Nr. 96 Christen Pedersen's efterkommere - helec.dk

helec.dk

Nr. 96 Christen Pedersen's efterkommere - helec.dk

-' ..

I

OPTEGNELSER

over efterkommere

efter

CHRISTEN

PEDERSEN

Katbjerg - Skelum

Samlet a!

lVielsinelVie~en,Skovby

1955


2

Kender du den gamle gård, den gamle bondegård,

hvor det sorte bindingsværk om hvide vægge står,

hvor det tykke tagskæg næsten dør og porte nå,

og hvor vinduesruderne er ganske bitte små?

Kender du den gamle gård, den gamle bondegård,

i hvis tætte abildhave træet frugtfyldt står?

Kender du de stuer små med slagbænk og chatol

og med høje planter bag gardinets fold?

Folk og fæ fandt fred og fristed iden gamle gård,

stræbsomhed og nøjsomhed blev begge parters kår,

tryghed voksed frem af slidsomt virke dag for dag,

lykken blev en trofast gæst som spurven under tag.

Stille og sindigt leves livet i den gamle gård,

medens stedse skifter sommer, vinter, høst og vår.

Som et skønt og herligt minde gennem mange år,

vil vi værne Danmarks gamle, skønne bondegård.

(Jul. Peicher)

Sådan en gammel bondegård var vort barndomshjem,

minder fra barndommens og ungdommens år.

derfra har vi vore gode og glade

Nu er den gamle bondegård borte, flyttet ud på marken og udstykket, men endnu er j ordene i

slægtens eje, og gid de må være det i mange år endnu!

2


3

CHRISTEN

PEDERSEN s slægt

Fjelsted - Katbjerg (v. Mariager)

I SØREN RASMUSSEN ifølge matriklen 1664 gårdmand i Fjelsted, levede endnu i 1688.

Havde gården sammen med en KNUD LAURITSEN. Gårdens hartkorn var 9-6-3-Yz.

II

III

LAURITS SØRENSEN, født i Fjelsted 1663, død i Fjelsted 15/4 1728 (65 år og 4 mdr.),

gift med KIRSTEN CHRISTENSDATTER, født 0.1656, død 24/12 1736 (80 år gI).

CHRISTEN LAURSEN, født 1697 (7), død i Katbjerg 2714 1759, gift med MAREN

PEDERSDATTER, født 1706, død i Katbjerg 25/4 1787 (81 år gl.).

IV PEDER CHRISTENSEN, født i Katbjerg 1/3 1735, død i Katbjerg 1773, gift 26/6 1767 med

MAREN HANSDATTER, døbt i Brødløs 8/11 1744.

V CHRISTEN PEDERSEN, født i Katbjerg 23/5 1768, død i Skelum 1853, gift efter 1787

med BODIL NIELSDATTER, døbt i Alstrup 1764, død i Skelum 18/10 1839. (Hendes

forældre var NIELS PEDERSEN, gårdmand eller fæster i Alstrup v. Mariager og hans

hustru ANNE NIELSDATTER).

Fra Katbjerg til Skelum

CHRISTEN PEDERSEN og BODIL NIELSDATTER, vore oldeforældre, kom fra Katbjerg

til Skelmdog blev stammeforældre til en talrig slægt

Deres børn:

A MAREN CHRISTENSDATTER, født 1792.

B MARIANE CHRISTENSDATTER, født 1796.

C ANE CHRISTENSDATTER, født 1798, død 1881.

D PEDER CHRISTENSEN, født 1800, død 1863.

E NIELS CHRISTENSEN, født 7

F ANE MARIE CHRISTENSDATTER, født 7

G ANDERS CHRISTENSEN, født 31/11808.

3


4

Når vore oldeforældre er kommet til Skelum (nu Skelund) vides ikke med bestemthed, men

vi ved, de blev gift omkring år 1787 eller efter, så det må have været sidst i 1700, de er kommet

dertil.

Gården hørte da under Trudsholm i Vindblæs sogn, Randers amt. Den fleste gårde i Skelum

hørte under Trudsholm, 4 gårde og nogle mindre ejendomme hørte dog under Visborggård.

Omkring år 1821 har oldefar købt gården og var således selvejer.

Når oldefar af egnens folk blev kaldt "Rasmussen", skønt han hed Pedersen, fortælles der, at

det kom af, at hans formand i gården blev kaldt "gammel Rasmus", og efter ham gav de oldefar

kendingsnavnet "Rasmussen", det navn kom hans sønner og deres sønner igen til at bære, men det

er nu gledet ud af slægten.

Da oldefar overtog gården, var kun ca. 15 tdr. land under plov, resten lå udyrket hen, dels i

ellekrat, kær og lyng. I oldefars første år var kærene til byen ikke udstykkede, men byens kreaturer

græssede i fællesskab, siden blev de udstykket. De gamle fortalte, at oldefar fik så store arealer på

grund af, at ingen ville være nabo med sognets præst (provst Vadgaard). Han var en stridig mand og

var slem til at tage bøndernes kreaturer i hus. Oldefar turde nok, og fik en gård på ca. 110 tdr. land.

Det gav arbejde både til ham og hans efterkommere med at la jorden ryddet og forvandlet til

kornmark.

Oldefar selv havde været en stor slider og en kraftig mand. En gammel kone, kaldet

"Skrædder-Stin", fortalte, at folk sagde om ham, at han var "en rigtig Rasmus".

Den ældste af Christen Pedersens sønner, Peder Christensen, overtog gården efter sin far

ifølge skøde af 29. april 1837, hvori Christen Pedersen gør vitterligt at have solgt og afhændet til

sin søn, Peder Christensen, den mig tilhørende, efter skøde af l O. april 1821, gård i Skelum,

Hindsted Herred.

Skødet af 10/4 1821 må da være oldefars skøde, og det er da rimeligt at antage, at oldefar da

har købt gården fra godset Trudsholm, da dette i årene 1804 - 1827 afhændede bøndergodset til

selveje.

Trudsholm overtoges 1726 af Etatsråd, Landsdommer Peder Marsvin, der 1751 tilkøbte de

149Yz td. hartkorn bøndergods fra Overgård, som da ejedes afv. Arenstorff, der tillige ejede

Visborggård, det er tænkeligt, at Skelumgårdene har været en del deraf

1804 købte Landvæmskaptajn Niels Secher Trudsholm for 95000 Rdl., og frasolgte derefter

ca. 100 td. bøndergods til selveje. 1808 gik gården i de ufrie gårde s klasse, og bortsalg af

bøndergods fortsatte altså til 1827.

Christen Pedersens ældste søn, Peder Christensen, overtog da som anført gården 1837.

4


5

Christen Pedersen og Bodil Nielsdatters

efterkommere.

A MAREN CHRISTENSDATTER, født 1792, gift med PEDER KORSGAARD afBælum,

hjulmand, ingen børn.

B MARIANE CHRISTENSDATTER, født 1796, gift med LAUST ANDERSEN, gårdfæster

i Langerim, Als sogn.

Børn:

1 b ANDERS CHRISTIAN LAUSTSEN, overtog fæstet i Langerim, hustru ukendt.

Børn:

a LAUST ANDERSEN, født 1857, landpost, gift med GERTRUD NIELSEN

af Fruerlund.

b PETER ANDERSEN, født 1859, gårdejer og handelsmand, Hurup, gift med

HANNE JENSENafHurup, diamantbryllup 115 1949

c HANS (kaldet "Langerim Hans"), død.

d MARIANNE, gift med ANDERS.

e KAREN, død.

f NIELS KRISTIAN ANDERSEN, født 1866, død 1937, gift med TRINE,

husmand og træskomager i Rørmingen sydvest for Hurup.

2 b CHRISTEN LAUSTSEN, født? død? Gift med DORTHEA af Hedegårde, Als

nordsogn, overtog hustruens fødegård i Hedegårde.

Barn:

MARIANNE, gift med ANDERS PEDER BAGER af Hurup Vestergård, overtog

hjemmet i Hedegårde, arvede senere Haslevgård efter POUL MOURITSEN. Denne

gård satte deres eneste søn overstyr ved dårligt levned.

C ANE CHRISTENSDATTER, født 1798, død i Fruerlund 1881, gift 2 gange: 1. gang med

PEDER JENSEN, kaldet "skomager" og 2. gang med gdr. JØRGEN CHRISTENSEN i

Fruerlund, Als sogn. Ingen børn.

D PEDER CHRISTENSEN, ældste søn af Christen Pedersen, født 1800, død 1863. Overtog

fødegården i 1837 og giftede sig samme år med KIRSTEN NIELSDATTER af Als sogn,

født 1802 i Ugilgård, Lillevorde sogn, død 1879 i Skelum.

Børn:

1 d ANE PEDERSEN, født 1839 i Skelum, død ?

2 d CHRISTEN PEDERSEN, født 1842 i Skelum, død i Vraa 1907.

3 d NIELS PEDERSEN, født 24/5 1844 i Skelum, død 6/5 1936 på Nørrevang i

Skelund.

4 d HANS PEDERSEN, født 15/5 1846 i Skelum, død ? i Fruerlund.

E NIELS CHRISTENSEN - se side 11

F ANE MAR.æ CHRISTENSDATTER n Gift med CHRISTEN JENSEN, kaldet

"Bertelsen", boelsmand i Skelum.

5


'.

6

Børn:

1 f JENS CHRISTENSEN kaldet "Bertelsen" døde som ung mand, gift med

KJERSTINE PEDERSEN af Als, datter af PEDER NIELSEN (kaldet "Snedker") af

Als.

G ANDERS CHRISTENSEN, født 31/1 1808 - se side 12

Peder Christensen og Kirsten Nielsdatters

slægt.

Bedstefar var som oldefar en virksom mand. Han forstatte rydning af kæret og byggede en

del. Han har sikkert været en retskaffen mand og en god far og vist et godt eksempel. Han

formanede sine børn til at sky spiritus og til at tale sandhed. Bedstemor var efter udsagn en lille,

mild og god kvinde.

Gården bestod efter de gamles fortælling (bI. andre Chr. Laustsen afHedegård, en søn af

bedstefars søster, Mariane) af stuehus og en længe udhus, som gik fra nord til syd og delte pladsen i

en forgård og en baggård. Stuehuset lå i øst - vest. Bedstefar har altså helt bygget udhus ene op, da

gården allerede i fars barndomstid bestod af Østerhus (hestestald), Sønderhus (kostald) og en stor

kørelade, som bedstefar byggede år 1856. Efter hvad far fortalte, havde der året i forvejen været en

ualmindelig god rugavl, og den blev solgt til store priser. Også den vestlige del af stuehuset byggede

bedstefar op.

Bedstefar døde 1863,63 år gammel, og vor far, Niels Pedersen, bestyrede da gården for sin

mor, til han overtog den 1869.

1 d ANE PEDERSDATTER (ældste barn og eneste datter af PEDER CHRISTENSEN

og KIRSTEN NIELSDATTER), ER FØDT 1839. Hun blev gift med NIELS

CLAUSEN, søn af CLAUS NIELSEN, gdr. i Skelum. Faster Ane døde som ung

kone. I ægteskabet var der 5 børn:

a

b

c

d

e

KRISTIANE NIELSEN

CLAUS NIELSEN

ANTON NIELSEN

KJÆRSTINE NIELSEN

PEDER KRISTIAN NIELSEN

Da deres mor døde, giftede faderen sig igen med Mariane. Anton (c) blev sømand.

Han døde ung på New Zeeland. De fire andre børn udvandrede til Kansas, US.A

2 d CHRISTEN PEDERSEN, født i Skelum 1842, død 1907. Lærer i Rostrup og Vrå,

gift 1888 med KRISTINE HYBERTZ af Rostrup, født 1871. Hun var en tidligere

elev, der blev ansat i huset hos ham.

Børn: 6


7

a ANE KRISTINE PEDERSEN, født 14. juli 1891, gift med smed PER

MORTENSEN, født 1888 i Nørre Vrå. Han døde af overanstrengelse ved

algang under besættelsen (1940 - 1945).

b PETER PEDERSEN, født i Rostrup 22/11894, gift med ELLEN MARIE.

c MARIE PEDERSEN, født 24/2 1896 i Rostrup sogn, gift med PEDER

NIELSEN, født 29/8 1896 i Spjellerup sogn, Præstø amt. Ansat ved

statsbanerne, bor i København.

d NIELS PEDERSEN, født i Vrå Mølle 11/3 1898 (?), murer og bosat i

Rostrup, gift med INGER MARIE MOURITSEN, født 1913 i Suldrup sogn,

Hornum herred.

e VALDEMAR PEDERSEN, født i Vrå Mølle 1517 1900, murer og ringer ved

Rostrup kirke.

f HANS HYBERTZ PEDERSEN, født 24/4 1908, gift med LILIAN, bosat i

Amerika.

3 d NIELS PEDERSEN, født 24/5 1844 i Skelum, død på Nørrevang 6/5 1936, gift

3/11 1871 med MAREN ANDERSEN afBælum, født 115 1844, død 25/12 1905,

datter af ANDERS BUNDGAARD, Bælum.

Far overtog fødegården i Skelum 1869 og blev altså gift med vor mor 187l. I

dette hjem voksede en stor børneflok op:

a PEDER ANDREAS VALDEMAR PEDERSEN, født 19/5 1872, gift 26/8

1905 med ANDERSINE BERTELSEN LUND afHelberskov, Als sogn.

b

c

DAGMAR KIRSTINE PEDERSEN, født 21/2 1874, gift 11111 1893 med

lærer JENS LUND, født 1866, død 1905,39 år gammel. Gift 2. gang med

KRISTIAN MARTINUS MADSEN, Aggersund.

s-t. ItJ(k,

ANE MARIE PEDERSEN, født 24/6 1877, død~'? gift 1901 med SØREN

KRISTIAN NIELSEN, født 26/5 1872, død 1935, søn af snedker

HANS NIELSEN, kaldet "Rasmussen".

d NIELSINE PEDERSEN, født 21/4 1879, død? gift 18/11 1902 med

friskolelærer RASMUS NIELSEN, Lillering, født 4/6 1872 i V. Tiersted,

Lolland.

e JENS PETER PEDERSEN, født 12/6 1880, død 7'


8

l

J

Cl

KARL OT,J;P PEDERSEN, født 16/5 1886 i Skelum, død 22/,g 1980 på

Nørrevangsvej ri Skelund. Gift med METTE KIRSTINE KNUDSEN, datter

afS0;:RE;;ZKNUD EN, Oppætøimp. LUv--trLd.t A1nA/C!. /).A / u d) r:

~ CPJ M. c:»: / 'c-e:..q -'LZ/~L.. /~

INGE" " a~ PEDERSEN, født 11/5 1888, død? Gift med AGNES ~

LARSEN, datter af MARTINUS LARSEN, Visborg Skovmark.

4 d fortsættes side lO!

Faders - Niels Pedersens - skøde

Udskrift afHellum-Hindsted herreds skøde- og pantebog, litra I, folio 280, v.

landsretssagfører J. Jessen:

Underskrevne Kirsten Nielsen, enke efter Peder Christensen af Skelund, gøre vitterligt at

have solgt, ligesom jeg herved skøder og overdrager til min søn, Niels Pedersen, den mig efter

adkomstdokument tinglæst ll. april 1865 tilhørende gård i Skelund by og sogn, Hensted herred,

dens bygninger og tilhørende jorder, der under matr. no. 8 a står for hartkkom 3 td. 4 skp. 1 fdk. 1/4

alb. Gammelskat 13 rdl. 79 skilling med andel i fælleslodden her nr. 55.

Af købesummen, 4500 rdl., skriver firetusinde fem hundrede rigsdaler rigsmønt, afgøres

2000 rdl. ved, at køberen overtager og indfrier min gæld af dette beløb og med herefter påløbne

renter til Trols Nielsen i Veddum Vom og Elias Nielsen i Bønderskovgården efter 3 af mig til dem

udstedte obligationer, der giver pant i den solgte ejendom, og resten 2500 rdl. er afgjort ved, at

køberen har udstedt panteobligationer for 2000 rdl til hans bror Hans og 500 til hans bror Christen.

Den solgte ejendom skal herefter tilhøre køberen, Niels Pedersen, med de rettigheder,

byrder og forpligtelser, hvormed jeg har ejet den, han må således navnlig respektere og holde sig

efterrettelig tvende fæstebreve af 29de april 1837, tinglæste23de maj samme år, hvorved er

overdraget til Niels Christensen i brug på 200 år og med ret til at sælge og pantsætte brugsretten,

nogle dele af ejendommen, nemlig et stykke af "Mosen" kaldet, et stykke eng aflodden

"Vandkæret" og en lille plads af søndre ende af marken "Nørvang" kaldet, samt vejret til englodden

mod en afgift af 12 skilling årlig, hvilken afgift ejendommen er berettiget til at oppebære.

Alle af ejendommen gående skatter, afgifter, tiender, præstationer og pålæg, som nu resterer

og påløber herefter til svarer og udreder køberen.

For vanhjemmel er jeg ansvarlig på lovlig måde.

Til bekræftelse med min og min lavværge s underskrift i overværelse af vidner.

Skelund, den 13.juni 1869

Kirsten Nielsen

Til vitterlighed:

Lars Christensen

Christen Nielsen

Som lavværge:

Niels Christensen

8


9

Kirsten Nielsdatters - Farmors - slægt

NffiLS PEDERSEN, kaldet ALS, snedker og møllebygger i Ugilgårde, Lillevorde sogn, født i Als

1766, død i Lillevorde 1815. Gift med ANE NffiLSDATTER. Børn:

I MAREN NffiLSDATTER, født 1796, gift med NffiLS, ("Mur' Niels" kaldet), død?

Maren boede som enke i Als ca. 1875.

Børn:

a HANS PETER NffiLSEN, han var snedker, og hans enke boede i Skelum

under navnet "Peters Maren". De havde to sønner: NffiLS og JENS

CHRISTIAN HANSEN.

b NffiLS NffiLSEN, gift med TALKE i Visborg Strandkær. Rejste til Utha

(mormoner).

c ANE KJERSTINE NffiLSDATTER, ugift. Husbestyrerinde for møller og

sognefoged Jens Vested, Vive vandmølle.

d MARIANE, gift med MIKKEL OPPELSTRUP, Als (ingen børn).

II METTE NffiLSDATTER, gift med JEPPE TONNISSEN, Nr. Hurup, landmand.

Børn:

a PETER ÆPPESEN, gdr. i Odde, Als sogn.

b OLE ÆPPESEN, husmand i Rønningen ved Hurup.

c SØREN ÆPPESEN, landpost i Hurup, gift med JULlli.

d MARIANE ÆPPESEN, gift med jordbruger FREDERIK LAURSEN,

Hurup.

e NffiLS KRISTIAN JEPPESEN, murer i Hurup, gift med MAREN.

III KIRSTEN NIELSDATTER, gift med PEDER CHRISTENSEN, gdr. i Skelum.

Børn: se side 4 og 5!

IV ANE CATRINE NffiLSDATTER, gift med smed NffiLS SØRENSEN, Hurup.

Børn:

a DORTHEA NffiLSDATTER, gift med banevogter i Hjerm PETER HALD,

født i Als sogn.

b GRETHE NffiLSDATTER, gift med ÆNS JENSEN, kro-forpagter i

Skelum. Efter at kroen brændte banevogter og formand ved Pindstrup st.

(Randers - Grenå).

c KAREN MARlli NffiLSDATTER, gift med PETER NffiLSEN, ringer og

graver ved Hadsund kirke.

V PEDER NffiLSEN (kaldet "Snedker"), gift med MAREN NffiLSDATTER (Frost),

boelsmand i Als.

Børn:

a MAREN KÆRSTINE PEDERSEN, gift 2 gange: med JENS

CHRISTENSEN, kaldet "Bertelsen", Skelum og med HANS KRISTIAN

ANDERSEN, Skelum.

b NffiLS PEDERSEN, snedker iAls, gift med ANE MARlli LAURSEN af9

Rogen ved Hammel (søster til lærer Laursen, Als).

VI SØREN PEDERSEN, Als Enge, gift med GRETHE af slægten BORNHOLM.


10

. J;

Maren Andersens

- moders - slægt

l. led: ANDERS ANDERSEN BUNDGAARD, gårdmand eller fæster, vistnok i Skovhuse, født

1729, begravet i Bælum 1806. Hustru MAREN PETERSDATTER, født 1752, begravet i

Bælum 1809.

2. led: ANDERS ANDERSEN BUNDGAARD, født 1779, gårdmand også i Skovhuse, gift 1809

med ANE CATRINE CHRISTENSDATTER, døbt i Bælum 24/6 1788, død 9/5 1818.

3. led: ANDERS ANDERSEN BUNDGAARD, vor morfar, overtog gården i Bælum og blev

sognefoged, som den forrige ejer også havde været. Født 13/11 1810, død 11/10 1850, gift

med ANE NIELSDATTER, født i Terndrup Hougaard 10/3 1817, død i Bælum 10/1 1897.

Børn:

1 ANE CATRINE ANDERSEN, født i Bælum 1840, død i Klarup 1937.

2 MAREN ANDERSEN, moder, født i Bælum 115 1844, død i Skelund 25/12 1905.

3 ANDERS ANDERSENBUNDGAARD, født i Bælum 1846, død i Bælum 1905.

Vor morbror Anders overtog omkring ved 1887 gården i Bælum og blev sognefoged,

som hans fader og stedfader (J. P. Riise) også havde været det.

Vor morfader Anders Andersen Bundgaard blev dræbt ved en kørselsulykke (løbskkørsel på

Lindenborg Bakke) 11/10 1850. Siden giftede bedstemor sig igen med J. P. RIISE (kaldet J.

P. af Bælum). De havde i ægteskabet 2 sønner:

-,

\l

~ ~ s

~~

. ~

~ 't

.~ ~

~ ~~

~~

~) '~

.~ ~~

~d~

a

JENS JENSEN RIISE ejede Sønder Korsgaard, Bælum Mark.

~~

b

ANDERS PETER JENSEN, Terndrup Hovgaard.

g.

PEDER CHRISTENSENS og KIRSTEN NIELSDATTERS slægt fortsat fra side ,7(

4d

v ~ ~

~~

~ ~""

~ ~

~,

, "

HANS PEDERSEN, yngste søn af gdr. PEDER CHRISTENSEN, Skelund, født 15/3 ~ ~

1846, død 25/3 1922, gift 1871 med PETREA ROESTED LUND, født 30/5 1852, .-f .~

datter af skrædder Lund, opvokset i Skelund. ,~

Farbror Hans var først bestyrer for sin faster Ane i Fruerlund i Als sogn, og arvede ~ ~

efter sit giftermål gården. Efter mange års forløb byttede han denne med en gård i ~~'

Øster Hurup (Tonisgaarden). ~ -i

&m 4 ~

1 JØRGEN PETER PEDERSEN, født 2/8 1873, gift med AGNES. Overtog' ,~

faderens gård i Hurup, men byttede den med slægtens gamle gård, Langerim. ~ "-

Børn: - --- ~

HANS og MAREN samt KRISTEN, som døde 9 år gammel.

~} ttd1J-(~dÆLl U~4dC0 ?~~A .~c{ UvI:~I/o/t:~

.//1jA:11- ,h- 1v;.(A /J!U (tU-,kaø ~r AA ~

#{-~~ A /

/fy/Ud-u/ (j f d 1- (J./,/J C~

~lt'//j!/ .


11

2 ANDERS PEDERSEN, født 1875, gift med ANE JENSEN, datter af moders

broder, ANDERS PETER, Terndrup Hovgaard, boede først i Hurup, senere i

Nr. Uttrup. Anders var handelsmand.

Børn:

a OLGA PEDERSEN, gift med JAKOB BRØNSDORF PEDERSEN af

Feldbakgaard, Veddum.

3 LUND PEDERSEN, født sidst i 80' erne, død 4 år gammel.

E NIELS CHRISTENSEN, kaldet=Rasmussen", snedker i Skelum, født ca. 1805, søn af

CHRISTEN PEDERSEN, død? hustru?

Børn:

1 e

2e

3e

4e

5e

CHRISTEN NIELSEN, snedker. / I ..-"~!)-

HANS PETER NIELSEN, snedker.


12

HANS P. NIELSEN

2 e HANS PETER NIELSEN, 2. ægteskab med SINE FREDERIKSEN af Als,

født 1857, død 1933. ~ •••

Deres børn: J, ..

a JENSINE NIELSEN, død som ung. «- 1 M

/ve .d2 L


13

Niels Pedersens og Maren Andersen Bundgaards

efterkommere

I PEDER ANDREAS VALDEMAR PEDERSEN, født 19/5 1872, død 10112 1959, gift

26/8 1905 med ANDERSINE BERTELSEN LUND afHelberskov, Als sogn, død 1936.

Overtog i 1905 ejendommen "Mosevang", bygget på parcel fra fø,degård~n. . ,-:l 41- .] - / 1~}.;

Børn: ?lO.e'lrM 7!>h#, .k ,ul4 ~~rU; //{j,I.I< t ~_et ,. 4 9'3CJ

1 HELGA PEDERSEN, gift med KARL JUUL af Helberskov, frugt- og 71 r 1# JI1~ ~..JÆ.J.d

grøntforretning i Terndrup (EjP: Karl Juul var vidt berejst i sine unge dage - USA, 2, CJ-J-lJr,

Argentina, Australien, New Zeeland og Fiji-øerne,

og blev derefter bestyrer af gård i Haslevgårde ).

havde senere gård i Rønningen

2 NIELS PEDERSEN, gift med EETRA, .har overtaget hjemmet "Mosevang". 6jJ J.h..t..-I .//~iJ"f/YI/.

~Yl4 ~,J,'l'-?tW1kl.1/;'vt:': 25~6- fo/3~, ?,;UJL/14.td l ?/5; t;; 11'1t

II DAGMAR KIRSTINE PEDERSEN, født 21/2 1874, død 24/8 1959 gift 11/11 1893 med

JENS LUND, lærer i Bejstrup, Øster Hanherred.

Børn:

1 NIELS LUND, født 24111 1894, død 2711 1905.

2 VALDEMAR LUND, født 22/4 1896, gift 1925 med ANNA PETERSEN,

København, bor i Brønshøj, ingen børn.

3 ELSE LUND, født 29/5 1898, gift 2/5 1926 med SIMON MIKKELSEN afEmborg,

nu gårdejer i Foel i Sønderjylland.

4 MARGRETHE LUND, født 4/10 1899, død 29/5 1965. Husbestyrerinde hos sin

morbroder Anton Pedersen (EIP: - først i Varde, senere i Hadsund, hvor de blev gift

21/3 1961)

5 SIGNE LUND, født 15112 1901, død 7112 1976, hjemme hos sin mor. (EIP: giftede

sig okt. 1965). ,dtJ"?:0t' ~dut--/j 0-0. J1 '!Ie.

6 AKSEL LUND, født 73/10 1903, gift i sept. 1933 med ANNA NIELSEN (EjP: - hans

kusine, datter afRasrltus.o~ Nieltine Nielsen, Lillering). Gårdejer i Aarslev ved

Randers. ahÆl. . 4/


14

derpå "Kærvang".

Kristian døde i 1935, og deres ældste søn, HANS, har nu overtaget

hjemmet, der ved køb af mere jord og trofast arbejde er blevet en dejlig gård.

Børn:

A KRISTINE MARGRETHE NIELSEN, født 19/8 1902, gift med murer VERNER

LARSEN, Jægerspris, født 13/5 1895.

Deres børn:

a ARNE ANDREAS LARSEN, født 21/12 1926.

b POUL CHR LARSEN, født 18/10 1928.

c ANDREAS LARSEN,født 22/5 1931.

d EJLER KASPER LARSEN, født 19/10 1933.

e HERTA MARIE LARSEN, født 31/1 1939. D C -, i j

f ROBERT LARSEN, født 31/7 1945. %M d, 1~92. iM.4M-~:.It .a-.

2 _t..2-od3

B

C

D

E

F

HANS RASMUSSEN NIELSEN, født 9/12 1904, gift med KAREN JOHANNE

JØRGENSEN, Holløse, Sjælland, født 17110 1915. Overtog hjemmet "Kærvang".

Adoptivsøn: JOHN NIELSEN, født 12/3 1942.

MATHILDE NIELSEN, født 12/111906.

Adoptivdatter: HENNI NIELSEN.

SIGNE PETREA NIELSEN, født 12/5 1908, gift med fisker ARNOLD

KALLESHAVE, Jægerspris, død oktober 1965.

Børn:

a HILDA ANTVORSKOU KALLESHAVE

b ANNA

c RAGNHILD

d HERDIS

e KURT

f LILLIAN

ELLEN KATRINE NIELSEN, født 12/51908, gift med NIELS HARBO, Nebstrup.

Børn: Wd!1Jf?L ;(!11.t( 't-" Yta'l/--ndrzt-"

a AGNER HARBO

b JENS JØRGEN HARBO

c EJNAR HARBO

MAREN BUNDGAARD NIELSEN, født 29/4 1912, gift med GEORG FREDERIK

LARSEN, Tylstrup. (EjP: - hår ejendom i Veddum Kær).

Børn:

thaAl--Cl.A...

a ANE MARIE LARSEN, født 9/4 1944-

b ERIK LARSEN, født 17/3 1946.

c SVEND AAGE LARSEN, født 28/4 1950.

d OVE LARSEN

e POUL LARSEN

G ANNA RIGMOR NIELSEN, født 19/111914, gift med SØREN KIRSTEIN

JENSEN, Vadskær, født 15112 1910 (E1P: død i januar 1968 af en blodprop,

smedemester i Skelund). Ø-1 1-1 a.. ·dd.d re.{,. I tf-j 1- ~O (JI

Børn:

a JENS CHRISTIAN JENSEN, født 28/3 1938. (~-:-harovm~!--~",·roet

---Adere~ad"ted). --

b ELIN JENSEN, født 15/9 1947.

H NIELS PEDERSEN NIELSEN, født 4/9 1916, gift med EDITH MADSEN, Varde.


15

(EjP: - var tjenestekarl hos sin morbror Anton i Varde).

Børn:

Børn:

a KARL VEBER NIELSEN

b VAGN OVE NIELSEN

c SØREN CHRISTIAN NIELSEN

IV

v

I DAGMAR ELISABETH NIELSEN, født 16/4 1918, gift med POUL MORTENSEN,

Smørumovre.

Børn:

a GYRD MORTENSEN

b LEIF MORTENSE

NIELSINE PEDERSEN, ti /4 1879, død 19/7 1965 (EjP: lærerinde bl. a. i Als Odde i

den nuv. "S~ , . Gift med RASMUS VIUIELM NIELSEN, født 4/6 1872, død 1950,

søn af arbejdsmand Niels Peter Nielsen, Vester Tirsted, Lolland. (EjP: landstingsmand for

partiet Venstre - husmand og skolelærer i Lillering).

Børn:

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

SVEND AAGE NIELSEN, født 19/7 1903, død i 1955, gift med ANE JENSEN,

Funder. Uddannet lærer, frugtavler i Lillering.

ELISABETH BUNDGAARD NIELSEN, født 8/9 1904, gift med gdr. OLE

NIELSEN, Skovby. ,l,.;r. de; 'cl 1/1- ø - / If tj;ø

RIGMOR NIELSEN, født 1/12 1905, tragisk død 1948. Gift med GODFRED

ANDERSEN, Fyn (EjP: - han blev hustrumorder!).

NIELS NIELSEN, født 14/1 1907, død 6/3 1981, gift med Svend Aages enke, Ane

Jensen, Funder. Gdr. i Them (EjP: mange år i Australien).

HANS NIELSEN, født 5/4 1908, død i september 1908.

KIRSTINE MARGRETHE NIELSEN, født 30/7 1909, gift 10/8 1933 med JENS

PETER PEDERSEN, født i Særslev 12/8 1907. Gdr. i Svinsager.

ANNA NIELSEN, født 4/8 1911, gift med AKSEL LUND 3/9 1933. Aksel født i

Bejstrup 23110 1903, gdr. i Aarslev ved Randers. (EjP: de var søskendebørn).

HELGA MARIE NIELSEN, født 1/6 1913, gift i Randers med ingeniør HELGE

JENSEN, født på Lolland. 'luIftJ-- ,~,1 Z - 2- - $.oClI.

ANDERS BUNDGAARD NIELSEN, født 11/5 1915, gift i Knagstrup 19/2 1943

med JENNY MARIE SØRENSEN.

OVE NIELSEN, født 5/7 1916, gift med RITA HENRIKSEN, født i Nyborg 28/10

1919. Fotografi Rødovre.

HENNING NIELSEN, født 9/11 1918. Fotografi Bjerringbro.

SIGNE NIELSEN, født 11/3 1920, gift med ARNE BARSLUND, bestyrer på

Frenderupgaard ved Holbæk. . . ' ~ R.

Ngo .' aa iil!, ~ /OtJ,~ '1 .

JENSPETERPEDERSEN,f~dtJ2/6188?,død~ Gift8~l1909 med~~JENSEN j'. I /

af Aarhus, født 25112 ~ Violinbygger l Aarhus (Fredenksgade 75). / ()W,d.< J/liVi---/4Q; le-~ J~ ?El

Børn: diU . Af;:, 71~.vu ,(/"~ d, l (J ~j.. _ 2tl/ll?: d~

A HENNING PEDERSEN, født 15/5 1~12Ygift med EDITH RYLEV, født 27/6 1922 i

Aarhus. Overtog forretningen efter sin fader. Bor Solbrinken 18, Højbjerg.

Børn:


16

" ,a- TOVE PEDERSEN, lærerinde, født 4/6 1947 (tvilling med Birgit),

omkommet ved forlis i Biscayen i oktober 199?,Z..gift med CARSTEN .~ ~~

~ fCN!) y. ! I .dJ~. ~

~1i.>1 /1'"........

:7 JJ'L I

,Otl/lZllze

• ~ < •

b b BIRGIT PEDERSEN, født 4/6 1947 (tvilling m. Tove), øKonoma, gi

med i:!'? 9~ e~ 4e~'1ff1~. !Jl,t(,Jy~

Børn: t1I'1./.UI".L..

CLAUS~6ffi't(btllmet

ved forlis i Biscayen oktober 1-99-?i'lf!T

"t c POUL HENRIK PEDERSEN, født 16/12 1951, har overtaget

forretningen efter sin fader.

tid N:IMtA MARGRETHE PEDERSEN, født 25/12 1957, husejer i~~rmedhjælper

iFrederiksgade 75.

!4·

NIELS DAHL PEDERSEN, FØDT 23/2 1923, DØD 24/61971. Ov{rtog Nø;;~.(ang i

cU{ IM~(?)'. men ~~tte efter e~ tr~fæ~dningsuly~e i.Kæret i feb:r;w 1958dri~e / .

v=: ., f garden videF~~~~tyæ.ef::lrrdflh.m død. 0./" a -1..t /}1. /-( ,tP{/. dt l /~i.{ .-'(,.6 . /

t J ~ C OVEPEDERSEN,født24/21925, død 18i71983. Gift 1950 medJOHANJ'lffi r;~hlj'c{'ili.J.

KATRINE NIELSEN, født 2115 1925, død 23/6 1992, datter afgdr. Niels Nielsen, .(((J

Skelund. Købte i 1951 (?) gård i Langerim af sin fader, siden 1963 gdr. i Sdr.Onsild.

~øm: HENNY PEDERSEN, født23/91950 ";I-


17

,;', r d

2

BIRGIT GARDE PEDERSEN, afd.leder~~[4 in 7'

Skanderborg, født 20/7 1956, gift? 1987 med LARS KAAS, lærer, født 2615 .!zf(:';q~((

19 ? , søn af ERIK og IRENE KAAS, København, Bor iHvolbæk. c'

~ j

More magazines by this user
Similar magazines