IV. Depressioners imødegåelse Referenceliste ... - engelsted.net

engelsted.net

IV. Depressioners imødegåelse Referenceliste ... - engelsted.net

199. tvinges til selv at digte en forklaring op-med den risiko for absurde og meningslØse ttforståelsesmodeller", som depressionslitteraturen kan berette så righoldigt orne Den depressive har nemlig brug for en forståelse, fordi det er meget psykologisk forstyrrende, at ·der sker noget med en, som man ikke ved, hvad ero Især hvis man forud for depressionen har v.æret den typiske veltilpassede, velkontrollerede og emotionelt stabile depressionsvulnerableo Måske kunne man forestille sig, at sundhedsvæsnet udgav en pjece til alle fØrstegangsdepressive, det kunne være et godt supplement til psykofarmakasno Endvidere er det måske formålstjenligt at anbefale den depressive ikke at slås mod depressionen, ikke prØve at tage sig sammeng men snarere at tillade sine fysiologiske reaktionero Der er to årsager hertilo For det fØrste kan den depressive ikke afbØde depressionen ved at tage sig sammen, sandsynligvis kun forværre den, fordi den i forvejen er resultatet af utilstrækkeligheden af selvkontrollerende adfærd; for det andet vil den lange serie af nederlag,en sådan anti-depressionskarnp uværgerligt må medfØre, bidrage til den depressives tab af selvtro, hvad der intet formål tjenero Yderligere bØr man nok informere den depressives nærmeste på samme fyldestgØrende måde, som man informerer den depressiveg fordi deres naturlige og velmente baksen med den depressive for at få ham til at holde op med at være så fortvivlet, deres forsØg på at opmuntre, fornØje og kvikke ham op, kun forværrer den depressives fortvivlelse, hvilket i sidste ende meget vel kan fØre til de sociale relationers disruption, hvilket ingen kan være tjent medo 3o hvad man har Den depressive reaktion medfØrer som tidligere beskrevet et betydeligt fald i individets reinforceringskapacitet, endvidere er den ikke karakteriseret ved et certicalt forlØb, men ved processer i primitive hjernedele, der er hinsides bevidsthedsprocessero Dette betyder, at den er temmeligt hermetisk lukket for psykologisk påvirkningo

More magazines by this user
Similar magazines