CykelPolitik - Cykler uden grænser

cyklerudengraenser.eu

CykelPolitik - Cykler uden grænser

CykelPolitik

ESBJERGKOMMUNE 2012-20


f f:

fCykelpolitikken2012-20

Forord

Cykling er ikke alene godt set ud fra økonomiske og sundheds- og

miljøperspektiver. Cykling er en ideel transportform, som medfører

uafhængighed for den enkelte og samtidig skaber et levende og

interaktivt bymiljø, hvor det er godt at bo og leve.

Esbjerg Kommune deltager i disse år i et EU-støttet interregionalt

cykelprojekt, Cykler uden Grænser, hvor de overordnede mål blandt

andet er at reducere CO2-udledningen, forbedre folkesundheden og

mindske den trafikale trængsel. Det er blandt andet gennem dette

projekt, at Esbjerg Kommune har forpligtet sig til at udarbejde og

vedtage en cykelpolitik.

Cykelfremme og forbedrede forhold for cyklister er ikke nyt i Esbjerg

Kommune. Det indgår allerede i en række politikker, planer og strategier.

Cykelpolitikken bidrager ved at samle trådene med en vision og en

række mål og indsatsområder, som er gældende på tværs af fagområder

i kommunen. At få flere til at cykle forudsætter da også en konstant og

målrettet indsats fra flere aktører.

Byrådet takker alle, der har bidraget med deres mening, forslag og input

og håber at cykelpolitikken bliver opfattet som et fælles ønske om at

gøre Esbjerg Kommune til en endnu bedre cykelkommune i fremtiden.

Cykelpolitikken er godkendt i Esbjerg Byråd den 20.08 2012.

541 TRYKSAG 457

Rosendahls


Mål

1) Flere skal cykle og flere skal cykle mere.

a.

b.

a.

b.

a.

b.

Hyppigheden og længden af cykelture øges.

Det sparede CO2-udslip øges fra 3.700 tons CO2 pr. år i 2010 til minimum 5.300 tons CO2 pr. år i 2020.

2) Det skal være mere sikkert at cykle i Esbjerg Kommune

Cyklisters sikkerhed og fremkommelighed prioriteres højt.

Antallet af dræbte og tilskadekomne nedbringes, så det følger den nationale målsætning.

3) Borgerne og kommunens besøgende skal kende Esbjerg Kommune som en

god cykelkommune og kende de tilbud, tiltag og muligheder der er.

Esbjerg Kommune er kendt som en god cykeldestination, hvor cykelforhold og -faciliteter vurderes som gode.

Information om cykelruter, faciliteter, kort mm. er lettilgængelige for borgere og turister.

For at vurdere, hvorvidt de fastsatte målsætninger realiseres, vil udviklingen i målene løbende blive fulgt op.

Det sker ved en revision af cykelregnskabet hvert 4. år (2012, 2016 og 2020).

&: Indsatsområder

Vision, målsætninger

I det følgende præsenteres visionen og de målsætninger og

indsatsområder, som Esbjerg Kommune vil arbejde med.

Vision

Der er udarbejdet en vision i Esbjerg Kommune, som danner ramme om

og er styrende for det fremtidige arbejde inden for cykelfremme.

Vi er alle cyklister og vi cykler alle mere.

Det er attraktivt og sikkert at cykle i Esbjerg Kommune.

Indsatsområder

Borgerundersøgelsen fra 2010 og workshoppen har givet idéer til alt fra

konkrete fysiske tiltag til kampagner og strategiske indsatser. De mange

forslag og input er blevet samlet i følgende 6 indsatsområder:

Forbedrede faciliteter for cyklister

Sikkerhed

Pendling på cykel

Børn og unge på cykel

Turisme på cykel

Kampagner, arrangementer, dialog

og information


1Indsatsområde

faciliteter

for cyklister

1: Forbedrede

1

Et velfungerende og sammenhængende stinet med god fremkommelighed

udgør et væsentligt element i bestræbelserne på at fremme cykling. Et udbygget

cykelstinet med gode og sikre forbindelser mellem Esbjerg, Bramming og Ribe

og til de omkringliggende mindre bysamfund er et stort ønske.

De fysiske rammer skal være i orden, hvis flere i Esbjerg Kommune skal

op på cyklen. De fysiske rammer omfatter ud over cykelstier blandt andet

afmærkning, sikker cykelparkering, skiltning og forskellige servicefaciliteter

som for eksempel pumper og vandposter. For at gøre det lettere og hurtigere

at cykle er det desuden vigtigt at fjerne unødvendige og uhensigtsmæssige

barrierer som eksempelvis bomme.

CykelPolitik

ESBJERGKOMMUNE 2012


2 2:

2IndsatsområdeSikkerhed

Ét uheld er et uheld for meget.

Gennem forbedrede anlæg og trafiksanering skal trafiksikkerheden øges, så

antallet af uheld, hvor cyklister er involveret, nedbringes.

Den enkelte cyklist har også selv et stort ansvar for at færdes sikkert i trafikken,

respektere færdselsregler, bruge cykelhjelm og lys samt udvise hensyn over for

medtrafikanter.

Kvaliteten og den vedligeholdelsesmæssige standard af cykelstier har stor

betydning for, hvor sikkert det er at cykle i Esbjerg Kommune. Ujævne og

dårligt vedligeholdte stier øger risikoen for punkteringer og i værste fald uheld.

Vedligehold sommer såvel som vinter er derfor meget vigtig.

CykelPolitik

ESBJERGKOMMUNE 2012


3IndsatsområdePendling 3 3:

på cykel

De fleste borgere har et transportbehov, når de skal til og fra arbejde. Særligt

for borgere, som har under 5 km mellem bopæl og arbejdsplads, er det oplagt

at bruge cyklen som transportmiddel. På den måde får man daglig motion

og i myldretiden kan cyklen udgøre et hurtigere alternativ end bilen. Esbjerg

Kommune ønsker at cyklen skal være et let, attraktivt og foretrukket valg, når

den daglige distance skal tilbagelægges.

For pendlere der har længere mellem bolig og arbejdsplads skal cyklen også

være et attraktivt alternativ til bilkørsel. Det er derfor afgørende, at der

er gode muligheder for at kombinere cyklen med kollektiv trafik. Sådanne

kombinationsrejser kan gøres nemmere med cykelmedtageordninger og gode

cykelparkeringsmuligheder ved banegårde, stationer og busstoppesteder.

Etablering af omklædnings- og badefaciliteter på arbejdspladsen samt gode

cykelparkerings-muligheder kan være en forudsætning for at få folk til at bruge

cyklen som dagligt transportmiddel.

CykelPolitik

ESBJERGKOMMUNE 2012


4

4: Børn og unge

4Indsatsområde

Børn og unge er fremtidens cyklister og transportvaner bliver, ligesom alle

andre vaner, grundlagt i barndommen. Det er derfor vigtigt at lære børn og

unge, at cykling er en naturlig måde at transportere sig rundt på.

Cykling blandt børn skal fremmes så tidligt som muligt. Ved at børn cykler eller

går til skole og fritidsaktiviteter lærer de at færdes sikkert i trafikken på egen

hånd, ligesom de får motion og motorisk træning, som har mange positive

konsekvenser for det enkelte barn.

Der er i dag en tendens til at forældre kører deres børn i skole, da de mener, det

er for farligt for barnet at cykle. Det er en ond spiral, da øget bilkørsel omkring

skolerne netop medfører flere farlige situationer og øget utryghed.

Forældrene er naturligt barnets vigtigste rollemodeller og de har det primære

ansvar for at lære barnet at cykle og færdes sikkert i trafikken. Skoler og

institutioner har også en vigtig rolle, når det handler om transportadfærd, og

vil naturligvis bakke forældrene op. Esbjerg Kommune vil derfor medvirke til at

sikre skolevejene, så børn og unge kan færdes sikkert og trygt på egen hånd.

på cykel

CykelPolitik

ESBJERGKOMMUNE 2012


5

5 :

5

Turisme

Indsatsområde

på cykel

Esbjerg Kommune har gode forudsætninger for at udvikle cykelturisme i kommunen.

Der er mange naturskønne cykelruter langs Vadehavet og inde i landet og det

er muligt at komme rundt til mange af kommunens vartegn og seværdigheder

på cykel. Ja, faktisk kan det være en fordel at tage cyklen, da nogle ting kun kan

opleves og opleves bedst på cykel eller gåben.

Tænk blot på Ribes gamle bykerne og de unikke naturoplevelser langs

Vadehavet. Det er ikke kun turister, som skal opleve disse fordele. Esbjerg

Kommune vil gerne give egne borgere glæde af og mulighed for at være turist i

egen kommune, så rekreative aktiviteter primært foregår på cykel.

Esbjerg Kommune vil fortsat arbejde på at udvikle cykelkort og skiltning, så man

let og trygt kan finde rundt i kommunen.

For at udvikle cykelturisme er det nødvendigt med cykelvenlige overnatningsmuligheder

i byerne og langs de etablerede cykelruter med fokus på gode

oplevelser og komfort for den enkelte turist.

Esbjerg Kommune vil derfor arbejde for at indgå samarbejde med Destination

Sydvestjylland og lokale turistkontorer.

CykelPolitik

ESBJERGKOMMUNE 2012


6:

Indsatsområde

Kampagner,

Udbygning af fysiske anlæg som cykelstier og cykelparkering er ikke tilstrækkeligt

til at få flere til at tage cyklen. Det er nødvendigt at supplere sådanne tiltag med

løbende dialog og opfordring, så borgerne motiveres til at cykle.

Det omfatter konkret information om de fysiske rammer for cykling og

kampagner for og markedsføring af cykelfremme.

Esbjerg Kommune ønsker at være kendt som en cykelvenlig kommune og det

indebærer blandt andet at kommunikation og markedsføring af cykelvenlige

tiltag prioriteres.

Det er forsat et ønske at støtte op om eksisterende nationale kampagner

som ”Vi Cykler Til Arbejde” og ”Alle Børn Cykler”, ligesom Esbjerg Kommunes

ansatte skal gå i front, når det gælder cykelfremmende initiativer.

arrangementer,

dialog & info.

CykelPolitik

ESBJERGKOMMUNE 2012


for

for:

forBaggrundcykelpolitikken

Ifølge Klima- og Bæredygtighedsplanen er det Esbjerg Kommunes

målsætning at blive CO2-neutrale hurtigst muligt.

Sundhedspolitikken har samtidig et mål om, at borgernes sundhed skal

øges for at forbedre den enkeltes livskvalitet og forlænge levetiden

uden sygdom. Esbjerg Kommune arbejder for at flere skal vælge cyklen

som transportmiddel ved at gøre det lettere og mere sikkert at cykle.

Denne prioritering vil bidrage til opfyldelse af begge målsætninger.

Det er ønsket at sikre en cykelpolitik, som stemmer overens med

borgernes og interessenternes ønsker, og som er funderet i et bredt

ejerskab på tværs af borgere, interesseorganisationer og kommunale

forvaltninger. Cykelpolitikken er derfor blevet til i et tæt samarbejde

mellem Vej og Trafik, Sundhedsfremme og Forebyggelse samt Klima og

Bæredygtighed.

På baggrund af en interessentanalyse blev interne såvel som eksterne

parter inviteret til at deltage i en workshop om cykelpolitik den 8.

december 2011, hvor der blev opfordret til at bidrage med forslag og

input til cykelfremme i Esbjerg Kommune.

Dialogen har efterfølgende inspireret til at udvikle mål og delmål samt

udpege indsatsområder. Interessenterne til workshoppen omfatter

repræsentanter fra transportområdet, Dansk Cyklist Forbunds

lokalafdeling, færdselskontaktlærere, repræsentanter fra lokalråd og

borgerforeninger samt deltagere fra den lokale efterårskampagne Vi

Cykler Stadig Til Arbejde.

Esbjerg Kommune kan ikke løfte opgaven med at få flere til at cykle alene.

Indgåelse af partnerskaber og samarbejde med borgere, virksomheder,

interesseorganisationer m.fl. er derfor en forudsætning for at efterleve

cykelpolitikkens vision.


CykelPolitik

ESBJERGKOMMUNE 2012

©-2012 Esbjerg Kommune • Tryk: Rosendahls • Grafisk tilrettelægning & design: PLAN afd. Esbjerg Kommune

Offentlig høring

Forslaget udsendes til offentlig høring i perioden 17/4-2012 – 16/5-2012.

Kommentarer og forslag skal være modtaget inden høringsperiodens udløb.

Esbjerg Kommune

Teknik & Miljø

Klima & Bæredygtighed

Torvegade 74

6700 Esbjerg

Mail: klima@esbjergkommune.dk

Esbjerg Kommunes cykelpolitik er blevet til på

grundlag af Cykelregnskab 2010, som udgør en

status for, hvordan det står til med cykeltrafikken

i kommunen. Oplysningerne kommer fra en

undersøgelse af borgernes transportvaner, Politi- og

hospitalsregistrerede uheld samt oplysninger indhentet

fra den landsdækkende Transportvaneundersøgelse.

More magazines by this user
Similar magazines