25.12.2014 Views

Overenskomst mellem Forsvarets ... - Søfartens Ledere

Overenskomst mellem Forsvarets ... - Søfartens Ledere

Overenskomst mellem Forsvarets ... - Søfartens Ledere

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

01 MAJ 2007<br />

<strong>Overenskomst</strong> <strong>mellem</strong> <strong>Forsvarets</strong> Personeltjeneste<br />

og<br />

Søfartens <strong>Ledere</strong>/Danske Lodser i Det Statslige Lodsvæsen<br />

§ 1. <strong>Overenskomst</strong>ens omfatter lodser i det statslige lodsvæsen.<br />

<strong>Overenskomst</strong>en omfatter lodser i det statslige lodsvæsen.<br />

Stk. 2. <strong>Overenskomst</strong>en omfatter ikke:<br />

1. Tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte m.fl. med ret til tjenestemandspension<br />

i<br />

a. staten, folkeskolen og folkekirken<br />

b. kommuner<br />

c. Grønlands Hjemmestyre og de grønlandske kommuner<br />

d. statsfinansierede virksomheder<br />

e. virksomheder på tilskudsområder<br />

f. koncessionerede virksomheder<br />

g. aktieselskaber<br />

2. Pensionerede tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte m.fl. fra de områder,<br />

der er nævnt i nr. 1.<br />

3. Personer afskediget med ret til rådighedsløn eller ventepenge fra de områder, der<br />

nævnt i nr. 1.<br />

4. Personer, der får understøttelse eller egenpension fra en pensionsordning, som det<br />

offentlige har ydet tilskud til, eller fra Lodspensionskassen eller Pensionskassen for<br />

visse Københavnerlodser og<br />

5. Personer, der er fyldt 70 år.<br />

§ 2. Lønsystemet<br />

Lønsystemet består af en landsdækkende basisløn suppleret med en tillægsdel. Tillægsdelen<br />

omfatter funktionstillæg og kvalifikationstillæg, og følger principperne i § 4 i Rammeaftale<br />

om Nye Lønsystemer af 19. november 2003.<br />

§ 3. Løn<br />

Lønnen udgør i årligt grundbeløb:<br />

Lønart Okt-97 niveau Apr-06 niveau<br />

Basisløn 356.185 425.333<br />

Rådighedstillæg i 153 dage 249.600 298.056<br />

Rådighedsforpligtelse i 12 dage 19.000 22.689<br />

I alt pr. år 624.785 746.078<br />

Pension, 16,2 % 101.215 120.865<br />

Løn plus pension 726.000 866.943<br />

Stk. 2. Lodsaspiranter aflønnes med basisløn og øvrige tillæg oppebæres først ved ansættelse<br />

som lods.<br />

Stk. 3. For rådighedsforpligtigelse i 153 dage om året inklusiv det hermed forbundne arbejde<br />

ydes et tillæg på kr. 249.600 i årligt grundbeløb (oktober 1997-niveau). Tillægget<br />

ydes for rådighedsforpligtigelse på døgnbasis og ydes månedsvis. Rådighedsforpligtigel-<br />

Side 1 af 6


01 MAJ 2007<br />

sen er en del af den planlagte tjeneste ved lodseriet og i rådighedsperioden skal lodsen<br />

møde til den planlagte lodsning efter lodseriets nærmere bestemmelse.<br />

Lodserne udstyres med mobiltelefoner således at pågældende kan tilkaldes. Lodserne er<br />

forpligtet til på ethvert tidspunkt i rådighedstjenesten at have telefonen tændt og at have<br />

den i umiddelbar nærhed.<br />

Stk. 4. Lodsen har endvidere pligt til yderligere at stå til rådighed i indtil 12 dage om året<br />

og ydes i den anledning et årligt tillæg på kr.19.000 i årligt grundbeløb (oktober 1997-<br />

niveau) Tillægget udbetales månedligt.<br />

Lodserne udstyres med mobiltelefoner således at pågældende kan tilkaldes. Lodserne er<br />

forpligtiget til enhver tid i rådighedstjenesten at have telefonen tændt og at have den i<br />

umiddelbar nærhed.<br />

§ 4. Ansættelse af afløsere (hjælpelodser)<br />

Afløsere (hjælpelodser) aflønnes med en timeløn der beregnes som 1/1924 af basislønnen.<br />

Såfremt en afløser ansættes for en periode på 3 måneder eller derover indgås aftale<br />

<strong>mellem</strong> Farvandsvæsenet og Danske Lodser om aflønning af den pågældende. Der beregnes<br />

ingen pension ved ansættelse som hjælpelods.<br />

§ 5. Kvalifikations- og funktionstillæg<br />

Grundlønnen kan suppleres med centralt/decentralt/lokalt aftalte tillæg for særlige funktioner,<br />

der varetages i stillingen eller stillingsgruppen.<br />

Stk. 2. Tilsvarende kan der centralt/decentralt/lokalt aftales tillæg for kvalifikationer mv.,<br />

dvs. på grundlag af den ansattes faglige og personlige kvalifikationer, kvaliteten i opgavevaretagelsen,<br />

balancen i forhold til tilsvarende stillinger på det øvrige arbejdsmarked eller<br />

af hensyn til rekruttering og fastholdelse.<br />

Stk. 3. Tillæg kan aftales i form af varige tillæg, midlertidige tillæg eller engangsvederlag.<br />

Tillæggene angives i årligt grundbeløb (oktober 1997-niveau).<br />

§ 6. Regulering<br />

Grundlønnen og centralt aftalte tillæg efter § 3 reguleres i overenskomstperioden med de<br />

generelle stigninger, der aftales centralt ved aftale- og overenskomstfornyelserne og/eller<br />

udmøntes via en generel reguleringsordning.<br />

Stk. 2. Tilsvarende gælder for decentralt/lokalt aftalte tillæg, medmindre andet aftales.<br />

§ 7. Pension<br />

Ansættelsesmyndigheden indbetaler et samlet pensionsbidrag på 16,2 %, hvoraf 1/3 anses<br />

for vedkommendes egetbidrag. Lønspecifikationen skal indeholde oplysning herom.<br />

Pensionsbidraget beregnes af den i § 3 anførte basisløn, rådighedstillæg og rådighedsforpligtigelse<br />

samt aftalte varige pensionsgivende tillæg, som ydes i henhold til § 5.<br />

Stk. 2. Ansættelsesmyndigheden indbetaler pensionsbidraget til en pensionsordning, der<br />

anvises af Søfartens <strong>Ledere</strong>/Danske Lodser.<br />

Vedtægter og regulativer for pensionsordningen skal opfylde de generelle krav, der fremgår<br />

af aftale om generelle krav til indhold af bidragsdefinerede pensionsordninger i staten<br />

mv. (ydelsessammensætning, tilbagekøb og overflytning i forbindelse med jobskifte) og<br />

Finansministeriets cirkulære af 27 MAJ 2005 herom.<br />

Stk. 3. For ansatte, der ved ikrafttræden af denne overenskomst er medlemmer af Lodspensionskassen,<br />

og som opretholder aktivt medlemskab af Lodspensionskassen, indbetales<br />

pensionsbidraget, som beregnet efter stk. 1, til denne pensionskasse.<br />

Side 2 af 6


01 MAJ 2007<br />

Stk. 4. Ud over de nævnte pensionsbidrag har den ansatte ikke nogen ret til pension eller<br />

understøttelse fra staten på grundlag af ansættelsen.<br />

§ 8. Ferie<br />

Lodser er omfattet af ferieloven.<br />

Stk. 2. Der ydes 1½ % særlig feriegodtgørelse efter de for tjenestemænd gældende regler.<br />

Denne godtgørelse træder i stedet for det i ferielovens § 23, stk. 2, omhandlede ferietillæg.<br />

§ 9. Opsigelsesvarsler/betingelser<br />

Opsigelsesvarsler følger funktionærlovens § 2. Ved afsked pga. arbejdsmangel ydes godtgørelse<br />

jf. funktionærlovens § 2a.<br />

Stk. 2. Ved afsked pga. arbejdsmangel har arbejdsgiveren pligt til at give lodsen mulighed<br />

for at generhverve certifikater, som er mistet som følge af ansættelsen som lods, eller som<br />

er nødvendige for at kunne genindtræde i en stilling svarende til den, den pågældende<br />

bestred forud for ansættelsen som lods. Udgifterne herved afholdes af arbejdsgiveren.<br />

§ 10. Efterindtægt<br />

Dør en lods i ansættelsestiden, tilkommer der lodsens ægtefælle eller børn under 18 år,<br />

over for hvem lodsen har forsørgelsespligt, 1, 2 eller 3 måneders løn, når lodsen ved<br />

dødsfaldet har haft ansættelse i lodsvæsenet i henholdsvis 1, 2 eller 3 år.<br />

I grundlaget for beregningen af løn indgår de fast påregnelige ydelser.<br />

§ 11. Behandling af tvister<br />

Behandling af tvister<br />

Kan der ved lokal forhandling ikke opnås enighed, kan forhandlerne, såfremt en af parterne<br />

begærer dette, videreføres med deltagelse af repræsentanter fra vedkommende organisation.<br />

Forhandlingen afholdes indenfor en frist af en måned efter modtagelsen af forhandlingsbegæringen,<br />

medmindre andet aftales.<br />

Stk. 2. Opnås der ikke enighed ved denne forhandling, kan forhandlingerne, såfremt en af<br />

parterne begærer dette, videreføres <strong>mellem</strong> <strong>Forsvarets</strong> Personeltjeneste og Søfartens <strong>Ledere</strong>/Danske<br />

Lodser. Forhandlingerne afholdes indenfor en frist af en måned efter modtagelsen<br />

af forhandlingsbegæringen, medmindre andet aftales.<br />

Stk. 3. Hvis der ikke kan opnås enighed ved forhandling <strong>mellem</strong> parterne, kan sagen ikke<br />

videreføres.<br />

Stk. 4. Brud på og fortolkning af aftaler behandles efter de sædvanlige fagretlige regler.<br />

Brud på og overtrædelse af overenskomst behandles i arbejdsretten. Fortolkning af overenskomst<br />

henvises til faglig voldgift.<br />

Den faglige voldgift sammensættes af en opmand, som udpeges af voldgiftsrettens medlemmer<br />

samt 2 medlemmer udpeget af henholdsvis <strong>Forsvarets</strong> Personeltjeneste og Søfartens<br />

<strong>Ledere</strong>. Kan der ikke opnås enighed om udpegning af en opmand, bliver Arbejdsrettens<br />

formand bedt om at udpege denne.<br />

§ 12. Arbejdstid<br />

Arbejdsgiveren tilrettelægger vagttjenesten ved lodseriet.<br />

Side 3 af 6


01 MAJ 2007<br />

1. Normen<br />

Normen for den enkelte måned fastsættes til gennemsnitlig 12,75 arbejdsdage (§ 3, stk. 3)<br />

og 1 rådighedsvagt (§ 3, stk. 4)<br />

2. Planlægningsnormen<br />

Tørnplaner udarbejdes for 3 måneder ad gangen. Tørnplanerne indeholder antal og placering<br />

af arbejdsdage, rådighedsvagtdage, fridage og feriedage. Tørnplanen for en måned<br />

kan maksimalt indeholde i alt 20 arbejds- og rådighedsvagtdage.<br />

De 153 dage gennemføres som arbejde fra kl. 1200 til efterfølgende dag kl. 1200. Eksempelvis<br />

giver en vagt fra mandag kl. 1200 til efterfølgende mandag kl. 1200, i alt 7 arbejdsdage.<br />

Stk. 2. Tørnplanerne udarbejdes og offentliggøres senest den 10. i måneden før planlagt<br />

tjeneste.<br />

3. Tjeneste på rådighedsvagt og ekstratjeneste<br />

Såfremt en lods bliver tilkaldt til lodsning på en § 3, stk. 4-vagt, ydes der 471,67 kr. pr. time<br />

(OKT 97-niveau).<br />

Stk. 2. Såfremt en lods tilkaldes til ekstratjeneste i frihedsperioder, hvor den pågældende<br />

ikke er i tørn eller til rådighed, ydes der 628,90 kr. pr. time (OKT 97-niveau).<br />

Såfremt ekstratjeneste finder sted på en fastlagt feriedag, feriefridag eller fridag, skal der<br />

ydes en erstatningsdag.<br />

Stk. 3. Betaling for tjeneste på rådighedsvagt og ekstratjeneste udgør minimum 3 timer og<br />

overtid beregnes for hver påbegyndt time.<br />

Stk. 4. En lods har dog pligt til uden kompensation at møde til uddannelse i løbet af et kalenderår<br />

på dage, som ikke er en fastlagt feriedag, feriefridag eller fridag, i de første 3 ansættelsesår<br />

i indtil 8 dage og i de følgende ansættelsesår indtil 4 dage.<br />

4. Rejsetid og vilkår<br />

Lodser følger Tjenesterejseaftalen.<br />

Der er <strong>mellem</strong> parterne enighed om, at der i samarbejdsudvalget skal udarbejdes retningslinier<br />

for anvendelse af tjenesterejser.<br />

§ 13. Hviletid<br />

Der henvises til gældende aftale <strong>mellem</strong> <strong>Forsvarets</strong> Personeltjeneste og Søfartens <strong>Ledere</strong>/Danske<br />

Lodser. Aftalen er vedlagt overenskomsten som tillæg.<br />

§ 14. Barsel<br />

Der ydes barselsorlov i henhold til statens regler.<br />

§ 15. Deltid<br />

Nedsat arbejdstid kan bevilges, når tjenesten tillader det, og i så fald reduceres lønnen og<br />

eventuelle tillæg tilsvarende. Såfremt en ansøgning om nedsat arbejdstid afslås, skal afslaget<br />

efter anmodning begrundes skriftligt.<br />

§ 16. Flyttegodtgørelse<br />

Der ydes flyttegodtgørelse iht. statens regler<br />

Side 4 af 6


01 MAJ 2007<br />

§ 17. Tillidsrepræsentanter<br />

Lodser er omfattet af aftale <strong>mellem</strong> Finansministeriet og centralorganisationerne om tillidsrepræsentanter<br />

i staten.<br />

§ 18. Sygdom<br />

Lodser får fuld løn under sygdom, herunder fravær på grund af tilskadekomst i tjenesten. I<br />

grundlaget for beregningen af løn i disse fraværssituationer indgår de fast påregnelige<br />

ydelser.<br />

§ 19. Tjenestefrihed<br />

Stk. 1. Såfremt det er foreneligt med tjenesten kan de ansatte opnå tjenestefrihed uden<br />

løn i en på forhånd fastsat periode af mindst 1 måneds varighed. Perioden kan ikke overstige<br />

2 år. Perioden medregnes ikke i lønanciennitet, og der optjenes ikke feriegodtgørelse.<br />

Stk. 2. Den pågældende har ret til efter periodens udløb at genindtræde i en stilling inden<br />

for ansættelsesområdet.<br />

Stk. 3. Senest 3 måneder før udløbet af en længerevarende tjenestefrihedsperiode skal<br />

den pågældende skriftligt meddele, hvordan vedkommende agter at forholde sig med hensyn<br />

til genindtræden.<br />

Stk. 4. Afslag på anmodning om tjenestefrihed uden løn skal begrundes skriftligt.<br />

Stk. 5. Formålet med tjenestefriheden kan være:<br />

- varetagelse af tillidshverv (organisationsarbejde)<br />

- uddannelse<br />

- private årsager<br />

Stk. 6. Der kan gives lodsen hel eller delvis tjenestefrihed til pasning af et sygt barn, når:<br />

- det er barnets første sygedag<br />

- hensynet til barnets forhold gør dette nødvendigt<br />

- forholdene på tjenestestedet tillader det<br />

- barnet er under 18 år, og<br />

- barnet er hjemmeboende<br />

Fraværet noteres på den liste, der føres over lodsers fravær (sygdom, barn syg, ferie mv.).<br />

Stk. 7. Den ansatte oppebærer under tjenestefriheden indtægt svarende til den indtægt<br />

som den ansatte ville have oppebåret i sygdomstilfælde, idet der dog i denne fraværssituation<br />

ikke indgår de særlige ydelser, som er omhandlet i Finansministeriets vejledning om<br />

udbetaling af visse særlige ydelser under sygdom, jf. cirkulærer af 25. maj 1977, 2. maj<br />

1978 og 26. marts 1998.<br />

Stk. 8. Adgangen til tjenestefrihed på barns første sygedag kan for den enkelte ansatte<br />

inddrages ved misbrug.<br />

§ 20. Lønudbetaling<br />

Lodser, der er ansat på tidspunkt for ikrafttrædelse af denne overenskomst bevarer retten<br />

til at få lønnen udbetalt forud. Ved nyansættelse udbetales lønnen bagud. Udbetaling sker<br />

månedsvis på den sidste bankdag i måneden.<br />

Side 5 af 6


01 MAJ 2007<br />

§ 21. Nødberedskab<br />

Parterne er enige om snarest at drøfte betingelser for nødberedskab i forbindelse med en<br />

eventuel konflikt.<br />

§ 22. Ikrafttræden og opsigelse af overenskomst<br />

Denne overenskomst træder i kraft den 01. juni 2007.<br />

Stk. 2. <strong>Overenskomst</strong>en kan opsiges med 3 måneders varsel, dog tidligst til 1. april 2008<br />

København, den<br />

for Søfartens <strong>Ledere</strong>/Danske Lodser<br />

for <strong>Forsvarets</strong> Personeltjeneste<br />

Side 6 af 6

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!