Trænermanual - Støvring IF

siffodbold.dk

Trænermanual - Støvring IF

Trænermanual


Synliggørelse

• Værdier

• Holdninger

• Retningslinjer

• Fodboldfilosofi

• Fremstå som en hel klub


Blå Bølge

• ”SIF Fodboldafdeling skaber de bedst mulige rammer

for udvikling af fodboldglæde og

fodboldfærdigheder for klubbens spillere, trænere og

holdledere”

• ”SIF Fodboldafdeling har et attraktivt klubliv

forankret i et positivt og engageret fællesskab, hvor

spillere, trænere, holdledere og spillernes nærmeste

føler sig velkomne”.


Forord

Denne trænermanual har til hensigt, at give alle trænere i Støvring IF råd, anbefalinger og

retningslinjer for hvordan vi i klubben gerne vil udvikle og fastholde vores mange fodboldspillere

og hold.

Udgangspunktet for al træning i Støvring IF er, at det er leg og glæde med bolden i centrum, der skal

præge alle aktiviteter. Dette udført af ansvarsbevidste trænere, der møder vores spillere på det niveau

de er.

Vores fodboldfilosofi er baseret på at udvikle spillere, der besidder store tekniske kvaliteter, der på sigt

skal skabe hold, der kan være i boldbesiddelse. Klubben skal på sigt være kendetegnende ved at spille

fodbold anlagt på et højt teknisk niveau. Dette kræver dog en klar blå tråd igennem hele vores

fodboldskole.

Udvikling af en spiller kræver tryghed og tid. Derfor er klub-, trænings- og kampmiljøet af stor

betydning for at kunne udvikle spillere, der på sigt kan indgå omkring på klubbens

ungsenior/seniorhold.

Trænermanualen er primært et redskab til alle trænere i mikro-, børne- og ungdomsafdelingen.

Arbejdet på denne trænermanual er baseret på dokumentation og anbefalinger fra DBU.

Jannik Riis

Sportschef, Støvring IF

Juni 2010


Det gode klubmiljø i

Støvring IF Fodbold

Gennem det gode og trygge klubmiljø tror vi på at børn, unge og ældre kommer

igen når de trives og oplever glæde ved fodbold, et godt fællesskab samt

oplevelser. Vi ønsker:

• Et miljø hvor alle føler sig velkomne og er trygge

• Et miljø hvor der findes ansvarlige voksne

• Et miljø hvor indgangen til fodbold er leg og glæde

• Et miljø hvor man kan dygtiggøre sig og opleve glæden ved at indgå i et

forpligtende fællesskab

• Et miljø hvor mor og far er en naturlig del af årgangens hverdag når

man er mikro-, børne- eller ungdomsspillere

• Et miljø hvor alle får mulighed for at udvikle sig som hele mennesker

• Et godt klubhus som danner rammerne om et godt socialt liv udenfor

banerne.


Vejen dertil..

Tryghed:

• Vi ønsker at alle skal opnå tryghed ved at komme i klubben. Dette opnås primært ved at de enkelte trænere er bevidste om miljøet før, under

og efter træning. Rammen skal være genkendelig, tryg og stabil, hvilket bl.a. betyder at der er faste trænere omkring holdet i en indeværende

sæson.

Glæde:

• Glæde skal gerne præge alle aktiviteter i Støvring IF Fodbold

Både og:

• En god træning med ”både og” i stedet for ”enten eller” gør sig gældende. Et ”både og” er med til at tage udgangspunkt i de enkeltes spillere

udviklingstrin for på denne at tilpasse træningen på bedste vis.

Variation:

• Indholdet af træningen skal varieres og udvikles så miljøet opleves udfordrende og meningsgivende for spillerne

Planlægning og organisation:

• Der er på hver årgang en cheftræner, der er ansvarlig for at den daglige træning fungerer. For at udføre dette arbejde har han/hun nogle

assistenttrænere til at sørge for, at træningen opnår en høj kvalitet.

Forældre:

• Forældrene er en naturlig del af de enkelte årgangs hverdag. Fra mikro- til seniorfodbold inddrages forældrene til at løse de mange opgaver,

der er forbundet med at deres barn spiller fodbold.

Højt informationsniveau

• Vi ønsker som klub at have et højt informationsniveau. Dette opnås primært gennem vores hjemmeside www.siffodbold.dk samt afvikling af

forældre-, spiller, træner/leder møder


Det gode træningsmiljø

• De enkelte årgange

træner i teams ud fra

klubbens overordnede

strategi

• Den enkelte afdeling

tiltrækker nye

medlemmer og har

lille frafald

• Spreder fodboldlyst og

glæde

• Oplevelser med og

uden bold


Det gode kampmiljø

• Tilpasset baner og spillerantal

(3:3/5:5/7:7/9:9/11:11)

• Stor involveringsgrad der stimulerer den

enkelte spillers udvikling teknisk, taktisk,

fysisk og mentalt

• Jævnbyrdige kampe

• I mikro- og børnefodbold spiller man efter

HAK-princippet (Alle spiller i mindst

Halvdelen Af Kampen).

• Her gælder også at alle begynder inde efter

tur

• Børn sættes ikke af holdet

• Ofte nye hold

• Der findes kun INDskiftningsspillere

• Der er kun en træner der vejleder og

coacher holdet


Trænerrollen


At hjælpe

Søren Kierkegaard

5.Maj 1813 – 11. november 1855

”Hvis det skal lykkes mig at føre et menneske

mod et bestemt mål, må jeg først finde

derhen, hvor han befinder sig og begynde der.

Den, som ikke kan det, snyder sig selv, når han

tror, at han kan hjælpe andre.

For at hjælpe nogen må jeg visselig forstå

mere end han gør, men først og fremmest

forstå, hvad han forstår. Hvis jeg ikke kan det,

så hjælper det ikke, at jeg ved og kan mere.

Vil jeg alligevel vise, hvor meget jeg kan, så

skyldes det, at jeg er forfængelig og hovmodig

og at jeg egentlig gerne vil blive beundret af

andre i stedet for at hjælpe ham.

Al ægte hjælpsomhed begynder med

ydmyghed over for den, jeg vil hjælpe, og

dermed må jeg forstå, at dette med at hjælpe

ikke er at ville beherske, men at ville tjene.

Kan jeg ikke dette, så kan jeg heller ikke

hjælpe nogen.”


Trænerpersonlighed

• Sørge for menneskelig ligeværd

• Tage udgangspunkt i at mennesker er unikke

• Være positiv, seriøs, rummelig og besidde humor

• Være den gode rollemodel på og udenfor banen

• Tage hånd om spillerne på og udenfor banen

• Tale et pænt sprog overfor spillere, kollegaer, dommere og

forældre – ”tale med ”

• Oparbejde en god forældrekontakt

• Kunne indgå i et godt og konstruktiv samarbejde med

trænerkollegaer og SIF’s ledelse

• Kunne være loyal overfor klubbens retningslinjer og

værdier


10 gode råd til den daglige træning

• Have udarbejdet et trænings-program

• Opvarmningen foregår med bold

• Der er en bold til hver spiller

• Spilleren er i centrum

• Der spilles på små områder

• Træningen foregår i mindre grupper

• Der er en god stemning

• Sikre mange boldberøringer

• Forældrene har mulighed for at hjælpe til i træningen (U5 –

U8)

• Udvikle spilintelligens


Træneren før/under/efter en kamp

• Holde oplæg før en kamp

• Vejledende og opmuntrende under

kampene

• Har en positiv indgang til spillere og

dommere

• Rolig og balanceret stemmeføring

• Fremstår som den person der har

roen og overblikket kampen

igennem

• Den ansvarlige træner for holdet den

pågældende kamp sørger for, at der

kun er en træner fra teamet, der

vejleder spillerne under kampen.

• Sørger for at evaluere den enkelte

kamp


Når træneren hedder mor eller far

Der kan opstå mange dilemmaer:

• I relation til øvrige forældre

• I relation til eget barn

• I relation til de andre børn


Gevinster ved at være forældretræner

• Mere tid sammen med

datteren/sønnen

• Kvalitetstid…

• Tæt samvær med barnet

• Lære kammeraterne godt at kende

• Man arbejder sammen om at få

noget til at lykkes – fælles projekt

• Der kan opstå fantastisk kontakt

mellem barnet/forældre


Forældrefolder

Vi vil gerne byde Jer velkommen som forældre i Støvring IF Fodbold.

Vi er glade for, at I har valgt at lade Jeres barn/børn spille fodbold i vores klub.

Lidt om klubben…

Vi er en fodboldklub med ca.590 spillere, 110 trænere/ledere samt en masse frivillige der dagligt hjælper til med at løfte de mange opgaver som

findes i vores klub.

Du kan læse mere om Støvring IF Fodbold på vores hjemmeside som er:

• www.siffodbold.dk

For at kvalificere vores tilbud til alle medlemmer har vi i klubben følgende inddelinger:

Mikro: U5–U8 Børne: U9 –U12 Ungdom: U13 – U17 Ungsenior: U18 piger/U19 drenge Senior/Old/Grand Boys

• Det er med hensyn til trænerrekruttering, uddannelse, stævne-/rejseaktiviteter og klubarrangementer denne inddeling er foretaget.

Nedenstående er vores grundlæggende indgang til mikro-, børne og ungdomsfodbold i Støvring IF Fodbold.

Børn/unge spiller fodbold for:

• at have det sjovt

• at være involveret

• at ha’ bolden og blive dygtigere

• at opleve medbestemmelse

• at være accepteret

• at være en del af et forpligtende fællesskab

• at få venskaber

Denne indgang danner værdigrundlaget for vores mange aktiviteter.


Derfor tilstræber vi som klub, at hver spiller gerne personligt skal opleve følgende:

• personlig dygtiggørelse indenfor fodbold

• glæde

• personlig udvikling i et forpligtende fællesskab

Støvring IF Fodbold har følgende retningslinjer til Jer som forældre under kamp:

• Forhold dig i ro på sidelinjen – lad børnene/de unge spille

• Ophold dig kun langs den ene sidelinje – og i god afstand til trænere og spillere

• Respekter trænerens beslutninger – vær positiv og støttende

• Respekter dommerens beslutninger - se på dommeren som en vejleder

• Skab god stemning ved kampene

• Spørg om kampen var spændende og sjov – ikke kun om resultatet

Vi ser selvfølgelig gerne at I møder op til træning og kamp idet det er med til at skabe et godt

klubmiljø.

Hvis der skulle opstå problemer anbefaler vi følgende.

Er du utilfreds eller uforstående, så henvend dig til:

• den rette person,

• på det rette tidspunkt,

• på den rette måde


Vi vil som klub gerne have en god, åben og konstruktiv dialog, hvor man griber fat i

tingene inden de udvikler sig.

• Vis engagement – vær til stede

• Mød til tiden/før start

• Vær nysgerrig

• Vær optimist

• Vis hensyn

• Deltag aktivt med situationsfornemmelse

• Slip anerkendelsen løs

• Deltag lyttende og med klare aftaler

• Bidrag

• Brug din fantasi og dine ressourcer hensigtsmæssigt.

Hvis du i øvrigt har spørgsmål til hvordan du kan hjælpe til i Vores klub, kan du kontakte

sportschef, Jannik Riis.

Du kan løbende holde dig orienteret omkring klubben på:

• www.siffodbold.dk

Husk på, at det er dit barn som spiller fodbold - ikke dig!!


Inddelinger

Mikrofodbold:

U5-U8

Børnefodbold:

U9-U12

Ungdomsfodbold: U13-U17

Ungseniorfodbold: U18-U19

Seniorfodbold 19 -

Oldboys/Girls fodbold 32 +

Grand oldboys/Girls 40 +

Inddelingen er lavet for at give vores medlemmer den bedste kvalitet til træning/kamp

sammenholdt med, at træningen i de forskellige inddelinger stiller forskellige

forudsætninger til klubbens trænere/ledere, forældre, baneinspektør, stævner/rejser m.m.


Optimal fodboldudvikling og fastholdelse

HÆNGER SAMMEN !!!!


1v1

• Fundament for gode spillere.

• For at skabe overtalssituationer, lave gennembrud, fastholde bolden.

• Driblinger, finter, løb med bold

• ”stops & starts”, vendinger

• ”mig og min bold” skal være starten for alle fodboldspillere. De skal

være ”forelsket i bolden”. Der er ingen grænser for hvilke færdigheder

børn kan tilegne sig i denne del af spillet


2:2 – det mindste hold

• Ideel introduktion til fodbold som holdspil (samarbejde,

lederskab)

• Mig, bolden og dig

• Få modstandere

• Masser af overgange mellem 2:2, 2:1,1:2 og 1:1

• Lære at skabe og udnytte overtalssituationer (2:1)

• Masser af muligheder for selv at opdage fidusen ved

overlap, forfinteløb og bandespil samt pres og støtte


3:3 – det mindste hold med en form

• Spillerne udvikler en

intuitiv forståelse for

form, afstande og

vinkler

• Spillet får flere

komplekse problemer og

løsninger – mere end

blot en ekstra spiller

• De samme situationer

opstår igen og igen


4:4 – den mindste model af det færdige spil

‣ Spillerne

videreudvikler en

intuitiv forståelse for

bredde, dybde og

vinkler

‣ Spillet får flere

komplekse problemer

og løsninger – mere

end blot en ekstra

spiller

‣ De samme situationer

opstår igen og igen


4-3-3 – Vi har bolden

(mange lag, linier og vinkler)


Fra 1v1 til det færdige spil

Træning U5-9

Atomer

Taktik / spilforståelse

U10-12

Molekyler

U13-14

Helhed

Individ Struktur (relation) Formation (hold)

Spilformer 1v1, 2v1, 2v2 3v1-4v4 5v2-9v9

Fokus

Udfordre, vende,

beskytte sin bold,

gå selv eller

aflevere, gøre sig

spilbar

Skabe trekanter,

dybde og bredde

Skabe flere lag og

vinkler, spille ind

centralt for at

vende spillet,

possession


Stationstræning

• Personlig dygtiggørelse og mulighed for differentiering

• Ligeværdighedsprincippet opfyldes – kvalitetstræning

til ALLE

• 25 % - 50 % - 25 % (ikke mikrofodbold)

• Medbestemmelse

• Variation

• Stor grad af forældreinvolvering / - medansvar

(primært mikro)


• Kammeratskab

• Klubfølelse

• Udvikling – lær og lær fra dig

(nybegynderen der kan efterabe den øvede)

• Den øvede som værdsættes som forbillede og tager

medansvar for kammeraternes spillerudvikling


”Træning og kamp skal være

som børns sko: Den skal

passe og være behagelig”

Horst Wein


Mikro-fodbold (U5-U8)


De enkelte stationers tema

• Legestation

• Sparkestation

• Mig og min bold

• Spillestation

• Koordinationsbane


Teknisk

• ”Mig og min bold”

• Koordination

• Alsidig træning

• Teknisk basis

• Boldkoordination

Taktisk

• Spilleren – bolden

• 1:1 - 4:4

• Boldbasis

Fysisk

• Udvikling af hele kroppen

• Hurtighed

• Styrke

• Bevægelighed

• Løbeskoling

• Spring / sprinttræning

Mental

• Indre motivation

• Trivsel

• Glæde

• Kompetence


Der trænes en gang ugentligt for

U5-U8

Husk fælles opstart (evt. en leg) og

fælles afslutning (hvordan gik

dagen i dag)


Forældremøder/orientering

• Der afholdes mindst en gang årligt et forældremøde

• Løbende informationer over mail/sedler/hjemmesiden

• Hver afdeling har et forældreråd der arrangerer sociale

aktiviteter


For at kunne spille ”rigtigt” fodbold skal

børn lære at spille fodbold – dette

kræver det rette fokus indenfor mikroog

børnefodbold.

Udvikling er det primære - resultater det

sekundære.


Børnefodbold (U9-U12)

Station 1:

Mig og min bold

(jongleringer, driblinger,

finter m.m.)

Station 2: Finter

(Husmandsfinte Laudrup,

kropsfinte m.m.)

Station 3:

Vendinger

(Fodsål,

inderside/yderside, cut

m.m.)

Station 4: Pasninger/1.

berøring

(Indersidespark – 1. berøring

inderside)

Station 5: Agilitybane

(hurtige fødder, spring,

sidelæns/baglæns løb m.m.)


Forrige side er et eksempel på hvordan et af de ugentlige to

træningspas kan organiseres, således at det gode fodboldmiljø

tilgodeses samt at den tekniske træning på denne måde bliver

opprioriteret.

De enkelte stationer afvikles med af en varighed på 10-15

minutter og spillerne bliver ikke niveaudelt.

Temaerne på de enkelte stationer

• Mig og min bold

• Finter

• Vendinger

• Pasninger og 1. berøring

• Agilitybane


Teknisk / Taktisk træning

1

1V1

2

2V1

3

2V2

4

3V3

5

4V4


• De enkelte stationer afvikles med af en varighed på 10-

15 minutter og spillerne bliver niveaudelt i A-B-C

spillere.

• A spillere spiller sammen med A/ B spillere

• B spillere spiller sammen med A/B/C spillere

• C spillere spiler sammen med B/C spillere


Teknisk

• Sparkeformer

• 1. berøring

• Driblinger

• Finter

• Hovedstød

• Vendinger

Taktisk

• Småspil 1:1 - 7:7

• Over- og undertalssituationer

Fysisk

• Spring og sprint

• Frekvenstræning (hurtige fødder)

• Opbygning af fysik

• Brug egen kropsvægt

• Løbeskoling

• Aerob træning med bold

• Stabilitetstræning

Mental

• Indre motivation

• Parathed

• Fokusering

• Glæde

• Trivsel


Der trænes to gange ugentligt for

U9-U12

- mulighed for et ekstra tilbud fra

U10

Husk fælles opstart (evt. en leg) og

fælles afslutning (hvordan gik

dagen i dag)


Citater

”Træning er den vigtigste faktor på vejen til at opnå ekspertise i

fodbold”

”Der er kun to måder at fejle på som spiller/menneske:

Hvis du ikke forsøger, og hvis du ikke lærer.”

God kultur og et fodboldmiljø der skaber trivsel og glæde, giver barnet og

den unge og langt større muligheder for at udvikle kompetence.

”Hvis vi skal udvikle og fastholde vores spillere, kræver det

at vi er de bedste til at træne vores børn og unge. Dette

opnås kun ved at vi tænker i helheder og ser os selv som et

stort trænerteam”.


Kampe/stævner

• Ingen resultatmål i mikro – og børnefodbold

• Glæde, erfaringer og gode oplevelser

• Arbejde med spillernes udvikling

• Opstil tekniske/spilintelligensmæssige mål i kampene, og

arbejd med dem – evaluer på målene med spillerne efter

kampene..

• Se de enkelte kampe som afsluttede seancer, fokuser på den

enkelte aktivitet, ikke på sammenhængen

• Alle behøver ikke spille kampe/stævner hver weekend! Tid til

leg, venner, familie, osv. Lad spillerne/familierne selv vælge…

• Ved 3. mands bold er det hensigten at alle er i spil. Man har

ingen fast målmand


Forældremøder/orientering

• Der afholdes mindst en gang årligt et forældremøde

• Løbende informationer gennem

mail/sedler/hjemmesiden

• Hver afdeling har et forældreråd der arrangerer sociale

aktiviteter


Ungdomsfodbold (U13-U17)

Station 1:

Mig og min bold

(jongleringer, driblinger,

finter m.m.)

Station 2: Finter

(Husmandsfinte Laudrup,

kropsfinte m.m.)

Station 3:

Vendinger

(Fodsål,

inderside/yderside, cut

m.m.)

Station 4: Pasninger/1.

berøring

(Indersidespark – 1. berøring

inderside)

Station 5: Agilitybane

(hurtige fødder, spring,

sidelæns/baglæns løb m.m.)


Station 1

• Spil 3:3 (evt. 4:4)

Station 2

• Koordinationstræning (footwork)

Station 3

• 1:1/3:1/6:2

• Fokus:

• Defensiv/offensiv/omstillinger

Station 4

• Possessionspil (Overtalsspil)

• 6:2/5:3

• Det boldbesiddende hold skal lykkedes. Banestørrelse, antal berøringer, antal

spillere i overtal vurderes ud fra spillernes niveau.

Spillerne er ca. 15. min ved hver station


Når man bliver rigtig fodbold-nørd

• Beskrivelse af spillestil i VI-fasen/DEfasen/Omstillingsfasen

• Pladsspecifikke beskrivelser

• Inddrage video

• Kampanalyse

• Spilleranalyse


Når vi har bolden

Det holdtaktiske der trænes i små/store grupper kan

være:

• Opbygningsspillet (skabelon-træning)

• Gennembrud/afslutningsspillet (ex. overlap, spil på

spids, dybdeløb)

• Standardsituationer – DE/VI (frispark, hjørnespark)

• Forsvarsspillet (Presspillet, balance/Ubalance)

• Omstillinger

• Gør overvejelser ud fra hvilken spillestil du og holdet

har.


Teknisk

• 1:1 situationer

• 1. berøring

• Pasninger

• Afslutninger

• Hovedstød

• Vendinger

• Indlæg

Hold taktisk

• Forsvarsspil

• Erobringsspil

• Opbygningsspil

• Afslutningsspil

• Omstillingsspil

• 7:7/11:11

Fysisk

• Først teknisk træning, siden fysisk udvikling

• Skadesforebyggende træning

• Spring/sprinttræning

• Aerob træning med bold

Mental

• Selvtillid

• Præstere under pres

• Stresshåndtering

• Motivation

• Parathed/Fokusering

• Glæde

• Trivsel


Der trænes 2 gange ugentligt

- mulighed for et 3. træningspas


Links til øvelser

http://www.dbu.dk/exercise/

http://www.dbu.dk/data/dbu/filedb/110.pdf

http://www.jbu.dbu.dk/page.aspxid=4189

http://www.uefa.com/trainingground/training/index.html

http://fdf.dk/index.phpid=912


Entusiast tilbud

Mål:

• Gennem et ekstra ugentligt træningspas er det målet:

• at fastholde vores spillere

• at styrke SIF – sammenholdet på tværs af årgangene

• at udvikle spillere der er motiveret til 3 ugentlige træningspas

• at højne det fodboldmæssige niveau i klubben

• at aflaste/samarbejde med trænerne i de enkelte afdelinger (De fleste trænere i ungdomsafdelingen ønsker ikke at

træne 3 gange om ugen.)

Hvilke afdelinger deltager

• Det ekstra træningspas er et tilbud til vores spillere i aldersgruppen U10-U12 og

• U13-U15 samt U17.

Hvem kan deltage

• Alle der er motiveret for at træne en ekstra gang om ugen kan deltage. Der vil ikke forekomme nogen form for

udvælgelse på baggrund af en spillers fodboldmæssige kvaliteter. Alle kan deltage, blot de har et regelmæssigt

fremmøde til træning på de respektive årgange/hold.

• Cheftræneren for de enkelte årgange melder tilbage, hvilke spillere der er interesseret i tilbuddet. Han/hun vurderer

samtidig, om den enkelte spiller skal indstilles på baggrund af sit fremmøde til træning og motivation for fodbold.

• Hvis en spiller i samme periode ikke træner regelmæssigt ved holdtræningen, vil vedkommende ikke have mulig for at

deltage.


Hvor ofte

• Der vil pr. halvår være 8-10 træningspas.

Hvornår

Der satses på efter sommerferien at følgende tider vil gøre sig gældende. Tidspunkterne koordineres med de respektive

cheftrænere:

• U10 - U12 Kl. 16.00 – 17.15 (fredag)

• U13 - U15 Kl. 17.00 - 18.15 (mandag eller onsdag)

• U17 Kl. 18.30 - 19.45 (mandag eller onsdag)

Indhold og form

Det ekstra træningspas vil primært bestå i teknisk/taktisk funktionel træning afviklet som stationstræning.

• Spillerne der deltager, vil blive inddelt i A-B-C niveau og på tværs af årgangene således at spillerne matches efter deres

spillemæssige færdigheder.

• Trænernes arbejdsområder

• Ansvarlig for at træningen gennemføres forsvarligt i henhold til SIF’s kommende trænermanual

• Overværer minimum to kampe med de spillere der deltager i træningen

(kun U13-U17)

• Afholder en gang pr. halvår en personlig samtale (gerne sammen med spillerens cheftræner) med den enkelte spiller

og dens forældre, hvor spilleren modtager en mundtlig og skriftlig tilbagemelding på spillerens styrke- og

udviklingsområder såvel teknisk, taktisk, fysisk og mentalt (kun U13 – U17)

• Begge trænere vil få tilknyttet det antal trænerassistenter, der vil være behov for.

• De nye trænere er ikke forældretrænere.


Et eksempel på en årsplan

Mål:

Overordnet mål for sæsonen er personlig dygtiggørelse, glæden ved fodbold, personlig udvikling i et trygt fællesskab, et tæt og konstruktivt

forældresamarbejde samt at beholde samme antal spillere sæsonen igennem.

Fodboldfaglige mål for den enkelte:

Fokuspunkter for sæsonen er at udvikle følgende:

Tekniske færdigheder:

1. berøringer, pasninger, spark, vendinger og driblinger

Taktiske færdigheder:

1:1 defensivt

samt

et begyndende indblik i taktiske elementer af spillet såvel defensivt/offensivt samt omstillingsmæssigt i 11-mands fodbold

Fysiske færdigheder:

At videreudvikle den enkeltes spillers bevægeapparat i form koordination/balance/styrke i led/hurtighed/aerob-anaerob kapacitet

Mentale færdigheder:

At udvikle parathed, glæden ved spillet, vindermentalitet, samarbejdsevne samt bevidsthed om egne styrker/svagheder for den måde at tage vare på sin egen

udvikling

Livsstil:

At bibringe den enkelte viden om betydningen af en sund livsstil. Emner: Kost, søvn, venner, familien, skolen


Ungsenior/senior

• De to cheftrænere fastsætter deres eget fokus for den

daglige træning i samarbejde med cheftræneren og

sportschefen

• Indgangen og træningen skal dog være i

overensstemmelse med Støvring IF Fodbolds

overordnede indgang til klubbens fodboldfilosofi om

at tilstræbe at spille teknisk fodbold og være

boldbesiddende i kampene.


Old Boys/Girls –

Grand Old boys/girls

At tilbyde vores medlemmer det tilbud som det enkelte

medlem ønsker

Kampe, træning, ture m.m.


Turneringer

Vores hold tilmeldes JBU’s turneringer.

Kan evt. suppleres med DGI turnering

Ingen mikro -/ børnehold deltager i turneringer, hvor man

gennem resultater kan kvalificere sig til et mesterskab.

Når man deltager i en turnering skal alle spillere fra den

enkelte afdeling have mulighed for at deltage.


Målmandstræning

Det tilstræbes at lave et tilbud til alle målmænd fra

U13 og fremefter


Stævner/rejser

• U5-U8 (lokale stævner)

• U9-U12 (Vildbjerg Cup

• U13-U14 (nationale stævner, København)

• U15 (nordisk stævne, Gøteborg Cup)

• U17 (internationalt stævne, Italien)

• Ungsenior/senior (træningslejr)

• Old-boys/Girls (selvvalgt)


Retningslinjer omkring alkohol,

rygning og mobiltelefon

Alkohol

• Det er ikke acceptabelt i samværet med børn, unge og ældre at indtage alkohol før

og under træning/kamp samt at møde påvirket op til træning/kamp.

• Ved ture/stævner er det ok at nyde en genstand eller to, når børnene er lagt i seng.

Dog skal der altid være en der er i stand til evt. at køre bil, hvis der i løbet af natten

opstår helbredsmæssige problemer med en spiller/træner-/lederkollega.

Rygning

• Det er ikke acceptabelt i samværet med børn, unge og ældre at ryge under

træning/kamp.

• Ved ture/stævner ryger man afsides og ikke for øjnene af vores spillere

Brug af mobiltelefon

• Til træning og kamp er mobilen slukket


Børneattest

• Alle trænere i Støvring IF Fodbold skal aflevere en

børneattest


Trænerpakke

Alle trænere modtager en trænerpakke


Nyhedsbrevet

• Det forventes at alle trænere/ledere i klubben læser

det ugentlige Nyhedsbrev, så de på denne måde hele

tiden er opdateret, om hvad der sker i klubben


Træneruddannelse

Det er målet for klubben at have uddannede trænere på

det niveau den enkelte ønsker

I ungdomsfodbold tilstræbes det på sigt, at cheftræneren

har minimum DBU’s B1 kursus


Kommunikation

Cheftræneren er den hovedansvarlige i

kommunikationen til sportschefen/baneinspektøren

• Ny assistenter

• Spillere

• Problemer

• Tiltag

• Orientering


Hjemmesiden i fremtiden

• Visninger

• De enkelte afdelinger

• Hovedansvarlig for indhold, Jørn Eriksen

(2-3 hovedhistorier pr. uge)

Teknisk support, Trine Jensen

• Billeder af alle trænere under de enkelte afdelinger

• En forælder/forældre der er hovedansvarlig anbefales

WWW.SIFFODBOLD.DK


Støvring IF Fodbolds bestyrelse

Inspektør

(anlæg/klubhus,

holdtilmelding, turneringsplan, materialer)

Sportschef

(træning, uddannelse, trænere/ledere,

Nyheder, evaluering, træner, kontakt

DBU/JBU, forældre, talentrådgiver, udvalg)

Sponsor/Eventchef

(sponsorer, arrangementer, tøj m.m.)

Cheftræneren/Afdelingslederen/Udvalgsformæmd

More magazines by this user
Similar magazines