Overenskomst mellem Forsvarets ... - Søfartens Ledere

soefartensledere.dk

Overenskomst mellem Forsvarets ... - Søfartens Ledere

01 MAJ 2007

Overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste

og

Søfartens Ledere/Danske Lodser i Det Statslige Lodsvæsen

§ 1. Overenskomstens omfatter lodser i det statslige lodsvæsen.

Overenskomsten omfatter lodser i det statslige lodsvæsen.

Stk. 2. Overenskomsten omfatter ikke:

1. Tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte m.fl. med ret til tjenestemandspension

i

a. staten, folkeskolen og folkekirken

b. kommuner

c. Grønlands Hjemmestyre og de grønlandske kommuner

d. statsfinansierede virksomheder

e. virksomheder på tilskudsområder

f. koncessionerede virksomheder

g. aktieselskaber

2. Pensionerede tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte m.fl. fra de områder,

der er nævnt i nr. 1.

3. Personer afskediget med ret til rådighedsløn eller ventepenge fra de områder, der

nævnt i nr. 1.

4. Personer, der får understøttelse eller egenpension fra en pensionsordning, som det

offentlige har ydet tilskud til, eller fra Lodspensionskassen eller Pensionskassen for

visse Københavnerlodser og

5. Personer, der er fyldt 70 år.

§ 2. Lønsystemet

Lønsystemet består af en landsdækkende basisløn suppleret med en tillægsdel. Tillægsdelen

omfatter funktionstillæg og kvalifikationstillæg, og følger principperne i § 4 i Rammeaftale

om Nye Lønsystemer af 19. november 2003.

§ 3. Løn

Lønnen udgør i årligt grundbeløb:

Lønart Okt-97 niveau Apr-06 niveau

Basisløn 356.185 425.333

Rådighedstillæg i 153 dage 249.600 298.056

Rådighedsforpligtelse i 12 dage 19.000 22.689

I alt pr. år 624.785 746.078

Pension, 16,2 % 101.215 120.865

Løn plus pension 726.000 866.943

Stk. 2. Lodsaspiranter aflønnes med basisløn og øvrige tillæg oppebæres først ved ansættelse

som lods.

Stk. 3. For rådighedsforpligtigelse i 153 dage om året inklusiv det hermed forbundne arbejde

ydes et tillæg på kr. 249.600 i årligt grundbeløb (oktober 1997-niveau). Tillægget

ydes for rådighedsforpligtigelse på døgnbasis og ydes månedsvis. Rådighedsforpligtigel-

Side 1 af 6


01 MAJ 2007

sen er en del af den planlagte tjeneste ved lodseriet og i rådighedsperioden skal lodsen

møde til den planlagte lodsning efter lodseriets nærmere bestemmelse.

Lodserne udstyres med mobiltelefoner således at pågældende kan tilkaldes. Lodserne er

forpligtet til på ethvert tidspunkt i rådighedstjenesten at have telefonen tændt og at have

den i umiddelbar nærhed.

Stk. 4. Lodsen har endvidere pligt til yderligere at stå til rådighed i indtil 12 dage om året

og ydes i den anledning et årligt tillæg på kr.19.000 i årligt grundbeløb (oktober 1997-

niveau) Tillægget udbetales månedligt.

Lodserne udstyres med mobiltelefoner således at pågældende kan tilkaldes. Lodserne er

forpligtiget til enhver tid i rådighedstjenesten at have telefonen tændt og at have den i

umiddelbar nærhed.

§ 4. Ansættelse af afløsere (hjælpelodser)

Afløsere (hjælpelodser) aflønnes med en timeløn der beregnes som 1/1924 af basislønnen.

Såfremt en afløser ansættes for en periode på 3 måneder eller derover indgås aftale

mellem Farvandsvæsenet og Danske Lodser om aflønning af den pågældende. Der beregnes

ingen pension ved ansættelse som hjælpelods.

§ 5. Kvalifikations- og funktionstillæg

Grundlønnen kan suppleres med centralt/decentralt/lokalt aftalte tillæg for særlige funktioner,

der varetages i stillingen eller stillingsgruppen.

Stk. 2. Tilsvarende kan der centralt/decentralt/lokalt aftales tillæg for kvalifikationer mv.,

dvs. på grundlag af den ansattes faglige og personlige kvalifikationer, kvaliteten i opgavevaretagelsen,

balancen i forhold til tilsvarende stillinger på det øvrige arbejdsmarked eller

af hensyn til rekruttering og fastholdelse.

Stk. 3. Tillæg kan aftales i form af varige tillæg, midlertidige tillæg eller engangsvederlag.

Tillæggene angives i årligt grundbeløb (oktober 1997-niveau).

§ 6. Regulering

Grundlønnen og centralt aftalte tillæg efter § 3 reguleres i overenskomstperioden med de

generelle stigninger, der aftales centralt ved aftale- og overenskomstfornyelserne og/eller

udmøntes via en generel reguleringsordning.

Stk. 2. Tilsvarende gælder for decentralt/lokalt aftalte tillæg, medmindre andet aftales.

§ 7. Pension

Ansættelsesmyndigheden indbetaler et samlet pensionsbidrag på 16,2 %, hvoraf 1/3 anses

for vedkommendes egetbidrag. Lønspecifikationen skal indeholde oplysning herom.

Pensionsbidraget beregnes af den i § 3 anførte basisløn, rådighedstillæg og rådighedsforpligtigelse

samt aftalte varige pensionsgivende tillæg, som ydes i henhold til § 5.

Stk. 2. Ansættelsesmyndigheden indbetaler pensionsbidraget til en pensionsordning, der

anvises af Søfartens Ledere/Danske Lodser.

Vedtægter og regulativer for pensionsordningen skal opfylde de generelle krav, der fremgår

af aftale om generelle krav til indhold af bidragsdefinerede pensionsordninger i staten

mv. (ydelsessammensætning, tilbagekøb og overflytning i forbindelse med jobskifte) og

Finansministeriets cirkulære af 27 MAJ 2005 herom.

Stk. 3. For ansatte, der ved ikrafttræden af denne overenskomst er medlemmer af Lodspensionskassen,

og som opretholder aktivt medlemskab af Lodspensionskassen, indbetales

pensionsbidraget, som beregnet efter stk. 1, til denne pensionskasse.

Side 2 af 6


01 MAJ 2007

Stk. 4. Ud over de nævnte pensionsbidrag har den ansatte ikke nogen ret til pension eller

understøttelse fra staten på grundlag af ansættelsen.

§ 8. Ferie

Lodser er omfattet af ferieloven.

Stk. 2. Der ydes 1½ % særlig feriegodtgørelse efter de for tjenestemænd gældende regler.

Denne godtgørelse træder i stedet for det i ferielovens § 23, stk. 2, omhandlede ferietillæg.

§ 9. Opsigelsesvarsler/betingelser

Opsigelsesvarsler følger funktionærlovens § 2. Ved afsked pga. arbejdsmangel ydes godtgørelse

jf. funktionærlovens § 2a.

Stk. 2. Ved afsked pga. arbejdsmangel har arbejdsgiveren pligt til at give lodsen mulighed

for at generhverve certifikater, som er mistet som følge af ansættelsen som lods, eller som

er nødvendige for at kunne genindtræde i en stilling svarende til den, den pågældende

bestred forud for ansættelsen som lods. Udgifterne herved afholdes af arbejdsgiveren.

§ 10. Efterindtægt

Dør en lods i ansættelsestiden, tilkommer der lodsens ægtefælle eller børn under 18 år,

over for hvem lodsen har forsørgelsespligt, 1, 2 eller 3 måneders løn, når lodsen ved

dødsfaldet har haft ansættelse i lodsvæsenet i henholdsvis 1, 2 eller 3 år.

I grundlaget for beregningen af løn indgår de fast påregnelige ydelser.

§ 11. Behandling af tvister

Behandling af tvister

Kan der ved lokal forhandling ikke opnås enighed, kan forhandlerne, såfremt en af parterne

begærer dette, videreføres med deltagelse af repræsentanter fra vedkommende organisation.

Forhandlingen afholdes indenfor en frist af en måned efter modtagelsen af forhandlingsbegæringen,

medmindre andet aftales.

Stk. 2. Opnås der ikke enighed ved denne forhandling, kan forhandlingerne, såfremt en af

parterne begærer dette, videreføres mellem Forsvarets Personeltjeneste og Søfartens Ledere/Danske

Lodser. Forhandlingerne afholdes indenfor en frist af en måned efter modtagelsen

af forhandlingsbegæringen, medmindre andet aftales.

Stk. 3. Hvis der ikke kan opnås enighed ved forhandling mellem parterne, kan sagen ikke

videreføres.

Stk. 4. Brud på og fortolkning af aftaler behandles efter de sædvanlige fagretlige regler.

Brud på og overtrædelse af overenskomst behandles i arbejdsretten. Fortolkning af overenskomst

henvises til faglig voldgift.

Den faglige voldgift sammensættes af en opmand, som udpeges af voldgiftsrettens medlemmer

samt 2 medlemmer udpeget af henholdsvis Forsvarets Personeltjeneste og Søfartens

Ledere. Kan der ikke opnås enighed om udpegning af en opmand, bliver Arbejdsrettens

formand bedt om at udpege denne.

§ 12. Arbejdstid

Arbejdsgiveren tilrettelægger vagttjenesten ved lodseriet.

Side 3 af 6


01 MAJ 2007

1. Normen

Normen for den enkelte måned fastsættes til gennemsnitlig 12,75 arbejdsdage (§ 3, stk. 3)

og 1 rådighedsvagt (§ 3, stk. 4)

2. Planlægningsnormen

Tørnplaner udarbejdes for 3 måneder ad gangen. Tørnplanerne indeholder antal og placering

af arbejdsdage, rådighedsvagtdage, fridage og feriedage. Tørnplanen for en måned

kan maksimalt indeholde i alt 20 arbejds- og rådighedsvagtdage.

De 153 dage gennemføres som arbejde fra kl. 1200 til efterfølgende dag kl. 1200. Eksempelvis

giver en vagt fra mandag kl. 1200 til efterfølgende mandag kl. 1200, i alt 7 arbejdsdage.

Stk. 2. Tørnplanerne udarbejdes og offentliggøres senest den 10. i måneden før planlagt

tjeneste.

3. Tjeneste på rådighedsvagt og ekstratjeneste

Såfremt en lods bliver tilkaldt til lodsning på en § 3, stk. 4-vagt, ydes der 471,67 kr. pr. time

(OKT 97-niveau).

Stk. 2. Såfremt en lods tilkaldes til ekstratjeneste i frihedsperioder, hvor den pågældende

ikke er i tørn eller til rådighed, ydes der 628,90 kr. pr. time (OKT 97-niveau).

Såfremt ekstratjeneste finder sted på en fastlagt feriedag, feriefridag eller fridag, skal der

ydes en erstatningsdag.

Stk. 3. Betaling for tjeneste på rådighedsvagt og ekstratjeneste udgør minimum 3 timer og

overtid beregnes for hver påbegyndt time.

Stk. 4. En lods har dog pligt til uden kompensation at møde til uddannelse i løbet af et kalenderår

på dage, som ikke er en fastlagt feriedag, feriefridag eller fridag, i de første 3 ansættelsesår

i indtil 8 dage og i de følgende ansættelsesår indtil 4 dage.

4. Rejsetid og vilkår

Lodser følger Tjenesterejseaftalen.

Der er mellem parterne enighed om, at der i samarbejdsudvalget skal udarbejdes retningslinier

for anvendelse af tjenesterejser.

§ 13. Hviletid

Der henvises til gældende aftale mellem Forsvarets Personeltjeneste og Søfartens Ledere/Danske

Lodser. Aftalen er vedlagt overenskomsten som tillæg.

§ 14. Barsel

Der ydes barselsorlov i henhold til statens regler.

§ 15. Deltid

Nedsat arbejdstid kan bevilges, når tjenesten tillader det, og i så fald reduceres lønnen og

eventuelle tillæg tilsvarende. Såfremt en ansøgning om nedsat arbejdstid afslås, skal afslaget

efter anmodning begrundes skriftligt.

§ 16. Flyttegodtgørelse

Der ydes flyttegodtgørelse iht. statens regler

Side 4 af 6


01 MAJ 2007

§ 17. Tillidsrepræsentanter

Lodser er omfattet af aftale mellem Finansministeriet og centralorganisationerne om tillidsrepræsentanter

i staten.

§ 18. Sygdom

Lodser får fuld løn under sygdom, herunder fravær på grund af tilskadekomst i tjenesten. I

grundlaget for beregningen af løn i disse fraværssituationer indgår de fast påregnelige

ydelser.

§ 19. Tjenestefrihed

Stk. 1. Såfremt det er foreneligt med tjenesten kan de ansatte opnå tjenestefrihed uden

løn i en på forhånd fastsat periode af mindst 1 måneds varighed. Perioden kan ikke overstige

2 år. Perioden medregnes ikke i lønanciennitet, og der optjenes ikke feriegodtgørelse.

Stk. 2. Den pågældende har ret til efter periodens udløb at genindtræde i en stilling inden

for ansættelsesområdet.

Stk. 3. Senest 3 måneder før udløbet af en længerevarende tjenestefrihedsperiode skal

den pågældende skriftligt meddele, hvordan vedkommende agter at forholde sig med hensyn

til genindtræden.

Stk. 4. Afslag på anmodning om tjenestefrihed uden løn skal begrundes skriftligt.

Stk. 5. Formålet med tjenestefriheden kan være:

- varetagelse af tillidshverv (organisationsarbejde)

- uddannelse

- private årsager

Stk. 6. Der kan gives lodsen hel eller delvis tjenestefrihed til pasning af et sygt barn, når:

- det er barnets første sygedag

- hensynet til barnets forhold gør dette nødvendigt

- forholdene på tjenestestedet tillader det

- barnet er under 18 år, og

- barnet er hjemmeboende

Fraværet noteres på den liste, der føres over lodsers fravær (sygdom, barn syg, ferie mv.).

Stk. 7. Den ansatte oppebærer under tjenestefriheden indtægt svarende til den indtægt

som den ansatte ville have oppebåret i sygdomstilfælde, idet der dog i denne fraværssituation

ikke indgår de særlige ydelser, som er omhandlet i Finansministeriets vejledning om

udbetaling af visse særlige ydelser under sygdom, jf. cirkulærer af 25. maj 1977, 2. maj

1978 og 26. marts 1998.

Stk. 8. Adgangen til tjenestefrihed på barns første sygedag kan for den enkelte ansatte

inddrages ved misbrug.

§ 20. Lønudbetaling

Lodser, der er ansat på tidspunkt for ikrafttrædelse af denne overenskomst bevarer retten

til at få lønnen udbetalt forud. Ved nyansættelse udbetales lønnen bagud. Udbetaling sker

månedsvis på den sidste bankdag i måneden.

Side 5 af 6


01 MAJ 2007

§ 21. Nødberedskab

Parterne er enige om snarest at drøfte betingelser for nødberedskab i forbindelse med en

eventuel konflikt.

§ 22. Ikrafttræden og opsigelse af overenskomst

Denne overenskomst træder i kraft den 01. juni 2007.

Stk. 2. Overenskomsten kan opsiges med 3 måneders varsel, dog tidligst til 1. april 2008

København, den

for Søfartens Ledere/Danske Lodser

for Forsvarets Personeltjeneste

Side 6 af 6

More magazines by this user
Similar magazines