PUF-folder 2005 - FOA

applikationer.foa.dk

PUF-folder 2005 - FOA

FOA – Fag og Arbejde

og den Pædagogiske Udviklings Fond (PUF) præsenterer:

Leg og

mangfoldighed

F O A – F A G O G A R B E J D E

Præsentation af forsknings- og udviklingsprojekter,

der har modtaget støtte fra fonden

Invitation

FOAs forsknings- og udviklingskonference

25. oktober 2005, Radisson SAS, H.C. Andersen Hotel – Odense C


Leg og mangfoldighed

Program: 9.00 ankomst og kaffe – 15.30 afslutning

FOAs Pædagogiske Udviklings Fond er

en videreførelse af pædagogmedhjælpernes

udviklingsfond, som i 10 år især har støttet

forskning og pædagogisk udvikling på daginstitutionsområdet.

Ved fusionen mellem

FOA og PMF har fonden i foråret 2005 udvidet

sit virkefelt til at omfatte alle dag-, døgnog

handicaptilbud før børn, unge og voksne.

Udviklingsfonden viderefører traditionen

med at præsentere et udsnit af de projekter,

som fonden har støttet, ved en årlig konference

– denne gang i Odense.

Projekterne, der præsenteres på konferencen,

har deres rod i daginstitutionerne, men

henvender sig til alle faggrupper, der arbejder

med pædagogik.

Pædagogiske overvejelser i forbindelse med

børns leg, samspil og etik, overgangen fra

børnehave til skole, pædagogik og globalitet,

samt nye institutionsformer, er eksempler

på temaer, der optager alle, der beskæftiger

sig med pædagogik.

FOA og PUF indbyder derfor alle faggrupper

til at deltage i konferencen og ønsker samtidigt

at indkalde nye forslag til projekter

inden for dag-, døgn- og handicapområdet

for børn, unge og voksne.

Velkomst

Konferencen åbnes af Jakob Sølvhøj,

næstformand for Pædagogisk sektor i FOA

Fag og arbejde.

Det latinamerikanske marked

Markedet er en stor arbejdsplads i Latinamerika.

Her arbejder også mange børn. De

har lange arbejdsdage og ofte ikke tid til leg

og skolegang. International Børnesolidaritet

vil gerne give markeds-børnene en stemme.

Derfor inviteres danske børn til at være aktører

på et latinamerikansk marked. Her får

de indsigt i, hvordan det er at være barn på

et marked. De oplever arbejde, pligter, rettigheder,

kultur og værdier. De lærer samtidig

om ligheder og forskelle.

Markedet taler til alle sanser. Børnene lærer

gennem leg og får kendskab til livet på markedet

som centrum for handel, betydningen

af at bruge penge med omhu og nødvendigheden

af samarbejde.

Besøget afsluttes med samtale og overvejelser

om det, børnene har oplevet.

Grethe Lyngsø fra International Børnesolidaritet

(IBS) fortæller om det Latinamerikanske

marked på Vesterbro i København.

Legens mangfoldighed

Projektets formål var, at gøre op med fortidens

teorier om leg og at afdække den

mangfoldighed af typer på leg, der er på spil

i små børns univers.

En af de centrale påstande var, at der er afstand

mellem de legeteorier, der anvendes i

arbejdet med små børn og den forståelse af

legen, der vokser ud af erfaringerne fra det

daglige pædagogiske arbejde.

Et af projektets mål var at få udviklet et materiale

baseret på erfaring, der kan anvendes

som et grundlag for undervisning på kurser

og pædagogiske uddannelser i fænomenet

“små børns leg”.

Lederen af projektet – Kaare W. Nielsen,

cand. mag i børne- og ungdomskultur, og

adjunkt ved Kolding Pædagogseminarium –

fortæller om sine erfaringer.

Oplæget bygger på den model af legens

processer, som er blevet udviklet i løbet af

projektet.


Workshop 1:

Små børns samspil og etik

Børn i vuggestuer er fulde af initiativer over

for hinanden. Deres samspil bygger på en

egen etik og kamp for rettigheder for både

dem selv og andre, siger den svenske børneforsker

Eva Johansson.

Hun har inspireret de voksne i vuggestuen til

at få et nyt syn på børnene og på personalets

opgave i samspillet med børnene.

Metoden har været fælles refleksioner over

fortællinger fra hverdagen, hvilket har medført

nye måder at tænke og handle på.

I dag inddrager de voksne f.eks. i langt højere

grad børnene selv, både når det gælder

løsningen af indbyrdes konflikter, og når det

gælder deres ønske om at hjælpe en kammerat

i nød.

Pædagog og leder Jytte Hare fra Fredskovhellet

Vuggestue beretter om sine erfaringer

som tovholder på projektet.

Workshop 2:

Fra børnehave til skole

– Hvordan får jeg mig selv med

Projektet har søgt at gå nye veje i arbejdet

med børns overgang fra børnehave til skole

og fritidsinstitution for at styrke samarbejdet

mellem de forskellige institutioners pædagogiske

personale.

Projektet – der også har beskæftiget sig

med multimediernes mangfoldige udtryksmuligheder

– vil søge at give svar på spørgsmålene:

– Hvordan kan institutionerne støtte barnet i

at fastholde og udtrykke sine oplevelser, relationer

og følelser, så barnet får dem med

fra børnehave til skole og fritidsinstitution

– Hvordan kan barnet støttes i at få synliggjort

og bearbejdet sine oplevelser og

få dem udtrykt på en måde, som er dækkende

og konstruktivt for barnet

– Hvordan kan de nye mediers og IT værktøjers

udtryksmuligheder motivere det pædagogiske

personale og børn til, at frembringe

børnenes egne projekter, så de kan

medbringes i en “multimediekuffert”

Projektet er blevet til i et samarbejde mellem

Social og Sundhedsskolen i Århus og Århus

kommune. Projektet fremlægges blandt andre

af Jan Gejel fra Social og Sundhedsskolen

i Århus.

På vej mod ny

institutionsstruktur

Mange kommuner er i gang med eller

overvejer at indføre nye styringsstrukturer og

ledelsesformer på børne- og kulturområdet.

Det sandsynlige scenarie er, at der vil ske en

sammenlægning og samdrift af daginstitutioner,

dagpleje og skoler tilpasset de lokale

forhold.

Baggrunden er dels et ønske om at effektivisere

området gennem nye ledelsesformer,

men også et ønske om at styrke udviklingen

af det pædagogiske arbejde i dagtilbudene.

Formålet med projektet er at afdække og belyse

denne udvikling både på landsplan men

også specifikt i seks udvalgte kommuner.

Projektet beskriver og analyserer udviklingen

med ændringer i institutions- og forvaltningsstruktur,

ledelses- og styringsstrategier,

forandringer i stillingsstrukturen, forholdet

til lokalmiljøet – og ikke

mindst konsekvenserne

for det pædagogiske

indhold.

Projektet fokuserer på

forskellige medarbejdergruppers

oplevelse

af de nye styringsformer

og præsenteres af

cand. psych. og

Ph. d. Søren Smith fra

Center for institutionsforskning

og Marianne

Malmgren fra CASA.


Tid:

Tirsdag den 25. oktober 2005 kl. 9.00 til 15.30

Sted:

Radisson SAS H.C. Andersen Hotel

Claus Bergs Gade 7,Odense C

Formål:

– At præsentere et udsnit af de forsknings- og udviklingsprojekter,

som FOAs pædagogiske udviklingsfond

(PUF) har støttet gennem årene,

– At bidrage med aktuelle indlæg i den pædagogiske

debat.

Programmet veksler mellem forsknings- og udviklingsprojekter,

der har rod i dag-, døgn- og handicaptilbud

for børn, unge og voksne

Pris: 350 kr.

For medlemmer af FOA dog 250 kr.

Tilmelding:

Udfyld og fremsend vedhæftede tilmeldingskupon.

Du vil herefter

modtage et girokort til indbetaling

af deltagergebyr.

Husk! Kvittering skal vises ved indgangen.

Arrrangør:

FOAs Pædagogiske Udviklings Fond

(PUF)

Tilmelding

JA, jeg tilmelder mig PUF og FOA’s forsknings- og udviklingskonference.

Navn:

Stilling:

Adresse:

Postnr.:

Arbejdsplads adresse:

EAN nr.

By:

Att. navn:

Medlem af FOA (sæt kryds)

Ja Nej Send indmeldelsespapirer

Workshop 1 Workshop 2

Sendes til FOA, Staunings Plads 1–3, 1790 København V,

att. Jan Simon/Hanne Møller. Eller tilmeld dig via www.foa.dk senest 14.10. 2005

Tilmeldingen er gyldig når FOA har registreret betaling af deltagergebyr.

Layout: Karen Hedegaard • Tryk: FOA

More magazines by this user
Similar magazines