Afrapporteringsskema - Center for døve

cfd.dk

Afrapporteringsskema - Center for døve

GLADSAXE KOMMUNE

Social- og Sundhedsforvaltningen

Sundheds- og Rehabiliteringsafdelingen

Tilsynsenheden

Rådhus Allé

2860 Søborg

Afrapporteringsskema

Uanmeldt tilsyn

Kommunale tilbud

PH

2011

Center for Døve

Døves Vaskeri

Generatorvej 2A, 2730 Herlev

9. januar 2012

Tilsyn gennemført af:

Tilsynskonsulent Dorthe Legène Mikkelsen og sundhedsmedarbejder Charlotte Stelsig Lindbaum

J. nr. 27.00.00K09

Sag: 2012/00380 001


Sammenfatning

Opfølgning fra sidste tilsyn

Udviklingspunkter

Døves Vaskeri har på tilfredsstillede vis imødekommet alle udviklingspunkter.

Påbud

Ingen påbud i 2010

Fysiske rammer

Der har ingen ændring været på de fysiske rammer siden sidste tilsyn, og de sete forhold

understøtter det tilbud om aktivering og beskæftigelse, som Døves Vaskeri beskriver på Tilbudsportalen.

Tilbudsportalen

Leder fremviste kopi af rettelser til Tilbudsportalen som netop er blevet videresendt, således

at oplysningerne på Tilbudportalen, vil stemme overens med de faktiske forhold snarest.

Beboere/brugere/medarbejderes oplevelse af tilbuddet

Begge medarbejdere udtrykker, at det er et godt sted at arbejde, og at de modtager relevant

og god støtte og vejledning.

Medarbejder/personalets oplevelser samt kendskab til drift og organisation

Personalet har relevant kendskab til Døves Vaskeris drift og organisation.

Begge er glade glad for at arbejde her og elsker det.

Tema 2011

Tema 1 - Kendskab til gældende lovgivning og retningslinier vedrørende medicinhåndtering og opbevaring.

Har ikke medicinhåndtering, og både personale og leder er fuldt orienteret om eget ansvar.

Tema 2 – Hygiejne

Smykker på hænder og håndled er ikke længere tilladt. Gennemført uden problemer.

Der er også opsat vandhaner, sæbe og spritdispenser med sensor.

Udviklingspunkter

Ingen

Ifølge ”Tilsynskoncept i Social- og sundhedsforvaltningen” marts 2011 skal leder af tilbuddet udarbejde en handleplan

for hvert enkelt udviklingspunkt, som sendes til Psykiatri- og Handicapafdelingen, der har ansvaret for at

følge op på udviklingspunkter og handleplaner.

Påbud

Ingen

Ifølge ”Tilsynskoncept i Social- og sundhedsforvaltningen” marts 2011 skal leder af tilbuddet udarbejde en handleplan

for hvert påbud, herunder en tidsplan for gennemførelse af handleplanen, der sendes til Tilsynet og Psykiatri-

og Handicapafdelingen senest …... Tilsynet følger op på påbud og handleplan med et nyt uanmeldt fokuseret

tilsyn i løbet af 2011.

Vurdering

Døves Vaskeri vurderes at fungere tilfredsstillende.

J. nr. 27.00.00K09 2

Sag: 2012/00380 001


Uanmeldt tilsyn dato, tid og medvirkende

Dato, tidsramme Mandag 9.januar 2012.

Ledelse

Medarbejdere

Brugere/beboere

Pårørende

Virksomhedsleder Anne Raun og Afdelingsleder Inge Lise Rong.

To medarbejdere, omtales personale, er blevet interviewet. Den ene havde

været ansat i en længere årrække, den anden i tre år.

Interview er gennemført ved hjælp af tolk.

To brugere, omtales medarbejdere, er blevet interviewet. Har begge været

ansat i en længere årrække.

Interview er gennemført ved hjælp af tolk.

Ikke aktuelt.

Opsamling fra sidste tilsyn (2010) - Udviklingspunkter

Emne

Det bør afklares om håndhygiejnen

samt brug af hånd- og

armsmykker er relevant og

tilstrækkelig, når medarbejderen

går fra urene til rene opgaver

i vaskeriet.

bemærkninger

Er udført

Smykker på hænder og håndled er ikke længere tilladt. Gennemført

uden problemer.

Der er også opsat vandhaner, sæbe og spritdispenser med sensor.

At overveje værdien af at gøre

IPL vedr. arbejdsmiljøet til et

aktivt redskab for medarbejdere

og brugere.

At synliggøre og informere om

stedets klagevejledning samt

overveje værdien af en lokalt

tilpasset sagsgang vedrørende

utilfredshed/klager.

Er udført

I november 2011 blev der afholdt en APV-dag, som blev afviklet af

BST. Alt personale deltog. Det blev gennemført som en cafédag,

hvor personalet skulle deltage i forskellige grupper. Efterfølgende

er de ved at udarbejde handleplaner for udvalgte områder. Det er

en løbende proces, og det er planen, at alt vedr. APV skal ligge på

computerne, og ikke stå i ringbind rundt omkring. Alt personale

har adgang til pc.

Er udført

Leder har informeret om klagevejledning. Lederen oplever, at

medarbejderne er klar over hvem de skal gå til, hvis de er utilfredse

med arbejdspladsen, eksempelvis døvekonsulent eller sagsbehandler.

Leder nævnte, at der gøres meget for at inddrage medarbejderne

og give dem medindflydelse, og fremviste materiale, hvor der er

startet en proces, hvor der arbejdes ud fra tre punkter: kommunikation/holdninger,

medbestemmelse/indflydelse, information/medinddragelse.

Der afholdes løbende informationsmøder, og

ud fra brugerundersøgelsen er der sat flere projekter i gang med

tidsplan og brugerinddragelse.

J. nr. 27.00.00K09 3

Sag: 2012/00380 001


Afklare om der kan være tilfælde

hvor sikkerhedssko er på

krævet og om betaling herfor

sker i henhold til aftale.

At overveje værdien af fælles

leveregler f.eks. omkring afvikling

af pauser, mulighed for at

småsnakke, fordeling af tunge/lette

opgaver og en synliggørelse

af hvornår man har

medindflydelse og hvornår

andre/andet afgør hvad der

ske.

Kort resumé

(overføres til sammenfatning på

forsiden)

Er udført

Leder oplyste, at de følger de gældende regler for området.

Er udført

Der arbejdes med det – se ovenstående vedr. klagevejledning.

Døves Vaskeri har på tilfredsstillede vis imødekommet alle udviklingspunkter.

Opsamling fra sidste tilsyn (2010) – Påbud

Emne

Bemærkninger

Kort resumé

(overføres til sammenfatning på

forsiden)

Ingen påbud i 2010

Fysiske rammer

Emne ja nej Bemærkninger

Væsentlige ændringer siden

seneste tilsyn

x Der er ikke sket nogen ændringer siden sidste

tilsyn. Der foregår ombygning udenfor på hele

Center for Døves område.

Maskiner i vaskeriet er udskiftet til nye og større.

Udnyttes de fysiske rammer

Understøtter de fysiske rammer

det pædagogiske arbejde

Svarer de fysiske rammer til

oplysninger på Tilbudsportalen

x

x

x

Understøtter fint det arbejdsmiljømæssige

arbejde.

Medicinopbevaring gennemgået

x

Ikke aktuelt

J. nr. 27.00.00K09 4

Sag: 2012/00380 001


Er der opslag/synlig opbevaring

af personfølsomme karakter

x

Bruges der opslag og visuel/taktil

guidning

x

Er brandudstyr synligt og flugtruter

afmærkede

x

Er rengøringsniveau og vedligehold

tilfredsstillende

x

x

Eksternt firma. Meget tilfredse.

På tilsynsdagen var sete fællesarealer tilfredsstillende

rengjort.

Kort resumé

(overføres til sammenfatning på

forsiden)

Der har ingen ændring været på de fysiske rammer siden sidste

tilsyn, og de sete forhold understøtter det tilbud om aktivering og

beskæftigelse, som Døves Vaskeri beskriver på Tilbudsportalen.

Tilbudsportalen

Emne ja nej Bemærkninger

Svarer personale antal/grupper

og kompetencer til det oplyste

på Tilbudsportalen

x Leder nævnte, at de netop har gennemgået

Tilbudsportalen, og vil foretage nogle justeringer

i løbet af kort tid, og bl.a. vil deres ydelseskatalog

blive tilføjet, virksomhedslederen vil

stå som leder af tilbuddet, og antallet af dagtilbudspladser

rettes til 30, mod nu 28 pladser.

Er der væsentlige ændringer

siden sidste tilsyn mht. værdigrundlag,

pædagogik, organisering

x

Der er ikke sket ændringer i organisationen.

Hoved-MED-Udvalget (HMU) i Center for Døve

er i gang med en proces, hvor der arbejdes

med fornyelse af værdigrundlaget.

Er der på baggrund af det observerede

og oplyste overensstemmelse

mellem faktiske

forhold og oplysninger på Tilbudsportalen?

x

Leder fremviste kopi af rettelser til Tilbudsportalen

som netop er blevet videresendt, således

at oplysningerne på Tilbudportalen, vil stemme

overens med de faktiske forhold snarest.

Kort resumé

(overføres til sammenfatning på

forsiden)

Leder fremviste kopi af rettelser til Tilbudsportalen som netop er

blevet videresendt, således at oplysningerne på Tilbudportalen, vil

stemme overens med de faktiske forhold snarest.

Beboer/bruger (medarbejdere) oplevelse af tilbuddet

Emne ja nej Bemærkninger

Er du tilfreds med bolig/tilbud? x Begge medarbejdere har været ansat i en læn-

J. nr. 27.00.00K09 5

Sag: 2012/00380 001


gere årrække, og er tilfredse med tilbuddet.

Får du den støtte og vejledning

du har brug for?

Får du støtte og vejledning på

en god måde?

Er fællesarealerne tilfredsstilende?

x

x

x

Begge taler godt sammen med de øvrige, og

det fungerer godt. Taler med både døve og

hørende, og hjælper hinanden. Der er selvfølgelig

forskel på hvor gode de hørende er til

tegnsprog, men det fungerer og de forstår

hinanden.

Fællesarealerne er pæne.

Kender du til din handleplan? x Begge medarbejdere har ikke hørt om en

handleplan (begge medarbejdere bor uden for

Gladsaxe Kommune, og har derfor ikke en

handleplan fra kommunen). En medarbejder

passer mest bare sig selv, og hjælper andre

med eksempelvis rengøring, hvis de har travlt.

Ved du hvordan du kan få indflydelse

på fælles forhold?

Er du tilfreds med aktivitetsmuligheder?

x

x

En til to gange om året drøftes det på brugermøde,

hvilke aktiviteter der skal være i årets

løb. De deltager i skovture og julefrokost. De er

selv med til at bestemme, hvad der skal ske.

Ja, to gange om året er fint. Arbejder resten af

tiden.

Tilfredsstilende forplejning? x Begge bruger kantinen, som er udmærket. Hvis

man har specielle ønsker til mad, kan man tale

med kantinedamen, så skriver hun det op og

måske bliver det imødekommet. Nogen tager

madpakke med, det er forskelligt.

Kender du til klagevejledning? x Begge medarbejderne har ikke hørt om en

klagevejledning. De har ikke prøvet at klage,

holder sig neutrale, blander sig ikke og brokker

sig ikke. Tænker ”pyt”, det gør ikke noget.

Er der en aftale om rygning? x Begge medarbejdere peger udenfor. Sort boks

ved siden af cykelskuret. En af de interviewede

ryger. Nogen gange er der nogen der ryger ved

kantine-trappe-skakten.

Er samarbejde med pårørende

tilfredsstillende?

Kort resumé

(overføres til sammenfatning på

Ikke aktuelt

Begge medarbejdere udtrykker, at det er et godt sted at arbejde,

og at de modtager relevant og god støtte og vejledning.

J. nr. 27.00.00K09 6

Sag: 2012/00380 001


forsiden)

Medarbejder (personale) oplevelse og kendskab til drift og organisation

Emne ja nej Bemærkninger

Kender du værdigrundlaget?

(Tilbudsportalen)

x

Begge kender til værdigrundlag. Det tages

jævnligt op, og i øjeblikket et der en proces i

gang med arbejdsgrupper og alle bliver hørt.

Medarbejderne bliver respekteret som de er,

selvom de er forskellige, og behandlet ens.

Kender du de pædagogiske

metoder?

(Tilbudsportalen)

Kvalitetssikrer I det pædagogiske

arbejde?

Er der systematik til modtagelse

af vikarer og oplæring af nye

medarbejdere?

Har du en skriftlig oversigt over

dine ansvars- og opgaveområder?

Har I instruks for rengøring og

hygiejne?

Benyttes der hjælpemidler,

fysiske og kommunikative?

x

x

x

x

x

Afdelingslederen har det pædagogiske ansvar

for nye medarbejdere. Personalet informeres

kort, hvis der ansættes ny medarbejder, så det

er klart for alle hvilken person der ansættes og

hvilke opmærksomhedspunkter der er gode at

kende til, f.eks. person med autisme eller person

med temperamentsudbrud. Lederen har

kontakt med pædagog udefra, men det er

sjældent.

Ikke relevant

Der er ikke noget program, men faste retningslinjer

for hvordan man opfører sig, tavshedspligt

m.v. hvordan henvender man sig til medarbejderne.

Har systematik der tilrettes individuelt efter

kompetencer og de medarbejdere, man mest

skal have med at gøre.

De er i øjeblikket i gang med at konkretisere

introduktionsmateriale til nye ansatte, via APVprojektet.

Har funktionsbeskrivelse. Alle er ansat som

praktisk medhjælper, uanset hvor man arbejder;

vaskeri, chauffør, sortering m.v.

Håndhygiejne – påbud om finger/armringe

efterleves.

To sproget arbejdsplads, hvor tegnsprog er et

selvstændigt sprog. Man hjælper hinanden.

Kun til personalemøder eller vigtige møder

bruges tolk.

De fleste kan tegnsprog, og nye forpligter sig til

at være villig til at lære tegnsprog.

J. nr. 27.00.00K09 7

Sag: 2012/00380 001


Kender du jeres seneste arbejdspladsvurdering

(APV)?

Kendskab til diverse retningslinjer

og instrukser -

(fravær, rygning,

alkohol, magtanvendelse, medicinhåndtering)

Har du et tilfredsstillende samarbejde

med ledelsen

Tema 1

Kendskab til gældende lovgivning

og retningslinjer vedrørende

medicinhåndtering

og opbevaring

Tema 2

Hygiejne

x

x

x

x

x

Seneste er afholdt i 2011, som cafémodel. Der

var to konsulenter fra BST der styrede processen.

De arbejdede i grupper, og det fungerer

rigtig godt. Det er en langsommelig proces,

men godt og meget lærerigt. Alle var med på

cafedagen og ingen kan gemme sig. Der arbejdes

videre med udvalgte emner.

Retningslinjer for fravær findes og kendes.

Rygning foregår udenfor i sort skur, for både

personale og medarbejdere.

Det er forbudt at drikke nogen former for alkohol

- en dråbe så er man ude.

Det er meget sjældent der er magtanvendelser,

og ikke noget problem. Sidste episode var

for 7-8 år siden. Kender reglerne og ved hvad

man skal gøre: Gå til ledelsen, som foretager

anmeldelse til kommunen.

Hvis en medarbejder har brug for eksempelvis

en hovedpinepille, sendes personen til afdelingslederen,

der ikke udleverer medicin af

nogen art, men vurdere om medarbejder evt.

skal gå hjem/holde pause.

Begge udtrykker tilfredsstillende samarbejde

med ledelsen. Der afholdes MUS en gang om

året, og for 2012 er der planlagt møde.

Har ikke medicinhåndtering, og både personale

og leder er fuldt orienteret om eget ansvar.

Smykker på hænder og håndled er ikke længere

tilladt. Gennemført uden problemer.

Der er også opsat vandhaner, sæbe og spritdispenser

med sensor.

Kort resumé

(overføres til sammenfatning på

forsiden)

Personalet har relevant kendskab til Døves Vaskeris drift og organisation.

Begge er glade for at arbejde her og elsker det.

J. nr. 27.00.00K09 8

Sag: 2012/00380 001


Afsluttende behandling af tilsynsrapporten

Rapporten

Tilsynsrapporten er sendt til det sociale tilbud for voksne for faktuelle rettelser

og kommentarer.

Ledelsens kommentarer fremgår af bilag 1.

J. nr. 27.00.00K09 9

Sag: 2012/00380 001


Bilag 1

Der er ingen kommentar fra ledelsen til rapporten.

Der er indkommet faktuelle rettelser fra ledelsen, som er indarbejdet i rapporten

J. nr. 27.00.00K09 10

Sag: 2012/00380 001

More magazines by this user
Similar magazines