NOVANA Overvågning af arter & Naturtyper

dofoj.dk

NOVANA Overvågning af arter & Naturtyper

Institut for Bioscience

AARHUS UNIVERSITET

Naturovervågning – hvorfor og hvordan?

2. Marts 2013

NOVANA

Overvågning af arter & Naturtyper

Bjarne Søgaard & Thomas Eske Holm

Institut for Bioscience

Aarhus Universitet


INSTITUTE FOR BIOSCIENCE

Naturovervågning Naturovervågning – hvorfor – og hvorfor hvordan og ? hvordan - 2. marts ? - 2013 2. marts

Overvågning og forvaltning af arter på Habitatdirektivets Bilag IV

Bjarne Søgaard

AARHUS UNIVERSITET 15. November 2012

Nationalt overvågningsprogram for

arter og naturtyper i Danmark

NOVANA

› Hovedformål: at opfylde de nationale forpligtigelser

iht. til Habitat- og fuglebeskyttelsesdiretiverne

› Udføres i 6-årige perioder: 2004-2009 (2010) 2011-2015

› Overvåger: “Bevaringsstatus”

› Mål: ”Gunstig bevaringsstatus”


INSTITUTE FOR BIOSCIENCE

Naturovervågning – hvorfor og hvordan ? - 2. marts 2013

Overvågning og forvaltning af arter på Habitatdirektivets Bilag IV

Bjarne Søgaard

AARHUS UNIVERSITET 15. November 2012

Delprogrammet for arter:


INSTITUTE FOR BIOSCIENCE

Naturovervågning – hvorfor og hvordan ? - 2. marts 2013

Overvågning og forvaltning af arter på Habitatdirektivets Bilag IV

Bjarne Søgaard

AARHUS UNIVERSITET 15. November 2012

Overvågning og vurdering

af bevaringsstatus

“KGB-er”

Status rapport

Arter

&

naturtyper

Tekniske anvisninger

Overvågningsresultater

Bevaringsstatus

Overvågning


Overvågning af arter 2011-2015

2004-2010

INSTITUTE FOR BIOSCIENCE

Overvågning og forvaltning af på Habitatdirektivets Bilag IV

Bjarne Søgaard

AARHUS UNIVERSITET 15. November 2012

ART Start Frekvens MC 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Mygblomst 2004 6/6 5

Gul Stenbræk 2004 6/6 3

Enkelt månerude 2004 6/6 4

Fruesko 2004 6/6 1

Vandranke 2004 2/6 2

Liden najade 2004 2/6 2

"Ansvarsarter" (ca. 30) 2005 1/6 7

Grøn buxbaumia 2004 2/6 5

Blank seglmos 2006 2/6 5

Kildevældsvindelsnegl 2005 1/6 7

Sumpvindelsnegl 2005 1/6 7

Skæv vindelsnegl 2005 1/6 7

Hedepletvinge 2004 3/6 1

Eremit/mosskorpion 2004 2/6 6

Grøn kølleguldsmed 2004 2/6 4

Grøn mosaikguldsmed 2004 2/6 5

Stor kærguldsmed 2004 2/6 2

Vandkalve (2) 2004 2/6 7

Sortplettet blåfugl 2005 1/6 (3)

Natsommerfugle (10) 2006 1/6 FDC

Markfirben 2008 1/6 7

Klokkefrø 2005 3/6 3

Padder – I øvrigt (8) 2005 1/6 7

Flagermus (14) 2005 1/6 FDC

Hasselmus 2004 1/6 (4)

Birkemus 2005 1/6 (3)

Odder 2004 1/6 (7)

Sæler (2) 2004 1/6 FDC

Tykskallet malermusling 2007 1/6 (3)

Ynglefugle (Bilag 1) 2004 6/6 7

Overvåges i

vandløbsprogrammet

sammen med fisk + muslinger

Overvåges i det

marine program


INSTITUTE FOR BIOSCIENCE

Naturovervågning – hvorfor og hvordan ? - 2. marts 2013

Overvågning og forvaltning af arter på Habitatdirektivets Bilag IV

Bjarne Søgaard

AARHUS UNIVERSITET 15. November 2012

Ynglefugle på bilag 1 - 2011-2015

Uændret………….

Rørdrum

Hedehøg

Plettet rørvagtel

Trane

Klyde

Hvid. præstekrave

Hjejle

Tinksmed

Sandterne

Splitterne

Fjordterne

Havterne

Dværgterne

Sortterne

Mosehornugle

Markpiber

Intensiveres………

Bramgås

Engryle

Brushane

Ekstensiv overv…..

Hvepsevåge

Rørhøg

Engsnarre

Stor hornugle

Natravn

Isfugl

Sortspætte

Hedelærke

Blåhals

Rødrygget tornsk.

Via DOFbasen……..

Nordisk lappedy.

Sort stork

Hvid stork

Skestork

Sangsvane

Rød glente

Havørn

Blå kærhøg

Kongeørn

Fiskeørn

Vandrefalk

Sorthovedet måge

Dværgmåge

Perleugle


INSTITUTE FOR BIOSCIENCE

Naturovervågning – hvorfor og hvordan ? - 2. marts 2013

Overvågning og forvaltning af arter på Habitatdirektivets Bilag IV

Bjarne Søgaard

AARHUS UNIVERSITET 15. November 2012

7 miljøcentre

NST-enheder

indrapporterer data

NATURDATA.DK

Fagdatacenter

Biodiversitet & Terrestrisk Natur


INSTITUTE FOR BIOSCIENCE

Naturovervågning – hvorfor og hvordan ? - 2. marts 2013

Overvågning og forvaltning af arter på Habitatdirektivets Bilag IV

Bjarne Søgaard

AARHUS UNIVERSITET 15. November 2012

www.naturdata.dk


INSTITUTE FOR BIOSCIENCE

Naturovervågning – hvorfor og hvordan ? - 2. marts 2013

Overvågning og forvaltning af arter på Habitatdirektivets Bilag IV

Bjarne Søgaard

AARHUS UNIVERSITET 15. November 2012


INSTITUTE FOR BIOSCIENCE

Naturovervågning – hvorfor og hvordan ? - 2. marts 2013

Overvågning og forvaltning af arter på Habitatdirektivets Bilag IV

Bjarne Søgaard

AARHUS UNIVERSITET 15. November 2012

ARTIKEL 17

Vurdering af bevaringsstatus 2007

Fisk

Snegle og

muslinger

Padder

Bevaringsstatus

Ukendt

Gunstig

Moderat ugunstig

Stærkt ugunstig

Flagermus

Pattedyr

Insekter

Planter


INSTITUTE FOR BIOSCIENCE

Naturovervågning – hvorfor og hvordan ? - 2. marts 2013

Overvågning og forvaltning af arter på Habitatdirektivets Bilag IV

Bjarne Søgaard

AARHUS UNIVERSITET 15. November 2012

Arter – Vurdering af bevaringsstatus

DK

Bevaringsstatus

Ukendt

Gunstig

Moderat ugunstig

Stærkt ugunstig

EU

Artikel 17 - 2007


Artikel 17 - 2007

INSTITUTE FOR BIOSCIENCE

Overvågning og forvaltning af arter på Habitatdirektivets Bilag IV

Bjarne Søgaard

AARHUS UNIVERSITET 15. November 2012

Naturtyper - vurdering af bevaringsstatus

DK

EU

24 %

49 %

17%

10 %

Bevaringsstatus

Ukendt

Gunstig

Moderat ugunstig

Stærkt ugunstig


INSTITUTE FOR BIOSCIENCE

Naturovervågning – hvorfor og hvordan ? - 2. marts 2013

Overvågning og forvaltning af arter på Habitatdirektivets Bilag IV

Bjarne Søgaard

AARHUS UNIVERSITET 15. November 2012

Grågås – September 2009

Nordvesteuropa

1967: 30.000

2005: 500.000

2009: 155.000

180000

160000

140000

120000

100000

80000

60000

40000

20000

0

1984: 30.000

1984

1986

1988

1990

1992

1994

1996

1998

2000

2002

2004

2006

2008


INSTITUTE FOR BIOSCIENCE

Naturovervågning – hvorfor og hvordan ? - 2. marts 2013

Overvågning og forvaltning af arter på Habitatdirektivets Bilag IV

Bjarne Søgaard

AARHUS UNIVERSITET 15. November 2012

Klokkefrø 2004-2009

Forvaltning bl.a. via LIFE-projekter

400

350

Antal vandhuller m. kvækkende hanner

Skønnet bestand/antal individer x 100

300

250

200

150

100

50

0

2004 2007 2009


Antal skarvreder

INSTITUTE FOR BIOSCIENCE

Naturovervågning – hvorfor og hvordan ? - 2. marts 2013

Overvågning og forvaltning af arter på Habitatdirektivets Bilag IV

Bjarne Søgaard

AARHUS UNIVERSITET 15. November 2012

Ynglende skarv i Danmark - 2009

42.000

34.000

26.000

18.000

59 ynglekolonier

10.000

1992 35.851 reder

1989 1994 1999 2004 2009


INSTITUTE FOR BIOSCIENCE

Naturovervågning – hvorfor og hvordan ? - 2. marts 2013

Overvågning og forvaltning af arter på Habitatdirektivets Bilag IV

Bjarne Søgaard

AARHUS UNIVERSITET 15. November 2012

Spættet sæl 1976 - 2008

Etablering af sælreservater

Totalfredning


INSTITUTE FOR BIOSCIENCE

Naturovervågning – hvorfor og hvordan ? - 2. marts 2013

Overvågning og forvaltning af arter på Habitatdirektivets Bilag IV

Bjarne Søgaard

AARHUS UNIVERSITET 15. November 2012

”Artige sensationer”

Odense Å: 2003

2007-2008

Torpe Kanal: 2008

Sydsjælland/Møn:2005

Hvad har jeg gjort

i 2006 & 2008?


INSTITUTE FOR BIOSCIENCE

Naturovervågning – hvorfor og hvordan ? - 2. marts 2013

Overvågning og forvaltning af arter på Habitatdirektivets Bilag IV

Bjarne Søgaard

AARHUS UNIVERSITET 15. November 2012

NYE ”ODDER-KOMMUNER”

….. og vinderne i

denne kategori er:

KALUNDBORG - DNA

HOLBÆK - DNA

FAABORG – MIDTFYN

trafikfræbt

FYN -2012

DNA


450

INSTITUTE FOR BIOSCIENCE

Overvågning og forvaltning af arter på Habitatdirektivets Bilag IV

Bjarne Søgaard

AARHUS UNIVERSITET 15. November 2012

Odder 2004 til 2011/2012

Naturovervågning – hvorfor og hvordan ? - 2. marts 2013

400

407

350

343

300

250

293

200

218

251

224

196

150

100

132

50

67

95

0

Positive kvadrater (10x10 km)

Negative kvadrater (10x10 km)

1984-1986 1991 1996 2004 2011-2012


INSTITUTE FOR BIOSCIENCE

Overvågning og forvaltning af arter på Habitatdirektivets Bilag IV

Bjarne Søgaard

AARHUS

BAT

UNIVERSITET

NEWS – GOOD NEWS

15. November 2012


INSTITUTE FOR BIOSCIENCE

Naturovervågning – hvorfor og hvordan ? - 2. marts 2013

Overvågning og forvaltning af arter på Habitatdirektivets Bilag IV

Bjarne Søgaard

AARHUS UNIVERSITET 15. November 2012

Flagermus 2005-2009 (2010)

Overvågningsnet

af polygoner


INSTITUTE FOR BIOSCIENCE

Naturovervågning – hvorfor og hvordan ? - 2. marts 2013

Overvågning og forvaltning af arter på Habitatdirektivets Bilag IV

Bjarne Søgaard

AARHUS UNIVERSITET 15. November 2012

Damflagermus

DPA:1973-2005 NOVANA: 2005-2009


INSTITUTE FOR BIOSCIENCE

Naturovervågning – hvorfor og hvordan ? - 2. marts 2013

Overvågning og forvaltning af arter på Habitatdirektivets Bilag IV

Bjarne Søgaard

AARHUS UNIVERSITET 15. November 2012

Flagermus 2005-2010


INSTITUTE FOR BIOSCIENCE

Naturovervågning – hvorfor og hvordan ? - 2. marts 2013

Overvågning og forvaltning af arter på Habitatdirektivets Bilag IV

Bjarne Søgaard

AARHUS UNIVERSITET 15. November 2012

Natlyssværmer -

Ny bilag IV art i DK


INSTITUTE FOR BIOSCIENCE

Overvågning og forvaltning af arter på Habitatdirektivets Bilag IV

Bjarne Søgaard

AARHUS UNIVERSITET 15. November 2012

Thank you for your

attention

Only the northern birch mouse (Sicista betulina) is

at risk of extinction from climate change predicted

More magazines by this user
Similar magazines