Se svaret fra Hans Chr. Schmidt her - Sickpigs.dk

sickpigs.dk

Se svaret fra Hans Chr. Schmidt her - Sickpigs.dk

S 4377 -

Offentligt

Folketingets Lovsekretariat København, den 21. juni 2007

Sagsnr.: 8588

Folketinget har ved skrivelse af 30. april 2007 (Spørgsmål nr. S 4377) anmodet om min

besvarelse af følgende af Kirsten Brosbøl (S) stillede spørgsmål:

Spørgsmål nr. S 4377:

”Vil ministeren oplyse de samlede direkte og indirekte tilskud som Landbrugsraadet

modtager fra staten, herunder fra Fødevareministeriet, som følge af seneste finanslov”

Endeligt svar:

Efter at have forespurgt i de øvrige ministerier kan jeg oplyse, at Landbrugsraadet på

nuværende tidspunkt forventes at ville modtage i alt 19.070.000 kr. i direkte tilskud fra

staten i henhold til finansloven 2007.

Tilskuddene fordeler sig på følgende:

1. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

På budgettet for 2007 for Promilleafgiftsfonden for Landbrug er der afsat i alt

17.870.000 kr. til tilskud til aktiviteter til følgende tre udvalg under Landbrugsraadet:

- Landbrugets Eksportfremmeudvalg under Landbrugsraadet (13.000.000 kr.).

- Landbrugets Udvalg for Samfundskontakt (2.520.000 kr.).

- Landbrugets Forsknings og Fødevareudvalg (2.350.000 kr.).

Promilleafgiftsfonden for Landbrug er en særlig forvaltningsmyndighed med egen

bestyrelse nedsat i medfør af bemyndigelsesloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 297 af 28.

april 2004. Promillemidlerne stammer fra provenuet fra pesticidafgiftsordningen og

overføres årligt fra Skatteministeriet via Fødevareministeriet, hvoraf en andel overføres

til Promilleafgiftsfonden for Landbrug. Midlerne anses for offentlige midler og er opført

på finansloven under § 24.24.51. Produktions- og promilleafgiftsfonde m.v. inden for

fødevaresektoren. Fødevareministeriets rolle i relation til fonden er tilsyn samt

godkendelse af budget og regnskab.

2. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling

Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling har oplyst følgende:

”Det Strategiske Forskningsråd har i 2007 givet tilsagn om at bevilge 1,2 mio. kr. til

Landbrugsrådet til projektet "Fremtidens planter - målrettet indsats for planterelateret

jordbrug, fødevarer og agroindustri for at koble til EU-platformen "Plants for the Future"


og øge dansk deltagelse i strategiske EU-projekter i 7. rammeprogram". Bevillingen er

givet af den samlede bevilling på 10 mio. kr., der i 2007 er afsat til at styrke dansk

deltagelse i større EU-satsninger inden for forskning og udvikling. Endelig bevilling

forudsætter, at Det Strategiske Forskningsråd godkender en ny projektbeskrivelse og et

nyt budget med indarbejdelse af plantemedicinområdet.”

3. Udenrigsministeriet

Udenrigsministeriet har oplyst følgende:

”Landbrugsraadet modtager ikke direkte tilskud fra Danmarks Eksportråd,

Udenrigsministeriet. Inden for tilskudsordningen "Eksportfremmetilskud" (FL07 §

06.41.03.20) har Danmarks Eksportråd pr. 25. maj 2007 givet 4 tilsagn om tilskud til

grupper af danske virksomheders deltagelse i fælles eksportfremstød i udlandet med

Landbrugsraadet som koordinator. Tilsagnene andrager i alt kr. 2.149.388. Tilskuddene

udbetales til koordinator på grundlag af et revideret projektregnskab. Koordinator

udbetaler herefter tilskuddet til virksomhederne.”

Landbrugsraadet har på nuværende tidspunkt ikke modtaget eller fået tilsagn om andre

tilskud fra staten som følge af finansloven for 2007.

Hans Chr. Schmidt

/ Mikkel Stage

2

More magazines by this user
Similar magazines