Mandag Morgen Klimaworkshop II

mm.dk

Mandag Morgen Klimaworkshop II

www.mm.dk

Energibesparelser i kommunerne

Klima-workshop 2

3. maj 2011


Program

www.mm.dk

1400 - 1405 Velkomst

1405 - 1410 ”Mød naboen”

1410 - 1425 Oplæg: Potentialet for energibesparelser, Bjarke Wiegand, Mandag Morgen

1425 - 1515 Energibesparelser til eksamen I – Albertslund Kommunes energibesparelser

Anne Marie Holt Christensen, Projektleder Klimaplan

1515 - 1530 Pause

1530 - 1615 Energibesparelser til eksamen II – Middelfart Kommunes energibesparelser

Thorbjørn Sørensen, Teknik- og Miljødirektør

1615 - 1625 Votering og karaktergivning

1625 - 1640 Oplæg: ”En dygtig by” - Internationale erfaringer på energibesparelsesområdet

Kristian Skovbakke Villadsen, Associate Partner, Gehl Architects

1640 – 1655 Plenum diskussion – Udpeg de 5 største udfordringer for energibesparelser

16.55 - 17.00 Afslutning

17.00 - Networking


Siden sidst

www.mm.dk

• Køreplan for Klimarevolutionen

• Øvrige MM artikler

– Grøn vækst og Danmarks muligheder

– Det globale CO2-regnskab og outsourcing

– Finansiering af klimaomstillingen

• Scenarier for Den Grønne Væksts Danmark

2050 i samarbejde med Realdania


www.mm.dk

Jagten på energibesparelser

Noget alle er enige – og uenige om…

Oplæg ved Bjarke Wiegand, journalist

Mandag Morgen


www.mm.dk

Generelt er der enighed om, at…

• der, trods Danmark er et af verdens mest energieffektive lande, fortsat

er ”store” potentialer for energibesparelser i såvel husholdninger,

som i den offentlige sektor og erhvervslivet

• energieffektivitet giver økonomiske og konkurrencemæssige fordele

• energibesparelser er en forudsætning for at realisere målet

om et energisystem uafhængigt af fossile brændsler


www.mm.dk

Enigheden er knap så stor når det gælder…

• Hvor store energisparepotentialerne er

• Hvem der skal indfri dem, og hvordan de skal finansieres

• Hvem der skal høste fordelene ved besparelserne


www.mm.dk

Regeringen vil reducere Danmarks bruttoenergiforbrug i 2020

med 6 pct. i forhold til 2006

Det skal bl.a. ske gennem at:

• Skærpe energispareindsatsen for den offentlige sektor fra 2012

• indgå nye aftaler om energiforbrug i bygninger i forbindelse med

forhandlinger om kommunernes og regionernes økonomi i 2012

• Udbrede markedsfremmende initiativer, herunder ESCO-modeller

Kilde: Energistrategi 2050, februar 2011


www.mm.dk

Reaktioner på regeringens ambitioner for energibesparelser

”Det er ganske

enkelt ikke

ambitiøst nok,”

Jørgen Abildgaard, Klima Projektchef i Københavns Kommune

”Vores beregninger

viser, at der mindst er

et potentiale til at

reducere

energiforbruget med

20 procent i 2020.”

”På hele den offentlige

bygningsmasse burde

man være meget mere

ambitiøs, end man er i

dag,”

Frida Frost, formand for IDA

Ole Daugbjerg, CRO i Danfoss

Kilde: Mandag Morgen, marts 2011


www.mm.dk

Energibesparelser billigere end vindmøller

energibesparelser kan reducere behovet for udbygning af ny

energikapacitet med ”15 Anholt-vindmølleparker”

Kilde:Norenergi for Tekniq og Dansk Byggeri, februar 2011


www.mm.dk

Det kommunale energiaftryk

Lille direkte effekt

Stort besparelsespotentiale

energiforbrug fordelt på hovedsektorer

Besparelsespotentiale i PJ

Samlet ligger de potentielle muligheder

for energibesparelser i de kommunale

bygninger på mellem 40-75 procent

Kilde: Energistyrelsens Energistatistik

Kilde: DTU Byg, 2008


www.mm.dk

Forventning om, at det offentlige skal gå foran

Høring blandt 100 ”klimaaktører” om Klimakommissionens anbefalinger til

”offentligt lederskab” omkring klima- og energiindsatsen.


Som udvalgte kilder argumenterer…

www.mm.dk

Det er helt oplagt at det

offentlige går foran. Det

vil både sende et signal

om, at man fejer foran

egen dør – og det vil være

med til at udvikle

markedet og få gang i

noget jobskabelse

Jørgen Abildgaard,

Klima Projektchef i Københavns Kommune

…. Ikke kun for at spare på

energiregningen – men også

for at trække hele det her

marked for energibesparelser i

gang

Som udgangspunkt

kan og bør offentlige

institutioner

foretage alle de

energibesparelser

der er rentable.

Frida Frost, formand for IDA

Lykke Friis, Klima og Energiminister


www.mm.dk

Kommunerne har

arbejdshandskerne på

spørgeskemaundersøgelse blandt de tekniske chefer i

kommunerne:

(Kilde: Ingeniørforeningen IDA, januar 2011)


www.mm.dk

Men der er fortsat langt til mål…

(Kilde: Ingeniørforeningen IDA, januar 2011)


www.mm.dk

Barrierer for at spare på energien:

• Ofte er der uklare arbejds- og

kompetencefordelinger med mange

involverede parter.

• Desuden udgør det offentliges særlige

bevillingsstruktur en væsentlig del af

barriererne.

Kilde: Center for Energibesparelser - Handlingsplan 2011


www.mm.dk

ESCO som barriererknuser?

-En regerings ”mission”, som bl.a. skal

indfries af Center for Energibesparelser


www.mm.dk

En løsning ikke alle kommuner er

lige glade for

(Kilde: Ingeniørforeningen IDA, januar 2011)


www.mm.dk

Argumenter mod ESCO

• Kommunerne har adgang til mere fordelagtig

finansiering end den, de kan opnå i et ESCOsamarbejde.

• Man vil beholde den tekniske viden i

forbindelse med energirenoveringerne i

kommunen i stedet for at overlade den til

tredjepart.

(Kilde: Ingeniørforeningen IDA, januar 2011)


www.mm.dk

Men heller ikke det er problemfrit…

I øvrigt viser IDA’s spørgeskemaundersøgelse, at:

De kommuner, der har brugt ESCO-modellen, har fået gennemført

energibesparelser, der ellers ikke var blevet realiseret

(Kilde: Ingeniørforeningen IDA, januar 2011)


En slutbemærkning om

kommunernes langsigtede

planer…

www.mm.dk

• Kommunalt klimalandkort

• 82 procent af kommunerne har i dag

en samlet målsætning for reduktion af

energiforbrug eller CO2-udslip

• 34 kommuner har vedtaget strategier

for at nedbringe klimabelastningen fra

boliger, transport, erhvervsliv etc. i

hele kommunens geografiske område.

•14 af disse kommuner har lagt

særdeles ambitiøse klimaplaner, der

distancerer EUs og Danmarks

reduktions-forpligtelser

• De fleste kommuner fokuserer dog

fortsat kun på kommunens egne

aktiviteter: hjemmepleje, skoler etc.,

der kun udgør blot 5-10 pct. af de

samlede udledninger


www.mm.dk

Bør alle kommuner udvide klima- og

energiindsatsen til omfatte hele kommunen,

som geografisk område? …og kan ESCO

bruges i den forbindelse?


www.mm.dk

Energibesparelser

til eksamen


www.mm.dk

Første eksaminant:

Albertslund

Kommune


Censorerne

www.mm.dk

• Refleksion:

• Hvad kan vi lære af Eksaminanten? Hvilken

oplysninger bed du mest mærke i? Hvad kan I tage

med hjem og bruge – hvadenten I er en kommune

eller en virksomhed?

• Eksaminering: Hver gruppe udarbejder to uddybende

spørgsmål til Eksaminanten for at kunne foretage den

endelige vurdering af præstationen


Karakter

www.mm.dk

• Bestået/ikke bestået

• Karakter på 12-skalaen


www.mm.dk

Anden eksaminant:

Middelfart

Kommune


Censorerne

www.mm.dk

• Refleksion:

• Hvad kan vi lære af Eksaminanten? Hvilken

oplysninger bed du mest mærke i? Hvad kan I tage

med hjem og bruge – hvadenten I er en kommune

eller en virksomhed?

• Eksaminering: Hver gruppe udarbejder to uddybende

spørgsmål til Eksaminanten for at kunne foretage den

endelige vurdering af præstationen


Karakter

www.mm.dk

• Bestået/ikke bestået

• Karakter på 12-skalaen


Diskussion

www.mm.dk

• Hvad er de 5 største barrierer for

energibesparelser i kommunerne?


www.mm.dk


www.mm.dk

Tak for i dag – og på gensyn til workshop III

Følg den grønne dagsorden på mm.dk og greengrowthleaders.org

More magazines by this user
Similar magazines