gratis - LiveBook

livebook.dk

gratis - LiveBook

fyn

kH MicroflEx spEcialMaskinEr

Vi besøger maskinfabrikken KH Microflex i Ringe.

Her vil produktionschef Kristian Kvistgaard fortælle

om den fynske gazelle virksomhed i hastig fremgang.

Den har nu fremstillet over 600 specialmaskiner til over

60 lande. Hovedparten er maskiner til den grafiske branche.

Firmaet satser meget på kvalitet og dokumentation for at

kunne betjene kunderne bedst mulig ved en evt. senere

reservedelslevering.

Efter besigt af produktionen vil firmaet ved afsluttende

spørgerunde være vært ved en forfriskning.

Evt. fælleskørsel fra SDU, ved blok A, Niels Bohrs Alle 1,

Odense. Kontakt C. Thomsen tlf. 65 31 22 74.

Deltagelse er gratis.

n Arr.nr.: 123379

n 21. juni kl. 17.30 - 19.30

KHMicroflex A/S, Nordmarken 2, Ringe

n Tilmelding på ida.dk senest 20. juni

n Maskinteknisk Udvalg, DMS Fyn

nordsjælland

EsruM klostEr & MØllEgårds

riddErMarkEd

Her er det traditionsrige riddermarked med alt, hvad det

indebærer af kræmmere, tapre riddere og stolte gangere.

Læs mere på ida.dk.

Pris 60 kr. pr. voksen, 30 kr. pr. barn (3-15 år).

n Arr.nr.: 123461

n 18. juni kl. 10 - 19 og 19. juni kl. 10 - 17

Esrum Kloster & Møllegaard, Parkeringspladsen

m. indkørsel fra Frederiksværksvej, Græsted

n Tilmelding på ida.dk senest 16. juni

n IDA Nordsjælland - Seniorudvalget

kaBarEt royal i skuEspilHusEt

Dejlig 2-retters buffet på Skuespilhusets rest. Ofelia

inden forestillingen. Pris: 430 kr. pr. deltager.

n Arr.nr.: 122989

n 24. juni kl. 18.30 - 23

Restaurant Ofelia, Skuespilhuset, Sankt Annæ Plads 36,

København K

n Tilmelding på ida.dk senest 16. juni

n Furesø-Egedal Afdeling

frEdEnsBorg slot

Guidet rundvisning på Slottet, Slotskirken, Marmorhaven

og Orangeri.

Pris 60 kr. pr. person, børn (6-12 år) dog 20 kr.

n Arr.nr.: 123273

n 3. juli kl. 13.30 - 15.30

Fredensborg Slot, Fredensborg

n Tilmelding på ida.dk senest 30. juni

n IDA Nordsjælland - Seniorudvalget

kØBEnHaVn

ida.dk

faMiliEoplEVElsE MEd ”VikingEskiBE” på

roskildE fjord

Her skal mor, far, børn og børnebørn ud at dyste med at

sejle vikingemuseets gamle både med råsejl. Vi skal ro,

sætte sejl, styre og passe sejlet ligesom de gamle vikinger

alt under ledelse af vikingemuseets erfarne instruktører.

Efter sejladsen kan vi sammen spise vores medbragte

proviant på museets areal. Mad kan evt. købes i museet.

Afdelingen sørger for drikkevarer.

Pris: 150 kr. pr. voksen deltager. Maks. 1 voksen ledsager.

Børn 5-18 år 75 kr. Maks. 1 barn pr. voksen deltager pga.

sikkerhedskrav fra museet.

Læs mere om dette spændende arrangement på ida.dk.

n Arr.nr.: 123318

n 10. juli kl. 11 - 14

Store P-plads ved broen,Vikingemuseet, Vindeboder 12,

Roskilde

n Tilmelding på ida.dk senest 3. juli

n Furesø-Egedal Afdeling

fiskEtur EftEr fladfisk MEd skjold fra

VEdBæk HaVn

Fine præmier. Husk fisketegn. Pris: medlem 250 kr./ledsager

300 kr. inkl. orm.

n Arr.nr.: 123425

n 18. august kl. 17 - 22

”Skjold”, Nordre Mole, Vedbæk Havn

n Tilmelding på ida.dk senest 15. august

n Øresund Afdeling

BliV koMpEtEnt projEktlEdEr

Kurset gør dig i stand til professionelt og kompetent at

planlægge og styre komplekse projekter. Det er egnet

som forberedelse til en IPMA certificering på D- eller

C-Niveau.

Kurset er ikke branche specifikt, og er relevant for leverance-,

produktudviklings-, forandrings- og politiske

projekter.

Kursusformen er interaktiv med teori, cases, gruppearbejde

og arbejde med eget projekt. Læring sker gennem

erfaring øvelser og sparring.

Kurset består af 3 undervisningsmoduler, der afholdes

den 26.-28. sept., 24.–25. okt. og 15.–16. nov. 2011 på

Symbion, Fruebjergvej 3, Kbh. Ø.

Yderligere oplysninger på ida.dk/idaproces.

Undervisere:

John Thomsen, seniorkonsulent, ingeniør, QP Consult

ApS, Per Frank Povlsen, chefkonsulent, civiløkonom,

PFProjects.

Kursusafgiften er 19.900 kr. inklusive undervisningsmaterialer,

forplejning samt coaching i praktikperioderne.

n Arr.nr.: 123364

n 26.-28. september, 24.-25. oktober og 15.-16. november

kl. 9 - 17

Symbion Science Park, Fruebjergvej 3,

København Ø

n Tilmelding på ida.dk senest 24. august

n IDA Proces

kursus i forBrændingstEknik - tEori og

praksis

Forståelsen for forbrændingsprocesser er helt central for

at kunne designe og arbejde med moderne forbrændingsudstyr.

Ønsket om at opnå kuldioxidbegrænsninger ligger i

forlængelse af arbejdet på at opnå så store brændselsbesparelser

som muligt gennem den bedst mulige udnyttelse

af brændslet. En forståelse både for den teoretiske

beskrivelse og den praktiske håndtering af forbrændingsprocesser

er derfor afgørende for at kunne opnå yderligere

effektivitet.

Hertil kommer den udfordring, der ligger i at anvende

anderledes brændsler som biomasse og affald til varmeog

kraftvarmeproduktion på en så effektiv måde som

muligt.

Forudsætningen for forståelse af forbrænding kræver

desuden en indsigt i de forskellige brændslers natur samt

strålings- og strømningsmæssige forhold, der øver indflydelse

på forbrændingen. Endelig spiller miljøkrav en stor

rolle for at forbedre forbrændingen ud fra et miljøsynspunkt.

Indlæg:

• Fyrrumsprocesser

• Karakterisering af brændsler og restprodukter

• Forbrændingsberegninger og øvelser

• Energiforsyning og energipolitik

• Kulfyringsteknologi

• Gas- og oliefyringsteknologi

• Affaldsforbrænding

• Forbrænding af biobrændsler

• Demonstration af simuleringsværktøjer. Nye energiteknologier

Kursusleder: Civ.ing. Thomas Wagner Sødring, Babcock

& Wilcox Vølund

Kursuslærere: Nicolai Bech, Vattenfall Danmark A/S.

Kim Dam-Johansen, DTU. Jesper Koch, Dansk Energi.

Ole Møller-Madsen, DONG Energy. Bjarne Spiegelhauer,

DGC. Anders Evald, Force Technology. Dan

Fredskov, Amagerforbrænding. Mogens Weel, Weel &

Sandvig.

Tilmelding til og med 6. oktober på tlf. 33 18 48 18 eller

ida.dk. Tilmelding herefter kun mulig, så længe pladser

haves, og der kan ikke garanteres overnatning.

Yderligere information hos kursuslederen på tlf.nr.

51 38 11 81. Programfolder kan rekvireres hos IDA på

tlf.nr. 3318 5518.

Betalingsarrangement.

n Arr.nr.: 123407

n 8. november kl. 9 til 9. november kl. 17

Scandic, Hvidovre, Kettevej 4, Hvidovre

n Tilmelding på ida.dk senest 6. oktober

n IDA-Energi

MEdlEMskaB

af fagtEkniskE

nEtVærk Er gratis

for MEdlEMMEr

af ida

More magazines by this user
Similar magazines