigt krav om, at varetagelsen af alle opgaverne skal være forankret

i et kvalitetsstyringssystem. Systemet blev certificeret første gang i 2009. Igen i 2013 skal

systemet auditeres af uvildigt certificeringsorgan.

Kvalitetsmålsætninger

Nedenstående målsætninger, som afspejler de politisk vedtagne mål af byrådet, udgør

grundlaget for varetagelsen af Miljø’s opgaver.

• Vi er medansvarlige for udformning og implementering af

bæredygtighedsstrategien, og Miljø sikrer i alle myndighedsafgørelser,

planlægningsopgaver og samarbejdsprojekter, at strategiens mål bliver tilgodeset i

muligt og relevant omfang.

73


• Miljø fremmer aktivt udviklingen og implementeringen af bæredygtige boliger og en

bæredygtig byudvikling med fokus på klima, natur, ressourceforbrug og miljø (kemi)

og sundhed.

• Vi vil understøtte en natur- og miljørigtig udvikling af virksomheder og landbrug ved

at gøre det attraktiv ”at være grøn”. Miljøreguleringen og samarbejdet er baseret på

”vugge til vugge” tankegangen med fokus på klima, ressourceforbrug, miljø (kemi),

sundhed og natur.

• I kommune- og lokalplanlægningen identificeres de væsentligste

bæredygtighedstemaer, som søges fremmet i den specifikke plan. Derudover

scores alle planer i forhold til bæredygtighedsmålene med henblik på Teknik- og

miljøudvalgets accept af planens score.

• I myndighedsafgørelserne i det åbne land skabes der løsninger som styrker den

biologiske mangfoldighed, beskyttelse af grundvandet og bæredygtig

produktion/forbrug.

• Via myndighedsafgørelse, planlægning og eksternt samarbejde prioriteres og

fremmes en beskyttelse og styrkelse af naturindholdet i områderne omfattet af den

grøn-blå struktur.

• Vandhandleplanen udarbejdes hvert 6. år og udgør et bærende grundlag for

samarbejde og miljøregulering af alle aktiviteter, som kan belaste vandmiljøet.

Tværkommunale samarbejder

Da Miljø udgør den største faglige og ressourcemæssige kapacitet i nærområdet, er det

afgørende, at Miljø indgår i samarbejde med nabokommunerne om varetagelse af store

nye lovpligtige opgaver, som bl.a. implementeringen af den statslige vandplan og Grøn

vækst aftalen indebærer. Derfor er det aftalt med nabokommunerne, at følgende opgaver

er forankret i Miljø:

• Limfjordsrådet, bistand til vandplanarbejdet

• Miljøvagtordningen

• Sekretariat for landdistrikt støtte

Udgifterne til varetagelsen af opgaverne fordeles mellem de deltagende kommuner i

overensstemmelse med aftalte fordelingsnøgler.

74


Driftsaktiviteter i 2013

Da sektorens opgaver primært omfatter myndighedsvaretagelse, planlægning og

samarbejde om fremme af en bæredygtig udvikling, udgøres den altovervejende del af

driftsbudgettet af lønudgifter.

Driftsaktiviteter 2013

2012 2013

2012-p/l

1.000 kr. pct.

2013-p/l

1.000 kr. pct.

Serviceudgifter

Vandløbsvæsen 7.887,0 32,4 7.462,0 29,1

Miljøbeskyttelse 16.461,0 67,6 18.180,0 70,9

I alt driftsaktiviteter 24.348,0 100 25.642,0 100,0

Væsentlige budgetændringer fra 2012 til 2013 (drift)

Ændringerne i driften skyldes et øget bloktilskud til varetagelse af de lovpligtige

kommunale opgaver forbundet med gennemførsel af statens vandplaner. Opgaverne

omfatter vandløbsprojekter, forbedret rensning, formindskes overløb fra kloaksystemet,

ændret vandløbsvedligeholdelse og etableringen af vådområder.

Serviceudgifter

1.000 kr.

Serviceændringer

Reduktion af faglig bistand økologi ifm udbud -100

Effektivisering af vandplanarbejdet -333

Tekniske ændringer

Lønfremskrivning, for meget indregnet i budget 2012-2015 (2012-niveau) -154

Lov- og cirkulæreprogrammet 2.118

Nye initiativer finansieriet indenfor sektorens budgetramme

1.000 kr.

Udvidelse af Grøn butik 150

Derudover vil der i 2013 være særlig fokus på

• Implementering af klimastrategi

• Implementering af bæredygtighedsstrategi

75


• Øget grøn service til erhvervsvirksomhederne via Netværk for bæredygtig erhvervsudvikling

og grønne udviklingsplaner for landbruget

Udvalgte nøgletal samt aktivitets- og budgetforudsætninger

Nøgletal Miljø 2012 2013

Vand/naturprojekter 4 25

Tilsyn 750 stk. 750

Godkendelser/tilladelser/spildevand 110 stk. 110,0

Klager over miljøgener 425 stk. 400

Miljøpositive erhvervsaktiviteter 80 stk. 85

Miljønegative erhvervsaktiviteter 75 stk. 80

Udvalgte nøgletal samt aktivitets- og budgetforudsætninger 2012 2013

Antallet af erhvervsaktiviteter specifikt reguleret af Miljøloven 1.965 1.970

Minimumskrav tilsyn, de miljøtunge virksomheder = 50% 140 140

Minimumskrav tilsyn, øvrige virksomheder = 25 % 376 376

Minimumskrav tilsyn, øvrige landbrug = 17% 190 190

Brugerbetaling pr. time fastsat ved 295,22 300,25

Indtægt pr. godkendelse 31.000 32.000

Indtægt pr. tilsyn 4.000 4.000

Mål- og Resultatkrav

Her henvises til de af Teknik- og miljøudvalget vedtagne kvalitetsmål for Miljø´s arbejde.

Brugertilfredshed

Der er ikke gennemført nogen brugertilfredshedsundersøgelser i 2012 og er ikke planlagt

en undersøgelse i 2013. Det forhold at Netværk for bæredygtig erhvervsudvikling løbende

vokser i antal af deltagende virksomheder, giver dog en indikation for en oplevet

tilfredshed.

Anlægsprojekter i 2013

Halkær Sø 1.000

Hals/Hou - klimakortlægning 500

vandprojekter

76


Halkær sø

Naturgenopretningsprojektet ved Halkær sø, opstartet af amtet, forventes afsluttet i 2012.

Derved pålægges kommunen en merudgift til vedligeholdelse på i gennemsnit 200.000 kr.

årligt. Det er aftalt med lodsejere og Staten, at der i stedet skal søges gennemført et bedre

projekt med forventet afslutning i 2014, som sikrer endnu mere natur og ingen stigning i

kommunens driftsudgifter.

Hals/Hou – klimakortlægning

For at sikre at den planlagte kloakering af sommerhusområdet i Hals/Hou er klimasikret

gennemføres der en forprojektering som skal sikre at de kommende klimaændringer er

imødekommet i det endelige kloakprojekt.

Vandprojekter

Finansieret af staten skal Kommunen, som entreprenør, gennemføre en stribe af konkrete

anlægsprojekter i vandløbene for at sikre, at der kan opnås god økologisk tilstand. Disse

projekter finansieres via projektmidler / EU midler, og der vil derfor være udlæg der

strækker sig over årsskiftet.

Der henvises i øvrigt til forslag til investeringsoversigt for 2013-2016.

77


Sektor Veje

Budget - Sektor Veje

Beløb i 1.000 kr.

2012-p/l

2013-p/l

2012 2013 2014 2015 2016

Serviceudgifter

Udgifter 158.345 156.805 156.805 156.805 156.805

Indtægter -42.897 -42.897 -42.897 -42.897 -42.897

Refusion

Netto 115.448 113.908 113.908 113.908 113.908

Anlæg

Udgifter 146.451 95.800 139.400 174.326 53.000

Indtægter -1.027 -38.229 -10.190 -9.744 0

Netto 57.571 129.210 164.582 53.000

Sektor i alt, netto 171.479 243.118 278.490 166.908

Sektorens budget og formål

Målet er, at

• Skabe de bedst mulige forhold for flest mulige trafikanter,

• Minimere trafikkens miljøgener,

• Skabe en effektiv varetransport i Aalborg midtby,

• Bruge trafikinformatik til trafikinformation og trafikstyring i Aalborg,

• Optimere det offentlige parkeringsudbud – herunder betalingsparkering,

• Sikre optimal levetid og genanvendelse for fysiske anlæg, og

• Koordinere indsatsen med andre sektorer med henblik på en optimal udnyttelse af

ressourcer.

Vejsektorens område omfatter myndighedsopgaver, planlægning, udvikling, projektering,

anlæg, drift, tilsyn med veje, broer og parkeringspladser, stier og gågader inkl. skilte,

gadebelysning m.v.

Driftsaktiviteter i 2013

Driftsudgifterne bruges til drift og vedligeholdelse, inkl. vintervedligeholdelse, af 1.925 km

offentlige veje og stier i Aalborg Kommune.

78


Driftsaktiviteter 2013

2012 2013

2012-p/l

1.000 kr. pct.

2013-p/l

1.000 kr. pct.

Serviceudgifter

Fælles funktioner -22.988 -20 -22.990 -20

Kommunale veje 138.436 120 136.898 120

0

I alt driftsaktiviteter 115.448,0 100 113.908 100

Væsentlige budgetændringer fra 2012 til 2013 (drift)

Serviceudgifter

1.000 kr.

Serviceændringer

Reduktion af vejvedligeholdelse og diverse projekter -700

Helhedsorienteret drift (HOD) - optimering -800

Tekniske ændringer

Lønfremskrivning: Fælles - for meget indregnet i budget 2012-2015 (2012-niveau) -13

Lønfremskrivning: Veje - for meget indregnet i budget 2012-2015 (2012-niveau) -68

Punkt 66 Ændring af lov om jernbane og lov om offentlige veje -18

Punkt 67 Ændring af lov om havne -11

Mål- og Resultatkrav

• Sikker drift - udlægning af ca. 180.000 m2 slidlag

• Forøge trafiksikkerheden og reducere antallet af dræbte og tilskadekommende

Anlægsprojekter i 2013

Vejtilførsel City Syd, Egnsplanvej 20.000

Vejtilførsel City Syd, Egnsplanvej, prioritet 2 18.000

Tilslutning parkeringsanlæg, Nyhavnsgade 13.500

Kryds Nyhavnsgade/Hørfrøgade 1.000

Genopretning af veje, stier og gågader 8.000

Der henvises i øvrigt til forslag til investeringsoversigt for 2013-2016.

79


Sektor Færgedrift

Budget - Sektor Færgedrift

Beløb i 1.000 kr.

2012-p/l

2013-p/l

2012 2013 2014 2015 2016

Serviceudgifter

Udgifter 10.642 10.634 10.634 10.634 10.634

Indtægter -7.085 -7.085 -7.085 -7.085 -7.085

Netto 3.557 3.549 3.549 3.549 3.549

Sektor i alt, netto 3.549 3.549 3.549 3.549

Sektorens budget og formål

Færgedrift er en del af infrastrukturen i Aalborg Kommune og formålet med den er at

sørge for forbindelse for biler, passagerer og gods mellem Aalborg og Egholm, samt

mellem Hals og Egense.

Aalborg Kommune råder over fire færger: Egholm, Egholm II, Hals-Egense og Egense.

Der arbejdes med at udvikle samarbejdet mellem de to overfarter og drage fordele ved

fælles tilgang til organisering og opgaveløsning

Driftsaktiviteter i 2013

Driftsaktiviteter 2013

2012 2013

2012-p/l

1.000 kr. pct.

2013-p/l

1.000 kr. pct.

Serviceudgifter

Egholmfærgen 3.698 35 3.698 35

Hals-Egensefærgen 6.944 65 6.936 65

0 0

Hals - Egense Færgerne

Hals - Egense overfarten besejles af 2 færger, ”Hals-Egense” og ”Egense”, med den ene i

normal drift og begge i spidsbelastninger og ferieperioden efter behov. Begge færger er

tomandsbetjente.

Begge færger har i 2006 fået isat nye motorer, men det forventes at færgen ”Hals-Egense”

i ca. 2015 igen skal have disse fornyet, mens der for færgen ”Egense”, der indsættes i

spidsbelastning og ferieperioder, ikke skal ske udskiftning indenfor 10 års perioden.

80


Disse arbejder blev tidligere finansieret af færgeselskabets reservefond, idet de afsatte

driftsmidler alene kun kan klare den årlige normale drift.

Færgelejerne har tidligere været løbende vedligeholdt af Nordjyllands Amt. Denne opgave

påhviler nu kommunen.

Egholm-færgen

Medio 2010 købte Aalborg Kommune færgen Egholm II.

Passagerkapaciteten er 96 passagerer. Totalvægten for køretøjer er ca. 60 tons med max.

10 tons akseltryk, hvoraf et køretøj er maks. vægten 39,5 tons.

Færgen går fra at være enmandsbetjent til at være tomandsbetjent, hvor den ene skal

være skipperuddannet og den anden dæksmandsuddannet.

Med budgetvedtagelsen for 2011 er det besluttet at finansiere købet af færgen ved

låneoptagelse med en låneperiode på 25 år. Renter og afdrag finansieres fremadrettet

indenfor Teknik- og Miljøforvaltningens samlede driftsramme. Den endelige økonomi på

sektor færger, skal derfor justeres, når de samlede omkostninger er opgjort. Denne

tilpasning vil få konsekvenser for driftsbudgettet i 2013.

Færgen er ikke i drift som følge af verserende syns- og skønssag i forhold til defekte

færgelejer.

Væsentlige budgetændringer fra 2012 til 2013 (drift)

Serviceudgifter

1.000 kr.

Tekniske ændringer

Lønfremskrivning: Egholm, for meget indregnet i budget 2012-15 (2012-niveau) -20

Lønfremskrivning: Hals-Egense, for meget indr. i budget 2012-15 (2012-niveau) -43

Udvalgte nøgletal samt aktivitets- og budgetforudsætninger

Nøgletal Færger 2012 2013 2014 2015 2016

Passagerer

Egholmfærgen 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000

Hals-Egensefærgen 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000

Biler

Egholmfærgen 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000

Hals-Egensefærgen 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000

81


Mål- og Resultatkrav

Sektorens mål er at tilbyde en driftssikker færgeforbindelse for passagerer, køretøjer og

gods mellem Aalborg og Egholm som ø-færge samt mellem Hals og Egense som

genvejsfærge.

Målet er at opretholde et uændret passagertal og antal biler, der betjenes af kommunernes

færger. Det forventes, at Egholm-overfarten i 2013 vil få en passager- og bil fremgang.

Passagerantallet til Egholm afhænger meget af vejrforholdene – især i

sommermånederne. Ø-boerne repræsenterer ca. 32.000 passagerer årligt.

Brugertilfredshed

For at yde en bedre service overfor Egholms beboere anvendes der SMS til orientering om

forestående arbejde og opgaver på Egholmfærgen, som bevirker at færgen sejler

uregelmæssigt. Det er en hurtig og effektiv måde at sende informationer til medlemmer.

Tilmelding til systemet sker via Aalborg Kommunes hjemmeside og er en web-tilmelding.

Der har kun været positive tilbagemeldinger om systemet.

Der er indført dankortbetaling og selvbetjeningsautomat ved Egholm-overfarten.

82


Sektor Entreprenørenheden

Budget - Sektor Entreprenørenheden

Beløb i 1.000 kr.

2012-p/l

2013-p/l

2012 2013 2014 2015 2016

Serviceudgifter

Udgifter 33.472 32.331 32.331 32.331 32.331

Indtægter -32.869 -32.728 -32.728 -32.728 -32.728

Netto 603 -397 -397 -397 -397

Sektor i alt, netto 603 -397 -397 -397 -397

Sektorens budget og formål

Grundlaget for Entreprenørenheden er defineret i en Selvforvaltningsaftale, senest

godkendt af byrådet d. 10. jan 2011.

• Det overordnede formål med Teknik- og Miljøforvaltningens Entreprenørenhed er at

sikre, at løsningen af Teknik- og Miljøforvaltningens entreprenøropgaver sker på

markedsmæssige vilkår, hvor der samtidig iagttages de nødvendige hensyn til

udvikling, kvalitet, miljø og arbejdsmiljø samt socialt ansvar.

• Samtidig skal Entreprenørenheden være med til at sikre, at opgaverne i Teknik- og

Miljøforvaltningen til enhver tid kan løses til priser, der ligger indenfor et

gennemsnitligt og acceptabelt prisniveau på det samlede entreprenørmarked.

• Selvforvaltningsaftalen er herudover et vigtigt element til at skabe nye relationer

mellem Entreprenørenheden og de private aktører. Entreprenørenheden får ikke

mulighed for at byde på udbudte opgaver, hvilket åbner mulighed for at udnytte

Entreprenørenhedens kompetencer til at udbyde og kontrollere kontrakter med

private aktører.

• De opgaver Entreprenørenheden kan og skal løse for Teknik- og Miljøforvaltningen

opdels i 4 kategorier, som specificeres nærmere i en Virksomhedskontrakt.

Siden 1. april 2011 har Teknik- og Miljøforvaltningen været organiseret efter en ny

organisationsmodel, som betegnes Helheds Orienteret Drift (HOD). Den bygger på en

stabil grundstruktur, som skal sikre driften – og et dynamisk og fleksibelt tværfagligt

samarbejde. Samtidig skal udvikling og læring styrkes med henblik på øget værdiskabelse

for borgerne.

Erfaringerne fra BUM-modellen viser, at det er vigtigt, at der er klarhed omkring roller og

ansvar. Derfor den stabile grundstruktur.

Det fleksible tværfaglige samarbejde er det, som medvirker til at følgende forhold kan

fremmes:

83


• Forenklet administration

• Videndeling

• Helhedsorientering

• Initiativ og medindflydelse

• Tillid

• Læring

• OPS/P (offentlig/privat samarbejde/partnerskab)

• Borgerfokusering

Entreprenørenheden er fortsat et resultatcenter.

Væsentlige budgetændringer fra 2012 til 2013 (drift)

Serviceudgifter

1.000 kr.

Tekniske ændringer

Lønbudget, for meget indregnet i budget 2012-2015 (2012-niveau) -1.004

Nøgletal

Årets medarbejderantal forventes at blive nogenlunde uændret ca. 220 omregnet til

helårsbeskæftigede.

350

Beskæftigelse omregnet til årsværk

300

250

A

N

T

A

L

200

150

100

50

0

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

84


Sektor Støttet Boligbyggeri

Budget - Sektor Støttet Boligbyggeri

Beløb i 1.000 kr.

2012-p/l

2013-p/l

2012 2013 2014 2015 2016

Serviceudgifter

Udgifter 10.826 10.826 10.826 10.826 10.826

Indtægter 0 0 0 0

Refusion -105 -105 -105 -105 -105

Sektor i alt, nettodrift 10.721 10.721 10.721 10.721 10.721

Sektorens budget og formål

Ydelsesstøtte til almene familieboliger, ældreboliger, ungdomsboliger og støttede private

andelsboliger opført før 1998. Driftsstøtten er lovbunden og kommunen er dermed

forpligtet til at yde støtten.

Disse boligtyper modtager i varierende grad en løbende driftsstøtte fra staten. Afhængigt

af opførelsestidspunktet betaler kommunen en del af statens udgifter. For almene boliger

opført efter 1998 betales hele støtten af staten. Kommunens udgifter vil derfor være lidt

faldende fremover.

Desuden modtager alle almene ungdomsboliger et særligt tilskud til nedbringelse af

huslejen – det såkaldte ungdomsboligbidrag – hvor kommunen betaler 1/5 af statens

udgifter.

Driftsaktiviteter i 2013

Sektorens udgifter i 2013 anvendes til den lovbundne finansiering af den kommunale

andel af driftsstøtten til det støttede boligbyggeri.

Driftsaktiviteter 2013

2012 2013

2012-p/l

1.000 kr. pct.

2013-p/l

1.000 kr. pct.

Serviceudgifter

Driftssikring af boligbyggeri 10.700 100,0 10.721 100,0

I alt driftsaktiviteter 10.700 100 10.721 100,0

85


Fra 2013 vil udgifterne til ungdomsboligbidrag øges betydeligt som følge af færdiggørelsen

af de første af mange nye ungdomsboliger. Finansiering i 2013 findes indenfor den

samlede ramme i budgetforslaget, inkl. rammen til indskud i Landsbyggefonden.

86


Sektor Administration

Budget - Sektor Administration

Beløb i 1.000 kr.

2012-p/l

2013-p/l

2012 2013 2014 2015 2016

Serviceudgifter

Udgifter 123.427 121.586 121.492 121.257 121.257

Indtægter -7.241 -7.241 -7.241 -7.241 -7.241

Netto 116.186 114.345 114.251 114.016 114.016

Sektor i alt, netto 114.345 114.251 114.016 114.016

Sektorens budget og formål

Administrationen skal sikre at myndighedsopgaver, planlægning, projektering og anlæg

bliver udført på et tilfredsstillende serviceniveau i forhold til kommunens borgere og i

forhold til forvaltningens eksterne og interne samarbejdsparter gennem den bedste

anvendelse af ressourcerne.

Driftsaktiviteter i 2013

Myndighedsudøvelse, byggesagsbehandling, lokal- og kommuneplanlægning,

vedligeholdelse og udvikling af kort og geokoder samt GIS, it-drift, køb og salg af fast

ejendom for hele Aalborg Kommune, økonomi og personaleopgaver, kundecenter samt

drift af administrationsbygning m.m.

Driftsaktiviteter 2013

2012 2013

2012-p/l

1.000 kr. pct.

2013-p/l

1.000 kr. pct.

Serviceudgifter

Kommisioner råd og nævn 80 0,1 80 0,1

Administrationsbygninger 5.054 4,3 5.051 4,4

Sekretariater og forvaltninger 102.233 88,0 100.405 87,8

Naturbestyttelse 4.376 3,8 4.371 3,8

Miljøbeskyttelse 4.443 3,8 4.438 3,9

I alt driftsaktiviteter 116.186 100 114.345 100

87


Aalborg Byråd har pr. 22. marts 2010 godkendt revision af gebyrvedtægt. Taksterne

ændres med nettoprisindekset og justeres pr. 1. oktober i året inden budgetåret.

Indtægter vedr. byggesagsgebyrer udover det budgetterede, kan anvendes til finansiering

af personale til byggesagsbehandling.

Væsentlige budgetændringer fra 2012 til 2013 (drift)

Serviceudgifter

1.000 kr.

Serviceændringer

Andel af driftsbesparelse, effektivisering byggesagsbehandling -433

Andel af driftsbesparelse, HelhedsOrienteret Drift, administration -400

Tekniske ændringer

Lønfremskrivning, for meget indregnet i budget 2012-2015 (2012-niveau) -976

Lov- og Cirkulæreprogram -215

Mål- og Resultatkrav

• At give borgerne den størst mulige behovsopfyldelse indenfor de gældende regler

• At sikre en hurtig og kompetent håndtering af ansøgninger og henvendelser

• At udarbejde lokal- og kommuneplaner som lever op til byrådets ønsker til udvikling

i Aalborg Kommune

• At være en attraktiv arbejdsplads, hvor der er plads til det hele menneske

88


Budget 2013-2016

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Drifts- og anlægsramme for Famlie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Beløb i 1.000 kr.

Drift 2013 Anlæg 2013

Udgift Indtægt Udgift Indtægt

Serviceudgifter

Sektor Børn og Unge 1.962.656 323.868 33.000 0

Sektor Voksen - Familie- og Socialudvalg 174.504 30.812

Sektor Voksen - Beskæftigelsesudvalg 219.051 43.207

Borgerrettede vejlednings- og rådgivningsfunktioner 360.641 0

Serviceudgifter i alt 2.716.851 397.887 33.000 0

Budgetgaranterede udgifter

Sektor Børn og Unge 100.590 96.696

Sektor Voksen - Familie- og Socialudvalg 1.780.014 845.277

Sektor Voksen - Beskæftigelsesudvalg 1.949.118 746.027

Områder med 100 % refusion 4.211.404 4.211.404

Budgetgaranterede udgifter i alt 8.041.127 5.899.404 0 0

Beskæftigelsestilskud

Sektor Voksen - Beskæftigelsesudvalg 675.398 100.454

Beskæftigelsestilskud 675.398 100.454

I alt 11.433.376 6.397.745 33.000 0

Familie og Beskæftigelsesforvaltningens mission er, at skabe et godt hverdagsliv for borgerne

i Aalborg Kommune, herunder at yde en særlig indsats for personer med svære livsbetingelser.

Familie og Beskæftigelsesforvaltningens kerneydelse er primært inden for områderne dagpasning

af børn før skolealderen, børn og unge med særlige behov, børn og unge med handicap,

forskellige sundhedsopgaver, beskæftigelsesområdet, udbetaling af offentlige forsørgelsesudgifter,

hjælp til at borgerne i størst muligt omfang kan klare deres eget liv og yde

støtte og hjælp til borgere med svære problemstillinger.

Sektorer og driftsområder i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Sektor Børn og Unge

Børne- og Familieområdets kerneydelser er dagpasning 0-5 år, børn og unge med særlige behov

samt sundhedsfremme og forebyggelse. Sektorens ydelser udføres bl.a. gennem daginstitutioner,

dagpleje, fritidscentre, Ungdomscentret, Familiecentret, Specialcentret, Tandplejen, rådgivere

og sundhedsplejersker.

Sektor Voksen - Familie- og Socialudvalget

Sektoren omfatter ydelser til de 18 til 66 årige. Det drejer sig om hjælp til forsørgelse samt omsorgsforanstaltninger.

Området indeholder personlige tillæg, førtidspension, sociale formål, boligstøtte

samt omsorgsforanstaltninger såsom misbrugsbehandling, socialpædagogisk støtte, boformer

og væresteder til personer med særlige sociale vanskeligheder.

Sektor Voksen - Beskæftigelsesudvalget

89


Budget 2013-2016

Denne sektor omfatter udgifter i forbindelse med integration, aktivering og revalidering, løntilskud

til forsikrede ledige, revalidender og aktiverede samt forsørgelse til personer på sygedagpenge,

kontanthjælp og starthjælp, revalidering og ledighedsydelse, og fra august 2009 også til forsikrede

ledige

Sektor Områder med 100 % refusion

Kommunen administrerer en række ydelser, som refunderes med 100 % statsrefusion. Sektorens

driftsaktiviteter er opdelt i følgende områder, Pension, Børnetilskud og Dagpenge.

Sektor Borgerrettede rådgivnings- og vejledningsfunktioner og administration

Sektoren omfatter kommissioner, råd og nævn, bygningsudgifter, lønudgifter, lovpligtige lægeerklæringer

samt øvrige udgifter til Borgerrettede rådgivnings- og vejledningsfunktioner samt administration.

Fokusområder Budget 2013-16

Dagpasningsområdet

Aalborg Kommune garanterer pasning af børn i førskolealderen i dagpasningstilbud. Pladsgarantien

betyder, at forældre kan få tilbudt plads til deres barn i det geografiske område,

hvor de bor: Nord, Centrum, Øst eller Sydvest.

Der stiles efter, at 90 % af forældrene får opfyldt et af deres tre ønsker til en plads. De fleste

forældre ønsker, at deres børn passes tæt på, hvor de bor. Kommunen tilstræber derfor at

tilbyde pasning i nærmiljøet. Når det gælder 3-5årige, skal pasningen om muligt være i barnets

kommende skoledistrikt.

Antallet af 0-2 årige falder markant og det giver store udfordringer i dagplejen i form af opsigelse

af op til 100 dagplejere, hvoraf 40-50 dagplejere forventes at stoppe ved naturlig afgang.

Det faldende børnetal forventes at slå igennem på antallet af 3-5 årige fra 2015.

Der er udarbejdet en samlet udviklingsplan for 0-5 års området, som vil være retningsgivende

for den pædagogiske udvikling af området i Aalborg Kommune frem til 2014. Udviklingsplanen

beskriver tre centrale udviklingsområder for daginstitutionerne og dagplejen i kommunen.

Et af udviklingspunkterne er ’inklusion’, med henblik på at dagtilbudslovens krav om,

at alle børn har ret til at indgå i inkluderende fællesskaber i højere grad kan opfyldes indenfor

normalområdet.

For at sikre pladsgarantien udbygges børnehavekapaciteten i Nørresundby. Der er afsat 8

mio. kr. i 2013 til færdiggørelse af en børnehave i Nørresundby. Der opføres en ny institution

i Nibe som delvis erstatning for Lunden og en eksisterende institution udvides. I alt er der

afsat 15 mio. kr. Den samlede bygningsmæssige kapacitet er uændret.

Børn og Unge med særlige behov

Optimering af den forebyggende indsats

Tidlig og forebyggende indsats er et væsentlig fokusområde blandt andet fordi vi fra forskning

ved, at jo tidligere der sættes ind, jo mere effektfuld bliver indsatsen. Vi ved også, at

hvis vi er dygtige til at forebygge kan vi sikre en bedre indsats for børnene/de unge. Derfor

sætter vi fokus på yderligere indsatser og handlinger, der vil kunne sikre en endnu tidligere

opsporing af sociale problemer i familien, således at barnet/den unge i langt højere grad end

nu hjælpes og støttes i inkluderende fællesskaber i de almene tilbud (daginstitutioner, skoler

mv.).

Samarbejde på tværs af fagområder

90


Budget 2013-2016

I en stor kommune som Aalborg er det væsentligt, at man er ekstra opmærksom på, at de

opdelinger, som er lavet organisatorisk ift. barn, voksen, job osv. ikke kommer til at gå ud

over en helhedsorienteret sagsbehandling. De borgere, som er i kontakt med vores kommune

skal opleve denne som en samlet enhed og ikke 10 forskellige afdelinger, som hver især

kun ser på et lille stykke af virkeligheden. Der skal således være fokus hele borgerens livssituation

og inddragelse af alle de relevante parter.

Tilpasning og udvikling af tilbudsviften

Alle børn, unge og familier i Aalborg Kommune skal have de bedst mulige betingelser for et

godt liv. Derfor skal der gives helhedsorienterede tilbud, der tilgodeser den enkeltes behov.

Barnet/den unge/familie/netværket skal ikke blot inddrages og høres, men være aktive samarbejdspartnere

i den enkelte sag. For at kunne give de bedst mulige helhedsorienterede

tilbud er det vigtigt, at det tværfagligt drøftes, hvordan indsatsen kan sammensættes.

Kvalitet i myndighedsarbejdet

Aalborg Kommune vil styrke myndighedsfunktion på børne- og ungeområdet. For at sikre, at

alle rådgivere kan udfylde rollen som myndighedsperson. Det er vigtigt, at myndighedsrollen

er klart defineret, og der er fælles lærings- og udviklingsprocesser på tværs af medarbejderne.

Værdierne, som der arbejdes efter, skal italesættes, der skal arbejdes med mål, og det

skal sikres at der arbejdes systematisk i sagerne.

Forstærke indsatsen overfor unge ledige

Antallet af unge ledige har de senere år været stigende. Det er derfor en stor udfordring og et

væsentligt mål, at få de unge i arbejde eller i gang med en uddannelse, så de kan komme ud

på arbejdsmarkedet til gavn for dem selv og virksomhederne. Jobcenter Aalborg indgår som

en central aktør i arbejdet med Aalborg Kommunes unge-strategi.

Særligt i 2013 vil der være fokus på, at få de unge, der har komplekse personlige og psykiske

problemer i gang med uddannelsesrettede aktiviteter. Sammen med skolerne og UU skal

der kigges på, hvordan frafald kan forebygges. Der er for mange unge, der står uden en

praktikplads efter grundforløbet. Erhvervsskolerne gør allerede en stor indsats, men det skal

undersøges, hvordan jobcentret kan understøtte denne indsats. Endelig vil et tema være, at

hjælpe ledige med en videregående uddannelse i gang på arbejdsmarkedet

Færre på førtidspension

Centralt i den førtidspensionsreform, der forventes at træde i kraft i 2013, er at unge under

40 år som udgangspunkt ikke tilkendes førtidspension. Kun de personer, hvor det er helt

åbenbart, at de aldrig kan blive i stand til at arbejde, kan fortsat få førtidspension. I stedet

skal de henvises til tværfaglige rehabiliteringsteams, og efterfølgende have et tilbud et eller

flere ressourceforløb. Reformen vil give nye muligheder. Det er samtidig en udfordring, at

fastholde styring i forhold til et effektivt sagsforløb. Forebyggelse er fortsat den mest effektive

måde at mindske tilgangen til førtidspension. Ressourceforløbene skal alene skal være

for de personer, hvor andre muligheder er udtømte.

Langtidsledigheden skal bekæmpes

Mange er truet af, at miste forsørgelsesgrundlaget, når dagpengeperioden fra 2013 er beskåret

til to år. Jobcenter Aalborg vurderer, at mellem 500 og 1000 ledige vil miste dagpengeretten

i 2013. Jobcenter Aalborg er derfor gået sammen med LO sammen om at strategi og en

handleplan for bekæmpelse af langtidsledighed. Strategien videreføres i 2013. I strategien

indgår bl.a. makkerskaber mellem medarbejdere i jobcentret og a-kasserne, ekstra jobkonsulent-indsats,

særlig vejledning af 40 - 55 årige i løntilskud og særlig vejledning af ufaglærte

unge under 30 år om uddannelse. Strategien falder i tråd med den akut-pakke, som regeringen

har udmeldt til hjælp for de udfaldstruede.

91


Budget 2013-2016

Holde fast i resultaterne på sygedagpengeområdet

Aalborg har haft succes med en effektiv og helhedsorienteret indsats for at bringe sygemeldte

hurtigere tilbage til arbejdsmarkedet. Det er lykkedes at nedbringe antallet af langvarige

sygedagpengeforløb, men Aalborg Kommune har fortsat en større andel af andel af arbejdsstyrken

i Aalborg, der er sygemeldt over 26 uger end landsgennemsnittet. Forskellen er dog

indsnævret i de seneste år. Strategien er i 2013 fortsat at holde fast i en effektiv og rettidig

indsats med en bred vifte af tilbud til de sygemeldte

Center for Misbrug og Socialt Udsatte

Misbrugsafsnittet integrerer børne- og familieperspektivet i alkoholbehandlingen og arbejder

ud fra en helhedsorienteret tilgang, hvor behandling, familiearbejde, beskæftigelse og øvrige

sociale indsatser integreres, så der opnås de mest optimale faglige og økonomiske løsninger

for borgere med misbrugsproblemer. Misbrugsafsnittet arbejder med faglig udviklingsplan i

2012, som implementeres i 2013.

Voksne - handicappede

Tilpasning af organisationen og udnyttelse af tekniske løsninger/hjælpemidler

Der sker i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen løbende en tilpasning ud fra nye regler på

området, nye muligheder ift. digitalisering osv. Der er opmærksomhed på at holde fast i højfaglighed

og kvalitet også når økonomien på området er under pres. Et af redskaberne er

organisatoriske tilpasninger således der bliver bedst mulige rammer ift. at kunne yde den

service, der er nødvendig på området. Et andet redskab er fortsat at arbejde med at lette,

forenkle og effektivisere selve sagsbehandlingen. Digitalisering, nye tekniske løsninger og

hjælpemidler osv. vil være et klart opmærksomhedspunkt i 2013.

92


Budget 2013-2016

Sektor Børn og Unge

Budget - Sektor Børn og Unge

Beløb i 1.000 kr.

2012-p/l

2013-p/l

2012 2013 2014 2015 2016

Serviceudgifter

Udgifter 1.987.675 1.962.656 1.958.759 1.958.751 1.958.751

Indtægter -327.722 -321.310 -321.289 -321.289 -321.289

Refusion -2.521 -2.558 -2.558 -2.558 -2.558

Netto 1.657.433 1.638.788 1.634.912 1.634.904 1.634.904

Budgetgaranterede udg.

Udgifter 97.303 100.590 100.095 100.563 100.563

Indtægter 0 0 0 0 0

Refusion -86.652 -96.696 -96.447 -96.681 -96.681

Netto 10.652 3.894 3.648 3.882 3.882

Sektor i alt, nettodrift 1.668.085 1.642.682 1.638.560 1.638.786 1.638.786

Anlæg

Udgifter 23.500 33.000 10.000

Indtægter

Netto 23.500 33.000 10.000 0 0

Sektor i alt, netto 1.691.585 1.675.682 1.648.560 1.638.786 1.638.786

Sektorens budget og formål

Aalborg Kommune vil i hele sin virksomhed arbejde for at give alle børn og unge lige

mulighed for at udvikle sig til ansvarlige, sociale og selvstændige mennesker, der

forpligtende og aktivt indgår i fællesskaber og i det demokratiske samfund.

Med udgangspunkt i denne vision har byrådet i Aalborg Kommune vedtaget en Børne-

og Ungepolitik, der danner den overordnede ramme for arbejdet med kommunens

børn og unge.

Politikken skal bidrage til at udvikle børns og unges livskvalitet, herunder især at styrke

indsatsen for særligt udsatte bøn, unge og deres familier.

Målet med politikken er at skabe et tæt samspil mellem den generelle indsats (f.eks.

småbørns- og skoleområdet), den forebyggende indsats (f.eks. sundhedspleje og

tandpleje) og indsatsen for børn og unge med særlige behov (f.eks. børn og unge

med et specialpædagogisk behov eller behandlingsbehov).

93


Budget 2013-2016

Driftsaktiviteter i 2013

Driftsaktiviteter 2013

2012 2013

2012-p/l

1.000 kr. pct.

2013-p/l

1.000 kr. pct.

Serviceudgifter

Kommunale ejendomme -192 0,0 -192 0,0

Genoptræning og vedligeholdelsestræning 6.444 0,4 6.594 0,4

Kommunal tandpleje 68.098 4,1 70.598 4,3

Kommunal sundhedspleje 36.145 2,2 35.619 2,2

Dagpleje og daginstitutioner 978.170 58,6 959.127 58,4

Børn og unge med særlige behov 551.427 33,1 549.538 33,5

Hjælpemidler, forbrugsgoder,

boligindretning og befordring 13.470 0,8 13.571 0,8

Botilbud for personer med særlige

sociale problemer (Krisecentret) 2.928 0,2 2.987 0,2

Øvrige sociale formål 944 0,1 944 0,1

Budgetgaranterede udgifter

Central refusionsordning -38.000 -2,3 -46.400 -2,8

Sociale formål 48.652 2,9 50.295 3,1

I alt driftsaktiviteter 1.668.085 100 1.642.682 100,0

94


Budget 2013-2016

Væsentlige budgetændringer fra 2012 til 2013 (drift)

Serviceudgifter

1.000 kr.

Serviceændringer

Døgn- og aftenåbne institutioner ophører vedr. Fuglsang -2.000

Dagplejen - udgifter ifm. ophør af ansættelse 4.500

Ledelsesstruktur daginstitutioner. Reduceres med 6 dagtilbudsledere -2.900

Vurdering: Færre tilmeldes frokostordningen -5.000

Ugentlig åbningstid i daginstitutioner reduceres med 1,5 time i gennemsnit -3.600

Reduktion i tilskud til privat børnpasning.Basisdagpleje indgår ikke i beregning -1.700

2,5% besparelse på det takstfinansierede område (udsatte børn og unge) -3.000

Udsatte børn og unge centrene - reduktion i ledelse mv. -1.000

Tekniske ændringer

Lønfremskrivning -10.864

Befolkningsudvikling -13.216

Lov- og cirkulæreprogram 15.942

Sats- og takstfremskrivning 8.092

Tillægsbevilling og tekniske justeringer 1.633

Budgetgaranterede udgifter

1.000 kr.

Serviceændringer

Forhøjelse af ydelsesloft tabt arbejdsfortjeneste 1.862

Tekniske ændringer

Ændrede refusionsgrænser særligt dyre enkeltsager -8.400

Sats- og takstfremskrivning 763

95


Budget 2013-2016

Udvalgte nøgletal samt aktivitets- og budgetforudsætninger

Befolkningsprognose 2012 2013 2014 2015 2016

Antal børn

0-2 år 6.751 6.487 6.379 6.401 6.435

3-5 år 6.594 6.661 6.687 6.483 6.389

0-17år 39.546 39.227 39.091 38.968 38.913

Dækningsgrad og antal pladser

2012 2013

0-2 år 3-5 år 0-2 år 3-5 år

Dagplejen 2.851 0 2.610 0

Institutioner 863 6.226 863 6.293

Puljeordninger 32 95 32 104

Private institutioner 24 104 64 95

Frit valg ordningen 1.070 0 1.070 0

Landsbyordninger 12 295 12 295

Antal pladser i alt 4.852 6.720 4.651 6.787

Forventet antal 6-årige i børnehaver 213 213

Dækningsgrad 71,9% 101,9% 71,7% 101,9%

Dækningsgrad (inkl. de 6-årige) 98,7% 98,7%

Foranstaltninger for børn, unge og familier med særlige behov i 2013

Forventet antal anbragte primo 2013: Døgn- Døgnpleje

inst.

Børn og unge med sociale adfærdsproblemer 460 70

Børn og unge med vidtgående nedsat fysisk og psykisk funktionsevne 20 40

96


Budget 2013-2016

Pladser på Aalborg Kommunes institutioner:

2012 2013

Belægning

Aalborg

Belægning

Aalborg

Specialinstitutioner:

Pladser

Pladser

Stampe 15 14 15 15

Specialgrupper 30 30 30 30

Bøgen 34 17 34 19

Danahus 15 11 15 10

Stjernehusene 18 14 19 14

Familiecentret

Børneinstitutionen Vesterlund 8 8 8 8

Døgninstitutionen Vokseværket 8 8 8 8

Familieinstitutionen Bisgaard (dag) 35 35 35 35

Familiehuset Victoria 30 30 30 30

Krisecentret 6 3 6 3

Udslusningsprojekt 2 2 2 2

Døgncentrene:

Nibe 6 6 6 6

Saxogade (sammenlagt 1/10-12 til Sulsted Landevej) 9 9 - -

Skinnely (sammenlagt 1/10-12 til Sulsted Landevej) 6 6 - -

Sulsted Landevej - - 12 12

Mål- og Resultatkrav

Dagpasning

Opretholdelse af pasningsgarantien for pædagogiske dagtilbud.

Alle 0-5 årige kan tilbydes pasning indenfor de fire fastlagte geografiske områder.

Dog ses centrale byområder i Aalborg under ét for 0-2 års områdetUdviklingsplan for 0-5 års området

Der er udarbejdet en samlet udviklingsplan for 0-5 års området, som vil være retningsgivende

for den pædagogiske udvikling af området i Aalborg Kommune frem

til 2014. Udviklingsplanen beskriver tre centrale udviklingsområder for daginstitutionerne

og dagplejen i kommunen. Et af udviklingspunkterne er ’inklusion’, med

henblik på at dagtilbudslovens krav om, at alle børn har ret til at indgå i inkluderende

fællesskaber i højere grad kan opfyldes indenfor normalområdet. De to andre

punkter er ’læring og læringsmiljøer’ og ’forældreinddragelse’.

Belægningsprocenten i dagplejen

Det har i flere år været vanskelig af forskellige årsager at nå en belægning på 95

%, som var målet. Belægningsprocenten er justeret til 90.

Børn og unge med særlige behov

97


Budget 2013-2016


Implementering af udviklingsstrategien

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fortsætter i 2013 omsætningen af Udviklingsstrate-gien

for børn, unge og familier med særlige behov, herunder også

børn og unge med handicap. Udviklingsstrategien, som blev udarbejdet i 2012

bygger på Aalborg Kommunes vision om at skabe en god og bæredygtig indsats

– en indsats der er helhedsorienteret og tværgående.


Fortsat fokus på fleksible foranstaltningstyper

I den forbindelse skal opmærksomheden mod familiegruppernes anvendelse af

hjemme-hos og kontaktpersoner som fleksible foranstaltningstyper fortsat øges.

Familiegrupperne skal samtidig skærpe opmærksomheden og anvendelsen af råd

og vejledning som foranstaltning til udsatte børn, unge og familier.


Opfølgning på kvalitetsprojektet

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen oplever et stadigt stigende pres på det

specialiserede socialområde til trods for kapacitetstilpasninger, afvikling af eksisterende

tilbud og fokus på brug af alternative og billigere foranstaltninger. Dette

har gjort det nødvendigt at tilføre rådgi-verressourcer til myndighedsområdet for

børn og unge således, at Aalborg Kommune kan opfylde lovens krav, sikre

børn/unge de nødvendige indsatser og en effektiv brug af ressour-cerne på området.


Opbygningen af modtagelser

Der er gennem 2012 arbejdet med modtagerafsnit i familiegrupperne. Modtagelserne

skal modtage alle nyhenvendelser og i det omfang det er muligt afslutte sagen

i Modtagelsen.


Valg af nyt It-værkstøjer til styring og disponering af sager

Den nuværende it-understøttelse i familiegrupperne til at styre og disponere sagerne

er ikke tilstrækkelig. Det er i Kommunernes Økonomiaftale besluttet, at

kommunerne senest i 2014 skal have anskaffet sig DUBU eller et tilsvarende itsystem.

I løbet af 2013 skal mulighederne for styring og disponering af sager i

familiegrupperne drøftes, og der skal ligeledes træffes et valg ift. nyt it-system.

98


Budget 2013-2016

Anlægsprojekter i 2013

05.25 Dagtilbud til børn og unge

1.000 kr.

Rammebeløb, miljøforanstaltninger og legepladser 3.000

Rammebeløb, myndighedskrav, renovering i egne og lejede lokaler 4.000

Ekstraordinær renovering af institutioner 3.000

Ny børnehave Nørresundby 8.000

Ny 0-5 års institution, Lunden, Nibe 10.500

Tilbygning Nibe, Solsikken 4.500

Rammebeløb, miljøforanstaltninger og legepladser:

Rammebeløb til mindre bygningsmæssige ændringer, sikkerhed på legepladser og

alarm- og brandværnsudgifter, samt filtre til ventilationsanlæg.

Rammebeløb, myndighedskrav, renovering i egne og lejede lokaler:

Rådighedsbeløbet anvendes til opfyldelse af myndighedskrav fra arbejdstilsynet, AK

Arbejdsmiljø, Beredskabscentret og Fødevareregionen, samt konstaterede forhold i

forbindelse med institutionernes arbejdspladsvurdering (APV)

Ekstraordinær renovering af institutioner:

Rådighedsbeløbet anvendes til renovering af institutioner.

Ny børnehave, Nørresundby:

Rådighedsbeløbet anvendes til opførelse af ny 80 børns børnehave i Nørresundby

Ny 0-5 års institution, Lunden, Nibe:

Rådighedsbeløbet anvendes til opførelse af ny institution i Nibe, som erstatning for

Børnehuset Lunden. Institutionen vil blive normeret til 20 vuggestuepladser (0-2 år)

og 40 børnehavepladser (3-5 år)

Tilbygning Nibe, Solsikken:

Rådighedsbeløbet anvendes til udvidelse af eksisterende institution med 20 børnehavepladser

(3-5 år) til i alt 60 pladser.

Der henvises i øvrigt til investeringsoversigten for 2013-2016.

99


Budget 2013-2016

Sektor Voksen Familie- og Socialudvalget

Budget - Sektor Familie og Socialudvalget

Beløb i 1.000 kr.

2012-p/l

2013-p/l

2012 2013 2014 2015 2016

Serviceudgifter

Udgifter 164.787 174.504 174.496 174.466 174.466

Indtægter -18.669 -19.033 -19.033 -19.033 -19.033

Refusion -11.563 -11.779 -11.779 -11.779 -11.779

Netto 134.555 143.692 143.684 143.654 143.654

Budgetgaranterede udg.

Udgifter 1.701.220 1.780.014 1.783.494 1.786.973 1.786.973

Indtægter -1500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500

Refusion -812.649 -843.777 -844.996 -846.214 -846.214

Netto 887.071 934.737 936.998 939.259 939.259

Sektor i alt, nettodrift 1.021.626 1.078.429 1.080.682 1.082.913 1.082.913

Sektor i alt, netto 1.078.429 1.080.682 1.082.913 1.082.913

Sektorens budget og formål

Sektoren omfatter ydelser til de 18 til 66 årige. Det drejer sig om hjælp til forsørgelse

samt omsorgsforanstaltninger.

Målet med hjælp til forsørgelse mv. er at skabe et økonomisk sikkerhedsnet for enhver,

der ikke på anden måde kan skaffe det nødvendige til sig selv og sin familie.

Omsorgsforanstaltningerne tilgodeser behov, der følger af nedsat fysisk eller psykisk

funktionsevne eller særlige sociale problemer.

Området indeholder personlige tillæg, førtidspension, sociale formål, boligstøtte samt

omsorgsforanstaltninger såsom misbrugsbehandling, socialpædagogisk støtte, boformer

og væresteder til personer med særlige sociale vanskeligheder.

Udgifterne til rådgivnings- og vejledningsfunktioner indgår som en del af sektor Borgerrettede

rådgivnings- og vejledningsfunktioner samt administration.

De overordnede strategiske mål for sektoren er:Overholde behandlingsgarantien på alkohol- og stofmisbrugsområdet

Udvikling af nye metoder og lokale behandlingstilbud til misbrugere

Sikre boliger og anden støtte til voksne med sociale problemer

Sikre den regionale forpligtelse på forsorgshjemsområdet

Fastholde og udvikle samarbejdet med frivillige sociale organisationer

Sikre den regionale forpligtelse på forsorgshjemsområdet

100


Budget 2013-2016

Driftsaktiviteter i 2013

Sektorens netto driftsaktiviteter er opdelt i serviceudgifter og budgetgaranterede udgifter

Driftsaktiviteter 2013

2012 2013

2012-p/l

1.000 kr. pct.

2013-p/l

1.000 kr. pct.

Serviceudgifter

Midlertidig botilbud, personlig støtte 46.261 4,5 54.893 5,1

Misbrugsbehandling og forbyggelse 37.524 3,7 37.738 3,5

Udstødteområdet 44.929 4,4 44.976 4,2

Andre sundhedsudgifter 5.279 0,5 5.358 0,5

Øvrige sociale formål 716 0,1 727 0,1

Serviceudgifter i alt 134.709 13,2 143.692 13,3

Budgetgaranterede udgifter

Sociale formål, refusion midlertidig

botilbud §107 -537 -0,1 -537,0 0,0

Personlige tillæg m.v. 23.025 2,3 22.893,0 2,1

Førtidspension med 50 % refusion 91.160 8,9 84.618,0 7,8

Førtidspension med 35 % refusion 148.234 14,5 142.806,0 13,2

Førtidspension, Ny lov 433.218 42,4 480.949,0 44,6

Sociale formål 12.300 1,2 11.497,0 1,1

Boligydelse 94.075 9,2 95.565,0 8,9

Boligsikring 85.596 8,4 96.946,0 9,0

Budgetgaranterede udgifter i alt 887.071 86,8 934.737,0 86,7

I alt driftsaktiviteter 1.021.780,0 100 1.078.429,0 100,0

Væsentlige budgetændringer fra 2012 til 2013 (drift)

Serviceudgifter

1.000 kr.

Serviceændringer

Sats- og takstregulering 1.437

Lov- og cirkulæreprogram -49

Lønregulering -479

Forventede merudgifter for servicelovens voksenbestemmelser 10.000

Reduktion af tildelinskriterier efter servicelovens voksenbestemmelser -2.000

101


Budget 2013-2016

Budgetgaranterede udgifter

1.000 kr.

Tekniske ændringer

Sats regulering 14.225

Budgetgaranti - Personlige tillæg -500

Budgetgaranti - Førtidspension, Ny lov 25.000

Budgetgaranti - Sociale formål -1.000

Budgetgaranti - Boligsikring 9.982

Udvalgte nøgletal samt aktivitets- og budgetforudsætninger

Udvalgte nøgletal samt aktivitets- og budgetforudsætninger 2012 2013

Pladser på Aalborg Kommunes institutioner for

misbrugs- og udstødteområdet:

Pladser

Belægning

borgere fra

Aalborg

Kommune

Pladser

Belægning

borgere fra

Aalborg

Kommune

Svenstrupgård

Forsorgs-/sygeafdeling 74 41 74 41

Det alternative bofællesskab/plehjehjem 10 5 10 5

Kirkens Korshær

Herberget 18 13,5 18 13,5

Befællesskab 5 5 5 5

Natvarmestue 25 25 25 25

Forventet forbrug af dag- og døgnpladser

Dagbehandling Alkohol 53 53 53 53

Ekstern døgnbehandling alkohol 10 10 10 10

Dagbehandling stofmisbrug 40 40 40 40

Ekstern døgnbehandling stofmisbrug 20 20 20 20

Dag/døgnbehandling efterbehandling 10 10 10 10

Substitutionsbehandling 108 108 108 108

102


Budget 2013-2016

Udvalgte nøgletal samt aktivitets- og budgetforudsætninger 2012 2013

Førtidspension

Under 60 årige tilkendt 1/1 1992 - 31/12 1998

Forhøjet almindelig førtidspension 285 248

Mellemste førtidspension 577 522

Højeste førtidspension 246 222

Tilkendt efter 1. januar 1999

Forhøjet almindelig førtidspension 278 251

Mellemste førtidspension 665 624

Højeste førtidspension 426 399

Sag rejst efter 1. januar 2003

Ny førtidspension 3756 4.142

Boligstøtte

Boligydelse

Lejere, almindelige 10246 10.393

Lejere i ældreboliger 2433 2.468

Andelshavere 791 802

Ejere 35 36

Gennemsnit pr. modtager (kr.) 28676 29.135

Boligsikring

Antal modtagere 14286 16.180

Gennemsnit pr. modtager (kr.) 11983 12.174

Mål- og Resultatkrav

Alkoholbehandling

Implementering af nyt alkoholkoncept i Misbrugsafsnittet. Implementering starter

op i 2012/2013.

Forsorgsområdet

Nedbringelse af opholdstiden på Svenstrupgård. Kommunen ønsker at nedbringe

opholdstiden for de borgere, der opholder sig på forsorgshjem. Det skal

ske ved at have fokus på borgernes muligheder for så tidligt som muligt at

komme i egen bolig med eventuel støtte.

Nye måder at møde borgeren på

Der skal i 2013 være fokus på de muligheder, som en øget digitalisering giver,

og tankerne ift. digitaliseringen skal ses i sammenhæng med Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens

kanalstrategi.

Helhedsorienteret sagsbehandling

I forhold til indsatser rettet mod sårbare unge i alderen 16-23 år er det vigtigt,

at de unge sikres en god overgang til voksenlivet. Efter det fyldte 18. år får de

unge en række rettigheder og pligter, som det er vigtigt, at de unge introduce-

103


Budget 2013-2016

res til. Det være sig i forhold til fx boligsituation, uddannelse og job, men også

bedre overgang til tilbud og indsatser på voksenområdet.Snitflader til Udbetaling Danmark

I løbet af 2013 skal antallet af henvendelser fra borgere uden særlige problemstillinger

være faldende for Udbetaling Danmark starter for fuld kraft i

marts 2013 frem til december 2013.

Tilbud til voksne med handicap

Med udgangspunkt i nyeste forskning fremskaffes, skal der opnås overblik

over, hvad der virker på handicapområdet.

I 2013 vil Socialafdelingens fokus i høj grad være på at sikre en skærpet opfølgning

i de mest effektive indsatser på handicapområdet. I den forbindelse

bliver en væsentlig brik ansættelsen af en medarbejder, som vil få opgaver

omkring forskning på voksenområdet (indsatser der virker, § 85 støttekontaktpersoner

og §107 midlertidig botilbud).

104


Budget 2013-2016

Sektor Voksen Beskæftigelsesudvalg

Budget - Sektor Voksen Beskæftigelsesudvalg

Beløb i 1.000 kr.

2012-p/l

2013-p/l

2012 2013 2014 2015 2016

Serviceudgifter

Udgifter 231.780 219.051 218.960 218.590 218.590

Indtægter -324 -44 -44 -44 -44

Refusion -42.712 -43.163 -43.163 -43.163 -43.163

Netto 188.744 175.844 175.753 175.383 175.383

Budgetgaranterede udg.

Udgifter 2.086.221 1.949.118 1.953.569 1.960.907 1.960.907

Indtægter

Refusion -904.834 -746.027 -748.253 -752.128 -752.128

Netto 1.181.387 1.203.091 1.205.316 1.208.779 1.208.779

Beskæftigelsestilskud

Udgifter 662.486 675.398 675.398 675.398 675.398

Indtægter

Refusion -100.454 -100.454 -100.454 -100.454 -100.454

Netto 562.032 574.944 574.944 574.944 574.944

Sektor i alt, netto 1.932.163 1.953.879 1.956.013 1.959.106 1.959.106

Sektorens budget og formål

Den grundlæggende målsætning for sektoren er, at borgere på midlertidig forsørgelse

bliver selvforsørgende gennem bl.a. en tidlig og forebyggende indsats, herunder

rådgivning og vejledning. Formålet med hjælp til forsørgelse mv. er at skabe et økonomisk

sikkerhedsnet for enhver, der ikke på anden måde kan skaffe det nødvendige

til sig selv og sin familie.

Sektoren omfatter ydelser til de 18 til 66 årige. Det drejer sig om beskæftigelsesforanstaltninger

som f.eks. aktivering, revalidering & løntilskud, og forskellige former for

forsørgelsesudgifter til bl.a. starthjælp, kontanthjælp, integrationsydelse, revalideringsydelse,

ledighedsydelse og sygedagpenge.

Sektoren administreres af Jobcenter Aalborg og Socialafdelingen, og udgifterne til

rådgivnings- og vejledningsfunktioner indgår som en del af Sektor Borgerrettede rådgivnings-

og vejledningsfunktioner samt administration.

105


Budget 2013-2016

Driftsaktiviteter i 2013

Sektorens nettoudgifter går dels til forsørgelse til både forsikrede og ikke forsikrede

ledige, samt udgifter til beskæftigelsesrettede indsatser såsom løntilskud, revalidering

og aktivering. Desuden afholdes der udgifter til nettolønnen til centralt finansierede

fleksjob, hvor Aalborg Kommune er arbejdsgiver.

Udgifterne til løntilskud og forsørgelsen af forsikrede ledige finansieres af et særligt

beskæftigelsestilskud.

Driftsaktiviteter 2013

2012 2013

2012-p/l

1.000 kr. pct.

2013-p/l

1.000 kr. pct.

Serviceudgifter

Frit optag på produktionskoler 9.378 0,3 9.528 0,5

Forrevalidering og aktivering 57.954 1,6 58.025 3,0

Jobkonsulenter m.m. 43.697 1,2 40.734 2,1

Jobtræning, centralt finansierede

fleksjob og servicejob 77.714 2,1 67.556 3,5

0,0 0,0

Serviceudgifter i alt 188.743 5,1 175.844 9,0

Budgetgaranterede udgifter

Passiv forsørgelse 347.649 9,4 389.638 19,9

Aktiv forsørgelse 169.543 4,6 174.240 8,9

Sygedagpenge 337.602 9,1 307.462 15,7

Integration/introduktionsydelse 37.433 1,0 28.966 1,5

Aktivering/revalidering 136.332 3,7 138.513 7,1

Ledighedsydelse, Fleks- og skånejob 151.934 4,1 154.365 7,9

Seniorjob 895 0,0 9.907 0,5

Budgetgaranterede udgifter i alt 1.181.388 31,8 1.203.091 61,6

Finansieret af beskæftigelsestilskud 1.778.035 0,0

Aktivering - Forsikrede ledige 72.837 2,0 75.837 3,9

Forsørgelse - forsikrede ledige 489.195 13,2 499.107 25,5

Beskæftigelsestilskud i alt 2.340.067 63,1 574.944 29,4

I alt driftsaktiviteter 3.710.198 100,0 1.953.879 100,0

Væsentlige budgetændringer fra 2012 til 2013 (drift)

Indenfor Forsørgelsesudgifter – kontanthjælp, sygedagpenge, fleksjob og integration

er der sket en teknisk justering mellem områderne og mellem udgifter og indtægter

således at fordelingen af rammen tilpasses det forventede resultat. De samlede tekniske

justeringer har en samlet netto virkning på 0 kr.

106


Budget 2013-2016

Serviceudgifter

1.000 kr.

Serviceændringer

Nedlæggelse af myndighedsenheden -1.200

Returnering af Kræftrehabiliteringsprojektet til sdp.grupperne -1.200

Besparelse vedr. centralt fiansierede fleksjob, pga højere tilskudsgrad -4.000

Besparelse vedr. løntilskud til forsikredere ledige (jobtræning) -6.000

Budgetgaranterede udgifter

1.000 kr.

Tekniske ændringer

Sats og takstfremskrivning 18.724

Budgetgaranti I alt 14.095

Budgetgarantien er fordelt på nedenstående områder

Aktiv kontanthjælp 3.000

Integration -5.000

Passiv kontanthjælp 7.000

seniorjob 9.000

Sygedagpenge 95

Ændring i Beskæftigelsestilskud 12.912

Udvalgte nøgletal samt aktivitets- og budgetforudsætninger

Udvalgte nøgletal samt aktivitets- og budgetforudsætninger 2012 2013

Personer på ledighedsydelse 300 330

Antal personer på fleksjob 1.900 1.900

Antal centralfinansierede fleksjob 335 335

Mål- og Resultatkrav

Målene for Jobcenter Aalborg i 2013 fremgår af beskæftigelsesplanen for 2013, der i

juni 2012 blev drøftet i Beskæftigelsesudvalget og i august 2012 blev drøftet i Det

Lokale Beskæftigelsesråd. Beskæftigelsesplanen for 2013 senere blive endeligt behandlet

i Beskæftigelsesudvalget og Byrådet i løbet af september-november.

Centralt i beskæftigelsesplanen er jobcentrets indsats i forhold til udmøntningen af

beskæftigelsesministerens mål for 2013:Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende

uddannelse

Jobcentrene skal forebygge, at så mange personer førtidspensioneres.

107


Budget 2013-2016Jobcentrene skal sikre, at antallet af langtidsledige personer begrænses mest muligt.

Jobcentrene skal styrke samarbejdet med virksomhederne om beskæftigelsesindsatsen

Desuden er det i planen fokus på, at forsætte den gode udvikling med at reducere

sygefraværet både af hensyn til den enkelte sygemeldte, virksomhederne og kommunens

økonomi. Her er der ikke mindst fokus på at reducere det langvarige sygefravær

gennem en aktiv og tidlig indsats.

I forlængelse af Aalborg Kommunes integrationspolitik understreges beskæftigelsesindsatsen

særlige rolle til at sikre integration på arbejdsmarkedet.

108


Budget 2013-2016

Sektor Borgerrettede vejlednings- og rådgivningsfunktioner samt administration

Budget - Sektor Børn og Unge

Beløb i 1.000 kr.

2012-p/l

2013-p/l

2012 2013 2014 2015 2016

Serviceudgifter

Udgifter 344.342 360.641 362.609 361.770 361.770

Indtægter -721 0 0 0 0

Refusion 0 0 0 0 0

Netto 343.621 360.641 362.609 361.770 361.770

Sektor i alt, netto 360.641 362.609 361.770 361.770

Sektorens budget og formål

Hovedområdet omfatter kommissioner, råd og nævn, bygningsudgifter, lønudgifter,

lovpligtige lægeerklæringer samt øvrige udgifter til Borgerrettede rådgivnings- og vejledningsfunktioner

samt administration.

Familie- og Beskæftigelsesforvaltnings administration har til opgave:At give den enkelte borger den bedst mulige service i form af informationer, rådgivning

og økonomiske ydelser i relation til den enkeltes sociale og sundhedsmæssige

situation og lovgivningen på de forskellige områder. Der lægges vægt

på forebyggelse og indsats, der aktiverer den person, der har behov for hjælp.

At effektivisere og koordinere de administrative rutiner samt tilvejebringe det

bedst mulige grundlag for politiske og administrative beslutninger.

109


Budget 2013-2016

Driftsaktiviteter i 2013

2012 2013

2012-p/l

1.000 kr. pct.

2013-p/l

1.000 kr. pct.

Serviceudgifter

Råd, nævn og kommissioner 92,0 0,0 92,0 0,0

Administrationsbygninger 30.285,0 8,8 30.755,0 8,5

Myndighedsudøvelse 0,0 0,0 0,0 0,0

Øvrig Administration 313.244,0 91,2 298.194,0 82,7

Fælles IT og telefoni 0,0 0,0 0,0

Jobcentre 0,0 0,0 0,0

Det specialiserede børneområde 0,0 0,0 0,0

Administrationsbidrag til Udbetaling

Danmark 0,0 0,0 31.600,0 8,8

I alt driftsaktiviteter 343.621,0 100 360.641,0 100

Arbejdsgruppen om ”Kommunernes administration og den autoriserede kontoplan”

har anbefalet at hovedkonto 6 gøres mere gennemskuelig. Den autoriserede kontoplan

udmøntes i Familie- og beskæftigelsesforvaltningen i ovenstående opdeling pr.

1. januar 2013. På nuværende tidspunkt er det ikke muligt at opdele budgettet på de

autoriserede områder. Opdelingen vil være på plads ved budgettets vedtagelse.

Væsentlige budgetændringer fra 2012 til 2013 (drift)

Serviceudgifter

1.000 kr.

Serviceændringer

Reduktion med 8 konsulenter/administration i centrale funktioner -4.000

Besparelser ifm. Tidligere strukturændringer (antal områder) -2.100

Netværkskoordinatorerne reduceres fra 4 til 2 normeringer -800

Nedlæggelse af Fagforeningsrådgivningen -400

Ledelsesstruktur i Børne- og familieafdelingen -700

Tab ved etablering af Udbetaling Danmark (Administrationsbidrag) 12.600

Tekniske ændringer

Lov- og cirkulæreprogram 2013-16 -1.388

Husleje 478

Lønfremskrivning, for meget indregnet 2012-2015 (2012 niveau) -2.701

Tilførelse af rådgiverressourcer, Byråd punkt 22 af 18. juni 2012 8.000

Overflytning af stilling fra Borgmesterensforvaltning 324

110


Budget 2013-2016

Udvalgte nøgletal samt aktivitets- og budgetforudsætninger

Udvalgte nøgletal samt aktivitets- og budgetforudsætninger 2012 2013

Råd, nævn og kommissioner 0,00 0,00

Administrationsbygninger 21,78 21,78

Myndighedsudøvelse 519,62 488,78

Øvrig administration 134,44 120,04

Fælles IT og telefoni 0,00 0,00

Jobcentre Det specialiserede børneområde 0,00 0,00

Elever 25,81 25,81

I alt 701,65 656,41

Arbejdsgruppen om ”Kommunernes administration og den autoriserede kontoplan”

har anbefalet at hovedkonto 6 gøres mere gennemskuelig. Den autoriserede kontoplan

udmøntes i Familie- og beskæftigelsesforvaltningen i ovenstående opdeling pr.

1. januar 2013. På nuværende tidspunkt er det ikke muligt at opdele budgettet på de

autoriserede områder. Opdelingen vil være på plads ved budgettets vedtagelse.

Mål- og Resultatkrav
At nettodriftsudgifterne pr. indbygger til Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens

opgaver er de laveste sammenlignet med 6-byerne.

At Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens ansatte optræder professionelt og

serviceorienteret overfor borgerne.

Forvaltningen bestræber sig på at udvikle og forbedre metoder, der sikrer rekruttering

af kvalificerede ledere og medarbejdere samt styrke fastholdelsen af kvalificerede

ledere og medarbejdere.

111


Ældre- og Handicapforvaltningen

Drifts- og anlægsramme for Ældre- og Handicapforvaltningen

Beløb i 1.000 kr.

Drift 2013 Anlæg 2013

Udgift Indtægt Udgift Indtægt

Sektor Serviceydelser for ældre 1.824.871 -238.812 67.802 -4.400

Sektor Tilbud for Handicappede 1.071.207 -425.742 6.550 -2.160

Sektor Myndighedsopgaver og administration 81.738 0 0 0

I alt 2.977.816 -664.554 74.352 -6.560

Ældre- og Handicapforvaltningen er Aalborg Kommunes leverandør og formidler af

en lang række serviceydelser til handicappede mennesker og ældre.

Styringsmæssigt er forvaltningens budget opdelt i tre sektorer, som igen er opdelt i

en række service- og budgetområder.

Sektorer og driftsområder i Ældre- og Handicapforvaltningen

Serviceydelser for ældre

Sektoren omfatter tilbud og ydelser, der er rettet mod målgruppen ældre, herunder

serviceydelser på plejehjem, hjemmepleje, hjemmesygepleje, aktivitetstilbud,

madservice, optræning, samt hjælpemidler mm.

Tilbud til handicappede

Denne sektor omfatter tilbud/støtte, der er rettet mod voksne handicappede,

herunder udviklingshæmmede, døve, fysisk handicappede, mennesker med autisme,

sindslidende og særlige tilbud mm.

Myndighedsopgaver og administration

Forvaltningens tredje sektor omfatter myndighedsopgaver og administrative opgaver,

herunder blandt andet visitations- og rådgivningsfunktioner.

Fokusområder budget 2013-16

I Ældre- og Handicapforvaltningen arbejdes der målrettet mod at realisere Vision

2015 og de fem strategiske mål. Dette arbejde forudsætter en målrettet indsats hvor

der anvendes innovative og forebyggende løsninger. Med budgetforslaget for 2013

er behovet herfor ikke blevet mindre!

På ældreområdet er der som følge af det stigende antal ældre afsat 16,8 mio. kr. fra

2013. Desuden er budgettet til Borgerstyret Personlig Assistance løftet med 5 mio.

kr. for at følge med den fortsatte tilgang af brugere.

Som led i styrkelsen af den forebyggende indsats på sundhedsområdet bruges der i

2013 – ud over allerede besluttede initiativer - ekstra 3,9 mio. kr. til at:

112


• Supplere det planlagte akuttilbud med rehabliliteringspladser

• Styrke indsatsen ift. de forebyggelige indsatser gennem bl.a. mere

uddannelse

• Styrke indsatsen inden for hverdagsrehabilitering ved hjælp af mere

uddannelse

Ældre- og Handicapforvaltningen har en vision om at gøre ældre og handicappede

mere selvhjulpne. Derfor intensiveres arbejdet med at give borgerne træning, sådan

at funktionsevnen styrkes og behovet for at skulle have hjælp af andre bliver mindre.

Forvaltningen forventer, at denne indsats kan frigøre ressourcer svarende til omkring

10 mio. kr. om året.

Også arbejdet med velfærdsteknologi og innovation fortsætter. Et forsøg med

robotstøvsugere udvides til alle plejehjem og botilbud. Dette forventes at kunne

reducere udgifterne til rengøring med 2,7 mio. kr. det første år.

De budgetmæssige rammer betyder, at forvaltningen skal være endnu mere effektiv.

Forventningen er, at der kan frigøres ressourcer i størrelsesordnen 1-2 pct. på

kommunens mange plejehjem og botilbud, svarende til hhv. 13 og 9 mio. kr.

Også administrationen skal være mere effektiv. Her skal der ske besparelser for i alt

5 mio. kr. om året.

På genoptræningsområdet skal der arbejdes med effektiviseringer/udbud som i 2013

forventes at give en gevinst på 1,5 mio. kr.

Inden for hjemmeplejen gennemføres der en servicetilpasning svarende til ca. 10

minutter om ugen pr. bruger, hvilket medfører en reduktion i udgifterne på 6,5 mio. kr.

næste år.

Som følge af den budgetmæssige situation er der på de øvrige dele af ældreområdet

gennemført tilpasninger af budgetterne i størrelsesordnen 2-3 pct. Det drejer sig bl.a.

om hjemmesygeplejen og aktivitetsområdet.

Mål og resultatkrav for hele forvaltningen

Forvaltningen har i forbindelse med arbejdet med Vision2015 lavet fælles

målsætninger for alle sektorer og driftsområder i Ældre- og Handicapforvaltningen.

Vision2015, frihedsbrevet, strategierne m.m. kan ses på aalborgkommune.dk under

Ældre- og Handicapforvaltningen. Målsætningen indenfor de fem strategier

gennemgås efterfølgende.

1: En nem, kendt og enkel indgang

Det skal være let for borgerne at komme i kontakt med forvaltningen. Borgerne skal

opleve, at vores forskellige ydelser hænger sammen og supplerer hinanden.

Tilgængelighed og åbenhed er nøgleord i både administrationen og på vores

arbejdspladser ude ved borgerne. Herunder vil vi bl.a.

Nyt kontaktcenter

Borgerne skal ved personlig henvendelse have en nem og enkel adgang til

forvaltningen. Vi overvejer derfor muligheden for at oprette et centralt beliggende

113


kontaktcenter, hvor borgerne kan få afklaret hovedparten af deres spørgsmål og

behov. Kontaktcentret tænkes oprettet i 2013.

Digitale selvbetjeningsløsninger

Vi lægger vægt på, at borgerne kan kontakte forvaltningen, når det passer dem

bedst. En mere brugervenlig hjemmeside og en række selvbetjeningsløsninger, skal

gøre det let og enkelt for borgerne at kontakte os. Vi opretter som minimum følgende

selvbetjeningsløsninger i 2013:

- Afbud til træning

- Bestilling og afbestilling af madservice

- Remindere på sms om aftaler med forvaltningen

Selvbetjeningsløsningerne skal være tilgængelige fra flere hjemmesider – for

eksempel borger.dk og aalborgkommune.dk.

Adgang til egne journaler

Borgerne får fremover digital adgang til egne journaler. Vi implementerer adgangen i

tre etaper fra begyndelsen af 2013 til begyndelsen af 2014.

- Adgang til at se bevilgede ydelser

- Adgang til at se egen journal

- Adgang til at sende beskeder til myndighederne via egen journal

2: De rigtige tilbud

I tæt dialog med borgerne udvikler, tilpasser og afvikler vi løbende vores tilbud efter

borgernes behov. Herunder vil vi bl.a.

Misbrugere med én eller flere diagnoser

Misbrugere med én eller flere diagnoser befinder sig ofte i en særdeles kompleks

livssituation. For at kunne sikre det rigtige tilbud til denne målgruppe af borgere, har

vi brug for mere viden om blandt andet udrednings- og behandlingsmetoder.

Vi vil i slutningen af foråret 2013 have gennemføre en udførlig analyse af området.

Analysen vil afdække behovet for nye tilbud, og vil samtidig indeholde klare

anbefalinger til konkrete indsatser på området.

Borgere med selvskadende eller selvmordtruende adfærd

Borgere med selvskadende eller selvmordstruende adfærd har behov for målrettet

hjælp. I 2013 vil vi indsamle og formidle viden om området og samtidig sikre at der

sker en opkvalificering af medarbejderne.

Mental sundhedsfremme

I forvaltningen har vi en særlig viden om trivsel og mental sundhed. Vi vil derfor

udvikle en rådgivningsfunktion, hvor borgerne i Aalborg Kommune anonymt kan

henvende sig, hvis de ikke oplever at kunne håndtere de udfordringer livet byder på.

Målet med indsatsen er at fremme borgernes mentale sundhed og derned nedbringe

længerevarende sygefravær, som i sidste ende kan resultere i psykiatriske

lidelser/indlæggelser.

Vi vil i 2013 gennemføre et pilotprojekt, der i første omgang skal henvende sig til

ansatte i Aalborg Kommune. På baggrund af de forventede positive resultater af

114


pilotprojektet planlægger vi efterfølgende, at kunne udbrede tilbuddet til kommunes

borgere fra 2014.

3: En handlekraftig organisation

Vi er en handlekraftig og åben Forvaltning. Vi træffer klare og meningsfulde

beslutninger på alle niveauer, og vi er fleksible. Vi udvikler vores kerneopgaver

gennem dialog med borgerne og vores interne og eksterne samarbejdspartnere.

Herunder vil vi bl.a.

Frihedsbrevet

Forvaltningens mest handlekraftige dokument er Frihedsbrevet. Gennem

vedholdende strategisk og praktisk brug af Frihedsbrevet vil vi håndtere den

ambitiøse opfordring og udfordring, Vision 2015 giver os alle. Sammen med

Forvaltningens arbejdspladser udvikler vi i 2013 forskellige værktøjer til at udbrede

og understøtte anvendelsen af Frihedsbrevet.

Intern Kommunikation

Som ledere og medarbejdere er vi mest handlekraftige i et arbejdsmiljø med åben,

konstruktiv dialog i form af anerkendende kommunikation. Vi har igennem året

arbejdet med Intern Kommunikation, og det vil i 2013 kunne ses ved at:

• Alle arbejdspladser arbejder med udvikling af god kommunikation.

• Danne netværksgrupper, der på møder og arbejdspladsbesøg deler viden og

erfaringer.

• Oprette tværfaglige fora på KLIK, hvor alle kan debattere og dele viden.

• Ledere og medarbejdere fortæller om deres arbejde med udvikling af god

kommunikation til inspiration for andre. Fx på KLIK og i Personalebladet.

• Direktøren informerer om aktuelle emner via videoklip på KLIK.

Social Kapital

Samarbejdsstrukturen i Aalborg Kommune er en MED-struktur, hvor MED står for

Medindflydelse og Medinddragelse. I marts 2012 blev der afholdt en MEDkonference,

hvor alle kommunens MED-udvalg deltog. På konferencen fik udvalgene

en ”hjemmeopgave”, nemlig at arbejde med at øge den sociale kapital.

Vi vil med respekt for lokale forskelle i MEDudvalgene arbejde målrettet på at øge

tillid, oplevelse af retfærdighed og styrke samarbejdet om kerneopgaven.

Indsatserne foregår:

• På arbejdspladsen

• Tværfagligt

• Mellem niveauerne

4: Innovation og ny teknologi

Vi lægger vægt på at tilgodese borgernes ønsker og behov og at gøre den enkelte

borger mere selvhjulpen. Vi er på forkant med udviklingen og anvender nye faglige

metoder og nye teknologiske hjælpemidler. Vi frigør hermed ressourcer, som vi kan

anvende til en bedre service. Herunder vil vi bl.a.

115


Bedre udnyttelse af kendt teknologi

Vi vil ikke lægge os fast på bestemte løsninger fra starten, men vil vi være bedre til at

bruge kendt teknologi. Vi vil eksempelvis:

• belyse behovet for spiserobotter i starten af 2013,

• indføre robotstøvsugere i fuld skala på plejehjem, boformer, kontorer m.m.

• lave forsøg med robotstøvsugere i eget hjem i 2013,

• afslutte forsøget med talegenkendelse i 2013,

• investere i loftslifte og toiletstole til forflytninger på alle plejehjem med indførelse i

2013, og vi vil i den forbindelse samtidigt udarbejde en ny forflytningsinstruktion.

• afprøve intelligente plejesenge med kommunikation mellem borger/seng og

personale.

• teste toiletter med skylle-, tørre-, sænke og løftefunktion i 2013.

• implementere TeleCare Nord til hjemmeboende kronikere i samarbejde med Region

Nordjylland, SBU og de øvrige kommuner i regionen med forventet start i 2013.

• tage beslutning om at udbrede digital videokontakt på baggrund af projekt Online

Velfærd.

Forvaltningen laver primo 2013 en oversigt over interne og eksterne

innovationsprojekter med henblik på at få de bedste løsninger udbredt i forvaltningen.

Hjælpemidler og bevillinger

Vi investerer i de teknologiske hjælpemidler og digitale løsninger, som kan frigøre

ressourcer inden for eget budget. Vi ønsker at se udgifterne til hjælpemidler som en

helhed og vi overvejer relevant teknologi allerede ved visitationen i stedet for pleje.

Hvis ny teknologi kan give værdi for borger og medarbejder skal den indføres.

Vi arbejder med en lejemodel for hjælpemidler, og vi etablerer et showroom med

rådgivning i velfærdsteknologiske hjælpemidler. Analysearbejdet starter første kvartal

2013 i samarbejde mellem myndighedsafdelingen og innovationsenheden.

Aalborg på forkant (Innovationsstrategi)

Vi skaber plads til såvel fokuseret innovation som åben ideudvikling med

udgangspunkt i medarbejdernes ideer. Vi skaber et gennemskueligt system, som

giver medarbejderne hurtigt svar på egne ideer og skaber overblik over andres ideer.

Vi giver hjælp til både udvikling af ideer og afprøvning af ideer. Ideerne skal skabe

merværdi, og vi skal synliggøre og anvende gevinsterne. Vi etablerer en

innovationsenhed, der understøtter og samler op på lokale initiativer. Derved kan vi

arbejde strategisk og struktureret med innovation i samarbejde med erhvervslivet,

phd-studerende, uddannelsesinstitutioner, regioner og andre kommuner.

5: Rollemodeller for kvalitet og faglighed

Vi er stolte af vores arbejde, og både ledere og medarbejdere er rollemodeller. Vi har

fokus på faglighed og leverer service af høj kvalitet. Vi anvender og deler viden til

gavn for borgerne. Herunder vil vi bl.a.

Kvalitet

Kvalitet er ikke et entydigt begreb. Der kan være en modsætning mellem det, vi

forstår som kvalitet, og den oplevelse borgeren har af vores ydelser. Det er vi

opmærksomme på, når vi arbejder med at udvikle kvaliteten i vores kerneydelser.

116


Det betyder, at vi er i dialog om kvalitet med borgere, kollegaer og andre

samarbejdspartnere. Vi igangsætter derfor et arbejde med at afdække

kvalitetsbegrebet, så vi kan sætte det i spil på den enkelte arbejdsplads.

Faglighed

Vores faglighed er fundamentet for den kvalitet og service, vi leverer til borgerne. Vi

møder nye krav og forventninger, og målrettet kompetenceudvikling er afgørende for,

at vi kan håndtere opgaverne fremover. Vi understøtter den enkeltes

kompetenceudvikling ved at kvalificere vores udviklingssamtaler for medarbejdere

(MUS), grupper (GRUS) og ledere (LUS). Vi formidler i 2013 inspiration og værktøjer

til at understøtte ledere og medarbejderes afvikling af konstruktive udviklingssamtaler

på arbejdspladserne. Vi udarbejder og implementerer i 2013 en strategi for brug af

eLearning.

Tværfaglighed

Den stigende kompleksitet i opgaverne skaber behov for mere specialisering af vores

kompetencer. Samtidig medfører borgernes krav om sammenhæng i ydelserne et

øget behov for tværfaglighed og en bedre udnyttelse af de forskellige faggruppers

kompetencer. Vi styrker vores faglighed på tværs af faggrupper. Vi udvikler netværk

ved i 2013 og 2014 at gennemføre pilotprojekter med fokus på en tværfaglig tilgang.

Vi formidler vores læring og erfaringer herfra og vi anvender mulighederne i KLIK til

at understøtte og vedligeholde de tværfaglige netværk.

117


Sektor Serviceydelser for ældre

Budget - Sektor Serviceydelser for ældre

Beløb i 1.000 kr.

2012-p/l

2013-p/l

2012 2013 2014 2015 2016

Serviceudgifter

Udgifter 1.822.451 1.824.871 1.809.534 1.809.262 1.809.262

Indtægter -231.842 -234.512 -234.512 -234.512 -234.512

Refusion 0 0 0 0 0

Netto 1.590.609 1.590.359 1.575.022 1.574.750 1.574.750

Budgetgaranterede udg.

Udgifter 0 0 0 0 0

Indtægter 0 0 0 0 0

Refusion -4.300 -4.300 -4.300 -4.300 -4.300

Netto -4.300 -4.300 -4.300 -4.300 -4.300

Sektor i alt, nettodrift 1.586.309 1.586.059 1.570.722 1.570.450 1.570.450

Anlæg

Udgifter 75.378 67.802 5.000 0 0

Indtægter -10.420 -4.400 0 0 0

Netto 64.958 63.402 5.000 0 0

Sektorens budget og formål

Vi fremmer borgerens mulighed for at leve en selvstændig tilværelse. Vi anerkender og n

Vi fremmer borgerens mulighed for at leve en selvstændig tilværelse. Vi anerkender

og fremmer, at den enkelte borger har mulighed for at tage ansvar for eget liv og

egen livskvalitet.

På Ældreområdet kompenserer vi for den nedsatte funktionsevne gennem en række

tilbud, der også indeholder et forebyggende sigte.

Driftsaktiviteter i 2013

Sektoren serviceydelser for ældres budget omfatter de tilbud og ydelser, der er rettet

mod målgruppen ældre. Dette er opdelt på forskellige serviceområder med angivelse

af nettobudget i 2013.

118


Driftsaktiviteter 2013

2012 2013

2012-p/l

1.000 kr. pct.

2013-p/l

1.000 kr. pct.

Serviceudgifter

Hjemmepleje* 480.065 30,3 474.456 29,9

Madservice 7.343 0,5 7.159 0,5

Serviceydelser på plejehjem 624.457 39,4 610.295 38,5

Hjemmesygepleje 141.661 8,9 148.477 9,4

Aktivitetstilbud 47.168 3,0 44.749 2,8

Træningstilbud 36.940 2,3 43.977 2,8

Hjælpemidler og kørsel 114.015 7,2 116.216 7,3

Øvrige områder ** 138.960 8,8 145.030 9,1

Budgetgaranterede udgifter

Refusion -4.300 -0,3 -4.300 -0,3

I alt driftsaktiviteter 1.586.309 100,0 1.586.059 100,0

* ”Borgerstyret personlig assistance ” er placeret under serviceområdet ”Hjemmepleje”

**Budgetregulering vedr. demografi er placeret under øvrige områder og afventer endelig fordeling.

Væsentlige budgetændringer fra 2012 til 2013 (drift)

Befolkningsudviklingen 16.784

Lov- og cirkulæreprogram -271

Træning før pleje -15.000

Serviceniveaureduktion personlig pleje -6.500

Effektivisering/udbud på genoptræning -1.500

Robotstøvsugere på fællesarealer på plejehjem -2.100

Reduktion hjemmesygepleje -3.500

Aktivitetscenteranalyse -2.400

Effektivisering på plejehjem -13.000

Effektivisering af administration og ledelse på ældreområdet -2.000

Sundhedsindsats - forebyggelige indlæggelser 3.700

Øget sundhedsindsats på ældreområdet 3.900

Tekniske ændringer

Lønfremskrivning -12.990

Sats- og takstregulering 4.167

Flytning af Fysioterapien Hammer Bakker 8.200

119


Udvalgte nøgletal samt aktivitets- og budgetforudsætninger

Nøgletal Befolkningsudvikling 67+ 2012 2013 2014 2015 2016

67-74 årige 14.284 15.105 15.828 16.465 16.950

Indeks 94,6 100,0 104,8 109,0 112,2

75-84 årige 9.968 10.230 10.436 10.601 10.888

Indeks 97,4 100,0 102,0 103,6 106,4

85+ 3.909 3.935 4.026 4.103 4.120

Indeks 99,3 100,0 102,3 104,3 104,7

I alt 67+ årige 28.161 29.270 29.175 30.132 30.968

Indeks 96,2 100,0 99,7 102,9 105,8

Udvalgte nøgletal samt aktivitets- og budgetforudsætninger* 2012 2013

Antal brugere af praktisk hjælp 8.450 -

- heraf antal brugere der har valgt privat leverandør 2.925 -

Gennemsnitligt antal leverede timer pr. uge pr. brugere 0,72 -

Antal brugere af personlig pleje 3.560 -

-heraf antal brugere der har valgt privat leverandør 480 -

Gennemsnitligt antal leverede timer pr. uge pr. brugere 4,86 -

Antal modtagere af madservice 1.650 1.350

- heraf antal brugere der har valgt privat leverandør 350 375

Brugerbetaling for udbragt mad (hovedret+biret), kr. 52,00 53,00

Brugerbetaling for døgnkost (plejehjemsboliger), kr. 97,00 98,75

Antal plejehjem(ultimo året) 42 43

Antal plejehjemsboliger(ultimo året) 1.717 1.794

Helhedsstillinger pr. plejehjem 1,0 -

Antal brugere af hjemmesygeplejen 5.000 -

Antal aktivitetscentre 40 38

Antal modtagere af træningstilbud (Serviceloven §86 + Sundhedsloven

§140)

3.950 4.200

* Budgetforudsætninger indenfor praktisk hjælp og personlig pleje m.m. afventer endelig udmøntning af indregnede

omprioriteringer og reduktioner.

Mål og resultatkrav

Forvaltningen har fælles målsætninger for hele forvaltningen, som også gælder

Ældreområdet. Disse målsætninger kan læses i indledningen.

120


Anlægsprojekter i 2013

1000 kr.

Fremtidens plejehjem, 75 boliger - serviceareal 3.900

Lundbyesgades plejehjem, 60 boliger - serviceareal 3.366

Lundbyesgades plejehjem, 60 boliger - boligdel 50.692

Plejehjem i Vest, 50 boliger - serviceareal -2.000

Aktivitetscentret Beltoften - tilbygning 1.500

Indretning Skipper Klement til demente 5.000

Der henvises i øvrigt til investeringsoversigten for 2013-16.

121


Sektor Tilbud for Handicappede

Budget - Sektor Tilbud for Handicappede

Beløb i 1.000 kr.

2012-p/l

2013-p/l

2012 2013 2014 2015 2016

Serviceudgifter

Udgifter 1.141.223 1.066.777 1.080.632 1.080.338 1.080.338

Indtægter -435.926 -369.227 -369.227 -369.227 -369.227

Refusion -3.200 -3.200 -3.200 -3.200 -3.200

Netto 702.097 694.350 708.205 707.911 707.911

Budgetgaranterede udg.

Udgifter 4.430 4.430 4.430 4.430 4.430

Indtægter 0 0 0 0 0

Refusion -53.315 -53.315 -53.315 -53.315 -53.315

Netto -48.885 -48.885 -48.885 -48.885 -48.885

Sektor i alt, nettodrift 653.212 645.465 659.320 659.026 659.026

Anlæg

Udgifter 95.321 6.550 0 0 0

Indtægter -24.437 -2.160 0 0 0

Netto 70.884 4.390 0 0 0

Sektor i alt, netto 724.096 649.855 659.320 659.026 659.026

Sektorens budget og formål

Vi fremmer borgerens mulighed for at leve en selvstændig tilværelse. Vi anerkender

og fremmer, at den enkelte borger har mulighed for at tage ansvar for eget liv og

egen livskvalitet.

På Handicapområdet tilbyder vi rådgivning, behandling og pædagogisk støtte til

udvikling af færdigheder, der styrker den enkelte i at leve et liv med samme

muligheder som alle andre

Driftsaktiviteter i 2013

Sektoren tilbud for handicappede omfatter de tilbud og ydelser, der er rettet mod

målgruppen handicappede. Sektoren er opdelt på forskellige målgrupper med

angivelse af nettobudget.

122


Driftsaktiviteter 2013

2012 2013

2012-p/l

1000 kr. pct.

2012-p/l

1000 kr. pct.

Serviceudgifter*

Bevillingsenhed Voksen/Handicap 606.097 92,8 615.048 95,3

Handicapafdelingen 96.000 14,7 79.302 12,3

Budgetgaranterede udgifter

Merudgifter SEL § 100 4.430 0,7 4.430 0,7

Refusion -53.315 -8,2 -53.315 -8,3

* Afventer endelig fordeling

Væsentlige budgetændringer fra 2012 til 2013 (drift)

Serviceudgifter

1.000 kr.

Serviceændringer

Demografisk udvikling 5.000

Borgerstyret Personlig Assistance 5.000

Effektivisering på botilbud -9.000

Robotstøvsugere i botilbud -700

Uvisiterede dagtilbud -300

Masterplan 2 3.687

Tekniske ændringer

Fysioterapien i Hammer Bakker overført til sektor Serviceydelser for ældre -8.200

Negativ lønregulering -430

Sats- og takstregulering 214

Lov- og cirkulæreprogram 594

123


Udvalgte nøgletal samt aktivitets- og budgetforudsætninger

Nøgletal 2012 2013 2014 2015 2016

Køb af pladser internt*1

Dagtilbud 411 460 460 460 460

Botilbud 453 466 466 466 466

Støttetilbud 827 843 843 843 843

Køb af pladser ekstrent

Dagtilbud 197 186 186 186 186

Botilbud 257 261 261 261 261

Støttetilbud 20 24 24 24 24

Salg af pladser

Dagtilbud 191 196 196 196 196

Botilbud 274 268 268 268 268

Støttetilbud 271 291 291 291 291

*1 Køb vedr. ÆH-borgere

Mål og resultatkrav

Forvaltningen har fælles målsætninger for hele forvaltningen, som også gælder

Handicapområdet. Disse målsætninger kan læses i indledningen.

Anlægsprojekter i 2013

1000 kr.

Døveområdet, serviceareal -960

Violen ombygges til børn og unge fra Ranum 2.550

Limfjordsværkstedet - ny placering 4.000

Der henvises i øvrigt til investeringsoversigten for 2013-16.

124


Sektor Myndighedsopgaver og administration

Budget - Sektor Myndighedsopgaver og administration

Beløb i 1.000 kr.

2012-p/l

2013-p/l

2012 2013 2014 2015 2016

Serviceudgifter

Udgifter 85.287 81.738 81.734 81.720 81.720

Indtægter

Netto 85.287 81.738 81.734 81.720 81.720

Sektorens budget og formål

at den

Vi fremmer borgerens mulighed for at leve en selvstændig tilværelse. Vi anerkender

og fremmer, at den enkelte borger har mulighed for at tage ansvar for eget liv og

egen livskvalitet.

Driftsaktiviteter i 2013

Myndighedsfunktionerne sikrer at der er en fælles og ensartet serviceniveau på

tværs af kommunen.

Administrationsafdelingen og Direktørens Sekretariat varetager overordnede

styrings-, udviklings- og planlægningsopgaver inden for økonomi, byggeri, IT og

personale. Hertil kommer analyse- og sekretariatsopgaver.

Driftsaktiviteter 2012

2012-p/l

mio. kr.

2012 2013*

pct.

2013-p/l

mio. kr.

pct.

Serviceudgifter

Myndighedsafdelingen 61,1 71,5 58,4 71,5

Administrationsafd. og sekretariat 24,2 28,5 23,3 28,5

I alt driftsaktiviteter 85,3 100 81,7 100,0

*Afventer endelig fordeling.

125


Væsentlige budgetændringer fra 2012 til 2013 (drift)

Serviceudgifter

Mio. kr.

Serviceændringer

Administrativ besparelse -3,0

Tekniske ændringer

Lønfremskrivning m.v. -0,1

Udvalgte nøgletal samt aktivitets- og budgetforudsætninger

Udvalgte nøgletal samt aktivitets- og budgetforudsætninger 2012 2013

Normeringer 168,6 162,4

- heraf myndighedsopgaver 121,4 117,3

- heraf administration, sekretariat mv. 47,2 45,1

* Afventer endelig fordeling

Mål og resultatkrav

Forvaltningen har fælles målsætninger for hele forvaltningen, som også gælder

Myndighed og administration. Disse målsætninger kan læses i indledningen.

126


Skole- og Kulturforvaltningen

Drifts- og anlægsramme for Skole- og Kulturforvaltningen

Beløb i 1.000 kr.

Drift 2013 Anlæg 2013

Udgift Indtægt Udgift Indtægt

Skoler 2.274.471 -257.214 53.600 0

Fritid 177.763 -20.658 26.000 0

Bibliotek 109.448 -15.403 0 0

Kultur 111.980 -3.177 11.286 0

Administration 47.775 0 0 0

I alt 2.721.437 -296.452 90.886 0

Skole- og Kulturforvaltningen er forvaltning for skole-, kultur-, biblioteks- og fritidssektoren.

Derudover er en række af kommunens større kulturelle institutioner tilknyttet

Skole- og Kulturforvaltningen. Styringsmæssigt er forvaltningens budget opdelt i 5

sektorer.

Sektorer og driftsområder i Skole- og Kulturforvaltningen

Skoler

Sektoren omfatter Folkeskoler, Skolepsykologisk Rådgivning, Skolefritidsordning, Specialskoler,

Specialpædagogisk bistand for voksne, Kulturskole, Ungdomsskole og Ungdommens Uddannelsesvejledning.

Fritid

Sektoren omfatter Folkeoplysning og tilskud til idrætsforeninger m.v.

Bibliotek

Sektoren omfatter Biblioteksvæsen.

Kultur

Sektoren omfatter tilskud til selvejende kulturelle institutioner.

Administration

Sektoren omfatter administrative opgaver.

127


Sektor Skoler

Budget - Sektor Skoler

Beløb i 1.000 kr.

2012-p/l

2013-p/l

2012 2013 2014 2015 2016

Serviceudgifter

Udgifter 2.295.120 2.270.814 2.243.337 2.244.670 2.244.109

Indtægter -249.458 -252.112 -252.390 -252.798 -252.236

Refusion -3.712 -3.712 -3.712 -3.712 -3.712

Netto 2.041.950 2.014.990 1.987.235 1.988.160 1.988.161

Budgetgaranterede udg.

Udgifter 3.659 3.657 3.657 3.657 3.657

Indtægter -1.390 -1.390 -1.390 -1.390 -1.390

Netto 2.269 2.267 2.267 2.267 2.267

Sektor i alt, nettodrift 2.044.219 2.017.257 1.989.502 1.990.427 1.990.428

Anlæg

Udgifter 53.600 27.500 0 0

Netto 53.600 27.500 0 0

Sektor i alt, netto 2.070.857 2.017.002 1.990.427 1.990.428

Sektorens budget og formål

Det er skolens opgave, i sin undervisning, fritidstilbud og øvrige virksomhed, at give

elever mulighed for at udvikle sig til selvstændige og livsduelige mennesker, der aktivt

kan indgå i et demokratisk samfund i stadig forandring. Derfor lægges der vægt

på oplysning om tilværelse, om samfundets indretning, naturen og historiens gang.

Skolen skal styrke børnenes undren og spørgelyst og deres lyst til at lære. Den skal

vise dem, at de kan udvikle holdninger og træffe valg, der hænger sammen med personlige

værdier.

Skolen skal være for alle uanset baggrund, evner og anlæg. Skolens hele virksomhed

skal sikre, at alle elever kan erhverve sig faglig viden, der giver dem mulighed for

fremtidig uddannelse, erhverv og et aktivt fritidsliv.

Der skal gives alle, børn som voksne, med psykiske eller fysiske handicap undervisningstilbud,

der svarer til det niveau den enkelte er i stand til at gennemføre og som

er med til at afhjælpe eller kompensere for det handicap den enkelte måtte have.

128


Driftsaktiviteter i 2013

Sektorens aktiviteter kan opdeles i følgende hovedgrupper:

Driftsaktiviteter 2013

2012 2013

2012-p/l

1.000 kr. pct.

2013-p/l

1.000 kr. pct.

Serviceudgifter

Folkeskolen 1.311.082 64,1 1.304.742 64,7

Serviceforanstaltninger 2.223 0,1 2.223 0,1

Sygehusundervisning 3.896 0,2 3.140 0,2

Skolopsykologisk Rådgivning 27.240 1,3 26.598 1,3

Skolefritidsordninger (DUS) 255.004 12,5 247.112 12,3

Befordring af skoleelever 24.414 1,2 24.768 1,2

Specialundervisning i regionale tilbud 22.570 1,1 22.678 1,1

Kommunale specialskoler 135.507 6,6 127.189 6,3

Betaling til private skoler 95.160 4,7 97.196 4,8

Elevtilskud til efterskoleophold 24.172 1,2 24.710 1,2

Ungdommens Uddannelsesvejled. 13.803 0,7 13.139 0,7

Specialpædagogisk bistand til

førskolebørn 14.066 0,7 14.069 0,7

Specialpædagogisk bistand - voksne 26.963 1,3 26.641 1,3

Ungdomsuddannelse for unge

med særlige behov 14.547 0,7 12.532 0,6

Aalborg Kulturskole 19.789 1,0 18.531 0,9

Ungdomsskolen 51.514 2,5 49.723 2,5

Budgetgaranterede udgifter

Erhvervsgrunduddannelser 2.269 0,1 2.267 0,1

I alt driftsaktiviteter 2.044.219 100 2.017.258 100

129


Væsentlige budgetændringer fra 2012 til 2013 (drift)

Serviceudgifter

1.000 kr.

Serviceændringer

IT i undervisningen 5.000

Normalområdet - ændring af elevfaktor -3.333

To sprogsområdet -3.750

Pædagogiske opgaver -1.250

Hospitalsundervisning -750

PPR -625

DUS -2.500

Special DUS -625

Landsbyordning -313

DUS 2 takst -898

Specialundervisning -6.338

Erhvervspraktik -625

Kompenserende voksenundervisning -500

STU - færre elever -2.000

Kulturskolen -750

Ungdomsskolen -1.667

Takststigning DUS -1.200

Takststigning Kulturskolen -51

Takststigning Ungdomsskolen -38

Tekniske ændringer

Lønfremskrivninger -14.966

Demografi 2.965

Lov- og cirkulæreændringer -673

Sats- og takstregulering 3.053

Intern husleje - Mou skole 64

Budgetgaranterede udgifter

1.000 kr.

Tekniske ændringer

Lønfremskrivning -2

Magistraten har i forbindelse med rammerne for budget 2013-16 fastsat en spareramme

for Skole- og Kulturudvalget på 2,5 % af lønsummen.

Sparerammen svarer til 42,1 mio. kr. i skolesektoren.

Skole- og Kulturudvalget har desuden prioriteret 5,0 mio. kr. til IT i undervisningen,

mens de resterende 4,5 mio. kr. af budgetønsket på 9,5 mio. kr. findes ved omprioritering.

Yderligere er der foretaget en besparelse på 1 mio. kr. på sektor skoler der

nedsætter besparelserne i sektor Bibliotek og sektor Fritid med 0,5 mio. kr. i hver

sektor. Den samlede spareramme for skolesektoren udgør derfor 48,1 mio. kr.

Udover den fastsatte spareramme skal der yderligere ske omprioriteringer på 7,0

mio. kr. inden for skolesektorens ramme til dækning af de stigende udgifter til energi

130


(forbrugsafgifter) samt 0,230 mio. kr. til BGK som omprioriteres inden for Kulturskolens

ramme.

Normalundervisningen reduceres med 8,0 mio. kr. på årsbasis (3,333 mio. kr. i 2012

som følge af 5/12-effekt). Besparelsen findes ved justering af elevfaktoren i timetildelingsmodellen

og omfatter derfor alle skoler og alle klassetrin.

På tosprogsområdet spares der 9,0 mio. kr. som indtænkes i en omorganisering af

området, hvor tilgangen fra inklusionsopgaven overføres hertil. Dermed lægges en

større del af ressourcerne ud til skolerne, der varetager opgaven, mens ressourcerne

til modtageklasser, to-kulturelle klasser (og – specialklasser) og modersmålsundervisning

bibeholdes centralt. I DUS får de tosprogede børn samme tildeling som øvrige

børn, mens der samtidig afsættes en særskilt pulje centralt til særligt støttekrævende

børn.

Specialundervisningen reduceres med 8,0 mio. kr. (6,338 mio. kr. i 2012). Reduktionen

opnås dels ved færre elever der benytter sig af tilbuddet om ekstra skoleår jf.

Statsforvaltningens afgørelse og dels som følge af den demografiske udvikling.

Som følge af forskydning i stigningen i antallet elever spares der også 2,0 mio. kr. på

STU.

PMC nedlægges sammen med dele af skoletjenesten og dramacentrets tilbud, hvilket

beløber dig til 3,0 mio. kr. (1,250 mio. kr. i 2012).

Hospitalsundervisningen reduceres med 0,750 mio. kr., som kan opnås uden ændring

i serviceniveauet, da en større del af eleverne kommer fra andre kommuner.

PPR’s organisation tilpasses i sammenhæng med evaluering af inklusionsindsatsen,

hvilket indebærer en besparelse på 1,5 mio. kr. (0,625 mio. kr. i 2012).

På DUS området ændres tilbuddet for 3. klasse-børnene til et mere klublignende tilbud,

der tilpasses den enkelte skole. Det indebærer en reduktion i grundnormering

pr. barn fra 2,14 time til 1,68 time, der reduceres i øvrige udgifter og forældrebetalingen

nedsættes. Besparelsen udgør 6,0 mio. kr. (2,5 mio. kr. i 2012).

For Special DUS nedsættes normeringen med en time, da hovedparten af børnene

afhentes før kl. 17, som der hidtil er normeret til. Reduktionen er på 1,5 mio. kr.

(0,625 mio. kr. i 2012)

DUS 2 taksterne stiger med 100 kr. pr. måned, hvilket giver en merindtægt på 0,898

mio. kr. Taksten vil i 2013 så være 611 kr. pr. måned i 10 måneder.

På de 9 landsbyordninger fjernes minimumsnormeringen på 30 børn, hvorved der

spares 0,750 mio. kr. årligt (0,313 mio. kr. i 2012).

Erhvervspraktikken for 8.- og 9. klasse-eleverne afskaffes, hvilket giver en besparelse

på 1,5 mio. kr. (0,625 mio. kr. i 2012). I besparelsen indgår også forholdsmæssige

reduktioner på ledelse og administration.

131


Den kompenserende voksenundervisning reduceres med 0,5 mio. kr. ved at beskære

antallet af pladser i dette tilbud.

Endelig tildeles Ungdomsskolen og Kulturskolen hver især en rammebesparelse på

henholdsvis 4,0 mio. kr. (2 mio. kr. i 2012) og 0,750 mio. kr. hvor de respektive bestyrelser

kommer med indstilling til udmøntningen af besparelsen.

Udvalgte nøgletal samt aktivitets- og budgetforudsætninger

Folkeskoler 2012 2013

Antal elever:

Børnehaveklasse 1.928 1.976

1.-7. klasse 12.602 12.718

8.-9. klasse 3.352 3.411

10. klasse 568 420

I alt 18.450 18.525

Serviceforanstaltninger 2012 2013

1.000 kr. 1.000 kr.

Tilskud til feriekolonier:

Børnenes Kontor 873 873

Hasserisskolernes Lejrhytte 85 85

Sundby-Hvorup Skolernes Feriekoloni 237 237

Syge- og hjemmeundervisning 2012 2013

Gennemsnitligt antal elever årligt 200 200

Skolefritidsordninger 2012 2013

Antal:

DUS 6-9 årige 6.540 6.599

DUS 2 1.171 1.171

Landsbyordning 309 309

Handicappede (Aalborg Kommune) 215 215

Handicappede (Andre kommuner) 84 84

Flygtninge 370 370

Vuggestuepladser 12 12

Kommunale Specialskoler

Antal elever:

Aalborg

Kommune

2012 2013

Andre

Kommuner

Aalborg

Kommune

Andre

Kommuner

Specialklasser i folkeskolen 373 49 350 41

Godthåbskolen 16 0 16 0

Titanskolen 16 0 16 0

Egebakken 32 41 26 40

Kollegievejens skole 47 14 41 13

I alt 484 104 449 94

132


Bidrag til statslige og private skoler

2012 2013

Takst Antal Takst Antal

Elever i private skoler 34.016 2.604 34.053 2.618

Elever i private skolefritidsordninger 10.826 906 10.967 920

Tilskud efterskoler og ungdomskostskoler

2012 2013

Takst Antal Takst Antal

Elever på efterskole 34.432 736 34.880 707

Elever med specialtilskud 4.000 60 4.000 60

Specialpædagogisk bistand til børn i forskolealderen 2012 2013

Antal:

Børn, der modtager talepædagogisk bistand 510 522

Børn i specialbørnehaver 37 48

Børn i forskellige former for regionale tilbud 48 48

Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 2012 2013

Gennemsnitligt antal elever årligt 70 70

Aalborg Kulturskole

2012 2013

Elevantal Venteliste Elevantal Venteliste

Musikgrundskolehold/legestue 1.159 113 1.130 181

Instrumentalundervisning 2.543 606 2.660 539

Billedkunst 664 124 647 191

Drama 296 56 221 71

Kor/sammenspil 350 20 350 90

I alt 5.012 919 5.008 1.072

Ungdomsskolevirksomhed 2012 2013

Antal elever:

Holdelever 9.000 9.000

Cpr.-elever 5.800 5.900

Klubmedlemmer 3.400 3.500

Ung Aalborg Uddannelsescenter 240 300

Mål og resultatkrav

Det er målet, at alle skoler, fritidsordninger og øvrig virksomhed inden for sektoren

arbejder for at gennemføre byrådets vedtagne Børn og Unge politik.

Det er målet, at samtlige skoler i Aalborg Kommune lever op til målene i ”Fælles

Skolebeskrivelse”.

Det er målet, at samtlige fritidsordninger i Aalborg Kommune lever op til intentionerne

i ”DUS indholdsplan”.

133


Anlægsprojekter i 2013

1.000 kr.

Vedligeholdelsesplan, skoler 39.000

Tilgængelighed, skoler 1.500

Legepladsrenovering, skoler 1.000

Nibe skole 4.100

Stolpedalsskolen 8.000

Der henvises i øvrigt til investeringsoversigten for 2013-16.

134


Sektor Fritid

Budget - Sektor Fritid

Beløb i 1.000 kr.

2012-p/l

2013-p/l

2012 BF 2013 BO 2014 BO 2015 BO 2016

Serviceudgifter

Udgifter 172.190 177.763 178.063 178.960 178.961

Indtægter -20.561 -20.658 -20.658 -20.658 -20.658

Netto 151.629 157.105 157.405 158.302 158.303

Sektor i alt, nettodrift 151.629 157.105 157.405 158.302 158.303

Anlæg

Udgifter 26.000 5.000

Indtægter

Netto 26.000 5.000 0 0

Sektor i alt, netto 183.105 162.405 158.302 158.303

Sektorens budget og formål

Formålet med bevillingen er drift af fritidsfaciliteter, støtte til frivilligt folkeoplysende

foreningsarbejde og folkeoplysende voksenundervisning i henhold til Folkeoplysningsloven

- herunder støtte til daghøjskoler - samt øvrige fritidsforanstaltninger.

Driftsaktiviteter i 2013

Driftsaktiviteter 2013

2012 2013

2012-p/l

1.000 kr. pct.

2013-p/l

1.000 kr. pct.

Serviceudgifter

Idræts- og svømmehaller +

ejendomme til fritidsaktiviteter m.v. 93.986 62,0 100.542 64,0

Folkeoplysning og Fritidsaktivteter

m.v. 55.796 36,8 54.716 34,8

Andre udgifter udenfor

Folkeoplysningsloven 1.847 1,2 1.847 1,2

I alt driftsaktiviteter 151.629 100 157.105 100

Væsentlige budgetændringer fra 2012 til 2013 (drift)

135


Serviceudgifter

1.000 kr.

Serviceændringer

Afledt drift Atletikhal 200

Gigantium, drift 500

Flytning af rengøring fra Kunsthal Nord til Nordkraft 60

Takststigning -97

Besparelse på idræts- og svømmehaller og klubhuse -600

Besparelse Folkeoplysningsudvalgets område -597

Besparelse Selvejendehaller, drift -447

Besparelse Aftenskoler -480

Tekniske ændringer

Lønjustering - art 1.1 -234

Intern husleje, Gigantium 6.800

Fritidsområdet skal spare 2.124 mio.kr. som finansieres ved besparelse på idræts- og

svømmehaller og klubhuse (0,600 mio.kr.), foreningsområdet (0,597 mio. kr.), Aftenskoler

(0,480 mio. kr.), selvejende haller (0,447 mio.kr.) – med den undtagelse at Nr.

Sundby Idrætscenter friholdes (0,200 mio.kr.) Folkeoplysningsudvalget kommer med

konkret forslag til udmøntning af besparelse på henholdsvis folkeoplysnings- og aftenskoleområdet.

Nye initiativer finansieriet indenfor sektorens budgetramme

1.000 kr.

SMIL-projektet. Sund mad i idrætslivet 150

DIF - Frikommune forsøg. Kortlægning/analyse af arbejdsgang mellem foreninger

og forvaltningen 50

Atletikhal, der er øremærket 1 mio.kr fra Prioriteringskataloget til Atletikhal 1.000

Udvalgte nøgletal samt aktivitets- og budgetforudsætninger

136


Tilskudsberettigede foreninger 2008 2009 2010 2011

Antal foreninger

Idrætsforeninger 260 264 272 279

Børne- og ungdomskorps 68 66 64 63

Øvrige foreninger 180 179 176 184

Antal medlemmer under 25 år

Idrætsforeninger 30.146 30.709 31.432 31.365

Børne- og ungdomskorps 2.747 2.761 2.773 2.699

Øvrige foreninger 3.437 2.923 3.374 3.983

Antal medlemmer over 25 år

Idrætsforeninger 33.081 33.144 34.587 34.377

Børne- og ungdomskorps 822 851 879 898

Øvrige foreninger 10.197 9.678 10.714 12.298

Antal aftenskoler 34 34 30 29

Antal undervisningstimer 63.534 62.722 63.526 67.653

Antal foredrag 562 547 439 526

Antal deltagere (undervisning) 27.966 29.387 30.748 35.192

Antal deltagere (foredrag) 14.727 13.289 11.893 9.734

Antal årselever - daghøjskoler

AOF Daghøjskole 120 55 54 40

Kvindedaghøjskolen 44 59 57 79

Sind Daghøjskole 74 91 76 74

Daghøjskolen Fokus 129 143 206 180

137


Udvalgte nøgletal samt aktivitets- og budgetforudsætninger 2012 2013

Kommunale haller:

Svømmehaller- og sale 6 7

Idrætshaller 26 27

Idrætshal (Gigantium) 1 1

Storhal (Gigantium) 1 1

Isarena (Gigantium) 1 1

Skøjtehal (Gigantium) 1 1

Gymnastikhaller 1 1

Ridehaller 2 2

Gymnasium haller 3 4

Kommunale haller, i alt 42 45

Selvejende / private haller:

Idrætshaller 18 18

Svømmehaller 2 2

Bowlinghaller 1 1

Squashhal 1 1

Tennishaller 3 3

Ridehaller 9 9

Selvejende / private haller, ialt 34 34

Haller, i alt 76 79

Mål- og Resultatkrav

Målene for Fritidspolitikken i Aalborg Kommune tager udgangspunkt i følgende fokuspunkter:

Kvalitet

Aalborg kommune vil med sin fritidspolitik fremme kvaliteten i fritidstilbuddene for

derved at skabe flere aktive borgere i foreninger og aftenskoler.

Miljø og Rammer

Aalborg kommune vil sikre fritidslivet egnede rammer og skabe en bæredygtig og

fleksibel anvendelse af alle fritidsfaciliteter.

Sundhed

Aalborg kommune vil med sin fritidspolitik opnå, at flere borgere bliver fysiske aktive.

Anlægsprojekter i 2013

138


1.000 kr.

Medfinansiering af lokale initiativer 1.000

Rammebeløb til større løbende indv. og udv. Vedl. Idræts- og svømmehaller 4.000

Atletikhal 13.000

Nr. Sundby Idrætscenter 8.000

Der henvises i øvrigt til investeringsoversigten for 2013-2016.

139


Sektor Bibliotek

Budget - Sektor Bibliotek

Beløb i 1.000 kr.

2012-p/l

2013-p/l

2012 2013 2014 2015 2016

Serviceudgifter

Udgifter 110.770 109.448 109.430 109.358 109.358

Indtægter -15.403 -15.403 -15.403 -15.403 -15.403

Refusion

Netto 95.367 94.045 94.027 93.955 93.955

Sektor i alt, nettodrift 95.367 94.045 94.027 93.955 93.955

Anlæg

Udgifter 1.500

Indtægter

Netto 1.500 0 0 0 0

Sektor i alt, netto 96.867 94.045 94.027 93.955 93.955

Sektorens budget og formål

Aalborg Bibliotekernes opgave er at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet

ved at stille bøger, musik, multimedier, Internet-adgang, elektroniske ressourcer

og andre egnede materialer til rådighed.

Aalborg Bibliotekerne består af et hovedbibliotek samt en decentral lokalbiblioteksstruktur

med lokalbiblioteker og bogbusser. Benyttelsen af digitale medier er stærkt

stigende. Det gælder især ebøger og netlydbøger samt musik og film på nettet. Også

bibliotekernes elektroniske tidsskrifter og aviser og andre e-ressourcer (databaser) er

efterspurgte tilbud.

Driftsaktiviteter i 2013

Sektorens budget er opdelt i to hovedkategorier. Den samlede biblioteksvirksomhed

indeholder hovedbiblioteket, lokalbibliotekerne, bogbusserne samt de fælles funktioner

på tværs af lokaliteterne. Sekretariat og administration er budgetmæssigt placeret

for sig selv.

Driftsaktiviteter 2013

2012 2013

2012-p/l

1.000 kr. pct.

2013-p/l

1.000 kr. pct.

Serviceudgifter

Biblioteksvirksomhed 91.982 96,5 90.666 96,4

Administration 3.385 3,5 3.379 3,6

I alt driftsaktiviteter 95.367 100 94.045 100

140


Væsentlige budgetændringer fra 2012 til 2013 (drift)

I forbindelse med budget 2013 foretages lønsumsreduktionen ved at undlade at

igangsætte planlagte tiltag vedrørende fleksible bibliotekstilbud. I forhold til den stigende

benyttelse af digitale medier og licencer afsættes der yderligere kr. 0,2 mio. til

formålet.

Serviceudgifter

1.000 kr.

Serviceændringer

Undlade igangsættelse af fleksible bibliotekstilbud -1.400

Digitale medier 163

Tekniske ændringer

Lønfremskrivning -616

Sats- og takstregulering 74

Lov om offentlig digital post -66

Udvalgte nøgletal samt aktivitets- og budgetforudsætninger

Nøgletal (mio. enheder) 2012 2013 2014 2015 2016

Antal årlige udlån 1.8 1.8 1.9 1.9 1.9

Antal årlige besøg 1.9 1.9 2.0 2.0 2.1

Antal besøg på hjemmesiden 1.0 1.1 1.1 1.2 1.2

Udlånet fra bibliotekerne skifter i høj grad karakter i disse år. Der lånes fortsat mange

bøger og andre fysiske materialer ud, her kan der kun spores en meget svag tilbagegang.

De digitale bibliotekstilbud supplerer i større og større grad den fysiske materialesamling

og går ind og erstatter et fysisk udlån. Det betyder at bibliotekets statistik

undergår en forandring, så såvel de fysiske udlån som de digitale udlån bliver registreret

og talt med i statistikken.

Borgerne i Aalborg benytter bibliotekerne til mange forskellige formål. Mange kommer

for at låner materialer, eller hente bestilte mateialer. Mange bruger biblioteket

som mødested, som det sted, hvor der er adgang til det offentlige Danmark og der,

hvor det er muligt at få hjælp til at navigere og benytte det digitale Danmark. Desuden

betyder den lange åbningstid på lokalbibliotekerne, at borgerne kan benytte bibliotekets

tilbud, når det passer dem bedst. Derfor forventers en stadig stigning i besøgstallet

på bibliotekerne. Fra 2013 etableres der selvbetjening på det sidste af de

13 lokalbiblioteker, nemlig biblioteket i Storvorde

Aalborg Bibliotekernes hjemmeside er indgangen til alle bibliotekets tilbud, både de

fysiske såsom lån af materialer, deltagelse i aktiviteter og lokalebooking og de mange

digitale bibliotekstilbud.

141


Mål- og Resultatkrav

Skole- og Kulturudvalget har i december 2011 godkendt flg. visioner for perioden

2012-2014:

Aalborg Bibliotekerne vil

udvikle bibliotekstilbuddet i takt med samfundsudviklingen, teknologi- og medieudviklingen

og det ændrede brugermønster

fastholde den brede biblioteksbenyttelse og udvikle nye tilbud til brugerne

udnytte teknologiens muligheder for at nå nye brugergrupper

eksperimentere med nye formidlingsformer, der er mere relationelle, og som

inddrager og aktiverer brugerne

Fire temaer skal i perioden underbygge visionen

Viden og oplevelser

Borgernes behov for overblik og sammenhæng i forhold til de store mængder af information

skal understøttes.

Det enkelte bibliotek skal være et foretrukket rum for inspiration, fordybelse, læring,

kultur og oplevelse.

Bibliotekerne skal gennem partnerskaber internt i kommunen bidrage til at gennemføre

Aalborg Kommunes tværgående politikker.

Inspiration og læring

Bibliotekerne skal gennem attraktive, inspirerende og involverende tilbud understøtte

borgernes livslange læring og kompetenceudvikling.

Bibliotekerne skal gennem målrettede tilbud styrke borgernes it-kompetencer.

Bibliotekerne skal bidrage til at fremme børns, unges og voksnes læsefærdigheder.

Medier og medieudvikling

Der skal tilbydes et bredt udvalg af traditionelle materialer (bøger, musik og film) og

nye medieformer (netmedier), som i form og indhold appellerer til mange forskellige

målgrupper.

Der skal gennem aktiviteter og arrangementer arbejdes med forskellige måder at

formidle medieindholdet på.

Aalborg Bibliotekerne vil indgå i etableringen af Danskernes Digitale Bibliotek.

Biblioteksindretning

Bibliotekernes indretning skal i sig selv give overraskelser, oplevelser og læring –

både i det fysiske og det digitale rum.

Aalborg Bibliotekerne skal kunne genkendes i farver og indretning og i fysisk og digital

præsentation.

142


Sektor Kultur

Budget - Sektor Kultur

Beløb i 1.000 kr.

2012-p/l

2013-p/l

2012 BF 2013 BO 2014 BO 2015 BO 2016

Serviceudgifter

Udgifter 112.128 111.980 111.977 111.961 111.961

Indtægter -502 -502 -502 -502 -502

Refusion -2.675 -2.675 -2.675 -2.675 -2.675

Netto 108.951 108.803 108.800 108.784 108.784

Sektor i alt, nettodrift 108.951 108.803 108.800 108.784 108.784

Anlæg

Udgifter 11.386 46.386

Indtægter 0 -35.000

Netto 11.386 11.386 0 0

Sektor i alt, netto 120.189 120.186 108.784 108.784

Sektorens budget og formål

Med baggrund i Teaterloven, Musikloven, Filmloven, Museumsloven, Lov om zoologiske

haver, Lov om offentlige arkiver m.fl. åbnes der muligheder for, at kommunerne

kan forestå eller yde tilskud til kulturel virksomhed med eller uden statstilskud. Kulturen

omfatter dels tilskud til de store kulturinstitutioner og dels tilskud til musiske arrangementer,

kulturelle aktiviteter samt et ikke disponeret rammebeløb, der bevilges

af Skole- og Kulturudvalget efter ansøgning.

143


Driftsaktiviteter i 2013

Driftsaktiviteter 2013

2012 2013

2012-p/l

1.000 kr. pct.

2013-p/l

1.000 kr. pct.

Serviceudgifter

Museer 17.394 16,0 16.364 15,0

Teatre 7.995 7,3 7.664 7,0

Musikarrangementer 41.627 38,2 42.370 38,9

Kulturelle opgaver i øvrigt 41.935 38,5 42.405 39,0

I alt driftsaktiviteter 108.951 100 108.803 100

Væsentlige budgetændringer fra 2012 til 2013 (drift)

Serviceudgifter

1.000 kr.

Serviceændringer

Den Vestdanske filmpulje 610

Udvandrerarkivet 180

Kulturelle aktiviteter 796

Flytning af rengøring fra Kunsthal Nord til Nordkraft -60

Besparelse, Kulturnatten -100

Besparelse, MUSAM -100

Besparelse, Aalborg kammermusikforening -60

Besparelse, Nørresundby/Sundby Hvorup lokalhistorisk forening -19

Besparelse, lønfremskrivning af statstilskud -600

Besparelse, Sundbysamlingerne -600

Besparelse, Kulturelle institutioner -363

Besparelse, Selvejende institutioner -2.253

Tekniske ændringer

Lønjustering - art 1.1 -91

Tilskuddet til Kulturnatten bortfalder. Tilskuddet til MUSAM nedsættes, der gennemføres

evaluering af den nuværende ordning. Tilskud til Aalborg kammermusikforening

bortfalder. Nørresundby/Sundby Hvorup lokalhistorisk forening sidestilles med andre

arkiver. Teknisk regulering af tilskuddet til Symfoniorkestret. Tilskud til Sundbysamlingerne

nedsættes, det resterende tilskudsbeløb afsættes til dækning af eventuelle

nødvendige udgifter. De kommunale kulturelle institutioner (Aalborg Stadsarkiv, Trekanten,

Kunstværket og Nordkraft Event) reduceres med samme procent som de

selvejende institutioner. De selvejende institutioner bespares forholdsvis efter driftstilskud.

144


Udvalgte nøgletal samt aktivitets- og budgetforudsætninger

145


Der ydes driftstilskud til følgende institutioner: 2013

Beløb i 1.000 kr.

Museer

KUNSTEN 6.619

Nordjyllands Historiske Museum 8.930

Sundby Samlingerne 175

SPRINGEREN - Maritimt Oplevelsescenter 559

Teatre

Teater Nordkraft 9.882

Musikarrangementer

Aalborg Symfoniorkester 27.437

Rytmisk musik (MUSAM) 388

Aalborggarden 166

Musikforeningen Skråen 2.534

Studenterhuset 1.077

Tusindfryd 408

Huset som rytmisk spillested 415

Den Blå Festival 110

Aalborg Internationale Guitarfestival 70

Musikkens Hus 9.811

Vendsyssel Festival 25

Nordjyllands Unge Tonekunstnere 40

Nordjysk Sangselskab 25

Musik foreningen Nordboerne, Kelterne og Økologerne 130

Metal Festival 100

Nibe Festival 250

Andre kulturelle opgaver

Aalborg Stadsarkiv (inkl. huslejeordning) 6.480

Aalborg Zoologiske Have 13.508

Huset 4.679

Kino Nibe 48

Nibe Museum 154

Utzon-Centret 1.949

Vikingegruppen på Lindholm Høje 39

Urania observatorium 139

Karneval i Aalborg 250

Kunstpavillonen 54

Nørresundby/Sundby Hvorup Lokalhistoriske Forening 15

Kulturelle aktiviteter 1.715

Det hemlige teater 1.262

Godthåb hammerværk 140

Biffen i Nordkraft 148

Trekanten (inkl. huslejeordning) 6.419

Aalborg Operafestival 399

Kunsthal Nord 1.717

Dunkelfolket 30

Den Vestdanske filmpulje 610

Kulturaftale Nordjylland 146

635


Mål- og Resultatkrav

Mål og resultatkrav er inkluderet i kontrakterne, der er indgået med de enkelte kulturinstitutioner.

Anlægsprojekter i 2013

1.000 kr.

Musikkens hus 10.986

ZOO Vedligeholdelse 400

Der henvises i øvrigt til investeringsoversigten for 2013-16.

147


Sektor Administration

Budget - Sektor Administration

Beløb i 1.000 kr.

2012-p/l

2013-p/l

2012 2013 2014 2015 2016

Serviceudgifter

Udgifter 48.279 47.775 47.756 47.683 47.683

Indtægter 0 0 0 0 0

Netto 48.279 47.775 47.756 47.683 47.683

Sektor i alt, netto 48.279 47.775 47.756 47.683 47.683

Sektorens budget og formål

Sektorens formål er administration af Skole- og Kulturforvaltningen samt drift at udvalg,

råd m.v. der hører under Skole- og Kulturforvaltningen. Hertil kommer drift af

administrationsbygningen, Godthåbsgade 8, Nørresundby.

Driftsaktiviteter i 2013

Driftsaktiviteter 2013

2012 2013

2012-p/l

1.000 kr. pct.

2013-p/l

1.000 kr. pct.

Serviceudgifter

Udvalg og råd 475 1,0 474 1,0

Administrationsbygning 5.906 12,2 5.904 12,4

Sekretariat og forvaltninger 41.898 86,8 41.397 86,6

I alt driftsaktiviteter 48.279 100 47.775 100

148


Væsentlige budgetændringer fra 2012 til 2013 (drift)

Serviceudgifter

1.000 kr.

Serviceændringer

Lønsumsreduktion -1.102

Tekniske ændringer

Lønfremskrivninger -391

Lov om offentlig digital post -66

Udvalgte nøgletal samt aktivitets- og budgetforudsætninger

Personalenormering 2012 2013

Antal normeringer:

Administrationsbygning 6,35 6,35

Administration incl. elever 78,59 76,59

Mål og resultatkrav

Det er målet, at borgerne skal opleve, at de får en kompetent og uvildig rådgivning

og vejledning, der gør dem i stand til at udnytte de tilbud og valgmuligheder,

forvaltningen stiller til rådighed.

Det er målet, at de udmeldte frister for sagsbehandling på de forskellige serviceområder

overholdes.

Kommunens leverandører skal opleve en kompetent, uvildig og smidig samarbejdspartner.

Forvaltningens decentrale enheder skal opleve en kompetent rådgiver og sparringspartner,

der kan støtte enhederne i deres opgaveløsning.

149


Forvaltningen for Sundhed og Bæredygtig Udvikling

Drifts- og anlægsramme for Forvaltningen for Sundhed og Bæredygtig Udvikling

Beløb i 1.000 kr.

Drift 2013 Anlæg 2013

Udgift Indtægt Udgift Indtægt

Sektor: Sundhed 671.756 10.000

Sektor: Bæredigtig Udvikling og Landdistrikter 8.916 -25 32.500

Sektor: Kollektiv trafik 289.881 -128.189 500

Sektor: Administration 25.344

I alt 995.897 -128.214 43.000 0

Forvaltningen for Sundhed og Bæredygtig Udvikling varetager en bred vifte af opgaver

indenfor sundhed, kollektiv trafik, udvikling af landdistrikter, bæredygtighed og

arbejdsmiljø.

Sektorer og driftsområder i forvaltningen for Sundhed og Bæredygtig Udvikling

Sundhed

Denne sektor omfatter udgifter til medfinansiering af regionale sygehusbehandlinger, sygesikringsydelser,

udgifter til ambulant specialiseret genoptræning efter udskrivelse fra sygehus, udgifter

til vederlagsfri fysioterapi, samt sundhedsfremme og forebyggelse herunder Sundhedscenter

Aalborg.

Bæredygtig udvikling og landdistrikter

Denne sektor omfatter udgifter til udvikling af landdistrikter, bæredygtighed, energibesparende

foranstaltninger, støtte til frivilligt socialt arbejde, samt kvarterværkstedet.

Kollektiv trafik

Denne sektor omfatter udgifter til NT for drift af den kollektive trafik samt trafikplanlægning.

Administration

Denne sektor omfatter sekretariatsbetjening af råd, AK arbejdsmiljø, HR, kørselskontor og administration.

Fokusområder Budget 2013-16

På sundhedsområdet er der i økonomiaftalen for 2013 afsat midler til en styrket

sundhedsindsats. Aalborg kommune har i alt fået tildelt 10,5 mio. kr. hvoraf de 6,6

mio. kr. skal udmøntes af forvaltningen for Sundhed og Bæredygtig Udvikling. Disse

midler vil kunne styrke indsatsen rettet mod borgere med muskel og skelet sygdomme

og give mulighed for nye tilbud til borgere der er langvarigt syge med slidgigt,

sukkersyge og forskellige lungesygdomme. Samtidig er det aftalt, at der skal igang-

150


sættes udvikling af integrerede løsninger på tværs af sundhedsområdet således at

patienten og den bedste mulige brug af de samlede ressourcer sættes i centrum.

Udgifterne til specialiseret genoptræning og vederlagsfri fysioterapi stiger fortsat med

8-10 % årligt p.g.a. af flere henvisninger fra lægerne. Der vil i det kommende år fortsat,

gennem aktiv dialog med læger og terapeuter, være fokus på at få bremset den

vækst der ligger udover den almindelige demografiske tilvækst.

På grund af stigende operatøromkostninger til den kollektive trafik er det ikke muligt

at opretholde den nuværende busdrift. Derfor skal der reduceres i serviceniveaet

med 10,2 mio. kr. fra 2013. Det betyder nedlæggelse af metrobusserne 5 og 6 samt

servicebusserne 2,3 og 4 fra begyndelsen af 2013. Der sker endvidere ændringer på

linierne 15 og 16 og metrobus 1 medio 2013 og endelig forlænges sommerferiekøreplanen

med 14 dage.

I forbindelse med letbaneprojektet er der i budgettet afsat 2,25 mio. kr. til kommunens

andel af udgifterne til en VVM redegørelse i 2014-15.

Stigning i udgifterne på blandt andet specialiseret genoptræning og vederlagsfri fysioterapi

har desuden medført, at forvaltningen har måttet gennemføre en reduktion

på samlet 4,5 mio. kr.. Det har blandt andet betydet reduktion af midlerne til administration,

trafikplanlægning, sundhedstilbud samt til frivilligt socialt arbejde.

I 2013 vil der fortsat blive sat fokus på de energibesparende foranstaltninger i de

kommunale bygninger som f.eks. institutioner, skoler og haller. Bevillingen til foranstaltningerne

forøges med 10 mio. kr. årligt, idet den årlige ramme til solcelleanlæg

hæves fra 5 til 15 mio. kr. fra 2013. Samtidig vil der også være øget fokus på at udnytte

mulighederne for at opnå yderligere energibesparelser ved at bruge ESCOmodellen,

som er en offentligt – privat samarbejdsmodel. Investeringerne i solceller

lånefinansieres og tilbagebetalingen sker via de opnåede besparelser. Samtidig sikrer

investeringerne, at Aalborg kommune kan opnå de ønskede reduktioner i CO 2

udledningen. Derudover kan det bidrage til at opnå CO 2 neutrale skoler indenfor en

kort årrække.

151


Sektor Sundhed

Budget - Sektor Sundhed

Beløb i 1.000 kr.

2012-p/l

2012 2013 2014 2015 2016

Serviceudgifter

Udgifter 661.950 671.756 673.195 673.195 673.195

Indtægter 0 0 0 0 0

Netto 661.950 671.756 673.195 673.195 673.195

Anlæg

Udgifter 10.000 -4.000

Indtægter

2013-p/l

Sektorens budget og formål

Sektor Sundhed rummer en afregningsdel, hvor langt hovedparten af udgifterne vedrører

medfinansiering af de regionale sygehusbehandlinger og sygesikringsydelser

og en mindre del finansiering af specialiseret genoptræning efter sygehusudskrivning

og vederlagsfri fysioterapi.

Herudover er det et formål at varetage og igangsætte sundhedsfremmende og forebyggende

indsatser, bl.a. i samarbejde med fagforvaltningerne og Region Nordjylland.

Rammerne for samarbejdet er, udover sundhedsloven, Aalborg Kommunes

sundhedspolitik og sundhedsaftalerne med Region Nordjylland.

Sundhedsindsatsen skal medvirke til at opfylde kommunens vision om, at ”Aalborg

Kommunes har de bedste rammer og betingelser for, at alle borgere kan leve et godt,

langt, sundt og aktivt liv”. Herudover indeholder sundhedspolitikken en række konkrete

3 årige mål i forhold til selvvurderet helbred, genindlægger samt KRAM-faktorerne,

fordi disse har den største betydning for de fleste folkesygdomme.

I samarbejde med Region Nordjylland arbejdes det målrettet med at få koordineret

indsatsen med sygehus og praktiserende læger, når det gælder kronikergrupper,

hjælpemidler, sindslidende, sundhedsfremme og forebyggelse.

152


Driftsaktiviteter i 2013

Driftsaktiviteter 2013

2012 2013

2012-p/l

1.000 kr. pct.

2013-p/l

1.000 kr. pct.

Serviceudgifter

Aktivitetsbestemt medfinansiering 592.293 89,5 593.857 88,4

Specialiseret genoptræning 6.952 1,1 7.554 1,1

Vederlagsfri fysioterapi 36.300 5,5 39.738 5,9

Sundhedsfremme og forebyggelse 22.590 3,4 26.820 4,0

Forebyggende hjemmebesøg 3.815 0,6 3.787 0,6

I alt driftsaktiviteter 661.950 100 671.756 100

Væsentlige budgetændringer fra 2012 til 2013 (drift)

I økonomiaftalen for 2013 er der afsat midler til en styrket sundhedsindsats. Midlerne

vil styrke indsatsen rettet mod borgere med muskel og skelet sygdomme og give mulighed

for nye tilbud til borgere der er langvarigt syge med slidgigt, sukkersyge og

forskellige lungesygdomme.

Serviceudgifter

1.000 kr.

Serviceændringer

Styrket sundhedsindsats - Økonomiaftale 2013 6.600

Specialiseret genoptræning 1.000

Vederlagsfri fysioterapi 2.500

Aktivitetsbestemt medfinansiering 3.086

Tilpasning af ramme - Sundhedsfremme pulje -1.000

Tilpasning af ramme - Sundhedscenter -1.000

Forebyggelse af indlæggelser med ÆH -3.700

Tekniske ændringer

Lov og cirkulæreprogram - medfinansiering 4.676

Lov og cirkulæreprogram - Kræftplan III (50% ÆH) 569

Lov og cirkulæreprogram - specialiseret genoptræning -564

Lønfremskrivning - regulering 2012 -88

Overflytning af medarbejdere til Sundhedscenter (2 fuldtidsnormeringer) 1.045

Sats- og takstregulering 655

Demografi 449

Udgifterne til specialiseret genoptræning og vederlagsfri fysioterapi stiger fortsat med

8-10 % årligt p.g.a. af flere henvisninger fra lægerne. Det medfører at der, udover

demografi og satsregulering, tilføres 1,0 mio. kr. til specialiseret genoptræning og 2,5

153


mio. kr. til den vederlagsfri fysioterapi. Der vil i det kommende år fortsat, gennem aktiv

dialog med læger og terapeuter, være fokus på at få bremset den vækst, der ligger

udover den almindelige demografiske tilvækst.

Sundhedsfremme puljen og Sundhedscenteret tilføres 2,0 mio. kr. mindre i budget

2013 og overslagsårene, som følge af tilpasning til den overordnede budgetramme.

På medfinansieringsudgifterne til sundhedsvæsnet er der indarbejdet en besparelse

på 3,7 mio. kr. som følge af igangsættelse af telemedicin for borgere med KOL, samt

Ældre og Handicap forvaltningens indsats for at forebygge indlæggelser. Besparelsen

er overført til Ældre og Handicap forvaltningen til finansiering af indsatsen.

Udvalgte nøgletal samt aktivitets- og budgetforudsætninger

I budgettet er det forudsat, at antallet af borgere der modtager vederlagsfri fysioterapi

og specialiseret genoptræning vil ligge på niveau med det forventede antal modtagere

i 2012, dog korrigeret for den demografiske udvikling.

KL skønner at medfinansieringsudgiften stiger i 2013 sammenlignet med 2012, hvilket

vil øge udgiften pr. borger med ca. 50 kr. til 2.954 kr. pr. år. I 2013 er udgiften pr.

borger til sammenligning 3.432 kr. på landsplan.

Udvalgte nøgletal samt aktivitets- og budgetforudsætninger 2012 2013

Antal borgere der modtager specialiseret genoptræning 1.240 1.255

Antal borgere der modtager vederlagsfri fysioterapi 2.590 2.620

Medfinansieringudgifter pr. borger 2.903 2.954

Antal forløb kræftrehabilitering 200 300

Antal forløb hjerterehabilitering 270 400

Antal forløb KOL- rehabilitering 300 400

Antal forløb type-2-diabetes-rehabilitering 450 500

Mål- og Resultatkrav

Målene på sundhedsområdet fremgår bl.a. af Sundhedspolitikken for Aalborg Kommune

2012 – 2014. Sundhedspolitikken sætter rammen for de ansattes arbejde med

sundhed i Aalborg Kommune og fastsætter konkrete 3-årige mål på en række områder:

• Andelen af borgere (16+) der er fysisk aktive i deres fritid skal stige fra 82% til

88%. For gruppen uden erhvervsuddannelse er målet at stige fra 69% til 75%.

• Andelen af elever i 8. klasse, der er fysisk aktive mindst en time om ugen

uden for skoletiden, skal stige fra 85% til 90%.

154


• Andelen, der ikke ryger dagligt (16+) skal stige fra 81% til 85%. Specielt for de

16-19 årige er målet en stigning fra 85% til 90% mens målet for de ikke erhvervsaktive

er en stigning fra 71% til 75%.

• Andelen af elever i 6.-10. klasse, der ikke ryger dagligt, skal stige fra 90% til

95%.

• Andelen af borgere, der drikker under genstandsgrænserne på 14/21 skal stige

fra 89% til 92%.

• Der skal ske en udskydelse af de unges alkoholdebut.

• Andelen af overvægtige og svært overvægtige må ikke stige i forhold til 2011.

Opgaven for Sundhed- og Bæredygtig Udvikling er at understøtte opfyldelsen af målene

dels gennem at være politikformulerende og koordinerende for samarbejdet

med de øvrige forvaltninger, dels i samarbejde med fagforvaltningerne at være

igangsættende omkring aktiviteter, der understøtter opfyldelse af målene og dels at

udvikle tilbud primært på Sundhedscentret. Forvaltningen skal desuden koordinere

arbejdet om sundhedsaftaler både med regionen og internt i kommunen.

I de foregående år er der igangsat en lang række aktiviteter og projekter, mange med

Sunhedscenter Aalborg som udfører. Langt de fleste af disse aktiviteter fortsætter i

2013 og frem, ofte med egne mål- og resultatkrav.

Der er afsat 10,0 mio. kr. til indkøb af telemedicinsk udstyr i TelecareNord projektet.

Det medfører at op mod 700 borgere i Aalborg kommune får mulighed for at blive

hjemmemonitoreret, hvilket kan være med til at lette hverdagen, øge trygheden, og

undgå indlæggelser. Det nye udstyr kan måle borgerens helbredstilstand og gøre

denne viden tilgængelig for egen læge, sygehus og ældreplejen. Projektet er et nordjysk

samarbejde imellem praktiserende læger, sygehuse, Region Nordjylland og alle

11 kommuner.

Som tidligere nævnt enedes Regeringen og KL i økonomiaftalen om, at der skulle

ske en styrkelse af kommunernes arbejde med forebyggelse og hverdagsrehabilitering

for ældre samt indsatsen overfor mennesker med kronisk sygdom. Som følge

heraf afsættes 1,7 mio. kr. til forlængelse af eksisterende muskel/skelet tilbud mens

3,6 mio. kr. afsættes til nye tilbud til borgere med slidgigt i knæ og hofter, prædiabetes,

kronisk lungesyge samt multisyge. De resterende 1,3 mio. kr. anvendes ved udmøntningen

af forebyggelsespakkerne inden for tobak, alkohol, klamydiaopsporing

og mental sundhed.

I forbindelse med Kræftplan III og forløbsprogrammet for rehabilitering og palliation

for kræftramte er Sundhed og Bæredygtig Udvikling blevet tilført knap 0,6 mio. kr. til

at varetage rehabiliteringsopgaven.

Som en del af det borgernære sundhedsvæsen er der etableret et samarbejde mellem

Sundhed og Bæredygtig Udvikling og Ældre og Handicapforvaltningen med henblik

på strategisk udvikling af det nære sundhedsvæsen. Der arbejdes endvidere på

at udvide samarbejdet til også at omfatte Familie og Beskæftigelsesforvaltningen.

Indsatserne indenfor den borgerrettede forebyggelse udvikles forsat, herunder tilpasning

af Sundhedscentrets ydelser til særligt udsatte grupper i samarbejde med de

øvrige forvaltninger. Forvaltningen er også medspiller i kvarterløftprojekter i kommu-

155


nen og har bl.a. indhentet midler fra satspuljen i perioden 2010-2014 til et projekt om

sundhedsskabende aktiviteter i Aalborg Øst.

Forvaltningen anvender og arbejder fortsat med at udvikle monitorering og dokumentation

af sundhedsaktiviteterne på Sundhedscenter Aalborg og i forhold til de enkelte

projekter.

Anlægsprojekter i 2013

1.000 kr.

TelecareNord 10.000

Anlægsmidlerne er afsat til indkøb af udstyr der skal anvendes til TelecareNord projektet

for borgere med KOL. Fra 2014 er der regnet med en samlet besparelse af investeringen

på 4 mio. kr. årligt som primært opnås ved mindsket udgift til medfinansiering

af sygehusudgifterne.

156


Sektor Bæredygtig Udvikling og Landdistrikter

Budget - Sektor Bæredygtig Udvikling og Landdistrikter

Beløb i 1.000 kr.

2012-p/l

2013-p/l

2012 2013 2014 2015 2016

Serviceudgifter

Udgifter 11.260 8.916 8.916 8.916 8.916

Indtægter -25 -25 -25 -25 -25

Netto 11.235 8.891 8.891 8.891 8.891

Sektor i alt, nettodrift 11.235 8.891 8.891 8.891 8.891

Anlæg

Udgifter 32.500 32.500 25.000 0

Indtægter

Netto 32.500 32.500 25.000 0

Sektor i alt, netto 41.391 41.391 33.891 8.891

Sektorens budget og formål

Sektor Bæredygtig Udvikling og Landdistrikter har som hovedformål at varetage og

igangsætte indsatser med henblik på fortsat udvikling af landdistriktsområderne.

Omdrejningspunktet for dette arbejde er landdistriktspolitikken og udmøntningen heraf

sker i samarbejde med fagforvaltningerne og lokale interessenter.

Der blev i 2010 vedtaget en ny Landdistriktspolitik gældende for perioden 2010-2013.

Derfor vil der blive arbejdet med en implementering af de fokusområder, der er gældende

i denne politik. Landdistriktspolitikkens fokusområder er:

• Hverdagslivet – gode rammer for et sammenhængende hverdagsliv skal bevares.

• Sundhed – Gode muligheder for en sund og aktiv livsstil og adgang til sundhedstilbud

i landdistrikterne.

• Tilgængelighed – Infrastruktur og fremkommelighed.

• Adgang til naturen – en kilde til livskvalitet.

• Bosætning – gode fysiske rammer giver gode bosætningsmiljøer.

• Oplevelsesprojekter – mulighed for oplevelser og arbejdspladser.

Der gives støtte til både små og store eksterne projekter, samt en række interne projekter

lavet i samarbejde med lokale ildsjæle og de øvrige forvaltninger. Der vil være

et særligt fokus på udarbejdelse af udviklingsplaner for mindre landsbyer, samt byfornyelse

i andre. Dog vil det blive i mindre omfang i 2013, da landdistriktsområdets

driftsbudget er reduceret med 1 mio. kr. til 2,1 mio.kr.

Kvarterværkstedet har til opgave, at understøtte igangsætningen af mange forskelligartede

projekter i Aalborg Øst for på den måde at udvikle boligområderne i Aalborg

Øst.

157


Derudover indgår bæredygtighedsstrategien og klimastrategien som en del af sektorens

ansvarsområder sammen med energibesparende foranstaltninger i kommunale

bygninger, vedligeholdelse af tekniske installationer og energiledelse.

Endelig går halvdelen af sektorens budget til støtte til frivilligt socialt arbejde og drift

af frivillige huse. Budgettet er reduceret med 0,5 mio. kr. i forhold til 2012 og svarer

herefter ca. til bloktilskuddet fra staten.

Driftsaktiviteter i 2013

Driftsaktiviteter 2013

2012 2013

2012-p/l

1.000 kr. pct.

2013-p/l

1.000 kr. pct.

Serviceudgifter

Kvarterværkstedet 1.459 13,0 1.458 16,4

Støtte til frivilligt socialt arbejde 6.388 56,9 5.114 57,5

Landdistrikter 3.188 28,4 2.119 23,8

Bæredygtighedsstrategi 200 1,8 200 2,2

I alt driftsaktiviteter 11.235 100 8.891 100

Væsentlige budgetændringer fra 2012 til 2013 (drift)

Serviceudgifter

1.000 kr.

Serviceændringer

Tilpasning af ramme - frivilligt socialt arbejde -500

Tilpasning af ramme - landdistriktsudvikling -1.000

Tekniske ændringer

Lønfremskrivning - regulering 2012 -13

På grund af stigende driftsudgifter reduceres støtten til frivilligt socialt arbejde med

0,5 mio. kr. så det ca. svare til bloktilskuddet fra staten. Af samme årsag reduceres

driftsudgifterne til landdistriktsudvikling med 1,0 mio. kr.

158


Udvalgte nøgletal samt aktivitets- og budgetforudsætninger

I forbindelse med klimakommuneaftalen med Danmarks Naturfredningsforening og

klimastrategien har Aalborg Kommune vedtaget en målsætning om at reducerer

energiforbruget med 2% i året frem til år 2020. Nøgletallene i nedenstående tabel

angiver måltal for 2012 og 2013.

Udvalgte nøgletal 2012 2013

Måltal elforbug (kWh/m2/år) 37 36

Måltal varmeforbrug (kWh/m2/år) 114 111

Måltal vandforbrug (m3/m2/år) 0,34 0,33

Mål- og Resultatkrav

Rammerne for arbejdet med klima- og energiindsatserne i Aalborg Kommune er Aalborg

Commitments, Bæredygtighedsstrategien og Klimastrategien. I 2013 vil der blive

arbejdet videre med energibesparende projekter og udbredelse af energiledelse i

kommunens bygninger vil fortsætte og blive styrket i de kommende år. Kommunalt

nybyggeri vil overholde nye lavenergikrav og andelen af vedvarende energi på kommunens

bygninger, vil stige i de kommende år. Kommunens klimastrategi er vedtaget,

og denne lægger op til at kommunen senest i 2050 skal have en stabil og effektiv

energiforsyning baseret på fossilfri energi.

Det samlede energiforbrug i kommunale bygninger skal senest i 2050 reduceres med

45 %, og frem til 2020 skal energiforbruget minimeres med minimum 2 % om året.

Inden 2030 skal alle bygninger være energirenoverede, og ved nybyggeri og renovering

skal der fra 2015 om muligt integreres solceller, der dækker bygningens elforbrug.

Desuden skal der inden udgangen af 2014 implementeres energiledelse i

samtlige af kommunens bygninger.

Samtidig vil der også være øget fokus på at udnytte mulighederne for at opnå yderligere

energibesparelser ved at bruge ESCO-modellen som er en offentligt – privat

samarbejdsmodel. Investeringerne lånefinansieres og tilbagebetalingen sker via de

opnåede besparelser og samtidig sikrer investeringerne, at Aalborg kommune kan

opnå de ønskede reduktioner i CO 2 udledningen. Desuden er der også et ønske om

at de øgede midler vil kunne være med til at opnå CO 2 - neutrale skoler indenfor en

kort årrække.

Der arbejdes p.t. med en ny Bæredygtighedsstrategi 2013-2016 som forventes vedtaget

af Byrådet inden udgangen af 2012.

159


Anlægsprojekter i 2013

1.000 kr.

Puljen til forskønnelse og udvikling 4.000

Renovering af fysiske forhold i de mindre bysamfund, herunder gadekær 1.000

Opfølgning på landdistriktspolitikken 1.000

Vedligeholdelse af tekniske installationer i kommunens ejendomme 1.500

Energibesparende foranstaltninger 10.000

Solcelleprojekt 15.000

Som det fremgår af ovenstående anlægsskema er der afsat 15,0 mio. kr. til solceller

på kommunale bygninger. Det er en stigning på 10,0 mio. kr i forhold til 2013.

Ligeledes er der afsat 4,0 mio. kr. både i 2013 og 2014 til puljen til forskønnelse og

udvikling. Øvrige anlæg er uændret i forhold til 2012.

Der henvises i øvrigt til investeringsoversigten for 2013-2016.

160


Sektor Kollektiv Trafik

Budget - Sektor Kollektiv Trafik

Beløb i 1.000 kr.

2012-p/l

2013-p/l

2012 2013 2014 2015 2016

Serviceudgifter

Udgifter 298.989 289.881 289.881 289.881 289.881

Indtægter -128.189 -128.189 -128.189 -128.189 -128.189

Netto 170.800 161.692 161.692 161.692 161.692

Anlæg

Udgifter 500 1.625 1.125 0

Indtægter

Netto 500 1.625 1.125 0

Sektor i alt, netto 162.192 163.317 162.817 161.692

Sektorens budget og formål

Denne sektor indeholder kommunens betaling til Nordjyllands Trafik Selskab for den

kørsel, der har været på de lokale ruter i Aalborg Kommune, modregnet de passagerindtægter,

der har været på de samme ruter.

Desuden indeholder bevillingen den kommunale kollektive trafikplanlægning passagertællinger,

køreplanlægning, publikumskøreplaner, internet information, overvågning

af den kollektive trafik samt styring af skolebuskørsel og ekstrabuskørsel.

Formålet med sektoren er især, at;

• Få flest til at benytte den kollektive trafik

• Sikre en optimal udnyttelse af ekstrabusserne

• Bedre og mere effektiv tilrettelæggelse af de samlede personkørselsordninger

i Aalborg Kommune

Driftsaktiviteter i 2013

Driftsaktiviteter 2013

2012 2013

2012-p/l

1.000 kr. pct.

2013-p/l

1.000 kr. pct.

Serviceudgifter

NT afregning 164.254 96,2 156.654 96,9

Trafik planlægning 6.546 3,8 5.038 3,1

I alt driftsaktiviteter 170.800 100,0 161.692 100,0

161


Væsentlige budgetændringer fra 2012 til 2013 (drift)

Serviceudgifter

1.000 kr.

Serviceændringer

Pris og lønstigninger kollektiv trafik 10.200

Finansiering af PL stigninger - Rute nedlæggelse og køreplanstilpasning -10.200

Tilpasning af ramme - trafikplanlægning -500

Tekniske ændringer

Lønfremskrivning - regulering 2012 -24

På grund af stigende operatøromkostninger har det været nødvendigt, at reducere i

driften af Aalborg Kommunes busnet fra 2013. Det betyder nedlæggelse af metrobusserne

5 og 6 samt servicebusserne 2,3 og 4 fra begyndelsen af 2013. Der sker

endvidere ændringer på linierne 15 og 16 og metrobus 1 fra medio 2013 og endelig

forlænges sommerferiekøreplanen med 14 dage.

Derudover reduceres trafikplanlægningen med 0,5 mio. kr.

Udvalgte nøgletal samt aktivitets- og budgetforudsætninger

I overensstemmelse med NT’s budgetforslag er der indarbejdet en stigning i antallet

af passagerer på 1% årligt, men pga. af reduktion i kørslen med metro- og servicebusser

mv. forventes det samlede passagerantal at være uændret i 2013 sammenholdt

med 2012.

Udvalgte nøgletal samt aktivitets- og budgetforudsætninger 2012 2013

Passagertal i mio. Aalborg Kommune 15,2 15,2

Mål- og Resultatkrav

Busvej

I slutningen af 2012 åbner busvejen til Universitetet. Herefter kan den kollektive trafik

køre i eget tracé fra Grønlands Torv til nuværende busvej i Universitetsområdet.

Busvejen anlægges så den er forberedt til en kommende letbane.

Letbane foranalyse

I 2012-13 udarbejder Regionen, NT og Aalborg kommune en foranalyse for en kommende

letbane i Aalborg. Foranalysen vil belyse potentialet for en letbane, herunder

pege på mulige ruteforløb.

Letbane VVM

Næste skridt efter foranalysen vil være en VVM. Regeringen, Enhedslisten, Dansk

Folkeparti har i 2012 aftalt, at afsætte 6 mio. kr. til en VVM i 2014-15 til en kommen-

162


de letbane i Aalborg. Der forudsættes lokal finansiering på 6 mio. kr. Byrådet har afsat

2,25 mio. kr. over 2 år til medfinansiering af VVM.

Anlægsprojekter i 2013

1.000 kr.

Anlægsprojekter vedr. kollektiv trafik, herunder læskærme 500

Der henvises i øvrigt til investeringsoversigten for 2013-2016.

163


Sektor Administration

Budget - Sektor Administration

Beløb i 1.000 kr.

2012-p/l

2013-p/l

2012 2013 2014 2015 2016

Serviceudgifter

Udgifter 27.443 25.344 25.329 25.266 25.266

Indtægter

Netto 27.443 25.344 25.329 25.266 25.266

Sektor i alt, netto 25.344 25.329 25.266 25.266

Sektorens budget og formål

Forvaltningen for Sundhed og Bæredygtig Udvikling varetager en bred vifte af opgaver

indenfor sundhed, arbejdsmiljø, HR, bæredygtighed, udvikling af landdistrikter og

kollektiv trafik.

Sektor administration har arbejder ud fra følgende mission og vision:

• Mission: Forvaltningen er en tværgående forvaltning, der koordinerer og

samarbejder med relevante aktører og derved bidrager til at håndtere de

kommunale opgaver på tværs af kommunen.

• Vision: Forvaltningen sætter nye og tværgående opgaver på dagsordenen. Vi

arbejder innovativt med opgaveløsningen i tæt samarbejde med såvel eksterne

som interne samarbejdspartnere i kommunens forvaltningsområder.

Driftsaktiviteter i 2013

Driftsaktiviteter 2013

2012 2013

2012-p/l

1.000 kr. pct.

2013-p/l

1.000 kr. pct.

Serviceudgifter

Råd og udvalg 1.470 5,4 1.970 7,8

Administration 25.973 94,6 23.374 92,2

I alt driftsaktiviteter 27.443 100,0 25.344 100,0

164


Væsentlige budgetændringer fra 2012 til 2013 (drift)

Serviceudgifter

1.000 kr.

Serviceændringer

Tilpasning af ramme -458

Finansiering af ældrerådsvalg 2013 -500

Ældrerådsvalg 500

Tekniske ændringer

Overflytning af medarbejdere til Sundhedscenter (2 fuldtidsnormeringer) -1.045

Lov og cirkulæreprogram (digital post) -57

Lønfremskrivning - regulering 2012 -213

Der er på grund af kommunens stramme økonomi ikke tilført 0,5 mio. kr. til afholdelse

af ældrerådsvalget i 2013 og derfor findes midlerne til valget i administrationsbudgettet

for 2013. Derudover betyder den stramme økonomi en yderligere reduktion af

administration på ca. 0,5 mio. kr. i 2013 og overslagsårene.

Udvalgte nøgletal samt aktivitets- og budgetforudsætninger

Udvalgte nøgletal samt aktivitets- og budgetforudsætninger 2012 2013

Antal fuldtidnormeringer 45,6 43,6

Lønsum (mio. kr.) 23,9 22,9

Mål- og Resultatkrav

For at opfylde forvaltningens mission og vision arbejdes der med følgende målsætninger:

• Sætte nye og tværgående opgaver på dagsordenen

• Skabe sammenhæng og synergi i kommunens aktiviteter

• Være synlige og vise vejen gennem netværksdannelse

• Være nyskabende, omstillingsparate og fleksible i arbejdet samt være ambassadører

for det gode samarbejde

• Inddrage borgere og brugere tidligt i gennemførelsen af projekter og aktiviteter

Vi gør det konkret ved at arbejde:

• Innovativt i opgaveløsningen

• Med udviklingen af værktøjer, processer og metoder

• Med dokumentation og evaluering af aktiviteter ved fagligt og kompetent konsulentarbejde

• Med fokus på bæredygtighed ved udmøntning af politikker og strategier

• Med opgaverne professionelt og med høj faglig kvalitet

• Tværgående med fagforvaltningerne og eksterne samarbejdspartnere

• Fagligt og vidensmæssigt opdateret

165


Forsyningsvirksomhederne

Drifts- og anlægsramme for Forsyningsvirksomhederne

Beløb i 1.000 kr.

Drift 2013 Anlæg 2013

Udgift Indtægt Udgift Indtægt

Aalborg Forsyning, Gas 14.877 14.770

Aalborg Forsyning, Varme 701.999 719.638 84.860

Aalborg Forsyning, Renovation 239.409 230.980 6.750

Aalborg Forsyning, Administration 59.079 53.395 19.000

I alt 1.015.364 1.018.783 110.610 0

Missionen for Aalborg Forsyning-koncernen, som Forsyningsvirksomhederne er en

del af, er at forsyne kunderne i Aalborg med energi og vand, bortskaffe spildevand og

affald samt bidrage til et rent miljø.

Visionen er, at Aalborg Forsyning-koncernen vil være kendt som en konkurrencedygtig

og resultatorienteret servicekoncern med en klar miljøprofil.

Koncernens værdi er udtrykt således: Forsyning - med sund fornuft.

Det kommunale budget for Forsyningsvirksomhederne omfatter ikke længere Elforsyningen

– AKE El-Net, Vandforsyningen og Kloakforsyningen. Derudover er væsentlige

dele af Administrations opgaver overført til Aalborg Forsyning, Service A/S.

Som en konsekvens af salget af AKE El-Net er der oprettet særskilt bevillingsniveau

med egen bankkonto under Administration, hvor den af AKE El-Net opsparede tjenestemandspensionsforpligtelse

er indsat, idet de løbende pensionsudbetalinger til afgåede

tjenestemænd, der har været ansat i AKE El-Net, finansieres fra denne opsparing.

Nærværende budget bygger endvidere på administrationsbidragsaftalen fra 2010,

ligesom de kommunale forsyningsvirksomheder betaler for administrations- og serviceydelser

via indgået ydelseskøbsaftale med Aalborg Forsyning, Service A/S.

Samlet omfatter Forsyningsvirksomhedernes drifts- og anlægsbudget ca. 1,1 mia. kr.,

hvilket sikrer den nødvendige vedligeholdelse og udbygning af kapitalapparatet og

samtidig giver en betydelig beskæftigelseseffekt. Derudover forventes det, at der i de

kommunaltejede vandselskaber vil blive realiseret et ikke-ubetydeligt drifts- og anlægsbudget,

ligeledes til gavn for beskæftigelsen og miljøet.

Forsyningsvirksomhederne har i lighed med tidligere år - og helt i tråd med koncernens

miljøprofil - udarbejdet miljø- og ressourcemæssige målsætninger samt grønne

nøgletal med henblik på fortsat udarbejdelse af grønt regnskab for 2013 og efterfølgende

år.

166


Sektorer og driftsområder under Forsyningsvirksomhederne pr. 01.01.2013

Aalborg Forsyning, Gas

• Bygas

• Naturgas Net

• Naturgas Salg

Aalborg Forsyning, Varme

• Varmeforsyning

• Decentrale kraftvarmeværker

Aalborg Forsyning, Renovation

• Bærbare batterier - bloktilskudsfinansieret

• Generel administration

• Dagrenovation - restaffald

• Storskrald og haveaffald

• Glas, papir og pap - erhverv

• Farligt affald - erhverv

• Genbrugsstationer

• Øvrige ordninger og anlæg

Aalborg Forsyning, Administration

• Varmeplanlægning - skattefinansieret

• Vandplanlægning - skattefinansieret

• Indsatsplanlægning - skatte-/bloktilskudsfinansieret

• Spildevandsplanlægning - skattefinansieret

• Energicenter Aalborg - brugerfinansieret

• Det åbne land - finansieret af de deltagende vandværker

• Grundvandsbeskyttelse - finansieret af de deltagende vandværker

• Administration - brugerfinansieret

• Tjenestemandspensioner og -lønninger - AKE El-Net - brugerfinansieret

• Indkøbsaftalefunktionen - skattefinansieret

Fokusområder budget 2013-16

På energiområdet – Aalborg Forsyning, Gas og Varme - sikrer budgetforslaget en

fortsat konkurrencedygtig og driftsikker energiforsyning samt en intensiveret energibesparelsesindsats

via Energicenter Aalborg.

For Aalborg Forsyning, Varme er der bl.a. indregnet anlægsmidler til et nyt reserveproduktionsanlæg

nord for fjorden, opgradering af pumpestation ved Voerbjergvej

samt transmissionsledning fra Vestbjerg til Tylstrup.

På renovationsområdet sikrer budgetforslaget en færdigudbygning og modernisering

af genbrugspladserne i henhold til Affaldsplan 2008-16

167


Arbejdet med revision af varmeplanen fortsætter og forventes afsluttet i 2014. I 2012

påbegyndes revision af vandforsyningsplanen og spildevandsplanen med henblik på

færdiggørelse i 2013. Affaldsplanen planlægges revideret i 2013.

På grundvandsbeskyttelsesområdet vil delindsatsplanen for Sydøst-området snart

være færdig-realiseret. Realiseringen af indsatsplanerne for Hvorup-, Vadum- og

Hammer Bakker-området fortsættes i 2013 samtidig med, at der udarbejdes indsatsplaner

for Sydøst/Sejlflod og Sydvest/Drastrup.

Forsyningsvirksomhederne fortsætter opfølgningen på Vandforsyningsplan 2009-

2020 samt fortsætter revision af vandforsyningsplanen og udstedelse af de vandindvindingstilladelser

til almene vandværker, der udløber i 2013 – et år efter vedtagelsen

af den første kommunale vandhandleplan.

Øvrige budgetbemærkninger

Fælles servicegebyrer mv., såsom flytteaflæsningsgebyrer, rykkergebyrer, morarenter

mv., opkræves på lige fod med øvrige takster af Aalborg Forsyning, Service A/S

via de fælles afregningssystemer. Uanset om der opkræves takster for kommunale

forsyningsvirksomheder eller for selskaber, sker dette via fælles regninger, hvilket

bl.a. indebærer, at der eksempelvis kun pålignes ét rykkergebyr pr. samlet restance

eller ét flytteaflæsningsgebyr pr. flytning.

168


Sektor Aalborg Forsyning, Gas

Budget - Sektor Gasforsyningen

Beløb i 1.000 kr.

2012-p/l

2013-p/l

2012 2013 2014 2015 2016

Brugerfinansieret drift

Udgifter 15.390 14.877 14.782 14.782 14.782

Indtægter -15.613 -14.770 -14.785 -14.785 -14.785

Netto -223 107 -3 -3 -3

Sektor i alt, netto 107 -3 -3 -3

Sektorens budget og formål

Sektoren er en brugerfinansieret forsyningsvirksomhed, der omfatter planlægning af

gasforsyning, projektering, drift og vedligeholdelse af produktionsanlæg og forsyningsnet

vedrørende gasforsyning.

Driftsaktiviteter i 2013

De væsentligste opgaver, som Aalborg Forsyning, Gas driftsudgifter i 2013 anvendes

til, er:

Driftsaktiviteter 2013

2012 2013

2012-p/l

1.000 kr. pct.

2013-p/l

1.000 kr. pct.

Brugerfinansieret drift

Produktion 4.409 28,7 3.897 26,2

Distribution 5.832 38,0 6.442 43,3

Øvrigt 5.114 33,3 4.538 30,5

I alt driftsaktiviteter 15.355 100,0 14.877 100,0

Lønningernes andel af de

samlede driftsudgifter 4.123 26,9 4.185 28,1

169


Væsentlige budgetændringer fra 2012 til 2013 (drift)

Brugerfinansieret drift

1.000 kr.

- Andel af administrationsudgifter - andel af administrationsbidrag og

ydelseskøbsbetaling til Aalborg Forsyning, Service A/S -218

- Levetidsforlængende arbejder på ledningsnettet 647

Udvalgte nøgletal samt aktivitets- og budgetforudsætninger

Nøgletal Gasforsyningen 2012 2013 2014 2015 2016

Salg af gas (1.000 m 3 ) 2.794 2.232 2.212 2.212 2.212

Antal normeringer, heltidsansatte 8,25 8,25 8,25 8,25 8,25

Anlægsaktiver (mio. kr.)

- Bygas 69,8 69,6 69,9 70,1 70,4

- Naturgas Net 5,7 6,3 6,0 5,9 5,6

I alt 75,5 75,9 75,9 76,0 76,0

Mellemregning (mio. kr.)

- Bygas -0,6 0,4 1,3 2,2 3,1

- Naturgas Net 4,9 4,2 3,4 2,7 1,9

- Naturgas Salg -3,5 -3,6 -3,7 -3,9 -4,0

I alt 0,8 1,0 1,0 1,0 1,0

- betyder tilgodehavende hos Aalborg Kommune

170


Mål- og resultatkrav

Aalborg Forsyning, Gas mål er,

at producere og distribuere gas til kunderne med så lille et ressourceforbrug som

muligt og hertil anvende den reneste teknologi, der er til rådighed,

at sikre kunderne en økonomisk fordelagtig og miljøvenlig gasforsyning,

at udbrede anvendelsen af gas, idet mindre miljøvenlige energiformer (el, olie og

benzin) i størst muligt omfang erstattes med gas,

at fastholde eksisterende kunder,

at yde kunderne service, så apparaterne er i funktions- og sikkerhedsmæssig forsvarlig

stand,

at deltage i Energicenterets arbejde og rådgive om, hvor og hvordan gas på en miljømæssig

hensigtsmæssig måde kan anvendes,

at tilstræbe en høj forsyningssikkerhed af gas til kunderne,

at vedligeholde produktionsanlæg og ledningsnet effektivt og miljøvenligt,

at ledningsanlægget efter renovering også kan anvendes til en anden gaskvalitet

end bygas, f.eks. ren naturgas,

at 4 km. hovedledning med tilhørende stikledninger hvert år bliver renoveret, saneret

eller taget ud af drift.

171


Sektor Aalborg Forsyning, Varme

Budget - Sektor Aalborg Forsyning, Varme

Beløb i 1.000 kr.

2012-p/l

2013-p/l

2012 2013 2014 2015 2016

Brugerfinansieret drift

Varmeforsyning:

Udgifter 660.331 674.490 677.115 659.533 659.975

Indtægter -705.874 -695.913 -690.896 -696.692 -702.630

Netto -45.543 -21.423 -13.781 -37.159 -42.655

Decentrale kraftvarmeværker:

Udgifter 21.712 27.509 21.123 21.139 21.153

Indtægter -23.822 -23.725 -23.663 -23.675 -23.668

Netto -2.110 3.784 -2.540 -2.536 -2.515

Sektor i alt, nettodrift -47.653 -17.639 -16.321 -39.695 -45.170

Anlæg

Udgifter 84.860 14.500 7.500 7.500

Indtægter 0 0 0 0

Netto 84.860 14.500 7.500 7.500

Sektor i alt, netto 67.221 -1.821 -32.195 -37.670

Sektorens budget og formål

Aalborg Forsyning, Varme skal være og opfattes som:

• En sikker, stabil og konkurrencedygtig leverandør, der leverer fjernvarme og

serviceydelser billigst muligt til flest mulige.

• En tidssvarende, velfungerende og troværdig servicevirksomhed, der sætter

kunden i centrum.

• En virksomhed, der har fokus på miljø- og arbejdsmiljø.

• En konkurrencedygtig leverandør af tjenesteydelser, baseret på stordriftsfordele

og specialviden.

172


Driftsaktiviteter i 2013

Driftsaktiviteter 2013

2012 2013

2012-p/l

1.000 kr. pct.

2013-p/l

1.000 kr. pct.

Brugerfinansieret drift

Køb af varme 468.655 68,7 477.332 68,0

Produktion - central 61.490 9,0 63.852 9,1

Produktion - decentral 21.712 3,2 27.509 3,9

Distribution 89.377 13,1 90.769 12,9

Øvrigt 40.809 6,0 42.537 6,1

I alt driftsaktiviteter 682.043 100,0 701.999 100,0

Lønningernes andel af de

samlede driftsudgifter 44.670 6,5 44.018 6,3

Væsentlige budgetændringer fra 2012 til 2013 (drift)

Brugerfinansierede udgifter

1.000 kr.

Salg af varme, mindreindtægt -11.692

Køb af varme samt produktionsomkostninger, merudgift 11.039

Ledningsrenovering, merudgift 2.310

Etablering af stik, mindreudgift -3.900

Udskiftning af motor i Hou, merudgift 6.800

Udvalgte nøgletal samt aktivitets- og budgetforudsætninger

Nøgletal Aalborg Forsyning, Varme 2012 2013 2014 2015 2016

Salg af fjernvarme (mio. m 3 ) 33,8 35,9 36,2 36,6 36,9

Køb og produktion - 1.000 GJ 6.746 6.760 6.766 6.771 6.776

Antal normeringer, heltidsansatte 89,0 86,0 86,0 86,0 86,0

Anlægsaktiver (mio. kr.) 1.243,9 1.270,7 1.239,1 1.186,0 1.132,9

Mellemregning (mio. kr.)

- Varmeforsyning 17,6 39,2 39,9 10,3 -24,9

- Decentrale Kraftvarmeværker 2,2 7,7 5,1 2,6 0,1

I alt 19,8 46,9 45,0 12,9 -24,8

- betyder tilgodehavende hos Aalborg Kommune

173


Mål- og resultatkrav

• Sikre kunden mulighed for en bedre udnyttelse af fjernvarmen gennem service

og rådgivning vedrørende varmeanlæg.

• Udvikle, vedligeholde og markedsføre et kvalitetsprodukt på vilkår, der sikrer

konvertering af restmarked og tilslutning af nyt byggeri.

• Købe mest muligt varme baseret på overskudsvarme og kraftvarme.

• Opbygge kernekompetencer og samtidig være åben over for opgaver, der kan

løses eksternt.

• Fremme et godt arbejdsmiljø.

Fjernvarmeselskaberne i Danmark er i lighed med gas- og elselskaberne pålagt at

gennemføre væsentligt flere energibesparelser end tidligere. I energiaftalen fra marts

2012 skærpes sparekravene yderligere, så kravene i perioden 2013-2014 øges med

75% og i 2015-2020 med 100% i forhold til indsatsen i 2010-2012.

Anlægsprojekter i 2013

1.000 kr.

Projekt 5201:

Diverse byggemodninger 7.000

Projekt 5204:

Opgradering af pumpestation Voerbjergvej 3.000

Projekt 5205:

Forstærkningsledning - Østhavnen etape II 2.500

Projekt 5208:

Transmissionsledning Vestbjerg-Tylstrup 24.100

Projekt 5209:

Transmissionsledning Svenstrup-Ellidshøj 8.200

Projekt 5210:

Planlægning - udbygning af centralt område 500

Projekt 5211:

Udvidelse af fibernet - basisnet 500

Projekt 5273:

Reservecentral Nord 38.310

Projekt 5295:

Central kraftvarmeforsyning til institutionerne i Hammer Bakker 750

Der henvises i øvrigt til investeringsoversigten for 2013-16.

174


Sektor Aalborg Forsyning, Renovation

Budget - Sektor Aalborg Forsyning, Renovation

Beløb i 1.000 kr.

2012-p/l

2013-p/l

2012 2013 2014 2015 2016

Serviceudgifter

Udgifter 691 691 691 691 691

Indtægter 0 0 0 0 0

Netto 691 691 691 691 691

Brugerfinansieret drift

Udgifter 234.778 238.718 234.708 233.958 233.958

Indtægter -229.548 -230.980 -231.150 -231.320 -231.490

Netto 5.230 7.738 3.558 2.638 2.468

Brugerfinansieret anlæg

Udgifter 30.950 6.750 3.200 0 0

Indtægter 0 0 0 0 0

Netto 30.950 6.750 3.200 0 0

Sektor i alt - netto 36.871 15.179 7.449 3.329 3.159

Sektorens budget og formål

Målet er at forestå indsamling, håndtering og genbrug af affald på en miljømæssig forsvarlig

måde.

Renovationsvæsenets forretningsgrundlag, kultur og identitet hviler på følgende værdigrundlag:

” Grøn og dynamisk - med respekt for dig".

For de ansatte er formuleret følgende arbejdsværdigrundlag: "Sund og rask - først som

sidst".

175


Driftsaktiviteter i 2013

Driftsaktiviteter 2012

2012 2013

2012-p/l pct. 2013-p/l pct.

1.000 kr. 1.000 kr.

Serviceudgifter

Indsamling af bærbare batterier 691 0,3 691 0,3

Brugerfinansierede udgifter

Generel administration 35.103 14,9 35.221 14,7

Dagrenovation - restaffald 91.380 38,8 90.112 37,6

Storskrald og haveaffald - private 19.854 8,4 19.337 8,1

Glas, papir og pap - erhverv 237 0,1 349 0,1

Farligt affald - erhverv 1.018 0,4 753 0,3

Genbrugsstationer - private og erhverv 52.751 22,4 56.223 23,5

Øvrige ordninger og anlæg - erhverv 34.435 14,6 36.723 15,3

I alt driftsaktiviteter 235.469 100 239.409 100,0

Lønningernes andel af de samlede driftsog

anlægsudgifter ekskl. udgifter til indvejning

ved Reno-Nord og Renovest 59.443 29,4 57.264 31,4

Væsentlige budgetændringer fra 2012 til 2013 (drift)

Brugerfinansierede udgifter

1.000 kr.

- Generel nedjustering af lønbudget -2.179

- Vedligeholdelse af fast ejendom på Over Bækken, asfaltering af terræn og nye

porte 793

- Drift af vognparken - forøgede omkostninger til vedligeholdelse og brændstof 816

- IT-systemudvikling 560

- Anskaffelser af maskiner og vogne 1.800

- Drift af indsamlingsordninger for dagrenovation - mindre omkostninger til

indsamling af dagrenovation i distrikt 6 og i distrikt 7 -1.711

- Drift af ordninger for indsamling af storskrald mv. - mindre omkostninger til afhentning

af storskrald mv. -517

- Drift af genbrugspladser - forøgede omkostninger til overført løn og kørsel samt

indvejning af affald mv. 3.472

- Drift af storcontainerordningen - forøgede omkostninger til overført løn og kørsel

samt indvejning af dagrenovation mv. 1.807

- Drift af genanvendelsesprojekt for jord, Stigsborg - omkostninger til overført løn og

kørsel samt leje af materiel 1.140

176


Udvalgte nøgletal samt aktivitets- og budgetforudsætninger

Nøgletal Renovationsvæsenet 2012 2013 2014 2015 2016

Samlet affaldsmængde i ton 444.900 449.000 449.000 449.000 449.000

Husholdningsaffald i ton 130.200 135.000 135.000 135.000 135.000

Genbrug af husholdningsaffald i % 42,5 44,2 44,2 44,2 44,2

Antal normeringer/heltidsansatte 143,4 143,4 143,4 143,4 143,4

Antal renovationskunder 55.150 55.200 55.250 55.300 55.350

Anlægsaktiver (1.000 kr.) 92.800 134.700 127.200 120.000 112.500

Mellemregning (mio. kr.)

Generel administration -9,1 -3,9 -3,6 -3,6 -3,7

Dagrenovation - restaffald 5,4 3,8 2,3 0,8 -0,8

Storskrald og haveaffald -16,1 -14,6 -13,1 -11,7 -10,2

Glas, papir og pap -0,8 -0,7 -0,6 -0,5 -0,5

Farligt affald - erhverv 1,6 1,4 1,3 1,1 0,9

Genbrugsstationer 1,6 7,0 8,2 8,8 9,3

Øvrige ordninger - administrationsgebyr

og vægtydelse 0,5 -0,2 -0,8 -1,6 -2,4

Øvrige ordninger - i øvrigt -37,8 -33,1 -27,1 -24,2 -21,2

I alt -54,8 -40,3 -33,5 -30,9 -28,4

- = Tilgodehavende hos Aalborg Kommune

+ = Gæld til Aalborg Kommune

Mål- og resultatkrav

Renovationsvæsenet vil arbejde for:

- Opnåelse af ensartet serviceniveau

- Øget genbrug og derved at nedbringe affaldsmængderne til forbrænding

- Miljømæssig og økonomisk optimal indsamling og behandling af affald med størst

mulig ressourceudnyttelse

- Indførelse af arbejdsmiljøvenlige og fremtidssikrede affaldssystemer, som samtidig

kan indpasses arkitektonisk i bybilledet

- Kildesortering for at sikre korrekt affaldsbehandling og størst muligt genbrug

177


Anlægsprojekter i 2013

1.000 kr.

Følgende anlægsprojekter forventes gennemført:

Projekt 5552:

Administrationsbygning - asfaltering af eksisterende forplads, udvidelse af

parkeringsareal og solafskærmning mv. 150

Projekt 5596:

Administrationsbygning - etablering af solcelleanlæg på den nye administrationsbygning

500

Projekt 5588:

Ændret arealanvendelse på eksisterende genbrugsplads i Nibe - færdiggørelse 100

Projekt 5589:

Etablering af ny genbrugsplads i Gandrup - færdiggørelse 100

Projekt 5590:

Modernisering af eksisterende genbrugsplads i Hou - færdiggørelse 4.100

Projekt 5592:

Etablering af alternative deponeringspladser 300

Projekt 5593:

Forbedring af komposteringsanlæg mv. på Affalds- og Genbrugscenter Rørdal 1.500

Der henvises i øvrigt til investeringsoversigten for 2013-16

178


Sektor Administration

Budget - Sektor Administration

Beløb i 1.000 kr.

2012-p/l

2013-p/l

2012 2013 2014 2015 2016

Serviceudgifter

Varmeplanlægning

Udgifter 1.062 629 629 629 629

Indtægter 0 0 0 0 0

Netto 1.062 629 629 629 629

Vandplanlægning

Udgifter 8.182 4.627 3.677 3.677 3.677

Indtægter 0 0 0 0 0

Netto 8.182 4.627 3.677 3.677 3.677

Indsatsplanlægning

Udgifter 5.378 1.963 1.963 1.963 1.963

Indtægter 0 0 0 0 0

Netto 5.378 1.963 1.963 1.963 1.963

Spildevandsplanlægning

Udgifter 2.034 2.062 2.062 2.062 2.062

Indtægter 0 0 0 0 0

Netto 2.034 2.062 2.062 2.062 2.062

Indkøbsaftalefunktionen

Udgifter 1.800 2.195 2.195 2.195 2.195

Indtægter -2.350 -2.350 -2.350 -2.350 -2.350

Netto -550 -155 -155 -155 -155

Serviceudgifter i alt 16.106 9.126 8.176 8.176 8.176

179


Budget - Sektor Administration

Beløb i 1.000 kr.

2012-p/l

2013-p/l

2012 2013 2014 2015 2016

Brugerfinansieret drift

Energicenter Aalborg

Udgifter 6.003 5.951 5.951 5.951 5.951

Indtægter -6.003 -5.951 -5.951 -5.951 -5.951

Netto 0 0 0 0 0

Det åbne land

Udgifter 27 36 36 36 36

Indtægter -762 -800 -800 -800 -800

Netto -735 -764 -764 -764 -764

Grundvandsbeskyttelse

Udgifter 4.687 4.832 4.832 4.832 4.832

Indtægter -10.750 -11.720 -11.720 -11.720 -11.720

Netto -6.063 -6.888 -6.888 -6.888 -6.888

Administrationen

Udgifter 29.201 30.427 30.527 30.527 30.527

Indtægter -29.201 -30.427 -30.527 -30.527 -30.527

Netto 0 0 0 0 0

Tjenestemandspensioner og

-lønninger - AKE El-Net

Udgifter 6.085 6.357 6.357 6.357 6.357

Indtægter -2.699 -2.147 -2.147 -2.147 -2.147

Netto 3.386 4.210 4.210 4.210 4.210

Brugerfinansierede udgifter -3.412 -3.442 -3.442 -3.442 -3.442

Sektor i alt, nettodrift 12.694 5.684 4.734 4.734 4.734

Budget - Sektor Administration

Beløb i 1.000 kr.

2012-p/l

2013-p/l

2012 2013 2014 2015 2016

Anlæg

Udgifter 21.000 19.000 11.000 11.000 11.000

Indtægter 0 0 0 0 0

Netto 21.000 19.000 11.000 11.000 11.000

Sektor i alt, netto 33.694 24.684 15.734 15.734 15.734

180


Sektorens budget og formål

Administrationens overordnede mission er, at vi skal skabe helhedsløsninger i Aalborg

Forsyning-koncernen.

Visionen er, at vi skal være bedst på strategi og administration, hvilket betyder, at vi

skal være en konkurrencedygtig serviceorganisation med fokus på koncernbevidsthed,

miljø og kundeservice. Det betyder ligeledes, at der skal være en høj faglighed i

Administrationens udviklingsprojekter, langsigtede planlægning samt administrative

ydelser.

Efter opdelingen i to administrationsenheder: Administration og Aalborg Forsyning,

Service A/S, jfr. byrådets møde den 27. september 2010, punkt 10, varetager Administration

støtte- og stabsfunktionerne i forhold til rådmandens og direktørens ansvar

for og ledelse af Forsyningsvirksomhederne samt bestiller-/køberrollen over for Service

A/S. Administration varetager endvidere bl.a. betjeningen af Forsyningsudvalget,

sekretariatsopgaver, myndigheds- og planlægningsopgaver, koordineringsopgaver

og støttefunktioner mv. inden for kommunikation, jura, IT, personale og økonomi.

Myndighedsområderne består af Varmeplanlægning, Vandplanlægning, Indsatsplanlægning

samt Spildevandsplanlægning, som alle er skattefinansierede. Endvidere er

Indkøbsaftalefunktionen ligeledes skattefinansieret. Derudover varetager Administration

affaldsplanlægningen i Aalborg Kommune, som er takstfinansieret.

For vandsamarbejderne er formålet at samarbejde med de private vandværker om at

realisere Vandforsyningsplanen for Aalborg Kommune og Indsatsplanerne for Grundvandsbeskyttelse,

herunder at udføre ledningsanlæg i det åbne land samt forebyggende

grundvandsbeskyttelse i henhold til samarbejdsaftalerne herom.

Administrationsområderne og Energicenter Aalborg under Sektor: Administration finansieres

via administrationsbidrag fra driftsvirksomhederne under Forsyningsvirksomhederne,

jfr. den vedtagne finansieringsmodel på byrådets møde den 13. december

2010, pkt. 2.

Forsyningsvirksomhederne betaler Aalborg Forsyning, Service A/S for udførelse af

administrations- og serviceydelser i henhold til indgået ydelseskøbsaftale.

181


Driftsaktiviteter i 2013

Driftsaktiviteter 2013

2012 2013

2012-p/l

1.000 kr. pct.

2013-p/l

1.000 kr. pct.

Serviceudgifter

Varmeplanlægning 1.062 1,6 629 1,1

Vandplanlægning 8.182 12,7 4.627 7,8

Indsatsplanlægning 5.378 8,3 1.963 3,3

Spildevandsplanlægning 2.034 3,2 2.062 3,5

Indkøbsaftalefunktionen 1.800 2,8 2.195 3,7

Brugerfinansierede udgifter

Energicenter Aalborg 6.003 9,3 5.951 10,1

Det åbne land 27 0,0 36 0,0

Grundvandsbeskyttelse 4.687 7,3 4.832 8,2

Administration 29.201 45,3 30.427 51,5

Tjenestemandspensioner og

-lønninger - AKE El-Net 6.085 9,4 6.357 10,8

I alt driftsaktiviteter 64.459 100 59.079 100

Lønningernes andel af de samlede

driftsudgifter 30.749 47,7 29.437 49,8

Væsentlige budgetændringer fra 2012 til 2013 (drift)

Serviceudgifter

1.000 kr.

Vandplanlægning

Tillægsbevilling godkendt af Aalborg Byråd 12.12.2011 950

Spildevandsplanlægning

Lov og cirkulæreprogrammet 350

182


Brugerfinansierede udgifter

1.000 kr.

Energicenter Aalborg

Indtægter fra driftsvirksomhederne, mindreindtægt 63

Værktøj og instrumenter, mindreudgift -134

Administrationsomkostninger, merudgift 82

Administration

Indtægter fra driftsvirksomhederne, merindtægt -3.242

Midlertidige ansættelser mv., merudgift 2.160

Personale, normeringsreduktion -400

Ydelseskøbsbetalinger, konsulenter m.m., merudgift 511

Omsætning kantinedrift, merindtægt -342

Omkostninger kantinedrift som følge af stigende råvarepriser, merudgift 331

Tjenestemandspensioner og -lønninger - AKE El-Net

Fakturerede lønninger og pensioner, mindreindtægt 552

Udbetalte pensioner og lønninger, merudgift 272

Udvalgte nøgletal samt aktivitets- og budgetforudsætninger

Nøgletal Administrationen 2012 2013 2014 2015 2016

Antal normeringer, heltidsansatte 45,2 49,1 46,1 46,1 46,1

Udlånte tjenestemænd i alt 18,0 13,0 13,0 13,0 13,0

Indkøbsvolumen 320.000 320.000 320.000 320.000 320.000

Mellemregning (mio. kr.)

Indkøbsaftalefunktionen -11,2 -11,4 -11,5 -11,7 -11,9

Det åbne land -2,1 -1,9 -1,7 -1,4 -1,2

Grundvandsbeskyttelse 32,5 43,6 42,7 49,8 52,9

Tjenestemandspensioner og

-lønninger - AKE El-Net -83,7 -79,5 -75,3 -71,0 -66,9

I alt -64,5 -49,2 -45,8 -34,3 -27,1

- betyder tilgodehavende hos

Aalborg Kommune

Mål- og resultatkrav

Administrations værdier er udtrykt på følgende måde:

Vi er stærke sammen – også i morgen.

De detaljerede målsætninger fremgår af Administrations strategiplan 2013-24.

Administration vil medvirke til at ændre og sikre arealanvendelsen i vore vandindvindingsområder

– herunder specielt i indsatsområderne og nærområderne til kildepladserne

– så det grundvand, der dannes, er af så god kvalitet, at det kan anvendes

uden videregående behandling.

183


Anlægsprojekter i 2012

1.000 kr.

Det åbne land - Ledningsanlæg 1.000

Grundvandsbeskyttelse - Arealsikring 18.000

Der henvises i øvrigt til investeringsoversigten for 2013-16.

184


Borgmesterens Forvaltning

Sektor Rammebeløb

Budget - Sektor Rammebeløb

Beløb i 1.000 kr.

2012-p/l

2013-p/l

2012 2013 2014 2015 2016

Udgifter

Hensat til budgetgaranti 0 0 49.200 95.600 150.200

Lønpuljer (AKUT) 600 600 600 600 600

Trepartsinitiativer 17.500 17.500 17.500 17.500 17.500

Efteruddannelse af

offentlige ledere 357 357 357 357 357

Overdragelse af væksthusene 3.375 3.375 3.375 3.375 3.375

Gensidighedsaftalen/moderniseringsaftalens

rammebeløb -13.500 -49.200 -49.200 -49.200 -49.200

Husleje - yderligere finansiering -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000

Prisstigninger, takster i insti.m.m. 0 0 -2.500 -5.000 -7.500

Sektor i alt, nettodrift 3.332 -32.368 14.332 58.232 110.332

Sektorens budget og formål

Under sektoren er afsat beløb til udgifter og indtægter, der ikke umiddelbart kan placeres

på de enkelte bevillinger og budgetteres til formål der vedrører hele kommunen.

Budgetgaranti

Der hensættes et rammebeløb til budgetgaranti i 2013 – 2015 med henblik på at

skabe sammenhæng mellem udgifter og indtægter. I KL’s tilskudsmodel er et tilsvarende

beløb på indtægtssiden indarbejdet under generelle tilskud.

Trepartsinitiativer

Til seniorpolitisk initiativer og kompetenceudvikling afsættes 17,5 mio. kr. i perioden

2012-2015.

Overdragelse af væksthuse til kommunerne

De fem væksthuse blev etableret i 2007 på grundlag af en aftale mellem KL og regeringen.

Midlerne til de fem væksthuse er i en fireårig overgangsperiode blevet administreret

af staten.

Pr. 1. januar 2011 blev finansiering og styring af væksthusene overdraget til kommunerne.

Kommunerne bliver kompenseret for opgaven via en regulering af bloktilskuddet.

Regeringen og KL er enige om, at midlerne skal bruges til væksthusene.

185


Gensidighedsaftalen/moderniseringsaftalen i budget 2013-2016

Med indgåelsen af Økonomiaftalen for 2013 erstattes Gensidighedsaftalen af en Moderniseringsaftale

for perioden 2013-2014.

Gensidighedsaftalens ikke-udmøntede rammebeløb for Aalborg på 35,7 mio. kr. i

2013, er medregnet i det vedtagne budgetoverslag for 2013.

Af kommunens samlede udmøntning i 2012 på 27,5 mio. kr., resterer der 13,5 mio.

kr. til udmøntning, som ikke er fordelt - i alt 49,2 mio. kr. til udmøntning i 2013.

Om forslag og initiativer til udmøntning henvises til afsnittet om Gensidighedsaftalen/moderniseringsaftalen

2013 i ”Budgetforslag 2013-2016 i hovedtræk”.

186


Investeringsoversigten

187


Ajourført

Afholdt

Beløb i 1.000 kr.

Sektor/projektnummer/navn anlægs- før 2013 2013 2014 2015 2016

Beløb Dato sum Årets priser

BORGMESTERENS FORVALTNING

Sektor: Fælles kommunale udgifter

00.25.15Andre faste ejendomme

Ajourført bevilling

Rammebeløb - udvendig vedligeholdelse *) 30.000 11.10.2012 48.500 30.000 18.500 0

Heraf kvalitetsfondsprojekter, anslået 12.000 27.000 12.000 15.000 0

Ejendomsanalysen Indtægt -5.000 11.10.2012 -10.000 -5.000 -5.000 0

0 11.10.2012 0 0 0

Andre faste ejendomme 30.000 48.500 30.000 18.500 0 0

bevilling i alt Indtægt -5.000 -10.000 -5.000 -5.000 0 0

03.35.64 Andre kulturelle opgaver

Anlægstilskud, bygningsændringer 4.500 11.10.2012 9.000 4.500 4.500

Om- og tilbygningsprojekt 3.500 11.10.2012 7.000 3.500 3.500

Aalborg Kongres og Kulturcenter

bevilling i alt 8.000 16.000 8.000 8.000 0 0

Projektarbejde

06.45.51 Sekretariat og forvaltning

Erhvervsafdelingen

Rammebeløb til projektarbejde 1.500 11.10.2012 1.500 1.500 0 0 0

Sektor Fælles Kommunale udgifter i alt 39.500 66.000 39.500 26.500 0 0

Sektor: Resultatcentre

EU-kontoret

Rammebeløb til projektarbejde (netto 0 kr.) 0 11.10.2012 0 0 0 0

Projektarbejde i alt 0 0 0 0 0 0

Borgmesterens Forvaltning i alt Udgifter 39.500 66.000 39.500 26.500 0 0

Indtægter -5.000 -10.000 -5.000 -5.000 0 0

Af styringsmæssige årsager afvikles Erhvervsafdelingens og EU-kontorets projekter som anlægsprojekter. Projekterne er flerårige og

mer- og mindreforbrug overføres mellem årene.

188


Teknik og Miljøforvaltningen

Ajourført bevilling Ajourført Afholdt

Sektor/projektnummer/navn anlægs- før 2013 2013 2014 2015 2016

Beløb Dato sum Årets priser

TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN

Beløb i 1000 kr.

Sektor: AaK-Arealer

00.22.02 Boligformål

002.002.2651

Udbygning/færdiggørelse af eksisterende

boligområder 2.264 10..09.12 6.264 1.264 1.000 1.000 1.000 1.000

002.022.2767

Godthåb, Sportsvænget 1.000 30.05.12 5.550 1.000 0 2.500 0 0

Indtægt -2.925 30.05.12 -13.925 -2.925 0 0 0 0

Nyt projekt

Maratonvej, Svenstrup 5.000 6.000 5.000 0 1.000 0

Indtægt -3.000 -3.000 -3.000 0 0 0

002.072.2761

Gug Øst, Metisvej (incl. Zeusvej) 21.415 10.09.12 25.905 21.415 0 4.000 245 0

Indtægt -17.305 30.05.12 -35.720 -14.305 -3.000 0 0 0

002.082.2706

Aalborg Øst, Universitetsparken 86.102 10.09.12 86.102 85.102 1.000 0 0 0

frigørelsesafgift 2.750 05.10.00 2.750 2.750 0 0 0 0

Indtægt -40.950 15.06.09 -40.950 -40.950 0 0 0 0

Nyt projekt

Lindholm Høje 0 10.000 0 0 8.500 1.500 0

Indtægt 0 0 0 0 0 0 0

002.152.2710

189


Teknik og Miljøforvaltningen

Beløb i 1000 kr.

Ajourført bevilling Ajourført Afholdt

Sektor/projektnummer/navn anlægs- før 2013 2013 2014 2015 2016

Beløb Dato sum Årets priser

Langholt, Kidholm 5.212 30.05.12 8.212 5.212 0 0 2.000 0

Indtægt -4.487 30.05.12 -8.487 -3.737 -750 0 0 0

002.162.2820

Hals Nord v/Søhesten 6.074 30.05.12 6.074 6.074 0 0 0 0

Indtægt -6.401 30.05.12 -6.401 -5.401 -1.000 0 0 0

002.162.2821

Vester Hassing v/Nåleøjet 8.462 10.09.12 8.462 8.462 0 0 0 0

Indtægt -5.272 13.10.11 -5.272 -4.772 -500 0 0 0

0

00.22.02 Boligformål bevilling i alt 138.279 165.319 131.279 7.000 16.000 5.745 1.000

Indtægt -80.340 -113.755 -72.090 -8.250 0 0 0

00.22.03 Erhvervsformål

003.002.2496

Udbygning af eksisterende erhvervsarealer

7.573 30.05.12 15.573 5.573 2.000 2.000 2.000 2.000

Nyt projekt

Flødalen, ny rundkørsel på Hobrovej 2.000 2.000 0 2.000 0 0 0

Indtægt 0 0 0 0 0 0 0

00.22.03 Erhvervsformål bevilling i alt 9.573 17.573 5.573 4.000 2.000 2.000 2.000

Indtægt 0 0 0 0 0 0 0

00.22.05 Ubestemte formål

005.002.0017

AaK-Arealer, grundejerforpligtelser 5.606 30.05.12 10.806 4.306 1.300 1.300 1.300 1.300

005.003.0003

Areal- og bygningserhvervelser, ubestemte

formål 6.663 30.05.12 51.663 5.663 1.000 1.000 0 0

005.003.0004

Salg af grunde m.v., ubestemte formål -714 30.05.12 786 -2.114 1.400 1.500 0 0

Indtægt -162.219 30.05.12 -182.219 -134.094 -28.125 -20.000 0 0

00.22.05 Ubestemte formål bevilling i alt 11.555 63.255 7.855 3.700 3.800 1.300 1.300

Indtægt -162.219 -182.219 -134.094 -28.125 -20.000 0 0

Sektor: Aak-Arealer i alt 159.407 246.147 144.707 14.700 21.800 9.045 4.300

Indtægt -242.559 -295.974 -206.184 -36.375 -20.000 0 0

Sektor AK-Arealer i øvrigt

003.102.2895

Byggefelter vest for Musikkens Hus 47.800 10.09.12 72.800 9.800 38.000 25.000 0 0

Indtægt -72.800 30.05.12 -72.800 -72.800 0 0 0 0

Sektor: Parker og Fritidsområder

00.28.20 Grønne områder og naturpladser

Nyt projekt

Renovering af kajstrækning Nibe

190


Teknik og Miljøforvaltningen

Beløb i 1000 kr.

Ajourført bevilling Ajourført Afholdt

Sektor/projektnummer/navn anlægs- før 2013 2013 2014 2015 2016

Beløb Dato sum Årets priser

(Aalborg Kommunes forpligtelse) 1.600 0 0 1.600 0

00.38.53 Skove

053.004.2195

Skovrejsnings- og drikkevandsbeskyttelse 4.000 30.05.12 7.000 3.000 1.000 1.000 1.000 1.000

00.38.50 Naturforvaltningsprojekter

050.004.2132

Lille Vildmose, LIFE 3.938 30.04.12 6.938 3.938 0 0 0 3.000

Indtægt -2.760 30.04.12 -2.760 -2.760 0 0 0

00.32.31 Stadion og idrætsanlæg

Nyt projekt

Ny overfladebelægning på eksisterende

atletik stadion, Skovdalen 1.000 0 0 0 1.000

Sektor: Parker og Fritidsområder i alt 7.938 13.938 6.938 1.000 1.000 1.000 1.000

Indtægt -2.760 -2.760 -2.760 0 0 0

191


Teknik og Miljøforvaltningen

Beløb i 1000 kr.

Ajourført bevilling Ajourført Afholdt

Sektor/projektnummer/navn anlægs- før 2013 2013 2014 2015 2016

Beløb Dato sum Årets priser

Sektor: Miljø

00.48 Vandløbsvæsen

071.002.2564

Vand- og naturplaner 8.000 30.05.12 20.000 8.000 0 0 0 0

Indtægt -4.000 13.10.11 -20.000 -4.000 0 0 0 0

071.xxx.2581

Halkær Sø 1.500 13.10.11 2.500 500 1.000 1.000 0 0

Nyt projekt

Åbning af Øster Å 0 3.600 0 0 0 3.600 0

Nyt projekt

Center for Grøn omstilling 0 2.000 0 0 0 1.000 1.000

Nyt projekt

Forundersøgelse til kloakering af Hals/Hou

sommerhusområdet - Klimasikring 500 500 0 500 0 0 0

Sektor: Miljø i alt 2.000 3.000 500 1.500 1.000 0 0

Indtægt 0 0 0 0 0 0 0

Sektor: Veje

02.28.22 Vejanlæg

222.122.2883

Nørresundby Havnefront 22.186 30.05.12 41.686 20.186 2.000 18.000 1.500 0

222.102.2879

Havnefronten, etape II, Musikkens Hus

og udbygning af havnearealer mellem

Limjordsbroen og Nordkraft,

Østerågade NORD, Karolinelundsvej,

Strandvejen, Nyhavnsgade,og Slotspladsen 259.514 10.09.12 279.714 253.514 6.000 20.200 0 0

222.102.2881

Midtbyplan, i øvrigt 20.688 30.05.12 49.888 17.388 3.300 4.000 4.000 4.000

222.002.2460

Trafikregulerende og sikkerhedsfremmende

foranstaltninger 10.820 30.05.12 24.820 7.320 3.500 3500 3.500 3.500

222.002.2717

Opfølgning på trafiksikkerhedsplanen 22.666 30.05.12 47.647 17.333 5.333 7981 8.500 8.500

222.002.2718

Cykelstihandlingsplan 60.933 30.05.12 77.278 51.766 9.167 10.519 5.826 0

Indtægt -12.470 30.05.12 -19.004 -8.800 -3.670 -4.190 -2.344 0

- Østre Alle 10.171 10.171 10.171 0

- Kg. Christians Allé 8.072 8.072 8.072 0

- Dannebrogsgade 27 1.527 27 0

- Annebergvej - ØST 7.876 7.876 7.876 0

- Annebergvej - VEST 0 10.000 0 0

Del af ARCHIMEDES OG GRØN TRANSPORTPOLITIK 0

- Hadsundvej (Humlebakken - T.H.Sauers Vej 6.746 6.746 6.746 0

- Hadsundvej (Riishøjvej - Humlebakken) 0 0 0 0

GRØN TRANSPORTPOLITIK:

-Aalborg som cykelby 6.151 6.151 6.151 0

- Riishøjvej (Midtbyen - AAU) 200 200 200 0

- Fyensgade/Bonnesensgade 1.781 1.781 1.781 0

192


Teknik og Miljøforvaltningen

Beløb i 1000 kr.

Ajourført bevilling Ajourført Afholdt

Sektor/projektnummer/navn anlægs- før 2013 2013 2014 2015 2016

Beløb Dato sum Årets priser

- Hobrovej (Midtbyen - Aalborg Syd) 6.400 6.400 6.400 0

- Vissevej (Midtbyen - Gug) 4.342 4.342 4.342 0

- Cykelpendlerrute til Bouet 9.167 18.090 9.167 8.923 0 0

- Cykelpendlerrute til Lufthavnen 1.596 1.596

- Cykelsti langs Tranholmvej 5.826 5.826

Indtægt -12.470 -19.004 -8.800 -3.670 -4.190 -2.344

222.002.2874

ARCHIMEDES* 45.080 30.05.12 49.780 45.080 0 0 0 0

Indtægt -36.674 30.05.12 -36.674 -32.215 -4.459 0 0 0

222.102.2762

Viadukten over Vesterbro (garageanlæg) 1.000 13.10.11 37.000 1.000 0 10.000 26.000 0

Indtægt -13.400 -6.000 -7.400

222.002.2899

Genopretning af veje, stier og gågader 42.000 30.05.12 52.000 34.000 8.000 10.000 0 0

222.052.2843

Egnsplanvej og ny vejtilførsel E45 40.201 10.09.12 265.201 20.201 20.000 31.000 141.000 53.000

Prioritet 2 18.000 18.000 18.000

222.082.2897

Universitetskorridor, 1. etape 60.100 30.05.12 60.100 60.100 0 0 0

Indtægt -30.100 10.09.12 -30.100 0 -30.100 0 0

Nyt projekt

Universitetskorridor, 2. etape 0 2.000 0 0 0 2.000

Indtægt 0 0 0 0 0

Nyt projekt

Gug Boldklub - erstatningsbaner 0 0 0 17.000

222.182.2840

Renovering, Nibe Midtby 0 11.10.07 4.000 0 0 0 4.000 0

222.002.2900

Energibesparende foranst. i belysningsanlæg 18.000 30.05.12 36.000 12.000 6.000 6.000 6.000 6.000

222.102.2901

Genopretning af broer og bygværker 4.000 30.05.12 8.000 4.000 0 0 0 4.000

Tilslutning parkeringsanlæg, Nyhavnsgade 13.500 13.500 0 13.500 0 0 0

Nyt projekt

Kryds Nyhavnsgade/Hørfrøgade 1.000 1.000 0 1.000 0

Nyt projekt

Kryds Dag Hammerskjøldsgade 0 1.200 0 0 1.200

Nyt projekt

Kryds Sønderbro/Østre Alle 0 8.700 0 0 0 0 8.700

Nyt projekt

Vejafvanding - følgeudgift separatkloakering 0 10.000 0 0 0 5.000 5.000

Sektor: Veje i alt 635.688 1.008.814 539.888 95.800 139.400 174.326 53.000

Indtægt -79.244 -99.178 -41.015 -38.229 -10.190 -9.744 0

Teknik- og Miljøforvaltningen i alt 852.833 1.344.699 701.833 151.000 188.200 184.371 58.300

Indtægt -397.363 -467.952 -322.759 -74.604 -30.190 -9.744 0

193


Teknik og Miljøforvaltningen

Beløb i 1000 kr.

Ajourført bevilling Ajourført Afholdt

Sektor/projektnummer/navn anlægs- før 2013 2013 2014 2015 2016

Beløb Dato sum Årets priser

*) Af styringsmæssige årsager afvikles EU-projekterne Archimedes og Lille Vildmose som anlægsprojekter.

Projekterne er flerårige og mer- og mindreforbrug overføres mellem årene.

194


Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Investeringsoversigt 2013-2016

Beløb i 1.000 kr.

Sektor/projektnummer/navn

Ajourført bevilling Ajourført Afholdt

Beløb Dato anlægs- før 2013 2013 2014 2015 2016

sum

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Sektor: Børn og Unge

05.25 Dagtilbud til børn og unge

Rammebeløb, miljøforanstaltninger og 42.995 11.10.12 45.995 39.995 3.000 3.000

legepladser -10 -10 -10

Rammebeløb, myndighedskrav, 89.000 11.10.12 93.000 85.000 4.000 4.000

renovering i egne og lejede lokaler

Ekstraordinær renovering af institutioner 3.000 6.000 3.000 3.000

Ny børnehave Nørresundby 12.000 11.10.12 12.000 4.000 8.000 0

Ny 0-5 års institution, Lunden, Nibe 10.500 11.10.12 10.500 10.500 0

Tilbygning Nibe, Solsikken 4.500 11.10.12 4.500 4.500 0

05.25 Dagtilbud til børn og unge, bevilling, ialt 161.995 171.995 128.995 33.000 10.000

Sektor: Børn og Unge i alt 161.995 171.995 128.995 33.000 10.000

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i alt 161.995 171.995 128.995 33.000 10.000

195


Ældre- og Handicapforvaltningen

Investeringsoversigt budget 2013 -16

Ajourført bevilling Ajourført Afholdt

Sektor/projektnummer/navn anlægs- før 2013 2013 2014 2015 2016

Beløb i 1.000 kr. Beløb Dato sum Årets priser

2013-p/l

Sektor: Serviceydelser for ældre

00.18 Driftssikring af boligbyggeri (servicearealer)

Fjordparken 6 nye boliger, serviceareal 6.000 11.10.10 6.000 6.000

Indtægt -4.800 -4.800 -4.800

Fremtidens plejehjem 75 boliger - Serviceareal 17.560 11.10.07 17.560 13.660 3.900

Indtægt -2.800 -2.800 -2.800

Etablering af gangforbindelse ved plejehjemmet 1.000 11.10.10 1.000 1.000

Solsiden

Bøgemarkscentret, 10 nye boliger for 1.119 11.10.10 1.119 1.119

misbrugere - serviceareal

Indtægt -862 -862 -862

Smedegården - Rokade inkl. 3 nye boliger 638 14.10.10 638 638

Indtægt -570 -570 -570

Servicearealer på Fremtidens plejehjem til

aktivitetscenter og hjemmesygepleje

9.459 13.10.11 9.459 9.459

Indtægt -7.100 -7.100 -7.100

Lundbyesgades plejehjem 60 boliger - 7.920 13.10.11 7.920 2154 5.766

Serviceareal

Indtægt -27.581 -27.581 -25.181 -2.400

Plejehjem Vest 50 boliger - Serviceareal 6.273 13.10.11 6.273 6.273

Indtægt -2.000 -2.000 -2.000

00.18 Driftssikring af boligbyggeri i alt 49.969 49.969 40.303 9.666 0 0 0

Indtægt -45.713 -45.713 -41.313 -4.400 0 0 0

05.30 Ældreboliger

Lundbyesgade plejehjem, 60 boliger - Boligdel **) 101.692 13.10.11 104.692 51.000 50.692 3.000

05.30 Ældreboliger, bevilling i alt 101.692 104.692 51.000 50.692 3.000 0 0

Indtægt 0 0 0 0 0 0 0

05.32 Pleje og omsorg mv. af ældre og

handicappede

Rammebeløb - Ældreområdet 5.376 13.10.11 5.376 5.291 85 0

Inventar til servicearealer på ældreområdet 1.702 13.10.11 1.702 1.293 409

Til- og ombygning af aktivitetscentret Beltoften 2.355 13.10.11 4.355 855 1.500 2.000

Indretning af Skipper Klement Plejehjem til

demente

5.000 11.10.12 5.000 5.000

05.32 Pleje og omsorg mv. i alt 14.433 16.433 7.439 6.994 2.000 0 0

Indtægt 0 0 0 0 0 0 0

196


Ældre- og Handicapforvaltningen

Investeringsoversigt budget 2013 -16

Ajourført bevilling Ajourført Afholdt

Sektor/projektnummer/navn anlægs- før 2013 2013 2014 2015 2016

Beløb i 1.000 kr. Beløb Dato sum Årets priser 2013-p/l

05.33 Forebyggende indsats for handicappede og ældre

Myndighedskrav vedr. kloranlæg i fysioterapien

*)

450 11.10.12 450 450

Sektor: Serviceydelser for ældre i alt 166.544 171.544 98.742 67.802 5.000 0 0

, -45.713 -45.713 -41.313 -4.400 0 0 0

Sektor: Tilbud for handicappede

00.18 Driftssikring af boligbyggeri (servicearealer)

Ryesgade, 20 almene boliger til sindslidende 2.740 08.10.09 2.740 2.740

Indtægt -800 -800 -800

Rebildparken 30 boliger 5.800 25.06.07 5.800 5.800

Indtægt -1.200 -1.200 -1.200

Engbo - 30 boliger serviceareal 6.400 25.06.07 6.400 6.400

Indtægt -1.200 -1.200 -1.200

Ombygning af "bananen" - Engbo servicearealer

7.015 13.10.11 7.015 7.015

Enghuset Gistrup, 36 boliger 7.961 25.06.07 7.961 7.961

Indtægt -2.161 -2.161 -2.161

Masterplan byggerier - Flytteudgifter 2.326 25.06.07 2.326 2.326

Indtægt -355 -355 -355

B2-Toftehaven, 21 boliger - servicearealer 3.440 25.06.07 3.440 3.440

Indtægt -840 -840 -840

Inventar til servicearealer på handicapområdet 5.790 13.10.11 5.790 5.790

Sonjavej 61, 10 almene boliger - servicedel 2.800 14.10.10 2.800 2.800

Indtægt -400 -400 -400

Døveområdet, 18 boliger - Serviceareal 7.203 13.10.11 7.203 7.203

Indtægt -6.117 -6.117 -5.157 -960

Ny Violen og ungdomshøjskolen 1.217 13.10.11 1.217 1.217

Indtægt -15.200 -15.200 -14.000 -1.200

Pladsgaranti på handicapområdet, Kastanjebo 14.278 13.10.11 14.278 14.278

m.m.(MP2):

Indtægt -1.280 -1.280 -1.280

00.18 Driftssikring af boligbyggeri i alt 66.970 66.970 66.970 0 0 0 0

Indtægt -29.553 0 -29.553 -27.393 -2.160 0 0

05.30 Ældreboliger

Sonjavej 61, 10 almene boliger - boligdel 10.476 08.10.09 10.476 10.476

Indtægt (inkl. salg) -5.200 -5.200 -5.200

Ny Engbo - Boligdel 49.668 14.10.10 49.668 49.668

197


Ældre- og Handicapforvaltningen

Investeringsoversigt budget 2013 -16

Ajourført bevilling Ajourført Afholdt

Sektor/projektnummer/navn anlægs- før 2013 2013 2014 2015 2016

Beløb i 1.000 kr. Beløb Dato sum Årets priser 2013-p/l

Ny Kastanjebo - Boligdel 53.702 14.10.10 53.702 53.702

05.30 Ældreboliger i alt 113.846 113.846 113.846 0 0 0 0

Indtægt -5.200 -5.200 -5.200 0 0 0 0

05.50 Botilbud for længerevarende ophold

Salg af ejendomme i.f.m. Masterplan I

Indtægt -36.555 14.10.10 -36.555 -36.555

Salg af øvrige ejendomme, indtægt -5.038 14.10.10 -5.038 -5.038

Fjernvarme i Hammer Bakker 15.000 08.10.09 15.000 15.000

Rammebeløb - Handicapområdet 4.994 14.10.10 4.994 4.994

Behandlingscentret Hammer Bakker 5 boliger 5.800 13.10.11 5.800 5.800

Violen ombygges til børn og unge fra Ranum 2.550 11.10.12 2.550 2.550

Limfjordsværkstedet – ny placering 4.000 11.10.12 4.000 4.000

Indtægt 0 0

05.50 Botilbud til længerevarende ophold i alt 32.344 32.344 25.794 6.550 0 0 0

Indtægt -41.593 -41.593 -41.593 0 0 0 0

Sektor: Tilbud for handicappede i alt 213.160 213.160 206.610 6.550 0 0 0

Indtægt -76.346 -76.346 -74.186 -2.160 0 0 0

Ældre- og Handicapforvaltningen i alt 379.704 384.704 305.352 74.352 5.000 0 0

Indtægt -122.059 -122.059 -115.499 -6.560 0 0 0

Der indgåes lejeaftale for servicearealerne i forbindelse med Violen

*) Myndighedskrav vedr. kloranlæg er prioritet 2

**) Lundbyesgade boligdel - Iflg. betalingsplanen forventes 28 mio.kr. først udbetalt i 2014.

198


Skole- og Kulturforvaltningen

Budget 2013 - 2016

Ajourført bevilling Ajourført Afholdt

Sektor/projektnummer/navn anlægs- før 2012 2013 2014 2015 2016

Beløb Dato sum Årets priser

Skole- og Kulturforvaltningen

Sektor: Skoler

03.22.01 Folkeskoler

xa9413010001

Alle skole, vedligeholdelsesplan 196.185 19.04.04 221.185 157.185 39.000 25.000

xa9413010004

Alle skoler, tilgængelighed 9.769 11.10.07 11.269 8.269 1.500 1.500

xa9413010005

Alle skoler, legepladsrenovering 5.000 11.10.07 6.000 4.000 1.000 1.000

xa9413010003

Alle Skoler, arbejdstilsynsprojekter 39.036 15.06.09 39.036 39.036

xa9413010006

Farstrup Skole, renovering 2. etape 12.800 11.10.07 12.800 12.800

xa9413010007

Gistrup Skole, fleksible læringsmiljøer 23.700 11.10.07 23.700 23.700

xa9413010009

Klarup Skole, fleksible læringsmiljøer 22.200 11-10-07 22.200 22.200

xa9413010021

Løvvangskolen, indretn. til Paraplyen 3.000 06.03.10 3.000 3.000

xa9413010015

Nibe Skole, normalklasser 13.000 14.05.07 13.000 8.900 4.100

Nyt projekt

Stolpedalsskolen 8.000 8.000 0 8.000

xa9413010011

Tofthøjskolen, fleksible læringsmiljøer 23.000 11.10.07 23.000 23.000

xa9413010012

Vadum Skole, fleksible læringsmiljøer 18.000 11.10.07 18.000 18.000

Sektor: Skoler i alt 373.690 0 401.190 320.090 53.600 27.500

Sektor: Fritid

00.32.31 Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller

xa9450320001

Aalborg Stadion nyt lysanlæg 9.800 14.10.10 9.800 9.800

00.32.31 Stadions, idrætsanlæg og svømmehall 9.800 9.800 9.800

03.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge

xa9440310005

Frejlev Hallen 6.000 08.10.09 6.000 6.000

xa9440310003

Haraldslund Svømmehal, welness center 6.046 19.05.08 6.046 6.046

xa9440310006

Tornhøjsprojektet 6.000 08.10.09 6.000 6.000

199


Skole- og Kulturforvaltningen

Budget 2013 - 2016

Ajourført bevilling Ajourført Afholdt

Sektor/projektnummer/navn anlægs- før 2012 2013 2014 2015 2016

Beløb Dato sum Årets priser

xa9440310002

Medfinansiering af lokale initiativer 11.200 11.10.07 12.200 10.200 1.000 1.000

xa9440310008

Prioriteringskatalog 2.500 13.05.08 2.500 2.500

xa9440310001

Rammebeløb til større løbende indv. og

udv. vedligehold i idrtæs- og svømmehaller 30.850 19.04.04 34.850 26.850 4.000 4.000

xa9443010004

Svømmehal v/Gigantium 85.000 09.10.08 85.000 85.000

xa9440310009

Multibaner 250 13.10.11 250 250

xa9440310010

Atletikhal 15.500 13.10.11 15.500 2.500 13.000

Nyt projekt

Nørresundby Idrætscenter 8.000 8.000 0 8.000

03.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge 171.346 176.346 145.346 26.000 5.000

Sektor: Fritid i alt 181.146 186.146 155.146 26.000 5.000

Sektor: Biblioteker

03.32.50 Folkebiblioteker

xa9433500003

Ventilation og indeklima lokalbiblioteker 1.500 1.500 1.500 0 0

Sektor: Biblioteker i alt 1.500 1.500 1.500 0 0

Sektor: Kulturområdet

03.35.60 Museer

xa9423600001

Magasin Bygning OPP-projekt 1.450 31.08.09 1.450 1.450 0 0

-1.450 -1.450 -1.450

03.35.60 Museer 1.450 1.450 1.450 0 0

-1.450 -1.450 -1.450 0 0

03.35.63 Musikarrangementer

xa9423630001

Musikkens Hus 112.143 24.06.02 123.129 101.157 10.986 10.986

03.35.63 Musikarrangementer i alt 112.143 123.129 101.157 10.986 10.986

03.35.64 Andre kulturelle formål

xa9423640006

Nordkraft P-fond 6.000 24.08.06 6.000 6.000 0 0

xa9423640002

Nordkraft, byggeafsnit A.B.C 417.742 24.08.06 417.742 417.742 0

indtægter -263.782 24.08.06 -263.782 -263.782 0 0

xa9423640001

Aalborg Zoologisk Have - rammebeløb

200


Skole- og Kulturforvaltningen

Budget 2013 - 2016

Ajourført bevilling Ajourført Afholdt

Sektor/projektnummer/navn anlægs- før 2012 2013 2014 2015 2016

Beløb Dato sum Årets priser

til anlægsarbejder (incl. prisfremskrivning) 11.184 09.10.03 11.584 10.784 400 400

Nyt projekt

Kunsten 0 35.000 0 0 35.000

-projektet forventes lånefinansieret 0 -35.000 0 0 -35.000

xa9423640008

Rovdyranlæg i Zoo 2.000 2.000 2.000 0 0

03.35.64 Andre kulturelle formål i alt 436.926 472.326 436.526 400 35.400

Indtægter -263.782 -298.782 -263.782 0 -35.000

Sektor: Kulturområdet i alt udgift 550.519 0 596.905 539.133 11.386 46.386

Indtægter -265.232 0 -300.232 -265.232 0 -35.000

Skole- og Kulturforvaltningen i alt 1.106.855 0 1.185.741 1.015.869 90.986 78.886

Indtægter -265.232 -264.993 -265.232 0 -35.000

201


Budgetoplæg 29. august 2012

Beløb i 1.000 kr.

Ajourført

Sektor/projektnummer/navn anlægs- før 2012 2012 2013 2014 2015 2016

Beløb Dato sum Årets priser

Forvaltningen for Sundhed og Bæredygtig

Udvikling

Ajourført bevilling

Afholdt

Sektor: Sundhed

Telemedicin/borgere over 65 år (TelecareNord) 0 02.09.11 6.000 0 0 10.000 -4.000

Sektor: Sundhed 0 6.000 0 0 10.000 -4.000 0 0

Sektor: Bæredygtig Udvikling og landdistrikter

Renovering af gadekær og fysiske forhold i mindre bysamfund

Rammebeløb til vedligeholdelse 1.000 14.05.12 3.000 0 1.000 1.000 1.000

Idrætsfaciliteter for børn/unge - Multibaner 250 29.09.11 250 0 250 0 0

Opfølgning på landdistriktspolitikken 3.019 14.05.12 5.019 0 3.019 1.000 1.000

Byfornyelse, mindre landsbyer 0 02.09.11 8.000 0 0 4.000 4.000

Grøn og Sund forskønnelse i Landdistrikterne 1.700 14.05.12 1.700 1.600 100

Projekter vedr. arven fra Hals 2.167 14.05.12 2.167 0 2.167

Vokslev Kultur- og Natursti 0 14.05.12 0 111 -111

Tekniske installationer projekt 1390* 1.469 14.05.12 4.469 0 1.469 1.500 1.500

Solcelleprojekt 5.000 02.09.11 15.000 0 5.000 15.000 15.000 15.000

Solcelleprojekt 2012 5.000 5.000 5.000

Solcelleprojekt 2013 0 5.000 15.000

Solcelleprojekt 2014 0 5.000 15.000

Solcelleprojekt 2015 15.000

Energibesparende foranstaltninger 20.000 02.09.11 40.000 5.161 14.839 10.000 10.000 10.000

Energibesparende foranstaltninger 2011 10.000 14.05.12 10.000 5.161 4.839

Energibesparende foranstaltninger 2012 10.000 10.000 10.000

Energibesparende foranstaltninger 2013 0 10.000 10.000

Energibesparende foranstaltninger 2014 0 10.000 10.000

Energibesparende foranstaltninger 2015 10.000

Sektor: Bæredygtig Udvikling 34.605 79.605 6.872 27.733 32.500 32.500 25.000

Sektor: Kollektiv trafik

00.25.13 Andre faste ejendomme

Anlægsprojekter vedr kollektiv trafik 3.500 14.05.12 4.500 1.071 2.429 500 500

VVM redegørelse letbane 1.125 1.125

Sektor: Kollektiv Trafik 3.500 4.500 1.071 2.429 500 1.625 1.125 0

Sundhed og Bæredygtig Udvikling i alt 38.105 90.105 7.943 30.162 43.000 30.125 26.125 0

202


Beløb i 1.000 kr.

Ajourført bevilling Ajourført Afholdt Rådighedsbeløb

Sektor/projektnummer/navn anlægs- før 2013 2013 2014 2015 2016 senere

Beløb Dato sum Årets priser 2012-prisniveau

Sektor: Fjernvarmeforsyningen

01.22.03.01 Varmeforsyning

103.008.5201

Diverse byggemodninger ........................ 7.000 11.10.12 35.000 0 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000

103.008.5204

Opgradering af pumpestation 3.000 11.10.12 3.000 0 3.000 0 0 0 0

Voerbjergvej ……………………………

103.088.5205

Forstærkningsledning - Østhavnen etape II 4.342 11.10.12 4.342 1.842 2.500 0 0 0 0

103.008.5208

Transmissionsledning Vestbjerg-Tylstrup 25.011 11.10.12 26.011 911 24.100 1.000 0 0 0

103.008.5209

Transmissionsledning Svenstrup-Ellidshøj 8.700 11.10.12 8.700 500 8.200 0 0 0 0

103.008.5210

Planlægning - Udbygning af det centrale

kraftvarmeområde ….…………………… 1.000 11.10.12 1.000 500 500 0 0 0 0

103.008.5212

Udvidelse af fibernet - basisnet ….……… 500 11.10.12 2.500 0 500 500 500 500 500

103.008.5213

Installering af kedel på Højvang varmecentral

…………………………………… 0 11.10.12 5.500 0 0 5.500 0 0 0

103.008.5273

Reservecentral Nord ……………………. 63.100 11.10.12 63.600 24.790 38.310 500 0 0 0

103.008.5274

Udbygning af reserveanlæg Gasværksvej 0 11.10.12 35.000 0 0 0 0 0 35.000

103.158.5295

Central kraftvarmeforsyning af institutionerne

i Hammer Bakker ……………… 10.050 11.10.12 10.050 9.300 750 0 0 0 0

Sektor: Fjernvarmeforsyningen i alt 122.703 194.703 37.843 84.860 14.500 7.500 7.500 42.500

Sektor: Renovationsvæsenet

01.38.60 Fælles formål

160.000.5552

Administrationsbygning - om- og tilbygning,

asfaltering af eksisterende forplads

samt udvidelse af parkeringsareal samt

solafskærmning m.v. 14.406 11.10.12 14.406 14.256 150 0 0 0 0


160.000.5596

Administrationsbygning - etablering af

solcelleanlæg på den nye adm.bygning 500 11.10.12 500 0 500 0 0 0 0

01.38.65 Genbrugsstationer

165.100.5588

Genbrugsplads, Nibe - ændret arealanvendelse

på eksisterende plads …….. 10.800 11.10.12 10.800 10.700 100 0 0 0 0

165.100.5589

Genbrugsplads, Gandrup - etablering af

ny plads ………………………………. 13.100 11.10.12 13.100 13.000 100 0 0 0 0

165.100.5590

Genbrugsplads, Hou - modernisering af

eksisterende plads ……………………. 7.800 11.10.12 7.800 3.700 4.100 0 0 0 0

01.38.66 Øvrige ordninger

166.200.5592

Indretning af alternativ deponeringsplads 300 11.10.12 3.500 0 300 3.200 0 0 0

166.200.5593

Affalds- og Genbrugscenter Rørdal,

Forbedring af komposteringssareal og

areal for modtagelse af bygge- og haveaffald 1.500 11.10.12 1.500 0 1.500 0 0 0 0

Sektor: Renovationsvæsenet i alt 48.406 51.606 41.656 6.750 3.200 0 0 0

Sektor: Administrationen

01.22.04 Vandforsyning til Det åbne land

104.009.5390

Ledningsanlæg - Det åbne land 1.000 11.10.12 5.000 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

01.22.04 Grundvandsbeskyttelse

104.009.5395

Arealsikring 18.000 11.10.12 76.000 0 18.000 10.000 10.000 10.000 28.000

Sektor: Administrationen i alt 19.000 81.000 0 19.000 11.000 11.000 11.000 29.000

Forsyningsvirksomhederne i alt 190.109 327.309 79.499 110.610 28.700 18.500 18.500 71.500


Aalborg Kommune

Boulevarden 13

9000 Aalborg

Tlf. 99 31 31 31

www.aalborgkommune.dk

More magazines by this user
Similar magazines