Se afslaget her - Sickpigs.dk

sickpigs.dk

Se afslaget her - Sickpigs.dk

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Fødevareministeriets Klagecenter

Knud Haugrnark

Skelhøjvej 25 C

2800 Lyngby

Den 13. marts 2013

Sagsnr. : 19058

Ref.: FKC/jysa

Tlf.: 33923710

Kvittering og høring i forbindelse med din klage til Fødevareministeriets Klagecenter

Fødevareministeriets Klagecenter har fra Fødevarestyrelsen modtaget din klage af 6. februar 2013

over styrelsens afgørelse af 1. februar 2013. Afgørelsen vedrører afslag på anmodning om aktindsigt

i screeningsdata om MRSA i tankmælksprøver i kvægbesætninger.

Fødevareministeriets Klagecenter forventer at kunne træffe afgørelse i løbet af 6 måneder. I modsat

fald sender vi en nyorientering til dig. Sagen har sagsnummer 19058. Vi beder dig om at anføre

sagsnummeret, hvis du skriver tilos .

.I. Orientering om modtagelse og videregiveise af personoplysninger er vedlagt .

.I.

Partshøring

Vi vedlægger Fødevarestyreisens bemærkninger af 11. marts 2013 til din klage. Du har mulighed

for at kommentere disse oplysninger, inden vi træffer afgørelse i sagen (partshøringl).

Vi skal modtage dine eventuelle bemærkninger skriftligt sen'est 10. april 2013. Hvis du ikke kan nå

det inden for den fastsatte tidsfrist, bedes du inden for tidsfristen meddele dette skriftligt og begrundet

tilos, hvorefter vi vil tage stilling til en evt. udsættelse af svarfristen. Hvis vi ikke modtager

svar fra dig inden for fristen, træffer vi afgørelse på baggrund af de oplysninger, som vi har nu.

Venlig hilsen

f .s~o...., '1""",,",.d A .. ol..A.-..f"";>..A....--'-O

Jytte Skovgaard Andersen

Kontorfuldmægtig

Besøg vores hjemmeside, hvis du vil vide mere om os: www.fvm.dk/klagecentret

l

§ 19, stk. l, i forvaltningsloven,jf.lovbekendtgørelse nr. 988 af9. oktober 2012.

Rentemestervej 8

2400 København NV

Tlf. 33 92 37 10

Tlf. 33 92 37 15

www.fvm.dklklagecentret

mai!: fkc@fkc.fvm.dk

CVR: DK-22 506919

EAN 5798000876910


Fødevarestyreisen

11.03.2013

J.nr.: 2013-28-273-00061/GUSL

Veterinær - klage over afslag på aktindsigt i screeningsdata om MRSA i tankmælksprøver i

kvægbesætninger - Knnd Haugmark

Vedlagt sendes klage fra Knud Haugmark, Skelhøjvej 25 C, 1. th. 2800 Lyngby over Fødevarestyreisens

afgørelse af 1. februar 2013. Afgørelsen er sendt med A-post.

Klagen er modtaget rettidigt.

Afgørelsen, der er klaget over er et afslag på aktindsigt i screenings data om MRSA i tankmælksprøver i

kvægbesætninger.

Klager har ikke indsendtn:ye optysninger isagen,cietmediører, at vi genoptager sagen. VI oversender

derfor sagen til Fødevareministeriets Klagecenter som en klagesag.

Sagsfremstilling

Ved e-mail af 15.12.2012 klagede Knud Haugmark over Fødevarestyreisens afgørelse af 05.12.2012

vedrørende afslag på aktindsigt i screeningsdata om MRSA i tankmælksprøver i kvægbesætninger i et

projekt, som Fødevarestyreisen har iværksat med henblik på at indsamle viden om MRSA. Anmodningen

blev fremsat med henvisning til lov om aktindsigt i miljØoplysninger. Fødevarestyreisen fastholdt

afgørelsen og videresendte klagen til Fødevareministeriets Klagecenter som en klagesag. Fødevareministeriets

Klagecenter hjemviste herefter sagen til fornyet behandling i Fødevarestyreisen på grund af

mangelfuld sagsbehandling. Den 01.02.2013 traf Fødevarestyreisen afgørelse om afslag på aktindsigt

ved den fornyede behandling af sagen. Den 06.02.2013 påklagede Knud Haugmark denne afgørelse direkte

til Fødevareministeriets Klagecenter. Klageeenteret meddelte herefter klager ved kvitteringsskrivelse

af 11.02.2013, at hans klage vil blive videresendt til Fødevarestyreisen, jf. postkassemodellen. Fødevarestyrelsen

modtog klagen den 11.02.2013.

Afgørelsen er begrundet med henvisning til Forvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 6. Det er FØdevarestyreIsens

vurdering, at hensynet til private interesser, herunder især risikoen for stigmatisering ved en offentliggørelse

af oplysningerne i det foreliggende tilfælde er så tungtvejende, at bestemmelsen i Forvaltningslovens

§ 27, stk. 1, nr. 6 ikke muliggør udlevering af oplysninger om i hvilke besætninger, der er

fundet MRSA i tankmælk.


Det bemærkes, at FødevarestyreIsen har ved behandling af sagen taget udgangspunkt i de forhold, der

forelå på tidspunktet for fremsættelse af anmodningen om aktindsigt.

l e-mail af 06.02.11 (sendt til Fødevareministeriets Klagecenter) klager Knud Haugmark over afgørelsen.

Af klagen fremgår, at begrundelserne i afgørelsen savner lovgrundlag og der henvises til Ombudsmandens

udtalelse i sag FOB 2012-21, hvor statens Serum Institut (SSI) havde givet afslag på aktindsigt

i oplysninger om MRSA. Ombudsmanden udtalte, at oplysningerne i SSI's sag om MRSAundersøgelsen

var omfattet af lov om aktindsigt i miljøoplysninger, jf. lovens § 3, stk. 1, nr. 6, jf. nr. L

Klager gør hermed gældende, at oplysninger om MRSA i tankmælksprøver i kvægbesætninger ligeledes

er miljøoplysninger, og dermed omfattet af lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Fødevarestyreisens bemærkninger

Det er FødevarestyreIsens opfattelse, at lov om aktindsigt i miljøoplysninger ikke giver adgang til oplysning

om MRSA-smitte i privatejede besætninger.

Loven ligger i forlængelse af Århuskonventionen af 25. juli 1999 samt det deraf følgende direktiv

2003/41EF. Udgangspunktet for disse var at sikre offentligheden adgang til oplysninger, offentlig deltagelse

i beslutningsprocesser og adgang til klage og domstolsprøvelse i spørgsmål, som vedrører retten til

at leve i et miljø, der er tilfredsstillende for sundhed og velbefindende.

Reguleringen tager udgangspunkt i, hvad kan kalde miljø i klassisk forståelse, dvs. omkringliggende natur/kultur

som benyttes af almenbefolkningeil, elkr evt. virksomheder, hvis aktiviteter har så åbenlys

indvirken på førnævnte, at en påvirkning også af almenbefolkningens vilkår er påregnelig.

Offentliggørelse af sådanne oplysninger bidrager ikke til hverken offentlig miljøbevidsthed eller forbedret

miljøbeskyttelse. Der er ikke tale om miljø og miljøpåvirkninger på offentligt tilgængelige steder, og

hensynet til de personer, som måtte blive påvirket af tilstedeværelsen afMRSA-bakterier på steder,

hvortil der ikke er generel, offentlig adgang, og hvortil de derfor må have fået adgang med accept fra besætningsejeren,

varetages via orientering af besætningsejerenlvirksomhedslederen om resultatet af analysen.

Det er så dennes ansvar at formidle oplysningen til den personkreds, der er relevant i forhold til

den enkelte besætning.

Fødevarestyrelsen finder således ikke, at lov om aktindsigt i miljøoplysninger hjemler adgang til aktindsigt

i oplysninger om besætninger, hvori der er konstateret MRSA. Fødevarestyreisen har derfor vurderet,

at der ikke er grundlag for at udlevere oplysningerne efter lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Fødevarestyreisen har vurderet, hvorvidt den generelle adgang til oplysningerne i henhold til lov om offentlighed

i forvaltningen (Offentlighedsloven) med de begrænsninger, der følger af lovens almindelige

undtagelsesbetingelser, kan anvendes.

Adgangen til aktindsigt i medfør af Offentlighedsloven omfatter en sags dokumenter. De oplysninger,

der ønskes aktindsigt i, er ikke dokumenter/akter, der indgår i grundlaget for en sags behandling og som

opbevares sammen med sagens akter. Der er derfor ikke tale om et dokument i Offentlighedslovens § 5's

forstand, idet der alene er tale om prøvedata, der er indtastet i et laboratoriedatabasesystem. Der er dog

ikke tale om indførelser i fortegnelser vedrørende den pågældende sags dokumenter, men om systemati-

Side 2/4


serede fortegnelser, hvor der gøres brug af elektronisk databehandling, og som ikke vedrøre en sags dokumenter.

Anmodningen falder således udenfor Offentlighedslovens anvendelsesområde, jf. § 5, stk. 2.

Fødevarestyreisen har således vurderet, at der heller ikke er grundlag for at udlevere oplysningerne efter

Offentlighedsloven.

FØdevarestyreisen har overvejet at give aktindsigt i de ønskede oplysninger efter princippet om meroffentlighed,

men må afslå din anmodning om aktindsigt under henvisning til Forvaltningslovens § 27, stk.

1. Der er tale om oplysninger, som uagtet at de vedrører forhold i besætninger, giver oplysninger om de

personer, som arbejder med de besætninger, og dermed om tavshedsbelagte oplysninger, som det er

nødvendigt at beskytte for at varetage væsentlige hensyn til private interesser, navnlig til enkeltpersoners

interesse i at beskytte oplysninger om deres personlige eller interne forhold, jf. § 27, stk. 1, nr. 6.

Offentliggørelse af nogle besætningers MRSA-status har ved tidligere lejligheder haft negative konsekvenser

for besætningsejeren, dennes familie og ansatte i forbindelse med usikkerhed i lokalsamfundet

om smitterisiko. Det drejer sig om diskussion om adgangen til at benytte børneinstitutioner, sportsfaciliteter

m.m., hvis man er knyttet til besætninger, hvori der er påvist MRSA-bakterier, uanset om man selv

skulle være bærer af smitten eller være smittet. Offentliggørelse af besætningsoplysninger kan således få

direkte konsekvens for personer, som ikke er en del af de offentliggjorte oplysninger, men som er klart

identificerbare og direkte berørte af en offentliggørelse.

'''>' ~'- - .-,:" --"~

Det er Fødevarestyreisens vurdering, at risikoelem~nterne ved eksponering for MRSA ikke er så store

for det enkelte menneske, som måtte komme i kontakt med besætningen eller med personer herfra uden

på forhånd at være adviseret om besætningens MRSA-status, at det kan opveje hensynet til at undgå

stigmatisering af borgere i det danske samfund.

Fødevarestyreisen har forholdt sig til risikoen for personer, der ikke har direkte adgang til bedriften, det

være sig som familie, ansatte eller personer med kommercielt ærinde, og som besætningsejeren således

ikke har haft pligt eller anledning til at orientere om, at der er påvist MRSA i besætningen. Besætningsejeren

er, som ovenfor oplyst, informeret om resultatet af undersøgelsen.

Det er Fødevarestyreisens vurdering, at hensynet til private interesser, herunder især risikoen for stigmatisering

ved en offentliggørelse af oplysningerne i det foreliggende tilfælde er så tungtvejende, at bestemmelsen

i Forvaltningslovens § 27, stk. l, nr. 6 ikke muliggør udlevering af oplysninger om i hvilke

besætninger, der er fundet MRSA i tankmælk.

Fødevarestyrelsen har således vurderet, at der helledkke er grundlag for at udlevere oplysningerne efter

princippet om meroffentlighed.

Det skal bemærkes, at tankmælksprojektet er i proces, men det skal dog for den gode ordens skyld oplyses,

at ovenstående betragtninger, som forhindrer Fødevarestyreisen i at give aktindsigt efter Forvaltningslovens

§ 27, stk. I, nr. 6, også vil forhindre Fødevarestyreisen i at udlevere de ønskede oplysninger

på det tidspunkt, hvor de er blevet omfattet af Offentlighedslovens bestemmelser, idet undtagelsesbestemmelsen

i Offentlighedslovens § 13, stk. 1, nr. 6 ikke muliggør udlevering af oplysninger om MRSA.

Side 3/4


Indstilling

Fødevarestyreisen vurderer, at afgørelsen af 1. februar 2013 har været korrekt og i overensstemmelse

med gældende regler. Fødevarestyrelsen mener derfor, at afgørelsen bør fastholdes.

Kopi af sagens akter fremsendes elektronisk.

Bilagsoversigt

• Klagen

• Fødevarestyreisens afgørelse

• Klageeenterets kvitteringsskrivelse til klager med bemærkning om, at klagen videresendes til

Fødevarestyrelsen til videre foranstaltning

• Fødevarestyreisens projektbeskrivelse

• Indstillingsbrev

Side 4/4

More magazines by this user
Similar magazines