HP Photosmart 3200 All-in-One series - Hewlett Packard

h10032.www1.hp.com

HP Photosmart 3200 All-in-One series - Hewlett Packard

HP Photosmart 3200 All-in-One series

Brugervejledning

Cover image:

replace this guideline area

with either a cropped product

photograph or a straight-on,

front-view illustration.


HP Photosmart 3200 All-in-One series

Brugervejledning


© Copyright 2005 Hewlett-Packard

Development Company, L.P.

Oplysningerne i dette dokument kan

ændres uden varsel.

Reproduktion, tilpasning eller

oversættelse er ikke tilladt uden

forudgående skriftlig tilladelse,

undtagen hvis det er tilladt ifølge

loven om ophavsret.

Adobe- og Acrobat-logoerne er enten

registrerede varemærker eller

varemærker tilhørende Adobe

Systems Incorporated i USA og/eller

andre lande.

Windows®, Windows NT®, Windows

ME®, Windows XP® og Windows

2000® er varemærker tilhørende

Microsoft Corporation og registreret i

USA.

Intel® og Pentium® er registrerede

varemærker tilhørende Intel

Corporation.

Energy Star® og Energy Star-logoet®

er mærker tilhørende United States

Environmental Protection Agency og

registreret i USA.

Dette produkt indeholder software

udviklet af OpenSSL Project. ©

Copyright 1998-2004 The OpenSSL

Project. © Copyright 1995-1998 Eric

Young (eay@cryptsoft.com). Alle

rettigheder forbeholdes. Dette produkt

indeholder kryptograferingssoftware

skrevet af Eric Young

(eay@cryptsoft.com). Dette produkt

kan indeholde software skrevet af Tim

Hudson (tjh@cryptsoft.com).

Dele af softwaren er © Copyright

1998, 1999, 2000 Thai Open Source

Software Center Ltd. og Clark

Cooper. © Copyright 2001, 2002,

2003 Expat maintainers.

Publikationsnummer: Q5841-90272

Første udgave: Maj 2005

Bemærkning

De eneste garantier for HP's

produkter og tjenester gives i

erklæringen om udtrykkelig garanti,

der følger med de pågældende

produkter og tjenester. Intet heri skal

opfattes som udgørende en ekstra

garanti. HP kan ikke holdes ansvarlig

for tekniske eller redaktionelle fejl

eller udeladelser heri.

Hewlett-Packard Company er ikke

ansvarlig for indirekte eller afledt

skade i forbindelse med eller som

følge af udformningen, ydelsen eller

anvendelsen af dette dokument og

det programmateriale, som det

beskriver.

Bemærk!

Lovgivningsmæssige

oplysninger finder du i

Tekniske oplysninger.

Mange steder er det ikke lovligt at

kopiere følgende enheder. I tilfælde af

tvivl kontakt først en juridisk rådgiver.

● Officielle papirer og dokumenter:

– Pas

– Immigrationsdokumenter

– Udvalgte

militærdokumenter

– Id-badges, kort eller

distinktioner

● Statslige stempler:

– Poststempler

– Indkøbskuponer

● Check eller bankanvisning fra

statslige institutioner

● Papirvaluta, rejsechecks eller

pengeanvisninger

● Indskudsbevis

● Arbejde beskyttet af ophavsret

Sikkerhedsoplysninger

Advarsel! Udsæt ikke

produktet for regn eller

andre former for fugt, da

dette kan forårsage brand

eller elektrisk stød.

Følg altid grundlæggende

retningslinjer for sikkerhed ved brug

af dette produkt for at mindske

risikoen for skader som følge af brand

eller elektrisk stød.

Advarsel! Potentiel fare

for elektrisk stød

1. Læs og forstå alle instruktioner i

installationsvejledningen.

2. Brug kun en jordforbundet

stikkontakt, når enheden

forbindes til en strømkilde.

Spørg en kvalificeret elektriker,

hvis du ikke ved, om

stikkontakten er jordforbundet.

3. Læs alle advarsler og

instruktioner på produktet.

4. Fjern dette produkt fra

stikkontakten før rengøring.

5. Installer ikke eller brug ikke

dette produkt i nærheden af

vand, eller når du er våd.

6. Installer produktet på en fast,

stabil overflade.

7. Installer produktet et beskyttet

sted, hvor ingen kan træde på

eller falde over netledningen, og

hvor netledningen ikke

beskadiges.

8. Se Fejlfinding Hjælp på

skærmen, hvis produktet ikke

fungerer normalt.

9. Der er ingen dele inde i

produktet, som du selv kan

servicere. Serviceeftersyn skal

foretages af fagligt kvalificeret

personale.

10. Brug produktet i et lokale med

god udluftning.

Advarsel! Dette udstyr

fungerer ikke ved strømsvigt.

Forsigtig! Denne

blækpatron er muligvis

under tryk. Hvis der føres

fremmedlegemer ind i

blækpatronen kan det

medføre, at der sprøjtes

blæk på andre personer eller

på omgivelserne.


Indhold

1 Oversigt over HP All-in-One ...............................................................................5

Et hurtigt overblik over HP All-in-One ....................................................................5

Oversigt over kontrolpanelet ..................................................................................7

Menuoversigt .......................................................................................................10

Indtastning af tekst ved hjælp af det visuelle tastatur ..........................................13

Brug af programmet HP Image Zone ...................................................................14

2 Her finder du yderligere oplysninger ...............................................................17

Kilder med oplysninger ........................................................................................17

Brug af online Hjælp ............................................................................................18

3 Afslutning af installationen af HP All-in-One ..................................................25

Opsætning af præferencer ...................................................................................25

Oplysninger om tilslutning .................................................................................... 26

4 Tilslutning til et netværk ...................................................................................33

Opsætning af et kabelforbundet netværk ............................................................. 33

Installation af softwaren til en netværksforbindelse .............................................35

Tilslutning til yderligere computere på et netværk ...............................................37

Ændring af HP All-in-One fra en USB-forbindelse til en netværksforbindelse .....37

Administration af netværksindstillinger ................................................................38

Netværksfejlfinding ..............................................................................................44

5 Ilægning af originaler og papir .........................................................................47

Ilægning af dokumenter, fotos, dias og negativer ................................................47

Valg af papir til udskrivning og kopiering .............................................................52

Valg af en inputbakke ..........................................................................................53

Ilægning af papir ..................................................................................................54

Undgåelse af papirstop ........................................................................................59

6 Brug af foto- og videofunktionerne ..................................................................61

Isætning af et hukommelseskort ..........................................................................61

Tilslutning af et digitalkamera ..............................................................................62

Tilslutning af en lagerenhed .................................................................................63

Visning af fotos og videoer ..................................................................................64

Valg af fotos og videoer .......................................................................................65

Redigering af fotos ..............................................................................................67

Udskrivning af fotos og videoer vha. kontrolpanelet ............................................68

Angivelse af udskriftsindstillinger for fotos ...........................................................72

Lagring af fotos på computeren ...........................................................................72

Deling af fotos med venner og familie .................................................................. 73

7 Deling af billeder med familie og venner .........................................................75

Afsendelse af billeder til andre .............................................................................75

Modtagelse af billeder fra andre ..........................................................................75

Udskrivning til HP All-in-One fra et andet sted .....................................................77

Konfigurer HP Instant Share ................................................................................77

8 Brug af kopifunktionerne ..................................................................................79

Fremstilling af en kopi ..........................................................................................79

Ændring af indstillingerne for kopiering ................................................................ 79

Eksempel på kopijob ...........................................................................................80

Brugervejledning 1


Fremstilling en kopi uden ramme af et foto ..........................................................81

Beskæring af en original ......................................................................................81

Annullering af kopiering .......................................................................................82

9 Udskrivning fra computeren .............................................................................83

Udskrivning fra et program ..................................................................................83

Ændring af udskriftsindstillinger ...........................................................................84

Annullering af et udskriftsjob ................................................................................85

10 Brug af scanningsfunktionerne ........................................................................87

Scanning af et billede ..........................................................................................87

Deling af et scannet billede med familie og venner .............................................89

Udskrivning af et scannet billede .........................................................................90

Redigering af et scannet billede ..........................................................................90

11 Bestilling af forbrugsvarer ................................................................................91

Bestilling af papir, transparenter eller andre medier ............................................91

Bestilling af blækpatroner ....................................................................................91

Bestilling af tilbehør .............................................................................................92

Bestilling af andre forbrugsvarer ..........................................................................92

12 Vedligeholdelse af HP All-in-One .....................................................................95

Rengøring af HP All-in-One .................................................................................95

Kontrol af det anslåede blækniveau ....................................................................96

Udskrivning af en selvtestrapport ........................................................................97

Arbejde med blækpatroner ..................................................................................98

Lyde for selvvedligeholdelse ..............................................................................102

13 Oplysninger om fejlfinding .............................................................................103

Visning af filen Vigtigt ........................................................................................104

Fejlfinding i forbindelse med installation ............................................................104

Fejlfinding i forbindelse med betjening ............................................................... 113

Opdatere enheden .............................................................................................115

14 HP garanti og support .....................................................................................117

Garanti ...............................................................................................................117

Før du kontakter HP-kundesupport ...................................................................119

Adgang til serienummer og service-id ................................................................ 119

Sådan får du support og andre oplysninger fra internettet .................................120

Opkald i Nordamerika under garantiperioden ....................................................120

Opkald fra andre dele af verden ........................................................................120

HP Quick Exchange Service (Japan) ................................................................. 122

Klargøre HP All-in-One til forsendelse ...............................................................122

Nedpakning af HP All-in-One .............................................................................125

15 Tekniske oplysninger ......................................................................................127

Systemkrav ........................................................................................................127

Papirspecifikationer ...........................................................................................127

Udskriftsspecifikationer ......................................................................................129

Kopispecifikationer ............................................................................................129

Hukommelseskortspecifikationer .......................................................................130

Scanningsspecifikationer ...................................................................................130

Fysiske specifikationer ....................................................................................... 131

Strømspecifikationer ..........................................................................................131

Miljøspecifikationer ............................................................................................131

Yderligere specifikationer ..................................................................................131

Miljømæssig produktovervågningsprogram .......................................................131

2 HP Photosmart 3200 All-in-One series


Indhold

Regulative bemærkninger ..................................................................................133

Declaration of conformity (European Economic Area) .......................................134

HP Photosmart 3200 All-in-One series declaration of conformity ......................135

Indeks.......................................................................................................................137

Brugervejledning 3


4 HP Photosmart 3200 All-in-One series


1

Oversigt over HP All-in-One

Mange HP All-in-One funktioner har du direkte adgang til, uden at du behøver tænde

computeren. Opgaver som kopiering eller udskrivning af fotos fra et hukommelseskort

eller en lagerenhed kan gennemføres hurtigt og nemt på HP All-in-One.

Dette kapitel beskriver hardwaren til HP All-in-One, kontrolpanelets funktioner, samt

hvordan du får adgang til programmet HP Image Zone.

Tip! Du har flere muligheder med HP All-in-One, hvis du bruger programmet

HP Image Zone, der er installeret på computeren. Programmet indeholder

funktioner til kopiering, scanning og fotobehandling samt tip til fejlfinding og

nyttige oplysninger. Se online HP Image Zone Hjælp og Brug af programmet

HP Image Zone for at få flere oplysninger.

Programmet HP Image Zone understøtter ikke Mac OS 9 og OS 10.0.0 -

10.1.4.

Et hurtigt overblik over HP All-in-One

Dette afsnit beskriver alle delene i HP All-in-One.

Delene på HP Photosmart 3200 All-in-One series

Etiket Beskrivelse

1 Lågets underside: Udgør en helt hvid baggrund ved scanning og kopiering.

Fjern det, når der scannes dias og negativer.

2 Udskriftsbakkens forlænger

3 Udskriftsbakke

Brugervejledning 5

Oversigt


Oversigt

Kapitel 1

(fortsat)

Etiket Beskrivelse

4 Papirbreddestyr til den primære bakke

5 Kontrolpanel: Bruges til at få adgang til funktionerne på HP All-in-One. Se

HP Photosmart 3200 All-in-One series-kontrolpanelets funktioner for at få

oplysninger om knapperne på kontrolpanelet.

6 Kontrolpanelgreb: Tryk på dette greb for at dreje kontrolpanelet op og ned.

7 Papirlængdestyr til den primære bakke

8 Papirbreddestyr til fotobakken

9 Papirlængdestyr til fotobakken

10 Inputbakker: HP All-in-One har to bakker til papir og andre medietyper. Den

primære bakke er placeret i bunden af inputbakken og fotobakken er placeret

ovenpå.

11 USB-port på forsiden: Udskrivning af fotos direkte fra kamera eller lagerenhed.

12 Hukommelseskortholdere: Udskrivning af fotos direkte fra et hukommelseskort.

13 Fotolampe: Viser, at der er adgang til hukommelseskort eller lagerenhed.

14 Glas: Anbring et dokument på glasset for at scanne eller kopiere.

15 Dias- og negativfilmlampe: Denne lampe gør det muligt at scanne transparente

objekter, f.eks. dias eller negativer.

16 Dias- og negativfilmholder: Læg 35 mm dias eller negativer i denne holder for

at scanne dem.

17 Låg

Nr. Beskrivelse

18 Netledning til dias- og negativfilmlampen: Denne ledning leverer strøm til

lampen, som bruges til scanning af transparente objekter, f.eks. dias og negativer.

19 Ethernet-port og Ethernet-indikatorlamper: Sluttes til et kabelforbundet

netværk.

20 Bageste USB-port

6 HP Photosmart 3200 All-in-One series


(fortsat)

Nr. Beskrivelse

21 Lås til bageste oprydningsdæksel

22 Bageste oprydningsdæksel

23 Netstik

Oversigt over kontrolpanelet

I dette afsnit beskrives funktionerne i kontrolpanelets knapper, lamper og tastatur

samt ikonerne i farvedisplayet og pauseskærmen.

HP Photosmart 3200 All-in-One series-kontrolpanelets funktioner

Etiket Navn og beskrivelse

1 Til: Tænder eller slukker HP All-in-One. Når HP All-in-One er slukket, er der stadig

minimal strømforsyning til enheden.

2 Film: Viser eller skjuler menuen Film, hvor der vælges indstillinger. Du kan

scanne dias og negativer vha. dias- og negativholderen og dias- og negativlampen

i låget på HP All-in-One.

3 Foto: Viser eller skjuler menuen Foto, hvor der vælges indstillinger. Vælger

fotofunktionen. Når knappen lyser, er fotofunktionen valgt. Brug denne knap til at

vælge indstillinger for fotoudskrivning, redigering af fotos og overførsel af fotos til

en computer.

4 HP Instant Share: Sender eller modtager billeder direkte fra en netværkstilsluttet

HP All-in-One. Hvis din HP All-in-One er USB-tilsluttet, kan du sende billeder vha.

programmet HP Instant Share på computeren.

5 Foto-indeks: Du kan udskrive et foto-indeks, hvis der sidder et hukommelseskort

eller en lagerenhed i HP All-in-One. Et foto-indeks viser miniaturer af alle fotos på

hukommelseskortet eller lagerenheden. Du kan vælge fotos i foto-indekset og

udskrive disse ved at scanne foto-indekset.

6 Farvedisplay: Viser menuer, fotos, meddelelser og videoer.

Brugervejledning 7

Oversigt


Oversigt

Kapitel 1

(fortsat)

Etiket Navn og beskrivelse

7 Tastatur: Bruges til at indtaste tal, værdier eller tekst og til at navigere gennem

menuer.

8 Tilbage, Afspil/Pause, Hurtigt frem: Afspiller videoer og navigerer gennem

videobilleder.

9 Zoom ind, Zoom ud: Forstørrer eller formindsker fotoet på farvedisplayet, som

skal beskæres. Billedet viser omtrent, hvordan det udskrevne billede kommer til at

se ud.

10 Roter: Roterer det viste foto 90 grader i farvedisplayet. Efterfølgende tryk

fortsætter med at rotere billedet 90 grader.

11 Vælg foto: Vælger en række fotos eller alle fotos.

12 Start, Farve: Starter farvekopiering, en fotoudskrivning eller et scanningsjob.

13 Start, Sort: Starter en sort/hvid-kopiering, en fotoudskrivning eller et scanningsjob.

14 Annuller: Stopper et job, afslutter en menu eller en dialogboks med indstillinger.

15 Pil op: Navigerer op gennem menupunkterne, flytter visningsområdet op i

zoomtilstand eller navigerer på det visuelle tastatur.

Pil ned: Navigerer ned gennem menupunkterne, flytter visningsområdet ned i

zoomtilstand eller navigerer på det visuelle tastatur.

Højre pil: Øger værdierne, flytter visningsområdet til højre i zoomtilstand,

navigerer på det visuelle tastatur eller går frem, når der vises fotos på

farvedisplayet.

Venstre pil: Reducerer værdier, flytter visningsområdet til venstre i zoomtilstand,

navigerer på det visuelle tastatur, går tilbage, når der vises fotos på farvedisplayet,

eller forlader menuer.

16 OK: Vælger en menu, et billede, en indstilling eller en værdi på farvedisplayet.

17 Fejlindikator: Viser, at der er opstået et problem. Der er flere oplysninger på

farvedisplayet.

18 Scan: Viser eller skjuler menuen Scan til eller menuen Scan (afhængigt af, om

HP All-in-One er sluttet til en computer via et USB-kabel eller via et netværk), hvor

der kan vælges indstillinger. Vælger scanningsfunktionen. Når knappen lyser, er

scanningsfunktionen valgt.

19 Kopier: Viser eller skjuler menuen Kopier, hvor der vælges indstillinger. Vælger

kopifunktionen. Kopifunktionen er valgt, når knappen lyser. Knappen lyser som

standard.

20 Hjælp: Viser en oversigt over specifikke emner i Hjælp. Det emne, du vælger,

vises i et hjælpvindue på computerens skærm.

21 Fotobakkelampe: Viser, at der anvendes papir fra fotobakken.

8 HP Photosmart 3200 All-in-One series


(fortsat)

Etiket Navn og beskrivelse

22 Fotobakke: Vælger fotobakken til et specifikt fotoudskriftsjob eller kopijob fra

kontrolpanelet.

23 Opsætning: Giver adgang til menusystemet med indstillinger for enheden,

rapporter og vedligeholdelse.

Ikoner på farvedisplayet

Følgende ikoner vises nederst på farvedisplayet for at give vigtige oplysninger om

HP All-in-One.

Ikon Formål

Viser, at blækpatronen er næsten tom. Ikonets farve svarer til

blækpatronens farve, og ikonets blækniveu svarer til blækpatronens

blækniveau.

Viser, at der er isat en ukendt blækpatron. Dette ikon vises muligvis,

hvis blækpatronen indeholder ikke-HP-blæk.

Viser, at du kan få vist det andet sæt ikoner på grafikdisplayet.

Viser, at et der er en kabelforbundet netværksforbindelse.

Hvis ikonet er gråt i stedet for blåt, betyder det, at enheden kan køre

på netværk, men at der ikke findes nogen kabelforbundet

netværksforbindelse.

Viser, at en HP Instant Share-meddelelse er modtaget.

Hvis HP Instant Share-ikonet ikke vises, er der ingen nye e-mail,

eller HP Instant Share er ikke konfigureret. Der er flere oplysninger

om opsætning af HP Instant Share under Modtagelse af billeder fra

andre.

Hvis ikonet HP Instant Share er nedtonet i stedet for blåt, er

funktionen Automatisk kontrol deaktiveret. Se online HP Image

Zone Hjælp for at få yderligere oplysninger om automatisk kontrol.

Viser, at der er installeret en Bluetooth-adapter, og der er

forbindelse. (En særskilt Bluetooth-adapter er nødvendig).

Der er flere oplysninger om opsætning af Bluetooth under

Oplysninger om tilslutning.

Brugervejledning 9

Oversigt


Oversigt

Kapitel 1

Farvedisplayet i dvaletilstand

Farvedisplayet blænder ned efter to minutter uden aktivitet for at forlænge levetiden.

Efter 60 minutter uden aktivitet skifter farvedisplayet til standby, og skærmen slukker

helt. Displayet tændes igen, når du trykker på en af knapperne på kontrolpanelet,

løfter låget, isætter et hukommelseskort, får adgang til HP All-in-One fra en tilsluttet

computer eller slutter en lagerenhed eller et kamera til USB-porten på forsiden.

Menuoversigt

Følgende afsnit giver et hurtigt overblik over de øverste menuer, der vises på

farvedisplayet på HP All-in-One.

Menuen Foto

Følgende indstillinger i menuen Foto er tilgængelige, når du trykker på knappen Foto

på kontrolpanelet.

1.Guiden Nem udskrivning

2.Udskriftsindstillinger

3.Særlige funktioner

4.Rediger

5.Overfør til computer

6.HP Instant Share

7.Diasshow

8.Vælg som baggrund

Menuen Film

Følgende indstillinger i menuen Film er tilgængelige, når du trykker på knappen Film

på kontrolpanelet.

1.Scan til computer

2.Scan til

hukommelsesenhed

3.Vis og udskriv

4.Originaltype

5.Vis, hvordan negativer

skal bruges

6.Vis, hvordan dias skal

bruges

Menuen Foto-indeks

Følgende indstillinger i menuen Foto-indeks er tilgængelige, når du trykker på

knappen Indeksprint på kontrolpanelet. Med et foto-indeks kan du få vist en oversigt

10 HP Photosmart 3200 All-in-One series


over fotos, du har på et hukommelseskort eller på en lagerenhed, og udskrive

udvalgte fotos fra et hukommelseskort eller en lagerenhed.

1.Udskriv foto-indeks

2.Scan foto-indeks

Menuen Kopier

Følgende indstillinger i menuen Kopier er tilgængelige, når du trykker på knappen

Kopier på kontrolpanelet.

1.Antal kopier

2.Vis kopi

3.Formindsk/Forstør

4.Beskær

5.Bakkevalg

6.Papirstørrelse

7.Papirtype

8.Kopikvalitet

9.Lysere/Mørkere

0.Forbedringer

.Angiv nye standarder

Menuen Scan til

Følgende indstillinger i menuen Scan til er tilgængelige, når du trykker på knappen

Scan på kontrolpanelet. Denne menu vises kun, når du trykker på knappen Scan,

hvis din HP All-in-One er sluttet til computeren via et USB-kabel. Menuens

tilgængelige indstillinger varierer afhængigt af de programmer, der er installeret på

computeren.

Bemærk! Hvis din HP All-in-One er tilsluttet et netværk, vises menuen Scan,

når du trykker på knappen Scan. Der er flere oplysninger under Menuen Scan.

1.HP Image Zone

2.Microsoft PowerPoint

3.HP Instant Share

4.Hukommelsesenhed

Menuen Scan

Følgende indstillinger i menuen Scan er tilgængelige, når du trykker på knappen

Scan på kontrolpanelet. Denne menu vises kun, når du trykker på knappen Scan,

hvis din HP All-in-One er tilsluttet et netværk. I menuen Scan kan du vælge en

tilsluttet computer, inden der vises andre scanningsindstillinger.

Brugervejledning 11

Oversigt


Oversigt

Kapitel 1

Bemærk! Hvis din HP All-in-One er tilsluttet en computer via et USB-kabel,

vises menuen Scan til, når du trykker på knappen Scan. Der er flere

oplysninger under Menuen Scan til.

1.Vælg computer

2.HP Instant Share

3.Hukommelsesenhed

Menuen HP Instant Share

Denne menu kan kun anvendes, hvis HP All-in-One er tilsluttet et netværk. Hvis

HP All-in-One er sluttet til din computer via et USB-kabel, kan du få adgang til

HP Instant Share via computeren.

1.Send

2.Modtag

3.Indstillinger for HP Instant

Share

4.Tilføj ny destination

Menuen Opsætning

Følgende indstillinger i menuen Opsætning er tilgængelige, når du trykker på

knappen Opsætning på kontrolpanelet.

1.Udskriv rapport

2.Værktøjer

3.Foretrukne

4.Netværk

5.HP Instant Share

5.Bluetooth

Bemærk! Indstillingen Bluetooth er kun tilgængelig i denne menu, hvis der er

en HP Bluetooth-adapter i USB-porten på forsiden.

Menuen Vælg funktion

Følgende indstillinger i menuen Vælg funktion er tilgængelige, når du trykker på

knappen Fotobakke på kontrolpanelet.

1.Kopier

Bemærk! Hvis du bruger knappen Fotobakke i menuen Foto eller menuen

Kopier, vises disse indstillinger ikke. Disse indstillinger vises kun, når du

starter fra et udgangsskærmbillede.

12 HP Photosmart 3200 All-in-One series


(fortsat)

2.Foto

Menuen Hjælp

Følgende indstillinger i menuen Hjælp er tilgængelige, når du trykker på knappen

Hjælp på kontrolpanelet. Vælg specifikke emner i Hjælp for at få dem vist på

computerens skærm.

1.Sådan gøres det

2.Fejlmeddelelser

3.Blækpatroner

4.Ilægning af originaler og

ilægning af papir

5.Generel fejlfinding

6.Fejlfinding af netværk

7.Brug af scanningsfunktionerne

8.Scanning af dias og negativfilm

9.Sådan får du support

0.Oversigt over ikoner

Indtastning af tekst ved hjælp af det visuelle tastatur

Du kan indtaste tekst eller symboler ved hjælp af det visuelle tastatur, der automatisk

vises på farvedisplayet, når du vil indtaste tekst.

Sådan indtastes tekst ved hjælp af det visuelle tastatur

1. Hvis du vil vælge et bogstav, tal eller symbol på det visuelle tastatur, skal du

trykke på , , og for at fremhæve det ønskede valg.

Sådan indtastes små bogstaver, store bogstaver, tal og symboler

– Hvis du vil indtaste små bogstaver, skal du vælge knappen abc på det

visuelle tastatur og trykke på OK.

– Hvis du vil indtaste store bogstaver, skal du vælge knappen ABC på det

visuelle tastatur og trykke på OK.

– Hvis du vil indtaste tal og symboler, skal du vælge knappen 123 på det

visuelle tastatur og trykke på OK.

Sådan tilføjes et mellemrum

Hvis du vil lave et mellemrum, skal du trykke på på det visuelle tastatur og

trykke på OK.

Bemærk! Du skal bruge på det visuelle tastatur for at lave et

mellemrum. Du kan ikke lave et mellemrum ved hjælp af piletasterne på

kontrolpanelet.

Brugervejledning 13

Oversigt


Oversigt

Kapitel 1

2. Når du har fremhævet det ønskede bogstav, tal eller symbol skal du trykke på OK

på kontrolpanelet for at vælge det.

Valget vises på farvedisplayet.

Tip! Hvis du vil slette et bogstav, tal eller symbol, skal du vælge Ryd på

det visuelle tastatur og trykke på OK.

3. Når du er færdig med at indtaste tekst, tal eller symboler, skal du vælge Udført

på det visuelle tastatur og trykke på OK.

Brug af programmet HP Image Zone

Du kan bruge programmet HP Image Zone til at få adgang til mange af de funktioner,

der ikke er tilgængelige fra kontrolpanelet.

Programmet HP Image Zone installeres på computeren under opsætningen af

HP All-in-One. Se installationsvejledningen, der fulgte med enheden, for at få

yderligere oplysninger.

Bemærk! Hvis du valgte minimuminstallationen af programmet HP Image

Zone, installeres programmet HP Image Zone Express i stedet for det

komplette program. HP Image Zone Express indeholder et grundlæggende

sæt funktioner til redigering af fotos i stedet for standardsættet, som findes i

den komplette installation af HP Image Zone.

Programmet HP Image Zone Express tillader ikke registrering af en

netværkstilsluttet HP All-in-One vha. HP Instant Share. Du kan alligevel få

adgang til HP Instant Share fra HP Image Zone Express på computeren, men

du kan kun bruge HP Instant Share-funktionerne fra kontrolpanelet, hvis du

installerer den fulde version af HP Image Zone.

Enhver henvisning til programmet HP Image Zone i denne vejledning og i

online HP Image Zone Hjælp henviser til begge versioner af HP Image Zone,

med mindre andet er angivet.

Du kan hurtigt og nemt udvide funktionaliteten af HP All-in-One ved hjælp af

programmet HP Image Zone. Se efter bokse som denne i brugervejledningen, hvor

du kan få emnespecifikke tip og nyttige oplysninger til dine projekter.

Adgangen til programmet HP Image Zone afhænger af operativsystemet (OS). Hvis

du f.eks. har en Windows-computer, er indgangspunktet for programmet HP Image

Zone HP Solution Center. Hvis du har en Mac, er vinduet HP Image Zone

indgangspunkt for programmet HP Image Zone. Indgangspunktet fungerer i begge

tilfælde som startsted for programmet HP Image Zone og de tilknyttede tjenester.

14 HP Photosmart 3200 All-in-One series


Sådan åbnes programmet HP Image Zone på en Windows-pc

1. Gør ét af følgende:

– Dobbeltklik på ikonet HP Solution Center på skrivebordet i Windows.

– Klik på ikonet HP Digital Imaging Monitor i systembakken yderst til højre på

proceslinjen i Windows.

– Klik på Start på proceslinjen, peg på Programmer eller Alle programmer,

vælg HP, og klik derefter på HP Solution Center.

2. Vælg fanen HP All-in-One, hvis der er installeret mere end én HP-enhed.

Bemærk! På en Windows-pc varierer de tilgængelige funktioner i

HP Solution Center afhængigt af den installerede enhed. HP Solution

Center er indstillet til at vise de ikoner, der er knyttet til den valgte enhed. Hvis

den valgte enhed ikke har en bestemt funktion, vises ikonet for den

pågældende funktion ikke i HP Solution Center.

Tip! Hvis HP Solution Center på din computer ikke indeholder nogen ikoner,

kan der være sket en fejl under installationen af softwaren. For at afhjælpe

dette skal du via Kontrolpanel i Windows fjerne programmet HP Image Zone

og derefter installere det igen. Se installationsvejledningen, der fulgte med

HP All-in-One for at få yderligere oplysninger.

Sådan får du adgang til HP Image Zone på en Mac

➔ Klik på ikonet HP Image Zone i dokken, og vælg en enhed.

Vinduet HP Image Zone vises.

Bemærk! På en Mac varierer funktionerne, der er tilgængelige i

programmet HP Image Zone, afhængigt af den valgte enhed.

Tip! Du kan få adgang til genvejene i menuen Dock ved at klikke på og

holde museknappen over ikonet HP Image Zone i dokken, når

programmet HP Image Zone er åbent.

Brugervejledning 15

Oversigt


Oversigt

Kapitel 1

16 HP Photosmart 3200 All-in-One series


2

Her finder du yderligere

oplysninger

Du kan få adgang til forskellige ressourcer med oplysninger om opsætning og brug af

HP All-in-One i den trykte dokumentation og på skærmen.

Kilder med oplysninger

Installationsvejledning

Installationsvejledningen indeholder oplysninger om installation af

HP All-in-One og softwaren. Følg procedurerne i

installationsvejledningen i rækkefølge.

Bemærk! Du skal muligvis foretage yderligere installation eller

vælge andre indstillinger, som er beskrevet i brugervejledningen,

for at udnytte alle funktionerne på HP All-in-One. Du kan finde

yderligere oplysninger under Afslutning af installationen af

HP All-in-One og Tilslutning til et netværk.

Se Fejlfinding i sidste afsnit af installationsvejledningen eller

Oplysninger om fejlfinding i denne brugervejledning, hvis du får

problemer under installationen.

Brugervejledning

Denne brugervejledning indeholder oplysninger om at bruge

HP All-in-One, herunder tip til fejlfinding og trinvise vejledninger.

Den indeholder yderligere opsætningsvejledninger, som et

supplement til vejledningen i installationsvejledningen.

HP Image Zone Tour (Windows)

Med HP Image Zone Tour får du en morsom, interaktiv

gennemgang af den software, der fulgte med HP All-in-One. Den

indeholder oplysninger om, hvordan du bruger programmet

HP Image Zone til at redigere, arrangere og udskrive dine fotos.

HP Image Zone Hjælp

HP Image Zone Hjælp indeholder detaljerede vejledninger i

funktionerne på HP All-in-One, som ikke findes i denne

brugervejledning, herunder funktioner, som kun er tilgængelige, hvis

du bruger programmet HP Image Zone.

Brugervejledning 17

Her finder du yderligere

oplysninger


Her finder du yderligere

oplysninger

Kapitel 2

(fortsat)

Windows

● Emnet Få trinvise instruktioner indeholder oplysninger om,

hvordan du bruger programmet HP Image Zone med HPenheder.

● Emnet til gennemgang af funktionerne indeholder flere

oplysninger om praktiske og kreative ting, du kan bruge

programmet HP Image Zone og HP-enheden til.

● Se emnet Fejlfinding og support, hvis du har brug for

yderligere assistance eller vil se, om HP har udsendt

softwareopdateringer.

Mac

● Emnet til Sådan gøres det indeholder flere oplysninger om

praktiske og kreative ting, du kan bruge programmet HP Image

Zone og HP-enheden til.

● Emnet Kom godt i gang indeholder oplysninger om at

importere, ændre og dele billeder.

● Emnet Brug af Hjælp indeholder flere oplysninger om at finde

oplysninger i online Hjælp.

Der er flere oplysninger under Brug af online Hjælp.

Hjælp på skærmen via enheden

Du kan få online Hjælp på enheden. Den indeholder yderligere

oplysninger om emner, du kan vælge.

Sådan får du adgang til online Hjælp fra kontrolpanelet.

1. Tryk på knappen Hjælp, som vises på kontrolpanelet med et

spørgsmålstegn (?).

2. Brug piletasterne til at markere det ønskede emne i Hjælp, og

tryk derefter på OK. Emnet i Hjælp vises på computerens

skærm.

Vigtigt

Filen Vigtigt indeholder de seneste oplysninger, som muligvis ikke

findes i andre publikationer.

Installer softwaren for at få adgang til filen Vigtigt.

www.hp.com/support Hvis du har adgang til internettet, kan du få hjælp og support på

HP's websted. Dette websted tilbyder teknisk support, drivere,

tilbehør/ekstraudstyr og oplysninger om bestilling.

Brug af online Hjælp

Denne brugervejledning indeholder kun eksempler på de funktioner, du har til

rådighed, så du kan komme i gang med din HP All-in-One. Gennemgå online

HP Image Zone Hjælp, der fulgte med HP All-in-One-softwaren for at få oplysninger

om alle de funktioner, som HP All-in-One understøtter.

18 HP Photosmart 3200 All-in-One series


Bemærk! Online Hjælp indeholder også emner til fejlfinding, som kan hjælpe

dig med at løse de problemer, du kan komme ud for med HP All-in-One.

Måden, du får adgang til online Hjælp på, varierer en smule afhængigt af, om du får

vist Hjælp på en Windows-pc eller en Mac. Vejledning i at bruge de to systemer med

Hjælp findes i de følgende afsnit.

Brug af Hjælp på en Windows-pc

I dette afsnit forklares det, hvordan du får adgang til online Hjælp på en Windows-pc.

Det fortæller, hvordan du navigerer, søger og indekserer funktionerne i Hjælp, så du

kan finde de oplysninger, du har brug for.

Sådan får du adgang til HP Image Zone Hjælp på en Windows-pc

1. Klik på fanen for HP All-in-One i HP Solution Center.

Se Brug af programmet HP Image Zone for at få yderligere oplysninger om

adgang til HP Solution Center.

2. Klik på Onlinevejledning eller Fejlfinding i området Support af enheden.

– Der vises en pop-up-menu, hvis du klikker på Onscreen Guide. Du kan

vælge at åbne velkomstsiden til hele systemet med Hjælp eller at gå til den

specifikke Hjælp til din HP All-in-One.

– Hvis du klikker på Fejlfinding, åbnes siden Fejlfinding og support.

Diagrammet i det følgende viser, hvordan du finder rundt i Hjælp.

1 Fanerne Indhold, Indeks og Søg

2 Visningsområde

3 Værktøjslinjen Hjælp

Fanerne Indhold, Indeks og Søg

Du kan finde alle emnerne i HP Image Zone Hjælp under fanerne Indhold, Indeks

og Søg.

● Indhold

Brugervejledning 19

Her finder du yderligere

oplysninger


Her finder du yderligere

oplysninger

Kapitel 2

Fanen Indhold indeholder en liste med emnerne i Hjælp svarende til

indholdsfortegnelsen i en bog. Med den kan du finde alle de oplysninger, der

findes om en funktion, f.eks. udskrivning af fotos.

– Oplysninger om opgaver og funktioner, der er tilgængelige via kontrolpanelet

HP All-in-One, finder du ved at åbne 3100, 3200, 3300 series Help i

bunden af listen.

– Fejlfindingsoplysningerne til HP All-in-One, finder du ved at åbne bogen

Fejlfinding og support og derefter åbne bogen 3100, 3200, 3300 series

Troubleshooting.

– De andre bøger, der er angivet under fanen Indhold indeholder oplysninger

om at bruge programmet HP Image Zone og gennemføre opgaverne på

HP All-in-One.

Afsnit, der indeholder underemner, er markeret

med et bogikon på listen. Klik på symbolet + ved

siden af bogikonet for at få vist en oversigt over

underemnerne i en bog. (Symbolet + skifter til et

-, når afsnittet er åbent). Klik på navnet på

bogen eller emnet under fanen Indhold for at få

vist oplysninger om et emne. Det valgte emne

vises i visningsområdet i højre side.

● Indeks

Fanen Indeks indeholder en alfabetisk oversigt over poster i indekset, der er

relevante for emnerne i HP Image Zone Hjælp.

Du kan bruge rullepanelet i højre side af listen til

at rulle igennem emnerne, eller du kan begynde

at skrive nøgleord i tekstboksen over listen.

Mens du skriver, flyttes der automatisk til de

poster i indekset, der begynder med de

bogstaver, du skriver.

Når der vises en indekspost, der ser ud til at relatere til de oplysninger, du søger,

kan du dobbeltklikke på den.

– Hvis der kun er tilknyttet et emne i Hjælp til den pågældende indekspost,

vises dette emne i visningsområdet til højre.

– Dialogboksen Fundne emner vises, hvis der findes mange emner.

Dobbeltklik på et vilkårligt emne i dialogboksen for at få det vist i

visningsområdet.

● Søg

Med fanen Søg kan du søge efter bestemte ord, f.eks. "udskriv uden ramme" i

hele systemet med Hjælp.

Tip! Hvis nogle af de ord, du skriver, er almindelige, f.eks. "udskriv" i

eksemplet "udskriv uden ramme", kan du sætte spørgsmålstegn omkring

ordkombinationen, du søger efter. Derved begrænser du søgningen, så

resultaterne bliver mere relevante for de oplysninger, du søger. I stedet for

20 HP Photosmart 3200 All-in-One series


at vise alle emner, der indeholder ordene "uden", "ramme" eller "udskriv",

vises kun emner, der indeholder sætningen "udskriv uden ramme".

Klik på listen med emner for at få vist alle

emner i Hjælp, der indeholder de ord eller

sætninger, du indtastede. Resultaterne vises i

en en tabel med tre kolonner. Hver række

indeholder emnets titel, placering i Hjælp, hvor

emnet findes, samt den rang, emnet har fået

tildelt på basis af dets relevans i forhold til

søgekriteriet.

Som standard sorteres resultaterne efter rang, så emner, hvor søgekriteriet

forekommer hyppigst placeres øverst på listen. Du kan også sortere resultaterne

efter emnets titel eller placering ved at klikke på tabeloverskriften for den

pågældende kolonne. Dobbeltklik på den ønskede række i resultattabellen for at

få vist indholdet af det pågældende emne. Det valgte emne vises i

visningsområdet i højre side.

Visningsområde

Visningsområdet i højre side af vinduet Hjælp viser de emner i Hjælp, du kan vælge

med en af fanerne til venstre. Emnerne i Hjælp indeholder beskrivende tekst, trinvise

vejledninger og eventuelt illustrationer.

● Emnerne indeholder ofte hyperlinks til andre emner i Hjælp, hvor du finder

yderligere oplysninger. Nogle gange åbner et hyperlink det nye emne i

visningsområdet. Andre gange er der mere end ét relevant emne. I det tilfælde

vises dialogboksen Fundne emner. Dobbeltklik på et vilkårligt emne i

dialogboksen for at få det vist i visningsområdet.

● Visse emner indeholder detaljerede vejledninger eller yderligere oplysninger, som

ikke vises umiddelbart på siden. Kig efter ordene Vis alle eller Skjul alle øverst til

højre på siden. Hvis de vises, betyder det, at der er yderligere oplysninger skjult

på siden. De skjulte oplysninger er angivet med mørkeblå tekst med en pil. Du

kan få de skjulte oplysninger vist ved at klikke på den mørkeblå tekst.

● Visse emner indeholder animerede videoer, der viser, hvordan en bestemt

funktion kan bruges. These animations are identified by a video camera icon,

followed by the words "Show me how". Animationen vises i et nyt vindue, når du

klikker på linkteksten "Vis hvordan".

Værktøjslinjen Hjælp

Værktøjslinjen Hjælp, som vises nedenfor, indeholder knapper, som du kan bruge til

at flytte rundt i emnerne i Hjælp. Du kan gå tilbage eller frem gennem emnerne, du

allerede har set, eller du kan klikke på knappen Hjem for at vende tilbage til siden

med indholdet af Hjælp til HP Image Zone.

Brugervejledning 21

Her finder du yderligere

oplysninger


Her finder du yderligere

oplysninger

Kapitel 2

1 Vis/Skjul

2 Tilbage

3 Frem

4 Hjem

5 Udskriv

6 Optioner

Værktøjslinjen Hjælp indeholder også knapper til at ændre den måde, som online

Hjælp vises på computerens skærm på. Hvis du f.eks. har brug for mere plads til at få

vist emnerne i Hjælp i visningsområdet til højre, kan du skjule fanerne Indhold,

Indeks og Søg ved at klikke på knappen Skjul.

Endelig kan du med knappen Udskriv udskrive den side, der aktuelt vises på

computerens skærm. Hvis fanen Indhold vises i venstre side, når du klikker på

Udskriv, vises dialogboksen Udskriv emner. Du kan vælge kun at udskrive det

emne, der aktuelt vises i visningsområdet, eller du kan udskrive det aktuelle emne

plus de underemner, der er knyttet til det. Denne funktion er ikke tilgængelig, hvis

fanen Indeks eller Søg vises i højre side af vinduet Hjælp.

Brug af Hjælp på en Mac

I dette afsnit forklares det, hvordan du får adgang til online Hjælp på en Mac. Det

forklarer, hvordan du navigerer og søger i systemet med Hjælp, så du finder de

oplysninger, du har brug for.

Sådan får du adgang til HP Image Zone Hjælp på en Mac

➔ Vælg HP Image Zone Hjælp i menuen Hjælp i HP Image Zone.

Se programmet HP Image Zone for at få oplysninger om adgang til Brug af

programmet HP Image Zone.

Vinduet HP Image Zone Hjælp vises. Diagrammet i det følgende viser, hvordan

du finder rundt i Hjælp.

22 HP Photosmart 3200 All-in-One series


1 Navigeringsruder

2 Visningsområde

3 Værktøjslinjen Hjælp

Navigeringsruder

HP Image Zone Hjælp åbner Hjælp. Den er opdelt i tre ruder. I den venstre og

midterste rude kan du bevæge dig gennem emnerne i Hjælp. (Den højre rude

indeholder visningsområdet, der er beskrevet senere i dette afsnit).

● Den venstre rude indeholder en liste med alle afsnit i Hjælp.

– Klik på 3100, 3200, 3300 series Help for at få oplysninger om opgaver og

funktioner, der er tilgængelige fra kontrolpanelet på HP All-in-One.

– Klik på 3100, 3200, 3300 series Troubleshooting for at få oplysninger om

fejlfinding af HP All-in-One.

– De øvrige afsnit på listen indeholder oplysninger om at bruge programmet

HP Image Zone til at løse opgaver på HP All-in-One.

● Den midterste rude indeholder en liste med emnerne i det afsnit, der er valgt i

venstre rude, svarende til indholdsfortegnelsen i en bog. Her kan du finde alle de

oplysninger, der findes om en funktion, f.eks. udskrivning af fotos.

Visningsområde

Visningsområdet i højre rude viser emnet i Hjælp, du valgte i den midterste rude.

Emnerne i Hjælp indeholder beskrivende tekst, trinvise vejledninger og eventuelt

illustrationer.

● Mange emner i HP Image Zone Hjælp indeholder oplysninger om, hvordan en

funktion anvendes fra kontrolpanelet på HP All-in-One og fra programmet

HP Image Zone på Mac'en. Brug rullepanelerne i højre side af visningsområdet

Brugervejledning 23

Her finder du yderligere

oplysninger


Her finder du yderligere

oplysninger

Kapitel 2

til at få vist alt indhold i et bestemt emne. Nogle gange vises vigtige oplysninger

kun i vinduet, hvis der rulles.

● Emnerne indeholder ofte hyperlinks eller henvisninger til andre emner i Hjælp,

hvor du finder yderligere oplysninger.

– Hvis det relaterede emne vises i samme afsnit i Hjælp, åbnes det automatisk

i visningsområdet.

– Hvis det relaterede emne vises i et andet afsnit i Hjælp, indeholder det

aktuelle emne en henvisning, der fortæller, hvilket afsnit du skal vælge i

venstre navigeringsrude. Du kan enten finde det relaterede emne vha.

navigeringsruden eller ved at søge efter emnet som beskrevet i næste afsnit.

● Visse emner indeholder animerede videoer, der viser, hvordan en bestemt

funktion kan bruges. Disse animationer vises med videokameraikonet efterfulgt af

ordene "Vis hvordan". Animationen vises i et nyt vindue, når du klikker på

videokameraikonet.

Værktøjslinjen Hjælp

Værktøjslinjen Hjælp, som vises nedenfor, indeholder knapper, som du kan bruge til

at flytte rundt i emnerne i Hjælp. Du kan gå tilbage gennem emner, du allerede har

fået vist, eller klikke på knappen Help Center for at få adgang til Hjælp til andre

programmer på Mac'en.

1 Tilbage

2 Help Center

3 Søgeområde

Værktøjslinjen Hjælp indeholder en tekstboks, hvor du kan søge efter bestemte ord,

f.eks. "udskriv uden ramme" i hele systemet med Hjælp.

Tryk på ENTER på tastaturet, når du har indtastet dit søgekriterie, for at få vist en

oversigt over emner, der indeholder de ord eller den sætning, du skrev. Resultaterne

vises i en tabel med tre kolonner. Hver række indeholder titlen på emnet, relevans

(tildelt på basis af dets relevans i forhold til søgekriteriet) samt placeringen i Hjælp,

hvor emnet findes.

Som standard sorteres resultaterne efter relevans, så de emner, der bedst opfylder

søgekriteriet, vises øverst på listen. Du kan også sortere resultaterne efter emne eller

placering ved at klikke på tabeloverskriften for den pågældende kolonne. Dobbeltklik

på den ønskede række i resultattabellen for at få vist indholdet af det pågældende

emne. Det valgte emne vises.

24 HP Photosmart 3200 All-in-One series


3

Afslutning af installationen af

HP All-in-One

Gennemgå dette kapitel for at få assistance til installationen af HP All-in-One, når du

har gennemført trinnene i installationsvejledningen. Dette afsnit indeholder vigtige

oplysninger med relation til installationen af enheden, herunder oplysninger om, hvilke

indstillinger der er at foretrække.

● Rediger indstillinger for enheden, f.eks. sprog og land/område samt dato og

klokkeslæt. Der er flere oplysninger under Opsætning af præferencer.

● Undersøg forbindelsesindstillingerne til HP All-in-One, herunder til USB-netværk,

kabelforbundne netværk, Bluetooth og printerdeling. Der er flere oplysninger

under Oplysninger om tilslutning.

● Afslutning af installationen af det kabelforbundne netværk. Der er flere

oplysninger under Tilslutning til et netværk.

Foruden installationsvejledningen i denne brugervejledning, kan du installere

HP Instant Share på din netværkstilsluttede HP All-in-One, så du nemt kan dele

billeder med familie og venner. Hvis du har installeret programmet HP Image Zone,

skal du trykke på knappen HP Instant Share på kontrolpanelet på den

netværkstilsluttede HP All-in-One for at starte opsætningsguiden på en tilsluttet

computer. Du kan få flere oplysninger om installation af HP Instant Share i afsnittet

3100, 3200, 3300 series Help i online HP Image Zone Hjælp.

Opsætning af præferencer

Indstil præferencerne som beskrevet i dette afsnit, inden du tager din HP All-in-One i

brug.

Denne brugervejledning indeholder kun eksempler på de præferencer, du har til

rådighed, så du kan komme i gang med din HP All-in-One. Gennemgå den online

HP Image Zone Hjælp, der fulgte med softwaren til HP All-in-One, for at få

oplysninger om alle de præferencer, du kan benytte til at styre din HP All-in-One.

Online HP Image Zone Hjælp giver f.eks. oplysninger om at ændre

standardinputbakken i forbindelse med PictBridge-udskrivning, om at vise eller skjule

tip på farvedisplayet samt andre præferencer. Se Brug af online Hjælp for at få

yderligere oplysninger om HP Image Zone Hjælp.

Angivelse af sprog og land/område

Indstillingen for sprog og land/område bestemmer, hvilket sprog HP All-in-One

anvender til at vise meddelelser på farvedisplayet. Du indstiller normalt sprog og land/

område, når du indstiller HP All-in-One første gang. Du kan dog altid ændre

indstillingen ved at gøre følgende:

1. Tryk på Opsætning.

2. Tryk på 6, og tryk derefter på 1.

Menuen Præferencer vises først, og derefter vælges Angiv sprog og land/

område.

Brugervejledning 25

Afslutning af installationen


Afslutning af installationen

Kapitel 3

Der vises en liste over forskellige sprog. Tryk på eller for at rulle gennem

listen med sprog.

3. Når dit sprog fremhæves, skal du trykke på OK.

4. Når du bliver bedt om det, skal du trykke på 1 for Ja eller 2 for Nej.

Landene/områderne for det valgte sprog vises. Tryk på eller for at rulle

gennem listen.

5. Når det ønskede land/område fremhæves, skal du trykke på OK.

6. Når du bliver bedt om det, skal du trykke på 1 for Ja eller 2 for Nej.

Indstilling af dato og klokkeslæt

Datoen og klokkeslættet angives fra fabrikken til lokal tid. Normalt opdaterer

computerens software datoen og klokkeslættet til din tidszone, når du tilslutter

computeren under installationen. Formatet for dato og klokkeslæt er baseret på de

aktuelle indstillinger for sprog og land.

Hvis klokkeslættet ændres på computeren, f.eks. ved overgang til sommertid,

opdateres klokkeslættet på HP All-in-One, så det svarer til det nye klokkeslæt på

computeren, næste gang HP All-in-One og computeren kommunikerer med hinanden.

Hvis du ikke sluttede HP All-in-One til en computere, eller hvis klokkeslættet af en

eller anden grund ikke opdateres, kan du opdatere datoen og klokkeslættet fra

kontrolpanelet.

Sådan angives dato og tid på kontrolpanelet

1. Tryk på Opsætning.

2. Tryk på 5, og tryk derefter på 4.

Herved vælges først menuen Værktøjer og derefter Dato og tid.

3. Angiv måned, dag og år ved at trykke på de relevante tal på tastaturet. Du skal

muligvis indtaste datoen i en anden rækkefølge afhængigt af landeindstillingen.

4. Angiv timer og minutter.

5. Tryk på 1 for AM eller 2 for PM, hvis du bliver bedt om det.

De nye indstillinger for dato og klokkeslæt vises på farvedisplayet.

Oplysninger om tilslutning

HP All-in-One er udstyret med en USB-port ved leveringen, så du kan slutte den

direkte til en computer vha. et USB-kabel. Du kan også slutte HP All-in-One til et

kabelforbundet netværk. Hvis du sætter en HP bt300 eller HP bt400 Bluetooth ®

Wireless Printer Adapter i den forreste USB-port, kan Bluetooth ® -enheder, f.eks.

PDA'er og telefoner med kamera, udskrive på din HP All-in-One.

Bemærk! I resten af dette kapitel kaldes HP bt300 eller HP bt400 series

Bluetooth ® Wireless Printer Adapter en HP Bluetooth ® -adapter.

26 HP Photosmart 3200 All-in-One series


Understøttede forbindelsestyper

Beskrivelse Det anbefalede

antal tilsluttede

computere for den

bedste ydeevne

USB-forbindelse En computer, der er

tilsluttet USB-porten

bag på HP All-in-One

via et USB-kabel.

Ethernet (kabel)forbindelse

HP bt300 eller HP

bt400 series

Bluetooth ® Wireless

Printer Adapter (HP

Bluetooth ® -adapter)

Op til fem computere

tilsluttet en

HP All-in-One via en

hub eller router.

En Bluetooth ® -enhed

eller -computer.

Printerdeling Op til fem computere.

Værtscomputeren

skal altid være tændt,

da de øvrige

computere ellers ikke

kan udskrive til

HP All-in-One.

Understøttede

softwarefunktioner

Alle funktioner

understøttes.

Alle funktioner

understøttes.

Udskrivning fra en

Bluetooth ® -enhed,

f.eks. en PDA eller

en telefon med

kamera, eller en

computer med

Bluetooth ® aktiveret.

Alle funktioner, der

findes på

værtscomputeren,

understøttes. Kun

udskrivning

understøttes fra

andre computere.

Installationsvejledning

Følg

installationsvejledningen

for at få

yderligere

oplysninger.

Følg

installationsvejledning

en og Tilslutning til et

netværk i denne

brugervejledning for

at få en detaljeret

vejledning.

Der er oplysninger

om udskrivning fra en

enhed, f.eks. en PDA

eller et kamera, i

online HP Image

Zone Hjælp.

Der er oplysninger

om at udskrive fra en

computer med

Bluetooth ® under

Tilslutning via

Bluetooth®.

Se

konfigurationsinstrukti

oner i Brug af

printerdeling

(Windows) eller Brug

af printerdeling (Mac).

Tilslutning via USB-kabel

Følg vejledningen i den trykte installationsvejledning for at tilslutte HP All-in-One via et

USB-kabel.

Kontroller, at HP All-in-One og computeren anvender samme USB-version, hvis

computeren ikke kan kommunikere med HP All-in-One. HP All-in-One er indstillet til at

bruge USB 2.0. Hvis computeren anvender USB 1.1, skal du derfor enten opdatere dit

Brugervejledning 27

Afslutning af installationen


Afslutning af installationen

Kapitel 3

operativsystem eller ændre hastigheden for USB-porten bag på HP All-in-One til Full

Speed (USB 1.1).

Bemærk! Hvis du har en Mac, skal du bruge en af de indbyggede USB-porte,

når du tilslutter HP All-in-One. Hvis du slutter HP All-in-One til et USB-kort, der

er installeret på en Mac, genkender HP-softwaren muligvis ikke HP All-in-One.

Sådan kontrollerer du USB-portens hastighed på computeren (Windows XP)

Bemærk! Windows-versioner før XP understøtter kun USB 1.1.

1. Klik på Start på proceslinjen i Windows, og klik derefter på Kontrolpanel.

2. Åbn System.

3. Klik på fanen Hardware og derefter på Enhedshåndtering.

4. Kontroller, om der er en udvidet USB-værtscontroller (Enhanced Host Controller)

på listen.

Hvis du har en "enhanced USB host controller", har du High Speed USB (USB

2.0). I modsat fald har du Full Speed USB (USB 1.1).

Sådan kontrollerer du USB-portens hastighed på computeren (Mac OS X)

1. Åbn System Profil i mappen Programmer:Funktioner.

2. Klik på USB til venstre.

Hvis Hastighed er Op til 12 MB pr. sek., har du Full Speed USB (1.1). En højere

hastighed viser, at du har High Speed USB (USB 2.0).

Sådan ændres bagportens hastighed til Full Speed (HP All-in-One)

1. Tryk på Opsætning.

Menuen Opsætning vises på farvedisplayet.

2. Tryk på , indtil Værktøjer er markeret, og tryk derefter på OK.

Menuen Værktøjer vises.

3. Tryk på 5, og tryk derefter på 2.

Derved vises menuen USB-hastighed med Full Speed (USB 1.1) valgt.

Tilslutning via Ethernet

Din HP All-in-One understøtter 10 Mbps og 100 Mbps Ethernet-netværksforbindelser.

Detaljerede oplysninger om, hvordan du slutter HP All-in-One til et Ethernet-netværk

(kabel), finder du i den trykte installationsvejledning, der fulgte med enheden. Du kan

også se Tilslutning til et netværk for at få flere oplysninger.

Tilslutning via Bluetooth ®

Med en Bluetooth ® -forbindelse kan du hurtigt og nemt udskrive billeder fra en

computer med Bluetooth ® uden brug af et kabel. Med en Bluetooth ® -forbindelse, kan

du imidlertid ikke bruge andre funktioner på computere, f.eks. scanning og HP Instant

Share.

Du skal slutte en HP Bluetooth ® -adapter til din HP All-in-One, før du udskriver. Se den

online HP Image Zone Hjælp, der fulgte med HP All-in-One, for at få yderligere

28 HP Photosmart 3200 All-in-One series


oplysninger. Se Brug af online Hjælp for at få yderligere oplysninger om at bruge

online HP Image Zone Hjælp.

Se næste afsnit, hvis du opretter forbindelse med en Windows-pc. Se Mac-brugere,

hvis du opretter forbindelse med en Mac.

Windows-brugere

Windows XP og enten Microsoft Bluetooth ® Protocol Stack eller Widcomm Bluetooth ®

Protocol Stack skal være installeret, for at der kan oprettes forbindelse til

HP All-in-One. Det er muligt at have både Microsoft Stack og Widcomm Stack på

computeren, men brug kun den ene til at oprette forbindelse til HP All-in-One.

● Microsoft stack: Computeren har Microsoft Bluetooth ® Protocol Stack, hvis

Windows XP med Service Pack 2 er installeret. Med Microsoft stack kan du

installere en ekstern Bluetooth ® -adapter automatisk. Du har ikke Microsoft Stack

på din computer, hvis Microsoft-stack'en ikke installeres automatisk, selvom din

Bluetooth ® -adapter understøtter det. Se den dokumentation, der fulgte med

Bluetooth ® -adapteren, for at se, om den understøtter Microsoft stack'en.

● Widcomm stack: Computeren har Widcomm-stack'en, hvis du har en HPcomputer

med indbygget Bluetooth ® , eller hvis du har installeret en HP

Bluetooth ® -adapter. Hvis du har en HP-computer og tilslutter en HP Bluetooth ® -

adapter, installeres Widcomm-stack'en automatisk.

Sådan installeres og udskrives der vha. Microsoft-stack'en (Windows)

1. Kontroller, at HP All-in-One-softwaren er installeret på computeren.

Bemærk! Formålet med at installere softwaren er at sikre, at

printerdriveren er tilgængelig for Bluetooth ® -forbindelsen. Hvis softwaren

allerede er installeret, behøver du derfor ikke installere den igen. Hvis du

ønsker både en USB- og en Bluetooth ® -forbindelse til din HP All-in-One,

skal du installere USB-forbindelsen først. Se den trykte

installationsvejledning for at få flere oplysninger. Hvis du imidlertid ønsker

en USB-forbindelse, skal du vælge at gå direkte til computeren på

skærmbilledet Forbindelsestype på computeren. Marker desuden

afkrydsningsfeltet ved siden af Hvis du ikke kan få forbindelse til

enheden nu... nederst på skærmen Tilslut enheden nu.

2. Slut en HP Bluetooth ® -adapter til USB-porten på forsiden af HP All-in-One.

3. Hvis du bruger en ekstern Bluetooth ® -adapter på din computer, skal du sikre dig,

at computeren er startet, før du slutter Bluetooth ® -adapteren til en USB-port på

computeren. Bluetooth ® -driverne blev installeret automatisk, hvis Windows XP

med Service Pack 2 er installeret. Vælg HCRP, hvis du bliver bedt om at vælge

en Bluetooth ® -profil.

Kontroller, at computeren er startet, hvis den har indbygget Bluetooth ® .

4. Klik på Start på proceslinjen i Windows, og klik derefter på Printere og

faxenheder.

5. Dobbeltklik på ikonet Tilføj printer.

6. Klik på Næste, og vælg derefter En Bluetooth-printer.

7. Følg vejledningen på skærmen for at afslutte installationen.

8. Udskriv som til enhver anden printer.

Brugervejledning 29

Afslutning af installationen


Afslutning af installationen

Kapitel 3

Sådan installeres og udskrives der vha. Widcomm-stack'en (Windows)

1. Kontroller, at HP All-in-One-softwaren er installeret på computeren.

Bemærk! Formålet med at installere softwaren er at sikre, at

printerdriveren er tilgængelig for Bluetooth ® -forbindelsen. Hvis softwaren

allerede er installeret, behøver du derfor ikke installere den igen. Hvis du

ønsker både en USB- og en Bluetooth ® -forbindelse til din HP All-in-One,

skal du installere USB-forbindelsen først. Se den trykte

installationsvejledning for at få flere oplysninger. Hvis du imidlertid ønsker

en USB-forbindelse, skal du vælge at gå direkte til computeren på

skærmbiledet Forbindelsestype på computeren. Marker desuden

afkrydsningsfeltet ved siden af Hvis du ikke kan få forbindelse til

enheden nu... nederst på skærmen Tilslut enheden nu.

2. Slut en HP HP Bluetooth ® -adapter til USB-porten på forsiden af HP All-in-One.

3. Klik på ikonet Mine Bluetooth-steder på skrivebordet eller på proceslinjen.

4. Klik på Vis enheder inden for rækkevidde.

5. Dobbeltklik på navnet på HP All-in-One, når de tilgængelige printere er fundet, for

at afslutte installationen.

6. Udskriv som til enhver anden printer.

Mac-brugere

Du kan slutte din HP All-in-One til en Mac med indbygget Bluetooth ® , eller du kan

installere en ekstern Bluetooth ® -adapter, f.eks. en HP Bluetooth ® -adapter.

Sådan installeres og udskrives der vha. Bluetooth ® (Mac)

1. Kontroller, at HP All-in-One-softwaren er installeret på computeren.

2. Slut en HP HP Bluetooth ® -adapter til USB-porten på forsiden af HP All-in-One.

3. Tryk på knappen Tændt på kontrolpanelet for at slukke HP All-in-One, og tryk på

knappen igen for at tænde enheden.

4. Sæt en Bluetooth ® -adapter i computeren, og tænd den. Hvis Bluetooth ® er

indbygget i computeren, skal du blot tænde computeren.

5. Åbn Værktøjet Indstil printer i mappen Programmer:Funktioner.

Bemærk! I 10.3 og senere kaldes funktionen Værktøjet Indstil printer. I

10.2.x kaldes den Printercentral.

6. Vælg Bluetooth i pop-up-menuen, og klik derefter på Tilføj.

Computeren søger efter HP All-in-One.

7. Vælg HP All-in-One på listen, og klik derefter på Tilføj.

HP All-in-One føjes til printerlisten.

8. Udskriv som til enhver anden printer.

Brug af printerdeling (Windows)

Hvis computeren er tilsluttet et netværk, og en anden computer på netværket er sluttet

til en HP All-in-One via et USB-kabel, kan du bruge enheden som printer ved hjælp af

printerdeling under Windows. Den computer, der er direkte tilsluttet til HP All-in-One,

fungerer som vært for printeren og har fuld funktionalitet. Andre computere på

30 HP Photosmart 3200 All-in-One series


netværket, som kaldes klienter, har kun adgang til udskrivningsfunktionerne. Alle

andre funktioner skal udføres på værtscomputeren.

Der er flere oplysninger om aktivering af printerdeling i Windows i den

brugervejledning, der fulgte med din computer, eller i online Hjælp til Windows.

Brug af printerdeling (Mac)

Hvis computeren er tilsluttet et netværk, og en anden computer på netværket er sluttet

til en HP All-in-One via et USB-kabel, kan du bruge enheden som printer ved hjælp af

printerdeling. Andre computere på netværket, som kaldes klienter, har kun adgang til

udskrivningsfunktionerne. Alle andre funktioner skal udføres på værtscomputeren.

Sådan aktiveres printerdeling

1. Følg fremgangsmåden nedenfor på klient- og værtscomputere:

a. Vælg System Preferences (Systempræferencer) i dokken.

Vinduet System Preferences (Systempræferencer) vises.

b. Vælg Sharing (Deling).

c. Klik på Printer Sharing (Printerdeling) under fanen Services (Tjenester).

2. Følg fremgangsmåden nedenfor på værtscomputeren:

a. Vælg System Preferences (Systempræferencer) i dokken.

Vinduet System Preferences (Systempræferencer) vises.

b. Vælg Print & Fax (Udskriv & fax).

c. Klik på boksen Share my printers with other computers (Del mine printere

med andre computere).

Brug af Webscan

Webscan er en funktion i Embedded Web Server, som giver dig mulighed for at

scanne fotos og dokumenter fra HP All-in-One til din computer vha. en webbrowser.

Denne funktion er tilgængelig, selvom du vælger ikke at installere softwaren til

enheden på din computer.

Se online Hjælp til den integrerede webserver (Embedded Web Server) for at få flere

oplysninger om Webscan. Se Tilslutning til et netværk for at få yderligere oplysninger

om brug af EWS (Embedded Web Server).

Brugervejledning 31

Afslutning af installationen


Afslutning af installationen

Kapitel 3

32 HP Photosmart 3200 All-in-One series


4

Tilslutning til et netværk

I dette kapitel beskrives det, hvordan din HP All-in-One sluttes til et netværk, hvordan

du viser og håndterer netværksindstillingerne samt løser problemer i forbindelse med

netværksforbindelser.

Hvis du ønsker at: Se dette afsnit:

Tilslutte til et kabelforbundet (Ethernet)

netværk.

Installere softwaren til HP All-in-One til

brug i et netværksmiljø.

Tilføje forbindelser til flere computere på

netværket.

Ændre HP All-in-One fra en USBforbindelse

til en netværksforbindelse.

Bemærk! Brug vejledningen i dette

afsnit, hvis du først installerede din

HP All-in-One med en USB-forbindelse

og nu ønsker at skifte til en

kabelforbundet (Ethernet)

netværksforbindelse.

Have vist eller ændre

netværksindstillinger.

Opsætning af et kabelforbundet netværk

Installation af softwaren til en

netværksforbindelse

Tilslutning til yderligere computere på et

netværk

Ændring af HP All-in-One fra en USBforbindelse

til en netværksforbindelse

Administration af netværksindstillinger

Finde oplysninger om fejlfinding. Netværksfejlfinding

Du kan få definitioner af netværksbegreberne i Netværksordliste i online HP Image

Zone Hjælp, der fulgte med HP All-in-One. Se Brug af online Hjælp for at få

yderligere oplysninger om at bruge online HP Image Zone Hjælp.

Opsætning af et kabelforbundet netværk

Brug dette afsnit til at tilslutte et Ethernet-kabel fra din HP All-in-One til en router,

switch eller hub. Det kaldes et kabelforbundet netværk eller et Ethernet-netværk. Et

kabelforbundet netværk er hurtigt, pålideligt og sikkert.

Brugervejledning 33

Netværksopsætning


Netværksopsætning

Kapitel 4

Følg fremgangsmåden i det følgende for at konfigurere din HP All-in-One på et

kabelforbundet netværk:

● Indsaml først alt nødvendigt materiale jf. næste afsnit, Til et kabelforbundet

netværk skal du bruge følgende.

● Tilslut derefter HP All-in-One til routeren, switchen eller hubben. Se Tilslutning af

HP All-in-One til netværket.

● Installer til slut softwaren jf. forklaringen i Installation af softwaren til en

netværksforbindelse.

Til et kabelforbundet netværk skal du bruge følgende

❑ Et fungerende Ethernet-netværk med Ethernet-router, -switch eller -hub.

❑ CAT-5 Ethernet-kabel.

Selvom almindelige Ethernet-kabler tilsyneladende er magen til almindelige

telefonkabler, kan de ikke bruges til begge formål. De har et forskelligt antal

ledninger og forskellige stik. Stikket på et Ethernet-kabel (kaldes også et RJ-45stik)

er bredere og tykkere og har altid 5 kontakter i enden. Et telefonstik har

mellem 2 og 6 kontakter.

❑ En desktop-computer eller laptop tilsluttet Ethernet-netværket.

Bemærk! HP All-in-One understøtter både 0 Mbps og 100 Mbps

Ethernet-netværk. Hvis du skal købe eller har købt et netværkskort (NIC),

skal du sikre dig, at det kan fungere med begge hastigheder.

HP anbefaler internetadgang via bredbånd, f.eks. via kabel eller DSL.

Internetadgang via bredbånd er nødvendig, hvis du ønsker direkte adgang til

HP Instant Share fra enheden. Se Deling af billeder med familie og venner for at

få yderligere oplysninger om HP Instant Share.

34 HP Photosmart 3200 All-in-One series


Tilslutning af HP All-in-One til netværket

Der findes en Ethernet-port bag på HP All-in-One.

1. Fjern det gule stik bag på HP All-in-One.

2. Tilslut Ethernet-kablet til Ethernet-porten bag på HP All-in-One.

3. Sæt den anden ende af Ethernet-kablet i et ledigt stik på en Ethernet-router, -

switch, eller -hub.

4. Når HP All-in-One er sluttet til netværket, skal softwaren installeres på

computeren. Se Installation af softwaren til en netværksforbindelse.

Installation af softwaren til en netværksforbindelse

Brug dette afsnit til at installere programmet HP All-in-One på en computer med

Windows eller Mac sluttet til et netværk. Kontroller, at du har tilsluttet din

HP All-in-One som beskrevet i Opsætning af et kabelforbundet netværk, inden ud

installerer softwaren.

Bemærk! 1 Kontroller, at computeren er sluttet til et af drevene, inden

softwaren installeres, hvis computeren er konfigureret til tilslutning til en række

netværksdrev. I modsat fald kan installationen af HP All-in-One-softwaren

overtage et af de reserverede drevbogstaver, og du vil ikke kunne få adgang til

det pågældende netværksdrev på computeren.

Brugervejledning 35

Netværksopsætning


Netværksopsætning

Kapitel 4

Bemærk! 2 Installationen kan vare fra 20 til 45 minutter afhængigt af

computerens operativsystem, tilgængelige plads og processorhastigheden.

Se vejledningen nedenfor til Windows- eller Mac-computeren.

Sådan installeres Windows-softwaren til HP All-in-One

Bemærk! Følgende instruktioner gælder kun for Windows-computere.

1. Afslut alle programmer, der kører på computeren, og eventuelle firewalls eller

virusprogrammer.

2. Sæt den Windows-cd, der fulgte med HP All-in-One, i computerens cd-rom-drev.

3. Gør følgende, hvis der vises dialogbokse om følgende:

– Problemer, der stopper installationen: der kører en firewall, som forstyrrer

installationen af HP-softwaren. Det bedste resultat opnår du ved at

deaktivere firewall'en midlertidigt under installationen. Se dokumentation til

firewall'en for at få instruktioner. Du kan aktivere firewall'en igen, når

installationen er færdig.

– Bemærkninger om Firewalls: Microsoft Internet Connection Firewall er

aktiveret. Klik påNext for at giver installationsprogrammet lov til at åbne de

nødvendige porte og fortsætte installationen. Hvis der vises en Windowssikkerhedsadvarsel

for et program, der er udgivet af Hewlett-Packard, skal

blokeringen af dette program ophæves.

4. På skærmen Tilslutningstype skal du vælge tilslutning via netværket og derefter

klikke på Næste.

Skærmbilledet Søger vises, mens installationsprogrammet søger efter

HP All-in-One på netværket.

5. Bekræft, at printerbeskrivelsen er korrekt på skærmbilledet Printer fundet.

Hvis der findes mere end en printer på netværket, vises skærmen Fundne

printere. Vælg den enhed, du vil oprette forbindelse for.

Sådan vises enhedsindstillingerne for HP All-in-One:

a. Gå til enhedens kontrolpanel.

b. Vælg Vis netværksindstillinger i menuen Netværk, og vælg derefter Vis

netværksindstillinger.

6. Vælg Ja, installer denne printer.

7. Genstart computeren for at fuldføre installationsprocessen, når du bliver bedt om

det.

HP All-in-One er klar til brug, når softwaren er installeret.

8. Husk at aktivere din firewall eller virusbeskyttelse, hvis du deaktiverede den.

9. Udskriv en testside på HP All-in-One fra computeren for at teste

netværksforbindelsen. Se brugervejledningen, der fulgte med HP All-in-One, for

at få yderligere oplysninger.

36 HP Photosmart 3200 All-in-One series


Sådan installeres Mac-softwaren til HP All-in-One

Bemærk! Følgende instruktioner gælder kun for Mac-computere.

1. Afslut alle programmer, der kører på computeren.

2. Sæt den Macintosh-cd, der fulgte med HP All-in-One, i computerens cd-rom-drev.

3. Dobbeltklik på HP All-in-One-installationsikonet.

4. Indtast administratorens adgangskode på skærmbilledet Authentication

(godkendelse) for at få adgang til computeren eller netværket.

Installationsprogrammet søger efter HP All-in-One-enheder og viser en liste med

den.

5. Vælg din HP All-in-One på listen.

6. Følg vejledningen på skærmen for at gennemføre hele installationen, inkl. Setup

Assistant (assistenten Opsætning).

HP All-in-One er klar til brug, når softwaren er installeret.

7. Udskriv en testside på HP All-in-One fra computeren for at teste

netværksforbindelsen. Se den trykte brugervejledning, der fulgte med enheden,

for at få flere oplysninger.

Tilslutning til yderligere computere på et netværk

Du kan slutte din HP All-in-One til mere end én computer på et mindre netværk

bestående af computere. Hvis din HP All-in-One allerede er sluttet til en computer på

et netværk skal du installere softwaren til HP All-in-One for hver yderligere computer

som beskrevet i Installation af softwaren til en netværksforbindelse. Når først

HP All-in-One er installeret på netværket, er det ikke nødvendigt at konfigurere den

igen, når der tilføjes yderligere computere.

Ændring af HP All-in-One fra en USB-forbindelse til en

netværksforbindelse

Hvis du først installerer HP All-in-One med en USB-forbindelse, kan du senere skifte

til en Ethernet-netværksforbindelse. Hvis du allerede ved, hvordan du tilslutter til et

netværk, kan du følge de generelle anvisninger herunder. Der er flere detaljerede

oplysninger om tilslutning af en HP All-in-One til et netværk i Opsætning af et

kabelforbundet netværk.

Sådan ændres en USB-forbindelse til en kabelforbundet forbindelse (Ethernet)

1. Afbryd USB-tilslutningen på bagsiden af HP All-in-One.

2. Træk et Ethernet-kabel fra Ethernet-porten bag på HP All-in-One til en ledig

Ethernet-port på routeren, switchen eller adgangspunktet.

3. Kør installations-cd'en, og vælg derefter netværksinstallation. Der er flere

oplysninger under Installation af softwaren til en netværksforbindelse.

4. (Kun Windows) Når installationen er færdig, skal du åbne Printere og

faxenheder i Kontrolpanel og slette printerne til USB-installationen.

Brugervejledning 37

Netværksopsætning


Netværksopsætning

Kapitel 4

Administration af netværksindstillinger

Du kan administrere netværksindstillingerne for HP All-in-One vha. kontrolpanelet på

HP All-in-One som beskrevet i næste afsnit. Der er yderligere avancerede indstillinger

tilgængelige i den integrerede webserver (EWS), et konfigurations- og statusværktøj,

som du får adgang til fra din webbrowser via en eksisterende netværksforbindelse til

HP All-in-One, hvis du ønsker mere avancerede indstillinger. Der er flere oplysninger

under Brug af den integrerede webserver.

Ændring af de grundlæggende netværksindstillinger fra kontrolpanelet

Med kontrolpanelet på HP All-in-One kan du udføre en række opgaver i forbindelse

med netværksadministration, f.eks. visning af netværksindstillinger, gendannelse af

netværksstandarder og ændring af netværksindstillinger.

Visning og udskrivning af netværksindstillinger

Du kan få vist en oversigt over netværksindstillingerne på kontrolpanelet på

HP All-in-One, eller du kan udskrive en mere detaljeret konfigurationsside.

Netværkskonfigurationssiden indeholder alle de vigtigste netværksindstillinger, f.eks.

IP-adresse, forbindelsens hastighed, DNS og mDNS. Se Definitioner på siden med

netværkskonfigurationer for at få oplysninger om netværksindstillingerne.

1. Tryk på Opsætning.

2. Tryk på , indtil Netværk er markeret, og tryk derefter på OK.

3.

Menuen Netværk vises.

Gør ét af følgende:

– Tryk på 1 og på 2 for at få vist indstillinger for kabelnetværket.

Derved markeres Vis oversigt, hvorefter der vises en oversigt over

indstillingerne for det kabelforbundne netværk (Ethernet).

– Tryk på 1, og derefter på 1 igen for at udskrive netværkskonfigurationssiden.

Herved vælges først Vis netværksindstillinger, og derefter udskrives siden

med netværkskonfigurationer.

Gendannelse af netværksstandarder

Du kan nulstille de netværksindstillinger, som HP All-in-One blev leveret med.

1. Tryk på Opsætning.

2. Tryk på , indtil Netværk er markeret, og tryk derefter på OK.

3.

Menuen Netværk vises.

Tryk på 2 og derefter på 1 eller OK for at bekræfte.

Derved markeres Gendan standardværdier.

Ændring af de avancerede netværksindstillinger fra kontrolpanelet

De avancerede netværksindstillinger er medtaget, så du kan få adgang til dem. Du

bør dog ikke ændre disse indstillinger, med mindre du er en erfaren bruger. De

avancerede indstillinger omfatter Forbin.hastighed og IP-indstilling.

38 HP Photosmart 3200 All-in-One series


Indstilling af forbindelsens hastighed

Du kan ændre den hastighed, hvorved data overføres over netværket.

Standardindstillingen er Automatisk.

1. Tryk på Opsætning.

2. Tryk på , indtil Netværk er markeret, og tryk derefter på OK.

3.

Menuen Netværk vises.

Tryk på 3, og tryk derefter på 1.

Derved markeres Avanceret opsætning, og skærmbilledet Forbin.hastighed

vises.

4. Tryk på tallet ved siden af den hastighed, der passer til din netværkshardware:

– 1. Automatisk

– 2. 10 fuld

– 3. 10 halv

– 4. 100 fuld

– 5. 100 halv

Ændring af IP-indstillinger

Standard-IP-indstillingen for IP-indstillingerne er Automatisk, så IP-indstillingerne

vælges automatisk. Hvis du imidlertid er avanceret bruger, vil du måske ændre IPadressen,

undernetmasken eller standardgatewayen. Udskriv en

netværkskonfigurationsside fra HP All-in-One for at få vist IP-adressen og

undernetmasken for din HP All-in-One. Du kan få flere oplysninger om udskrivning af

en konfigurationsside under Visning og udskrivning af netværksindstillinger. Se

Definitioner på siden med netværkskonfigurationer for at få en beskrivelse af

konfigurationssidens elementer, inkl. IP-adressen og undernetmasken.

Forsigtig! Pas på, hvis du tildeler en IP-adresse manuelt.

Netværkskomponenterne kan ikke få forbindelse til HP All-in-One, hvis du

tildeler en ugyldig IP-adresse under installationen.

1. Tryk på Opsætning.

2. Tryk på , indtil Netværk er markeret, og tryk derefter på OK.

Menuen Netværk vises.

3. Tryk på 3, på 2 og derefter på 2.

Derved markeres Avanceret opsætning, IP-indstillinger, hvorefter

skærmbilledet Manuelle IP-indstillinger vises.

4. Tryk på tallet ved siden af IP-indstillingen:

– 1. IP-adresse

– 2. Subnetmaske

– 3. Standardgateway

5. Angiv dine ændringer, og tryk derefter på OK.

Brug af den integrerede webserver

Hvis computeren er sluttet til en HP All-in-One på et netværk, kan du få adgang til den

integrerede webserver på HP All-in-One. Den integrerede webserver er en

webbaseret brugergrænseflade med en række indstillinger, der ikke findes på

kontrolpanelet på HP All-in-One, f.eks. avancerede indstillinger for

Brugervejledning 39

Netværksopsætning


Netværksopsætning

Kapitel 4

netværkssikkerhed. Desuden er det muligt at overvåge status eller bestille

forbrugsstoffer med den integrerede webserver.

Der er flere oplysninger om, hvordan du anvender funktionerne, som bliver

tilgængelige via den integrerede webserver, i online Hjælp til den integrerede

webserver. Åbn den integrerede webserver (EWS), klik derefter på hyperlinket Help

under Other Links under fanen Home for at få adgang til hjælpen til den integrerede

webserver (EWS).

Bemærk! Brug kun den integrerede webserver til ændring af

netværksindstillingerne, hvis du ikke kan få adgang til kontrolpanelet på

HP All-in-One, eller hvis du har behov for at ændre en avanceret indstilling,

som der ikke er adgang til via kontrolpanelet.

Adgang til den integrerede webserver (EWS)

Du kan kun få adgang til den integrerede webserver på en computer, der er sluttet til

en HP All-in-One på et netværk.

1. Tryk på Opsætning.

2. Tryk på , indtil Netværk er markeret, og tryk derefter på OK.

3.

Menuen Netværk vises.

Tryk på 1, og tryk derefter på 1 igen.

Derved markeres menuen Netværksindstillinger, og der udskrives en

konfigurationsside for HP All-in-One, inkl. IP-adressen. Du skal bruge IPadressen

i næste trin.

4. Indtast IP-adressen for HP All-in-One, som er angivet på

netværkskonfigurationssiden, i boksen Adresse i webbrowseren på din

computer. f.eks. http://192.168.1.101.

Den integrerede webservers startside vises med oplysninger om HP All-in-One.

Bemærk! Hvis du brugere en proxyserver i browseren, skal den muligvis

deaktiveres, for at du kan få adgang til den integrerede webserver (EWS).

5. Hvis det er nødvendigt at ændre det sprog, der vises i den integrerede webserver

(EWS), skal du gøre følgende:

a. Klik på fanen Settings (indstillinger).

b. Klik på Select Language (vælg sprog) i navigationsmenuen Settings

(indstillinger).

c. Klik på det ønskede sprog på listen Select Language (vælg sprog).

d. Klik på Apply (anvend).

6. Klik på fanen Home (start) for at få adgang til enheds- og netværksoplysninger,

eller klik på fanen Networking (netværk) for at få adgang til flere

netværksoplysninger eller for at ændre netværksoplysningerne.

7. Foretag eventuelle konfigurationsændringer.

Se Brug af guiden til opsætning af den integrerede webserver for at få yderligere

oplysninger.

8. Luk den integrerede webserver.

40 HP Photosmart 3200 All-in-One series


Brug af guiden til opsætning af den integrerede webserver

Med guiden til netværksopsætning, der findes i den integrerede webserver, får du en

intuitiv grænseflade til dine parametre til netværkstilslutning. Se Adgang til den

integrerede webserver (EWS) for at få flere oplysninger om, hvordan du åbner den

integrerede webserver.

1. Klik på fanen Networking (netværk).

2. Klik på Wired (802.3) i navigationsmenuen Connections.

3. Klik på Guiden Start, og følg alle instruktionerne i guiden.

Definitioner på siden med netværkskonfigurationer

Konfigurationssiden viser netværkssiderne for HP All-in-One. Der er indstillinger for

generel information, 802.3 kabelforbundet (Ethernet) og Bluetooth ® .

Se Visning og udskrivning af netværksindstillinger for at få oplysninger om udskrivning

af en netværkskonfigurationsside. Du kan få yderligere oplysninger om de begreber,

der anvendes her, i Netværksordliste i online HP Image Zone Hjælp, der fulgte med

HP All-in-One. Se Brug af online Hjælp for at få yderligere oplysninger om at bruge

online HP Image Zone Hjælp.

Generelle netværksindstillinger

I følgende tabel beskrives de generelle netværksindstillinger, der vises på

netværkskonfigurationssiden.

Parameter Beskrivelse

Netværksstatus Status for HP All-in-One:

● Klar: HP All-in-One er klar til at modtage eller sende data.

● Offline: HP All-in-One er ikke sluttet til netværket i øjeblikket.

Aktiv

forbindelsestyp

e

Netværkstilstand for HP All-in-One:

● Kabelforbundet: HP All-in-One er tilsluttet et IEEE 802.3netværk

via et Ethernet-kabel.

● Ingen: Der er ingen netværksforbindelse.

URL IP-adressen til den integrerede webserver (EWS).

Firmwareversio

n

Bemærk! Du skal kende denne URL-adresse, når du forsøger

at få adgang til den integrerede webserver (EWS).

Den internationale netværkskomponents og enheds

firmwareversionsskode.

Bemærk! Hvis du kontakter HP kundesupport, kan du blive

bedt om at oplyse firmwareversionskoden afhængig af det

pågældende problem.

Værtsnavn Det TCP/IP-navn, som installationsprogrammet har tildelt

enheden. Dette er som standard bogstaverne HP efterfulgt af de

seks sidste cifre i MAC-adressen (Media Access Control).

Brugervejledning 41

Netværksopsætning


Netværksopsætning

Kapitel 4

(fortsat)

Parameter Beskrivelse

Admin.adgangs

kode

Status for administratorens adgangskode til den integrerede

webserver (EWS):

● Angivet: Der er angivet en adgangskode. Du skal indtaste

adgangskoden for at foretage ændringer i parametrene for

den integrerede webserver (EWS).

● Ikke angivet: Der er ikke angivet en adgangskode. Der

kræves ingen adgangskode for at foretage ændringer i

parametrene for den integrerede webserver (EWS).

mDNS Rendezvous anvendes med lokale og ad hoc-netværk, der ikke

benytter centrale DNS-servere. Til udførelse af navnetjenester

benytter Rendezvous et DNS-alternativ, kaldet mDNS.

Din computer kan ved hjælp af mDNS finde og bruge en vilkårlig

HP All-in-One, der er tilsluttet det lokale netværk. Den kan også

samarbejde med enhver anden Ethernet-aktiveret enhed, der er

tilsluttet netværket.

Indstillinger for kabelforbundet netværk (802.3)

I tabellen i det følgende beskrives de kabelforbundne 802.3-indstillinger, der vises på

netværkskonfigurationssiden.

Parameter Beskrivelse

Hardwareadres

se (MAC)

MAC-adressen (Media Access Control), der identificerer

HP All-in-One. Dette er et entydigt 12-cifret id, der er tildelt

netværkshardwaren af identifikationshensyn, herunder routere,

switches og andre lignende enheder. To hardwareenheder kan

ikke have samme MAC-adresse.

Bemærk! Visse internetudbydere kræver, at du registrerer MACadressen

for det netværks- eller LAN-kort, som var tilsluttet

kablet eller DSL-modemet under installationen.

IP-adresse Denne adresse identificerer entydigt enheden på netværket. IPadresser

tildeles dynamisk via DHCP eller AutoIP. Du kan også

angive en statisk IP-adresse, men det anbefales ikke.

Undernetmask

e

Forsigtig! Pas på, hvis du tildeler en IP-adresse manuelt. En

ugyldig IP-adresse under installationen forhindrer

netværkskomponenterne i at finde HP All-in-One.

Et undernet er en IP-adresse, der tildeles af

installationsprogrammet for at give adgang til yderligere netværk

som en del af et større netværk. Undernet angives af en

undernetmaske. Denne maske fastlægger, hvilke dele af IPadressen

for HP All-in-One, der identificerer netværket og

undernettet, og hvilke dele der identificerer enheden selv.

42 HP Photosmart 3200 All-in-One series


(fortsat)

Parameter Beskrivelse

Standardgatew

ay

Konfigurationsk

ilde

Bemærk! Det anbefales, at HP All-in-One og de computere, der

benytter enheden, befinder sig på samme undernet.

En node på et netværk, der giver adgang til andre netværk. I

denne sammenhæng kan en node være en computer eller en

anden enhed.

Bemærk! Standardgateway-adressen tildeles af

installationsprogrammet.

Den protokol, der anvendes til at tildele IP-adressen til enheden

HP All-in-One:

● AutoIP: Installationsprogrammet bestemmer automatisk

konfigurationsparametrene.

● DHCP: Konfigurationsparametrene leveres af en DHCPserver

(Dynamic Host Configuration Protocol) på netværket. I

mindre netværk kan dette være en router.

● Manuel:: Konfigurationsparametrene angives manuelt, f.eks.

som en statisk IP-adresse.

● Ikke angivet: Den tilstand, der anvendes, når HP All-in-One

initialiseres.

DNS Server IP-adressen for netværkets domænenavneserver (DNS). Når du

bruger internettet eller sender en e-mail, bruger du et

domænenavn. URL-adressen http://www.hp.com indeholder f.eks.

domænenavnet hp.com. DNS-serveren på internettet oversætter

domænenavnet til en IP-adresse. De forskellige enheder benytter

IP-adresserne til at henvise til hinanden.

● IP-adresse: IP-adressen tilhørende domænenavnsserveren.

● Ikke angivet: IP-adressen er ikke angivet, eller enheden

initialiseres.

Forbindelsesko

nfiguration

Pakker sendt i

alt

Bemærk! Kontroller, om der vises en IP-adresse for DNSserveren

på netværkskonfigurationssiden. Du kan få oplyst IPadressen

for DNS-serveren hos internetudbyderen, hvis der ikke

vises en adresse.

Hastigheden, hvormed data overføres via et netværk:

● 10TX fuld: Til kabelforbundne netværk.

● 10TX halv: Til kabelforbundne netværk.

● 100TX fuld: Til kabelforbundne netværk.

● 100TX halv: Til kabelforbundne netværk.

● Ingen: Netværk er deaktiveret.

Antal pakker, der er sendt af HP All-in-One uden fejl, siden

enheden blev tændt. Tælleren nulstilles, når HP All-in-One

slukkes. Når der sendes en meddelelse på et netværk, der

benytter pakkekommunikation, opdeles den i pakker. Hver pakke

indeholder destinationsadressen og dataene.

Brugervejledning 43

Netværksopsætning


Netværksopsætning

Kapitel 4

(fortsat)

Parameter Beskrivelse

Pakker

modtaget i alt

Antal pakker, der er modtaget af HP All-in-One uden fejl, siden

enheden blev tændt. Tælleren nulstilles, når HP All-in-One slukkes.

Bluetooth-indstillinger

I følgende tabel beskrives de Bluetooth-indstillinger, der vises på

netværkskonfigurationssiden.

Parameter Beskrivelse

Enhedsadresse Bluetooth-enhedens hardwareadresse.

Enhedsnavn Enhedsnavnet, som printeren har fået tildelt, som kan identificere

den på en Bluetooth-enhed.

Adgangsnøgle En værdi, som brugeren skal indtaste for at kunne udskrive via

Bluetooth.

Synlighed Viser, hvorvidt HP All-in-One er synlig for Bluetooth-enheder

inden for rækkevidde.

● Synlig for alle: Alle Bluetooth-enheder inden for rækkevidde

kan udskrive til HP All-in-One.

● Ikke synlig: Kun Bluetooth-enheder, der har gemt

enhedsadressen for HP All-in-One, kan udskrive til den.

Sikkerhed Det sikkerhedsniveau, der er angivet for en HP All-in-One tilsluttet

via Bluetooth.

● Lav: HP All-in-One kræver ikke en adgangsnøgle. Alle

Bluetooth-enheder inden for rækkevidde kan udskrive til den.

● Høj: HP All-in-One kræver en adgangsnøgle fra Bluetoothenheden,

inden der kan sendes et udskriftsjob til den.

Netværksfejlfinding

Dette afsnit beskriver problemer med netværksopsætningen, som du kan komme ud

for efter at have oprettet netværksforbindelsen, indsat cd'en og startet

softwareinstallationen.

Jeg modtog en systemkravfejl: Ingen TCP/IP

Dit LAN-kort (netværkskort) er ikke installeret korrekt.

Kontroller, at dit LAN-kort er installeret korrekt og indstillet til TCP/IP. Se

dokumentationen, der fulgte med LAN-kortet.

Skærmbilledet Printer ikke fundet vises under installation

Et firewall-system forhindrer, at HP All-in-One får adgang til computeren.

44 HP Photosmart 3200 All-in-One series


(fortsat)

Skærmbilledet Printer ikke fundet vises under installation

Deaktiver midlertidigt firewallen, og fjern og geninstaller softwaren til HP All-in-One.

Du kan genaktivere firewallprogrammet, når installationen er færdig. Hvis der vises

firewall-pop-up-meddelelser, skal du acceptere eller tillade pop-up-meddelelserne.

Se den dokumentation, der fulgte med softwaren til firewallen, for at få flere

oplysninger.

Et VPN (Virtual Private Network) forhindrer HP All-in-One i at få adgang til din

computer.

Forsøg at deaktivere VPN midlertidigt, inden du fortsætter installationen.

Bemærk! Funktionerne på HP All-in-One begrænses under VPN-sessioner.

HP All-in-One har fået tildelt en AutoIP-adresse istedet for DHCP.

Det viser, at HP All-in-One ikke er sluttet korrekt til netværket.

Kontroller følgende:

● Kontroller, at alle kabler er korrekt tilsluttet og sidder fast.

● Hvis kablerne er tilsluttet korrekt, sender adgangspunktet, routeren eller din

egen gateway muligvis ikke en adresse. I det tilfælde skal du muligvis nulstille

enheden.

● Kontroller, at din HP All-in-One er på det rette netværk.

HP All-in-One er på det forkerte undernet eller den forkerte gateway.

Udskriv en netværkskonfigurationsside, og kontroller, at routeren og HP All-in-One

er på det samme undernet og den samme gateway. Der er flere oplysninger under

Visning og udskrivning af netværksindstillinger.

HP All-in-One er ikke tændt.

Tænd HP All-in-One.

Brugervejledning 45

Netværksopsætning


Netværksopsætning

Kapitel 4

46 HP Photosmart 3200 All-in-One series


5

Ilægning af originaler og papir

Dette afsnit giver vejledning i placering af originaler på glasset i forbindelse med

kopiering og scanning, vælge den bedste papirtype til jobbet, ilægge papir i den

primære bakke og fotobakken og undgå papirstop.

Ilægning af dokumenter, fotos, dias og negativer

Du kan lægge mange forskellige papirtyper og -størrelser i HP All-in-One, herunder

Letter- eller A4-papir, fotopapir, transparenter og konvolutter. Som standard er

HP All-in-One indstillet til automatisk at registrere størrelsen og typen på det papir, du

lægger i den primære bakke, og derefter justere indstillingerne, så der opnås den

bedste kvalitet på udskriften på det pågældende papir.

Ilægning af en original

Du kan kopiere, scanne eller faxe originaler, der er op til 30,5 cm lange, ved at

anbringe dem på glasset. Du skal også følge disse instruktioner, når du lægger et fotoindeks

på glasset til udskrivning af foto.

Bemærk! Mange af specialfunktionerne fungerer ikke korrekt, hvis

glaspladen og lågets underside ikke er rene. Se Rengøring af HP All-in-One

for at få yderligere oplysninger.

Sådan lægges en original på glaspladen

1. Løft låget, og læg originalen med udskriftssiden nedad i forreste højre hjørne af

glasset. Kontroller, at originalen flugter med glassets kanter.

Hvis du ilægger et foto-indeks, skal du sikre dig, at dets øverste kant ligger mod

glassets højre og nederste kant.

2. Luk låget.

Anbring en original i dias- og negativfilmholderen

Du kan scanne 35 mm dias eller negativer med din HP All-in-One vha. dias- og

negativholderen.

Brugervejledning 47

Ilægning af originaler og papir


Ilægning af originaler og papir

Kapitel 5

Sådan ilægges 35 mm negativer

1. Løft låget, og fjern dias- og negativfilmholderen og lågets bagside. Anbring lågets

bagside et sted, hvor det ikke beskadiges eller bliver snavset.

2. Slå holderen ud, så negativfilmdelen er øverst, og filmåbningen er på højre side.

3. Lad negativfilmen glide ind midt på holderen, så billedets forside vender væk fra

dig og vises omvendt.

4. Anbring holderen på glasset, og anbring den nederste kant langs glassets

nederste kant. Anbring derefter den højre fane på holderens øverste halvdel ud

for glassets højre kant.

Der er oplysninger om scanning af dias og negativfilm under Scanning af dias eller

negativ film.

48 HP Photosmart 3200 All-in-One series


Sådan ilægges 35 mm dias

Bemærk! HP All-in-One understøtter ikke scanning af negativfilm monteret

som et dias i plast eller karton.

1. Løft låget, og fjern dias- og negativfilmholderen og lågets bagside. Anbring lågets

bagside et sted, hvor det ikke beskadiges eller bliver snavset.

2. Slå holderen ud, så halvdelen med fire diasåbninger er øverst.

3. Anbring holderen på glasset, og anbring den nederste kant langs glassets

nederste kant. Anbring derefter den højre fane på holderens øverste halvdel ud

for glassets højre kant.

4. Anbring diaset på holderen, så billedets forside vender nedad og vises omvendt.

Tryk forsigtigt ned, indtil det snapper på plads.

Bemærk! Diaset skal snappe på plads, hvis billedet skal scannes

korrekt. Hvis diaset ikke berører glasset, kan det færdige scannede billede

blive sløret.

Tip! Prøv at rotere diaset 180 grader, hvis det ikke let snapper på plads.

Visse dias har et ekstra mellemrum på den ene side, der forhindrer, at de

ligger rigtigt.

Brugervejledning 49

Ilægning af originaler og papir


Ilægning af originaler og papir

Kapitel 5

Der er flere oplysninger om scanning af dias og negativfilm under Scanning af dias

eller negativ film.

Sæt dias- og negativfilmholderen og lågets bagside på igen

Sæt holderen og lågets bagside på igen, når diaset eller negativfilmen er fjernet.

Sådan sættes dias- og negativfilmholderen og lågets bagside på igen

1. Anbring de nederste faner på lågets bagside i hullerne i bunden af låget.

2. Drej lågets bagside opad, indtil det griber fast og snapper på plads.

3. Anbring hakkene i bunden af dias- og negativfilmholderen under fanen i nederste

højre hjørne af låget.

4. Løft den fjederbelastede lås, så den når hakket på holderen.

50 HP Photosmart 3200 All-in-One series


Ilægning af en original i overstørrelse

Du kan kopiere eller scanne originaler i overstørrelse ved helt at fjerne låget fra

HP All-in-One. HP All-in-One fungerer som normalt med låget fjernet.

Tip! Anbring låget over originalen, når du kopierer originaler i overstørrelse.

Derved forbedres kopikvaliteten, og der bruges mindre blæk.

Sådan fjernes låget

1. Tag om nødvendigt netledningen til dias- og negativlampen ud, og tag ledningen

ud af klemmen bag på HP All-in-One.

2. Løft låget til åben position, tag fat i dets sider, og træk det forsigtigt opad, indtil

det stopper.

3. Tryk på hængseludløserne, indtil låget frigøres fra resten af HP All-in-One.

Brugervejledning 51

Ilægning af originaler og papir


Ilægning af originaler og papir

Kapitel 5

4. Sæt låget på ved at sætte fanerne på bagsiden af hængslet i de tilhørende

åbninger, og derefter slutte netledningen til dias- og negativlampen, når du er

færdig med at kopiere eller scanne. Sæt ledningen i ledningsklemmerne på

bagsiden af HP All-in-One.

Valg af papir til udskrivning og kopiering

Du kan bruge mange typer og størrelser papir i HP All-in-One. Læs følgende

anbefalinger for at opnå den bedste udskrifts- og kopieringskvalitet. Når du ændrer

papirtype eller -størrelse, skal du huske også at ændre indstillingerne.

Anbefalet papir til udskrivning og kopiering

HP anbefaler, at der bruges HP-papir, som er specielt beregnet til den pågældende

opgave, for at opnå den bedst mulige kvalitet. Udskriv f.eks. fotos på blankt eller mat

fotopapir. Hvis du vil udskrive en brochure eller præsentation, skal du bruge en

papirtype, der er særligt beregnet til formålet.

Der er flere oplysninger om HP-papir i online HP Image Zone Hjælp, eller på:

www.hp.com/support/inkjet_media

Denne del af webstedet findes i øjeblikket kun i en engelsk udgave.

Du kan få support til HP All-in-One på:

www.hp.com/support

Du kan købe HP-papir på:

www.hp.com/learn/suresupply

Papirtyper, der bør undgås

Papir, der er for tyndt, papir med en glat struktur eller papir, der nemt kan strækkes,

kan forårsage papirstop. Hvis du bruger papir, der har en kraftig struktur, eller som

ikke modtager blæk, kan det medføre, at udskrevne billeder får pletter, udtværede

farver eller ikke udfyldes helt.

I visse lande/områder er nogle af disse papirtyper muligvis ikke tilgængelige.

52 HP Photosmart 3200 All-in-One series


Følgende papirtyper anbefales ikke til udskrivningsopgaver:

● Papir med udskæringer eller perforeringer (medmindre de er specielt beregnet til

brug med HP-inkjet-produkter).

● Papirmateriale med kraftig struktur, som f.eks. eksklusivt brevpapir. På disse

papirtyper bliver udskriften muligvis ujævn, og blækket kan løbe ud.

● Ekstremt glatte, skinnende eller bestrøgede papirtyper, der ikke er specifikt

designet til HP All-in-One. De kan forårsage papirstop i HP All-in-One eller afvise

blækket.

● Flerdelte formularer, f.eks. dublikater og triplikater. De kan krølle eller sætte sig

fast, ligesom der er større risiko for, at blækket tværes ud.

● Konvolutter med hægter eller ruder. De kan sætte sig fast i rullerne og forårsage

papirstop.

Følgende papirtyper anbefales ikke til kopieringsopgaver:

● Andre papirstørrelser end dem, der er angivet i Tekniske oplysninger.

● Papir med udskæringer eller perforeringer (medmindre de er specielt beregnet til

brug med HP-inkjet-produkter).

● Konvolutter.

● Andre transparenter end HP Premium Inkjet-transparenter eller HP Premium Plus

Inkjet-transparenter.

● Flerdelte formularer eller etiketter.

Valg af en inputbakke

I dette afsnit beskrives det, hvordan der vælges papirbakke. HP All-in-One har en

primær bakke til medier i fuld størrelse og små medier. Desuden har den en

fotobakke, der kun er til mindre medier.

Du kan når som helst under udskrivnings- eller kopieringsprocessen vælge en

papirbakke. Den primære bakke er standardpapirbakken, men du kan specifikt vælge

fotobakken vha. indstillingerne i menuen Kopier og i menuen Foto eller vha.

knappen Fotobakke på kontrolpanelet.

Sådan vælger du fotobakken, når du har valgt indstillinger i menuen Foto eller

Kopier

1. Vælg indstillinger i menuen Foto eller menuen Kopier efter behov.

2. Tryk på Fotobakke på kontrolpanelet for at vælge fotobakken.

Lampen Fotobakke lyser.

3. Tryk på Start, Farve eller Start, Sort.

Sådan vælges papirbakker uden at vælge andre indstillinger

1. Tryk på Fotobakke på kontrolpanelet.

Menuen Vælg funktion vises.

2. Tryk på 1 for at vælge Kopier eller på 2 for at vælge Foto.

Indstillingen Bakkevalg i menuen Kopier eller Foto vises, afhængigt af hvilken

indstilling du valgte.

3. Tryk på eller for at vælge den bakke, du vil bruge, og tryk derefter på OK.

Brugervejledning 53

Ilægning af originaler og papir


Ilægning af originaler og papir

Kapitel 5

Lampen Fotobakke lyser, hvis du valgte fotobakken. Lampen tændes ikke, hvis

du valgte den primære bakke.

Lampen Fotobakke lyser i fem minutter, efter at der sidst trykkes på en knap, eller

efter det sidste kopierings- eller udskrivningsjob. På den måde kan du udføre flere job

vha. fotobakken uden at skulle vælge den hver gang. Tryk på Fotobakke igen for at

slukke lampen Fotobakke, hvis du vil bruge den primære bakke.

Ilægning af papir

Dette afsnit beskriver fremgangsmåden for ilægning af forskellige typer og størrelser

papir i HP All-in-One til kopiering, udskrivning eller faxmeddelelser.

Tip! Du kan undgå iturevet papir og krøllede eller bøjede kanter ved at

opbevare alt papir fladt og indpakket. Ekstreme ændringer i temperatur og

fugtighed kan medføre krøllet papir, der ikke fungerer godt i HP All-in-One,

hvis papiret ikke er opbevaret korrekt.

Ilægning af papir i fuld størrelse

Du kan lægge mange forskellige typer papirtyper i Letter-, A4- eller Legal-størrelse,

herunder fotopapir i A4- og 8,5 x 11"-format, i den primære bakke på HP All-in-One.

Sådan ilægges papir i fuld størrelse

1. Træk den primære bakke ud, og skub papirbredde- og papirlængdestyrene til

deres yderste positioner.

2. Bank papirstakken let på en jævn overflade, så papirkanterne flugter, og

kontroller derefter papiret på følgende måde:

– Der må ikke være iturevet eller støvet papir og krøllede eller bøjede kanter.

– Kontroller, at alt papiret i stakken er af samme størrelse og type.

3. Læg papirstakken i den primære bakke med den korte side fremad og

udskriftssiden nedad. Skub papirstakken fremad, indtil den ikke kan komme

længere.

Tip! Hvis du bruger papir med brevhoved, skal du indsætte den øverste

kant af papiret først med udskriftssiden nedad. Yderligere hjælp til at

ilægge papir i fuld størrelse og papir med brevhoved finder du i

diagrammet, der er indgraveret i bunden af den primære bakke.

54 HP Photosmart 3200 All-in-One series


4. Skub papirbredde- og længdestyrene helt ind til papirets kanter, indtil de ikke kan

komme længere.

Overfyld ikke den primære bakke. Sørg for, at papirstakken passer i den primære

bakke, og ikke er højere end toppen af papirbreddestyret.

5. Skub den primære bakke tilbage i HP All-in-One.

6. Træk udskriftsbakkens forlænger helt ud. Fold papirfangeren for enden af

udskriftsbakkens forlænger ud, så forlængeren åbnes helt.

Ilægning af fotopapir i størrelsen 10 x 15 cm (4" x 6")

Du kan lægge fotopapir i størrelserne 10 x 15 cm, Hagaki-kort, postkort og andre små

medier på op til 10 x 15 cm i fotobakken på HP All-in-One. De bedste resultater opnår

du med 10 x 15 cm HP Premium-fotopapir eller HP Premium Plus-fotopapir og ved at

indstille papirtypen og -størrelsen til det pågældende udskrivnings- eller kopieringsjob.

Se online HP Image Zone Hjælp for at få flere oplysninger.

Du kan også lægge små medier i den primære bakke. Der er flere oplysninger under

Ilægning af postkort, Hagaki-kort eller HP Panorama-fotopapir.

Tip! Du kan undgå iturevet papir og krøllede eller bøjede kanter ved at

opbevare alt papir fladt og indpakket. Ekstreme ændringer i temperatur og

fugtighed kan medføre krøllet papir, der ikke fungerer godt i HP All-in-One,

hvis papiret ikke er opbevaret korrekt.

Brugervejledning 55

Ilægning af originaler og papir


Ilægning af originaler og papir

Kapitel 5

Sådan lægges fotopapir i størrelsen 10 x 15 cm (4 x 6") i fotobakken

1. Fjern udskriftsbakken.

Tip! Du kan åbne dækslet til blækpatronen og dreje kontrolpanelet helt

ned, så du nemmere får adgang til fotobakken.

2. Læg stakken med fotopapir i fotobakken med den korte side fremad og

udskriftssiden nedad. Skub stakken med fotopapir fremad, indtil den ikke kan

komme længere.

Hvis det anvendte fotopapir har perforerede faner, skal du ilægge fotopapiret, så

fanerne er nærmest dig.

3. Skub papirbredde- og papirlængdestyrene helt ind til stakken med fotopapir, indtil

de ikke kan komme længere.

Overfyld ikke fotobakken. Sørg for, at papirstakken passer i fotobakken, og ikke

er højere end toppen af papirbreddestyret.

4. Udskift udskriftsbakken.

5. Tryk på Fotobakke på kontrolpanelet for at vælge fotobakken.

Når du trykker på Fotobakke, vises menuen på farvedisplayet.

6. Tryk på 1 for at vælge Kopier eller på 2 for at vælge Foto.

Menuen Kopier eller menuen Foto vises, afhængigt af hvilken indstilling du

valgte.

7. Brug pilene til at vælge fotobakken, og tryk derefter på OK.

Ilægning af postkort, Hagaki-kort eller HP Panorama-fotopapir

Du kan lægge fotopapir i størrelserne 10 x 15 cm, Hagaki-kort, postkort eller

panorama-fotopapir i den primære bakke på HP All-in-One.

Du kan også lægge små medier, f.eks. 10 x 15 cm fotopapir, postkort og Hagaki-kort, i

fotobakken. Der er flere oplysninger under Ilægning af fotopapir i størrelsen 10 x 15

cm (4" x 6").

Angiv papirtypen og -størrelsen, før du udskriver eller kopierer, for at opnå de bedste

resultater. Se online HP Image Zone Hjælp for at få flere oplysninger.

56 HP Photosmart 3200 All-in-One series


Sådan lægges postkort, Hagaki-kort eller panorama-fotopapir i den primære

bakke

1. Træk den primære bakke forbi det første stop, men undlad at tage den ud af

enheden.

2. Fjern alt papiret fra den primære bakke, og skub papirbredde- og

papirlængdestyrene til deres yderste positioner.

3. Læg stakken med kort yderst til højre i den primære bakke med den korte side

fremad og udskriftssiden nedad. Skub stakken fremad, indtil den ikke kan

komme længere.

4. Skub papirbredde- og papirlængdestyrene helt ind til kortstakken, indtil de ikke

kan komme længere.

Overfyld ikke den primære bakke. Sørg for, at kortstakken passer i den primære

bakke, og ikke er højere end toppen af papirbreddestyret.

5. Skub den primære bakke tilbage i HP All-in-One.

Ilægning af konvolutter

Du kan lægge en eller flere konvolutter i den primære bakke på HP All-in-One. Brug

ikke blanke eller prægede konvolutter eller konvolutter med hægter eller ruder.

Bemærk! Du kan finde yderligere oplysninger om, hvordan du formaterer

teksten til udskrivning på konvolutter, i tekstbehandlingsprogrammets Hjælp.

Du kan overveje at bruge en etiket til returadressen på konvolutter for at opnå

de bedste resultater.

Sådan ilægges konvolutter

1. Træk den primære bakke forbi det første stop, men undlad at tage den ud af

enheden.

2. Fjern alt papir fra den primære bakke.

Brugervejledning 57

Ilægning af originaler og papir


Ilægning af originaler og papir

Kapitel 5

3. Læg en eller flere konvolutter yderst til højre i den primære bakke, så

konvolutklapperne vender opad mod venstre. Skub konvolutstakken fremad, indtil

den ikke kan komme længere.

Tip! Yderligere oplysninger om at ilægge konvolutter finder du i

diagrammet, der er indgraveret i bunden af den primære bakke.

4. Skub papirbredde- og papirlængdestyrene helt ind til konvolutstakken, indtil de

ikke kan komme længere.

Overfyld ikke den primære bakke. Sørg for, at konvolutstakken passer i den

primære bakke, og ikke er højere end toppen af papirbreddestyret.

5. Skub den primære bakke tilbage i HP All-in-One.

Ilægning af andre papirtyper

Tabellen i det følgende indeholder retningslinjer for ilægning af bestemte typer papir.

Du opnår det bedste resultat, hvis du justerer papirindstillingerne, hver gang du skifter

papirstørrelse eller -type. Der er oplysninger om at ændre papirindstillingerne i

forbindelse med udskrivning fra programmet eller om papirtyperne i det følgende i

online HP Image Zone Hjælp.

Papir Tip

Bemærk! Ikke alle papirstørrelser og -typer er tilgængelige i forbindelse med

alle funktioner på HP All-in-One. Visse papirstørrelser og -typer kan kun

bruges, hvis du starter udskriftsjobbet fra dialogboksen Udskriv i programmet,

eller når du kopierer. De kan ikke anvendes til udskrivning af fotos fra et

hukommelseskort, et digitalkamera eller en lagerenhed. Papir, der kun kan

anvendes til udskrivning fra et program, er markeret.

HP papir HP's avancerede fotopapir eller HP-fotopapir

Find pilen på den side af papiret, der ikke skal udskrives på, og indfør

derefter papiret med pilsiden opad i den primære bakke. En sensor i

HP All-in-One optimerer automatisk udskrivningshastigheden og -

kvaliteten.

58 HP Photosmart 3200 All-in-One series


(fortsat)

Papir Tip

HP Premium Inkjet-transparenter

Ilæg transparenten, så den hvide transparentstrimmel (med pile og HPlogoet)

er øverst og indføres i den primære bakke først. Indstil

papirtypen til Transparent, før du går i gang med at udskrive eller

kopiere, for at opnå det bedste resultat.

Bemærk! Hvis de ilægges forkert, eller hvis du bruger andet end HPtransparenter,

registrerer HP All-in-One muligvis ikke automatisk

transparenterne.

HP Overføringspapir

Glat overføringspapiret helt, inden det benyttes. Bøjede ark må ikke

benyttes. Find den blå stribe på den side af overføringspapiret, der ikke

skal udskrives på, og før derefter manuelt et ark ad gangen ind i den

primære bakke med den blå stribe opad.

Tip! Du undgår bøjede ark, hvis du opbevarer overføringspapiret i

originalindpakningen, indtil det skal bruges.

Dette papir understøttes kun ved udskrivning fra et program.

HP Lykønskningskort, Mat, HP Fotolykønskningskort eller

HP Lykønskningskort med struktur:

Læg en lille stak med HP-lykønskningskortpapir i papirbakken med

udskriftssiden nedad, og skub den fremad, indtil den ikke kan komme

længere. Indstil papirtypen til Premium Photo, før du går i gang med

at udskrive eller kopiere, for at opnå det bedste resultat.

Etiketter HP Inkjet-etiketter

Brug altid Letter- eller A4-etiketark, der er designet til brug sammen

med HP inkjet-produkter (f.eks. HP Inkjet-etiketter), og kontroller, at

etiketterne ikke er over to år gamle. Etiketter på ældre ark kan gå af,

når papiret trækkes gennem HP All-in-One, og efterfølgende medføre

papirstop.

1. Luft etiketstakken for at sikre, at ingen af arkene klistrer sammen.

2. Anbring en stak med etiketark oven på almindeligt papir i fuld

størrelse i den primære bakke med etiketsiden nedad. Ilæg ikke

etiketark enkeltvis.

Dette papir understøttes kun ved udskrivning fra et program.

Undgåelse af papirstop

Følg disse retningslinjer for at undgå papirstop:

● Du kan undgå krøllet eller bøjet papir ved at opbevare alt papir fladt og indpakket.

● Fjern ofte papir, der er udskrevet, fra udskriftsbakken.

● Kontroller, at papir, der er lagt i den primære bakke, ligger fladt uden bøjede eller

iturevne kanter.

Brugervejledning 59

Ilægning af originaler og papir


Ilægning af originaler og papir

Kapitel 5

● Anbring ikke forskellige papirtyper eller -størrelse i den primære bakke. Alt papir i

stakken skal have samme størrelse og type.

● Juster papirstyrene i den primære bakke, så de altid er tæt på papirets kanter.

Kontroller, at papirstyrene ikke bøjer papiret i den primære bakke.

● Skub ikke papiret for langt indad i den primære bakke.

● Brug de papirtyper, der anbefales til HP All-in-One. Se Valg af papir til

udskrivning og kopiering for at få yderligere oplysninger.

Se Fejlfinding af papir for at få yderligere oplysninger om afhjælpning af papirstop.

60 HP Photosmart 3200 All-in-One series


6

Brug af foto- og

videofunktionerne

HP All-in-One kan få adgang til dine hukommelseskort og lagerenheder, så du kan

udskrive, gemme, håndtere og dele fotos og videoer. Du kan sætte

hukommelseskortet i HP All-in-One eller slutte en lagerenhed (f.eks. et USBnøglekædedrev)

eller et digitalkamera til USB-porten på forsiden, så HP All-in-One

kan læse indholdet. Du kan også slutte et PictBridge-kompatibelt digitalkamera til

USB-porten på forsiden for at udskrive fotos direkte fra kameraet.

Dette kapitel indeholder oplysninger om at bruge et hukommelseskort, en lagerenhed

eller et digitalkamera sammen med HP All-in-One. Læs dette kapitel for at få

oplysninger om at få vist, vælge, redigere, gemme, udskrive og dele fotos og videoer

vha. HP All-in-One.

Isætning af et hukommelseskort

Hvis dit digitale kamera bruger et hukommelseskort til at gemme fotos, kan du

indsætte et hukommelseskort i HP All-in-One for at udskrive eller gemme billederne.

Forsigtig! Fjern aldrig et hukommelseskort, når der læses fra kortet. I modsat

fald bliver filerne på kortet ødelagt. Det er kun sikkert at fjerne kortet, når

fotolampen ikke blinker. Sæt højst et hukommelseskort i ad gangen. Hvis du

gør det, bliver filerne på hukommelseskortene ødelagt.

Du kan udskrive et foto-indeks på flere sider og få vist miniaturefotos af alle fotos på

hukommelseskortet eller på lagerenheden. Du kan også udskrive fotos fra

hukommelseskort eller lagerenhed, selvom din HP All-in-One ikke er sluttet til

computeren. Der er flere oplysninger under Udskrivning af fotos vha. et foto-indeks.

HP All-in-One kan læse følgende hukommelseskort: CompactFlash (I, II), Memory

Sticks, MultiMediaCard (MMC), Secure Digital og xD-Picture Card.

Bemærk! Du kan scanne et dokument, et foto, dias eller negativfilm og sende

det scannede billede til et isat hukommelseskort eller en lagerenhed. Der er

flere oplysninger under Scanning af et billede.

HP All-in-One har fire holdere til hukommelseskort, og de vises på følgende

illustration med de hukommelseskort, der passer til hver holder.

Brugervejledning 61

Fotos og videoer


Fotos og videoer

Kapitel 6

Holderne er konfigureret således:

● Øverste venstre holder: CompactFlash (I, II)

● Øverste højre holder: Secure Digital, MultiMediaCard (MMC), Secure MultiMedia

Card

● Nederste venstre holder: xD-Picture Card

● Nederste højre holder: Memory Stick, Magic Gate Memory Stick, Memory Stick

Duo (med den medfølgende adapter), Memory Stick Pro

Isætning af et hukommelseskort

1. Drej hukommelseskortet, så etiketten vender mod venstre, og kontakterne vender

mod HP All-in-One.

2. Sæt hukommelseskortet i den tilhørende hukommelseskortholder.

Tilslutning af et digitalkamera

HP All-in-One understøtter PictBridge-tilstand, hvor du kan slutte et vilkårligt

PictBridge-kompatibelt kamera til USB-porten på forsiden og udskrive fotos på

hukommelseskortet i kameraet. Se dokumentationen, der fulgte med kameraet, for at

finde ud af, om det understøtter PictBridge.

USB-porten på forsiden er placeret under hukommelseskortholderne:

Selvom kameraet ikke er i PictBridge-tilstand, eller det ikke understøtter PictBridge,

kan du alligevel få adgang til fotos i kameraet vha. kameraets lagerenhed. Der er flere

oplysninger under Tilslutning af en lagerenhed.

1. Slut kameraet til USB-porten på forsiden af HP All-in-One vha. det USB-kabel,

der fulgte med kameraet.

2. Tænd for kameraet, og kontroller, at det er i PictBridge-tilstand.

Bemærk! Se dokumentationen til kameraet for at ændre USB-tilstanden

til PictBridge. Forskellige kameraer bruger forskellige betegnelser til at

62 HP Photosmart 3200 All-in-One series


eskrive PictBridge-tilstanden. Visse kameraer har f.eks. indstillingen

digitalkamera og disk. I det tilfælde er indstillingen digitalkamera

indstillingen for PictBridge-tilstand.

Du kan udskrive dine fotos, når kameraet i PictBridge-tilstand er korrekt tilsluttet

HP All-in-One. Kontroller, at den størrelse papir, der ligger i HP All-in-One, passer til

indstillingen på kameraet. Hvis indstillingen for papirstørrelse i kameraet er angivet til

standard, bruger HP All-in-One det papir, som i øjeblikket er lagt i den

standardinputbakke, der er valgt fra et PictBridge-kamera. Se i brugervejledningen,

der fulgte med kameraet, for at få flere oplysninger om direkte udskrivning fra

kameraet vha. PictBridge.

Bemærk! Du kan ændre indstillingerne for PictBridge-bakkevalg og ændre

den standardinputbakke, der anvendes ved udskrivning fra et PictBridgekamera.

Se online HP Image Zone Hjælp for at få flere oplysninger.

Tilslutning af en lagerenhed

Du kan slutte en lagerenhed, f.eks. et nøglekædedrev, en bærbar harddisk eller et

digitalkamera i lagertilstand til USB-porten på forsiden af HP All-in-One. USB-porten

på forsiden er placeret under hukommelseskortholderne:

Bemærk! Digitalkameraer, der er i lagertilstand, kan tilsluttes USB-porten på

forsiden. HP All-in-One behandler kameraer i denne tilstand som en almindelig

lagerenhed. Digitalkameraer i lagertilstand kaldes lagerenheder i dette afsnit.

Se Tilslutning af et digitalkamera, hvis kameraet understøtter PictBridge.

Se dokumentationen til kameraet for at ændre USB-tilstanden til lagertilstand.

Forskellige kameraer bruger forskellige betegnelser til at beskrive

lagertilstanden. Visse kameraer har f.eks. indstillingen digitalkamera og disk.

I det tilfælde er indstillingen disk indstillingen for lagertilstand.

Du kan gøre følgende med filerne, der er gemt på din lagerenhed, når du har tilsluttet

lagerenheden:

● Overføre filer til computeren

● Vise fotos og videoer

● Redigere fotos og videoer vha. kontrolpanelet

● Udskrive fotos på HP All-in-One

● Sende fotos og videoer til venner og familie

Forsigtig! Forsøg aldrig af koble en lagerenhed fra, mens der læses fra

kortet. Hvis du gør det, bliver filerne på lagerenheden ødelagt. Det er kun

sikkert at fjerne lagerenheden, når fotolampen ikke blinker.

Brugervejledning 63

Fotos og videoer


Fotos og videoer

Kapitel 6

Visning af fotos og videoer

Du kan få vist fotos og videoer på farvedisplayet på HP All-in-One. Du kan også få vist

fotos vha. programmet HP Image Zone, der fulgte med HP All-in-One.

Visning af fotos og videoer vha. HP All-in-One

Du kan få vist og vælge fotos og videoer på farvedisplayet på HP All-in-One.

Visning af et foto

Du kan få vist et foto på kontrolpanelet på HP All-in-One.

Sådan vises et foto

1. Sæt hukommelseskortet i den korrekte holder på HP All-in-One, eller slut en

lagerenhed til USB-porten på forsiden.

2. Tryk på eller , indtil det foto, du vil se, vises på farvedisplayet.

Tip! Du kan trykke på eller og holde den nede for hurtigt at navigere

gennem alle fotos og videoer.

Visning af et diasshow

Du kan bruge indstillingen Diasshow i menuen Foto til at få vist alle fotos på et

hukommelseskort eller en lagerenhed som et diasshow.

Sådan vises et diasshow

1. Sæt hukommelseskortet i den korrekte holder på HP All-in-One, eller slut en

lagerenhed til USB-porten på forsiden.

2. Tryk på Foto for at åbne menuen Foto.

3. Tryk på 7 for starte diasshowet.

4. Tryk på Annuller for afslutte diasshowet.

5. Tryk på Foto igen for at vende tilbage til fotovisning.

Visning af en video

Du kan få en videofil vist på HP All-in-One. Du kan afspille en video, spole frem og

tilbage i videoen og stoppe den vha. knapperne på kontrolpanelet.

Når en video er stoppet eller er sat på pause, kan du vælge et enkelt videobillede til

udskrivning. Der er flere oplysninger under Valg af fotos og videoer.

Bemærk! Store videofiler vises muligvis ikke hurtigt på farvedisplayet.

Sådan vises en video

1. Sæt hukommelseskortet i den korrekte holder på HP All-in-One, eller slut en

lagerenhed til USB-porten på forsiden.

2. Tryk på Foto.

64 HP Photosmart 3200 All-in-One series


3. Tryk på eller for at rulle til det første billede i den video, du vil afspille.

Videoer er markeret med et videoikon på farvedisplayet.

4. Tryk på 2 for at afspille videoen.

Du kan trykke på følgende knapper, mens videoen afspilles:

Knap Funktion

Tryk på 1 for at spole videoen tilbage. Tryk på

denne knap, mens der er pause i

videoafspilningen, for at spole videobillederne

baglæns ét ad gangen.

Tryk på 2 for at holde pause i videoafspilningen.

Tryk på 2 for at genoptage videoafspilningen.

Tryk på 3 for at spole videoen frem. Tryk på denne

knap, mens der er pause i videoafspilningen, for at

spole videobillederne frem ét ad gangen.

Annuller Tryk på Annuller for at stoppe videoen.

Visning af fotos vha. computeren

Du kan få vist og redigere fotos vha. programmet HP Image Zone, der fulgte med

HP All-in-One.

Se online HP Image Zone Hjælp for at få flere oplysninger.

Valg af fotos og videoer

Du kan bruge kontrolpanelet på HP All-in-One til at vælge fotos og videoer.

Valg af individuelle fotos og videoer

Du kan vælge individuelle fotos og videoer til redigering, udskrivning eller lagring på

computeren.

Sådan vælges individuelle fotos og videoer

1. Sæt hukommelseskortet i den korrekte holder på HP All-in-One, eller slut en

lagerenhed til USB-porten på forsiden.

2. Tryk på eller for at rulle til den foto- eller videofil, du vil vælge.

Tip! Du kan trykke på eller og holde den nede for hurtigt at navigere

gennem alle fotos og videoer.

Bemærk! Videoens første billede vises på farvedisplayet med

videoikonet nederst i billedet.

3. Tryk på OK for at vælge det foto eller den video, der aktuelt vises på

farvedisplayet.

Brugervejledning 65

Fotos og videoer


Fotos og videoer

Kapitel 6

Der vises en markering ved siden af det valgte foto eller den valgte video.

4. Gentag de forgående trin for at vælge det ønskede antal fotos eller videoer.

Valg af alle fotos og videoer

Du kan vælge alle fotos og videoer på et hukommelseskort eller en lagerenhed fra

kontrolpanelet.

Sådan vælges alle fotos og videoer

1. Sæt hukommelseskortet i den korrekte holder på HP All-in-One, eller slut en

lagerenhed til USB-porten på forsiden.

2. Tryk på knappen Marker fotos:

3. Tryk på OK. Derved markeres det første foto, der er gemt på hukommelseskortet

eller lagerenheden.

Bemærk! Hvert foto på hukommelseskortet eller lagerenheden har fået

tildelt et nummer af HP All-in-One. Dette fotonummer vises i nederste

højre hjørne af det foto, der aktuelt vises på farvedisplayet. Tallet til

venstre for skråstregen (/) er fotoets nummer. Nummeret til højre for

skråstregen viser det samlede antal fotos, der er gemt på

hukommelseskortet eller lagerenheden.

4. Tryk på OK igen. Derved markeres det sidste foto, der er gemt på

hukommelseskortet eller lagerenheden.

Der vises en markering ved siden af de valgte fotos eller de valgte videoer.

Markering af en række fotos og videoer

Du kan vælge en række fotos og videoer, der er gemt på et hukommelseskort eller en

lagerenhed, fra kontrolpanelet.

Sådan markeres en række fotos og videoer

1. Sæt hukommelseskortet i den korrekte holder på HP All-in-One, eller slut en

lagerenhed til USB-porten på forsiden.

2. Tryk på knappen Marker fotos:

3. Angiv det første fotonummer, du vil markere i rækken, vha. tastaturet eller ved at

trykke på eller for at rulle til det nummer du vil markere.

Bemærk! Hvert foto på hukommelseskortet eller lagerenheden har fået

tildelt et nummer af HP All-in-One. Dette fotonummer vises i nederste

højre hjørne af det foto, der aktuelt vises på farvedisplayet. Tallet til

venstre for skråstregen (/) er fotoets nummer. Nummeret til højre for

66 HP Photosmart 3200 All-in-One series


skråstregen viser det samlede antal fotos, der er gemt på

hukommelseskortet eller lagerenheden.

4. Tryk på OK.

5. Angiv det sidste fotonummer, du vil markere i rækken, vha. tastaturet eller ved at

trykke på eller for at rulle til det nummer du vil markere.

6. Tryk på OK.

Alle de fotos, du har angivet i rækken, er markeret. Der vises en markering ved

siden af de valgte fotos eller de valgte videoer.

Valg af et enkelt videobillede

Du kan markere et enkelt videobillede, der er gemt på et hukommelseskort eller en

lagerenhed, på kontrolpanelet til udskrivning.

Sådan vælges et enkelt videobillede

1. Sæt hukommelseskortet i den korrekte holder på HP All-in-One, eller slut en

lagerenhed til USB-porten på forsiden.

2. Tryk på eller for at rulle til den videofil, du vil markere.

3. Tryk på 2.

Videoafspilningen begynder.

4. Tryk på 2 igen for at holde pause i videoafspilningen, når videoen kommer til et

billede i nærheden af det, du vil udskrive.

5. Gør ét af følgende:

– Tryk på 1 for at spole ét billede frem ad gangen, indtil det billede, du vil

udskrive, vises på farvedisplayet.

– Tryk på 3 for at spole ét billede tilbage ad gangen, indtil det billede, du vil

udskrive, vises på farvedisplayet.

6. Tryk på OK.

Der vises en markering ved siden af det valgte videobillede.

Bemærk! Du kan vælge op til 10 videobilleder.

Sådan fjernes markeringen fra fotos og videoer

Du kan fjerne markeringen fra individuelle fotos og videoer eller fra alle fotos og

videoer på hukommelseskortet eller lagerenheden.

➔ Gør ét af følgende:

– Tryk på OK for at fjerne markeringen fra det foto eller den video, der aktuelt

vises på farvedisplayet.

– Tryk på Annuller for at fjerne markeringen fra alle fotos og vende tilbage til

udgangsskærmen.

Redigering af fotos

HP All-in-One indeholder flere knapper til grundlæggende redigeringsfunktioner, du

kan anvende på det billede, der vises på farvedisplayet. Knapperne omfatter justering

af lysstyrken, specielle farveeffekter, beskæring, rotering m.m.

Brugervejledning 67

Fotos og videoer


Fotos og videoer

Kapitel 6

Der er flere oplysninger om at redigere fotos vha. kontrolpanelet i online HP Image

Zone Hjælp.

Bemærk! Du kan forbedre de markerede videobilleder, inden de udskrives.

Der er flere oplysninger under Angivelse af udskriftsindstillinger for fotos.

Du kan bruge programmet HP Image Zone til at få vist og redigere billeder. Du kan

udskrive billeder, sende billeder via e-mail til venner og familie, overføre billeder til et

websted eller bruge billeder til sjove og kreative udskrivningsprojekter. Programmet

HP Image Zone giver dig mulighed for alt dette og meget mere. Udforsk programmet

for at få mest muligt ud af funktionerne i HP All-in-One. Der er flere oplysninger om at

redigere fotos vha. programmet HP Image Zone i online HP Image Zone Hjælp.

Udskrivning af fotos og videoer vha. kontrolpanelet

Du kan bruge kontrolpanelet til at udskrive fotos fra et hukommelseskort eller en

lagerenhed. Du kan også udskrive fotos direkte fra et kamera, der understøtter

PictBridge. Der er flere oplysninger under Tilslutning af et digitalkamera.

Se Isætning af et hukommelseskort for at få yderligere oplysninger om at isætte et

hukommelseskort. Se Tilslutning af en lagerenhed for at få yderligere oplysninger om

at tilslutte en lagerenhed.

Dette afsnit indeholder oplysninger om almindelige udskrivningsopgaver. Online

HP Image Zone Hjælp indeholder oplysninger om særlige fotoudskrivningsopgaver,

f.eks.:

● Udskrivning af fotos valgt på kameraet (DPOF)

● Udskrivning af videohandlingsfotos

● Udskrivning af panoramafotos

● Udskrivning af pasfotos

Se online HP Image Zone Hjælp for at få flere oplysninger om disse funktioner.

Bemærk! Indstillingerne for fotoudskrivning vælges automatisk, så du opnår

det bedste resultat, når du udskriver fotos og video. Disse indstillinger kan

ændres i menuen Udskriftsindstillinger. Der er flere oplysninger under

Angivelse af udskriftsindstillinger for fotos.

Der er mange flere muligheder end blot udskrivning af billeder med programmet

HP Image Zone. Med dette program kan du bruge billeder til overføringspapir,

plakater, bannere, mærkater og andre kreative projekter. Se online HP Image Zone

Hjælp for at få flere oplysninger.

Brug af guiden Nem udskrivning

Du kan bruge guiden Nem udskrivning til at vælge de oftest anvendte indstillinger

for udskrivning af fotos. Når du har valgt indstillinger for udskrivning af fotos vha.

guiden Nem udskrivning, udskrives dine fotos automatisk.

68 HP Photosmart 3200 All-in-One series


Sådan bruges guiden Nem udskrivning

1. Sæt hukommelseskortet i den korrekte holder på HP All-in-One, eller slut en

lagerenhed til USB-porten på forsiden.

Knappen Foto begynder at lyse.

2. Tryk på eller , indtil det foto eller den video, du vil udskrive, vises på

farvedisplayet, og tryk derefter på OK.

Gentag dette trin, indtil alle de fotos, du ønsker udskrevet, er markeret.

3. Tryk på Foto for at åbne menuen Foto.

4. Tryk på 1 for at vælge guiden Nem udskrivning.

Menuen Layout vises.

5. Tryk på tallet ved siden af den indstilling for Layout, du vil vælge.

Menuen Bakkevalg vises.

6. Tryk på 1 for at vælge Primær bakke eller på 2 for at vælge Fotobakke.

Meddelelsen Klar til udskrivning vises.

7. Kontroller, at papiret i inputbakken vender udskriftssiden ned, og tryk derefter på

OK for at udskrive dine fotos med de indstillinger, du har valgt.

Udskrivning af udvalgte fotos og videoer

Du kan udskrive markerede fotos eller videobilleder direkte fra kontrolpanelet uden

brug af et foto-indeks.

Bemærk! Hvis du har valgt en videofil, udskrives kun det første billede i

videoen, medmindre du har markeret de videobilleder, der skal udskrives. Der

er flere oplysninger under Valg af fotos og videoer.

1. Sæt hukommelseskortet i den korrekte holder på HP All-in-One, eller slut en

lagerenhed til USB-porten på forsiden.

Knappen Foto begynder at lyse.

2. Tryk på eller for at gå tilbage eller frem ét foto ad gangen. Tryk og hold

eller nede for at gå hurtigt gennem fotografierne.

3. Tryk på OK, når det foto, du vil udskrive, vises på farvedisplayet. Der vises en

markering ved siden af det valgte foto.

4. Tryk på Foto for at få vist menuen Foto, og rediger derefter udskriftsindstillinger

for fotos efter behov.

5. Tryk på Start, Sort eller Start, Farve for at udskrive de valgte fotos.

6. Tryk på Foto igen for at vende tilbage til fotovisning.

Udskrivning af et beskåret foto

Du kan beskære et foto, der skal udskrives, vha. zoomfunktionen på kontrolpanelet.

Det billede, der vises på farvedisplayet, viser, hvordan fotoet kommer til at se ud, når

det er udskrevet.

Bemærk! Indstillingerne for beskæring gemmes ikke i filen med

originalfotoet. Fotoet får den oprindelige størrelse, når det er udskrevet.

Brugervejledning 69

Fotos og videoer


Fotos og videoer

Kapitel 6

Sådan udskrives et beskåret foto

1. Vis et foto på farvedisplayet.

Der er flere oplysninger under Visning af et foto.

2. Tryk på zoomknapperne (4 eller 5) for at zoome ind eller ud, så fotoet vises i

forskellige størrelser:

3. Brug pileknapperne til at flytte det viste billede, og få vist det omtrentlige område

af billedet, der bliver udskrevet.

4. Tryk på OK for at markere fotoet og forlade zoomtilstanden, samtidig med at

zoomindstillingerne bevares ved udskrivning.

Der vises en markering ved siden af det valgte foto.

5. Tryk på Start, Farve eller Start, Sort for at udskrive det valgte foto.

Udskrivning af fotos vha. et foto-indeks

Med et foto-indeks kan du nemt markere og udskrive fotos direkte fra

hukommelseskortet eller en lagerenhed uden brug af en computer. Et foto-indeks kan

være på flere sider og viser miniaturefotos af alle fotos på hukommelseskortet.

Filnavn, indeksnummer og dato findes under hvert miniaturebillede. Med foto-indeks

kan du også hurtigt oprette og udskrive et katalog over dine fotos.

Bemærk! 1 Kun det første billede i videoen udskrives på foto-indekset, hvis

der er videoer på hukommelseskortet eller lagerenheden.

Bemærk! 2 Du kan ikke udskrive et foto-indeks på et kamera i PictBridgetilstand.

Kameraet skal være i lagertilstand. Der er flere oplysninger under

Tilslutning af en lagerenhed.

Udskrivningen af fotos fra et foto-indeks sker i tre trin: udskrivning af et fotoindeks,

udfyldelse af foto-indekset og scanning af foto-indekset.

Udskrivning af et foto-indeks

Første trin i brugen af et foto-indeks er at udskrive det fra HP All-in-One.

1. Sæt hukommelseskortet i den korrekte holder på HP All-in-One, eller slut en

lagerenhed til USB-porten på forsiden.

2. Tryk på Foto-indeks og derefter på 1.

Herved vælges først menuen Foto-indeks og derefter Udskriv foto-indeks.

Bemærk! Udskriftstiden for et fotoindeks kan variere meget, alt efter

hvor mange billeder, der ligger på hukommelseskortet.

3. Hvis der er flere end 20 billeder på kortet, vises menuen Vælg fotos. Tryk på

tallet ved siden af den kommando, du ønsker at vælge.

– 1. Alle

– 2. Seneste 20

– 3. Farveskala

70 HP Photosmart 3200 All-in-One series


Bemærk! Du kan bruge fotonummeret til at markere de fotos, der skal

udskrives, hvis du vil udskrive en række fotos. Disse numre er muligvis

forskellige fra de numre, der er knyttet til billederne på digitalkameraet.

Fotonumrene findes nederst på fotoet på farvedisplayet.

Hvis du markerer en video, udskrives kun det første billede på foto-indekset.

4. Hvis du vælger Brugerdefineret område, skal du indtaste numrene på det første

og sidste foto, som skal udskrives, og derefter trykke på OK.

Bemærk! Du kan slette et fotonummer ved at trykke på for at gå

tilbage.

5. Udfyldning af foto-indekset. Der er flere oplysninger under Udfyld foto-indekset.

Udfyld foto-indekset

Når du har udskrevet et foto-indeks, kan du bruge det til at vælge de fotos, der skal

udskrives.

1. Vælg de fotos, der skal udskrives, ved at udfylde cirklerne under

miniaturebillederne på foto-indekset med en sort pen.

Bemærk! Kun det første billede i videoen udskrives, hvis du markerede

en video på foto-indekset.

2. Vælg et layout ved at udfylde en cirkel i foto-indeksets trin 2.

Bemærk! Hvis du har behov for at foretage yderligere justering af

udskriftsindstillingerne, end der er mulighed for på foto-indekset, kan du

udskrive fotos direkte fra kontrolpanelet. Der er flere oplysninger under

Udskrivning af fotos og videoer vha. kontrolpanelet.

3. Scan foto-indekset. Der er flere oplysninger under Scanning af et foto-indeks.

Scanning af et foto-indeks

Det sidste trin i brugen af et foto-indeks er at scanne det udfyldte ark, som ligger på

scannerglasset.

1. Læg foto-indekset med udskriftssiden nedad i forreste højre hjørne af glasset.

Kontroller, at foto-indeksets sider rører den højre og den forreste kant. Luk låget.

2. Læg papiret i den primære bakke eller fotobakken. Kontroller, at det samme

hukommelseskort eller den samme lagerenhed, som du brugte til udskrivningen

af foto-indekset, stadig sidder i holderen eller er sluttet til HP All-in-One, når du

scanner dette foto-indeks.

3. Tryk på Foto-indeks og derefter på 2.

Brugervejledning 71

Fotos og videoer


Fotos og videoer

Kapitel 6

Herved vælges først menuen Foto-indeks og derefter Scan foto-indeks.

HP All-in-One scanner foto-indekset og udskriver de valgte fotos.

Angivelse af udskriftsindstillinger for fotos

Fra menuen Udskriftsindstillinger har du adgang til forskellige indstillinger, som har

betydning for, hvordan fotos udskrives, herunder antal kopier, papirtype osv.

Standardmålene og -størrelserne varierer afhængigt af landet.

1. Sæt hukommelseskortet i den korrekte holder på HP All-in-One, eller slut en

lagerenhed til USB-porten på forsiden.

2. Tryk på Foto.

Menuen Foto vises.

3. Tryk på 2 for at få adgang til menuen Udskriftsindstillinger, og tryk derefter på

tallet ud for den indstilling, du vil ændre.

Bemærk! Se online HP Image Zone Hjælp for at få yderligere

oplysninger om indstillinger til udskrivning af fotos.

4. Udfør ændringen i indstillingen, og tryk på OK.

5. Tryk på Foto igen for at vende tilbage til fotovisning.

Lagring af fotos på computeren

Når du har taget fotos med et digitalkamera, kan du udskrive dem med det samme

eller gemme dem på computeren. For at gemme dem på computeren kan du tage

hukommelseskortet ud af kameraet og sætte det i den rigtige holder til

hukommelseskort på HP All-in-One. Du kan også sætte kameraet i lagertilstand og

slutte det til USB-porten på forsiden for at gemme fotos på computeren.

Der er oplysninger om at tilslutte et digitalkamera, der er i lagertilstand, under

Tilslutning af en lagerenhed. Se Isætning af et hukommelseskort for at få yderligere

oplysninger om at isætte et hukommelseskort.

Bemærk! Du kan kun bruge ét hukommelseskort ad gangen i HP All-in-One.

Du kan ikke bruge et hukommelseskort og en lagerenhed eller et kamera med

PictBridge samtidigt.

1. Sæt hukommelseskortet i den korrekte holder på HP All-in-One, eller slut en

lagerenhed til USB-porten på forsiden.

Fotolampen blinker ved adgang til filerne.

Forsigtig! Fjern aldrig et hukommelseskort, når der læses fra kortet.

Hvis du gør det, bliver filerne på kortet ødelagt. Det er kun sikkert at fjerne

kortet, når fotolampen ikke blinker.

2. Gør ét af følgende:

– Hvis din HP All-in-One er sluttet direkte til computeren via et USB-kabel,

vises overførselsdialogboksen på computeren. Følg vejledningen på

computerskærmen for at gemme fotos på computeren.

72 HP Photosmart 3200 All-in-One series


Der er flere oplysninger om dialogboksen i overførselsprogrammet i den

online HP Image Zone Hjælp, der fulgte med programmet.

– Hvis HP All-in-One er tilsluttet et netværk, skal du trykke på Foto for at få vist

menuen Foto, trykke på 5 for at vælge Overfør til computer og derefter

markere din computer på den viste liste. Vend tilbage til computeren, og følg

meddelelserne på skærmen for at vælge overførselsindstillinger.

Når du har gennemgået meddelelserne på skærmen, er dine fotos overført fra

hukommelseskortet eller lagerenheden til din computer.

– Windows: Filerne gemmes som standard i mapper, der er navngivet efter

den måned og det år, hvor billederne blev taget. Mapperne er oprettet under

mappen C:\Documents and Settings\Brugernavn\Dokumenter\Billeder i

Windows XP og Windows 2000.

– For Mac: Som standard gemmes filerne på computeren i mappen Harddisk:

Bruger:Brugernavn:Billeder:HP Photos.

3. HP All-in-One er færdig med at læse fra kunkommelseskortet, når fotolampen

holder op med at blinke og lyser konstant. Det første foto vises på farvedisplayet.

Du kan gå gennem alle fotos ved at trykke på eller for at gå frem eller

tilbage i fotoene, et foto ad gangen. Tryk på og hold eller nede for at gå

hurtigt tilbage eller frem gennem fotografierne.

Deling af fotos med venner og familie

Du kan nemt dele de fotos med venner og familie ved at bruge online-tjenesten

HP Instant Share. Med HP Instant Share kan du sende fotos til andre som e-mail,

overføre fotos til et onlinefotoalbum eller en fotoudskrivningstjeneste eller sende

fotoene til en anden netværkstilsluttet HP All-in-One.

Bemærk! Tilgængeligheden af tjenesterne beskrevet her, varierer fra land til

land og fra område til område. Ikke alle de tjenester, der er beskrevet her, er

tilgængelige i dit land/område.

Du får mest muligt ud af HP Instant Share-funktionerne, der er tilgængelige på

kontrolpanelet på en netværkstilsluttet HP All-in-One, ved at installere og konfigurere

HP Instant Share på HP All-in-One. Se online HP Image Zone Hjælp for at få

oplysninger om at opsætte og bruge HP Instant Share.

Brugervejledning 73

Fotos og videoer


Fotos og videoer

Kapitel 6

74 HP Photosmart 3200 All-in-One series


7

Deling af billeder med familie og

venner

Du kan nemt dele dine billeder med familie og venner ved at bruge online-tjenesten

HP Instant Share. HP Instant Share kan du sende billeder til famile og venner eller

(hvis din HP All-in-One er tilsluttet et netværk og tilmeldt HP Instant Share) modtage

billeder fra andre til visning og udskrivning.

Du får mest muligt ud af HP Instant Share-funktionerne, der er tilgængelige på

kontrolpanelet på en netværkstilsluttet HP All-in-One, ved at installere og konfigurere

HP Instant Share på HP All-in-One. Hvis du har installeret programmet HP Image

Zone, skal du trykke på knappen HP Instant Share på kontrolpanelet på den

netværkstilsluttede HP All-in-One for at starte opsætningsguiden på en tilsluttet

computer. Der er flere oplysninger om opsætning af HP Instant Share på din

HP All-in-One og brug af funktionerne beskrevet i dette kapitel i online HP Image

Zone Hjælp. Se Brug af online Hjælp for at få yderligere oplysninger om HP Image

Zone Hjælp.

Afsendelse af billeder til andre

Du kan nemt sende dine billeder til familie og venner ved at bruge online-tjenesten

HP Instant Share. Med HP Instant Share kan du sende miniaturebilleder af dine

billeder til din families og dine venners e-mail-adresser. De kan hente billeder i fuld

størrelse på HP Instant Share-serveren, når det passer dem, i stedet for at skulle

vente på at få store billeder overført fra deres e-mail-udbyder.

Tip! Du kan også bruge HP Instant Share til at sende dokumenter, ligesom

en faxmaskine. Scan dokumentet fra glasset og brug derefter HP Instant

Share til at sende det til modtagerens e-mail-adresse.

Hvis en ven eller et familiemedlem har en netværkstilsluttet HP-enhed, som er

registreret hos HP Instant Share, kan du også sende billeder direkte til udskrivning på

vedkommendes HP-enhed. Desuden kan du overfører billeder til et onlinefotoalbum

eller en fototjeneste og dele dem med andre eller til en fototjeneste, hvor du kan

bestille professionelle kvalitetstryk af dine billeder.

Bemærk! Tilgængeligheden af tjenesterne beskrevet her, varierer fra land til

land og fra område til område. Ikke alle de tjenester, der er beskrevet her, er

tilgængelige i dit land/område.

Sådan sendes billeder

➔ Begynd med at trykke på knappen HP Instant Share på kontrolpanelet på

HP All-in-One. Følg derefter vejledningen på skærmen.

Modtagelse af billeder fra andre

Hvis din HP All-in-One er netværkstilsluttet og registreret hos HP Instant Share, kan

andre brugere af HP Instant Share sende billeder direkte til din HP All-in-One.

Brugervejledning 75

Dele billeder


Dele billeder

Kapitel 7

Billederne gemmes enten på serveren, hvorfra du kan få dem vist, inden de udskrives,

eller de udskrives automatisk, når du modtager dem, afhængigt af de tilladelser du har

valgt for modtagelse af billeder.

Ud over at udskrive billeder, som du modtager fra andre, kan du også videresende en

billedsamling til en anden share-destination eller gemme en billedsamling på et

hukommelseskort eller en lagerenhed, der er sluttet til HP All-in-One.

Sådan bruges disse funktioner

➔ Begynd med at trykke på knappen HP Instant Share på kontrolpanelet på

HP All-in-One. Følg derefter vejledningen på skærmen.

Bemærk! Brugerne kan ikke sende billeder direkte til din HP All-in-One, hvis

din HP All-in-One er sluttet direkte til en computer via et USB-kabel.

Oplysningerne i dette afsnit gælder ikke dig. Brugere af HP Instant Share kan

stadig sende billeder til dig via e-mail.

Visning af billeder inden de udskrives

Afhængigt af de indstillinger, du vælger, og de tilladelser, du tildelte ved opsætningen

af HP Instant Share, kan billederne, du modtager, gemmes på serveren, hvorfra du

kan gennemgå dem, inden de udskrives. Hvis Automatisk kontrol er aktiveret,

kontrollerer HP All-in-One med jævne mellemrum automatisk HP Instant Shareserveren

for at se, om nogen har sendt billeder til dig. HP Instant Share-ikonet nederst

på farvedisplayet bliver blåt, hvis der er ventende billeder på HP Instant Shareserveren.

Se Ikoner på farvedisplayet for at få yderligere oplysninger om ikonet HP Instant Share.

Udskrivning af fotos uden at få dem vist først

Afhængigt af de indstillinger, du valgte, og de tilladelser, du gav, da du konfigurerede

HP Instant Share, udskriver din HP All-in-One muligvis billederne i en billedsamling,

du har modtaget. Hvis dette skal fungere, skal du:

● Aktivere Automatisk kontrol for HP Instant Share.

● Give en eller flere brugere af HP Instant Share tilladelse til at sende billeder

direkte til din HP All-in-One til automatisk udskrivning.

Hvis disse betingelser er opfyldt, udskriver din HP All-in-One automatisk billeder, du

modtager fra autoriserede brugere.

Videresendelse af en billedsamling, du har modtaget

Du kan videresende enhver billedsamling, du modtager, til en anden sharedestination.

På den måde kan du dele billederne, du har modtaget, med andre

familiemedlemmer eller venner, placere billederne i et onlinefotoalbum eller sende

dem til en fototjeneste, hvor der kan bestilles professionelle tryk.

Bemærk! Tilgængeligheden af tjenesterne beskrevet her, varierer fra land til

land og fra område til område. Ikke alle de tjenester, der er beskrevet her, er

tilgængelige i dit land/område.

76 HP Photosmart 3200 All-in-One series


Lagring af modtagne billeder på et hukommelseskort eller en lagerenhed

Foruden at udskrive billeder, du har modtaget fra andre, kan du også gemme hele

billedsamlingen på et hukommelseskort eller en lagerenhed, som sidder i din

HP All-in-One. På den måde kan du opbevare kopier af billederne, efter

udløbsdatoen, hvor de slettes fra HP Instant Share-serveren. (Antal dage til

billedsamlingernes udløb kan ændres. Læs betingelserne for brug af HP Instant

Share-tjenesten på HP's websted for at få de seneste oplysninger).

Udskrivning til HP All-in-One fra et andet sted

Du kan brug din HP Instant Share-konto til at udskrive fra en Windows-computer til en

netværkstilsluttet HP-enhed, der er registreret hos HP Instant Share. Du kan f.eks.

bruge driveren til HP-fjernudskrivning til at udskrive fra din bærbare computer, mens

du er på café, til din netværkstilsluttede HP All-in-One derhjemme. Hvis en af dine

venner eller et familiemedlem ikke har en printer, kan vedkommende overføre

driveren til HP-fjernudskrivning til sin computer og derefter udskrive til din

HP All-in-One, hvis du har givet tilladelse hertil.

Driveren til HP-fjernudskrivning installeres på Windows-computeren, hvor du

installerede softwaren til din HP All-in-One. Hvis du ønsker at installere driveren til HPfjernudskrivning

på en anden Windows-computer, f.eks. en bærbar computer, kan du

enten installere programmet HP Image Zone, som fulgte med HP All-in-One, eller du

kan hente driveren til HP-fjernudskrivning på HP's websted.

Gå til www.hp.com, og søg efter "HP Instant Share Remote Printing" på HP's websted.

Bemærk! HP anbefaler, at du bruger en bredbåndsforbindelse eller en hurtig

internetforbindelse til overførsel af driveren til HP-fjernudskrivning fra HP's

websted. HP fraråder et opkald via modem. Det tager ca. 3-5 minutter at hente

driveren til HP-fjernudskrivning via en bredbåndsforbindelse.

➔ Når HP's driver til fjernudskrivning er installeret, kan du fjernudskrive til

HP All-in-One ved at vælge Udskriv i menuen Filer i programmet og vælge HPfjernprintere

som printer.

Konfigurer HP Instant Share

Med indstillingerne, der er beskrevet her, kan du tilpasse den måde, som HP Instant

Share arbejder på. Se online HP Image Zone Hjælp for at få detaljerede oplysninger

om disse indstillinger.

1. Tryk på Opsætning på kontrolpanelet.

2. Tryk på for at markere HP Instant Share, og tryk derefter på OK.

Menuen Indstil HP Instant Share vises. Den indeholder følgende indstillinger til

konfigurering af den måde, som HP Instant Share arbejder på.

Håndter konto Starter programmet HP Instant Share på computeren,

så du kan logge på og foretage avanceret opsætning,

f.eks. tilføje share-destinationer og konfigurere

indstillinger til modtagelse af billeder fra bestemte

personer.

Brugervejledning 77

Dele billeder


Dele billeder

Kapitel 7

Vis navn på enhed Viser navnet på din HP All-in-One, som du tildelte, da du

registrerede enheden i HP Instant Share. Du skal give

andre brugere af HP Instant Share dette navn, hvis de

skal kunne sende billeder til udskrivning på din

HP All-in-One direkte.

Indstillinger for

modtagelse

Standardudskriftss

tørrelse

Sætter dig i stand til at indstille din HP All-in-One til

tilstanden Privat eller Åben, når du modtager billeder.

– I tilstanden Privat kan HP All-in-One kun modtage

billeder fra brugere, du har godkendt.

– I tilstanden Åben kan alle brugere af HP Instant

Share, der kender navnet på din enhed, sende

billeder til din HP All-in-One.

Sætter dig i stand til at angive, hvilken størrelser de

billeder, du modtager, skal have (hvis de ikke allerede

har en forudindstillet billedstørrelse).

Du kan angive, at billederne skal udskrives i en bestemt

størrelse, f.eks. 10 x 15 cm, eller du kan angive, at de

skal udskrives, så de passer på den papirstørrelse, der

aktuelt ligger i den primære bakke.

Automatisk kontrol Konfigurerer HP All-in-One til at kontrollere HP Instant

Share-serveren jævnligt for, om der er modtaget billeder.

Tip! Du kan f.eks. slå denne indstilling fra, hvis du skal

på ferie og ikke kan fylde papir i papirbakken, hvis den

løber tør. Hvis du indstiller Automatisk kontrol til Fra,

kan du når som helst kontrollere, om der er kommet

billeder ved at trykke på knappen HP Instant Share og

vælge Modtag.

Fjern samlinger Sætter dig i stand til at slette en modtaget billedsamling i

menuen Modtaget. Billedsamlingerne er stadig

tilgængelige på HP Instant Share-serveren, indtil de

udløber.

Nulstil HP Instant

Share

Sletter de HP Instant Share-indstillinger, du har gemt på

HP All-in-One, herunder enhedens navn og andre

kontooplysninger. Dette beskytter dine personlige

oplysninger, hvis du sælger eller forærer HP All-in-One

væk. HP Instant Share genkender ikke længere

HP All-in-One som en registreret enhed, hvortil eller -fra

der kan sendes og modtages billeder.

Tip! Hvis du ved en fejltagelse vælger denne

indstilling, skal du registrere HP All-in-One igen med

den samme HP Passport-konto. Enheden får tildelt det

samme enhedsnavn som før. Share-destinationer og

indstillinger genbruges også.

78 HP Photosmart 3200 All-in-One series


8

Brug af kopifunktionerne

Med HP All-in-One kan du fremstille kopier i farver og sort-hvid i høj kvalitet på flere

forskellige papirtyper. Dette kapitel indeholder en vejledning i fremstilling af en kopi,

visning af et kopijob, valg af beskæringsområde samt ændring af andre indstillinger

for kopiering.

Denne brugervejledning indeholder kun eksempler på de funktioner, du har til

rådighed, så du kan komme i gang med at fremstille kopier med din HP All-in-One.

Gennemgå den online HP Image Zone Hjælp, der fulgte med HP All-in-Onesoftwaren

for at få oplysninger om alle de indstillinger for kopiering, som

HP All-in-One understøtter. Online HP Image Zone Hjælp indeholder f.eks.

oplysninger om kopiering af et dokument på flere sider, forbedring af lyse områder på

kopien m.m. Se Brug af online Hjælp for at få yderligere oplysninger om HP Image

Zone Hjælp.

Fremstilling af en kopi

Du kan fremstille kvalitetskopier fra kontrolpanelet.

Sådan fremstiller du en kopi fra kontrolpanelet

1. Læg papir i den primære bakke eller fotobakken.

Du kan lægge fotopapir (uden afrivningsfaner) i størrelsen op til 10 x 15 cm i

fotobakken. Større fotopapir skal imidlertid lægges i den primære bakke.

– Der er flere oplysninger om at vælge den korrekte bakke under Valg af en

inputbakke.

– Der er flere oplysninger om at lægge papir i den korrekte bakke under

Ilægning af papir.

2. Læg originalen med udskriftssiden nedad i forreste højre hjørne af glasset.

3. Gør ét af følgende:

– Tryk på Start, Sort for at starte et sort/hvid-kopijob.

– Tryk på Start, Farve for at starte et farvekopijob.

Bemærk! Hvis du har en farveoriginal, giver Start, Sort en sort/hvid-kopi

af farveriginalen, og hvis du trykker på Start, Farve, får du en farvekopi af

farveoriginalen.

Ændring af indstillingerne for kopiering

Du kan tilpasse indstillingerne for kopiering i HP All-in-One til at håndtere næsten

enhver opgave.

Når du ændrer indstillingerne for kopiering, gælder de kun det aktuelle koperingsjob.

Du skal angive indstillingerne som standarder, hvis de skal gælde alle fremtidige job.

Sådan ændres indstillingerne for kopiering udelukkende for det aktuelle job

1. Tryk på Kopier for at åbne menuen Kopier.

Brugervejledning 79

Kopiering


Kopiering

Kapitel 8

2. Tryk på den taltast, der svarer til den indstilling, du vil ændre. Vælg mellem

følgende indstillinger:

– 1. Antal kopier

– 2. Vis kopi

– 3. Formindsk/Forstør

– 4. Beskær

– 5. Bakkevalg

– 6. Papirstørrelse

– 7. Papirtype

– 8. Kopikvalitet

– 9. Lysere/Mørkere

– 0. Forbedringer

– *. Angiv nye indst.

3. Tryk på for at markere den rette indstilling, og tryk derefter på OK.

4. Tryk på Start, Farve eller Start, Sort for at starte kopieringsjobbet, når alle de

ønskede indstillinger er ændret.

Sådan gemmes de aktuelle indstillinger som standarder for fremtidige job

1. Foretag de nødvendige ændringer i indstillingerne i menuen Kopier.

2. Tryk på for at vælge Angiv nye indst. i menuen Kopier.

3. Tryk på OK for at acceptere indstillingerne som de nye standardindstillinger.

Gennemgå online HP Image Zone Hjælp for at få oplysninger om, hvordan du

håndterer særlige kopieringsprojekter, f.eks. forstørring og formindskning af kopier og

fremstilling af flere kopier på én side, samt hvordan du foretager forbedringer for at

øge kopiernes kvalitet.

Eksempel på kopijob

Du kan bruge Vis kopi til at få vist, hvordan kopijobbet kommer til at se ud på

farvedisplayet.

Eksemplet vises, når du vælger Vis kopi i menuen Kopier, eller når du ændrer en af

følgende indstillinger for kopiering:

● Reducer/Forstør

● Papirformat

● Papirtype

● Beskær

● Bakkevalg

Hvis du redigerer en af ovennævnte indstillinger, vises kopien automatisk på

farvedisplayet. Du behøver ikke at vælge Vis kopi først. Kopien har muligvis

underliggende tekst eller grafik. Hvis du ønsker et nøjagtigt og tydeligt billede af

kopien, eller hvis du ønsker at få kopijobbet vist uden at ændre indstillinger, skal du

vælge Vis kopi i menuen Kopier som beskrevet her.

Bemærk! Du skal vælge kopieringsindstillinger for at få et nøjagtigt billede.

Automatiske indstillinger reflekterer ikke den papirstørrelse og -type, der er

ilagt, men anvender i stedet standarder.

80 HP Photosmart 3200 All-in-One series


Sådan fremstiller du en kopi fra kontrolpanelet

1. Tryk på Kopier og derefter på 2.

Derved vises menuen Kopier, hvor Vis kopi er markeret.

2. Gør ét af følgende:

– Tryk på OK for at acceptere kopien og vende tilbage til menuen Kopier.

– Tryk på for at scanne originalen igen.

Fremstilling en kopi uden ramme af et foto

Du kan fremstille kopier uden ramme på både stort og småt fotopapir. Læg fotopapir i

fotobakken, og rediger kopiindstillingerne til den rigtige papirtype og fotoforbedring for

at opnå den bedst mulige kvalitet ved kopiering af fotos.

1. Læg fotopapiret i inputbakken.

Du kan lægge fotopapir (uden afrivningsfaner) i størrelsen op til 10 x 15 cm i

fotobakken. Større fotopapir skal imidlertid lægges i den primære bakke.

2. Læg originalen med fotoudskriftssiden nedad i forreste højre hjørne af glasset.

Placer fotoet på glaspladen, så den lange side af fotoet ligger langs den forreste

kant på glaspladen.

3. Gør ét af følgende:

Hvis du fremstiller en kopi på 10 x 15 cm (4 x 6") uden ramme af et foto:

a. Tryk på knappen Fotobakke for at vælge fotobakken.

b. Tryk på Start, Sort eller Start, Farve.

HP All-in-One fremstiller en kopi uden rammer af det originale foto.

Hvis du fremstiller en kopi uden ramme på papir, der er lagt i den primære

bakke:

a. Tryk på Kopier og derefter på 3.

Derved vises menuen Kopier. Vælg Formindsk/Forstør.

b. Tryk på 3 for at vælge Udfyld hele siden.

c. Tryk på Start, Sort eller Start, Farve.

HP All-in-One fremstiller en kopi uden rammer af det originale foto.

Beskæring af en original

Tip! Indstil størrelsen til den korrekte papirstørrelse uden ramme og

papirtypen til Fotopapir, og prøv igen, hvis udskriften ikke er uden ramme.

Se Ændring af indstillingerne for kopiering for at få yderligere oplysninger

om ændring af indstillinger for kopiering.

Inden du kopierer en original, kan du vælge et område, der skal kopieres, vha.

indstillingen Beskær i menuen Kopier. Hvis du vælger indstillingen Beskær, startes

en scanning og der vises et billede af originalen på farvedisplayet.

Beskæringen ændrer billedets dimensioner og reducerer derved dets fysiske størrelse.

Tip! Du kan reducere det beskårne billede ved at ændre indstillingen

Forminds/Forstør. Vælg Udfyld hele siden for at fremstille en kopi af det

Brugervejledning 81

Kopiering


Kopiering

Kapitel 8

beskårne billede uden ramme. Vælg Tilpas til siden for at fremstille en kopi

med ramme. Afhængigt af billedets opløsning vil forstørrelsen af et beskåret

billede kunne påvirke udskriftskvaliteten.

Sådan beskæres et billede fra kontrolpanelet

1. Tryk på Kopier og derefter på 4.

Herved vælges først menuen Kopier og derefter Beskær.

2. Brug pileknapperne til at vælge placeringen af øverste venstre hjørne af det

beskårne billede.

3. Tryk på OK.

4. Brug pileknapperne til at vælge placeringen af nederste højre hjørne af det

beskårne billede.

5. Tryk på OK.

Det beskårne billede vises på farvedisplayet.

Annullering af kopiering

➔ Tryk på Annuller på kontrolpanelet for at stoppe kopiering.

82 HP Photosmart 3200 All-in-One series


9

Udskrivning fra computeren

HP All-in-One kan bruges med et hvilket som helst program, der giver mulighed for

udskrivning. Instruktionerne kan variere en smule, alt efter om du udskriver fra en

Windows-pc eller en Mac. Husk at følge vejledningen til dit operativsystem i dette

kapitel.

Ud over de udskriftsmuligheder, der er beskrevet i dette kapitel, kan du udskrive

billeder direkte fra et hukommelseskort, et digitalkamera eller en anden lagerenhed.

Du kan også udskrive fra en enhed, der understøttes af Bluetooth, f.eks. en telefon

med kamera eller en PDA, og du kan bruge scannede billeder til udskriftsprojekter i

HP Image Zone. Windows-brugere kan også udskrive til en ekstern enhed, der er

tilsluttet via et netværk.

● Yderligere oplysninger om at udskrive fra et hukommelseskort eller digitalkamera

finder du i Brug af foto- og videofunktionerne.

● I HP Image Zone Hjælp kan du finde yderligere oplysninger om specielle

udskriftsjob eller udskrivning af billeder i HP Image Zone.

● Se online HP Image Zone Hjælp for at få yderligere oplysninger om udskrivning

fra en ekstern enhed.

Denne brugervejledning indeholder kun eksempler på de udskrivningsfunktioner, du

har til rådighed, så du kan komme i gang med at bruge HP All-in-One fra et program.

Gennemgå den online HP Image Zone Hjælp, der fulgte med HP All-in-Onesoftwaren

for at få oplysninger om alle de indstillinger for udskrivning, som

HP All-in-One understøtter. Online HP Image Zone Hjælp indeholder f.eks.

oplysninger om udskrivning af en plakat, udskrivning af flere sider på ét ark m.m. Se

Brug af online Hjælp for at få yderligere oplysninger om HP Image Zone Hjælp.

Udskrivning fra et program

De fleste udskriftsindstillinger håndteres automatisk af det program, du udskriver fra,

eller af HP's ColorSmart-teknologi. Du behøver kun at ændre indstillingerne manuelt,

når du ændrer udskriftskvalitet, udskriver på særlige typer papir eller transparenter,

eller når du anvender særlige funktioner.

Sådan udskrives der fra et program (Windows)

1. Kontroller, at der ligger papir i inputbakken.

2. Klik på Udskriv i menuen Filer i programmet.

3. Vælge HP All-in-One som printer.

4. Hvis du vil ændre indstillinger, skal du klikke på den knap, der åbner

dialogboksen Egenskaber.

Afhængigt af programmet kan denne knap hedde Egenskaber, Indstillinger,

Indstil printer eller Printer.

5. Vælg de ønskede indstillinger for udskriftsjobbet ved hjælp af de tilgængelige

funktioner under fanerne Papir/Kvalitet, Færdigbehandling, Effekter,

Grundlæggende og Farve.

6. Klik på OK for at lukke dialogboksen Egenskaber.

7. Klik på Udskriv eller OK for at starte udskrivningen.

Brugervejledning 83

Udskriv


Udskriv

Kapitel 9

Sådan udskrives der fra et program (Mac)

1. Kontroller, at der ligger papir i inputbakken.

2. Marker HP All-in-One i Printercentral (v 10.2) eller værktøjet Indstil printer (v

10.3 eller nyere), inden du begynder.

3. Vælg Sideopsætning i menuen Filer i programmet.

Dialogboksen Sideopsætning vises, hvor du kan angive papirstørrelse,

papirretning og skalering.

4. Angiv sideattributterne:

– Vælg papirstørrelsen.

– Vælg papirretningen.

– Indtast skaleringsprocenten.

5. Klik på OK.

6. Vælg Udskriv i menuen Filer i programmet.

Dialogboksen Udskriv vises, og panelet Kopier og sider åbnes.

7. Foretag ændringer af udskriftsindstillingerne for hver enkelt indstilling i pop-upmenuen,

så de passer til dit projekt.

8. Klik på Udskriv for at starte udskrivningen.

Ændring af udskriftsindstillinger

Du kan tilpasse udskriftsindstillingerne i HP All-in-One til at håndtere næsten enhver

udskrivningsopgave. Ændringer i udskriftsindstillingerne, du foretager fra computeren,

gælder kun udskrivning fra programmet.

Der er oplysninger om ændring af indstillingerne for fotoudskrivning fra HP All-in-One

under Angivelse af udskriftsindstillinger for fotos.

Windows-brugere

Hvis du vil ændre udskriftsindstillingerne, skal du bestemme, om du kun vil ændre

dem for det aktuelle job eller gøre dem til standardindstillinger for alle fremtidige job.

Måden, du får vist udskriftsindstillingerne på, afhænger af, om ændringen skal gælde

for alle fremtidige udskriftsjob eller kun for det aktuelle udskriftsjob.

Sådan ændres udskriftsindstillinger for alle fremtidige job

1. Klik på Indstillinger i HP Solution Center, peg på Udskriftsindstillinger, og

vælg derefter Udskriftsindstillinger.

2. Foretag ændringerne i udskriftsindstillingerne, og klik på OK.

Sådan ændres udskriftsindstillinger for det aktuelle udskriftsjob

1. Klik på Udskriv i menuen Filer i programmet.

2. Kontroller, at HP All-in-One er den valgte printer.

3. Klik på den knap, der åbner dialogboksen Egenskaber.

Afhængigt af programmet kan denne knap hedde Egenskaber, Indstillinger,

Indstil printer eller Printer.

4. Foretag ændringerne i udskriftsindstillingerne, og klik på OK.

5. Klik på Udskriv eller OK i dialogboksen Udskriv for at udskrive jobbet.

84 HP Photosmart 3200 All-in-One series


Mac-brugere

Brug dialogboksene Page Setup (Sideopsætning) og Print (Udskriv) til at ændre

indstillingerne for udskriftsjobbet. Hvilken dialogboks, det er, afhænger af den

indstilling, du vil ændre.

Sådan ændres papirstørrelse, -retning eller skaleringsprocent

1. Vælg Page Setup (Sideopsætning) i menuen File (Filer) i programmet.

2. Kontroller, at HP All-in-One er den valgte printer.

3. Foretag de nødvendige ændringer i indstillingerne for papirstørrelse, retning

skalering, og klik på OK.

Sådan ændres alle andre udskriftsindstillinger

1. Marker HP All-in-One i Printercentral (v 10.2) eller værktøjet Indstil printer (v

10.3 eller nyere), inden du begynder.

2. Vælg Print (Udskriv) i menuen File (Filer) i programmet.

3. Foretag ændringerne i udskriftsindstillingerne, og klik på Udskriv for at udskrive

jobbet.

Annullering af et udskriftsjob

Det er muligt at afbryde udskriftsjobbet fra HP All-in-One eller computeren, men det

anbefales, at du afbryder det fra HP All-in-One for at opnå det bedste resultat.

Bemærk! Windows-brugere: Selvom de fleste programmer er udviklet til

Windows og Windows-udskriftsspooler, anvender dit program muligvis ikke

spooleren. PowerPoint i Microsoft Office 97 er et eksempel på et program, der

ikke anvender Windows-udskriftsspooler. Se vejledningen i at annullere

baggrundsudskrivningen i online Hjælp til programmet, hvis du ikke kan

annullere udskriftsjobbet vha. en af fremgangsmåderne i det følgende.

Sådan afbrydes et udskriftsjob fra HP All-in-One

➔ Tryk på Annuller på kontrolpanelet. Se efter meddelelsen Udskrivning

annulleret i farvedisplayet. Tryk på Annuller igen, hvis meddelelsen ikke vises.

Sådan stoppes et udskriftsjob fra computeren (Windows XP-brugere)

1. Klik på Start på proceslinjen i Windows, og klik derefter på Kontrolpanel.

2. Åbn kontrolpanelet Printere og faxenheder.

3. Dobbeltklik på ikonet HP All-in-One.

4. Vælg det job, der skal annulleres.

5. Vælg Annuller udskrivning eller Annuller i menuen Dokument, eller tryk på

DELETE på tastaturet.

Det kan tage et øjeblik, før udskrivningen annulleres.

Sådan stoppes et udskriftsjob fra computeren (Windows 9x eller 2000-brugere)

1. Klik på Start på proceslinjen i Windows, peg på Indstillinger, og klik derefter

Printere.

2. Dobbeltklik på ikonet HP All-in-One.

Brugervejledning 85

Udskriv


Udskriv

Kapitel 9

3. Vælg det job, der skal annulleres.

4. Vælg Annuller udskrivning eller Annuller i menuen Dokument, eller tryk på

DELETE på tastaturet.

Det kan tage et øjeblik, før udskrivningen annulleres.

Sådan stoppes et udskriftsjob fra computeren (Mac-brugere)

1. Åbn Printercentral (v 10.2) eller værktøjet Indstil printer (v 10.3 eller nyere) i

mappen Programmer: Værktøjer.

2. Kontroller, at HP All-in-One er den valgte printer.

3. Vælg Vis jobs i menuen Printere.

4. Vælg det job, der skal annulleres.

5. Klik på Slet.

Det kan tage et øjeblik, før udskrivningen annulleres.

86 HP Photosmart 3200 All-in-One series


10

Brug af scanningsfunktionerne

Dette kapitel indeholder oplysninger om scanning til et program på din computer, til en

HP Instant Share-destination og til et hukommelseskort eller en lagerenhed. Det

indeholder desuden oplysninger om scanning af dias og negativfilm vha.

kontrolpanelet.

Ved en scanning konverteres tekst og billeder til et elektronisk format, som kan læses

af en computer. Du kan scanne stort set alt (fotos, artikler og tekstdokumenter), så

længe glasset på HP All-in-One ikke ridses. Scanning til et hukommelseskort eller en

lagerenhed gør de scannede billeder endnu mere flytbare.

Bemærk! På en Mac kan du ændre HP Scan Pro-standardindstillingerne. Se

online HP Image Zone Hjælp for at få flere oplysninger.

Scanning af et billede

Se den online HP Image Zone Hjælp, som fulgte med softwaren, hvis du vil have

oplysninger om, hvordan der scannes fra computeren, og om justering, ændring af

størrelse, rotation, beskæring, og hvordan du får tydeligere scanninger.

Hvis du vil bruge scanningsfunktionerne, skal HP All-in-One være tilsluttet

computeren, og begge enheder skal være tændt. Programmet HP All-in-One skal

være installeret og køre på computeren, inden der scannes. Hvis du vil have

bekræftet, at programmet HP All-in-One kører på en Windows-pc, skal du se efter

ikonet HP All-in-One på proceslinjen i nederste højre hjørne af skærmen ved siden af

angivelsen af klokkeslættet. HP All-in-One-softwaren kører altid på en Macintosh.

Bemærk! Hvis du lukker ikonet HP Digital Imaging Monitor på proceslinjen i

Windows, kan det medføre, at HP All-in-One mister noget af sin

scanningsfunktion og resultere i fejlmeddelelsen Ingen forbindelse. Hvis det

sker, kan du gendanne den fulde funktionalitet ved at genstarte computeren

eller ved at starte programmet HP Image Zone.

Scanning af en original til en computer

Du kan scanne originaler, der ligger på glaspladen, direkte fra kontrolpanelet.

1. Læg originalen med udskriftssiden nedad i forreste højre hjørne af glasset.

2. Tryk på Scan, hvis knappen ikke allerede lyser.

– Menuen Scan til vises på farvedisplayet, hvis din HP All-in-One er sluttet

direkte til en computer via et USB-kabel. Fortsæt til trin 4.

– Hvis din HP All-in-One er netværkstilsluttet, vises menuen Scan på

farvedisplayet. Fortsæt til næste trin.

3. Følg fremgangsmåden nedenfor, hvis din HP All-in-One er sluttet til en eller flere

computere på et netværk:

– Tryk på 1 for at markere Vælg computer, og tryk derefter på OK.

Menuen Vælg computer vises med de computere, der er tilsluttet

HP All-in-One.

Brugervejledning 87

Scanning


Scanning

Kapitel 10

Bemærk! Menuen Vælg computer viser computere med USBtilslutning

foruden dem, der er tilsluttet via netværket.

– Tryk på OK for at vælge standardcomputeren, eller brug pileknapperne til at

markere en anden computer, og tryk derefter på OK.

Menuen Scan til vises med angivelse af destinationer, inklusive

programmer, til alt det, du scanner.

4. Tryk på OK for at vælge standardprogrammet, som skal modtage det scannede

billede, eller brug pileknapperne til at markere et andet program, og tryk derefter

på OK.

Der vises et eksempelbillede af scanningen i vinduet HP Scanning (Windows)

eller HP Scan Pro (Mac) på computeren, hvor du kan redigere det.

5. Foretag eventuelle ændringer i eksempelbilledet. Klik på Accepter, når du er

færdig.

Du kan få flere oplysninger om redigering af et eksempelbillede i online

HP Image Zone Hjælp, der fulgte med softwaren.

HP All-in-One sender scanningen til det valgte program. Hvis du f.eks. vælger

HP Image Zone, åbnes det automatisk, og billedet vises.

Scanning af en original til et hukommelseskort eller en lagerenhed

Du kan sende det scannede billede som et JPEG-billede til hukommelseskortet, som

aktuelt sidder i en lagerenhed, der er sluttet til USB-porten på forsiden. Derved kan du

bruge funktionerne til fotoudskrivning til at fremstille udskrifter uden ramme og

albumsider af det scannede billede.

Bemærk! Når din HP All-in-One er sluttet til et netværk, kan du kun sende et

scannet billede til et hukommelseskort eller en lagerenhed, som deles på

netværket. Se online HP Image Zone Hjælp for at få flere oplysninger.

1. Læg originalen med udskriftssiden nedad i forreste højre hjørne af glasset.

2. Tryk på Scan, hvis knappen ikke allerede lyser.

– Hvis din HP All-in-One er sluttet til et netværk, vises menuen Scan med en

oversigt over forskellige indstillinger og destinationer. Standarddestinationen

er den, du valgte sidste gang, du brugte denne menu.

– Menuen Scan til vises, hvis din HP All-in-One er sluttet direkte til din

computer.

3. Tryk på for at markere Hukommelsesenhed, og tryk derefter på OK.

HP All-in-One scanner billedet og gemmer filen på hukommelseskortet eller

lagerenheden i JPEG-format.

Scanning af dias eller negativ film

Du kan scanne dias og negativfilm fra kontrolpanelet vha. dias- og

negativfilmholderen. Du skal fjerne bagsiden af låget og isætte dias- og

negativfilmholderen, inden du scanner dias og negativer. Der er flere oplysninger

under Anbring en original i dias- og negativfilmholderen.

88 HP Photosmart 3200 All-in-One series


Sådan scannes et dias eller negativ

1. Anbring dias- og negativfilmholderen med forsiden nedad i forreste højre hjørne

af glasset.

Der er flere oplysninger under Anbring en original i dias- og negativfilmholderen.

2. Tryk på Film for at få vist menuen Film.

3. Vælg en destination til den endelige scanning ved at trykke på tallet ud for det

punkt, du vil vælge:

– Tryk på 1 for at sende det scannede billede til din computer.

Hvis din HP All-in-One er sluttet til en eller flere computere på et netværk,

vises menuen Vælg computer. Tryk på tallet ud for navnet på den

computer, du vil vælge.

– Tryk på 2 for at sende det scannede billede til et hukommelseskort i

hukommelseskortholderen, eller på en lagerenhed, der er sluttet til USBporten

på forsiden af HP All-in-One.

– Tryk på 3 for at sende det scannede billede til farvedisplayet, hvis du vil

udskrive det scannede billede med det samme, redigere det eller vælge det

som baggrund på farvedisplayet.

4. Det scannede billede sendes til den destination, du valgte.

– Det scannede billede sendes til din computer, hvis du trykkede på 1.

– Det scannede billede sendes til et hukommelseskort eller en lagerenhed,

hvis du trykkede på 2.

– Hvis du trykkede på 3, skal du trykke på Start, Sort eller Start, Farve for at

udskrive fotoet uden at foretage ændringer. Du kan også trykke på Foto for

at få vist menuen Foto, hvor du kan ændre dine udskriftsindstillinger inden

udskrivningen.

Der er flere oplysninger om guiden Nem udskrivning under Brug af guiden

Nem udskrivning.

Afbrydelse af scanning

➔ Tryk på Annuller på kontrolpanelet for at stoppe en scanning.

Deling af et scannet billede med familie og venner

Du kan dele et scannet billede med venner og familie ved at sende det som en fil

vedhæftet en e-mail eller ved at sende det vha. HP Instant Share.

Afsendelse som en fil vedhæftet en e-mail

Du kan gemme et scannet billede på din computer, hvorfra du derefter kan sende det i

en fil vedhæftet en e-mail.

Der er oplysninger om at gemme et scannet billede i Scanning af en original til en

computer.

Der er flere oplysninger om at sende det scannede billede som en fil vedhæftet en email

i den online HP Image Zone Hjælp, der fulgte med programmet.

Brugervejledning 89

Scanning


Scanning

Kapitel 10

Afsendelse vha. HP Instant Share

Du kan nemt dele de scannede billeder med venner og familie ved at bruge onlinetjenesten

HP Instant Share. Med HP Instant Share kan du sende billeder til andre som

e-mail, overføre fotos til et onlinefotoalbum eller en fotoudskrivningstjeneste eller

sende billederne til en anden netværkstilsluttet HP All-in-One.

Bemærk! Tilgængeligheden af tjenesterne beskrevet her varierer fra land til

land og fra område til område. Ikke alle de tjenester, der er beskrevet her, er

tilgængelige i dit land/område.

Du får mest muligt ud af HP Instant Share-funktionerne, der er tilgængelige på

kontrolpanelet på en netværkstilsluttet HP All-in-One, ved at installere og konfigurere

HP Instant Share på HP All-in-One. Se online HP Image Zone Hjælp for at få

oplysninger om at opsætte og bruge HP Instant Share.

Udskrivning af et scannet billede

Du kan udskrive et scannet billede vha. programmet HP Image Zone. Se online

HP Image Zone Hjælp for at få flere oplysninger.

Redigering af et scannet billede

Du kan redigere et scannet billede vha. programmet HP Image Zone. Du kan også

redigere et scannet dokument vha. et OCR-program (Optical Character Recognition).

Redigering af et scannet foto eller grafik

Du kan redigere et scannet foto eller grafik vha. programmet HP Image Zone. Du kan

justere lysstyrken, kontrasten, farvemætningen m.m. med dette program. Du kan også

rotere billedet med programmet HP Image Zone.

Se online HP Image Zone Hjælp for at få flere oplysninger.

Redigering af et scannet dokument

Ved at scanne tekst (også kendt som OCR (Optical Character Recognition)) kan du

hente indholdet af artikler, bøger og andet trykt materiale ind i dit foretrukne

tekstbehandlingsprogram og mange andre programmer som fuldt redigerbar tekst.

Det er vigtigt, at du lærer at bruge OCR rigtigt, hvis du vil opnå de bedste resultater.

Forvent ikke, at scannede tekstdokumenter er perfekte første gang, du bruger OCRprogrammet.

Det er en kunst at bruge et OCR-program, og det kræver tid og øvelse,

før du beherske det. Yderligere oplysninger om at scanne dokumenter, især

dokumenter, der indeholder både tekst og grafik, finder du i dokumentationen, der

fulgte med OCR-programmet.

90 HP Photosmart 3200 All-in-One series


11

Bestilling af forbrugsvarer

Du kan bestille HP-produkter, f.eks. de anbefalede papirtyper, blækpatroner og

tilbehør, online på HP's websted.

Bestilling af papir, transparenter eller andre medier

Oplysninger om at bestille medier, f.eks. HP Premium-papir, HP Premium Plusfotopapir

eller HP Premium Inkjet-transparenter, finder du på www.hp.com/learn/

suresupply. Vælg dit land/område, hvis du bliver bedt om det, følg prompterne for at

vælge det ønskede produkt, og klik derefter på et hyperlink til shopping på siden.

Bestilling af blækpatroner

Genbestillingsnumrene for blækpatronerne varierer afhængigt af landet/området. Hvis

genbestillingsnumrene i denne vejledning ikke svarer til numrene på de blækpatroner,

der aktuelt er installeret i HP All-in-One, skal du bestille nye HP Vivera-blækpatroner

med de samme numre, som dem, der aktuelt er installeret. HP All-in-One understøtter

følgende blækpatroner.

Blækpatroner Symbol HP-genbestillingsnummer

Sort blækpatron HP 363 Sort blækpatron

Cyan blækpatron HP 363 Cyan blækpatron

Lys cyan blækpatron HP 363 Lys cyan blækpatron

Magenta blækpatron HP 363 Magenta blækpatron

Lys magenta blækpatron HP 363 Lys magenta blækpatron

Gul blækpatron HP 363 Gul blækpatron

Du kan finde genbestillingsnumrene for alle de blækpatroner, din enhed understøtter,

ved at benytte følgende fremgangsmåde:

● Windows-brugere: Klik på Indstillinger i HP Solution Center, peg på

Udskriftsindstillinger, og vælg derefter Printer-værktøjskasse. Klik på fanen

Anslået blækniveau, og klik derefter på Oplysninger om bestilling af

blækpatron.

● Mac-brugere: Klik på fanen Enheder i HP Image Zone. Klik på ikonet for din

HP All-in-One i området Vælg enheder. Klik på Settings (Indstillinger) i området

Device Options (Enhedsindstillinger), og vælg derefter Maintain Printer

(Vedligehold printer). Vælg HP All-in-One, hvis du bliver bedt om det, og klik

derefter på Utilities (Værktøjer). Vælg Supplies (Forbrugsvarer) i pop-upmenuen.

Brugervejledning 91

Bestilling af forbrugsvarer


Bestilling af forbrugsvarer

Kapitel 11

Du kan også kontakte en lokal HP-forhandler eller gå til www.hp.com/support for at

kontrollere, hvilke genbestillingsnumre for blækpatroner der gælder for dit land/område.

Hvis du vil bestille blækpatroner til HP All-in-One, kan du gå til www.hp.com/learn/

suresupply. Vælg dit land/område, hvis du bliver bedt om det, følg prompterne for at

vælge det ønskede produkt, og klik derefter på et hyperlink til shopping på siden.

Bestilling af tilbehør

Tilbehørs- og HPmodelnummer

Hvis du vil bestille tilbehør til HP All-in-One, kan du gå til www.hp.com/learn/

suresupply. Vælg dit land/område, hvis du bliver bedt om det, følg prompterne for at

vælge det ønskede produkt, og klik derefter på et hyperlink til shopping på siden.

Afhængigt af landet/området understøtter HP All-in-One muligvis følgende tilbehør.

HP Bluetooth ® Wireless

Printer Adapter

bt300 / bt400 / bt450

Beskrivelse

Bestilling af andre forbrugsvarer

Gør det muligt at udskrive fra en Bluetooth-enhed til HP All-in-One.

Dette tilbehør sluttes til USB-porten på forsiden af HP All-in-One og

accepterer udskriftsjob fra understøttede Bluetooth-enheder, f.eks.

en telefon med digitalkamera, en PDA eller en Windows-pc eller

Mac-computer med Bluetooth.

Ring til det relevante telefonnummer herunder, hvis du vil bestille software til

HP All-in-One, en kopi af den trykte brugervejledning, en installationsplakat eller andet

tilbehør, du selv kan udskifte.

● Ring på 1-800-474-6836 (1-800-HP invent) i USA eller Canada.

● Opkald i Europa: +49 180 5 290220 (Tyskland) eller +44 870 606 9081

(Storbritannien).

Ring til telefonnummeret for dit land for at bestille software til HP All-in-One i andre

lande. De telefonnumre, der er angivet nedenfor, er gældende på tidspunktet for

trykningen af denne brugervejledning. Du kan se en liste over aktuelle

bestillingsnumre ved at gå til www.hp.com/support. Hvis du bliver bedt om det, skal du

vælge land/område og derefter klikke på Kontakt HP for at få oplysninger om,

hvordan du ringer til teknisk support.

Land/område Telefonnummer til bestilling

Asien (undtaget Japan) 65 272 5300

Australien 1300 721 147

Europa +49 180 5 290220 (Tyskland)

+44 870 606 9081 (England)

New Zealand 0800 441 147

Sydafrika +27 (0)11 8061030

92 HP Photosmart 3200 All-in-One series


(fortsat)

Land/område Telefonnummer til bestilling

USA og Canada 1-800-HP-INVENT (1-800-474-6836)

Brugervejledning 93

Bestilling af forbrugsvarer


Bestilling af forbrugsvarer

Kapitel 11

94 HP Photosmart 3200 All-in-One series


12

Vedligeholdelse af HP All-in-One

HP All-in-One kræver kun lidt vedligeholdelse. Det kan være en god ide at tørre

glaspladen og lågets underside af for at fjerne støv, så kopier og scannede billeder

bliver klare. Du skal også jævnligt udskifte dine blækpatroner, justere printeren og

rense printhovedet. I dette kapitel får du oplysninger om, hvordan du holder din

HP All-in-One i bedst mulig stand. Udfør disse vedligeholdelsesprocedurer efter behov.

Rengøring af HP All-in-One

Fingeraftryk, udtværede farver, hår og andet snavs på glaspladen eller lågets

underside reducerer ydeevnen og påvirker nøjagtigheden af nogle specialfunktioner,

f.eks. Tilpas til siden. For at sikre at dine kopier og scanninger forbliver tydelige, kan

det være nødvendigt at rengøre glaspladen og lågets underside. Du kan også støve

HP All-in-One af på ydersiden.

Rengøring glasset

En snavset glasplade med fingeraftryk, fedtede pletter, hår og støv reducerer

ydeevnen og påvirker nøjagtigheden af funktionerne, f.eks. Tilpas til siden.

1. Sluk for HP All-in-One, tag netledningen ud af stikket, og løft låget.

2. Rengør glaspladen med en blød klud eller svamp, fugtet let med et

rengøringsmiddel til glas, der ikke indeholder slibemiddel.

Forsigtig! Brug ikke slibemidler, acetone, rensebenzin eller carbon

tetrachlorid på glaspladen, da det kan beskadige glaspladen. Der må ikke

placeres eller sprayes væske direkte på glasset. Væsken kan sive op

under glaspladen og ødelægge enheden.

3. Aftør glaspladen med en vaskeskinds- eller cellulosesvamp for at undgå pletter.

Rengøring af lågets underside

Småpartikler kan samle sig på den hvide bagbeklædning på undersiden af låget til

HP All-in-One.

1. Sluk for HP All-in-One, tag netledningen ud af stikket, og løft låget.

2. Rengør den hvide beklædning med en blød klud eller svamp, der er fugtet med

mild sæbe og lunkent vand.

3. Vask forsigtigt beklædningen af for at løsne snavs. Undlad at skrubbe på lågets

underside.

4. Tør beklædningen af med et vaskeskind eller en blød klud.

Forsigtig! Brug ikke papirservietter, da dette kan ridse undersiden.

5. Hvis beklædningen ikke rengøres tilfredsstillende, kan du gentage processen

med isopropylalkohol og efterfølgende tørre beklædningen grundigt af med en

fugtig klud for at fjerne eventuelle alkoholrester.

Brugervejledning 95

Vedligeholdelse af HP All-in-One


Vedligeholdelse af HP All-in-One

Kapitel 12

Rengøring af enhedens yderside

Forsigtig! Undgå at spilde alkohol på glaspladen eller malede dele af

HP All-in-One, da dette kan beskadige enheden.

Brug en blød klud eller en let fugtet svamp til at fjerne støv, mærker og pletter fra

enhedens overflade. HP All-in-One skal ikke rengøres indvendigt. Undgå, at der

kommer væske i nærheden af kontrolpanelet og indvendigt i HP All-in-One.

Forsigtig! Brug ikke sprit eller spritbaserede rengøringsprodukter på

kontrolpanelet, låget eller andre bemalede dele af HP All-in-One, da dette kan

beskadige disse dele af.

Kontrol af det anslåede blækniveau

Det er nemt at kontrollere blækniveauet for at finde ud af, om en blækpatron snart

skal udskiftes. Blækniveauet viser den mængde blæk, der anslås at være tilbage i

blækpatronerne.

Tip! Du kan også udskrive en selvtestrapport for at finde ud af, om der skal

udskiftes blækpatroner. Der er flere oplysninger under Udskrivning af en

selvtestrapport.

Sådan kontrolleres blækniveauet på udgangsskærmbilledet på farvedisplayet

➔ Kig efter seks ikoner nederst på farvedisplayet. Ikonerne viser blækniveauet i de

resterende farveblækpatroner: sort, gul, lys cyan (blå), mørk cyan, lys magenta

(pink) og mørk magenta.

Hvis du vil have vist et større, mere nøjagtigt billede af blækniveauerne, kan du få

vist blækmålerne i menuen Opsætning. Der er flere oplysninger under Sådan

kontrolleres blækniveauerne fra menuen Opsætning.

Hvis du bruger en blækpatron med ikke-HP-blæk, vises et spørgsmålstegn i

stedet for blækdråben i ikonet for den pågældende blækpatron. HP All-in-One

kan ikke måle mængden af resterende blæk i blækpatroner, der indeholder ikke-

HP-blæk.

Bemærk! HP kan ikke garantere for kvaliteten eller driftssikkerheden i

forbindelse med blæk fra andre leverandører. Printerservice eller

reparationer, der er påkrævet pga. fejl eller skader på printeren, som kan

tilskrives brugen af ikke-HP-blæk, er ikke dækket under garantien.

Hvis et ikon viser et stort fald i blækbeholdningen, har den blækpatron, som

ikonet repræsenterer, kun meget lidt blæk tilbage og skal snart udskiftes. Du kan

muligvis fortsætte udskrivningen i kort tid med den resterende blæk i

printhovedet. Udskift blækpatronen, når advarslen Udskift snart vises på

farvedisplayet.

Den angivne blækpatron og printhovedet er løbet helt tør for blæk, når

meddelelsen Ingen blæk vises på farvedisplayet. Udskift straks den angivne

blækpatron.

Yderligere oplysninger om ikonerne på farvedisplayet finder du under Ikoner på

farvedisplayet.

96 HP Photosmart 3200 All-in-One series


Du kan også kontrollere den mængde blæk, der anslås at være tilbage i

blækpatronerne, fra computeren. Se online HP Image Zone Hjælp for at få

oplysninger om at kontrollere blækniveauerne fra printer-værktøjskassen. Der er

flere oplysninger under Brug af online Hjælp.

Sådan kontrolleres blækniveauerne fra menuen Opsætning

1. Tryk på Opsætning.

2. Tryk på 5, og tryk derefter på 1.

Herved vises menuen Værktøjer, hvor Vis blækmåler er markeret.

Målerne for de seks blækpatroner vises på farvedisplayet.

Udskrivning af en selvtestrapport

Udskriv en selvtestrapport, hvis du kommer ud for problemer i forbindelse med

udskrivningen. Denne rapport kan hjælpe dig med at finde årsagen til

udskrivningsproblemer og kan give nyttige oplysninger, hvis du får behov for at

kontakte HP's kundesupport.

1. Læg nyt hvidt Letter-, A4- eller Legal-papir i den primære bakke.

2. Tryk på Opsætning.

3. Tryk på 1, og tryk derefter på 1 igen.

Derved vises først menuen Udskriv rapport, og derefter vælges Selvtestrapport.

HP All-in-One udskriver en selvtestrapport, der kan indeholde følgende

oplysninger:

– Produktoplysninger: Indeholder modelnummer, serienummer og andre

produktoplysninger.

– Revisionsoplysninger: Indeholder firmwareversionsnummeret og

oplysninger om, hvorvidt der er installeret HP-tilbehør til tosidet udskrivning.

– Oplysninger om blæksystemet: Viser det omtrentlige blækniveau for hver

af de installerede blækpatroner samt status, installationsdato og udløbsdato

for de enkelte blækpatroner.

– Udskriftskvalitetsmønster: Viser seks farveblokke, der repræsenterer hver

af de seks installerede blækpatroner. Ensfarvede, ensartede farveblokke

betyder, at der ikke er et problem med udskriftskvaliteten. Rengør

printhovedet jf. proceduren beskrevet under Rensning af printhovedet, hvis

der er striber eller mangler blokke. Juster printeren jf. proceduren beskrevet

under Justere printeren, hvis farveblokkene stadig viser tegn på

Brugervejledning 97

Vedligeholdelse af HP All-in-One


Vedligeholdelse af HP All-in-One

Kapitel 12

kvalitetsproblemer efter rengøringen af printhovedet. Kontakt HPkundesupport,

hvis farveblokkene stadig viser tegn på kvalitetsproblemer.

– Bluetooth-oplysninger: Viser indstillinger for Bluetooth-enheden (tilbehør).

– Historiklog: Indeholder oplysninger, som kan bruges ved diagnosticering,

hvis du får behov for at kontakte HP-kundesupport.

Arbejde med blækpatroner

Du skal udføre en række enkle vedligeholdelsesprocedurer for at opnå den bedste

udskriftskvalitet fra HP All-in-One. Dette afsnit indeholder retningslinjer for håndtering

af blækpatroner samt en vejledning i udskiftning af blækpatroner, justering af printeren

samt rengøring af printhoved og blækpatronkontakter.

Udskiftning af blækpatroner

Når blækniveauet for blækpatronen er lavt, vises en meddelelse på farvedisplayet.

Sørg for at have en blækpatron parat, når du modtager denne meddelelse.

Se Bestilling af forbrugsvarer for at finde bestillingsnummeret til alle blækpatroner,

som HP All-in-One understøtter. Hvis du vil bestille blækpatroner til HP All-in-One,

kan du gå til www.hp.com/learn/suresupply. Vælg dit land/område, hvis du bliver bedt

om det, følg prompterne for at vælge det ønskede produkt, og klik derefter på et

hyperlink til shopping på siden.

Sådan udskiftes blækpatronerne

1. Åbn dækslet til blækpatronholderen ved at løfte midt foran på enheden, indtil

dækslet låses på plads.

2. Klem om tapperne under blækpatronen for at udløse låsen inden i HP All-in-One,

og løft låsen.

Løft låsen længst til højre, hvis du udskifter den sorte blækpatron.

Løft den tilhørende lås i midterområdet, hvis du udskifter en af de fem

farveblækpatroner, f.eks. gul, lys cyan, cyan, lys magenta eller magenta.

98 HP Photosmart 3200 All-in-One series


1 Blækpatronlåsen til den sorte blækpatron

2 Blækpatronområdet til farveblækpatronerne

3. Træk blækpatronen imod dig selv og ud af holderen.

Tip! Hvis du udskifter blækpatronen, fordi blækniveauet er lavt, eller den

mangler blæk, skal blækpatronen genbruges. Genbrugsprogrammet for

HP Inkjet-tilbehør er tilgængeligt i mange lande/områder og giver dig

mulighed for at sende brugte blækpatroner til genbrug, uden at det koster

ekstra. Gå til følgende websted for at få yderligere oplysninger:

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/inkjet.html

4. Tag blækpatronen ud af emballagen, og skub den derefter ind på den tomme

plads ved at holde i håndtaget.

Sørg for at sætte blækpatronen ind på den plads, der har samme facon og farve

ikon som den, du installerer.

Brugervejledning 99

Vedligeholdelse af HP All-in-One


Vedligeholdelse af HP All-in-One

Kapitel 12

5. Tryk på den grå lås, indtil den klikker på plads.

6. Gentag trin 2 til 5 for hver blækpatron, du udskifter.

7. Luk dækslet til blækpatronholderen.

Justere printeren

Brug denne funktion, når selvtestrapporten indeholder striber eller hvide linjer i nogle

af de farvede blokke.

Forsøg at rense printhovedet vha. proceduren beskrevet i Rensning af printhovedet,

hvis du stadig har udskiftsfproblemer, når du har justeret printeren. Kontakt HPkundesupport,

hvis der stadig er problemer med udskriftskvaliteten efter rengøringen.

Sådan justeres printeren fra kontrolpanelet

1. Læg nyt, almindeligt hvidt Letter- eller A4-papir i den primære bakke.

2. Tryk på Opsætning.

3. Tryk på 5, og tryk derefter på 3.

Derved vises menuen Værktøjer, hvor Juster printer er markeret.

HP All-in-One udskriver en testside, justerer printhovedet og kalibrerer printeren.

Genbrug eller kasser siden.

Du kan få oplysninger om justering af printeren vha. programmet HP Image Zone,

som fulgte med HP All-in-One, i online HP Image Zone Hjælp. Der er flere

oplysninger under Brug af online Hjælp.

100 HP Photosmart 3200 All-in-One series


Rensning af printhovedet

Brug denne funktion, når selvtestrapporten indeholder striber eller hvide linjer i nogle

af de farvede blokke. Rens kun printhovedet, når det er påkrævet, da der bruges en

masse blæk, og blækdysernes levetid forkortes.

Forsøg at justere printeren vha. proceduren beskrevet i Justere printeren, hvis

udskriftskvaliteten stadig ikke er i orden, efter at printhovedet er renset. Kontakt HPkundesupport,

hvis der stadig er problemer med udskriftskvaliteten efter rengøringen

og justeringen.

Sådan renses printhovedet fra kontrolpanelet

1. Læg nyt, almindeligt hvidt Letter- eller A4-papir i den primære bakke.

2. Tryk på Opsætning.

3. Tryk på 5, og tryk derefter på 2.

Derved vises menuen Værktøjer, hvor Rengør printhoveder er markeret.

HP All-in-One udskriver en side, du kan genbruge eller kassere.

Du kan få oplysninger om rengøring af printhovedet vha. programmet HP Image

Zone, som fulgte med HP All-in-One, i online HP Image Zone Hjælp. Der er flere

oplysninger under Brug af online Hjælp.

Rensning af blækpatronens kontaktflader

Rengør blækpatronens kobberfarvede kontaktflader, hvis der vises en meddelelse på

farvedisplayet, der fortæller, at en blækpatron mangler eller er beskadiget.

Fjern blækpatronen, og kontroller, at der ikke er noget, som dækker blækpatronens

kontaktflader eller blækpatronholderen, inden blækpatronens kontaktflader rengøres,

og installer derefter blækpatronen igen. Rengør blækpatronens kontaktflader, hvis du

fortsat får en meddelelse om, at en blækpatron mangler eller er beskadiget. En

blækpatron skal udskiftes, hvis du stadig får denne meddelelse, når du har rengjort

kontaktfladerne. Fjern den implicerede blækpatron, og kontroller garantiudløbsdatoen

i bunden. Kontakt HP-kundesupport for at få tilsendt en erstatningsblækpatron, hvis

garantien stadig gælder.

Sørg for at have følgende ved hånden:

● En tør skumgummisvamp, en fnugfri klud eller et andet blødt materiale, der ikke

skiller ad eller efterlader fibre.

● Destilleret eller filtreret vand eller flaskevand (postevand kan indeholde

affaldsstoffer, der kan beskadige blækpatronerne).

Forsigtig! Brug ikke pladerens eller alkohol til at rense blækpatronernes

kontakter. Det kan beskadige blækpatronerne eller HP All-in-One.

Sådan renses blækpatronens kontaktflader

1. Tag netledningen ud på bagsiden af HP All-in-One.

2. Løft dækslet til blækpatronerne.

3. Klem om tapperne under blækpatronen for at udløse låsen inden i HP All-in-One,

og løft låsen.

Brugervejledning 101

Vedligeholdelse af HP All-in-One


Vedligeholdelse af HP All-in-One

Kapitel 12

Bemærk! Fjern ikke flere blækpatroner på samme tid. Fjern og rens én

blækpatron ad gangen. Lad ikke blækpatronen ligge uden for

HP All-in-One i mere end 30 minutter.

4. Kontroller blækpatronens kontaktflader for at se, om der er ophobet blæk og

snavs.

5. Dyp en ren skumgummisvamp eller en fnugfri klud i destilleret vand, og pres

overskydende vand ud.

Bemærk! Tag fat i blækpatronens håndtag. Rør ikke ved de

kobberfarvede kontaktflader.

6. Rengør kun blækpatronens kobberfarvede kontakter.

1 Kobberfarvede kontaktflader

7. Sæt blækpatronen tilbage i den tomme holder, og tryk på den grå lås, indtil den

klikker på plads.

8. Gentag om nødvendigt med de øvrige blækpatroner.

9. Luk forsigtigt dækslet til blækpatronholderen, og sæt netledningen i stikket bag

HP All-in-One.

Lyde for selvvedligeholdelse

HP All-in-One udsender mekanisk støj en gang imellem i forbindelse med periodiske

vedligeholdelsesfunktioner, f.eks. ved genopfyldning af blækniveauerne i printhovedet

eller rengøring af printhovedet. Dette er normalt og nødvendigt for at sikre, at

HP All-in-One giver udskrifter i topkvalitet.

Forsigtig! Der vises en meddelelse på farvedisplayet, når HP All-in-One

udfører vedligeholdelsesfunktioner. Tag ikke netledningen ud af enheden på

dette tidspunkt.

102 HP Photosmart 3200 All-in-One series


13

Oplysninger om fejlfinding

Dette kapitel omhandler fejlfinding på HP All-in-One. Der findes specifikke oplysninger

til installation og konfiguration samt emner om drift. Se online HP Image Zone Hjælp,

der fulgte med programmet, for at få yderligere oplysninger om fejlfinding. Der er flere

oplysninger under Brug af online Hjælp.

Mange problemer skyldes, at HP All-in-One tilsluttes computeren med et USB-kabel,

før softwaren til HP All-in-One er installeret på computeren. Hvis du har sluttet

HP All-in-One til computeren, før du bliver bedt om det på skærmbillederne under

softwareinstallationen, skal du følge fremgangsmåden nedenfor:

Fejlfinding i forbindelse med almindelige installationsproblemer

1. Tag USB-kablet ud af computeren.

2. Afinstaller softwaren (hvis den er blevet installeret).

3. Genstart computeren.

4. Sluk HP All-in-One, vent et minut, og genstart den så.

5. Geninstaller softwaren til HP All-in-One.

Forsigtig! Tilslut ikke USB-kablet i computeren, før du får besked om det på

installationsskærmbilledet.

Se Af- og og geninstallation af softwaren for at få oplysninger om afinstallation og

geninstallation af softwaren.

Se listen nedenfor for at få oplysninger om de emner, der er beskrevet i dette kapitel.

Yderligere emner om fejlfinding i denne brugervejledning

● Fejlfinding i forbindelse med installation: Indeholder oplysninger om

opsætning af hardware og fejlfinding i forbindelse med installation af software.

● Fejlfinding under drift: Indeholder oplysninger om problemer, der kan opstå i

forbindelse med almindelige opgaver ved brug af funktionerne i HP All-in-One.

● Enhedsopdatering: Med anvisning fra HP's kundesupport eller gennem en

meddelelse på farvedisplayet kan du få adgang til HP's supportwebsted, hvor du

kan hente en opdatering til enheden. Dette afsnit indeholder oplysninger om,

hvordan du opdaterer enheden.

Bemærk! Oplysninger om netværksfejlfinding findes ikke i dette kapitel. Der

er flere oplysninger under Netværksfejlfinding.

Andre kilder til information

● Installationsvejledning: Installationsvejledningen beskriver, hvordan

HP All-in-One installeres.

● Brugervejledning: Brugervejledningen er den bog, du læser netop nu. Denne

bog indeholder en beskrivelse af de grundlæggende funktioner i HP All-in-One

samt brugen af HP All-in-One. Desuden indeholder den oplysninger om fejlfinding

under opsætning og drift.

Brugervejledning 103

Fejlfinding


Fejlfinding

Kapitel 13

HP Image Zone Hjælp: Online HP Image Zone Hjælp beskriver brugen af

HP All-in-One sammen med en computer og indeholder oplysninger om

fejlfinding, som ikke er dækket i brugervejledningen.

● Filen Vigtigt: Filen Vigtigt indeholder oplysninger om mulige

installationsproblemer og systemkrav. Der er flere oplysninger under Visning af

filen Vigtigt.

Hvis du ikke er i stand til at løse problemet ved hjælp af hjælpen på skærmen eller

HP's websteder, kan du ringe til HP Support på nummeret for dit land/område. Se HP

garanti og support for at få yderligere oplysninger.

Visning af filen Vigtigt

Du kan kigge i filen Vigtigt og få yderligere oplysninger om mulige

installationsproblemer og systemkrav.

● I Windows kan du finde filen Vigtigt ved at klikke på Start, pege på Programmer

eller Alle programmer, pege på HP, pege på Photosmart All-in-One 3200

series og derefter klikke på Readme.

● I Mac OS X kan du få adgang til filen Vigtigt ved at dobbeltklikke på det ikon, der

findes i øverste mappe på cd-rom'en til HP All-in-One-softwaren.

Fejlfinding i forbindelse med installation

Dette afsnit indeholder fejlfindingstip til installation og konfiguration i forbindelse med

nogle af de mest almindelige problemer, der kan opstå med softwareinstallation og

hardwarekonfiguration.

Fejlfinding i forbindelse med hardwarekonfiguration

Brug dette afsnit til at løse eventuelle problemer, du kan støde på, når du installerer

HP All-in-One-hardwaren.

Min HP All-in-One tænder ikke

Løsning Kontroller, at netledningen sidder korrekt, og vent et par sekunder for

at se, om HP All-in-One tændes. Hvis det er første gang, du tænder for

HP All-in-One, kan det tage op til et minut. Hvis HP All-in-One desuden er

tilsluttet en strømskinne, skal du kontrollere, at strømskinnen er tændt.

1 Strømtilslutning

2 Jordforbundet stikkontakt

104 HP Photosmart 3200 All-in-One series


Jeg har tilsluttet USB-kablet, men jeg har problemer med at bruge HP All-in-One

sammen med min computer

Løsning Du skal installere den software, der fulgte med HP All-in-One, før du

tilslutter USB-kablet. Under installationen må du ikke tilslutte USB-kablet, før du

bliver bedt om det gennem anvisningerne på skærmen. Der kan opstå fejl, hvis

USB-kablet tilsluttes, før du bliver bedt om det.

Når du har installeret softwaren, er det ganske nemt at tilslutte computeren til

HP All-in-One med et USB-kabel. Du skal blot tilslutte enden af USB-kablet på

computerens bagside og den anden ende på bagsiden af HP All-in-One. Du kan

tilslutte kablet til en hvilken som helst USB-port på computerens bagside.

Bemærk! Kontroller, at USB-kablet sidder i den rette port bag på

HP All-in-One.

Der vises en meddelelse på farvedisplayet om at montere kontrolpaneloverlayet

Løsning Det kan betyde, at kontrolpaneloverlayet ikke er fastgjort, eller at det

er fastgjort forkert. Du skal justere overlayet over knapperne øverst på

HP All-in-One og trykke det godt på plads.

Brugervejledning 105

Fejlfinding


Fejlfinding

Kapitel 13

Farvedisplayet viser ikke det rigtige sprog

Løsning Sprogindstillingerne kan til enhver tid ændres i menuen Opsætning.

Der er flere oplysninger under Angivelse af sprog og land/område.

Der vises forkerte mål i menuerne på farvedisplayet

Løsning Du har muligvis valgt forkert land/område på HP All-in-One. Det land/

område, du vælger, bestemmer de papirstørrelser, der vises på farvedisplayet.

Nulstil sprogindstillingerne, hvis du vil ændre land/område. Sprogindstillingerne

kan til enhver tid ændres i menuen Opsætning. Der er flere oplysninger under

Angivelse af sprog og land/område.

En meddelelse på farvedisplayet fortæller mig, at jeg skal justere printeren

Løsning Der kræves printervedligeholdelse af hensyn til udskriftskvaliteten.

Der er flere oplysninger under Justere printeren.

En meddelelse på farvedisplayet fortæller mig, at justeringen af printeren ikke

blev gennemført.

Årsag Der er lagt en forkert papirtype i den primære bakke, f.eks. farvet papir,

papir med tekst eller visse typer genbrugspapir.

Løsning Læg nyt, almindeligt hvidt papir i Letter- eller A4-format i den primære

bakke, og prøv derefter at udføre justeringen igen.

Hvis justeringen mislykkes igen, er føleren eller blækpatronen muligvis defekt.

Kontakt HP Support. Gå til www.hp.com/support. Hvis du bliver bedt om det, skal

du vælge land/område og derefter klikke på Kontakt HP for at få oplysninger om,

hvordan du ringer til teknisk support.

Årsag Blækpatronens kontaktflader rører ikke kontaktfladerne i

blækpatronholderen.

106 HP Photosmart 3200 All-in-One series


Løsning Tag blækpatronerne ud, og sæt dem i igen. Kontroller, at de sidder

helt inde og fast på plads. Der er flere oplysninger under Udskiftning af

blækpatroner.

Årsag Blækpatronen eller føleren er defekt.

Løsning Kontakt HP Support. Gå til www.hp.com/support. Hvis du bliver bedt

om det, skal du vælge land/område og derefter klikke på Kontakt HP for at få

oplysninger om, hvordan du ringer til teknisk support.

HP All-in-One udskriver ikke

Løsning Der er oplysninger om netværkskommunikationsproblemer eller

problemer i forbindelse med et hukommelseskort, et PictBridge-kamera eller en

lagerenhed i online HP Image Zone Hjælp. Se Brug af online Hjælp for at få

yderligere oplysninger om HP Image Zone Hjælp.

Prøv følgende, hvis HP All-in-One og computeren er tilsluttet via en USBforbindelse

og ikke kommunikerer indbyrdes:

● Se på farvedisplayet på HP All-in-One. Hvis farvedisplayet er tomt, og

lampen Tændt ikke lyser, er HP All-in-One slukket. Kontroller, at

netledningen er sluttet korrekt til HP All-in-One og sat i en stikkontakt. Tryk

på knappen Tændt for at slukke HP All-in-One.

● Kontroller USB-kablet. Hvis der er tale om et ældre kabel, fungerer det

måske ikke korrekt. Prøv at tilslutte det til et andet produkt for at se, om USBkablet

fungerer. Hvis der opstår problemer, skal USB-kablet måske udskiftes.

Kontroller også, at kablet ikke er længere end 3 meter.

● Kontroller, at computeren er USB-kompatibel. Nogle operativsystemer, f.eks.

Windows 95 og Windows NT, understøtter ikke USB-tilslutninger. Kig i den

dokumentation, der fulgte med operativsystemet for at få yderligere

oplysninger.

● Kontroller forbindelsen mellem HP All-in-One og computeren. Kontroller, at

USB-kablet er korrekt tilsluttet i USB-porten bag på HP All-in-One. Kontroller,

at den anden ende af USB-kablet er tilsluttet i en USB-port på computeren.

Når kablet er tilsluttet korrekt, skal du slukke for HP All-in-One og derefter

tænde den igen.

Brugervejledning 107

Fejlfinding


Fejlfinding

Kapitel 13

● Kontroller, at hub'en er tændt, hvis du tilslutter HP All-in-One via en USBhub.

Forsøg at tilslutte direkte til computeren, hvis hub'en er tændt.

● Kontroller, at indstillingen for USB-portens hastighed på HP All-in-One er

kompatibel med hastigheden på computerens USB-port. Det kan være

nødvendigt at ændre den bageste USB-ports hastighed fra High Speed (USB

2.0) til Full Speed (USB 1.1). Der er flere oplysninger under Tilslutning via

USB-kabel.

● Prøv at udskrive fra et andet program eller en anden fil for at fastslå, om det

er filen, der giver anledning til udskrivningsproblemet.

● Kontroller andre printere eller scannere. Du skal muligvis koble ældre

produkter fra computeren.

● Hvis HP All-in-One kører på et netværk, skal du kigge i den online HP Image

Zone Hjælp, der fulgte med HP All-in-One. Se Brug af online Hjælp for at få

yderligere oplysninger om HP Image Zone Hjælp.

● Prøv at slutte USB-kablet til en anden USB-port på computeren. Prøv at

genstarte computeren, når du har kontrolleret tilslutningerne. Sluk for

HP All-in-One, og tænd den så igen.

● Fjern og geninstaller eventuelt softwaren til HP Image Zone. Se Af- og og

geninstallation af softwaren for at få yderligere oplysninger.

Se installationsvejledningen, der fulgte med HP All-in-One, for at få yderligere

oplysninger om at konfigurere HP All-in-One og slutte den til computeren.

En meddelelse på farvedisplayet fortæller mig, at der er opstået papirstop, eller

et printhoved har sat sig fast

Løsning Hvis der vises en meddelelse på farvedisplayet om, at printhovedet

har sat sig fast, kan der være kommet emballage i HP All-in-One. Løft dækslet til

blækpatronerne, så du kan se blækpatronerne og fjerne eventuelle genstande,

der har fået printhovedet til at sætte sig fast, f.eks. emballage. Se Fejlfinding af

papir for at få yderligere oplysninger om udbedring af papirstop.

Fejlfinding i forbindelse med installation af software

Hvis du støder på et problem under softwareinstallationen, kan du se nedenstående

emner for at finde en mulig løsning. Hvis du støder på et hardwareproblem under

installationen, kan du se Fejlfinding i forbindelse med hardwarekonfiguration.

Under en normal installation af softwaren til HP All-in-One sker der følgende:

1. Cd-rom'en med HP All-in-One starter automatisk.

2. Softwaren installeres.

3. Der er kopieret filer til computeren.

4. Du bliver bedt om at slutte HP All-in-One til computeren.

5. Et grønt OK og en markering vises i installationsguiden.

6. Du bliver bedt om at genstarte computeren.

7. Registreringsprocessen kører.

Hvis noget af ovenstående ikke sker, kan der være et problem med installationen.

108 HP Photosmart 3200 All-in-One series


Undersøg følgende for at kontrollere installationen på en Windows-computer:

● Start HP Solution Center, og kontroller, at knapperne Scan billede og Scan

dokument vises. Hvis ikonerne ikke vises med det samme, skal du muligvis

vente nogle minutter på, at HP All-in-One får forbindelse til computeren. Ellers

kan du finde oplysninger i Nogle af knapperne mangler i HP Solution Center

(Windows).

Se den online HP Image Zone Hjælp, der fulgte med programmet, for at få

oplysninger om at starte HP Solution Center.

● Åbn dialogboksen Printere, og kontroller, at HP All-in-One står på listen.

● Kig efter ikonet HP All-in-One i yderst til højre på proceslinjen i Windows. Dette

angiver, at HP All-in-One er klar.

Når jeg sætter cd-rom'en i computerens cd-rom-drev, sker der ingenting

Løsning Hvis installationen ikke starter automatisk, kan du starte den

automatisk.

Sådan startes installationen fra en Windows-pc

1. Klik på Kør i menuen Start i Windows.

2. Skriv d:\setup.exe i dialogboksen Kør (hvis cd-rom-drevet ikke kaldes drev

D, skal du angive det pågældende drevbogstav), og klik derefter på OK.

Sådan startes installationen fra en Mac

1. Dobbeltklik på CD-ikonet på skrivebordet for at få cd'ens indhold vist.

2. Dobbeltklik på ikonet Opsætning.

Skærmbilledet til kontrol af minimumsystemkrav vises (Windows)

Løsning Systemet opfylder ikke de minimumkrav, der er nødvendige for at

installere softwaren. Klik på Detaljer for at se, hvad problemet mere præcist er,

og ret derefter problemet, før du forsøger at installere softwaren.

Du kan også forsøge at installere HP Image Zone Express i stedet. HP Image

Zone Express har færre funktioner end programmet HP Image Zone, men

kræver mindre plads og hukommelse på computeren.

Se installationsvejledningen, der fulgte med HP Image Zone Express for at få

yderligere oplysninger om at installere programmet HP All-in-One.

Der vises et rødt X ved anvisningen til USB-tilslutningen.

Løsning Der vises normalt en grøn markering, der angiver, at Plug and Play

lykkedes. Et rødt X angiver, at Plug and Play ikke lykkedes.

Gør følgende:

1. Kontroller, at kontrolpaneloverlayet er rigtigt monteret, tag netledningen ud af

HP All-in-One, og sæt den i igen.

2. Kontroller, at USB- og strømkabler er tilsluttet.

Brugervejledning 109

Fejlfinding


Fejlfinding

Kapitel 13

3. Klik på Forsøg igen for at forsøge at installere med Plug and Play igen. Hvis

dette ikke fungerer, skal du fortsætte til næste trin.

4. Kontroller, at USB-kablet er installeret korrekt således:

– Tag USB-kablet fra, og sæt det i igen.

– Tilslut ikke USB-kablet til et tastatur eller en ikke-strømførende hub.

– Kontroller, at USB-kablet er maksimalt 3 meter langt.

– Hvis du har flere USB-enheder tilsluttet til computeren, skal du muligvis

tage de andre enheder fra under installationen.

5. Fortsæt installationen, og genstart computeren, når du bliver bedt om det.

6. Åbn HP Solution Center, hvis du bruger en Windows-pc, og kontroller om

de vigtige ikoner (Scan billede og Scan dokument) vises. Hvis disse ikoner

ikke vises, skal du afinstallere softwaren og geninstallere den. Der er flere

oplysninger under Af- og og geninstallation af softwaren.

Jeg har modtaget en meddelelse om, at der er opstået en ukendt fejl

Løsning Prøv at forsætte med installationen. Hvis dette ikke fungerer, skal du

stoppe og derefter genstarte installationen og følge anvisningerne på skærmen.

Hvis der opstår en fejl, skal du muligvis afinstallere og derefter geninstallere

softwaren. Du må ikke blot slette programfilerne til HP All-in-One på computeren.

Sørg for at fjerne dem ordentligt med det afinstallationsprogram, der fik, da du

installerede programmet HP Image Zone.

Se Af- og og geninstallation af softwaren for at få yderligere oplysninger.

Nogle af knapperne mangler i HP Solution Center (Windows)

Hvis de vigtige ikoner (Scan billede og Scan dokument) ikke vises, er

installationen muligvis ikke fuldført.

Løsning Hvis installationen ikke er fuldstændig, skal du muligvis afinstallere og

derefter geninstallere softwaren. Du må ikke blot slette programfilerne til

HP All-in-One på harddisken. Sørg for at slette dem ordentligt med det

afinstallationsprogram, der findes i HP All-in-One-programgruppen. Se Af- og og

geninstallation af softwaren for at få yderligere oplysninger.

110 HP Photosmart 3200 All-in-One series


Registreringsskærmbilledet vises ikke (Windows)

Løsning Klik på Start på proceslinjen i Windows, peg på Programmer eller

Alle programmer, peg på HP, peg på Photosmart All-in-One 3200 series og

klik derefter på Produktregistrering for at få adgang til

registreringsskærmbilledet (Tilmeld dig nu).

Digital Imaging Monitor vises ikke på proceslinjen (Windows)

Løsning Hvis Digital Imaging Monitor ikke vises på proceslinjen (normalt i

nederste højre hjørne på skrivebordet), kan du starte HP Solution Center og

kontrollere, hvorvidt de vigtige ikoner findes der.

Yderligere oplysninger om manglende knapper i HP Solution Center finder du

under Nogle af knapperne mangler i HP Solution Center (Windows).

Af- og og geninstallation af softwaren

Hvis installationen er ufuldstændig, eller hvis du har tilsluttet USB-kablet til

computeren, før du blev bedt om det under softwareinstallationen, skal du muligvis

afinstallere og geninstallere softwaren. Du må ikke blot slette programfilerne til

HP All-in-One på computeren. Sørg for at fjerne dem ordentligt med det

afinstallationsprogram, der fik, da du installerede programmet HP Image Zone.

Det tager 20-40 minutter at geninstallere softwaren. Der er tre måder at fjere

softwaren fra en Windows-pc, og én metode til at fjerne den fra en Mac på

Sådan afinstalleres softwaren fra en Windows-computer - metode 1

1. Afbryd HP All-in-One fra computeren. Tilslut ikke HP All-in-One til computeren,

før du har geninstalleret softwaren.

2. Tryk på knappen Tændt for at slukke HP All-in-One.

3. Klik på Start på proceslinjen i Windows, og klik på Programmer eller Alle

programmer, HP, Photosmart All-in-One 3200 series, Fjern.

4. Følg vejledningen på skærmen.

5. Hvis du bliver spurgt, om du vil fjerne delte filer, skal du klikke på Nej.

Andre programmer, der bruger disse filer, fungerer muligvis ikke korrekt, hvis

filerne slettes.

6. Genstart computeren.

Bemærk! Det er vigtigt, at du frakobler HP All-in-One, før du genstarter

computeren. Tilslut ikke HP All-in-One til computeren, før du har

geninstalleret softwaren.

7. Når du geninstallerer softwaren, skal du sætte cd-rom'en til HP All-in-One i

computerens cd-rom-drev og følge anvisningerne på skærmen samt de

anvisninger, der findes i den installationsvejledning, der fulgte med HP All-in-One.

8. Når softwaren er installeret, skal du tilslutte HP All-in-One til computeren.

9. Tryk på knappen Tændt for at tænde HP All-in-One.

Brugervejledning 111

Fejlfinding


Fejlfinding

Kapitel 13

Når du har tilsluttet og tændt HP All-in-One, skal du muligvis vente nogle minutter

for at afslutte alle Plug and Play-hændelser.

10. Følg vejledningen på skærmen.

Når installationen af softwaren er færdig, vises ikonet HP Digital Imaging Monitor på

proceslinjen i Windows.

Dobbeltklik på ikonet HP Solution Center på skrivebordet for at kontrollere, at

softwaren er installeret korrekt. Hvis HP Solution Center viser de vigtige ikoner

(Scan billede og Scan dokument), er softwaren korrekt installeret.

Sådan afinstalleres softwaren fra en Windows-computer - metode 2

Bemærk! Brug denne metode, hvis Fjern ikke er tilgængelig i menuen Start i

Windows.

1. Klik på Start i proceslinjen i Windows, klik på Indstillinger, og klik på

Kontrolpanel.

2. Dobbeltklik på Tilføj/Fjern programmer.

3. Vælg HP All-in-One & Officejet 4.0, og klik derefter på Rediger/Fjern.

Følg vejledningen på skærmen.

4. Afbryd HP All-in-One fra computeren.

5. Genstart computeren.

Bemærk! Det er vigtigt, at du frakobler HP All-in-One, før du genstarter

computeren. Tilslut ikke HP All-in-One til computeren, før du har

geninstalleret softwaren.

6. Sæt HP All-in-One-cd-rom'en i computerens cd-rom-drev, og start derefter

opsætningsprogrammet.

7. Følg anvisningerne på skærmen og de anvisninger, der findes i den

installationsvejledning, der fulgte med HP All-in-One.

Sådan afinstalleres softwaren fra en Windows-computer - metode 3

Bemærk! Dette er en anden metode, du kan bruge, hvis Fjern ikke er

tilgængelig i menuen Start i Windows.

1. Sæt HP All-in-One-cd-rom'en i computerens cd-rom-drev, og start derefter

opsætningsprogrammet.

2. Vælg Afinstaller, og følg anvisningerne på skærmen.

3. Afbryd HP All-in-One fra computeren.

4. Genstart computeren.

Bemærk! Det er vigtigt, at du frakobler HP All-in-One, før du genstarter

computeren. Tilslut ikke HP All-in-One til computeren, før du har

geninstalleret softwaren.

5. Start opsætningsprogrammet til HP All-in-One igen.

6. VælgGeninstaller.

7. Følg anvisningerne på skærmen og de anvisninger, der findes i den

installationsvejledning, der fulgte med HP All-in-One.

112 HP Photosmart 3200 All-in-One series


Sådan afinstalleres software fra en Mac-computer

1. Tag stikket ud af HP All-in-One og Mac-computeren.

2. Dobbeltklik på mappen Applications (Programmer): HP All-in-One.

3. Dobbeltklik på HP Uninstaller (fjern software).

Følg vejledningen på skærmen.

4. Når softwaren er afinstalleret, skal du frakoble HP All-in-One og derefter

genstarte computeren.

Bemærk! Det er vigtigt, at du frakobler HP All-in-One, før du genstarter

computeren. Tilslut ikke HP All-in-One til computeren, før du har

geninstalleret softwaren.

5. Hvis du vil geninstallere softwaren, skal du lægge cd-rom'en til HP All-in-One i

computerens cd-rom-drev.

6. Åbn cd-rom'en på skrivebordet, og dobbeltklik på HP All-In-One Installer.

7. Følg anvisningerne på skærmen og de anvisninger, der findes i den

installationsvejledning, der fulgte med HP All-in-One.

Fejlfinding i forbindelse med betjening

Afsnittet 3100, 3200, 3300 series Troubleshooting i HP Image Zone Hjælp

indeholder fejlfindingstip til nogle af de mest almindelige problemer med HP All-in-One.

Gå til HP Image Zone, klik på Hjælp, og vælg derefter Fejlfinding og Support for at

få adgang til fejlfindingsoplysningerne fra en Windows-computer. Fejlfinding er også

tilgængelig via knappen Hjælp, der vises i vises i nogle fejlmeddelelser.

Hvis du vil have adgang til oplysninger om fejlfinding fra en Mac, skal du klikke på

ikonet HP Image Zone i dock'en, vælge Hjælp i menulinjen, vælge HP Image Zone

Hjælp i menuen Hjælp og derefter vælge 3100, 3200, 3300 series Troubleshooting

i fremviseren til Hjælp.

Hvis du har adgang til internettet, kan du få hjælp fra HP's websted på adressen:

www.hp.com/support. Webstedet giver også svar på ofte stillede spørgsmål.

Fejlfinding af papir

Brug kun papirtyper, der anbefales til HP All-in-One, for at hjælpe med at undgå

papirstop. Se online HP Image Zone Hjælp, eller fortsæt til www.hp.com/support for

at få vist en liste over anbefalede papirtyper.

Læg ikke krøllet eller bøjet papir, eller papir med bøjede eller afrevne kanter i

inputbakken. Se Undgåelse af papirstop for at få yderligere oplysninger.

Papir har sat sig fast i HP All-in-One.

Løsning Følg disse anvisninger for at afhjælpe problemet, hvis der alligevel

skulle forekomme papirstop i enheden.

1. Tryk på fanen på det bageste servicedæskel for at tage det af.

Forsigtig! Hvis du prøver at afhjælpe et papirstop fra toppen af

HP All-in-One, kan udskrivningsmekanismen blive beskadiget. Hvis

Brugervejledning 113

Fejlfinding


Fejlfinding

Kapitel 13

det er muligt, skal du få fat i fastsiddende papir og fjerne det gennem

det bageste servicedæksel.

2. Træk papiret forsigtigt ud af trykrullerne.

Forsigtig! Kontroller, om der sidder iturevne stykker papir i rullerne

og hjulene, som kan forblive inde i enheden, hvis papiret rives i

stykker, når du prøver at fjerne det fra rullerne. Hvis du ikke fjerner

alle stykker papir fra HP All-in-One, kan der let opstå papirstop igen.

3. Sæt det bageste oprydningsdæksel på igen. Skub forsigtigt dækslet fremad,

indtil det låses på plads.

4. Tryk på OK for at fortsætte det aktuelle job.

Bemærk! Se den online Hjælp til Fejlfinding, der fulgte med programmet

HP Image Zone, hvis papiret stadig sætter sig fast.

Papir har sat sig fast i det valgfrie ekstraudstyr til tosidet udskrivning.

Løsning Du skal muligvis fjerne ekstraudstyret til tosidet udskrivning. Du kan

få flere oplysninger i dokumentationen, der fulgte med ekstraudstyret til tosidet

udskrivning.

Bemærk! Hvis du slukkede for HP All-in-One, før du fjernede det

fastsiddende papir, skal du tænde for enheden igen og derefter starte

udskrifts- eller kopijobbet igen.

Fejlfinding til blækpatroner

Hvis du oplever problemer med udskrivningen, er der muligvis et problem med en af

blækpatronerne. Benyt følgende fremgangsmåde:

1. Fjern og indsæt blækpatronerne igen, og kontroller, at de sidder helt inde og fast

på plads.

2. Udskriv en selvtestrapport for at se, om der er problemer med blækpatronerne,

hvis problemet fortsætter.

Denne rapport giver praktiske oplysninger om blækpatronerne, herunder

statusoplysninger.

3. Hvis selv-testrapporten viser, at der er et problem, skal printhovedet renses.

4. Juster printeren, hvis problemet ikke er løst.

5. Hvis du stadig oplever problemer med udskrivningen, skal du finde ud af, hvilken

blækpatron der er et problem med, og udskifte den.

114 HP Photosmart 3200 All-in-One series


Se Vedligeholdelse af HP All-in-One for at få en vejledning i at udskrive en

selvtestrapport.

Opdatere enheden

Hvis din HP All-in-One skal køre problemfrit sammen med den meste af den

avancerede teknologi, kan du hente enhedsopdateringer til din HP All-in-OneHP's

supportwebsted og installere dem vha. guiden Enhedsopdatering. Du skal muligvis

også installere enhedsopdateringer på din HP All-in-One af en af følgende årsager:

● Du ringer til HP's kundesupport og en servicekonsulent råder dig til at besøge

HP's supportwebsted for at hente en opgradering til enheden.

● Der vises meddelelser på farvedisplayet på HP All-in-One, der fører dig gennem

opdateringen af enheden.

Enhedsopdatering (Windows)

Brug en af følgende muligheder til at hente en opdatering til din enhed:

● Brug webbrowseren til at hente en opdatering til HP All-in-One fra www.hp.com/

support. Filen har filtypenavnet .exe og er en eksekverbar fil, som automatisk

pakkes ud. Når du dobbeltklikker på denne fil, startes Guiden

Enhedsopdatering på computeren.

● Brug værktøjet Softwareopdatering til automatisk at søge på HP's

supportwebsted efter enhedsopdateringer med foruddefinerede intervaller.

Bemærk! Hvis du bruger Windows, kan du indstille programmet

Softwareopdatering (der er en del af den software til HP Image Zone,

der er installeret på computeren) til automatisk at søge på HP's websted

efter enhedsopdateringer med bestemte intervaller. Hvis du ikke har den

seneste version af værktøjet Softwareopdatering på

installationstidspunktet, vises der en dialogboks på computeren, der beder

dig foretage en opdatering. Accepter opdateringen. Se online HP Image

Zone Hjælp for at få yderligere oplysninger om værktøjet

Softwareopdatering.

Sådan anvendes enhedsopdatering

1. Gør ét af følgende:

– Dobbeltklik på den exe-fil, du har hentet på www.hp.com/support.

– Når du bliver bedt om det, skal du acceptere enhedsopdateringen, der bliver

fundet af værktøjet Softwareopdatering.

Guiden Enhedsopdatering åbnes på computeren.

2. Klik på Næste i skærmbilledet Velkommen.

Skærmbilledet Vælg en enhed vises.

3. Vælg HP All-in-One på listen, og klik derefter på Næste.

Skærmbilledet Vigtige oplysninger vises.

4. Sørg for, at computeren og enheden opfylder de angivne krav.

5. Hvis kravene er opfyldt, skal du klikke på Opdater.

Skærmbilledet Opdaterer enhed vises. Et lys blinker på kontrolpanelet på

HP All-in-One.

Brugervejledning 115

Fejlfinding


Fejlfinding

Kapitel 13

Skærmbilledet på farvedisplayet bliver grønt, når opdateringen indlæses og

pakkes ud på enheden.

6. Undlad at afbryde forbindelsen, lukke eller på anden måde udføre aktiviteter på

enheden, mens opdateringen forekommer.

Bemærk! Hvis du afbryder opdateringen, eller du får vist en

fejlmeddelelse med besked om, at opdateringen er mislykket, skal du

kontakte HP Support.

Når HP All-in-One er lukket ned og genstartet, angiver et skærmbillede på

computeren, at opdateringen er fuldført

Enheden er opdateret. Det er nu sikkert at bruge HP All-in-One.

Enhedsopdatering (Mac)

Opdateringsprogrammet er en måde, hvorpå opdateringer kan tilføjes på

HP All-in-One::

1. Brug webbrowseren til at hente en opdatering til HP All-in-One fra www.hp.com/

support.

2. Dobbeltklik på den hentede fil.

Installationsprogrammet åbnes på computeren.

3. Følg anvisningerne på skærmen for at installere opdateringen på HP All-in-One.

4. Genstart HP All-in-One for at fuldføre processen.

116 HP Photosmart 3200 All-in-One series


14

Garanti

HP garanti og support

Hewlett-Packard tilbyder support til din HP All-in-One via internettet eller telefon.

Dette kapitel indeholder oplysninger om, hvordan du får support over internettet, kontakter HP's

kundesupport, får adgang til dit serienummer og service-id, ringer inden for USA i

garantiperioden og forbereder HP All-in-One til forsendelse.

Hvis du ikke kan finde de svar, du har brug for, i den trykte dokumentation eller

onlinedokumentationen, der leveres med produktet, kan du kontakte en af HP's supporttjenester,

der er opført på de følgende sider. Nogle supporttjenester er kun tilgængelige i USA og Canada,

mens andre er tilgængelige i mange lande over hele verden. Hvis der ikke er angivet et

telefonnummer til supportservice i dit land, kan du kontakte den nærmeste autoriserede HPforhandler

for at få hjælp.

For at kunne benytte sig af HP's reparationsservice skal du først kontakte et HP-servicekontor

eller et HP-kundesupportcenter for at få foretaget grundlæggende fejlfinding. I Før du kontakter

HP-kundesupport finder du de trin, der skal udføres, før du ringer til kundesupport.

Bemærk! Disse oplysninger gælder ikke for kunder i Japan. Se HP Quick Exchange

Service (Japan) for at få oplysninger om servicemulighederne i Japan.

Garantiopgradering

I visse lande/områder tilbyder HP en garantiopgradering (mod betaling af et ekstra gebyr), der

forlænger eller forbedrer standardproduktgarantien. De tilgængelige optioner kan omfatte

prioriteret telefonsupport, returneringsservice eller udskiftning den næste arbejdsdag. Normalt

starter servicedækningen på datoen for købet af produktet og skal anskaffes inden for en

begrænset tid fra denne.

Der er flere oplysninger på:

● I USA skal du ringe på 1-866-234-1377 for at tale med en HP-konsulent.

● Uden for USA kan du ringe til dit lokale HP-kundesupportkontor. Se Opkald fra andre dele

af verden for at få flere oplysninger og en liste over internationale telefonnumre til

kundesupport.

● Gå til HP's websted på www.hp.com/support. Hvis du bliver bedt om det, skal du vælge

land/område og derefter finde garantioplysningerne.

Brugervejledning 117

HP garanti og support


HP garanti og support

Kapitel 14

Garantioplysninger

HP-produkt Varigheden af den begrænsede garanti

Software 90 dage

Blækpatroner Ved ophør af den første af følgende to perioder: Indtil

HP-blækket er opbrugt, eller når den garantiperiode, der er trykt

på patronen, er udløbet. Denne garanti dækker ikke

HP-blækprodukter, som er blevet genopfyldt, genfremstillet,

oppoleret, anvendt forkert eller manipuleret.

Tilbehør 1 år

Perifer hardware til printer 1 år

(få yderligere oplysninger i det efterfølgende)

A. Varigheden af den begrænsede garanti

1. Hewlett-Packard (HP) garanterer slutbrugeren, at HP-produkterne, der er angivet ovenfor, er fri for fejl i materialer og

udførelse i ovennævnte periode, som begynder på datoen for kundens køb af produktet.

2. I forbindelse med softwareprodukter gælder HP’s begrænsede garanti kun i tilfælde af manglende udførelse af

programinstruktionerne. HP garanterer ikke, at produkternes drift vil foregå fejlfrit og uden afbrydelser.

3. HP’s begrænsede garanti dækker kun defekter, som opstår ved normal brug af produktet, og dækker ikke andre

problemer, herunder problemer, som opstår pga.:

a. Forkert vedligeholdelse eller ændring.

b. Software, medier, dele eller tilbehør, der ikke er leveret af eller understøttes af HP.

c. Drift ud over produktets specifikationer.

d. Uautoriseret ændring eller forkert brug.

4. I forbindelse med HP-printerprodukter har brugen af ikke-HP-blækpatroner eller en genopfyldt blækpatron ingen

indflydelse på kundens garanti eller HP’s supportkontrakt med kunden. Skulle der opstå fejl eller skader på printeren,

der kan henføres til brugen af en ikke-HP-blækpatron eller en genopfyldt blækpatron, opkræver HP imidlertid

standardbetaling for tids- og materialeforbrug ved service på printeren i forbindelse med den pågældende fejl eller

skade.

5. Hvis HP i garantiperioden adviseres om fejl på et produkt, der er omfattet af HP’s garanti, vil HP efter eget valg enten

reparere eller ombytte produktet.

6. Hvis HP ikke kan henholdsvis reparere eller ombytte et defekt produkt, som er omfattet af HP’s garanti, skal HP inden

for rimelig tid efter at være blevet adviseret om defekten, refundere købsprisen for produktet.

7. HP er ikke forpligtet til at reparere, ombytte eller refundere, før kunden har returneret det defekte produkt til HP.

8. Et ombytningsprodukt kan være et nyt produkt eller et produkt svarende til et nyt produkt, forudsat det som minimum

har samme funktionalitet som det produkt, det erstatter.

9. HP-produkter kan indeholde oparbejdede dele, komponenter eller materialer, der, hvad ydelse angår, svarer til

nye dele.

10. HP’s begrænsede garanti gælder i alle lande, hvor det dækkede HP-produkt distribueres af HP. Kontrakter om

yderligere garantiservice, f.eks. service på stedet, kan aftales med alle autoriserede HP-servicesteder i de lande, hvor

produktet distribueres af HP eller af en autoriseret importør.

B. Begrænsninger i garantien

I DET OMFANG DET TILLADES AF LOKAL LOVGIVNING, UDSTEDER HP ELLER HP’S

TREDJEPARTSLEVERANDØRER IKKE NOGEN ANDEN GARANTI ELLER BETINGELSE, HVERKEN

UDTRYKKELIGT ELLER UNDERFORSTÅET GARANTIER ELLER BETINGELSER FOR SALGBARHED,

TILFREDSSTILLENDE KVALITET OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL.

C. Ansvarsbegrænsninger

1. I det omfang, det tillades af lokal lovgivning, er rettighederne i denne garanti kundens eneste og eksklusive

rettigheder.

2. I DET OMFANG DET TILLADES AF LOKAL LOVGIVNING, MED UNDTAGELSE AF DE FORPLIGTELSER, DER

SPECIFIKT ER ANGIVET I DENNE GARANTIERKLÆRING, ER HP ELLER HP’S TREDJEPARTSLEVERANDØRER

IKKE ANSVARLIG FOR NOGEN DIREKTE, INDIREKTE ELLER AFLEDT SKADE, HVAD ENTEN DER ER TALE OM

ET KONTRAKTRETLIGT FORHOLD, ET FORHOLD UDEN FOR KONTRAKT ELLER NOGET ANDET JURIDISK

BEGREB, OG UANSET OM DER ER ADVISERET OM RISIKOEN FOR SÅDANNE SKADER.

D. Lokal lovgivning

1. Denne garanti giver kunden specifikke juridiske rettigheder. Kunden kan også have andre rettigheder, der varierer fra

stat til stat i USA, fra provins til provins i Canada og fra land til land andre steder i verden.

2. I det tilfælde at denne garantierklæring er i uoverensstemmelse med lokal lovgivning, skal denne garantierklæring

modificeres, så den bringes i overensstemmelse med den pågældende lovgivning. Under en sådan lokal lovgivning vil

visse fraskrivelser og begrænsninger i denne garantierklæring muligvis ikke gælde for kunden. Visse stater i USA kan

i lighed med en række regeringer uden for USA (inkl. provinser i Canada) f.eks.:

a. Udelukke, at frasigelserne og begrænsningerne i denne garanti begrænser en forbrugers lovmæssige rettigheder

(f.eks. i Storbritannien).

b. På anden måde begrænse en producents mulighed for at gennemtvinge sådanne frasigelser og begrænsninger.

c. Give kunden yderligere garantirettigheder, angive varigheden af underforståede garantier, som producenten ikke

kan frasige sig, eller ikke tillade begrænsninger i varigheden af underforståede garantier.

3. BETINGELSERNE I DENNE GARANTIERKLÆRING TILSIDESÆTTER, BRGRÆNSER ELLER ÆNDRER

IKKE, MED UNDTAGELSE AF HVOR DER ER JURIDISK GRUNDLAG HERFOR, OG ER ET TILLÆG TIL DE

UFRAVIGELIGE LOVBESTEMTE RETTIGHEDER GÆLDENDE FOR SALG AF HP-PRODUKTER TIL SÅDANNE

KUNDER.

Information om HP’s begrænsede mangeludbedring

Kære kunde,

Vedhæftet finder De navn og adresse på de HP-selskaber, som yder HP’s mangeludbedring i Danmark.

Herudover kan De have opnået rettigheder overfor sælger af HP’s produkter i henhold til Deres købsaftale. HP’s

regler om mangeludbedring begrænser ikke sådanne rettigheder.

Danmark: Hewlett-Packard A/S, Engholm Parkvej 8, DK-3450 Alleroed

118 HP Photosmart 3200 All-in-One series


Før du kontakter HP-kundesupport

Softwareprogrammer fra andre firmaer kan være leveret sammen med din HP All-in-One. Hvis

der opstår problemer med et sådant program, får du den bedst mulige tekniske hjælp ved at

kontakte eksperterne hos den pågældende producent.

Hvis du har brug for at kontakte HP's kundesupport, skal du gøre følgende, inden du ringer:

Bemærk! Disse oplysninger gælder ikke for kunder i Japan. Se HP Quick Exchange

Service (Japan) for at få oplysninger om servicemulighederne i Japan.

1. Kontroller, at:

a. Din HP All-in-One er tilsluttet strømforsyningen, og at den er tændt.

b. De angivne blækpatroner er installeret korrekt.

c. Det anbefalede papir er lagt korrekt i inputbakken.

2. Nulstil HP All-in-One:

a. Sluk HP All-in-One ved hjælp af knappen Tændt.

b. Tag netledningen ud på bagsiden af HP All-in-One.

c. Tilslut igen netledningen til HP All-in-One.

d. Tænd HP All-in-One ved hjælp af knappen Tændt.

3. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du gå til www.hp.com/support.

Dette websted tilbyder teknisk support, drivere, tilbehør/ekstraudstyr og oplysninger om

bestilling.

4. Hvis du fortsat har brug for hjælp og vil tale med en repræsentant fra HP Kundesupport,

skal du benytte følgende fremgangsmåde:

a. Hav så vidt muligt modelnavnet på HP All-in-One klar, som det står på kontrolpanelet.

b. Udskriv en selvtestrapport. Se Udskrivning af en selvtestrapport for at få oplysninger

om udskrivning af en selvtestrapport.

c. Udskriv en farvekopi som et eksempel på en udskrift.

d. Forbered dig, så du kan give en detaljeret beskrivelse af problemet.

e. Hav serienummeret og service-id'et ved hånden. Se Adgang til serienummer og

service-id for at få oplysninger om, hvordan du finder serienummeret og service-id'et.

5. Ring til HP-kundesupport. Vær i nærheden af HP All-in-One, når du ringer.

Adgang til serienummer og service-id

Du kan få adgang til vigtige oplysninger ved hjælp af menuen Information på HP All-in-One.

Bemærk! Hvis HP All-in-One ikke tænder, kan du se serienummeret på etiketten i

bunden af HP All-in-One. Serienummeret er en kode bestående af 10 tegn.

1. Tryk på *, og derefter på #. Tryk derefter på 1, 2, 3.

Menuen Support vises.

2. Tryk på , indtil informationsmenuen vises, og tryk derefter på OK.

3. Tryk på , indtil modelnummeret vises, og tryk derefter på OK.

Service-id'et vises. Skriv hele service-id'et ned.

4. Tryk på Annuller, og tryk derefter på , indtil serienummeret vises.

5. Tryk på OK.

6.

Derved vises serienummeret. Skriv hele serienummeret ned.

Tryk på Annuller, indtil du afslutter menuen Support.

Brugervejledning 119

HP garanti og support


HP garanti og support

Kapitel 14

Sådan får du support og andre oplysninger fra internettet

Hvis du har adgang til internettet, kan du få hjælp fra www.hp.com/support. Hvis du bliver bedt

om det, skal du vælge land/område og derefter klikke på Kontakt HP for at få oplysninger om,

hvordan du ringer til teknisk support. Dette websted tilbyder teknisk support, drivere, tilbehør,

bestillingsoplysninger og andre ting, f.eks.

● Få adgang til online supportsider.

● Sende en e-mail til HP for at få svar på dine spørgsmål.

● Komme i kontakt med en HP tekniker ved hjælp af online chat.

● Finde softwareopdateringer.

Supportmuligheder og tilgængelighed varierer efter produkt, land/område og sprog.

Opkald i Nordamerika under garantiperioden

Ring på 1-800-474-6836 (1-800-HP invent). Amerikansk telefonsupport er tilgængelig på både

engelsk og spansk 24 timer i døgnet, 7 dage om ugen (dage og tidsrum kan ændres uden

varsel). Denne service er gratis i garantiperioden. Uden for garantiperioden kan der kræves

betaling.

Opkald fra andre dele af verden

De telefonnumre, der er angivet nedenfor, er gældende på tidspunktet for trykningen af denne

brugervejledning. Besøg www.hp.com/support, og vælg dit land, område eller sprog for at få vist

en liste over de aktuelle internationale telefonnumre til HP-kundesupport:

Denne service er gratis i garantiperioden. For udenbyssamtaler gælder stadig standardtakster. I

visse tilfælde gælder også en takst pr. minut, pr. halve minut eller en éngangstakst.

Hvis du ønsker telefonsupport i Europa, kan du kontrollere oplysningerne og forholdene omkring

telefonsupport i dit land/område ved at gå til www.hp.com/support.

Du kan også kontakte din forhandler eller ringe til HP på det telefonnummer, der er angivet i

denne vejledning.

Som et led i vores forsøg på konstant at forbedre vores telefonsupportservice anbefaler vi, at du

regelmæssigt besøger vores websted for at få de nyeste oplysninger om servicefunktioner og

levering.

120 HP Photosmart 3200 All-in-One series


61 56 45 43

Argentina (Buenos Aires) 54-11-4708-1600

Argentina

0-800-555-5000

Australia

1300 721 147

Australia (out-of-warranty) 1902 910 910

Österreich

800 171

+ 43 1 86332 1000

0810-0010000

(in-country)

België

070 300 005

Belgique

070 300 004

Brasil (Sao Paulo) 55-11-4004-7751

Brasil

0-800-709-7751

Canada (Mississauga Area) (905) 206-4663

Canada

1-800-474-6836

Central America &

The Caribbean

Chile

Colombia (Bogota)

Colombia

2 532 5222

El Salvador

España

France

Deutschland

www.hp.com/support

www.hp.com/support

800-360-999

021-3881-4518

800-810-3888 : 3002

571-606-9191

01-8000-51-4746-8368

Costa Rica

0-800-011-1046

Česká republika

261 307 310

Danmark + 45 70 202 845

Ecuador (Andinatel) 1-999-119

800-711-2884

Ecuador (Pacifitel) 1-800-225-528

800-711-2884

800-6160

902 010 059

+33 (0)892 69 60 22

+49 (0)180 5652 180

+ 30 210 6073603

801 11 22 55 47

800 9 2649

Guatemala 1-800-711-2884

Magyarország

2802 4098

1 382 1111

India 1 600 44 7737

Indonesia +62 (21) 350 3408

Ireland

(0) 9 830 4848

1 890 923 902

Italia 848 800 871

Jamaica 1-800-711-2884

0570-000511

03-3335-9800

Luxembourg

1588-3003

900 40 006

Luxemburg 900 40 007

Malaysia 1800 88 8588

Mexico (Mexico City) 55-5258-9922

Mexico

22 404747

01-800-472-68368

Nederland 0900 2020 165

New Zealand

0800 441 147

Nigeria 1 3204 999

Norge +46 (0)77 120 4765

Panama

1-800-711-2884

Paraguay 009 800 54 1 0006

Perú

0-800-10111

Philippines (63) 2 867 3551

1800 1441 0094

Polska

0 801 800 235

Portugal 808 201 492

Puerto Rico

1-877-232-0589

República Dominicana 1-800-711-2884

România

(21) 315 4442

������ (������) 095 7973520

������ (�����-���������)

800 897 1444

812 3467997

Singapore

6 272 5300

Slovensko

2 50222444

South Africa (international) + 27 11 2589301

South Africa (RSA) 086 0001030

Rest of West Africa + 351 213 17 63 80

Suomi

+358 (0)203 66 767

Sverige

+46 (0)77 120 4765

Switzerland

71 89 12 22

0848 672 672

02-8722-8000

+66 (2) 353 9000

Trinidad & Tobago 1-800-711-2884

Türkiye

90 212 444 71 71

�������

(380 44) 4903520

800 4910

United Kingdom +44 (0)870 010 4320

United States 1-(800)-474-6836

Uruguay 0004-054-177

Venezuela (Caracas) 58-212-278-8666

Venezuela 0-800-474-68368

Viêt Nam

+84 88234530

Brugervejledning 121

HP garanti og support


HP garanti og support

Kapitel 14

HP Quick Exchange Service (Japan)

Se Nedpakning af HP All-in-One for at få en vejledning i at emballere enheden med henblik på

ombytning.

Klargøre HP All-in-One til forsendelse

Hvis du efter kontakt med HP's kundesupport eller forhandleren bliver bedt om at sende

HP All-in-One ind til service, skal du pakke HP All-in-One ind i den originale emballage for at

undgå yderligere beskadigelse. Behold netledningen og kontrolpaneloverlayet i tilfælde af, at

HP All-in-One skal ombyttes.

Forsigtig! Sørg for, at blækpatronerne sidder i enheden under transport af

HP All-in-One, da der ellers kan opstå blæklækage.

Udskiftning af blækpatronerne i HP All-in-One

Dette afsnit indeholder oplysninger om udskiftning af blækpatronerne i HP All-in-One.

Bemærk! 1 Hvis du ikke allerede har modtaget en ombytningsenhed, kan HP's

supportkonsulent fortælle dig, om du også skal sende blækpatronerne med

HP All-in-One.

Bemærk! 2 Disse oplysninger gælder ikke for kunder i Japan. Se HP Quick Exchange

Service (Japan) og vejledningen i Nedpakning af HP All-in-One for at få oplysninger om

servicemulighederne i Japan.

1. Sluk HP All-in-One.

122 HP Photosmart 3200 All-in-One series


2. Åbn dækslet til blækpatronholderen ved at løfte midt foran på enheden, indtil dækslet låses

på plads.

3. Klem om tapperne under blækpatronen for at udløse låsen inden i HP All-in-One; løft

derefter låsen.

Løft låsen længst til venstre for at fjerne den sorte blækpatron.

Løft den tilsvarende lås i midterområdet for at fjerne de fem farveblækpatroner, f.eks. gul,

lys cyan, cyan, lys magenta eller magenta.

1 Blækpatronlåsen til den sorte blækpatron

2 Blækpatronområdet til farveblækpatronerne

4. Hvis du allerede har modtaget en ombytnings-HP All-in-One, er blækpatronerne muligvis

tomme. I det tilfælde skal du sætte de tomme blækpatroner i enheden, som du returnerer.

Bemærk! Hvis du ikke har modtaget en ombytningsenhed, kan HP's

supportkonsulent fortælle dig, om du skal sende blækpatronerne med

HP All-in-One.

5. Sænk blækpatronlåsene, og tryk, indtil de snapper på plads.

6. Luk dækslet til blækpatronholderen.

7. Træk netledningen ud, og tag den derefter ud af HP All-in-One.

Forsigtig! Returner ikke netledningen eller kontrolpanelets overlay sammen med

enheden. Disse dele følger ikke med ombytningsenheden. Opbevar dem et sikkert

sted, indtil den ombyttede HP All-in-One ankommer.

8. Se Sådan fjernes kontrolpaneloverlayet. for at fuldføre forberedelsen til afsendelse.

Brugervejledning 123

HP garanti og support


HP garanti og support

Kapitel 14

Sådan fjernes kontrolpaneloverlayet.

Gennemfør trinnene i det følgende, når du har sat blækpatronerne i igen.

Bemærk! Disse oplysninger gælder ikke for kunder i Japan. Se HP Quick Exchange

Service (Japan) og vejledningen i Nedpakning af HP All-in-One for at få oplysninger om

servicemulighederne i Japan.

Forsigtig! HP All-in-One skal være koblet fra, inden disse trin følges.

1. Fjern kontrolpaneloverlayet på følgende måde:

a. Drej kontrolpanelet så langt op som muligt.

b. Anbring pegefingeren på begge hænder i hakkerne på indersiden af kontrolpanelet.

c. Træk forsigtigt overlayet mod dig selv for at fjerne det fra enheden.

2. Behold kontrolpaneloverlayet. Returner ikke kontrolpaneloverlayet sammen med

HP All-in-One.

Forsigtig! Den ombyttede HP All-in-One leveres muligvis ikke med et

kontrolpaneloverlay. Opbevar kontrolpaneloverlayet på et sikkert sted (sammen

med netledningen), og når den ombyttede HP All-in-One ankommer, skal du

montere kontrolpaneloverlayet igen. Du skal montere kontrolpaneloverlayet for at

kunne bruge kontrolpanelets funktioner på erstatningen for HP All-in-One.

124 HP Photosmart 3200 All-in-One series


Nedpakning af HP All-in-One

Bemærk! Se den installationsvejledning, der fulgte med HP All-in-One, for at få

anvisninger til, hvordan du fastgør kontrolpaneloverlayet. Du modtager muligvis en

vejledning i installation af den HP All-in-One, du modtager som erstatning.

Gennemfør trinnene i det følgende, når du har koblet HP All-in-One fra.

1. Benyt originalemballagen til forsendelsen af HP All-in-One, hvis du stadig har den, eller

brug den emballage, der fulgte med den ombyttede enhed.

Brug en anden, passende emballage, hvis du ikke har originalemballagen. Beskadigelser,

der skyldes dårlig emballage og/eller ukorrekt forsendelse, er ikke dækket af garantien.

2. Placer returforsendelsesetiketten på ydersiden af kassen.

3. Inkluder følgende i kassen:

– En komplet beskrivelse af symptomerne til brug for servicepersonalet (eksempler på

problemer med udskriftskvalitet kan være nyttige).

– En kopi af kvitteringen eller andet købsbevis, som angiver garantiens dækningsperiode.

– Navn, adresse og telefonnummer, hvor du kan kontaktes i løbet af dagen.

Brugervejledning 125

HP garanti og support


HP garanti og support

Kapitel 14

126 HP Photosmart 3200 All-in-One series


15

Systemkrav

Tekniske oplysninger

Dette kapitel indeholder oplysninger om, hvordan du får adgang til systemkrav,

papirspecifikationer, udskriftsspecifikationer, kopispecifikationer,

hukommelseskortspecifikationer, scanningsspecifikationer, fysiske specifikationer,

miljøspecifikationer, regulative bemærkninger og overensstemmelseserklæringen for

HP All-in-One.

Softwaresystemkrav findes i filen Vigtigt. Se Visning af filen Vigtigt for at få oplysninger om,

hvordan du får vist filen Vigtigt.

Papirspecifikationer

Dette afsnit indeholder oplysninger om papirbakkeegenskaber, papirstørrelser og specifikationer

for udskriftsmargener.

Papirbakkeegenskaber

Kapacitet 1 Maksimal

mediestørrelse 2

Minimummediestørrels

e

Hovedbakke Op til 100 ark 216 x 356 mm 76 x 127 mm

Fotobakke Op til 20 ark 105 x 165 mm 89 x 127 mm

Udskriftsbakke Op til 50 ark Ikke relevant Ikke relevant

1 Maksimumkapacitet.

2 Panoramamedier i op til 610 mm (24") længde understøttes via den manuelle kontinuerlig

indføring.

Papirformater

Bemærk! HP anbefaler, at du tømmer outputbakken ofte.

Type Størrelse Vægt:

Papir Letter: 216 x 279 mm

A4: 210 x 297 mm

A5: 148 x 210 mm

Executive: 184 x 267 mm

Legal1 : 216 x 356 mm

L: 89 x 127 mm

2L: 127 x 178 mm

Mutsugiri 148 x 254 mm

Panorama:

102 x 254 mm

60 til 90 g/m2

Brugervejledning 127

Tekniske oplysninger


Tekniske oplysninger

Kapitel 15

(fortsat)

Type Størrelse Vægt:

102 x 279 mm

102 x 305 mm

204 x 594 mm

Konvolutter U.S. nr.10: 104 x 241 mm

A2: 111 x 146 mm

DL: 110 x 220 mm

C6: 114 x 162 mm

Transparenter Letter: 216 x 279 mm

A4: 210 x 297 mm

75 til 90 g/m2

Ikke relevant

Fotopapir 102 x 152 mm 236 g/m2

127 x 178 mm

Letter: 216 x 279 mm

A4: 210 x 297 mm

Panorama:

102 x 254 mm

102 x 279 mm

102 x 305 mm

204 x 594 mm

Kort Kartotekskort: 76,2 x 127 mm

Kartotekskort: 101 x 152 mm

Kartotekskort: 127 x 203,2 mm

127 x 178 mm

A6: 105 x 148,5 mm

Hagaki-postkort: 100 x 148 mm

Etiketter Letter: 216 x 279 mm

A4: 210 x 297 mm

Ikke relevant

200 g/m2

Ikke relevant

Ikke relevant

Brugerdefineret 76 x 127 mm op til 216 x 356 mm Ikke relevant

1 20 lb. og op

Specifikationer på udskriftsmargener

Top (forreste

kant)

Bund (bageste

kant)

Venstre Højre

US (Letter, Legal) 1,8 mm 3 mm 3,2 mm 3,2 mm

Executive 1,8 mm 6,0 mm 3,2 mm 3,2 mm

ISO (A4) 1,8 mm 3 mm 3,2 mm 3,2 mm

128 HP Photosmart 3200 All-in-One series


(fortsat)

ISO (A5, A6) og JIS

(B5)

Top (forreste

kant)

Bund (bageste

kant)

Venstre Højre

1,8 mm 6,0 mm 3,2 mm 3,2 mm

Konvolutter 1,8 mm 14,3 mm 3,2 mm 3,2 mm

Kartotekskort 7,62 x

12,7 cm, 12,7 x 20,32

cm

Kartotekskort 10 x 15

cm, 100 x 148 mm

1,8 mm 6,0 mm 3,2 mm 3,2 mm

1,8 mm 3 mm 3,2 mm 3,2 mm

Fotopapir 10 x 15 cm 3,2 mm 3,2 mm 3,2 mm 3,2 mm

Udskriftsspecifikationer

● Op til 1200 x 1200 dpi sort gengivelse ved udskrivning fra en computer

● Op til 4800 x 1200-optimeret dpi farveprint ved udskrivning fra en computer og 1200-dpi input

● Udskriftshastigheder varierer alt efter, hvor kompliceret dokumentet er

● Udskrivning i panoramastørrelse

● Metode: drop-on-demand thermal inkjet

● Sprog: HP PCL, niveau 3, PCL3 GUI eller PCL 10

● Blækpatroner: seks individuelle patroner med HP Vivera Inks designet med henblik på

effektivt blækudnyttelse

● Normeret forbrug: 3000 trykte sider pr. måned

Tilstand Hastighed (sider/min) på almindeligt

papir

Hastighed

(sekunder) 4 x 6"

foto uden ramme

Maksimal dpi Sort og farve op til 1.3 helt op til 150

Bedst Sort og farve op til 2.1 helt op til 96

Normal Sort op til 7.8 helt op til 53

Farve op til 5.7 helt op til 53

Hurtig Normal Sort op til 7.9 helt op til 33

Farve op til 7.3 helt op til 33

Hurtig Kladde Sort op til 32 helt op til 27

Kopispecifikationer

Farve op til 31 helt op til 27

● Digital billedbehandling

● Op til 99 kopier fra original (varierer efter model)

● Digitalt zoom fra 25 til 400% (varierer efter model)

● Tilpas til siden, Flere på side

● Op til 32 kopier pr. minut sort; 31 kopier pr. minut farve (afhænger af modellen)

● Kopihastigheder varierer, alt efter hvor kompliceret dokumentet er

Brugervejledning 129

Tekniske oplysninger


Tekniske oplysninger

Kapitel 15

Tilstand Hastighed (sider/

min)

Maksimal dpi Sort op til 0.35 1200 x 1200

Farve op til 0.35 1200 x 1200

Bedst Sort op til 1.0 600 x 600

Farve op til 1.0 600 x 600

Normal Sort op til 7.8 300 x 300

Farve op til 5,7 300 x 300

Hurtig Sort op til 32 300 x 300

Farve op til 31 300 x 300

Hukommelseskortspecifikationer

● Maksimalt anbefalede antal filer på et hukommelseskort: 1,000

● Anbefalet maks. størrelse på hver enkelt billedfil: 8 MB

● Anbefalet maks. størrelse på hver enkelt billed: 12 megapixel

● Maksimalt anbefalet længde pr. video: 3 minutter

Scanningsopløsning (dpi)

Bemærk! Hvis et hukommelseskort kommer op i nærheden af det anbefalede

maksimum, kan det medføre, at HP All-in-One arbejder langsommere end forventet.

Det kan tage flere minutter at åbne store videofiler.

Understøttede hukommelseskorttyper

● CompactFlash (type I og II)

● Memory Stick

● Memory Stick Pro

● Memory Stick Magic Gate

● Secure Digital

● MultiMediaCard (MMC)

● xD-Picture Card

Andre hukommelseskort, f.eks. Memory Stick Magic Gate Duo, Memory Stick Duo og Secure

Multimedia Card, understøttes, hvis der benyttes en adapter. Se den vejledning, der fulgte med

hukommelseskortet for at få flere oplysninger.

Understøttede videofiltyper

● Motion JPEG Quicktime (.mov)

● Motion JPEG AVI (.avi)

● MPEG-1 (.mpg, .mpe eller .mpeg)

Printeren ignorerer videoklip i andre formater.

Scanningsspecifikationer

● Billedredigeringsprogram inkluderet

● Integreret OCR-software konverterer automatisk scannet tekst til redigerbar tekst

● Integreret 35 mm filmscanning, op til 6 negativer eller 4 dias

130 HP Photosmart 3200 All-in-One series


Bemærk! Positiv 35 mm film understøttes. Negativ 35 mm film monteret som et

dias understøttes ikke.

● Scanningshastigheder varierer, alt efter hvor kompliceret dokumentet er

● Twain-kompatibel brugerflade

● Opløsning: 4800 x 4800 dpi optisk (op til 19,200 forbedret dpi)

● Farve: 48-bit farver, 8-bit gråtoner (256 gråtoner)

● Maksimal scanningsstørrelse fra glasplade: 216 x 305 mm

Fysiske specifikationer

● Højde: 22 cm

● Bredde: 46,4 cm

● Dybde: 39,5 cm

● Vægt: 11.85 kg

Strømspecifikationer

● Strømforbrug: Maksimalt 95 W

● Indgangsspænding: Vekselstrøm 100 til 240 V ~ 2 A 50–60 Hz, jordforbundet

● Strømforbrug i tomgang: 11.5 W

Miljøspecifikationer

● Anbefalet driftstemperatur: 15º til 32º C (59º til 90º F)

● Tilladt temperatur ved drift: -5 til 40º C (41 til 104º F)

● Fugtighed: 20% til 80% Relativ (ikke kondenserende)

● Transporttemperaturområde: -40 til 60º C

I områder med stærke elektromagnetiske felter kan output fra HP All-in-One bliver lettere

forvrænget

HP anbefaler, at der benyttes et Ethernet- eller USB-kabel på 3 meter eller derunder for at

minimere udefra kommende støj fra eventuelle kraftige elektromagnetiske felter

Yderligere specifikationer

Hukommelse: 16 MB ROM, 64 MB DRAM

Hvis du har adgang til internettet, kan du få akustiske oplysninger fra HP's websted. Gå til:

www.hp.com/support

Miljømæssig produktovervågningsprogram

Dette afsnit indeholder oplysninger om beskyttelse af miljøet, ozonfrembringelse, energiforbrug,

papirbrug, plastik, datablade om materialesikkerhed og genbrugsprogrammer.

Dette afsnit indeholder oplysninger om miljøstandarder.

Beskyttelse af miljøet

Hewlett-Packard bestræber sig på at levere kvalitetsprodukter og ønsker samtidigt at værne om

miljøet. Dette produkt er blevet udviklet med adskillige egenskaber, der kan minimere

indvirkningen på vores miljø.

Besøg HP's websted, der omhandler beskyttelse af miljøet:

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/index.html

Ozonfrembringelse

Dette produkt genererer ingen mærkbar ozon (O3).

Brugervejledning 131

Tekniske oplysninger


Tekniske oplysninger

Kapitel 15

Energy consumption

Energy usage drops significantly while in ENERGY STAR® mode, which saves natural

resources, and saves money without affecting the high performance of this product. This product

qualifies for ENERGY STAR, which is a voluntary program established to encourage the

development of energy-efficient office products.

ENERGY STAR is a U.S. registered service mark of the U.S. EPA. As an ENERGY STAR

partner, HP has determined that this product meets ENERGY STAR guidelines for energy

efficiency.

For more information on ENERGY STAR guidelines, go to the following website:

www.energystar.gov

Papirbrug

Dette produkt er velegnet til at bruge genbrugspapir i overensstemmelse med DIN 19309.

Plastik

Plastikdele over 25 gram er mærket i overensstemmelse med internationale standarder, der

forbedrer muligheden for at identificere plastik til genbrug, når produktet skal kasseres.

Datablade vedrørende materialesikkerhed

Databladene vedrørende materialesikkerhed kan anskaffes på HP's websted på:

www.hp.com/go/msds

Kunder uden internetadgang kan kontakte deres lokale HP-kundeservicecenter.

Genbrugsprogram

HP tilbyder en stigende antal programmer for produktreturnering og genbrug i mange lande og

samarbejder med nogle af verdens største elektroniske genbrugscentre. HP bevarer også

ressourcer ved at genbruge og gensælge nogle af de mest populære produkter.

Dette HP-produkt indeholder følgende materiale, der kan kræve speciel håndtering ved

bortskaffelse:

● Kviksølv i scannerens fluorescerende lamper (< 2 mg) og dias- og negativfilmlampen (< 2.5

mg)

● Bly i lodninger (pr. 1. juli 2006 overholder dette produkt bestemmelserne i EU-direktiv

2002/95/EC, “Restriction of the use of Certain Hazardous Substances in Electrical and

Electronic Equipment,” og Kinas “Management Methods on the Prevention and Control of

Pollution Caused by Electronic Information Products”).

HP's genbrugsprogram for inkjetforbrugsvarer

HP bestræber sig på at beskytte miljøet. Genbrugsprogrammet for HP Inkjet-tilbehør er

tilgængeligt i mange lande/områder og giver dig mulighed for at sende brugte blækpatroner til

genbrug, uden at det koster ekstra. Gå til følgende websted for at få yderligere oplysninger:

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/inkjet.html

Bortskaffelse af affaldsudstyr af private bruger i husholdningsaffald i EU

Symbolet på produktet eller dets emballage angiver, at det ikke må bortskaffes sammen med

husholdningsaffald. Du er ansvarlig for bortskaffelse af affaldsudstyr via de særligt indrettede

132 HP Photosmart 3200 All-in-One series


indsamlingssteder til genbrug af elektrisk og elektronisk udstyr. Den særlige indsamling og

genbrug af affaldsudstyr på kassationstidspunktet medvirker til at spare på naturressourcerne og

sikre, at det genbruges på en måde, der beskytter menneskers helbred og miljøet. Der er flere

oplysninger om, hvor du kan aflevere affaldsudstyr til genbrug hos de lokale myndigheder,

renholdningsselskabet eller det sted, du købte produktet.

Der er flere oplysninger om returnering og genbrug af HP-produkter på: http://www.hp.com/

hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/index.html.

Regulative bemærkninger

HP All-in-One opfylder krav fra regulative organer i dit land/område.

Regulativt modelidentifikationsnummer

For at kunne identificere produktet i henhold til amerikansk lov tildeles det et lovmæssigt

modelidentifikationsnummer. Det lovpligtige model-id-nummer for dit produkt er

SDGOB-0501-02. Dette lovpligtige nummer må ikke forveksles med markedsføringsnavnet

(HP Photosmart 3200 All-in-One series).

FCC statement

The United States Federal Communications Commission (in 47 CFR 15.105) has specified that

the following notice be brought to the attention of users of this product.

Declaration of Conformity: This equipment has been tested and found to comply with the limits

for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the

following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device

must accept any interference received, including interference that might cause undesired

operation. Class B limits are designed to provide reasonable protection against harmful

interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio

frequency energy, and, if not installed and used in accordance with the instructions, might cause

harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference

will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to

radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the

user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

● Reorient the receiving antenna.

● Increase the separation between the equipment and the receiver.

● Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is

connected.

● Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

For more information, contact the Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company,

San Diego, (858) 655-4100.

The user may find the following booklet prepared by the Federal Communications Commission

helpful: How to Identify and Resolve Radio-TV Interference Problems. Du kan købe dette hæfte

hos U.S. Government Printing Office, Washington DC, 20402. Stock No. 004-000-00345-4.

Caution Pursuant to Part 15.21 of the FCC Rules, any changes or modifications to

this equipment not expressly approved by the Hewlett-Packard Company, may cause

harmful interference and void the FCC authorization to operate this equipment.

Brugervejledning 133

Tekniske oplysninger


Tekniske oplysninger

Kapitel 15

日本のユーザーに対する告知

VCCI-2

한국 사용자 공지사항

Støjafgivelse

LpA < 70 dB am Arbeitsplatz im Normalbetrieb nach DIN 45635 T. 19

Declaration of conformity (European Economic Area)

The Declaration of Conformity in this document complies with ISO/IEC Guide 22 and EN 45014.

It identifies the product, manufacturer’s name and address, and applicable specifications

recognized in the European community.

134 HP Photosmart 3200 All-in-One series


HP Photosmart 3200 All-in-One series declaration of conformity

Brugervejledning 135

Tekniske oplysninger


Tekniske oplysninger

Kapitel 15

136 HP Photosmart 3200 All-in-One series


Indeks

Symboler/tal

10 x 15 cm fotopapir

ilægge 55

specifikationer 127

4 x 6" fotopapir

specifikationer 127

802.3 kabelforbundet,

konfigurationsside 42

A

A4-papir

ilægge 54

specifikationer 127

adgangskode, integreret

webserver 42

adgangsnøgle, Bluetooth 44

admin.adgangskode 42

annullere

knap 8

kopiere 82

scanne 89

udskriftsjob 85

avancerede

netværksindstillinger 38

B

beskære

billede 69

fotos 67

kopi 81

bestille

blækpatroner 91

brugervejledning 92

Installationsvejledning 92

papir 91

software 92

tilbehør 92

billeder

dele 75, 90

e-mail 90

gemme backup 77

modtage fra HP Instant

Share 75

redigere scannet billede 90

scanne 87

sende vha. HP Instant

Share 75, 89

udskrive automatisk 76

videresende 76

vise inden udskrivning 76

Bluetooth

bestille tilbehør 92

enhedsadresse 44

enhedsnavn 44

ikon 9

konfigurationsside 44

sikkerhed 44

udskrive fra en computer

28

blækniveauer

ikoner 9

kontrollere 96

blækpatroner

bestille 91

foretage fejlfinding 106,

114

kontrollere blækniveauer

96

rense kontaktflader 101

udskifte 98

bøger i overstørrelse, ilægge

51

C

CAT-5 Ethernet-kabel 34

CompactFlash 61

customer support

garanti 117

HP Quick Exchange

Service (Japan) 122

kontakte 119

D

dato 26

declaration of conformity:

EØS 134

USA 135

dele billeder 75

deling 37

dias

ilægge 47

scanne 88

ændre originalens type 88

dias- og negativfilmholder

ilægge 47

sætte låget på igen 50

diasshow 64

digitalkamera

PictBridge 62

tilslutte 62, 63

DNS Server 43

dokumenter

redigere scannet billede 90

scanne 87

duplexenhed

papirstop, fejlfinding 114

dvaletilstand 10

E

e-maile billeder 75, 89

enhedsadresse 44

enhedsnavn 44

enhedsopdatering

Windows 115

etiketter

ilægge 58

specifikationer 127

EU

Direktiv 2002/95/EC 132

oplysninger om genbrug

132

EWS. se integreret webserver

F

farvedisplay

dvaletilstand 10

ikoner 9

vise kopi 80

ændre mål 106

ændre sprog 106

FCC

erklæring 133

fejlfinde

betjeningsopgaver 113

forkerte mål 106

Brugervejledning 137


opsætning af

kabelforbundet

netværk 44

papir 113

printer ikke fundet 44

ressourcer 17

sprog, vise 106

stop, papir 59, 113

TCP/IP 44

film

ilægge 47

menu 10

scanne 88

ændre originalens type 88

firmwareversion 41

fjerne software 111

fjernudskrivning 77

forbindelse

Ethernet 28

kabelforbundet netværk 28

printerdeling 30, 31

typer 27

USB 27

foretage fejlfinding

blækpatroner 106, 114

hardwareinstallation 104

opsætning 104

sidde fast, printhoved 108

softwareinstallation 108

stop, papir 108

USB-kabel 105

Vigtigt-fil 104

foto

knap 7

menu 10

fotobakke

menu 12

vælge 53

fotografier uden rammer

kopi 81

foto-indeks

menu 10

scanne 71

udfylde 71

udskrive 70

fotopapir

ilægge 55

specifikationer 127

fotos

antal kopier 72

bakkevalg 72

beskære og udskrive 69

billedstørrelse 72

bruge funktioner 61

datostempel 72

dele 73, 75, 90

diasshow 64

e-mail 73, 90

gemme backup 77

guiden Nem udskrivning 68

indstillelig belysning 72

isætte hukommelseskort 61

layout 72

modtage fra HP Instant

Share 75

papirstørrelse 72

papirtype 72

redigere 67, 90

scanne foto-indeks 71

sende vha. HP Instant

Share 73, 75, 89, 90

smart fokus 72

tilslutte lagerenhed 63

tilslutte PictBridgekamera

62

uden ramme 68

udfylde foto-indeks 71

udskriftsindstillinger 72

udskriftsstandarder 72

udskrive automatisk 76

udskrive foto-indeks 70

udskrive udvalgte 69

valg af

udskriftsindstillinger 72

videresende 76

vise 64, 65, 76

vælge 65

fotos uden ramme

udskrive fra et

hukommelseskort 68

fravælge

fotos 65

videoer 65

fremstille en kopi 79

fysiske specifikationer 131

G

garanti 117

gateway, standardindstilling 43

gemme

backup af billeder 77

billeder 77

fotos på computer 72

modtage billeder 77

scannet billede 87

genbrug

blækpatroner 132

HP All-in-One 132

gendanne

netværksstandarder 38

generelle oplysninger,

konfigurationsside 41

geninstallere software 111

Geräuschemission

geräuschemission 134

glas

rengøre 95

glasplade

ilægge original 47

guiden Nem udskrivning 68

H

Hagaki-kort, ilægge 56

hardware

fejlfinde opsætning 104

hardwareadresse 42

hjælp

andre ressourcer 17

bruge online Hjælp 18

knap 13

menu 13

HP Instant Share

fjernudskrivning 77

funktioner 75

ikoner 9

konfigurere 77

menu 12

modtage billeder 75

sende billeder 73, 75, 89,

90

udskrive billeder 76

videresende billeder 76

HP Solution Center, ikoner

mangler 110

hukommelseskort

CompactFlash 61

dele fotos 73

foto-indeks 70

gemme filer på computer

72

holdere 61

indsætte 72

Memory Stick 61

MultiMediaCard (MMC) 61

oversigt 61

scanne til 88

Secure Digital 61

sende fotos via e-mail 73

SmartMedia 61

138 HP Photosmart 3200 All-in-One series


Indeks

specifikationer 130

udskrive fotos 68

xD 61

hyperlink

hastighed 39

konfiguration 43

højre pil 8

I

ikoner for kabelforbundet

forbindelse 9

ilægge

10 x 15 cm fotopapir 55

4 x 6" fotopapir 55

A4-papir 54

dias 47

dokumenter 47

etiketter 58

fotos 47

Hagaki-kort 56

konvolutter 57

Legal-papir 54

Letter-papir 54

lykønskningskort 58

negativer 47

original 47

original i overstørrelse 51

panoramafotopapir 56

papir i fuld størrelse 54

postkort 56

transparenter 58

indstillinger

dato og klokkeslæt 26

gendanne standarder 38

land/område 25

netværk 38

sprog 25

udskriftsindstillinger 84

inputbakkens kapacitet 127

installere software

foretage fejlfinding 104

Instant Share. se HP Instant

Share

integreret webserver

adgang via

webbrowseren 40

indstillinger for

adgangskode 42

opsætningsguide 41

internet via bredbånd 34

IP

adresse 41, 42

indstillinger 39

J

justere printeren 100

K

klokkeslæt 26

knappen OK 8

knappen Roter 8

knappen Tændt 7

konfigurationskilde 43

konfigurationsside

802.3 kabelforbundet 42

Bluetooth 44

generelle oplysninger 41

kontrolpanel

knapper 7

oversigt 7

konvolutter

ilægge 57

specifikationer 127

kopi

beskære en original 81

fremstille en kopi 79

knap 8

menu 11

se eksempler 80

kopiere

annullere 82

specifikationer 129

kundesupport

Nordamerika 120

serienummer 119

service-id 119

uden for USA 120

websted 120

L

lagerenhed

tilslutte 63

land/område, angive 25

Legal-papir

ilægge 54

specifikationer 127

Letter-papir

ilægge 54

specifikationer 127

lovgivningsmæssige

bestemmelser

bemærkning til brugere i

Korea 134

Direktiv 2002/95/EC 132

erklæring vedrørende

netledningen 134

FCC-erklæring 133

Kina 132

notice to users in Japan

(VCCI-2) 134

overensstemmelseserklærin

g (EØS) 134

overensstemmelseserklærin

g (USA) 135

WEEE 132

lydstyrke, justere 64

lykønskningskort

ilægge 58

specifikationer 127

lågets underside, rengøre 95

M

MAC-adresse: 42

MAC-adresse (Media Access

Control) 42

Magic Gate Memory Stick 61

mDNS-tjenestenavn 42

medie. se papir

Memory Stick 61

miljø

Miljømæssig

produktovervågningsprog

ram 131

miljøspecifikationer 131

modtage billeder

gemme backup 77

udskrive automatisk 76

vise inden udskrivning 76

MultiMediaCard (MMC) 61

N

negativer

ilægge 47

scanne 88

ændre originalens type 88

netværk

avancerede indstillinger 38

forbindelsestype 41

gendanne indstillinger 38

opgradering 37

status 41

O

opdatere enheden

Mac 116

opgradere til netværk 37

opsætning

knap 9

Brugervejledning 139


menu 12

tilslutningsoplysninger 26

originaltype 88

P

pakker i alt

modtaget 44

transmitteret 43

panoramafotopapir

ilægge 56

specifikationer 127

papir

anbefalede typer 52

bestille 91

fejlfinde 113

ikke-kompatible typer 52

ilægge 54

papirformater 127

specifikationer 127

stop 59, 113

papirbakkens kapacitet 127

patroner. se blækpatroner

PictBridge 62

pil ned 8

pil op 8

postkort

ilægge 56

specifikationer 127

printer, justere 100

printerdeling 30, 31

printer fundet, skærmbillede i

Windows 36

printhoved

sat sig fast 108

program, udskrive fra 83

R

rapporter

selvtest 97

redigere

fotos 67

scannede billeder 90

regulative bemærkninger

regulativt

modelidentifikationsnum

mer 133

rengøre

blækpatronens

kontaktflader 101

glas 95

lågets beklædning 95

skrivehoved 101

yderside 96

ressourcer 17

returnere enheden 122

RJ-45-stik 34

router 35

S

scanne

annullere 89

dele billeder 89, 90

dias 88

dokumenter 87

e-maile billeder 89

foto-indeks 71

fotos 87

fra kontrolpanelet 87

funktioner 87

gemme på computer 87

gemme på

hukommelseskort 88

gemme på lagerenhed 88

knap 8

menu 11

negativer 88

redigere billede 90

specifikationer 130

stoppe 89

til hukommelseskort 88

udskrive 90

ændre originalens type 88

scanne glaspladen

rengøre 95

scanningsglas

ilægge original 47

Secure Digital 61

selvtestrapport 97

sende billeder 75

serienummer 119

service-id 119

sidde fast, printhoved 108

sikkerhed

Bluetooth 44

netværk, WEP-nøgle 35

skrivehoved

rengøre 101

SmartMedia 61

softwareinstallation

afinstallere 111

foretage fejlfinding 108

geninstallere 111

softwareopdatering. se

enhedsopdatering

specifikationer. se tekniske

oplysninger

specifikationer for

udskriftsmargener 128

sprog, angive 25

standardgateway 43

standardindstillinger,

gendanne 38

start Farve 8

start Sort 8

status, netværk 41

stop, papir 59, 108, 113

stoppe

kopiere 82

scanne 89

udskriftsjob 85

strømspecifikationer 131

synlighed, Bluetooth 44

systemkrav 127

T

tastatur 8

tekniske oplysninger

fysiske specifikationer 131

hukommelseskortspecifikati

oner 130

hukommelsesspecifikatione

r 131

kopispecifikationer 129

miljøspecifikationer 131

papirbakkens kapacitet 127

papirformater 127

papirspecifikationer 127

scanningsspecifikationer

130

specifikationer for

udskriftsmargener 128

strømspecifikationer 131

systemkrav 127

udskriftsspecifikationer 129

vægt 131

telefonnumre, kundesupport

119

tilbehør, bestille 92

tilslutte

Ethernet 33

kabelforbundet netværk 33

USB-kabel 27, 105

transparenter

ilægge 58

specifikationer 127

140 HP Photosmart 3200 All-in-One series


Indeks

U

udskifte blækpatroner 98

udskrive

annullere job 85

billeder 76

fjernt 77

foto-indeks 70

fotos fra et

hukommelseskort 68

fra computer 83

fra et program 83

guiden Nem udskrivning 68

indstillinger, foto 72

modtage billeder 76

scanne 90

selvtestrapport 97

specifikationer 129

udskriftsindstillinger 84

udvalgte fotos 69

udvalgte videoer 69

undernetmaske 42

URL 41

USB

fejlfinde, installation 105

porthastighed 27

USB-port på forsiden 61

V

vedligeholdelse

justere printeren 100

kontrollere blækniveauer

96

rengøre enhedens

yderside 96

rengøre glasset 95

rengøre lågets underside

95

rense printhoved 101

selvtestrapport 97

udskifte blækpatroner 98

venstre pil 8

videoer

bruge funktioner 61

funktioner 64

knapper 64

udskrive udvalgte 69

vise 64

vælge 65

videresende billeder 76

Vigtigt-fil 104

vise

diasshow 64

fotos og videoer 64

vise kopi 80

vælge

fotos 65

videoer 65

værtsnavn 41

W

Webscan 31

X

xD 61

Z

zoomknapper 8

Brugervejledning 141


142 HP Photosmart 3200 All-in-One series


© 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Electronic Edition

www.hp.com

*Q5841-90272*

*Q5841-90272*

Q5841-90272

More magazines by this user
Similar magazines