Dagplejen – hjem for værdier - FOA

applikationer.foa.dk

Dagplejen – hjem for værdier - FOA

F O R B U N D E T A F O F F E N T L I G T A N S A T T E

Dagplejen

hjem for værdier

Pædagogisk sektor


Redaktion: Direktør Karsten Hillestrøm, ValueCreator

Konsulent Malou Eskildsen, ValueCreator

Forsidelayout: Joe Anderson

Tryk: FOA's trykkeri

Oplag 2000

Forbundet af Offentligt Ansatte

Pædagogisk sektor

Staunings Plads 1-3

1790 København V

Telefon: 33 43 48 05

Telefon: 33 43 48 07

www.foa.dk


Indhold

Forord ............................................................................................4

Dagplejens værdier - samlet set..................................................6

Hvilke værdier skaber dagplejen for børn? .............................6

Hvilke værdier skaber dagplejen for forældre?.......................8

Hvilke værdier skaber dagplejen for dagplejere? .................10

Hvilke værdier skaber dagplejen for kommunen og.............12

lokalsamfundet? ......................................................................12

3


Forord

Dagplejen har et stort ansvar.

Dagplejen passer omkring 81.000 børn i alderen 0-2 år.

Det er de helt grundlæggende basale menneskelige værdier som kan

skabes i ”Den Gode Dagpleje” - den tætte kontakt, den gode omsorg

og det, at man vil hinanden (John Andersen).

I dagplejen er barnet del af en lille børnegruppe.

Barnet bliver passet af én voksen i hjemlige og rolige omgivelser.

Dagplejen har unikke betingelser - og er hjem for værdier.

Dagplejen skaber værdier for børn, forældre, dagplejere, kommune og

lokalsamfund.

Der er nogle kommunale dagplejer, som arbejder aktivt med værdier.

Andre har taget de første skridt til at synliggøre hvilke værdier, de ønsker

at stå for.

Det er bl.a. de mange lokale initiativer, som har inspireret os til at sætte

ord på dagplejens værdier for børn, forældre, dagplejere, kommune og

lokalsamfund - i form af et værdiregnskab.

Vi håber, at endnu flere kommuner vil tage initiativ til at arbejde aktivt

med værdier. Blandt andet ved at tage stilling til de kerneværdier, den

kommunale dagpleje skal stå for, og hvordan værdierne bliver en del af

hverdagen - i dagplejernes hjem, i legestuerne og blandt dagplejepædagogerne.

4


Et værdiregnskab har vist, at dagplejen skaber værdier og denne pjece

præsenterer hovedresultaterne fra værdiregnskabet.

Rigtig god læselyst!

Ruth Nielsen

Sektorformand

5


Dagplejens værdier - samlet set

Dagplejen skaber værdier for børn, forældre, dagplejere, kommune og

lokalsamfund. Nutidige værdier og værdier på længere sigt.

Hvilke værdier skaber dagplejen for børn?

Nutidige værdier

Tid

Omsorg

Ro

Fordybelse

Individuelle hensyn

Tryghed

Nærvær

Ansvar

Rollemodel

Selvværd

Indflydelse

Udvikling

Livet ind i små doser

Langsigtede værdier

Gode forudsætninger for fremtiden

Integration

6


Dagplejen giver barnet gode forudsætninger for fremtiden.

I dagplejen er der én voksen og en lille børnegruppe. Det betyder, at

der er tid til, at ting tager den tid, de tager. Der er tid og rum til forskellighed

og individuelle hensyn. Tid og ro til at skabe trygge rammer

med omsorg og nærvær for det enkelte barn.

Dagplejerens familie kan fungere som rollemodel for barnet. Her lærer

barnet at være en del af et fællesskab – og tage hensyn til andre og sig

selv.

Nu snakker vi så meget om – i skoler osv. – at børn ikke er gode til at

kunne deltage og tage ansvar. F.eks. med at hjælpe til og rydde op.

Man taler om at forældrene ikke har stillet krav. I dagplejen er alle

med til at dække bord. Alle hjælper med dagligdagsting. De daglige

funktioner lærer de i dagplejen, som en helt naturlig del af dagligdagen

(Dagplejeleder).

I dagplejen er der også tid og rum til, at den lille børnegruppe har indflydelse

på dagens aktiviteter.

I en lille gruppe har børnene mulighed for at sige til og fra. Man behøver

ikke gøre det, som 20 andre skal (Dagplejeleder).

Tid og ro, tryghed, nærvær, omsorg og individuelle hensyn står i kontrast

til en hverdag præget af stress og jag.

Dagplejen bidrager derfor med væsentlige værdier for børn.

7


Hvilke værdier skaber dagplejen for forældre?

Nutidige værdier

Tilfredshed

Indsigt

Råd og vejledning

Tryghed

Fleksibilitet

Rummelighed

Sammenhængende hverdagsliv

Økonomiske og personlige udviklingsmuligheder

Overordnet indflydelse

Valgmulighed

Langsigtede værdier

Velfungerende familieliv

Økonomiske og personlige forudsætninger for fremtiden

Integration

I dagplejen er der generelt set – stor tilfredshed blandt forældre.

Tilfredshed med dagplejen er en forudsætning for at familie- og hverdagslivet

hænger sammen.

Det er jo vores kæreste eje, vi afleverer om morgenen – men dagplejen

har givet os ro. Vi har kunnet passe vores arbejde 100 pct.. Vores datter

leger og udvikler sig og har det godt (Forældre).

8


Dagplejens unikke betingelser skaber et nært miljø, hvor forældre føler

sig trygge ved at aflevere deres barn om morgenen.

Jeg synes, min dreng var så lille på det tidspunkt, hvor han skulle afleveres

– derfor valgte jeg dagplejen. Fordi jeg syntes, det var et lille

trygt sted, som jeg bedre kunne forholde mig til. Forandringen skulle

ikke være så stor fra at gå hjemme til at blive afleveret (Forældre).

I dagplejen er der tid til og rum for, at forældre kan drage fordel af

dagplejernes erfaring og således få gode råd og vejledning. Den samme

person modtager barnet om morgenen og siger farvel om eftermiddagen.

Det giver forældre mulighed for at få indsigt i hele dagens forløb.

I dagplejen indrettes dagen efter barnets og forældrenes behov.

Den lille børnegruppe i hjemlige omgivelser med den samme voksne

skaber værdier som tid og ro, tryghed, nærvær, omsorg og individuelle

hensyn. Rammer, som også skaber værdier for forældre.

9


Hvilke værdier skaber dagplejen for dagplejere?

Nutidige værdier

Tilfredshed i jobbet

Faglig og personlig udvikling

Faglig stolthed

Ansvar

Indflydelse

Anerkendelse

Langsigtede værdier

Livslange bekendtskaber

Dagplejerjobbet er ikke et fag, der vælges af mangel på alternativer –

men et aktivt tilvalg.

Dagplejerne er generelt meget tilfredse med deres arbejde. Dagplejerne

er stolte af deres fag og flere oplever, at de vokser med opgaven.

Dagplejeren er sin egen arbejdsgiver og har - med udgangspunkt i børnenes

behov - stor indflydelse på egen hverdag.

Dagplejerne modtager anerkendelse for deres job. Både fra børn og

forældre. En anerkendelse, som blandt andet kommer til udtryk ved, at

flere dagplejere har livslange bekendtskaber.

Vi har rigtig mange 25 års jubilæer. Så kommer de ”gamle” dagplejebørn.

Vi har også eksempler på at ”gamle” dagplejebørn kommer med

10


deres egne børn og vil have dem passet hos den samme dagplejer

(Dagplejeleder).

Dagplejen skaber altså værdier for dagplejerne – nu og på lang sigt.

11


Hvilke værdier skaber dagplejen for kommunen og

lokalsamfundet?

Nutidige værdier

Fleksibilitet

Økonomi

Børn, som en naturlig del af livet i lokalsamfundet

Styrket indkomstgrundlag i kommunen og lokalsamfundet

Langsigtede værdier

Integration

Børn med særlige behov

Dagplejen gør barndommen synlig i lokalsamfundet og understreger, at

børn er en naturlig del af hverdagen. Børn er ikke bare noget, man skal

putte af vejen - de hører til og bliver respekteret.

Hvis dagplejen er på udflugt, kan der godt være en sød ældre dame,

som kommer med en pose slik. Eller standser op og siger ”må jeg få

lov at sætte mig her og hygge mig med jer?” – og det er en selvfølge

(Dagplejeleder).

Dagplejen er en fleksibel pasningsordning, som hurtigt kan oprette nye

pasningsmuligheder og løse særlige opgaver.

I dagplejen mødes danske familier og familier med anden etnisk baggrund.

Det danner grundlag for indsigt og forståelse, som er integrationsfremmende

på sigt.

12


For børn af anden etnisk oprindelse er det en god overgang at komme i

en dagpleje, da de lærer et lille område at kende. De får Danmark ind i

små doser! (Dagplejeleder).

I dagplejen er der også rammer, som giver mulighed for at bryde med

negativ social arv, som på sigt også har betydning for kommunens

økonomi.

Jeg har et eksempel med en lille dreng i et meget hårdt miljø. Faderen

var ikke meget hjemme og når han var hjemme var der slagsmål og

skrig og skrål. Drengen har været ved en mandlig dagplejer. Det er jeg

overbevist om har givet ham en ballast på den måde, at han har set,

hvad en familie kan være, og at en mand i huset kan være noget rart.

Moderen gav udtryk for dagplejens værdi ved, at hun også gerne ville

have barn nummer to passet (Dagplejeleder).

Eftersom dagplejen giver mulighed for beskæftigelse til både forældre

og dagplejere, giver dagplejen også styrket indkomstgrundlag og dermed

mulighed for et bedre handelsliv i lokalsamfundet. Et bedre handelsliv

har også betydning for skattegrundlaget i kommunen.

Dagplejen skaber med andre ord værdier for kommunen og lokalsamfundet.

Hvis du vil vide mere:

Pjecen ”Værdiregnskab – dagplejen 2003” kan rekvireres ved henvendelse til FOA,

pædagogisk sektor, tlf. 33 43 46 00.

At arbejde struktureret og strategisk med værdier – Værdiregnskabet indeholder også

et værktøj til inspiration for kommuner til, hvordan de kan komme i gang – eller arbejde

endnu mere systematisk - med værdier.

13


ValueCreator

Amaliegade 14 A, 2.

DK-1256 København K

Tlf.: 33 18 16 30

www.valuecreator.dk

Forbundet af

Offentligt Ansatte

Pædagogisk sektor

Staunings Plads 1-3

1790 København V

Tlf.: 33 43 48 05

Tlf.: 33 43 48 07

www.foa.dk

More magazines by this user
Similar magazines