Bilag B - Velkommen til Århus Kommune

friedrich.sophia43

Bilag B - Velkommen til Århus Kommune

Notat

Til:

Til:

Kopi til:

Personalestyregruppen

Drøftelse

Den 15. januar 2009

Århus Kommune

Borgmesterens Afdeling

Bilag B:

Øvrig tværgående lederudvikling i Århus Kommune

Følgende tiltag skal planlægges i sammenhæng med lederuddannelsen

på diplomniveau, så rød tråd, ledelsesretorik og tilgang til helhedsledelse

sikres.

1. Mastermoduler i 6-by regi / andre store politiske organisationer

Der har gennem flere år været gennemført lederudviklingsforløb i 6 by

regi. Dette er sat i bero, og der er i stedet nedsat en arbejdsgruppe

med HR chefer fra 6 byerne 1 .

Borgmesterens Afdeling

Rådhuset

8000 Århus C

Sagsnummer M0/2008/01854

Sagsbehandler Lene Stevn

Telefon 8940 2000

Direkte telefon 8940 2307

Telefax 8940 2121

E-post post@ba.aarhus.dk

E-post direkte ls@aarhus.dk

Arbejdsgruppen har undersøgt, om der fortsat er interesse i et 6 by

samarbejde om chefudvikling og hvad indholdet i givet fald skal være.

Endelig afklaring af, om alle 6 byerne vil deltage finder sted på 6 by

personalechefmøde den 20. januar 2009. En model for en fremtidig

lederudvikling i 6 by regi skal indtænkes i de øvrige tiltag indenfor

ledelsesudvikling, herunder især den fleksible offentlige lederuddannelse.

En oplagt mulighed vil være at etablere 1 – 2 moduler på masterniveau

til denne gruppe.

Der er derfor indhentet oplysninger om mulighederne for at lave 6-by

enkeltfagsmoduler på masterniveau i samarbejde med universiteterne.

Der er opstillet følgende krav til universiteterne:

at kurserne skal være meritgivende i forhold til den fleksible offentlige

masteruddannelse

1 Fra Århus Kommune har Thrine Nørgaard deltaget sammen med Søren Hadrup.

Bilag B:


at kurserne skal være netværksdannende – sigtet er at fortsætte

arbejdet fra tidligere kurser med at skabe netværk på

tværs af cheferne i 6 byerne.

Der er foreslået 2 moduler over 2 semestre (et hvert semester) med

følgende indhold:

Udvikling af velfærdssamfundet med fokus på innovation og ledelse

af kreative processer.

Strategisk/politisk ledelse på højt niveau i store politiske organisationer.

Det er vigtigt for 6-by samarbejdet at få udviklet kursusmoduler, der

også vil være attraktive for erfarne ledere (direktører, forvaltningschefer

og kontorchefer). For nogle i målgruppen vil et målrettet modul på

masterniveau kunne være indgangen til en fleksibel master eller en af

de øvrige masteruddannelser.

Mulighederne for at udvikle sådanne skræddersyede moduler er drøftet

med Institut for Statskundskab, Syddansk Universitet, og CBS

(Copenhagen Business School), der kan se behovet og at de 2 emner,

som var foreslået, fint kunne indgå i den fleksible master. På grund af

bindingerne på deltagerkredsen vil det ikke være muligt at lave særlige

delforløb i den fleksible master. Men hvis emnerne udbydes som

eksamensfag af et universitet, vil der ikke være problemer med merit

til den fleksible master – heller ikke på andre universiteter.

Syddansk universitet og CBS vil kunne udbyde eksamenskurser eller

undervisning i efteruddannelsesafdelingens regi, der opfylder kravene

til masterniveau.

Det afventes hvorvidt personalecheferne i 6-by samarbejdet beslutter

sig for at gennemføre mastermodulerne i 6-by regi.

Såfremt 6-by personalechefgruppen ikke tilslutter sig forslaget, skal

mulighederne for at gennemføre mastermoduler i et samarbejde med

interesserede kommuner fra 6 byerne og visse regioner, fx regionen

fra de deltagende kommuner undersøges.

Øvrig tværgående lederudvikling i Århus Kommune Side 2 af 5


2. Master- og lederuddannelser indenfor rammerne af aftalen

med Det Humanistiske Fakultet

Som led i samarbejdet, der er indgået med Det Humanistiske Fakultet,

Århus Universitet, udbydes mastermoduler, der specielt henvender sig

til ledere. Der er foreløbig udbudt 4 moduler:

• Design og ledelse af kreative processer (10 ETCS-point),

• Ledelsens retorik (15 ETCS-point),

• Retorik i offentlige organisationer (15 ECTS-point ) og

• Vidensdeling og organisatorisk læring (10 ECTS-point).

Herudover er der mulighed for udvikling og afholdelse af kurser/temadage

i samarbejde med Det Humanistiske Fakultet.

3. Lederudviklingsforløb for kvinder.

I Ligestillingsudvalgets handlingsplan 2006 – 2009 indgår som fokusområde

”lighed i ledelsen”. Hermed sigtes til, at der skal arbejdes på

at få mere kønslig lighed ind i den øverste ledelse 2 i Århus Kommune,

dvs. flere kvinder. Århus Kommune har bl.a. i den forbindelse tiltrådt

Ligestillingsministeriets Charter for Flere kvinder i ledelse. Der er

iværksat flere tiltag, men det viser sig fortsat, at der kun er få interne

kvindelige ansøgere til disse stillinger.

Der skal derfor etableres et tilbud til de kvindelige chefer, som kunne

ønske at blive forvaltningschefer / direktører eller ønsker at blive afklaret

med, om de kunne ønske det.

Ligestillingsudvalget anbefaler derfor, at der indgås aftaler med 3

virksomheder, der kan tilbyde lederudvikling. Der foreslås 3 meget

forskellige forløb, ud fra en holdning om, at årsagerne til at kvinderne

ikke søger kan være mangfoldige og derfor kan lederudviklingsbehovet

være forskelligt. De tre tilbud dækker meget forskellige behov.

3.1. Value Academy

Value Academy er en uddannelse, udbudt af V-factor, og som afsluttes

med en obligatorisk statsanerkendt eksamen med en ekstern beskikket

censor. Uddannelsen er forskningsbaseret og lægger op til netværksdannelse

i gruppen, suppleret med en mentorordning. Uddannelsen

har 10 ECTS point.

2 Den øverste ledelse er her defineret som forvaltningschefer og direktører

Øvrig tværgående lederudvikling i Århus Kommune Side 3 af 5


Uddannelsen tager udgangspunkt i et projekt fra arbejdspladsen, og

der arbejdes i forløbet på 3 moduler.

Modul 1 omhandler ledelse og har fokus på transition, kommunikation

og beslutningsværktøjer

Modul 2 omhandler forhandlingsteknik, konflikthåndtering, adfærdsbiologi

og kropssprog

Modul 3 omhandler habit management, styling og personlig kommunikation.

Under uddannelsen, som løber over 14 uger, vil deltagerne have en

personlig mentor, som vil være en topleder fra det danske erhvervsliv

(også fra det offentlige). Der er i alt 7 undervisningsdage. Se mere på

www.vfactor.dk

3.2. Leadership development through mentoring.

KMP deltager i et internationalt cross mentoring program for lederudvikling

for kvinder på tværs af brancher og fag. Udover Danmark deltager

Luxemburg, Portugal, Tyskland, Schweiz og Sverige.

Der er i tilknytning til uddannelsen indgået forskningssamarbejde med

bl.a. CBS.

Uddannelsen er forskningsbaseret, og består af 4 moduler:

Modul 1: Kick off – mentorskab og lederudvikling

Modul 2. Mænd og kvinder i ledelse

International konference

Modul 3. Bestyrelse og topledelse

Modul 4 Netværk og kvinder i medier.

I alt 10 dage. Se mere på www.kmpplus.dk og www.crossmentoring.net

3.3. Lederskab for kvinder.

Lederskab for kvinder med U- modellen i Sinai-ørkenen.

Inspireret af bogen – Skabende nærvær om forandring gennem fordybelse,

som tager udgangspunkt i, at vi – med opmærksomhed i det

nu, vi er i – selv er med til at skabe vores fremtid. Med en kombination

af den såkaldte U-model i bogen med mere kendte modeller, nemlig

anerkendende feedback, offer-frelser-krænker forståelse, den lærende

organisations 5. disciplin og Batesons logiske niveauer for forandring.

En gennemgående streng i work-shoppen er instruktion og

gentagen træning i nogle enkelte meditative teknikker. Det skærper

nærværet og forebygger stress og udbrændthed.

Gennem deltagelse i kurset bliver deltageren mere bevidst om, hvad

man vil i og med sit arbejdsliv, og hvordan man skal prioritere for at

nå målet.

Øvrig tværgående lederudvikling i Århus Kommune Side 4 af 5


Work-shoppen tager 8 dage. Se mere på www.mellor.dk

Aftalen med de 3 virksomheder (kmpplus, crossmentoring og mellor)

vil være, at kurserne annonceres på Medarbejderportalen som en del

af lederudviklingen, og fremstår som en indarbejdet del af vores fælles

lederudviklingsprojekt, men at der i øvrigt ikke er nogen

købsforpligtelse for Århus Kommune, da det er deltagelse på individ

niveau.

Øvrig tværgående lederudvikling i Århus Kommune Side 5 af 5

More magazines by this user
Similar magazines