mødereferat mellem LF(Finn pedersen og Niels Jørgen ... - Sickpigs.dk

sickpigs.dk

mødereferat mellem LF(Finn pedersen og Niels Jørgen ... - Sickpigs.dk

Kære alle!

På mødet mellem L/F og initiativ gruppen den 12-04-2011 på Aakær Gods deltog følgende: Niels Jørgen

Pedersen (NJP), Finn Pedersen (FP), Johan Koed-Jørgensen (JK), Henrik Brix (HB) og Claes Calundan

(CC).

Mødet er kommet i stand, fordi initiativgruppen i hele forløbet har haft fokus på at holde sammen på

landbruget. Det er også en opfordring, initiativgruppen har fået fra flere af de personer de har holdt møde

med. JK tog derfor kontakt til NJP med opfordring til at mødes for at udveksle synspunkter og diskutere en

model, der kan føre til et samlet landbrug. En organisation der kan varetage alle driftsgrenes interesser og

koncentrere sig om arbejdet med at sikre landbrugets fremtid.

HB indledte mødet med at fortælle om initiativgruppens etablering hos Thomas Ryder. Om stormødet på

Bygholm landbrugsskole og om de efterfølgende møder med direktionerne i de største banker, om mødet

med Asbjørn Børsting DLG, og flere politiske partier. Alle møder for at oplyse om vores syn på

konsekvenserne af Grøn Vækst, både for landbruget, kreditgivere og samfundet som helhed. Vores syn på

konsekvenserne af GV er noget mere dystert end det L/F hidtil har givet udtryk for.

HB pointerede, at vi i hele forløbet har haft en god dialog med FP, fordi vi ønsker at holde sammen på

landbruget, og FP har vist samme interesse for at informere os om de tiltag, L/F har haft i perioden.

Derefter fortalte JK om vores syn på den økonomiske situation i landbruget her og nu, men også hvordan vi

så på konsekvenserne af GV. JK skitserede den magtfaktor, den enorme gæld er. En faktor hverken blå eller

rød blok kan sidde overhørig. JK opfordrede til, at L/F brugte gælden i debatten, vi skylder trods alt 350mia.

væk. Derudover ønsker JK, at vi i landbruget fremover kalder os fødevareproducenter, det er, det vi er, og

fødevarer er vigtigt for alle i samfundet. Det vil være, en flot måde at markedsføre erhvervet på, nu hvor vi

skal have orden i økonomien, som efter JK’s mening, kun kan bringes i orden, hvis vandmiljøplanerne tages

af bordet.

NJP medgav, at vi har forskelligt syn på de økonomiske konsekvenser af GV, der er mange måder at lave

beregningerne på. NJP oplyste, at der arbejdes intensivt på bl.a. at finde alternativer til efterafgrøderne for at

afbøde nogle af konsekvenserne af GV. Landbrugets gæld er der fuld enighed om, NJP noterede sig

forslaget om at bruge gælden i debatten.

HB udtrykte sin store frygt for konsekvenserne af 2013 problematikken (løstgående søer), den vil sænke

produktionen voldsomt, fordi mange ikke kan være klar og ikke kan finansiere udgifterne til ombygning. HB

fremlagde en løsningsmodel med en ekstra slagtelinje til de svin, der kommer fra søer i bokse, således at

man kan få en mere glidende overgang til løstgående søer.

Både NJP og FP udtrykte sympati for ideen og ville arbejde videre med det.

HB fandt, at informationen fra toppen af L/F til de menige medlemmer var alt for dårlig, og det havde givet

det indtryk, at der ikke blev arbejdet på at fjerne GV. HB opfordrede til, at man ligesom i BL udsendte en mail

en gang om ugen, til de medlemmer der måtte ønske det.

NJP erkendte, at det er et meget stort problem, men med ansættelsen af en ny informationsmedarbejder og

andre tiltag vil problemet blive løst. NJP gav udtryk for, at ideen med en mail var god.

FP fortalte, at man i Horsens Landbrugsforening havde lavet 2 konkrete eksempler på, hvilken betydning det

fik for disse brug til illustration for medlemmerne. Dette var sket tidligt i forløbet, så der var gjort noget for at

informere medlemmerne.

JK informerede kort om samarbejdet med Liberal Alliance. JK finder, at Liberal Alliance er dem, der har gjort

mest for landbruget i blå blok.

NJP og FP tog informationerne til efterretning.

CC gav udtryk for bekymring over mange landmænds opfattelse af, at embedsfolkene på Axelborg sammen

med embedsfolk i regeringen er ved at overtage styringen. Det gælder både GV og opfindelsen af regler,

tilskudsordninger og kontroller, der tilsyneladende i stort omfang kun tjener det formål, at beskæftige

embedsmændene selv og andre medarbejdere helt ud på rådgivningskontorerne. Som regel når der aldrig

en krone ud til landmanden, men hele tilskuddet er spist op af diverse konsulenter, der skal godkende og

udfylde skemaer m.m.

JK mente, at embedsmændene gennem de sidste 15 år har topstyret L.F. i den forkerte retning, det må der

laves om på, de folkevalgte skal tage teten.


NJP medgav, at den valgte ledelse i stor udstrækning havde koncentreret sig om at samle de forskellige

organisationer efter oprettelsen af L/F, og det har i det hele taget været svært at få organisationen til at

fungere. Det har været en stor opgave, der har medført, at en del forhandlinger er blevet lagt over på

ansatte. NJP gav udtryk for stor bekymring over de enorme udgifter til kontroller af diverse regler og

tilskudsordninger.

CC gav udtryk for stor forundring over, at der i Landbrugets Ægte Grøn Vækst tales om at udtage eller

omlægge op til 75.000 ha. til gengæld for kompensation og ikke erstatning. En erstatning der afspejler det

reelle værditab på den enkelte ejendom.

NJP sagde, at det var en klar fejl, kompensation har det med at blive udvandet. Derfor vil man arbejde for

erstatning til de landmænd, der skal afgive dyrkningsretten på deres jord.

Efter disse drøftelser var der fuld enighed om, at vi grundlæggende arbejder for samme sag. Derfor var der

også fuld enighed om, at samle kræfterne og arbejde for at landbruget får nogle fornuftige forhold at arbejde

under.

Der blev drøftet forskellige muligheder for at give BL indflydelse i L/F. Vedtægterne i L/F giver ikke mulighed

for at vælge andre end delegerede ind i bestyrelsen, når formandsvalget finder sted i maj. Først til

landsdelegeret mødet i november vil der kunne vælges personer udefra ind i bestyrelsen.

HB og CC præciserede flere gange, at BL er en magtfaktor, som L/F skal tage meget seriøs, man er på vej

mod 2000 medlemmer og de udgør en meget væsentlig del af både det danske landbrugsareal og

produktion. Der er vilje til at gå hele vejen, hvis det viser sig nødvendigt for at tydeliggøre vores ønsker og

forventninger til fremtiden som fødevareproducenter. JK anførte, at der fortsat arbejdes på at udbygge de

lokale grupper af ”stærke” landmænd, der allerede er etableret rundt i landet, så de bliver landsdækkende.

JK lod også forstå, at der er økonomi til at fortsætte den opbygning, der finder sted i BL.

NJP og FP tog tilkendegivelserne til efterretning.

Frem til formandsvalget i maj foreslog JK, at der en gang om måneden laves et 2 timers møde mellem

formanden og viceformanden fra L/F og formand og næstformand fra BL. Første møde skal senest finde sted

primo maj.

HB foreslog, at NJP og FP skal undersøge muligheden for, at L/F stiller en observatørpost til rådighed for BL

fra formandsvalget og frem til landsdelegeretmødet i november.

NJP og FP fandt ideen med månedlige møder god. De vil undersøge muligheden for en observatørpost og

eventuelle bestyrelsespladser i forbindelse med landsdelegeret mødet i november. De vil vende tilbage med

et svar senest lørdag. Ligeledes vil JK forelægge forslagene for ledelsen i Bl og også have et svar senest

lørdag.

JK foreslog Flemming Fuglede Jørgensen, næstformand i BL, som bud på en repræsentant i L/F bestyrelse.

JK betegnede Flemming Fuglede som en enestående dygtig landmand med en meget flot personlighed.

HB og CC foreslog Henrik Enderlein som en kompetent repræsentant for ”græsrødderne”.

Hele mødet forløb i en særdeles konstruktiv ånd, og der blev udvist stor forståelse for, at der skal arbejdes

hårdt for at hjælpe landbruget til en bedre fremtid. Alle er også klar over at de landmænd, der er særlig hårdt

ramt økonomisk, skal der tages særlig hånd om, så vi i størst mulig omfang undgår ulykkelige situationer i de

ramte familier.

Finn Pedersen

Niels Jørgen Pedersen

Henrik Brix

Johan Koed-Jørgensen

Claes Calundan

More magazines by this user
Similar magazines