Fra strategi til handling - Banedanmark

banedanmark.dk

Fra strategi til handling - Banedanmark

aneavisen

banedanmarks medarbejderavis | 23. juni 2011 | 12. årgang | nr. 13

Fra strategi til handling

Banedanmarks

administrerende

direktør Jesper Hansen.

Foto: Peter Thornvig

I

januar lancerede vi Banedanmarks nye

strategi – Fremtidens Jernbane.

Med vores strategi vil vi frem mod 2020

skabe en jernbane, som gør det muligt at fordoble

passager- og godstransporten. Og sammen med

operatørerne vil vi gøre jernbanen til et attraktivt

alternativ, som flere vælger til.

Det er et ambitiøst mål, og derfor får du også

her en baneavis, hvor du kan læse om de forskellige

strategiske projekter, og hvordan de

bidrager til at bringe os de næste skridt videre

i realiseringen af vores strategi.

Men det allervigtigste i vores strategi er, at

det er dig, der skaber de resultater, der er med

til at gøre en forskel for den enkelte passager.

Og det er dig, der er med til at skabe fremtidens

jernbane ved, at du bliver en del af at få omsat

de forskellige aktiviteter i de strategiske projekter

til konkrete handlinger.

For vi lykkes netop med den nye strategi ved,

at vi alle involverer os i at omsætte strategien

til handling – og ikke mindst i at skabe de

mange løbende forbedringer, der gør, at vi

når strategiens mål, og vi sammen får skabt

fremtidens jernbane. Arbejdet med strategien

og de løbende forbedringer er allerede i gang

flere steder i organisationen – det kan du læse

mere om på bagsiden.

Og så er spørgsmålet: Hvor ser du, at du og

din enhed vil involveres i at skabe de løbende

forbedringer og resultater, der bringer os i mål

med Fremtidens Jernbane?

Venlig hilsen

Jesper Hansen

Vi har spurgt de 10 projektledere: Hvad er den største udfordring i jeres projekt?

”Vi skal sikre, at Dobbelt

op på rettidighed er et

projekt for hele Banedanmark,

og at vi tænker

passagerer og godskunder

ind i alt, hvad vi laver.”

Ellen Alstrup,

projektleder for Dobbelt

op på rettidighed

”Vi skal skabe det samme billede hos alle

medarbejdere og ledere omkring, at passagererne

er Banedanmarks slutbrugere. I

Banedanmark bringer vi ikke kun tog fra

A til B, vi bringer også passagerer fra A til

B. Det betyder, at i uordenssituationer er

trafikinformationen til passageren lige så

vigtig som rettidigheden.”

Lotte Stehr Ebbensgaard, projektleder

for Morgendagens trafikinformation

”Vi skal have skabt en fælles

opfattelse af, hvad projektstyring

er på tværs af projektområder

og støttefunktioner samt

en ensartet forståelse af, hvilke

projektroller der arbejdes med,

og hvad deres ansvar er.”

Lars Jørgensen, projektleder for

Standardisering af projektstyring

”Den største udfordring er at sikre, at vi kan rumme den store

projekt-mangfoldighed, som findes i denne organisation. Banedanmark

har mange forskellige typer projekter - med forskellig

kompleksitet, forskelligt sprog og forskellige erfaringsniveauer

hos projektdeltagerne. Vores projekt skal levere en metode, som

opleves som en god ramme for projektledelse på tværs af alle

disse forskellige projekter.”

Nina Marxen,

projektleder for Professionel projektledelse

”Registrering af projektændringer og deres konsekvenser opgøres

meget uens i forskellige projekter. At projektændringer har store

budget- og tidsmæssige konsekvenser er dog tydeligt, men det

er vanskeligt at få et samlet overblik over budgetudsving og de

tilhørende årsager. Det giver udfordringer for metodeudviklingen.”

Jan Schneider-Tilli,

projektleder for Bedre håndtering af projektændringer

”Det er helt essentielt for os, at vi får

identificeret kerneproblemerne, for

der har før været gennemført projekter,

der skulle løse samme problematik,

uden at lykkes. Lige nu laver

vi gennemgående analyser af problemstillingerne

i forhold til normer

og regler, for hvis vi ikke får fundet

kerneproblemerne, kan vi heller ikke

løse dem. Det er en stor udfordring

at forstå alle problemstillingerne, for

det er et jo komplekst område.”

Gitte Weitze Christensen,

projektleder for Effektivisering af normer, regler og sikkerhedskrav

”Vi skal have tænkt strategiarbejdet

ind i det daglige

arbejde, så det bliver indarbejdet

i de daglige opgaver

og rutiner. Vi skal være mere

fokuserede og egentlig gøre

mere af det, vi i forvejen gør.

Strategien skal ikke ses som

noget, der kommer oven i det

daglige arbejde, men det, vi

tænker på hver dag, når vi

går på arbejde.”

Jacob Teckemeier,

projektleder for Optimeret vedligehold og fornyelse

”Projektets største udfordring

lige nu er at få realiseret

potentialet i alle

de input, vi har fået fra

pilotprojekterne, strategidagene

og dialogmøderne

med lederne. Og så at få

indarbejdet i organisationen,

at man selv følger op

på de problemer, man møder

i hverdagen.”

Kim Drews,

projektleder for Produktion på rette spor

”Vi står over for to store udfordringer lige nu. Den ene er, at vi

sammen med forretningsområderne skal definere, hvilke centrale

kompetencer vi har behov for, og hvad vi mangler for at have dem.

Den anden er, at vi efter sommerferien begynder et pilotprojekt

vedrørende læse-, skrive- og it-færdigheder. For mange medarbejdere

kan det være et tabu at tale om behov for uddannelse inden

for særligt læse og skrivefærdigheder, og derfor er det afgørende,

at projektet har succes med at kommunikere ud, hvorfor det er

vigtigt at uddanne sig inden for inden for disse områder.”

Katrine Jensen, projektleder for Kompetencer

”Involveringsprojektets største udfordring lige nu er, at alle venter

på at blive involveret i at skabe løbende forbedringer. Vi skal ikke

vente på at blive involveret, men lære at involvere os selv i at skabe

de løbende forbedringer. Projektet er med til at skabe rammerne

med helt konkrete metoder og værktøjer, men i sidste ende er det

medarbejderne selv, der afgør, hvordan de involverer sig. Jeg siger:

”Spørg ikke, hvad involveringsprojektet kan gøre for dig, men hvad

du kan gøre for et bedre Banedanmark med bedre resultater.”

Sarah-Louise Blindbæk Corlin, projektleder for Involvering


2 | 23. juni 2011 | baneavisen baneavisen | 23. juni 2011 | 3

Den pålidelige togrejse - KORT FORTALT

Professionelle projekter - KORT FORTALT

Professionel vedligeholdelse - KORT FORTALT

Dobbelt op på rettidighed

For at realisere visionen om at køre

dobbelt så mange passagerer i 2030,

skal vi forbedre rettidigheden og halvere

det gennemsnitlige antal forsinkelsessekunder

i 2020. Projektet udvikler

nye rettidighedsmål og metoder, som

reflekterer passagerernes oplevelse

af rettidighed. Gennem kampagner,

workshops og andre indsatser involveres

medarbejdere, ledere og operatører i,

at passagerer og godskunder får tog

til tiden.

Morgendagens trafikinformation

Særligt i uordenssituationer skal passagerer

føle sig velinformerede på deres rejse, hvis

vi skal nå visionen om dobbelt op i 2020.

Projektet vil øge kvaliteten af den leverede

trafikinformation, så passagererne har

den fornødne information om, hvordan

de smidigt og effektivt kommer videre

på deres rejse.

Standardisering af projektstyring

Over de kommende år skal Banedanmark

gennemføre flere markante projekter,

og det kræver en professionel projektorganisation.

Projektet vil effektivisere

projektstyring på tværs af Banedanmark

gennem standardisering og sammenhæng

i processer, vejledninger og it-systemer

og dermed bidrage direkte til målet om

større forudsigelighed og gennemførelse af

projektfaser til aftalt tid, pris og kvalitet.

Professionel projektledelse

For at Banedanmarks projekter gennemføres

inden for rammerne og opnår

de forventede og ønskede effekter, skal

vi sikre en fælles professionel projektledelse,

der indeholder én fælles metode for

projektledelse, et fælles sprog, styrkede

projektkompetencer og uddannelse i den

valgte projektledelsesmetode.

Bedre håndtering af projektændringer

Der er ændringer til alle projekter – og

udfordringen er, at de skal håndteres

billigere og mere effektivt. Projektet

skal være med til at fremme de gode og

innovative projektændringer og dæmme

op for de negative. Projektet udvikler desuden

den gode metode for håndtering af

projektændringer, så de også i fremtiden

bliver håndteret bedst muligt.

Effektivisering af normer, regler og

sikkerhedskrav

Vi skal have forståelige, opdaterede og

kost-effektive normer og regler i forhold

til vores anlægsprojekter og vores

vedligeholdelse. Derfor skal normer og

regler - samt de processer, der ligger bag

- effektiviseres, så de passer til virksomheden

af i dag. Projektet sigter efter en

prioriteret indsats for opdatering af regler

og normer – således at de unødvendige

regler bortfalder, og der etableres de

regler, der mangler.

Optimeret vedligehold og fornyelse

Vi skal i Banedanmark sikre mere jernbane

for pengene ved effektiv prioritering,

styring og planlægning af vores vedligeholdelse.

Og vi skal sikre større kapacitet

på banen ved at nedbringe antallet af fejl

på de tekniske anlæg.

Produktion på rette spor

Vi skal levere mest mulig jernbane for

pengene og derfor også mest muligt

vedligehold for pengene. Vi skal udnytte

den viden, der er hos Produktions

ledere og medarbejdere, til at finde ud

af, hvordan vi gør arbejdet smartere.

Derfor er en central del af projektet at

involvere og aktivere medarbejdere og

ledere for derigennem at skabe større

effektivitet i udførelsen af vedligeholdelses-

og fornyelsesopgaver.

FREMTIDENS VIRKSOMHED

Kompetencer - kort fortalt

Banedanmark vil arbejde strategisk,

systematisk og struktureret med kompetenceudvikling

for at sikre, at Banedanmarks

medarbejdere er i besiddelse

af de kompetencer, som er nødvendige

for at realisere Fremtidens Jernbane.

Projektet arbejder med, hvordan vi

udvikler, rekrutterer og fastholder de

centrale kompetencer.

Fremtidens Jernbane

Frem mod 2020 skaber vi fremtidens

jernbane, som gør det muligt at fordoble

passager- og godstransporten.

Udfordringen er dels at gøre jernbanen

så attraktiv, at folk aktivt vælger den som

transportmiddel, dels at forny jernbanen

og udbygge den med ny kapacitet og

teknologi, så der bliver plads til alle de

tog, der kræves for at fordoble transporten

Fremtidens Jernbane bæres af de fire

strategiske temaer, der er afgørende for

at realisere strategien. Temaerne fastlægger

den overordnede retning og fokus for

strategiperioden frem til 2014 og bæres

nu af 10 strategiske projekter.

FREMTIDENS VIRKSOMHED

Involvering - kort fortalt

Det er mennesker, der skaber resultater.

Banedanmark opnår resultater

ved, at medarbejderne har rammerne,

forudsætningerne og motivationen for

aktivt at involvere sig i at skabe løbende

forbedringer. Projektet samarbejder på

den ene side med områderne om at

tilrettelægge involveringsworkshops, så

de passer til de lokale forhold, og har

på den anden side fokus på, hvordan

lederne bliver bedre til at skabe rammer

for medarbejdernes involvering.


aneavisen | 23. juni 2011 | 4

Bedre forståelse giver højere rettidighed

Højere rettidighed

kræver også bedre

samarbejde på tværs

af områderne. Derfor

havde Produktion,

Teknisk Drift og Trafikal

Drift sat hinanden

stævne til en workshop

om, hvordan de sikrer

et bedre samarbejde

om rettidighed.

RENÉ MADSEN

rmsn@bane.dk

Kommandoposten skal altid have

besked, når nogen går ind for at

udføre arbejde i en relæhytte.

Det er bare ikke altid, at det bliver

husket. Men det kan koste dyrebare

minutter på togdriften, når der opstår fejl.

”Jeg var ikke klar over, at det var så

stort et problem. Derfor var vi også

alle sammen enige om, at det skal der

strammes op på, så alle – både eksterne

leverandører og interne medarbejdere

– husker det,” siger teamleder Karsten

Steen Larsen, Teknisk Drift.

Problemet var et af de mindre problemer,

som blev diskuteret, da medarbejdere

fra Teknisk Drift, Trafikal Drift og

KOLLEKTIV TRANSPORT. Karsten Steen Larsen (tv) fra Teknisk Drift og Morten List (i midten) og Adoni Raffoul (th)

fra Trafikal Drift deltog i workshoppen om rettidighed. Foto: Peter Elmholt

Produktion for et par uger siden var sat

stævne af Rettidighedsorganisationen

til en workshop om samarbejde om

rettidighed i trekanten mellem Kastrup,

Høje-Taastrup og Østerport. Det skyldes,

at skal det strategiske projekt Dobbelt

op på rettidighed lykkes, så kræver det

også, at projektet Involvering kommer i

spil. For det er helt essentielt, at de tre

områder bliver bedre til at samarbejde

med hinanden.

”Det, vi har brug for, det er forståelse

på tværs af afdelingerne og så, at vi

alle er med på at handle anderledes

end i dag,” siger teamleder Henrik

Correll, Produktion, som også deltog i

workshoppen.

Vi fik sat noget i gang

Og dialogen har allerede givet effekt,

mener både Adoni Raffoul og Morten

List, der er porteføljemanagers i Trafikal

Drift.

”Bare det, at alle områderne var samlet

og snakkede om problemerne. Det gav

faktisk noget, for det gør, at alle kan

få en forståelse af, hvad ens handlinger

betyder for kolleger i andre afdelinger,”

siger Adoni Raffoul.

På workshoppen kom mange ideer på

bordet. Mange af dem var gamle ideer,

som ikke er blevet til noget tidligere.

”Mange gange kommer der en masse

ideer til sådan en workshop. Men det

gode ved den her var, at der blev sat

handling, ansvar og en deadline for,

hvornår der skal ske noget,” fortæller

Morten List.

Blandt deltagerne fra alle afdelingerne,

som deltog i workshoppen, er

der enighed om, at det netop er det, at

der nu bliver sat handling og ansvar i

bag, som adskiller netop denne workshop

fra andre.

”Det, vi fik gjort, var, at vi fik sat noget

i gang. Vi fik drøftet ideer, og der blev

sat konkrete handlinger på. Det tror jeg,

var det vigtigste ved workshoppen,”

slutter Henrik Correll.

De gode ideer er hos medarbejderne

Baneavisen er Banedanmarks medarbejderavis

og udkommer hver 14. dag.

Ring eller skriv til redaktionen, hvis du har

idéer eller forslag til artikler eller historier

til avisen.

Ansvarshavende redaktør

Karina Nelsing

Redaktionen

Anne Kold Kasper, Melissa Fugl, Tina Nørgaard

Andersen, Lisbeth Ligaard, Katrine

Bekker Bauer, Gitte Sørensen, Pia Vannacci

Elnif og Søren-Peter Fiirgaard.

Banedanmark Kommunikation

Amerika Plads 15

2100 København Ø

Telefon: 8234 0000 / 8234 2170

E-mail: baneavis@bane.dk

Avisen er trykt hos: Kailow Graphic

Oplag: 2.300

Papir: 120 g Multi offset

ISSN 1600-4426

Bladfordeling: Intern Service

Telefon: 8234 1848

Kontakt os

Modtager du ikke baneavisen, eller har du

ændringer til dit abonnement, bedes du

kontakte Intern Service. Ring på 8234 1848,

eller mail til kon torhold@bane.dk.

Har du kommentarer, idéer eller læserbreve

til baneavisen, er du velkommen til at kontakte

os.

Ring eller skriv til

Søren-Peter Fiirgaard, 8234 2170,

Katrine Bekker Bauer, 8234 2430,

baneavis@bane.dk

Alle i Produktion bliver involveret, når de gode

ideer, små forbedringer og justeringer i arbejdet

med at vedligeholde jernbanen skal findes.

Medarbejdernes viden giver nemlig gode

muligheder for at effektivisere arbejdet.

AF ANNE KASPER

akok@bane.dk

Hvad har længden på isolerklæbestød

egentlig med Fremtidens

Jernbane at gøre?

Isolerklæbestød - kaldet isoler - er

fiberskiver, der sættes ind midt i et

skinnestykke, og som gør det muligt for

medarbejderne på kommandoposten at

overvåge strækningen – så umiddelbart

skulle man ikke tro, de har noget med

Banedanmarks nye strategi at gøre.

Men det har de. For ville det ikke være

lettere, hvis standardlængden på isolerne

passede til skinnerne, så medarbejderne

i sporet ikke skulle skære dem til hver

eneste gang, som de gør i øjeblikket?

Forslaget kommer fra flere af svejserne

og er et konkret eksempel på, at der

rundt omkring i Produktion er mange

små forbedringsmuligheder, som kan

virkeliggøre det strategiske projekt

Produktion på rette spor, hvis mål er

mest mulig vedligehold for pengene.

”Standardlængderne må kunne blive

lavet om, så de passer direkte. Det vil der

jo blive skabt bedre arbejdsvilkår ved,

og vi vil spare tid og penge,” siger Kim

Drews der er projektleder for projektet

Produktion på rette spor.

Mange gode input

Produktion på rette spor har allerede

fået mange gode input om små forbedringsforslag

og justeringer i sporet,

både fra dialogmøder med lederne i

Produktion og på pilotprojekter – dvs.

konkrete vedligeholdelsesopgaver i

sporet. Alle de forbedringsforslag,

som projektet modtager, bliver noteret

i en aktivitetsliste, som der hele tiden

bliver fulgt op på.

”Problemer, ting, der ikke fungerer,

og irritationsmomenter i dagligdagen

er ok, det er der alle steder. Men hvis

ikke de kommer frem i lyset, kan man

ikke gøre noget ved dem. Så lad være

med at vente på, at andre gør noget,

og tag selv et initiativ til at gøre noget

ved de ting, der irriterer i det daglige,”

siger Kim Drews.

Smarte metoder

Projektgruppen skal ud at observere på

i alt 15 pilotprojekter. Det er her mange

af de gode forbedringsforslag kommer

frem, og de smarte metoder observeres,

som der ifølge Kim Drews helt sikkert

er mange af derude, uden at resten af

organisationen kender til dem.

Udfordringen er nemlig, at mange ikke

tænker over, at den måde, de udfører

arbejdet på, er super smart, og at andre

ikke gør det på samme måde. Det er

almindeligt for dem at udføre arbejdet på

den måde, de gør, og med de værktøjer,

de har. Derfor er der også på hver pilotprojekt

inviteret en arbejdsleder med,

som udfører det samme arbejde bare et

andet sted i landet.

”Den arbejdsleder, vi har med ud,

ser, hvordan arbejdet bliver udført et

andet sted og udveksler gode erfaringer

og metoder med medarbejderne i

det arbejde, vi er ude at se,” siger Kim

Drews og fortsætter:

”De udveksler deres viden på området

og kan tage den med hjem til kollegaerne.

På den måde får alle gavn af de gode

metoder,” slutter Kim Drews.

Ballast

Af Lars Andersen

More magazines by this user
Similar magazines