Download nyhedsbrevet som pdf - Plesner

plesner.com

Download nyhedsbrevet som pdf - Plesner

Nr. 3 | September 2010

Indhold

1 Nyt kodeks om god adfærd på online sociale netværkstjenester i Danmark

2 De nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til handel og markedsføring

på internettet

3 Omkostningsdækning i forbindelse med forbrugersager ved domstolene

4 Seminar: Kundeloyalitet - teori, praktik og jura

Plesner-seminar den 11. oktober

2010 om kundeloyalitet

Læs mere i dette nummer


Nr. 3 | September 2010

1 Nyt kodeks om god adfærd på online sociale netværkstjenester

i Danmark

Af advokat Michael Hopp og advokat Stine Mangor Svendsen

I juni 2010 offentliggjorde IT-sikkerhedskomiteen kodeks om

god adfærd på online sociale netværkstjenester.

IT-sikkerhedskomiteen har udarbejdet nyt kodeks om

god adfærd på online sociale netværkstjenester i Danmark.

Kodekset indeholder retningslinjer for udbyderne

af sociale netværk og skal betragtes som et supplement

til de gældende regler.

Et af målene med kodekset er at undgå, at brugerne på

tjenesterne utilsigtet afslører egne og andres private

oplysninger. Kodekset kræver derfor bl.a., at tjenesten

skal varsle brugerne ved hjælp af popup-vinduer eller

lignende i situationer, hvor de er i færd med at videregive

egne eller andres privatlivsoplysninger i form af telefonnummer,

cpr-nummer og emailadresse.

Det kræves også, at tjenesten skal fremme god brug af

billeder på tjenesten, at tjenesten skal have standardindstillinger,

der er brugervenlige og beskytter brugernes

privatliv i videst muligt omfang i forhold til tjenestens

formål og målgruppe, at tjenesten skal stille en funktion

til rådighed, hvorefter brugeren kan anmelde mistanke

om ulovligt indhold og brud på tjenestens egne regler,

og at tjenesten skal følge en nærmere angiven procedure

ved sådanne anmeldelser.

Kodekset giver en god vejledning til indretningen af et

socialt netværk og kan downloades på IT- og Telestyrelsens

hjemmeside - www.itst.dk.

2 De nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til handel og

markedsføring på internettet

Af advokat Michael Hopp og advokatfuldmægtig Katrine Gondolf Trebbien

De nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til handel

og markedsføring på internettet indeholder vigtige regler og

principper, som bør eller skal følges af erhvervsdrivende,

som handler med forbrugere på internettet.

De nordiske forbrugerombudsmænd har i maj 2010

udsendt en revison til deres fælles standpunkt til handel

og markedsføring på internettet.

Standpunktet er et supplement til den nationale lovgivning

og praksis, som er udviklet omkring handel og markedsføring

på internettet.

I standpunktet anvendes "skal/må", hvor kravet følger af

lovgivningen, mens udtrykket "bør" bruges om anbefalinger.

Forbrugerombudsmændene har ikke taget stilling

til, om det i alle tilfælde vil være i strid med loven ikke at

følge en sådan anbefaling, dette vil blive vurderet konkret.

Dokumentet er et vigtigt redskab for erhvervsdrivende,

som handler med forbrugere på internettet, og kan

downloades på Forbrugerombudsmandens hjemmeside

- www.forbrugerombudsmanden.dk.

I standpunktet er sammenfattet nogle vigtige regler og

principper, som bør eller skal følges af erhvervsdrivende,

som handler med forbrugere.

TILBAGE


Nr. 3 | September 2010

3 Omkostningsdækning i forbindelse med forbrugersager ved

domstolene

Af advokat Michael Hopp og advokat Karen Møller-Petersen

Fra februar 2010 har Forbrugerstyrelsen fået kompetence til

at yde omkostningsdækning til forbrugere, som helt eller

delvis har fået medhold i Forbrugerklagenævnet eller i et

godkendt, privat klage- eller ankenævn.

Fra 1. februar 2010 er der i forbrugerklageloven indført

regler, hvorefter Forbrugerstyrelsen kan yde omkostningsdækning

til forbrugere, som helt eller delvis har fået

medhold i Forbrugerklagenævnet eller i et godkendt,

privat klage- eller ankenævn.

Sagen skal være anlagt ved domstolene af forbrugeren til

opfyldelse af nævnets afgørelse eller et forlig indgået for

nævnet, eller sagen skal være anlagt af den erhvervsdrivende

til ændring af nævnets afgørelse eller et forlig

indgået for nævnet. Forbrugeren vil ikke kunne opnå

omkostningsdækning af Forbrugerstyrelsen til prøvelse

af krav, som forbrugeren ikke har fået medhold i under

klagesagen. Forbrugerstyrelsen har alene kompetence til

at meddele omkostningsdækning til en retssag i 1. instans.

Udgangspunktet er, at når en forbruger har fået helt eller

delvis medhold af et klagenævn, vil forbrugeren kunne få

dækket udgifter i forbindelsen med et sagsanlæg. Omkostningsdækning

kan dog ikke meddeles, hvis det er

åbenbart, at forbrugeren ikke vil kunne få medhold i

sagen, fx hvis der efterfølgende er afsagt en dom, der

strider mod nævnsafgørelsen.

Omkostningsdækning forudsætter, at forbrugeren ikke

har retshjælpsforsikring eller anden forsikring, der dækker

omkostninger ved retssagen. Forbrugerstyrelsen kan

dog yde en forbruger godtgørelse for den del af omkostningerne,

der overstiger forsikringens maksimum, hvis

sagens karakter eller omstændigheder i øvrigt begrunder,

at omkostningerne ikke har kunnet afholdes inden

for forsikringens maksimum. Forbrugerstyrelsen kan

endvidere yde en forbruger godtgørelse for omkostninger

forbundet med en eventuel selvrisiko.

Forbrugerstyrelsen kan også yde en forbruger godtgørelse

for eventuelle udgifter, som forbrugeren har haft i

forbindelse med tvangsfuldbyrdelse af en afgørelse eller

et forlig.

Omkostningsdækning er uafhængig af ansøgerens indtægtsforhold

og træder i stedet for reglerne om fri proces.

Reglerne gælder for sager, hvor klagen til Forbrugerklagenævnet

eller et godkendt, privat klage- eller ankenævn

er indgivet den 1. januar 2010 eller senere.

TILBAGE


Nr. 3 | September 2010

4 Seminar: Kundeloyalitet - teori, praktik og jura

Plesner inviterer til heldagsseminar om kundeloyalitet -

teori, praktik og jura

Mandag den 11. oktober 2010

kl. 09.00 - 15.50

Hør førende eksperter og praktikere fortælle om

deres erfaringer med at skabe kundeloyalitet og om

at tackle de juridiske og forretningsmæssige udfordringer,

der er forbundet med disciplinen.

Via tre cases får du et indblik i, hvordan man kan

arbejde med kundeloyalitet på flere forskellige

måder.

• Hør om loyalitetsprogrammerne SAS EuroBonus

og CoopPlus fra FDB samt om YouSees brug

af CRM systemer.

• Få et bud på, hvordan man frembringer den gode

reklamefilm fra en af markedets dygtigste

reklamefilms-instruktører.

• Få indblik i teorierne bag kundeloyalitet og ikke

mindst juraen omkring emnet.

Program

08.30 - 09.00

Registrering med kaffe, te og morgenmad

09.00 - 09.05

Velkomst og indledning

Michael Hopp, advokat, partner, Plesner

09.05 - 09.45

Hvordan skabes kundeloyalitet

Kundeloyalitet handler grundlæggende om sympati. Hør

hvordan reklamebranchen arbejder på at skabe velvilje

for et mærke via aktiviteter og kampagner.

Lars Hancke, partner, Mensch

09.45 - 10.25

Forbrugeradfærd og kundeloyalitet

Hvad siger teorierne, hvad tænker marketingchefen, og

hvad gør forbrugeren Få en forbrugeradfærdsforskers

syn på kundeloyalitet, og hør, hvilke erfaringer han har

gjort sig i forbindelse med sin forskning.

Jan Møller Jensen, lektor, Institut for Marketing & Management,

Syddansk Universitet

10.25 - 10.40

Kaffe og te

TILBAGE


Nr. 3 | September 2010

10.40 - 11.20

SAS EuroBonus - hvordan er programmet opbygget

Få et indblik i, hvordan et af markedets mest succesfulde

loyalitetsprogrammer er opbygget, og hvilke tanker der

ligger bag SAS EuroBonus.

Thomas Bruhn, Manager CRM Strategies EuroBonus

11.20 - 11.55

CoopPlus programmet - hvordan fungerer det

Hør om de overvejelser, folkene bag FDB’s CoopPLUS

gjorde sig, da de ændrede deres loyalitetsprogram, og

hvilke erfaringer de har fra deres arbejde med kundeloyalitet.

Birgit Schwarz Poulsen, Chef for Medlemsrelationer, Coop-

Plus, Coop Danmark A/S

11.55 - 12.45

Loyalitetsprogrammer - hvad må man

Michael Hopp fortæller om sit syn på loyalitetsprogrammer,

og om hvilke regler du skal være opmærksom på i

Markedsføringsloven. Herunder bl.a. markedsføring på

email og sms samt markedsføring rettet mod børn og

unge.

Michael Hopp, advokat, partner, Plesner

12.45 - 13.30

Frokost

13.30 - 14.10

YouSee - hvordan CRM går hånd i hånd med forretningen

og kunderne

Få et indblik i YouSees arbejde med en CRM-løsning, der

hænger tæt sammen med forretningsstrategien, og som

har skabt nye udfordringer og fremtidsperspektiver.

Anders M. R. Sørensen, marketingdirektør, YouSee

14.10 - 14.50

Persondataretlige udfordringer ved kundeloylitet

Få indsigt i, hvilke juridiske faldgruber indenfor persondataretten

du skal være opmærksom på, når du arbejder

med kundeloyalitet, og hvordan du tackler dem.

Stine Mangor Svendsen, advokat, Plesner

14.50 - 15.10

Kaffe, te, kage og frugt

15.10 - 15.40

Den gode reklamefilm

Få et bud på, hvilke overvejelser du skal gøre dig, når du

vil skabe en reklamefilm, der virker. Det handler om at

udvise mod som virksomhed og annoncør, i stedet for at

klamre sig til tal i en rapport.

Søren Fauli, filminstruktør, manuskriptforfatter og skuespiller

15.40 - 15.50

Afrunding

Praktiske oplysninger

Seminaret afholdes i Plesners domicil, Kobbertårnet,

Amerika Plads 37, 2100 København Ø. Vi byder på let

morgenmad fra klokken 8.30 og kaffe/te samt frokost i

løbet af dagen.

Advokaters efteruddannelse

Seminaret tæller som syv lektioner i relation til Advokatsamfundets

regler om advokaters obligatoriske efteruddannelse.

Du får udleveret dit kursusbevis, når seminaret

slutter.

Tilmelding

Tilmelding er gratis men nødvendig, da der er et begrænset

antal pladser. Du tilmelder dig på

www.plesner.com under "Arrangementer". Tilmeldingsfristen

er den 7. oktober 2010.

Har du spørgsmål til programmet, er du velkommen til at

kontakte advokat Michael Hopp på telefon 33 12 11 33

eller mho@plesner.com

Har du spørgsmål vedrørende tilmelding, er du velkommen

til at kontakte Lone Nordby på telefon 36 94 12 77

eller ltr@plesner.com

På gensyn den 11. oktober 2010.

Med venlig hilsen

PLESNER


Nr. 3 | September 2010

Kontakt

Per Håkon Schmidt

advokat, partner

phs@plesner.com

Peter-Ulrik Plesner

advokat, partner

pup@plesner.com

Sture Rygaard

advokat, partner

sry@plesner.com

Michael Hopp

advokat, partner

mho@plesner.com

Mikkel Vittrup

advokat, juniorpartner

mvi@plesner.com

Jakob Krag Nielsen

advokat

jkn@plesner.com

Nina Ringen

advokat

nri@plesner.com

Signe Toft

advokat

sto@plesner.com

Emil Jurcenoks

advokat

eju@plesner.com

Annika Valla Broman

advokat

avb@plesner.com


Nr. 3 | September 2010

Nancy Elbouridi

advokat

nel@plesner.com

Karen Møller-Petersen

advokat

kmp@plesner.com

Stine Mangor Svendsen

advokat

sms@plesner.com

De nævnte advokater kan også kontaktes på telefon 33 12 11 33.

OM PLESNER. Med 200 mere jurister end 200 og jurister en samlet og en medarbejderstab samlet medarbejderstab på 350 medarbejdere på 360 medarbejdere er Plesner er et Plesner af landets af førende landets internationale førende internationale advokatfirmaer advokatfirmaer med specialer med inden specialer for alle inden erhvervs- for alle

og

offentligretlige erhvervs- og offentligretlige områder. Plesners områder. vision Plesners er at være vision Danmarks er at være bedste Danmarks advokatfirma bedste advokatfirma - det naturlige - det valg naturlige for enhver valg dansk for enhver og udenlandsk dansk og virksomhed udenlandsk med virksomhed behov for med erhvervsjuridisk behov for erhvervsju-

rådgivning

" ridisk rådgivning."

TILBAGE

Dette nyhedsbrev er kun til generel oplysning og kan ikke erstatte juridisk rådgivning. Plesner påtager sig intet ansvar for tab som følge af fejlagtig information i nyhedsbrevet eller andre forhold i forbindelse hermed.

More magazines by this user
Similar magazines