Hent program for idékonkurrencen i pdf - Fremtidens Herregård

fremtidensherregaard.dk

Hent program for idékonkurrencen i pdf - Fremtidens Herregård

Idékonkurrence 2013

Herregården som forandringsagent


Fremtidens herregård

Herregårdene er nogle af de vigtigste historiebærende bygninger

på landet. Med nye bæredygtige anvendelser kan den unikke

bygningsarv sikres for eftertiden, og herregårdene kan bidrage til

at skabe øget livskvalitet i landdistrikter og yderområder.

Indhold

s. 5

Herregården som forandringsagent

s. 6

Idékonkurrence 2013

s. 7

Udvælgelse

s. 8

Fra idé til virkelighed

s. 11

Vejledning for deltagelse

s. 12

Tildeling af støtte

Realdanias kampagne Fremtidens Herregård

sætter fokus på herregården som

dynamo for liv og udvikling på landet.

Kampagnen viser, hvordan revitalisering

af overflødiggjorte bygninger og udvikling

af helt nye forretningsområder kan

genetablere herregårdenes historiske rolle

som kraftcenter for lokal udvikling.

Herregårdenes bygninger og miljøer bærer

på enestående kulturhistoriske fortællinger

og rummer unikke arkitektoniske

værdier. Men en stor del af herregårdenes

historiske bygninger risikerer at gå tabt,

fordi de ikke længere kan bruges til deres

oprindelige formål. Derfor er det kampagnens

mål at vise, hvordan nye aktiviteter

kan bidrage til at gøre herregårdenes drift

økonomisk bæredygtig, og hvordan nye

anvendelser af herregårdenes funktionstømte

bygninger kan gøre det muligt at

sikre bygningsarven for fremtiden. En positiv

udvikling for herregården, som samtidig

rækker ud i lokalsamfundet.

støtte til 24 projekter, der med nye initiativer

bidrager til at sikre og udvikle unikke

kulturværdier og skabe større livskvalitet

i landdistrikterne. Projekter, der alle viser,

hvordan herregårdene kan udfolde deres

potentiale til igen at blive dynamoer i lokalområdet.

Og potentialet til at skabe forandring med

herregårdene som omdrejningspunkt er

til stede. Derfor inviterer Realdania nu

igen alle danske herregårde til at byde ind

med ideer til projekter, der nytænker forretningen,

skaber nyt liv i de tomme bygninger

med respekt for de kulturhistoriske

værdier og bidrager til lokal udvikling og

dynamik.

Christian Andersen, Realdania

I dette program præsenteres visioner og

vilkår for idékonkurrencen 2013.

s. 13

Formidling og rettigheder

Realdania har siden kampagnens start i

2008 gennem to idékonkurrencer givet

Læs mere på:

www.fremtidensherregaard.dk.

3


Foto: Jørgen Jørgensen

4


herregården som forandringsagent

Herregårdene står som pejlemærker i det danske landskab med

bygninger, der gennem århundreder har været ramme om liv og

arbejdspladser. Nu er der brug for nye aktiviteter på herregårdene, for at

de igen kan blive dynamoer i landdistrikterne.

Danmarkskortet er i forandring. Flere

og flere vælger at bosætte sig i de større

byer, og de danske yderområder og

landdistrikter præges af afvandring, en

bygningsmasse i forfald og mangel på

arbejdspladser. Men yderområderne og

landdistrikterne rummer også unikke

kvaliteter i form af naturen, nærheden

til kysten, historisk værdifulde bygninger

og lokalt engagement. Ressourcer,

som i endnu højere grad kan styrkes og

udvikles til gavn og glæde for beboere og

besøgende.

I denne sammenhæng skal herregårdenes

bygninger og kulturmiljøer ses som

en særlig kulturel og rekreativ ressource.

En ressource, der kan være udgangspunkt

for en gentænkning af herregården som

kraftcentrum og ramme for nye aktiviteter

i landdistrikterne – en lokal dynamo,

som der i høj grad er brug for, hvis der skal

skabes udvikling og bedre livskvalitet på

landet.

Tidligere var herregården et omdrejningspunkt

for lokalsamfundet i kraft af landbrugsvirksomheden,

der gav arbejde til

mange mennesker. Men i takt med rationaliseringen

af landbruget har de fleste

herregårde over de seneste 50 år mistet

forbindelsen til lokalsamfundet. Herregården

er oftest et naturligt pejlemærke i

landskabet, men ikke nødvendigvis et lige

så naturligt lokalt udgangspunkt for aktiviteter

og oplevelser.

Samtidigt er økonomien under pres på

mange herregårde i forhold til vedligeholdelsen

af en bygningsmasse, der er blevet

inaktiv. Vedligeholdelsesbyrden for de historiske,

men funktionstømte bygninger

er stor, og uden bæredygtig anvendelse er

der ikke langt til forfald. Herregårdene er

derfor nødt til at udvikle nye indtægtskilder

og nye anvendelser, så liv og aktivitet

kan sikre bygningsarven i fremtiden.

Og herregårdene har potentiale til at gøre

en forskel – både for herregården selv og

for det lokalsamfund, den er en del af. Det

viser de projekter, der tidligere har opnået

støtte gennem Fremtidens Herregård.

For eksempel Borreby Gods ved Skælskør,

hvor der er skabt teaterscene med plads

til 449 tilskuere i det kolossale, højloftede

og funktionstømte ridehus. Nu er ridehuset

og teateret et kulturelt fyrtårn i

lokalområdet, hvor professionelle kræfter

og frivillige fra den lokale teaterforening

samarbejder om store forestillinger.

Et andet eksempel er Gram Slot i Sønderjylland,

der er på vej til at blive et erhvervsmæssigt,

kulturelt og økologisk samlingspunkt

for hele landsdelen. I avlsgården er

den tolængede kostald indrettet til gårdbutik

og café med egne og lokalt producerede

produkter samt konferencefaciliteter. Og

i den store holstenske lade giver det enorme

rum mulighed for at afholde kulturelle

arrangementer og messeaktiviteter. Åbenhed

mod lokalsamfundet har været en del

af projektet helt fra start, og slottets aktiviteter

bæres i dag frem af en lang række

lokale ambassadører.

Eller Billeskov på Vestfyn, hvor hovedbygningen

og en nybygget længe nu fungerer

som et anderledes kontorhotel målrettet

mindre virksomheder, og hvor synergieffekten

af at sidde sammen med andre

understøttes af de eksklusive, historiske

omgivelser og naturen. Udover at udleje

kontorarbejdspladser tilbyder herregården

fælles servicefaciliteter og rammer for netværk

og videndeling mellem de virksomheder,

der flytter ind.

Der er mange måder, hvorpå herregårdene

kan generobre positionen som dynamoer

på landet og danne ramme om nyt

liv og nye aktiviteter. Det kan være med

nye samarbejder på tværs, nye forretningsområder,

nye oplevelser i naturen

– eller som lokal arbejdsplads, som kulturelle

centre eller som sociale mødesteder.

Potentialet er der, og kun kreativiteten

sætter grænser for, hvordan herregårdene

kan være med til at skabe udvikling og

livskvalitet i de danske landdistrikter og

yderområder.

5


Foto: Jørgen Jørgensen

Idékonkurrence 2013

Realdania vil med idékonkurrencen 2013 støtte projekter,

som viser, hvordan nye anvendelser af bygninger og helheder

skaber en bæredygtig fremtid for herregården og bidrager til

lokal udvikling og dynamik.

Med idékonkurrencen 2013 efterspørger

Realdania innovative idéer, der kan videreudvikles

til økonomisk bæredygtige

realiseringsprojekter.

Projektidéerne skal give bud på, hvordan

der kan skabes liv i herregårdenes funktionstømte

bygninger, og samtidigt vise,

hvordan herregårdene gennem nye aktiviteter

kan udfolde deres potentiale som

lokale dynamoer og forandringsagenter i

landdistrikterne.

Hvem kan deltage

Der kan søges om støtte til projekter på

ikke­ offentligt ejede herregårde.

Projektidéen skal omfatte revitalisering

af en herregårds bygninger og/eller helheder.

Idéen skal samtidigt leve op til

kampagnens vision om, at herregårdene

med deres særlige historiske, bygningsmæssige

og kulturelle rammer kan blive

centrale dynamoer for udviklingen på

landet.

Der ses positivt på projekter, hvor herregården

samarbejder med andre aktører, for

eksempel lokale organisationer, virksomheder,

kommune mv.

Er man i tvivl, om en ejendom er en herregård,

kan man kontakte Dansk Center for

Herregårdsforskning. Kontaktoplysninger

findes på www.herregaardsforskning.dk.

Det er muligt at deltage i idékonkurrencen

2013, selvom man har deltaget i tidligere

konkurrencer under Fremtidens Herregård.

Herregårde, der tidligere har modtaget

støtte, kan også deltage.

6


udvælgelse

Projektidéerne vurderes på deres potentiale for at skabe

resultater af høj demonstrationsværdi, som bidrager til

både lokal udvikling og fremtidssikring af herregården.

Forudsætninger

De enkelte projektidéer kan spænde vidt såvel

økonomisk som indholdsmæssigt, dog

er det en forudsætning for udvælgelse, at:

• Ansøger er ejer af eller har adkomst til den

herregård, som projektidéen vedrører.

• Projektidéen omfatter enkeltbygninger,

samlede bygningskomplekser eller herregårdens

samlede bygningsmasse og

kulturmiljøer.

• At den nødvendige egenfinansiering

til realisering af projektet kan tilvejebringes.

Udvælgelseskriterier

Udvælgelsen af projektidéer i konkurrencens

første fase tager udgangspunkt

i følgende kriterier i ikke-prioriteret rækkefølge:

• At idéen har potentiale for at skabe udvikling

og dynamik på herregården og

forandring i lokalområdet, og at de nye

aktiviteter og anvendelser bidrager til

at sikre herregårdens bygningsarv og

kulturmiljø for fremtiden.

• At idéen har potentiale for at blive til et

økonomisk realistisk og forretningsmæssigt

bæredygtigt projekt. Der lægges

desuden vægt på, at projektidéen

er kreativ og nytænkende og rummer

potentiale for at skabe resultater af høj

demonstrationsværdi.

• At projektidéen har potentiale for at

skabe arkitektoniske løsninger af høj

kvalitet, som viser, hvordan der kan tilføjes

nyt til gammelt uden at gå på kompromis

med bevaringsværdierne.

I den senere udvælgelse af projekter til

realisering i anden fase gælder følgende

kriterier:

• At projektet skaber dynamik på herregården

og forandring i lokalområdet.

Herunder at projektet understøtter og

udvikler sociale, kulturelle og økonomiske

ressourcer i lokalsamfundet, og

at de nye aktiviteter og anvendelser

bidrager til at sikre herregårdens bygningsarv

og kulturmiljø for fremtiden.

• At projektet er forretningsmæssigt bæredygtigt.

Der lægges desuden vægt

på, at projektet viser løsninger, der er

kreative og nytænkende, og at der kan

skabes resultater af høj demonstrationsværdi.

• At projektet omfatter arkitektoniske

løsninger af høj kvalitet, som viser,

hvordan der kan tilføjes nyt til gammelt

uden at gå på kompromis med bevaringsværdierne.

Herunder at projektet

forholder sig realistisk til gennemførelse

af bygningsarbejder på herregården

og inddrager den nødvendige arkitektoniske

og kulturhistoriske værdisætning

af bygningsarven forud for nybyggeri/ombygning.

• At projektet er realiserbart, såvel inden

for den økonomiske ramme, som inden

for de gældende plan- og lovgivningsmæssige

rammer.

Bedømmelseskomité

Udvælgelsen af projekter foretages af

Realdanias direktion. Et rådgiverpanel

bistår Realdania i udvælgelsen. Rådgiverpanelet

består af:

• Britta Andersen, direktør på Gammel

Estrup og leder af Center for Herregårdsforskning

• Bjarne Jensen, sekretariatsleder, Reglab

• Jens Risom, godsforvalter på Gisselfeld

Kloster

• Lars Nicolai Bock, lektor på Arkitektskolen

Aarhus, Arkitektonisk Kulturarv

7


fra idé til virkelighed

Idékonkurrencen gennemføres i to faser. I første fase

udvælges ca. 10 projektidéer, som tilknyttes arkitektfaglige

og forretningsmæssige rådgivere til videreudvikling. Derefter

udvælges op til 10 projekter til realisering.

Fa s e 1

Fase 2

projektidéer

Alle herregårdsejere inviteres til at byde ind

med en forretningsidé, der skaber nye aktiviteter

og nye anvendelser af funktionstømte

bygninger, og som kan være med til

at skabe lokal udvikling og dynamik. Der

udvælges ca. 10 idéer til videreudvikling.

Fristen for indlevering af projektidéer

udløber 18. juni 2013 kl. 16.

De udvalgte projektidéer forventes offentliggjort

primo september 2013.

programmer og rådgivere

Efter udvælgelsen af projektidéer udarbejdes

programmer, som omsætter de

udvalgte idéer til konkrete ønsker og

krav til de arkitektoniske løsninger. Programmerne

udarbejdes med faglig rådgivningsbistand

og i dialog mellem herregårdsejerne

og Realdania.

Sideløbende med udarbejdelsen af programmerne

tilknyttes relevante rådgiver,

som i samarbejde med herregårdsejeren

skal udfolde den arkitektoniske og forretningsmæssige

idé.

Valg af rådgivere varetages af Realdania

i dialog med den enkelte herregårdsejer.

realiserings projekter

De udvalgte projektidéer og programmer

videreudvikles i samarbejde med arkitekter

og forretningsmæssige rådgivere.

Realdania støtter hver af de udvalgte projektidéer

med op til 200.000 kr. til ekstern

rådgivning i forbindelse med videreudviklingen.

Af de videreudviklede projekter udvælges

op til 10 til realisering.

Realisering

Realiseringen af de udvalgte projekter

starter i juni 2014 og forventes afsluttet

inden kampagnens udløb i 2016. Den

samlede støtteramme til realisering er 60

mio. kr.

8


Fa se 1 Fase 2

2013

APR

MAJ

JUN

JUL

AUG

SEP

OKT

NOV

DEC

2014

projektidéer

4. april

Udarbejdelse af projektidéer

30. april

Inspirationsmøde

18. juni

Frist for indlevering af

projektidéer

primo september

Offentliggørelse af udvalgte

projektidéer

programmer og rådgivere

medio september

Udarbejdelse af programmer

Ultimo november

Valg af rådgivere

Medio december

Offentliggørelse af

programmer og tilknyttede

rådgivere

JAN

FEB

realiseringsprojekter

Primo januar

Udvikling af projekter

MAR

APR

MAJ

JUN

Primo april

Frist for indlevering af projekter

Medio maj

Offentliggørelse af projekter

udvalgt til realisering

realisering

Juni

Realisering af de udvalgte

projekter starter

9


Foto: Ingrid Riis

10


Vejledning for deltagelse

For at deltage i idékonkurrencen 2013 skal der indleveres en

præsentation af en projektidé, der omfatter nye anvendelser af

herregårdens bygninger, og som bidrager til lokal udvikling.

Ansøgningsskema

Til præsentationen af projektidéen skal

anvendes et ansøgningsskema. I skemaet

angives de nødvendige generelle

oplysninger, og projektidéen beskrives i

tekst, suppleret med fotos og kort- og/eller

tegningsmateriale til dokumentation

af de eksisterende forhold.

Ansøgningsskema kan downloades på

kampagnens hjemmeside:

www.fremtidensherregaard.dk

Projektidéen præsenteres med beskrivelser

af følgende:

• Vision

• Baggrund

• Den forretningsmæssige, arkitektoniske

og bevaringsmæssige idé

• Betydningen for og samarbejdet med

lokalområdet

• Organisation

• Drift

• Aktiviteter og overordnet tidsplan for

projektet

• Estimeret økonomisk ramme for projektet

Bilag

Det udfyldte ansøgningsskema vedlægges

relevante bilag, herunder:

• Fotos af de eksisterende forhold

• Situationsplan med markering af de berørte

helheder/bygninger / bygningsafsnit

(kort / luftfoto / tegning)

• Andet kort- og tegningsmateriale efter

behov

Det er vigtigt, at illustrationerne understøtter

forståelsen af de eksisterende

forhold – de skal ikke præsentere konkrete,

arkitektoniske løsningsforslag

til den nye anvendelse af helheder eller

bygninger.

Form og omfang

Præsentationen af projektidéen skal

indleveres i A4-format og skal bestå af

et udfyldt ansøgningsskema + bilag og

forside (ligeledes i A4-format). Siderne

skal være hæftet eller på anden måde

samlet. Billedsider og situationsplan

kan indsættes som indfoldet A3.

Desuden indleveres 1 digital kopi i

pdf-format af ansøgningsskema og bilag

på navngiven cd eller dvd.

Indlevering

Projektidéerne skal være modtaget i fysisk

form med posten eller være indleveret

til projektsekretariatet i Dansk Bygningsarv

senest 18. juni 2013 kl. 16.

Dansk Bygningsarv

Borgergade 111, 1300 København K

Att. Signe Marie Rohde

Forslagene skal være mærket med: “Idékonkurrence

2013 – Fremtidens Herregård”.

Spørgsmål og svar

Spørgsmål vedrørende idékonkurrencen

og projekterne kan fremsendes skriftligt

eller på email til projektsekretariatet:

herregård@bygningsarv.dk

Spørgsmål og svar vil løbende blive offentliggjort

på kampagnens hjemmeside.

Fremsendt materiale returneres ikke.

11


Foto: Jørgen Jørgensen

tildeling af støtte

Hver af de projektidéer, der udvælges i

idékonkurrencens første fase, støttes med

op til 200.000 kr. inkl. moms til arkitektrådgivning

og forretningsudvikling.

Den samlede støtteramme til udviklingsprojekterne

er 2 mio. kr.

Idékonkurrencen afsluttes med udvælgelse

af op til 10 skitseprojekter til realisering.

Den efterfølgende realiseringsfase

omfatter udarbejdelse af hovedprojekt og

byggeri. Realiseringsprojekterne støttes

med maksimalt 50 % af projektsummen

og maksimalt 10 mio. kr. Andelen af medfinansiering

kan variere mellem projekterne,

og vil blive fastlagt i forbindelse

med udvælgelsen af projekter eller i en

efterfølgende forhandling.

Der er mulighed for, at projekter, der er

udviklet og støttet under de første runder

af Fremtidens Herregård i 2008 og 2010,

kan ansøge om støtte til videreførelse af

en igangsat udviklingsproces. Disse kan

dog max opnå 30 % medfinansiering.

Den er afsat en samlet støtteramme til realiseringsprojekterne

på 60 mio. kr.

Skat og moms

Støttemodtagere er selv ansvarlige for at

betale evt. skat og moms af den tildelte

støtte, idet modtagerens skatte- og momsforhold

er Realdania uvedkommende i enhver

henseende.

12


Foto: Jørgen Jørgensen

formidling & rettigheder

De udvalgte projektidéer forventes

offentliggjort primo september 2013 på

www.fremtidensherregaard.dk.

Alle deltagere vil få direkte besked.

I Fremtidens Herregård lægges der stor

vægt på videndeling og koordinering mellem

de udvalgte projekter og de øvrige

kampagneaktiviteter for at sikre det bedst

mulige resultat af den samlede kampagne.

Projektsekretariatet varetager koordineringen,

men det forudsættes, at de deltagende

projekter er velvilligt indstillet

over for videndeling af ideer og erfaringer

i forbindelse med projekterne. Dette gælder

både i forhold til kampagnens andre

projekter og i forhold til omverdenen i

øvrigt.

Alle projekter, der modtager støtte, vil blive

omtalt på kampagnens hjemmeside og

i kampagnens øvrige kommunikation.

Enhver form for pressemeddelelser eller

anden form for ekstern kommunikation

vedrørende den tildelte støtte, projektets

indhold og dets gennemførelse må kun ske

efter forudgående aftale med Realdania.

Realdania har ret til at anvende og offentliggøre

alle oplysninger om de støttede

projekter, deres resultater og formidlingsaktiviteter.

Herunder også billedmateriale.

13


Foto: Jørgen Jørgensen


Fremtidens herregård

De unikke bygninger og landskaber består som karakteristiske

spor i landskabet, og herregårdene er aktive virksomheder. Men

positionen som lokale dynamoer er svundet ind, og der er brug

for gode forretningsidéer og nye aktiviteter i de gamle bygninger,

hvis herregårdene igen skal spille en aktiv rolle i landdistrikternes

udvikling.

Foto: Jørgen Jørgensen

More magazines by this user
Similar magazines